2. Kvalitets- og ytelsesgaranti Transport og størrelse skjema...9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse Sikkerhets instruksjoner Samsvars erklæring (Declaration of Conformity) Garanti betingelser Kvalitets kontrollrapport Kvalitets- og ytelsesgaranti Transport og størrelse skjema Montering og lagring av maskinen Montering av maskinen Betingelser for lagring av maskinen Maskin arbeidsområde tegning Tekniske og elektriske data Tekniske data Elektriske data Liste over standard utstyr Beskrivelse og prosessering Mekaniske komponenter beskrivelse Oppstart Elektrisk ledningsnett Bøying Teoretiske og praktiske råd Bøye diagram Maksimal tillatt presskraft i forhold til bøyelengde Eksempel på plassering av bøye materiale Eksempler på ulike bøye prosesseringer Drift av maskinen Oppstart og betjening av maskinen Betjeningspanel Flyttbart betjeningspanel med fotpedal Endebrytere og prosesserings syklus for over bjelken Sikkerhets systemer Oversikt over NØDSTOPP brytere og sikkerhets brytere Side beskyttelse deksel monterings mål P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 1

3 10. Bakanslag justerings område Justerings område til over bjelken Justering av over og under verktøy Justering av parallelliteten Maskin tegning Justering av parallelliteten og plate bøying Vedlikehold Smørepunkt oversikt Smøre intervall Olje sammenlignings tabell Olje nivåmåler ved hydraulikk tanken Vedlikehold av maskinen Kontroll av over verktøy holder Feilsøking Reservedeler tegninger, lister og datablad Nødvendig informasjon ved bestilling av reservedeler Mekaniske reservedeler og reservedels lister Elektriske skjema og delelister Elektro motor I datablad Elektro motor II datablad PLS stige diagram Eksempel på fabrikk parameter verdier for EMKO ENC Eksempel på motor hastighets verdier ATV Vedlegg Bruksanvisning for EMKO ENC 310 dobbel akse kontroller for kantpresser P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 2

4 1. Viktige informasjon. 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse. 1. Ikke bruk maskinen før du har lest bruksanvisningen og betjeningsinstruksjonene grundig.. 2. Sjekk ved første start at pumpens drivakselretning er korrekt slik at den ikke berører pumpen. 3. At oljetanken ikke er tom. 4. Ved ukentlig vedlikehold smør alltid med olje der det finnes olje. 5. Maskinen skal betjenes av autorisert personell. 6. To personer kan ikke betjene maskinen samtidig. VIKTIGE BEMERKNINGER ANGÅENDE SIKKERHETSVENTILENE Justeringen av sikkerhetsventilene er ekstremt viktig i forhold til sikkerheten til verktøy og maskin. Sikkerhetsventilene har vanligvis blitt justert til å tåle maksimum press Dersom vi finner ut at sikkerhetsventilene har blitt justert til en høyere verdi enn vår fabrikk har justert maksimum vil kravet om garanti falle bort Siden verdien er strammet ved hjelp av en fjør, vil ikke presset øke på grunn av vibrasjoner, den vil minke. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 3

5 1.2 Sikkerhets instruksjoner. 1. Ved tilkobling av strømforsyningen til maskinen, kontroller at strømforsyningen er i samsvar med de elektriske data som er angitt på maskinens typeskilt. 2. Opphold dem aldri i nærheten av prosesseringsområde slik at kroppsdeler kan bli skadet. 3. Maskinen skal aldri brukes av personell som ikke innehar nødvendig opplæring. Utfør aldri service eller vedlikehold av maskinen uten nødvendig tillatelse fra dine overordnede. 4. Utfør aldri service eller vedlikehold av maskinen uten at maskinen er avslått og nødvendig sikret. 5. Service og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av kvalifisert personell. 6. Dekslene ved bakanslaget skal bare åpnes ved vedlikehold av bakanslaget. Når et av dekslene er åpnet ved bakanslaget, vil en sikkerhetsbryter bli aktivisert. Dette fører til at bakanslaget vil bli beveget til null posisjon, og blir så deaktivert inntil dekslene lukkes igjen. 7. Side beskyttelse deksler skal bare åpnes ved vedlikehold av maskinen. Når et side deksel blir åpnet, vil en sikkerhetsbryter bli aktivisert, og over bjelken vil bevege seg til topp posisjon, og vil bli deaktivert i denne posisjonen inntil side dekselet lukkes igjen. 8. Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke juster bort innstillingene til hydraulikk ventilene. 9. Ikke juster bort innstillingene til ende bryterne ved over bjelken. 10. Ikke utfør prosesseringer med maskinen med verdier utover det som er angitt med hensyn til trykk og kapasiteter. 11. Sikkerhets deksler er montert på fremsiden og baksiden av de hydrauliske sylindrene. Maskinen skal aldri prosesseres uten at disse dekslene er montert korrekt. Dette for å unngå eventuell klem fare. 12. Av sikkerhetsmessige årsaker, er maskinen utstyr med 2 NØDSTOPP brytere. En bryter er plassert på betjeningspanelet, og en er plassert ved det flyttbare betjeningspanelet. MERKNAD : Maskinen er også merket med all nødvendig sikkerhets informasjon ved hjelp av sikkerhets merkeskilt som er plassert på maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 4

