2. Kvalitets- og ytelsesgaranti Transport og størrelse skjema...9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse Sikkerhets instruksjoner Samsvars erklæring (Declaration of Conformity) Garanti betingelser Kvalitets kontrollrapport Kvalitets- og ytelsesgaranti Transport og størrelse skjema Montering og lagring av maskinen Montering av maskinen Betingelser for lagring av maskinen Maskin arbeidsområde tegning Tekniske og elektriske data Tekniske data Elektriske data Liste over standard utstyr Beskrivelse og prosessering Mekaniske komponenter beskrivelse Oppstart Elektrisk ledningsnett Bøying Teoretiske og praktiske råd Bøye diagram Maksimal tillatt presskraft i forhold til bøyelengde Eksempel på plassering av bøye materiale Eksempler på ulike bøye prosesseringer Drift av maskinen Oppstart og betjening av maskinen Betjeningspanel Flyttbart betjeningspanel med fotpedal Endebrytere og prosesserings syklus for over bjelken Sikkerhets systemer Oversikt over NØDSTOPP brytere og sikkerhets brytere Side beskyttelse deksel monterings mål P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 1

3 10. Bakanslag justerings område Justerings område til over bjelken Justering av over og under verktøy Justering av parallelliteten Maskin tegning Justering av parallelliteten og plate bøying Vedlikehold Smørepunkt oversikt Smøre intervall Olje sammenlignings tabell Olje nivåmåler ved hydraulikk tanken Vedlikehold av maskinen Kontroll av over verktøy holder Feilsøking Reservedeler tegninger, lister og datablad Nødvendig informasjon ved bestilling av reservedeler Mekaniske reservedeler og reservedels lister Elektriske skjema og delelister Elektro motor I datablad Elektro motor II datablad PLS stige diagram Eksempel på fabrikk parameter verdier for EMKO ENC Eksempel på motor hastighets verdier ATV Vedlegg Bruksanvisning for EMKO ENC 310 dobbel akse kontroller for kantpresser P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 2

4 1. Viktige informasjon. 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse. 1. Ikke bruk maskinen før du har lest bruksanvisningen og betjeningsinstruksjonene grundig.. 2. Sjekk ved første start at pumpens drivakselretning er korrekt slik at den ikke berører pumpen. 3. At oljetanken ikke er tom. 4. Ved ukentlig vedlikehold smør alltid med olje der det finnes olje. 5. Maskinen skal betjenes av autorisert personell. 6. To personer kan ikke betjene maskinen samtidig. VIKTIGE BEMERKNINGER ANGÅENDE SIKKERHETSVENTILENE Justeringen av sikkerhetsventilene er ekstremt viktig i forhold til sikkerheten til verktøy og maskin. Sikkerhetsventilene har vanligvis blitt justert til å tåle maksimum press Dersom vi finner ut at sikkerhetsventilene har blitt justert til en høyere verdi enn vår fabrikk har justert maksimum vil kravet om garanti falle bort Siden verdien er strammet ved hjelp av en fjør, vil ikke presset øke på grunn av vibrasjoner, den vil minke. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 3

5 1.2 Sikkerhets instruksjoner. 1. Ved tilkobling av strømforsyningen til maskinen, kontroller at strømforsyningen er i samsvar med de elektriske data som er angitt på maskinens typeskilt. 2. Opphold dem aldri i nærheten av prosesseringsområde slik at kroppsdeler kan bli skadet. 3. Maskinen skal aldri brukes av personell som ikke innehar nødvendig opplæring. Utfør aldri service eller vedlikehold av maskinen uten nødvendig tillatelse fra dine overordnede. 4. Utfør aldri service eller vedlikehold av maskinen uten at maskinen er avslått og nødvendig sikret. 5. Service og vedlikehold av maskinen skal bare utføres av kvalifisert personell. 6. Dekslene ved bakanslaget skal bare åpnes ved vedlikehold av bakanslaget. Når et av dekslene er åpnet ved bakanslaget, vil en sikkerhetsbryter bli aktivisert. Dette fører til at bakanslaget vil bli beveget til null posisjon, og blir så deaktivert inntil dekslene lukkes igjen. 7. Side beskyttelse deksler skal bare åpnes ved vedlikehold av maskinen. Når et side deksel blir åpnet, vil en sikkerhetsbryter bli aktivisert, og over bjelken vil bevege seg til topp posisjon, og vil bli deaktivert i denne posisjonen inntil side dekselet lukkes igjen. 8. Av sikkerhetsmessige årsaker, ikke juster bort innstillingene til hydraulikk ventilene. 9. Ikke juster bort innstillingene til ende bryterne ved over bjelken. 10. Ikke utfør prosesseringer med maskinen med verdier utover det som er angitt med hensyn til trykk og kapasiteter. 11. Sikkerhets deksler er montert på fremsiden og baksiden av de hydrauliske sylindrene. Maskinen skal aldri prosesseres uten at disse dekslene er montert korrekt. Dette for å unngå eventuell klem fare. 12. Av sikkerhetsmessige årsaker, er maskinen utstyr med 2 NØDSTOPP brytere. En bryter er plassert på betjeningspanelet, og en er plassert ved det flyttbare betjeningspanelet. MERKNAD : Maskinen er også merket med all nødvendig sikkerhets informasjon ved hjelp av sikkerhets merkeskilt som er plassert på maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 4

6 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity) Samsvars erklæringen for den spesifikke maskinen er vedlagt den engelske bruksanvisningen som er vedlagt maskinen. Nedenfor vises et eksempel på en slik samsvars erklæring for tilsvarende maskin med serie nummer : P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 5

7 1.4 Garanti betingelser. 1. Alle deler (eksklusive elektriske deler) ved produktet dekkes av garantien. 2. Garantien er gyldig i 1 år fra leverings datoen for maskinen. 3. Dersom det i garanti tiden blir byttet eventuelle defekte deler som blir dekket av garantien, vil det gies 1 års garanti på den nye delene. Garantien omfatter IKKE : 1. Forbruksdeler som eksempel luft filtre og olje filtre som må periodisk byttes, dekkes ikke av garantien. 2. Garantien bortfaller dersom maskinen prosesseres uten at maskinen er tilstrekkelig balansert (oppvatret) og fast montert med nødvendige maskin feste (anker) bolter. 3. Garantien bortfaller dersom smøring av maskindeler som krever smøring, se oversikt over smørepunkt ikke utføres i henhold til beskrivelse i denne bruksanvisningen. 4. Garantien bortfaller dersom maskinen prosesseres med høyere trykk og kapasitets verdier enn hva som er angitt for maskinen. 5. Garantien dekker ikke skader på maskinen som skyldes ytre ekstern påvirkning. 6. Garantien dekker ikke noe form for skader som oppstår på grunn av bøying som ikke anses å være i tråd med denne bruksanvisningen. 7. Garantien dekker ikke skader som oppstår på grunn av tilkobling av strømforsyning som ikke er i samsvar med de oppgitte elektriske dataene for maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 6

8 1.5 Kvalitets kontrollrapport. Maskinen har gjennomgått nødvendig kvalitetskontroll ved fabrikken før levering. Kontrollrapporten fra denne kvalitetskontrollen er vedlagt den engelske bruksanvisningen som også er levert sammen med maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 7

9 2. Kvalitets- og ytelsesgaranti. Maskinen består av en meget kraftig stålramme som gjør at man oppnår dynamiske arbeidsbetingelser. De elektriske komponentene er levert av SIEMENS og/eller TELEMECANIQE i henhold til helse- og industrisikkerhetsbestemmelser. Den kompakte hydrauliske enheten er montert på toppen av den hydrauliske tanken. De fleste hydrauliske komponentene og enhetene er levert av REXROTH og/eller BOSCH. Med tanke på det avanserte mono-enhet hydrauliske system trenger maskinen mindre slanger og koblinger. Prefill ventilene og de hydrauliske sylindrene er levert av DURMAZLAR Hydraulics A.S. eksklusivt for denne kantpressen. Med hjelp av en todelers dybde kontrollsystem er luftbøyingen laget for å oppnå den beste bøyekvaliteten. Durmazlar kantpresse er levert med motorisert bakanslag med digital avlesning. Front ratt justering for bakanslag vil hjelpe kunden til å stille inn de fineste justeringene. Variabel kraft justering vil øke levetiden til kantpressen og forhindre unødvendig kraft bruk. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 8

10 3. Transport og størrelse skjema. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 9

11 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 10

12 4. Montering og lagring av maskinen. 4.1 Montering av maskinen. 1- Med henvisning til maskin størrelse skjema vist i kapittel 3, må stedet hvor maskinen plasseres være ordnet på forhånd. Før maskinen plasseres på fundament flaten må overflaten være flatt og tørr. Dersom overflaten ikke er flat og tørr må de tomme rommene under maskinen bli opplagret. 2- Monteringsboltenen som er vist med detaljerte målene i kapittel 3 må være forberedt på forhånd. Disse boltene må festes med sine respektive plasseringer i henhold til detaljene vist i maskin størrelse skjemaet. 3- Maskinen, må i henhold til transport skjema vist i kapittel 3, løftes med løftestropper som er montert til begge sidene på rammen (skjøtene på stroppene må være i front slik at de møtes på midten av maskinen) ved bruk av en kran eller tilsvarende. Maskinen må plasseres på en slik måte at maskin festeboltenes hull passer inn i de respektive plassene i platen som er sveiset til rammen. 4- Med hjelp av en sensitiv maskinvater, må maskinen vatres opp i forhold til bordet på maskinen. Når maskinen er justert i vater ved hjelp av maskin festeboltene, må eventuelle tomrom ved fundament flaten underbygges med egnet materiale. 5- Som vist i Maskin størrelse skjema, må maskinen være korrekt plassert og oppvatret før mutteren på maskin festeboltene låses fast. MERK: Dersom det blir funnet nødvendig etter at maskinen er festet til fundament flaten ved hjelp av maskin festebolter, kan bunnrammen støpes fast ved hjelp av betong. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 11

13 4.2 Betingelser for lagring av maskinen. Maskinen er levert i en slik tilstand at den ikke kommer til bli ødelagt i løpet av forsendelsen. Dersom maskinen skal lagres mer enn en måned må følgende forhåndsregler taes: 1. Når maskinen fraktes er maskinens toppverktøy plassert i V kanalen på bunndynen. Maskinen bør bevare denne posisjonen. 2. Dersom maskinen skal lagres i et miljø hvor det forekommer fuktighet må fuktighetsbeskyttende materiale plasseres over det elektriske panelet og over den hydrauliske system blokken. Alle elektriske deler må beskyttes mot støv. 3. Med tanke på å sikre toppen og verktøyet fra å ruste må beskyttende olje påføres disse maskin delene. 4. Maskinen må beskyttes mot sollys. 5. Lagring av maskinen utendørs må aldri forekomme. Dette kan føre til skader på ventiler m.m. og de elektriske delene. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 12

14 4.3 Maskin arbeidsområde tegning. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 13

15 5. Tekniske og elektriske data. 5.1 Tekniske data. Beskrivelse HAP 1235 Kapasitet Tonn 35 Ust 38.5 Bøye lengde mm 1250 fot 4.10 Avstand mellom søyler mm 1050 fot 3.45 Stempel lengde mm 125 tommer 4.92 Åpnings dybde mm 200 tommer 7.88 Motor effekt kw 7.5 hk 10 Initialiserings hastighet mm/sek 100 /sek 3.94 Prosesserings hastighet mm/sek 18 /sek 0.71 Retur hastighet mm/sek 95 /sek 3.74 Oljetank kapasitet lt 100 gal Maskin høyde mm 2100 fot 6.90 Maskin bredde mm 1650 fot 5.50 Maskin lengde mm 2100 fot 6.90 Maskin vekt kg ~2100 lb ~4630 Støynivå (uten belastning) dba 68 dba 68 Støynivå (med belastning) dba 75 dba 75 Lakk nr.: Blå RAL 5015 RAL 5015 Hvit RAL 9018 RAL 9018 Gul RAL 1021 RAL 1021 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 14

16 5.2 Elektriske data. ELEKTRISKE DATA MASKIN NAVN DURMAZLAR HAP 1235 MASKIN NUMMER STRØMFORSYNING 3 X 220 VOLT STRØMFORSYNING BETJENINGSPANEL 32 Ampere STRØMFORSYNING MOTOR 27 Ampere STRØMFORSYNINGS KABEL TVERRSNITT 4 x 6 mm 2 MIN. ISOLASJONSMOTSTAND 1 MΩ TEST SPENNING 1000 VOLT SIGNAL SPENNING 24 VOLT FREKVENS 60 Hz P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 15

17 6. Liste over standard utstyr. Standard utstyr Antall 1 Over kniv (verktøy) 1 2 Under kniv (verktøy) 1 3 Dyne justerings plate 4 4 Dyne tilkoblings plate 4 5 Dyne vende kjetting 2 6 Front arm 2 7 Pedal 1 8 Betjeningspanel 1 9 Digital stopper 1 10 Side beskyttelse deksel 2 11 Bakside beskyttelse panel 3 12 Grad indikator 1 13 Manometer 3 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 16

18 7. Beskrivelse og prosessering. 7.1 Mekaniske komponenter beskrivelse. 1- Maskin rammen. Den stabile maskinrammen består av: - 2 side stolper - underbordet - den øvre forbindelsesbjelken hvor oljetanken er plassert - den nedre forbindelsesbjelken Alle komponenter er sveiset sammen for å få en stabil maskinramme. 2- Rammen. Platen som beveger seg opp og ned er kjent som pressbjelken. Denne blir hevet og senket ved hjelp av to sylindere og beveger seg med nøyaktighet. 3. Parallellitet styringen. Parallelliteten mellom øvre og nedre presse verktøy styres ved hjelp av en hydromekanisk reguleringsventil. Parallelliteten mellom de to sylindrene blir overvåket. Skulle noen som helst uventet hende så vil denne ventilen kontrollere oljetilførselen og sørge for at over og under verktøyet til en hver tid er parallell. 4. Sylindrene. Sylinderchassiset er laget av en solide og stive blokker eller en skjøteløs rør, som er boret opp, bearbeidet og valset. Den herdede feste sylinderakselen opplagres i plastikk foringer. Interne mekaniske stoppere garanterer en perfekt parallellisme ved bunn dødpunktet. Sylinderakslene er festet til rammen med sfæriske skiver som stabiliserer enhver sideveis kraft. Side 7 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 17

19 7.2 Oppstart. Viktig før oppstart av maskinen, sjekk følgende punkt: Glideføringene må være ren og skikkelig smurt. Hydraulikksystemet må sjekkes for eventuelle lekkasjer. Sjekk oljenivået i tanken gjennom oljeglasset. Maskinen må være skikkelig fylt med hydraulikkolje. Sjekk rotasjonen til motoren ved å starte den, og sjekk om den går i samme retning som vist på pilene på motorhuset; om retningen ikke stemmer, må to av fasene ved den elektriske tilkoblingen byttes om. Dette gjøres i elektroskapet, ikke ved den konkrete motoren. MERK: Ikke la pumpa prosessere i feil retning i lang tid, siden det kan forårsake store skader på pumpa. 7.3 Elektrisk ledningsnett. Kontroller maskinens typeskilt, og kontroller at tilkoblings strømforsyningen stemmer overens med det som er angitt på typeskiltet. Om de oppgitte strøm faktorene ikke samsvarer med den tilgjengelige strømforsyningen, ta kontakt med en elektriker for tilrettelegging av korrekt strømforsyning. Strømforsyningskabelen skal tilkobles til rekkeklemmene i elektroskapet. Strømforsyningen som tilkobles maskinen må være sikret med sikring og avkoblingsbryter, slik at maskinen kan frakobles strømnettet ved reparasjon o.l. Strømforsynings kabelens tverrsnitt må være dimensjonert i henhold til maskinens strømforbruk, se elektriske data. Strømforsyningen må ikke variere mer enn 5 % i forhold til data oppgitt på typeskiltet på maskinen. Hvis strømforsyningen varierer mer enn ±5 %, vil dette kunne føre til skader på de elektriske komponentene, og garantien vil ikke omfatte slike skader. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 18

20 8. Bøying. 8.1 Teoretiske og praktiske råd. En kantpresse er i hovedsak konstruert for å bøye som følger: Bøying er en måte å deformere materialet, hvor mengden i omformingssonen er forårsaket av en bøye bevegelse. Det er vårt mål å lære deg noen få teoretiske og praktiske råd. Når du skal bøye har du to alternativer: 1. Luftbøying 2. Pressforming 1) BØYING MED LUFT a. Nødvendig press P Fundamental luftbøying er lik en bjelke med to støttepunkt under belastningen ved vinkelbelastningen. P = 1.42xLxR s 2 (1) 1000 V P = press oppgitt i tonn L = platelengde i mm s = strekkstyrke til materialet i kg/mm 2 V = Bredden til V-åpningen Press kraftene virker i deres punkt: A, B og C. Indeksen vedlagt er arbeidsformlene (1) for en platelengde på 1000 m og stålplate R = 42 kg/mm 2. I praksis, ta V-åpningen en gang V = 8 x platetykkelsen V = 8 x s (2) P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 19

21 Så formel 1 blir: P = 1.42 x 1000 x 45 s x 8s 1.42 x 45 x s P = 8 P = 8s (3) (tonn) Så uten for mye regning kan man lett finne ut hvor mye tonnasje man trenger for å bøye en plate. Eks.: 2500 mm lengde 2 mm plate 45kg/mm 2 stålplate Nødvendig tonnasje: 2.5x8x2=40 tonn I indeksen blir det indikert hvor mye tonnasje per. meter som anbefales for stålplater kg/mm 2. Når pressen brukes på grensen av dens kapasitet er det mulig at platen ikke bøyes, dette kan forårsakes av a. Punkt A og B av det nye lavere stempelet er spiss og forårsaker større friksjon b. Strekk styrken til platen er over 40 kg/mm 2 Praktisk sett kan man addere 10% til den teoretiske kalkulasjonen for å ta med disse variablene i beregningen Så normalt velger vi V = 8 s. Når vi velger V-åpningen kan denne være på minst 6x s på en normal plate (R = 45 kg/mm 2 ) Når man arbeider med harde, uformelige plater tar man 10 til 12 x s, dette for å forebygge at platen skal sprekke. Radiusen til krummingen r er avhengig av V-åpningen og uavhengig av tykkelsen og kvaliteten på platen. r = 0.16 V. I tilfeller hvor radiusen Ra til platen er mindre enn r. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 20

22 b) Tilbake fjæring ved luftbøying Tilbake fjæring ved luftbøying, en resterende deformasjon av platen oppstår. I denne deformasjonen finnes det et elastisk område som er forårsaket av tilbake fjæringen Tilbake fjæringen avhenger av: a. relasjonen mellom r/s b. platens kvalitet c. overflatens kvalitet d. retningen til valsen Disse tilfellene kan ikke utregnes, verken praktisk eller teoretisk. I henhold til Oehler, er tilbake fjærings vinkelen ved 90 bøying i en V-dyne β. Materiale Plate tykkelse s - mm Radius r - mm β Myk stål Myk messing B= 22 kg/mm 2 Aluminium Sink Midlere hardt stål B = 40 kg/mm 2 Hard messing B = 35 kg/mm > 2 < Bronse > 2 Hardt Stål B = 60 kg/mm 2 < > 2 < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s < 1 s 1s... 5s > 5s P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 21

23 Den tilgjengelige toleransen gitt av tilbake fjæringen ved bøying i V-dyne, kan oppsummeres som følger: a. spiss vinkel: ± 2 grader b. rett vinkel: ± 3 grader c. stump vinkel: ± 5 grader c. Påvirkningen av platens tykkelse og toleranse på bøyingsvinkelen ved luftbøying. eks.: en plate på 2 med mer må bøyes ved 135 grader. En tar en V-åpning V=16 mm v = 8 S Den vedlagte indeksen viser en overføring på ɣ = in V-åpningen gir en endring på vinkelen α = 1 Så når forskjellen i platetykkelsen er 0.08 med mer vil man oppnå en vinkelavvikelse på 1. Fordi toleransen på platetykkelsen kan være 10% i vårt tilfelle 0.2 med mer, kan man oppnå en vinkelavvik på 2.5 grad. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 22

24 d) Påvirkning av bøyeverktøyet på bøyingsvinkelen. Toleransen av bøyingsverktøyer har den samme påvirkningen som avbøying på bøyingsvinkelen likedan som toleransen av platetykkelsen. Uansett, bøyeverktøyet er ikke helt avgjørende, maskinens presisjon sørger for å redusere avviket. 2. PRESSFORME (KALIBRERING) Når formingen av materialet er åpent bøyd, og der er en misdannelse som er forårsaket av overflate spenning. Bøyingsvinkelen er bestemt av verktøyet. Anbefalt tonnasje = 30 t/mm/m (R=40-45 kg/mm 2 ) Når man gjør denne bøyingen har man den fordelen at: Tilbake fjæringen er redusert til et minimum. Toleransen: ± 0,6 grader. Toleransen av platetykkelsen er av stor betydning. Man trenger større kraft (større press) Ved bøying av ulike vinkler trenger man mer tilpassings kalibrering. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 23

25 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 24

26 8.2 Bøye diagram. : Kapasitet (tonn) L : Plate lengde (mm) (L 1000 mm) R : Indre radius (mm) σ : Strekkfasthet (kg/mm 2 ) V : Modul åpning (mm) P : Nødvendig tonnasje H : Minimums plate bøyingslengde (mm) S : Plate tykkelse (mm) P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 25

27 P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 26

28 8.3 Maksimal tillatt presskraft i forhold til bøyelengde. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 27

29 8.4 Eksempel på plassering av bøye materiale. VIKTIG : Ved bøying av korte plate materialer, som vist ovenfor, sørg alltid for at plate materialene som plasseres ved hver sin side av maskinen har lik lengde. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 28

30 8.5 Eksempler på ulike bøye prosesseringer. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 29

31 9. Drift av maskinen. 9.1 Oppstart og betjening av maskinen. 1) Strømtilførsel må være tilkoblet rekkeklemmene L1, L2, L3-PE-N i elektroskapet ved bruk av en kabel med tverrsnitt 5 x 6 mm 2. 2) Alle kontaktorer og sikringer i elektroskapet må være aktiviserte. 3) Hovedbryter (3Q1) som finnes ved elektroskapet skrus fra posisjon 0 til posisjon 1. I denne posisjonen vil signallampen 4L1 lyse hvitt på samme tid som lysstoffrøret tenner og signaliserer at betjeningspanelet er tilført strømforsyning. 4) Trykk bryteren ved betjeningspanelet for å aktivisere styringskretsene. 5) Ved å trykke tasten startes motoren ved det hydrauliske systemet. Kontroller at motoren roterer i riktig retning. Hvis ikke må strømforsynings fasene L1 og L2 byttes om. Ved å trykke tasten stopper du motoren ved det hydrauliske systemet. 6) Når en trykker tasten (+) på betjeningspanelet til styringen ENC 310, skal bakanslaget forflytte seg bakover (altså avstanden mellom under verktøyet og bakanslaget skal øke) Når tasten (-) trykkes ved betjeningspanelet til styringen ENC 310, skal bakanslaget forflytte seg fremover. Avstanden mellom under verktøyet og bakanslaget skal bli redusert. 7) Tastene og ved betjeningspanelet til styringen ENC 310 er stopper justerings tastene. Når (-) tasten trykkes, skal avstanden mellom over og unduer verktøyet øke. Når (+) tasten trykkes, skal avstanden mellom over og under verktøyet bli mindre. 8) Valg bryteren 8S9 flyttes fra posisjon 0 til 1. (med hensyn til at forflyttingen utføres ved å føre over bjelken til nedre posisjon.) Ved å trykke fotpedal 9S9 som er plassert ved det flyttbare betjeningspanelet, vil over bjelken bevege seg til øvre posisjon. 9) Valg bryter 8S9 posisjon 1: Denne posisjonen er posisjon for manuell betjening. Denne posisjonen brukes ved justering og vedlikehold av maskinen. Ved å trykke de to hånd bryteren (11S4) og 11S8) samtidig, vil over bjelken bevege seg nedover med lav hastighet. (Hvis du slipper bryterne vil over bjelken stoppe opp). Når over bjelken oppnår det forhånds innstilte trykket, vil over bjelken stoppe opp, og vil bli stående i denne posisjonen. For at over bjelken skal bevege seg tilbake til topp posisjon, trykkes bryteren 9S9 ved det flyttbare betjeningspanelet (bryter 9S9 må holdes). P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 30

32 Posisjon 2: Denne posisjonen er posisjon for test. Ved å trykke begge hånd bryterne samtidig, vil over bjelken bevege seg ned til bryteren 9S7 med hurtig hastighet, og vil så stoppe ved denne posisjonen. Etter ca 1 2 sekunder, hvis de to håndbryteren fremdeles er trykket, vil over bjelken bevege seg videre nedover. Hvis hånd bryterne slippes vil over bjelken bevege seg tilbake til topp posisjon. I denne posisjonen vil lampen 4L10 som er plassert på betjeningspanelet lyse grønt. Ved å trykke 9S9 bryteren som er plassert på den flyttbare betjeningspanelet, vil over bjelken returnere tilbake til topp posisjonen. Posisjon 3: Dette er prosesserings posisjon. Ved å trykke på de to hånd bryteren samtidig, vil over bjelken senke seg ned til posisjonen 8S11 ved hurtig hastighet. Ved å trykke på fotpedal 11S5, vil over bjelken senke seg videre nedover inntil den oppnår forhånds innstilt trykk, og vil automatisk returnere tilbake etter dette. Merknad: Hvis lampen 9L8 (oransje lampe) ved det elektriske betjeningspanelet lyser, betyr dette at sikkerhets systemet for det hydrauliske systemet er aktivert. Dette er signal på at det kan være defektheter ved det hydrauliske systemet. 10) Valg bryter (3. posisjon) ved automatisk prosesserings syklus med EMKO ENC 310 styring, vil styringen automatisk justere bak anslag og stoppere i henhold til programmet som er innstilt. Etter hver bøying, ved topp dødgangs punktet, vil neste verdi bli innstilt ved systemet. Inntil programmet ikke har blitt fullført (programmert), skal ikke maskinen prosessere hydraulisk. 11) Endring av program parametere. EMKO ENC310 med NC styring er forhånds innstilt ved fabrikken med alle system parametere. Systemets parametere er vedlagt som eget vedlegg. Hvis du ønsker å endre disse parameteren, les vennligst bruksanvisningen for EMKO ENC310 før du utfører slike endringer. Bruksanvisningen for EMKO ENC310 er vedlagt som eget vedlegg. 12) Ikke forandre på posisjonene til endebryterene 8S11, 9S7, 9S2 og 9S10. Disse er forhåndsinnstilt ved fabrikken. Forandring av posisjonene til disse endebryterene kan føre til skade på maskinen. 13) For mer informasjon om styringen, vennligst les den fullstendige bruksanvisningen til EMKO ENC310 som er vedlagt som eget vedlegg. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 31

33 9.2 Betjeningspanel. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 32

34 9.3 Flyttbart betjeningspanel med fotpedal. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 33

35 9.4 Endebrytere og prosesserings syklus for over bjelken. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 34

36 9.5 Sikkerhets systemer. 1) Hvis ikke topp endebryter (9S2) ikke virker eller (eller gir feil signal), vil pga. sikkerhet bryter (9S10) bli aktivisert, og sørge for å stoppe over bjelkens bevegelse før den hydrauliske sylinderen kjøres helt til bunns. 2) Sikkerhets system for hydraulikk systemet, overvåkes av en elektronisk sikkerhets system. Dersom det oppstår feil ved en kontroll spenning (2.4 V DC) som varer lenger enn 0.3 sekund, vil hydraulikk systemet bli avbrutt. Før reparasjon er utført, vil det ikke være mulig å starte hydraulikk systemet igjen. 3) 9A10 to hånds betjening. Dette sikkerhets systemet sikrer maskin operatøren fra alle eventuelle farlige maskin bevegelser. Hurtig senking, pressing og automatisk retur kontrolleres av denne to hånds betjeningen. a. Begge hånd bryterne 11S4 og 11S8 må trykkes samtidig. b. Når hånd bryterne holdes inne, vil prosessering utføres. Dersom en av hånd bryterne slippes før over bjelken er senket til endebryterene for veksling av senke hastighet, vil over bjelken stoppe opp. c. Hvis bryter 8S9 er i posisjon 3, og senkingen til over bjelken blir avbrutt før den når endbryteren (9S1) for veksling av senke hastighet, vil over bjelken returnere tilbake til start posisjon. d. Hvis hoved motor 6M3 betjenes, og to hånds bryterne 11S4 og 11S8 trykkes, vil ikke den elektriske styringen av hydraulikk systemet motta kommandoen. 4) 8A2, kontrollerer NØDSTOPP bryter systemene og beskyttelse deksel endebrytere. Hvis det oppstår brudd i kabel, eller åpning av beskyttelse deksler, eller at NØDSTOPP bryteren blir aktivisert, vil all prosessering blir avbrutt, og maskinen vil koble ut. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 35

37 9.6 Oversikt over NØDSTOPP brytere og sikkerhets brytere. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 36

38 9.7 Side beskyttelse deksel monterings mål. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 37

39 10. Bakanslag justerings område. Bakanslaget kan justeres i område fra 15 mm til 430 mm fra senter aksen til under verktøyet. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 38

40 11. Justerings område til over bjelken. Avstanden som over bjelken kan justeres innenfor er 70 mm i retning nedover fra topp dødgangs punktet. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 39

41 12. Justering av over og under verktøy. Den viktigste faktoren for presis bøying, er at både under og over verktøyet er justert slik at de er ved eksakt samme akse. For å utføre justering av plasseringen til over og under verktøyet følges prosedyren beskrevet nedenfor. Løsne feste boltene til under verktøyet. Før bunn verktøyet oppover ved å bruke løfte kjettingene for bunn verktøyet som du fester til over verktøyets vende bolter. Bunnflaten og overflaten til under verktøyet må rengjøres slik at det er helt rent. Plasser så under verktøyet tilbake på bordet. V sporet ved bunn verktøyet og presse tappen til over verktøyet må rengjøres slik at det er helt rent. Plasser over verktøyet ned i under verktøyet, slik at under verktøyet senterer seg (valgbryter settes i posisjon 2 ved denne operasjonen). Kjør så over verktøyet opp igjen slik at det blir en avstand på ca 5 6 mm mellom under verktøyet og over verktøyet. Avstanden X ved tegningen ovenfor må måles med et sensitivt måleredskap ved hvert målepunkt, og justeres ved hjelp av feste boltene. Denne justerings prosedyren må utføres på begge sidene til maskinen. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 40

42 13. Justering av parallelliteten Maskin tegning. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 41

43 13.2 Justering av parallelliteten og plate bøying. Maskinens parallellitets system opprettholdes ved hjelp en balansepinne. Balansepinnen er kanskje ikke tilstrekkelig nok for å opprettholde parallelliteten til maskinen på grunn av friksjons kraftene som kan oppstå i fronten av de hydrauliske sylindrene, selv om de er svært små. Derfor er de hydrauliske sylindrene laget med et internt stopper-system for å oppnå den mest presise bøyingen ved luft bøying. Det interne stopper systemet har generelt fire store fordeler: 1) Lett å bruke. 2) Presis bøying. 3) Enkel service. 4) 0,1 mm nøyaktighet. Det interne stopper systemet vist i kapittel 13.1 består av doble skruemuttere og delene som gir dem bevegelse. Ved luftbøying, vil bøyingen i ønsket vinkel kunne utføres ved å begrense sylinder slaget. F.eks. dersom vi vil lage en 60 luftbøying. 1) Vri bryteren til posisjon 2 (maskinen er nå satt i manuell modus) 2) "V" under verktøyet må justeres i henhold til plate tykkelsen 3) Etter at justeringen er utført, start prosesseringen og beveg over verktøyet nedover slik at platen blir presset. Når du har oppnådd den ønskete bøyingsvinkelen vri bryteren til posisjon 2, press to hånds betjenings bryterne og over verktøyet beveger seg oppover. Ta mål av det vinkelen til den bøyde platen ved hjelp av en vinkel måler. La oss si at vinkelen er 65. Da må du være 5 nærmere enn den ønskete vinkelen. I dette tilfellet må den hydrauliske sylinderen heves. En justering av sylinderen på 0,0-0,1 med mer kan oppnås ved å trykke på (-)5S5 knappen på det betjeningspanelet og avlese verdien ved den digitale måleren. Etter at du har utført dette, bøyer du den samme platen igjen og ta så mål av vinkelen med en vinkel måler. Hvis dette førte til eksempelvis av vinkelen ble for spiss (lukket) og vinkelen er 58. Det vil si at den hydrauliske sylinderen slaget er for høyt. Det kan justeres ved å trykke på -5S5 knappen ved betjeningspanelet og ved å avlese verdien ved den digitale måleren. Helt til du oppnår den eksakte vinkelen som du ønsker å bøye. De samme målene kan brukes senere ved samme bøyings type. Derfor, skriv ned verdiene ved den digitale måleren slik at du kan bruke de ved en senere anledning. MERKNAD : Verdiene for platen som skal bøyes avhenger av: Bredden til V verktøyet. Plate tykkelsen. Kvaliteten til platen )St 37, St 42 etc.) På grunn av disse faktorene verdiene bare brukes ved tilsvarende plate. P. MEIDELL AS Kantpresse Side : 42

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer