Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 08:00 13:00 Formannskapssalen, Rådhuset Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Henrik Hjartøy Ordfører H Deltok til kl Grethe Monica Fjærvoll Medlem H Ingrid Lien Medlem SP Terje Cruickshank Medlem V Else-Marie Torp Varamedlem KRF Tom Cato Karlsen Morten Melå Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Svein Eilif Olsen Medlem RØDT Trud Berg Medlem AP Janne Ellingsen Varamedlem FRP Fra kl Ole-H. Hjartøy Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Rolf Kåre Jensen Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Henrik Brækkan Stephan A. Skjelvan Thor Arne Tobiassen Stilling Rådmann Kommunaldirektør helse og sosial Kommunaldirektør oppvekst og kultur Kommunaldirektør teknisk Økonomisjef (deltok på deler av møtet) Eiendomssjef (deltok fra 09.10) Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og ble godkjent med merknader fra Svein E. Olsen (R) om vedlegg som mangler i sak PS 12/165 og PS 12/170. Morten Melå (AP) etterspør avtaler i sak PS 12/157. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: PS 12/158, PS 12/159, PS 12/160, PS 12/161, PS 12/162, PS 12/163, PS 12/164, PS 12/165, PS 12/157, Ordfører fratrådt og Ingrid Lien ledet møtet videre, PS 12/168, PS 12/166, PS 12/167, PS 12/169, PS 12/171, PS 12/172, PS 12/174, PS 12/173. Orientering: «Tertial 2/2012» v/økonomisjef Stephan A. Skjelvan.

2 Saksliste Saksnr PS 12/157 PS 12/158 PS 12/159 PS 12/160 PS 12/161 PS 12/162 PS 12/163 Innhold Vestvatn alpinanlegg - kommunal avklaring Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse og velferdssenter og Hunstad kirke Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie. Mulighetsstudie ishall i Bodø - flerbrukskonsept Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Underskuddsgaranti - FC Hulløy/Nordland fotballkrets PS 12/164 Salg av kommunal bolig i Olaveien 24/26 PS 12/165 PS 12/166 PS 12/167 PS 12/168 PS 12/169 IOGT Møteplassen Bodø - søknad om prosjektmidler Geitvågen - videreføring av driftsavtale Leie av areal til riggområde - Treningsfeltet på Stormyra - H&OBernhardsen AS Aspmyra Stadion - status og veien videre Givær - ny molo og oppgradering av havn PS 12/170 Bodø bys vel legat - utdeling av midler for 2012 PS 12/171 PS 12/172 Orientering om avslag fra fylket om tilskudd båt John Sommernes, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag PS 12/173 Skjenkebevilling - Sak unntatt offentlighet Off.loven 13, jfr. forv.loven 13 PS 12/174 Salgsbevilling - Coop Prix Bodøsjøen Bodø, 11. oktober 2012 Ole-Henrik Hjartøy (H) Ordfører Ingrid Lien (SP) Møteleder på deler av møtet Linda K. Storjord formannskapssekretær

3 PS 12/157 Vestvatn alpinanlegg - kommunal avklaring til innstilling 1. Bodø kommunes engasjement forutsetter primært at en omforent avtale mellom grunneierne og Misvær Idrettslag er inngått. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtalen. 2. Dersom ikke avtale oppnås, vil Bodø kommune måtte vurdere å bistå i å erverve nødvendig grunn til alpinanlegg og rettighet til vannuttak. 3. Bodø kommunes samlede økonomiske medvirkning til utvikling av anlegget vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ved behandling av bystyret Det er en forutsetning for kommunalt engasjement at tilsagnet om DA-midler står ved lag etter avtaleinngåelse eller eventuelt kommunalt vedtak om bistand til ekspropriasjon. 5. Endelig investeringsplan med eventuelt tilhørende fullfinansiering krever kommunal godkjenning før vedtak om eventuelt kommunalt engasjement. Idrettslaget fremlegger dokumentasjon om at refusjon av mva kan inngå som andel av finansieringsplanen. Ordfører/Rådmann orienterte om at det foreligger underskrevne avtaler fra grunneiere og Misvær idrettslag. Fra Grethe M. Fjærvoll (H): Pkt. 2 i innstillingen utgår. Fra Svein E. Olsen (R): Dersom avtale ikke oppnås, igangsettes prosess for ekspropriasjon av nødvendig areal til alpinanlegg og rettighet til vannuttak. fra Olsen (R) fikk 4 stemmer (3AP, 1R) og falt. Innstillingens pkt. 1, 3,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. fra Fjærvoll (H) ble vedtatt mot 4 stemmer (3AP, 1R). 1. Bodø kommunes engasjement forutsetter primært at en omforent avtale mellom grunneierne og Misvær Idrettslag er inngått. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtalen. 2. Bodø kommunes samlede økonomiske medvirkning til utvikling av anlegget vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ved behandling av bystyret Det er en forutsetning for kommunalt engasjement at tilsagnet om DA-midler står ved lag etter avtaleinngåelse eller eventuelt kommunalt vedtak om bistand til ekspropriasjon.

4 4. Endelig investeringsplan med eventuelt tilhørende fullfinansiering krever kommunal godkjenning før vedtak om eventuelt kommunalt engasjement. Idrettslaget fremlegger dokumentasjon om at refusjon av mva kan inngå som andel av finansieringsplanen. PS 12/158 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer 4. til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2012 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: PS 12/64 Miljøundersøkelse Bodø indre havn kr ( ) PS 12/106 Utredning av Lille Hjartøya kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft kr ( ) Kompensasjonstilskudd kr ( ) Statlig skolesatsing, tilskudd kr ( ) Rente startlån kr ( ) Rente fordringer kr ( ) Aksjeutbytte kr ( ) Prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte kr ( ) Reduserte utgifter/økte inntekter Skatt- og rammetilskudd kr Skatt av kvotekraft kr Renteinntekter kr Rente av lån kr Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Trafikksikkerhetssenter Bratten kr Avsetning til kapitalfond kr Oppgradering av brannteknisk anlegg kr Rehabilitering skolebygg kr Tverlandet bo- og servicesenter, vannlekkasje kr Reduserte utgifter/økte inntekter Spillemidler kr Bodø rådhus- heis kr Oppgradering av el. anlegg kr Sentral driftskontroll kr Momskompensasjon investering kr Budsjettet reguleres ihht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Det godkjennes økonomisk oppgjør mellom Bodø kommune og Nordstranda IL, Vinkelen FK og Tverlandet IL slik det er skissert i saksframlegget.

5 Innstilling enstemmig tiltrådt. 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 2/2012 til orientering 2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter: PS 12/64 Miljøundersøkelse Bodø indre havn kr ( ) PS 12/106 Utredning av Lille Hjartøya kr ( ) Kjøp- og salg av kvotekraft kr ( ) Kompensasjonstilskudd kr ( ) Statlig skolesatsing, tilskudd kr ( ) Rente startlån kr ( ) Rente fordringer kr ( ) Aksjeutbytte kr ( ) Prosjekt Egnet bolig til vanskeligstilte kr ( ) Reduserte utgifter/økte inntekter Skatt- og rammetilskudd kr Skatt av kvotekraft kr Renteinntekter kr Rente av lån kr Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Trafikksikkerhetssenter Bratten kr Avsetning til kapitalfond kr Oppgradering av brannteknisk anlegg kr Rehabilitering skolebygg kr Tverlandet bo- og servicesenter, vannlekkasje kr Reduserte utgifter/økte inntekter Spillemidler kr Bodø rådhus- heis kr Oppgradering av el. anlegg kr Sentral driftskontroll kr Momskompensasjon investering kr Budsjettet reguleres ihht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 4. Det godkjennes økonomisk oppgjør mellom Bodø kommune og Nordstranda IL, Vinkelen FK og Tverlandet IL slik det er skissert i saksframlegget.

6 PS 12/159 Endret fremdrift, økte investeringskostnader og driftsmessige konsekvenser knyttet til Sølvsuper helse og velferdssenter og Hunstad kirke til innstilling Forsinkelsene i prosjektene Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke tas til etterretning. Prosjektene fullfinansieres i budsjett Erstatningsbeløp går til ekstraordinær nedbetaling av kommunens øvrige gjeld. Fra Svein E. Olsen (R): 4. Helse- og sosialavdelingen legger fram forslag til faglig forsvarlige alternative og kompenserende tiltak, pga. utsatt drift Sølvsuper i egen sak, før budsjettbehandlingen. 5. Kommunen iverksetter en uavhengig gransking av prosjektets organisering og gjennomføring, når prosjektene er ferdigstilt. Innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 1. Forsinkelsene i prosjektene Sølvsuper helse- og velferdssenter og Hunstad kirke tas til etterretning. 2. Prosjektene fullfinansieres i budsjett Erstatningsbeløp går til ekstraordinær nedbetaling av kommunens øvrige gjeld. 4. Helse- og sosialavdelingen legger fram forslag til faglig forsvarlige alternative og kompenserende tiltak, pga. utsatt drift Sølvsuper i egen sak, før budsjettbehandlingen. 5. Kommunen iverksetter en uavhengig gransking av prosjektets organisering og gjennomføring, når prosjektene er ferdigstilt. PS 12/160 Samordning av kommunens administrasjon i nytt Rådhus. Resultat av mulighetsstudie. til innstilling 1. Alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid. 2. Prosjektet videreføres gjennom en arkitektkonkurranse. ene til løsninger skal vise hvordan det nye Rådhuset kan utformes og fremstå som en samlet enhet på en designmessig tiltalende måte. Rådhuset skal være fleksibelt og fungere optimalt for inntil 400 personer. ene skal inneholde kostnadsestimat og tidsplan. De totale kostnadene knyttet til arkitektkonkurransen er vurdert til 4 mill kr og innarbeides i forbindelse med økonomiplanen for Et ja til arkitektkonkurransen er ikke nødvendigvis et ja til prosjektet. 3. Beslutningsgrunnlaget må utvikles videre. Det gjelder spesielt mhp samordningsgevinstene og egenkapital.

7 Omforent forslag: Endring i setning i pkt. 2 til: De totale kostnadene knyttet til arkitektkonkurransen er vurdert til 4 mill kr og vurderes innarbeidet i forbindelse med økonomiplanen for Fra Terje Cruickshank (V): Tilleggsforslag i pkt. 2: - Konkurransegrunnlaget i en arkitektkonkurranse legges fram til politisk behandling før iverksettelse. Omforent forslag og forslag fra Cruickshank (V) ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen enstemmig tiltrådt. 1. Alternativ 2 legges til grunn for videre arbeid. 2. Prosjektet videreføres gjennom en arkitektkonkurranse. ene til løsninger skal vise hvordan det nye Rådhuset kan utformes og fremstå som en samlet enhet på en designmessig tiltalende måte. Rådhuset skal være fleksibelt og fungere optimalt for inntil 400 personer. ene skal inneholde kostnadsestimat og tidsplan. De totale kostnadene knyttet til arkitektkonkurransen er vurdert til 4 mill kr og vurderes innarbeidet i forbindelse med økonomiplanen for Et ja til arkitektkonkurransen er ikke nødvendigvis et ja til prosjektet. Konkurransegrunnlaget i en arkitektkonkurranse legges fram til politisk behandling før iverksettelse. 3. Beslutningsgrunnlaget må utvikles videre. Det gjelder spesielt mhp samordningsgevinstene og egenkapital. PS 12/161 Mulighetsstudie ishall i Bodø - flerbrukskonsept Formannskapet tar statusrapporten om ishallen og fleridrettshall konseptet til orientering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapet tar statusrapporten om ishallen og fleridrettshall konseptet til orientering.

8 PS 12/162 Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier til innstilling 1. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS stort kr ,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti. 2. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån gitt til Veipakke Salten AS stort kr ,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti for byggelån til Tverlandsbrua. Lånet skal senere konverteres til nedbetalingslån. 3. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 4. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. Innstillingen enstemmig tiltrådt. 1. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån til Veipakke Salten AS stort kr ,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti. 2. Bodø bystyret godkjenner omgjøring av kommunens garanti for lån gitt til Veipakke Salten AS stort kr ,- fra simpel garanti til selvskyldner garanti for byggelån til Tverlandsbrua. Lånet skal senere konverteres til nedbetalingslån. 3. Garantiene er gitt under forutsetning av at Nordland Fylkeskommunen aksepterer garantiomgjøring for sin andel av forpliktelser. 4. Garantiansvar reduseres i takt med nedbetaling av gjeld. PS 12/163 Underskuddsgaranti - FC Hulløy/Nordland fotballkrets Alternativ 1: Det gis ikke underskuddsgaranti til FC Hulløy og Nordland fotballkrets for gjennomføring av tre futsal-landskamper. Alternativ 2: Saken oversendes Bodø bystyre fordi omsøkt beløp er mer enn kr ,-.

9 I tillegg til allerede vedtatt tilskudd kr ,- gis en garanti mot underskudd på inntil kr ,-. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond. Før en eventuell utbetaling av underskuddsgaranti skal søker ha levert et dokumentert regnskap for arrangementet, senest 10. januar Hvis fristen oversittes, kan kommunen annullere utbetalingen av tilskuddet. Alternativ 2 ble tiltrådt mot alternativ 1 som fikk 1 stemme (R). Alternativ 2: Saken oversendes Bodø bystyre fordi omsøkt beløp er mer enn kr ,-. I tillegg til allerede vedtatt tilskudd kr ,- gis en garanti mot underskudd på inntil kr ,-. Beløpet belastes formannskapets disposisjonsfond. Før en eventuell utbetaling av underskuddsgaranti skal søker ha levert et dokumentert regnskap for arrangementet, senest 10. januar Hvis fristen oversittes, kan kommunen annullere utbetalingen av tilskuddet. PS 12/164 Salg av kommunal bolig i Olaveien 24/26 1. Olaveien 24/26 selges til leietaker for salgstakst. 2. Inntekter ved salget avsettes til kjøp av småhus til vanskeligstilte på boligmarkedet. 3. Salg av boliger foreslås delegert til Rådmannen Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Olaveien 24/26 selges til leietaker for salgstakst. 2. Inntekter ved salget avsettes til kjøp av småhus til vanskeligstilte på boligmarkedet. 3. Salg av boliger foreslås delegert til Rådmannen PS 12/165 IOGT Møteplassen Bodø - søknad om prosjektmidler Bodø formannskap avslår søknaden om etablering og drift av Møteplassen Bodø, da midlene til kulturelle og sosiale formål er fordelt for 2012.

10 Saken utsettes. enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 12/166 Geitvågen - videreføring av driftsavtale 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny driftsavtale basert på vedlagte forslag til avtale med Arnt-Johan Hanssen for 2013 og 2014 om drift av Geitvågen camping- og friluftsområde. Fra Trud Berg (AP): Formannskapet ber om en sak angående hvordan Geitvågen skal utvikles i fremtiden. Innstilling med forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå ny driftsavtale basert på vedlagte forslag til avtale med Arnt-Johan Hanssen for 2013 og 2014 om drift av Geitvågen camping- og friluftsområde. 2. Formannskapet ber om en sak angående hvordan Geitvågen skal utvikles i fremtiden. PS 12/167 Leie av areal til riggområde - Treningsfeltet på Stormyra - H&OBernhardsen AS 1. H&O Bernhardsen AS får leie ca 750 m² av treningsfeltet på Stormyra til riggområde. Plasseringene/lokaliseringen av riggområdet foretas av Eiendomskontoret etter først å ha drøftet saken med Kommunalteknisk kontor og H&O Bernhardsen AS 2. Leieperioden fastsettes til 1 år med en leie på kr per år. Eiendomssjefen kan ved behov forlenge leieavtalen med inntil 6 måneder. 3. Etter at leieforholdet er avviklet skal området ryddes og settes i stand.

11 Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. H&O Bernhardsen AS får leie ca 750 m² av treningsfeltet på Stormyra til riggområde. Plasseringene/lokaliseringen av riggområdet foretas av Eiendomskontoret etter først å ha drøftet saken med Kommunalteknisk kontor og H&O Bernhardsen AS 2. Leieperioden fastsettes til 1 år med en leie på kr per år. Eiendomssjefen kan ved behov forlenge leieavtalen med inntil 6 måneder. 3. Etter at leieforholdet er avviklet skal området ryddes og settes i stand. PS 12/168 Aspmyra Stadion - status og veien videre Bodø kommune ved rådmannen inngår formelle forhandlinger med Aspmyra Næringsbygg AS rundt leieavtaler, eventuelt kjøp. Midler til kjøp av arealer/eiendom vurderes/prioriteres på vanlig måte i økonomiplan I løpet av 2013 utarbeides det en plan for videreutvikling av anlegget slik at det kan fungere tilfredsstillende for bredde og toppfotball de neste årene. Spesielt nevnes rehabilitering eller nybygg av tribune nord og garderobeforhold. Andre forhold herunder rente- og avdragsfritt lån ut 2017 på 9,9 mill kr, som må avklares før fortsatt overføring av Aspmyra Stadion A/S til Bodø Spektrum KF vurderes nærmere. Fra Svein E. Olsen (R): Bodø kommune, ved rådmannen inngår forhandlinger med Aspmyra Næringsbygg om vederlagsfri overtakelse av aktuelle arealer, evt. rimelige leieavtaler for samme. Innstillingens pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt ved alternativ votering mot forslag fra Olsen (R) som fikk 1 stemme (R). 1. Bodø kommune ved rådmannen inngår formelle forhandlinger med Aspmyra Næringsbygg AS rundt leieavtaler, eventuelt kjøp. Midler til kjøp av arealer/eiendom vurderes/prioriteres på vanlig måte i økonomiplan I løpet av 2013 utarbeides det en plan for videreutvikling av anlegget slik at det kan fungere tilfredsstillende for bredde og toppfotball de neste årene. Spesielt nevnes rehabilitering eller nybygg av tribune nord og garderobeforhold. 3. Andre forhold herunder rente- og avdragsfritt lån ut 2017 på 9,9 mill kr, som må avklares før fortsatt overføring av Aspmyra Stadion A/S til Bodø Spektrum KF vurderes nærmere.

12 PS 12/169 Givær - ny molo og oppgradering av havn til innstilling Det bevilges ikke økonomiske midler til ny molo og oppgradering av havn på Givær. Fra Svein E. Olsen (R) Det igangsettes prosess for planlegging og prosjektering av ny molo og oppgradering av havn på Givær, med sikte på søknad om tilskudd fra Kystverk/Fylkeskommune før Innstillingen ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslaget til Olsen (R) som fikk 1 stemme (R) og falt. Det bevilges ikke økonomiske midler til ny molo og oppgradering av havn på Givær. PS 12/170 Bodø bys vel legat - utdeling av midler for 2012 Terje Cruickshank (V) fratrådt under behandlingen pga. inhabilitet. Innstilling fra styremøte i Bodø bys vel legat ble enstemmig vedtatt. Bodø bys vel legat og formannskapet bevilger følgende fra legatets frie midler: Stiftelsen Saltstraumen Museum bevilges kr til fullføring av det indre restaureringsarbeidet som er påbegynt, samt oppbygging av kvinnehistorisk utstilling og et lite leketøymuseum. Bodø Harmonimusikk kr 0,-. Stiftelsen Internasjonalt senter Bevilges kr for å markere 20 års-jubileum med bla. Faglig seminar. Krigshistorisk forening. Bevilges kr 5000,- for tilrettelegging og informasjonstavler ved Bremnes fort.

13 PS 12/171 Orientering om avslag fra fylket om tilskudd båt til innstilling Saken tas til orientering Fra Svein E. Olsen (R): Investering i ny båt, som angitt i saksfremlegg, søkes prioritert i kommende økonomiplan. Det arbeides samtidig videre med å opprettholde og utvikle samarbeidet med Nordland fylkeskommune. fra Olsen (R) ble enstemmig tiltrådt ved alternativ votering mot innstillingen. Investering i ny båt, som angitt i saksfremlegg, søkes prioritert i kommende økonomiplan. Det arbeides samtidig videre med å opprettholde og utvikle samarbeidet med Nordland fylkeskommune. PS 12/172 John Sommernes, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag John Sommernes innvilges dispensasjon fra forskrift om bruk av bil etter eksisterende skogsvei og frem til snuplassen på gnr/bnr.44/2 ved Frosktjønna. Dispensasjonen gjelder for 3 år fra Innstillingen enstemmig vedtatt. John Sommernes innvilges dispensasjon fra forskrift om bruk av bil etter eksisterende skogsvei og frem til snuplassen på gnr/bnr.44/2 ved Frosktjønna. Dispensasjonen gjelder for 3 år fra PS 12/173 Skjenkebevilling Nykværna AS : 1. Nykværna AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Frost Bar & Lounge i Torghallen, samt på avgrenset uteareal. 2. Skatt og avgifter skal betales ved forfall. 3. Tor Even Myrvoll godkjennes som styrer. 4. Vegard Sandnes godkjennes som stedfortreder.

14 Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens 31, nr. 5. Jfr. Offentleglova 13. Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF) Innstillingens pkt. 2-4 enstemmig vedtatt. 1. Nykværna AS, org.nr tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Frost Bar & Lounge i Torghallen, samt på avgrenset uteareal. 2. Skatt og avgifter skal betales ved forfall. 3. Tor Even Myrvoll godkjennes som styrer. 4. Vegard Sandnes godkjennes som stedfortreder. PS 12/174 Salgsbevilling - Coop Prix Bodøsjøen 1. Coop Nordland SA, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Bodøsjøen, Garnveien. 2. Monica Ellingsen godkjennes som styrer. 3. Margith Hanssen godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for lokalene. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Coop Nordland SA, org.nr , tildeles for perioden frem til bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i Coop Prix Bodøsjøen, Garnveien. 2. Monica Ellingsen godkjennes som styrer. 3. Margith Hanssen godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen kan ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for lokalene.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 01.09.2008 ble godkjent. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll - offentlig Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2013 ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2013 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 08:30 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Hans Petter Horsgaard

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Morten Melå Medlem AP Bernt

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr MEDL SV MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Grimstad rådhus Dato: 18.11.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Antonsen Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Rådmann Bodil Sivertsen.

Rådmann Bodil Sivertsen. Protokoll fra møtet i formannskapet Dato: 26.11.2013 kl. 13:25 Sted: i formannskapssalen i Sandnes rådhus Arkivsak: 13/01167 Tilstede: Norunn Østråt Koksvik (H), Thor Magne Seland (H), Olav Birkeland (H),

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/08 05/204 PROSJEKTET FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen

Finansiering av rehabiliteringer på Aspmyra stadion og kunstgress på Saltstraumen Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2013 81882/2013 2013/6330 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/2 Formannskapet 29.1.2014 14/8 Bystyret 13.2.2014 Finansiering av rehabiliteringer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 30.09.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 18:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Nestleder Allan Johansen Medlem Christine Schybaj Antonsen

Detaljer