6 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity) Samsvars erklæringen for den spesifikke maskinen er vedlagt den engelske bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvars erklæring for tilsvarende maskin med serie nummer : P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 5

7 1.4 Garanti betingelser. 1. Alle deler (eksklusive elektriske deler) ved produktet dekkes av garantien. 2. Garantien er gyldig i 1 år fra leverings datoen for maskinen. 3. Dersom det i garanti tiden blir byttet eventuelle defekte deler som blir dekket av garantien, vil det gies 1 års garanti på den nye delene. Garantien omfatter IKKE : 1. Forbruksdeler som eksempel luft filtre og olje filtre som må periodisk byttes, dekkes ikke av garantien. 2. Garantien bortfaller dersom maskinen prosesseres uten at maskinen er tilstrekkelig balansert (oppvatret) og fast montert med nødvendige maskin feste (anker) bolter. 3. Garantien bortfaller dersom smøring av maskindeler som krever smøring, se oversikt over smørepunkt ikke utføres i henhold til beskrivelse i denne bruksanvisningen. 4. Garantien bortfaller dersom maskinen prosesseres med høyere trykk og kapasitets verdier enn hva som er angitt for maskinen. 5. Garantien dekker ikke skader på maskinen som skyldes ytre ekstern påvirkning. 6. Garantien dekker ikke noe form for skader som oppstår på grunn av bøying som ikke anses å være i tråd med denne bruksanvisningen. 7. Garantien dekker ikke skader som oppstår på grunn av tilkobling av strømforsyning som ikke er i samsvar med de oppgitte elektriske dataene for maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 6

8 1.5 Kvalitets kontrollrapport. Maskinen har gjennomgått nødvendig kvalitetskontroll ved fabrikken før levering. Kontrollrapporten fra denne kvalitetskontrollen er vedlagt den engelske bruksanvisningen som også er levert sammen med maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 7

9 2. Kvalitets- og ytelsesgaranti. Maskinen består av en meget kraftig stålramme som gjør at man oppnår dynamiske arbeidsbetingelser. De elektriske komponentene er levert av SIEMENS og/eller TELEMECANIQE i henhold til helse- og industrisikkerhetsbestemmelser. Den kompakte hydrauliske enheten er montert på toppen av den hydrauliske tanken. De fleste hydrauliske komponentene og enhetene er levert av REXROTH og/eller BOSCH. Med tanke på det avanserte mono-enhet hydrauliske system trenger maskinen mindre slanger og koblinger. Prefill ventilene og de hydrauliske sylindrene er levert av DURMAZLAR Hydraulics A.S. eksklusivt for denne kantpressen. Med hjelp av en todelers dybde kontrollsystem er luftbøyingen laget for å oppnå den beste bøyekvaliteten. Durmazlar kantpresse er levert med motorisert bakanslag med digital avlesning. Front ratt justering for bakanslag vil hjelpe kunden til å stille inn de fineste justeringene. Variabel kraft justering vil øke levetiden til kantpressen og forhindre unødvendig kraft bruk. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 8

10 3. Transport og størrelse skjema. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 9

11 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 10

12 4. Montering og lagring av maskinen. 4.1 Montering av maskinen. 1- Med henvisning til maskin størrelse skjema vist i kapittel 3, må stedet hvor maskinen plasseres være ordnet på forhånd. Før maskinen plasseres på fundament flaten må overflaten være flatt og tørr. Dersom overflaten ikke er flat og tørr må de tomme rommene under maskinen bli opplagret. 2- Monteringsboltenen som er vist med detaljerte målene i kapittel 3 må være forberedt på forhånd. Disse boltene må festes med sine respektive plasseringer i henhold til detaljene vist i maskin størrelse skjemaet. 3- Maskinen, må i henhold til transport skjema vist i kapittel 3, løftes med løftestropper som er montert til begge sidene på rammen (skjøtene på stroppene må være i front slik at de møtes på midten av maskinen) ved bruk av en kran eller tilsvarende. Maskinen må plasseres på en slik måte at maskin festeboltenes hull passer inn i de respektive plassene i platen som er sveiset til rammen. 4- Med hjelp av en sensitiv maskinvater, må maskinen vatres opp i forhold til bordet på maskinen. Når maskinen er justert i vater ved hjelp av maskin festeboltene, må eventuelle tomrom ved fundament flaten underbygges med egnet materiale. 5- Som vist i Maskin størrelse skjema, må maskinen være korrekt plassert og oppvatret før mutteren på maskin festeboltene låses fast. MERK: Dersom det blir funnet nødvendig etter at maskinen er festet til fundament flaten ved hjelp av maskin festebolter, kan bunnrammen støpes fast ved hjelp av betong. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 11

13 4.2 Betingelser for lagring av maskinen. Maskinen er levert i en slik tilstand at den ikke kommer til bli ødelagt i løpet av forsendelsen. Dersom maskinen skal lagres mer enn en måned må følgende forhåndsregler taes: 1. Når maskinen fraktes er maskinens toppverktøy plassert i V kanalen på bunndynen. Maskinen bør bevare denne posisjonen. 2. Dersom maskinen skal lagres i et miljø hvor det forekommer fuktighet må fuktighetsbeskyttende materiale plasseres over det elektriske panelet og over den hydrauliske system blokken. Alle elektriske deler må beskyttes mot støv. 3. Med tanke på å sikre toppen og verktøyet fra å ruste må beskyttende olje påføres disse maskin delene. 4. Maskinen må beskyttes mot sollys. 5. Lagring av maskinen utendørs må aldri forekomme. Dette kan føre til skader på ventiler m.m. og de elektriske delene. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 12

14 4.3 Maskin arbeidsområde tegning. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 13

15 5. Tekniske og elektriske data. 5.1 Tekniske data. Beskrivelse HAP 1235 Kapasitet Tonn 35 Ust 38.5 Bøye lengde mm 1250 fot 4.10 Avstand mellom søyler mm 1050 fot 3.45 Stempel lengde mm 125 tommer 4.92 Åpnings dybde mm 200 tommer 7.88 Motor effekt kw 7.5 hk 10 Initialiserings hastighet mm/sek 100 /sek 3.94 Prosesserings hastighet mm/sek 18 /sek 0.71 Retur hastighet mm/sek 95 /sek 3.74 Oljetank kapasitet lt 100 gal Maskin høyde mm 2100 fot 6.90 Maskin bredde mm 1650 fot 5.50 Maskin lengde mm 2100 fot 6.90 Maskin vekt kg ~2100 lb ~4630 Støynivå (uten belastning) dba 68 dba 68 Støynivå (med belastning) dba 75 dba 75 Lakk nr.: Blå RAL 5015 RAL 5015 Hvit RAL 9018 RAL 9018 Gul RAL 1021 RAL 1021 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 14

16 5.2 Elektriske data. ELEKTRISKE DATA MASKIN NAVN DURMAZLAR HAP 1235 MASKIN NUMMER STRØMFORSYNING 3 X 220 VOLT STRØMFORSYNING BETJENINGSPANEL 32 Ampere STRØMFORSYNING MOTOR 27 Ampere STRØMFORSYNINGS KABEL TVERRSNITT 4 x 6 mm 2 MIN. ISOLASJONSMOTSTAND 1 MΩ TEST SPENNING 1000 VOLT SIGNAL SPENNING 24 VOLT FREKVENS 60 Hz P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 15

17 6. Liste over standard utstyr. Standard utstyr Antall 1 Over kniv (verktøy) 1 2 Under kniv (verktøy) 1 3 Dyne justerings plate 4 4 Dyne tilkoblings plate 4 5 Dyne vende kjetting 2 6 Front arm 2 7 Pedal 1 8 Betjeningspanel 1 9 Digital stopper 1 10 Side beskyttelse deksel 2 11 Bakside beskyttelse panel 3 12 Grad indikator 1 13 Manometer 3 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 16

18 7. Beskrivelse og prosessering. 7.1 Mekaniske komponenter beskrivelse. 1- Maskin rammen. Den stabile maskinrammen består av: - 2 side stolper - underbordet - den øvre forbindelsesbjelken hvor oljetanken er plassert - den nedre forbindelsesbjelken Alle komponenter er sveiset sammen for å få en stabil maskinramme. 2- Rammen. Platen som beveger seg opp og ned er kjent som pressbjelken. Denne blir hevet og senket ved hjelp av to sylindere og beveger seg med nøyaktighet. 3. Parallellitet styringen. Parallelliteten mellom øvre og nedre presse verktøy styres ved hjelp av en hydromekanisk reguleringsventil. Parallelliteten mellom de to sylindrene blir overvåket. Skulle noen som helst uventet hende så vil denne ventilen kontrollere oljetilførselen og sørge for at over og under verktøyet til en hver tid er parallell. 4. Sylindrene. Sylinderchassiset er laget av en solide og stive blokker eller en skjøteløs rør, som er boret opp, bearbeidet og valset. Den herdede feste sylinderakselen opplagres i plastikk foringer. Interne mekaniske stoppere garanterer en perfekt parallellisme ved bunn dødpunktet. Sylinderakslene er festet til rammen med sfæriske skiver som stabiliserer enhver sideveis kraft. Side 7 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 17

19 7.2 Oppstart. Viktig før oppstart av maskinen, sjekk følgende punkt: Glideføringene må være ren og skikkelig smurt. Hydraulikksystemet må sjekkes for eventuelle lekkasjer. Sjekk oljenivået i tanken gjennom oljeglasset. Maskinen må være skikkelig fylt med hydraulikkolje. Sjekk rotasjonen til motoren ved å starte den, og sjekk om den går i samme retning som vist på pilene på motorhuset; om retningen ikke stemmer, må to av fasene ved den elektriske tilkoblingen byttes om. Dette gjøres i elektroskapet, ikke ved den konkrete motoren. MERK: Ikke la pumpa prosessere i feil retning i lang tid, siden det kan forårsake store skader på pumpa. 7.3 Elektrisk ledningsnett. Kontroller maskinens typeskilt, og kontroller at tilkoblings strømforsyningen stemmer overens med det som er angitt på typeskiltet. Om de oppgitte strøm faktorene ikke samsvarer med den tilgjengelige strømforsyningen, ta kontakt med en elektriker for tilrettelegging av korrekt strømforsyning. Strømforsyningskabelen skal tilkobles til rekkeklemmene i elektroskapet. Strømforsyningen som tilkobles maskinen må være sikret med sikring og avkoblingsbryter, slik at maskinen kan frakobles strømnettet ved reparasjon o.l. Strømforsynings kabelens tverrsnitt må være dimensjonert i henhold til maskinens strømforbruk, se elektriske data. Strømforsyningen må ikke variere mer enn 5 % i forhold til data oppgitt på typeskiltet på maskinen. Hvis strømforsyningen varierer mer enn ±5 %, vil dette kunne føre til skader på de elektriske komponentene, og garantien vil ikke omfatte slike skader. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 18

20 8. Bøying. 8.1 Teoretiske og praktiske råd. En kantpresse er i hovedsak konstruert for å bøye som følger: Bøying er en måte å deformere materialet, hvor mengden i omformingssonen er forårsaket av en bøye bevegelse. Det er vårt mål å lære deg noen få teoretiske og praktiske råd. Når du skal bøye har du to alternativer: 1. Luftbøying 2. Pressforming 1) BØYING MED LUFT a. Nødvendig press P Fundamental luftbøying er lik en bjelke med to støttepunkt under belastningen ved vinkelbelastningen. P = 1.42xLxR s 2 (1) 1000 V P = press oppgitt i tonn L = platelengde i mm s = strekkstyrke til materialet i kg/mm 2 V = Bredden til V-åpningen Press kraftene virker i deres punkt: A, B og C. Indeksen vedlagt er arbeidsformlene (1) for en platelengde på 1000 m og stålplate R = 42 kg/mm 2. I praksis, ta V-åpningen en gang V = 8 x platetykkelsen V = 8 x s (2) P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 19

21 Så formel 1 blir: P = 1.42 x 1000 x 45 s x 8s 1.42 x 45 x s P = 8 P = 8s (3) (tonn) Så uten for mye regning kan man lett finne ut hvor mye tonnasje man trenger for å bøye en plate. Eks.: 2500 mm lengde 2 mm plate 45kg/mm 2 stålplate Nødvendig tonnasje: 2.5x8x2=40 tonn I indeksen blir det indikert hvor mye tonnasje per. meter som anbefales for stålplater kg/mm 2. Når pressen brukes på grensen av dens kapasitet er det mulig at platen ikke bøyes, dette kan forårsakes av a. Punkt A og B av det nye lavere stempelet er spiss og forårsaker større friksjon b. Strekk styrken til platen er over 40 kg/mm 2 Praktisk sett kan man addere 10% til den teoretiske kalkulasjonen for å ta med disse variablene i beregningen Så normalt velger vi V = 8 s. Når vi velger V-åpningen kan denne være på minst 6x s på en normal plate (R = 45 kg/mm 2 ) Når man arbeider med harde, uformelige plater tar man 10 til 12 x s, dette for å forebygge at platen skal sprekke. Radiusen til krummingen r er avhengig av V-åpningen og uavhengig av tykkelsen og kvaliteten på platen. r = 0.16 V. I tilfeller hvor radiusen Ra til platen er mindre enn r. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 20

22 b) Tilbake fjæring ved luftbøying Tilbake fjæring ved luftbøying, en resterende deformasjon av platen oppstår. I denne deformasjonen finnes det et elastisk område som er forårsaket av tilbake fjæringen Tilbake fjæringen avhenger av: a. relasjonen mellom r/s b. platens kvalitet c. overflatens kvalitet d. retningen til valsen Disse tilfellene kan ikke utregnes, verken praktisk eller teoretisk. I henhold til Oehler, er tilbake fjærings vinkelen ved 90 bøying i en V-dyne β. Materiale Plate tykkelse s - mm Radius r - mm β Myk stål Myk messing B= 22 kg/mm 2 Aluminium Sink Midlere hardt stål B = 40 kg/mm 2 Hard messing B = 35 kg/mm > 2 < Bronse > 2 Hardt Stål B = 60 kg/mm 2 < > 2 < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 21

23 Den tilgjengelige toleransen gitt av tilbake fjæringen ved bøying i V-dyne, kan oppsummeres som følger: a. spiss vinkel: ± 2 grader b. rett vinkel: ± 3 grader c. stump vinkel: ± 5 grader c. Påvirkningen av platens tykkelse og toleranse på bøyingsvinkelen ved luftbøying. eks.: en plate på 2 med mer må bøyes ved 135 grader. En tar en V-åpning V=16 mm v = 8 S Den vedlagte indeksen viser en overføring på ɣ = in V-åpningen gir en endring på vinkelen α = 1 Så når forskjellen i platetykkelsen er 0.08 med mer vil man oppnå en vinkelavvikelse på 1. Fordi toleransen på platetykkelsen kan være 10% i vårt tilfelle 0.2 med mer, kan man oppnå en vinkelavvik på 2.5 grad. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 22

24 d) Påvirkning av bøyeverktøyet på bøyingsvinkelen. Toleransen av bøyingsverktøyer har den samme påvirkningen som avbøying på bøyingsvinkelen likedan som toleransen av platetykkelsen. Uansett, bøyeverktøyet er ikke helt avgjørende, maskinens presisjon sørger for å redusere avviket. 2. PRESSFORME (KALIBRERING) Når formingen av materialet er åpent bøyd, og der er en misdannelse som er forårsaket av overflate spenning. Bøyingsvinkelen er bestemt av verktøyet. Anbefalt tonnasje = 30 t/mm/m (R=40-45 kg/mm 2 ) Når man gjør denne bøyingen har man den fordelen at: Tilbake fjæringen er redusert til et minimum. Toleransen: ± 0,6 grader. Toleransen av platetykkelsen er av stor betydning. Man trenger større kraft (større press) Ved bøying av ulike vinkler trenger man mer tilpassings kalibrering. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 23

25 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 24

26 8.2 Bøye diagram. : Kapasitet (tonn) L : Plate lengde (mm) (L 1000 mm) R : Indre radius (mm) σ : Strekkfasthet (kg/mm 2 ) V : Modul åpning (mm) P : Nødvendig tonnasje H : Minimums plate bøyingslengde (mm) S : Plate tykkelse (mm) P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 25

27 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 26

28 8.3 Maksimal tillatt presskraft i forhold til bøyelengde. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 27

29 8.4 Eksempel på plassering av bøye materiale. VIKTIG : Ved bøying av korte plate materialer, som vist ovenfor, sørg alltid for at plate materialene som plasseres ved hver sin side av maskinen har lik lengde. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 28

30 8.5 Eksempler på ulike bøye prosesseringer. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 29

31 9. Drift av maskinen. 9.1 Oppstart og betjening av maskinen. 1) Strømtilførsel må være tilkoblet rekkeklemmene L1, L2, L3-PE-N i elektroskapet ved bruk av en kabel med tverrsnitt 5 x 6 mm 2. 2) Alle kontaktorer og sikringer i elektroskapet må være aktiviserte. 3) Hovedbryter (3Q1) som finnes ved elektroskapet skrus fra posisjon 0 til posisjon 1. I denne posisjonen vil signallampen 4L1 lyse hvitt på samme tid som lysstoffrøret tenner og signaliserer at betjeningspanelet er tilført strømforsyning. 4) Trykk bryteren ved betjeningspanelet for å aktivisere styringskretsene. 5) Ved å trykke tasten startes motoren ved det hydrauliske systemet. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. Hvis ikke må strømforsynings fasene L1 og L2 byttes om. Ved å trykke tasten stopper du motoren ved det hydrauliske systemet. 6) Når en trykker tasten (+) på betjeningspanelet til styringen ENC 310, skal bakanslaget forflytte seg bakover (altså avstanden mellom under verktøyet og bakanslaget skal øke) Når tasten (-) trykkes ved betjeningspanelet til styringen ENC 310, skal bakanslaget forflytte seg fremover. Avstanden mellom under verktøyet og bakanslaget skal bli redusert. 7) Tastene og ved betjeningspanelet til styringen ENC 310 er stopper justerings tastene. Når (-) tasten trykkes, skal avstanden mellom over og unduer verktøyet øke. Når (+) tasten trykkes, skal avstanden mellom over og under verktøyet bli mindre. 8) Valg bryteren 8S9 flyttes fra posisjon 0 til 1. (med hensyn til at forflyttingen utføres ved å føre over bjelken til nedre posisjon.) Ved å trykke fotpedal 9S9 som er plassert ved det flyttbare betjeningspanelet, vil over bjelken bevege seg til øvre posisjon. 9) Valg bryter 8S9 posisjon 1: Denne posisjonen er posisjon for manuell betjening. Denne posisjonen brukes ved justering og vedlikehold av maskinen. Ved å trykke de to hånd bryteren (11S4) og 11S8) samtidig, vil over bjelken bevege seg nedover med lav hastighet. (Hvis du slipper bryterne vil over bjelken stoppe opp). Når over bjelken oppnår det forhånds innstilte trykket, vil over bjelken stoppe opp, og vil bli stående i denne posisjonen. For at over bjelken skal bevege seg tilbake til topp posisjon, trykkes bryteren 9S9 ved det flyttbare betjeningspanelet (bryter 9S9 må holdes). P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 30

32 Posisjon 2: Denne posisjonen er posisjon for test. Ved å trykke begge hånd bryterne samtidig, vil over bjelken bevege seg ned til bryteren 9S7 med hurtig hastighet, og vil så stoppe ved denne posisjonen. Etter ca 1 2 sekunder, hvis de to håndbryteren fremdeles er trykket, vil over bjelken bevege seg videre nedover. Hvis hånd bryterne slippes vil over bjelken bevege seg tilbake til topp posisjon. I denne posisjonen vil lampen 4L10 som er plassert på betjeningspanelet lyse grønt. Ved å trykke 9S9 bryteren som er plassert på den flyttbare betjeningspanelet, vil over bjelken returnere tilbake til topp posisjonen. Posisjon 3: Dette er prosesserings posisjon. Ved å trykke på de to hånd bryteren samtidig, vil over bjelken senke seg ned til posisjonen 8S11 ved hurtig hastighet. Ved å trykke på fotpedal 11S5, vil over bjelken senke seg videre nedover inntil den oppnår forhånds innstilt trykk, og vil automatisk returnere tilbake etter dette. Merknad: Hvis lampen 9L8 (oransje lampe) ved det elektriske betjeningspanelet lyser, betyr dette at sikkerhets systemet for det hydrauliske systemet er aktivert. Dette er signal på at det kan være defektheter ved det hydrauliske systemet. 10) Valg bryter (3. posisjon) ved automatisk prosesserings syklus med EMKO ENC 310 styring, vil styringen automatisk justere bak anslag og stoppere i henhold til programmet som er innstilt. Etter hver bøying, ved topp dødgangs punktet, vil neste verdi bli innstilt ved systemet. Inntil programmet ikke har blitt fullført (programmert), skal ikke maskinen prosessere hydraulisk. 11) Endring av program parametere. EMKO ENC310 med NC styring er forhånds innstilt ved fabrikken med alle system parametere. Systemets parametere er vedlagt som eget vedlegg. Hvis du ønsker å endre disse parameteren, les vennligst bruksanvisningen for EMKO ENC310 før du utfører slike endringer. Bruksanvisningen for EMKO ENC310 er vedlagt som eget vedlegg. 12) Ikke forandre på posisjonene til endebryterene 8S11, 9S7, 9S2 og 9S10. Disse er forhåndsinnstilt ved fabrikken. Forandring av posisjonene til disse endebryterene kan føre til skade på maskinen. 13) For mer informasjon om styringen, vennligst les den fullstendige bruksanvisningen til EMKO ENC310 som er vedlagt som eget vedlegg. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 31

33 9.2 Betjeningspanel. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 32

34 9.3 Flyttbart betjeningspanel med fotpedal. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 33

35 9.4 Endebrytere og prosesserings syklus for over bjelken. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 34

36 9.5 Sikkerhets systemer. 1) Hvis ikke topp endebryter (9S2) ikke virker eller (eller gir feil signal), vil pga. sikkerhet bryter (9S10) bli aktivisert, og sørge for å stoppe over bjelkens bevegelse før den hydrauliske sylinderen kjøres helt til bunns. 2) Sikkerhets system for hydraulikk systemet, overvåkes av en elektronisk sikkerhets system. Dersom det oppstår feil ved en kontroll spenning (2.4 V DC) som varer lenger enn 0.3 sekund, vil hydraulikk systemet bli avbrutt. Før reparasjon er utført, vil det ikke være mulig å starte hydraulikk systemet igjen. 3) 9A10 to hånds betjening. Dette sikkerhets systemet sikrer maskin operatøren fra alle eventuelle farlige maskin bevegelser. Hurtig senking, pressing og automatisk retur kontrolleres av denne to hånds betjeningen. a. Begge hånd bryterne 11S4 og 11S8 må trykkes samtidig. b. Når hånd bryterne holdes inne, vil prosessering utføres. Dersom en av hånd bryterne slippes før over bjelken er senket til endebryterene for veksling av senke hastighet, vil over bjelken stoppe opp. c. Hvis bryter 8S9 er i posisjon 3, og senkingen til over bjelken blir avbrutt før den når endbryteren (9S1) for veksling av senke hastighet, vil over bjelken returnere tilbake til start posisjon. d. Hvis hoved motor 6M3 betjenes, og to hånds bryterne 11S4 og 11S8 trykkes, vil ikke den elektriske styringen av hydraulikk systemet motta kommandoen. 4) 8A2, kontrollerer NØDSTOPP bryter systemene og beskyttelse deksel endebrytere. Hvis det oppstår brudd i kabel, eller åpning av beskyttelse deksler, eller at NØDSTOPP bryteren blir aktivisert, vil all prosessering blir avbrutt, og maskinen vil koble ut. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 35

37 9.6 Oversikt over NØDSTOPP brytere og sikkerhets brytere. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 36

38 9.7 Side beskyttelse deksel monterings mål. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 37

39 10. Bakanslag justerings område. Bakanslaget kan justeres i område fra 15 mm til 430 mm fra senter aksen til under verktøyet. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 38

40 11. Justerings område til over bjelken. Avstanden som over bjelken kan justeres innenfor er 70 mm i retning nedover fra topp dødgangs punktet. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 39

41 12. Justering av over og under verktøy. Den viktigste faktoren for presis bøying, er at både under og over verktøyet er justert slik at de er ved eksakt samme akse. For å utføre justering av plasseringen til over og under verktøyet følges prosedyren beskrevet nedenfor. Løsne feste boltene til under verktøyet. Før bunn verktøyet oppover ved å bruke løfte kjettingene for bunn verktøyet som du fester til over verktøyets vende bolter. Bunnflaten og overflaten til under verktøyet må rengjøres slik at det er helt rent. Plasser så under verktøyet tilbake på bordet. V sporet ved bunn verktøyet og presse tappen til over verktøyet må rengjøres slik at det er helt rent. Plasser over verktøyet ned i under verktøyet, slik at under verktøyet senterer seg (valgbryter settes i posisjon 2 ved denne operasjonen). Kjør så over verktøyet opp igjen slik at det blir en avstand på ca 5 6 mm mellom under verktøyet og over verktøyet. Avstanden X ved tegningen ovenfor må måles med et sensitivt måleredskap ved hvert målepunkt, og justeres ved hjelp av feste boltene. Denne justerings prosedyren må utføres på begge sidene til maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 40

42 13. Justering av parallelliteten Maskin tegning. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 41

43 13.2 Justering av parallelliteten og plate bøying. Maskinens parallellitets system opprettholdes ved hjelp en balansepinne. Balansepinnen er kanskje ikke tilstrekkelig nok for å opprettholde parallelliteten til maskinen på grunn av friksjons kraftene som kan oppstå i fronten av de hydrauliske sylindrene, selv om de er svært små. Derfor er de hydrauliske sylindrene laget med et internt stopper-system for å oppnå den mest presise bøyingen ved luft bøying. Det interne stopper systemet har generelt fire store fordeler: 1) Lett å bruke. 2) Presis bøying. 3) Enkel service. 4) 0,1 mm nøyaktighet. Det interne stopper systemet vist i kapittel 13.1 består av doble skruemuttere og delene som gir dem bevegelse. Ved luftbøying, vil bøyingen i ønsket vinkel kunne utføres ved å begrense sylinder slaget. F.eks. dersom vi vil lage en 60 luftbøying. 1) Vri bryteren til posisjon 2 (maskinen er nå satt i manuell modus) 2) "V" under verktøyet må justeres i henhold til plate tykkelsen 3) Etter at justeringen er utført, start prosesseringen og beveg over verktøyet nedover slik at platen blir presset. Når du har oppnådd den ønskete bøyingsvinkelen vri bryteren til posisjon 2, press to hånds betjenings bryterne og over verktøyet beveger seg oppover. Ta mål av det vinkelen til den bøyde platen ved hjelp av en vinkel måler. La oss si at vinkelen er 65. Da må du være 5 nærmere enn den ønskete vinkelen. I dette tilfellet må den hydrauliske sylinderen heves. En justering av sylinderen på 0,0-0,1 med mer kan oppnås ved å trykke på (-)5S5 knappen på det betjeningspanelet og avlese verdien ved den digitale måleren. Etter at du har utført dette, bøyer du den samme platen igjen og ta så mål av vinkelen med en vinkel måler. Hvis dette førte til eksempelvis av vinkelen ble for spiss (lukket) og vinkelen er 58. Det vil si at den hydrauliske sylinderen slaget er for høyt. Det kan justeres ved å trykke på -5S5 knappen ved betjeningspanelet og ved å avlese verdien ved den digitale måleren. Helt til du oppnår den eksakte vinkelen som du ønsker å bøye. De samme målene kan brukes senere ved samme bøyings type. Derfor, skriv ned verdiene ved den digitale måleren slik at du kan bruke de ved en senere anledning. MERKNAD : Verdiene for platen som skal bøyes avhenger av: Bredden til V verktøyet. Plate tykkelsen. Kvaliteten til platen )St 37, St 42 etc.) På grunn av disse faktorene verdiene bare brukes ved tilsvarende plate. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 42

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER.

EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. EMKO ENC 310 DOBBEL AKSE KONTROLLER FOR KANTPRESSER. BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse 1. Generelle spesifikasjoner...2 2. Beskrivelse av tastatur funksjonene....3 3. Programmering av maskin parametere...4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

BRUKSANVISNING. Platesaks DHGM 3013. Norsk Versjon 1.00

BRUKSANVISNING. Platesaks DHGM 3013. Norsk Versjon 1.00 BRUKSANVISNING Platesaks DHGM 3013 Norsk Versjon 1.00 Innholdsfortegnelse. Kapittel Innhold Side 1 Generelle sikkerhets forskrifter for hydraulisk platesaks 2 2 Sikkerhets instruksjoner 4 3 Tekniske Data

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Teknisk beskrivelse av maskinen.... 7 1.4 Standard og tilleggs utstyr....

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4

Kantpresse E - Serie. Innledning... 4 Innhold Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Beskrivelse av maskinen... 6 1.2.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper... 6 1.2.2 Beskrivelse av maskinfunksjoner... 7 1.3 Standard

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3

Platesaks SB 3016 / 3020 / 4013. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Teknisk beskrivelse av maskinen... 6 1.3 Standard og tilleggsutstyr... 8 1.3.1 Standard utstyr... 8 1.3.2 Tilleggsutstyr...

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer