Rådgivende dokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivende dokument 2013-2014"

Transkript

1 ORGANISERT ARBEIDER

2 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april Rådgivende dokument Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging Vedtatt på av Fellesforbundets vedtektene nasjonale prinsipprrammet ungdomskonferanse prioriterte april oppgaver med særlig vekt på det ungdomspolitiske perspektivet. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for Ungdomskonferansen oppfølging av vedtektene skal gi prinsipprrammet innspill til forbundets ledelse prioriterte i forbundets oppgaver arbeid med særlig med å vekt skape på det større ungdomspolitiske faglig aktivitet perspektivet. politiske engasjement blant unge medlemmer i forbundets avdelinger. Ungdomskonferansen skal gi innspill til forbundets ledelse i forbundets arbeid med å skape større faglig aktivitet politiske engasjement blant unge medlemmer i forbundets Innhold: avdelinger. Handlingsplan 2013/ Yrkesstolthet...5 Innhold: Unge prioriteringer Solidaritet...8 Handlingsplan 2013/2014 Stortingsvalg Boligpolitikk...11 Yrkesstolthet Unge prioriteringer 2014 Solidaritet Stortingsvalg 2013 Boligpolitikk 2

3 Handlingsplan Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) skal: Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) skal: Bli flinkere til å planlegge arbeidsplassbesøk når vi er samlet. Bli flinkere til å planlegge arbeidsplassbesøk når vi er samlet. Bli flinkere til benytte seg av avsatte midler for frikjøp. Bli flinkere til å benytte seg av avsatte midler for frikjøp. Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med. Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med. Sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier nettside. Sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier nettside. Se på muligheten for å utarbeide retningslinjer for arbeidsoppgavene mellom Se på muligheten for å utarbeide retningslinjer for arbeidsoppgavene mellom ungdomsutvalgene i forbundene LOs ungdomssekretær i fylket. ungdomsutvalgene i forbundene LOs ungdomssekretær i fylket. Sørge for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser. Sørge for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser. Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings ikke Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings ikkediskrimineringsperspektivet diskrimineringsperspektivet ivaretas i alt forbundet foretar seg. ivaretas i alt forbundet foretar seg. Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter(kurs konferanser). Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter(kurs konferanser). Sørge for at konferanser kurs myntet på unge medlemmer gjøres mer attraktive med Sørge for at konferanser kurs myntet på unge medlemmer gjøres mer attraktive med sosialt innhold aktiviteter. Dette er vi har vi blitt flinke på, men det er ikke alltid det er sosialt innhold aktiviteter. Dette er vi har vi blitt flinke på, men det er ikke alltid det er like synliggjort. Det bør utarbeides egne kursveilederpermer for ungdomskurs, med forslag like synliggjort. Det bør utarbeides egne kursveilederpermer for ungdomskurs, med forslag til til aktiviteter. Eksempler er diverse turneringer tevlinger, fotball, quiz, ski eller aktiviteter. Eksempler er diverse turneringer tevlinger, fotball, quiz, ski eller morsomheter. morsomheter. Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Få avdelingene til oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Lage en ny promoteringsvideo som viser aktiviteten på kurs konferanser. Videoen legges ut Lage en ny promoteringsvideo som viser aktiviteten på kurs konferanser. Videoen på sosiale medier. legges ut på sosiale medier. Få i oppgave å få på plass en erfaringsdatabase for bl.a. hvordan man kan organisere Få oppgave få på plass en erfaringsdatabase for bl.a. hvordan man kan organisere medlemmer på en god måte. medlemmer på en god måte. Jobbe Jobbe for for å få få laget laget en en trykksak trykksak som som tar tar for for seg seg ungdommens ungdommens historie historie rolle rolle i Fellesforbundet i Fellesforbundet i anledning 25årsjubileet. i anledning 25 årsjubileet. ADK 1 ansvarlig ansvarlig i i det det sentrale ungdomsutvalget skal: skal: Drive med mer oppsøkende virksomhet sammen med lokale ungdomstillitsvalgte ut i fra de forutsetninger man har for dette, lokalt. I samarbeid med avdelingene sørge for at det blir gjennomført skolebesøk. Sammen med ADK et ADKet sørge for at det legges til til rette for regionale samlinger for ungdoms ungdomsledere. ADKansvarlig ADK ansvarlig i ungdomsutvalget i ungdomsutvalget bør prioritere bør prioritere å delta på å delta disse på samlingene. disse samlingene. Ta kontakt med alle ungdomsledere i sitt ADK tilby hjelp støtte. 1 ADK: Administrative distriktskontor, her som gerafisk område. Det er sju ADKer: Indre Øst (Oppland Hedmark), Øst (Oslo, Akershus Østfold), SørØst (Buskerud, Telemark Vestfold), SørVest (AustAgder, Raland VestAgder), Vest (Sn Fjordane, Hordaland), MidtNorge (Møre Romsdal, NordTrøndelag SørTrøndelag), NordNorge (Nordland, Troms Finnmark). 3

4 Opprette møteplasser på tvers av avdelinger fylker på sosiale medier. Sørge for at forbundets prioriterte oppgaver 2 som angår ungdomsarbeid blir fulgt opp lokalt. Opprette møteplasser kontakt med på ADK ets tvers av kontaktperson avdelinger med fylker ansvar på sosiale for ungdomsarbeidet medier. ha møteplikt Sørge for på at ADK ets forbundets årlige prioriterte ADK møte. oppgaver ADK ansvarlig 2 som angår skal ungdomsarbeid i forkant av årsmøtene blir fulgt ha opp kontakt med lokalt. avdelingene, sørge for at det blir valgt en ungdomsleder. Opprette Arrangere kontakt regionale med ungdomsaktiviteter ADKets kontaktperson (kurs med konferanser). ansvar for ungdomsarbeidet ha møteplikt Være en pådriver ADKets for at årlige ungdomsledere ADKmøte. ADKansvarlig i avdelingene får skal informasjon i forkant av om årsmøtene ha kontakt med avdelingene, slik at de sørge kan for videreføre at det blir informasjonen valgt ungdomsleder. til sine unge medlemmer. ungdomsaktiviteter Arrangere Være en pådriver regionale for ungdomsaktiviteter at det arrangeres ett (kurs ungdomskurs konferanser). per år i hvert fylke, ett ungdomskurs Være en pådriver per år for i hvert at ungdomsledere ADK. i avdelingene får informasjon om ungdomsaktiviteter Hjelpe slik lokale at de kan regionale videreføre ungdomsutvalg informasjonen med til sine økonomisk unge medlemmer. styring ved behov. Være Få avdelingene en pådriver til for å oppfylle at det arrangeres vedtektenes ett 3 ungdomskurs forpliktelser når per det år kommer i hvert fylke, til ungdomsarbeid. ett ungdomskurs per år i hvert ADK. De lokale ungdomsutvalgene bør: Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes Sørge for å ha jevnlig kontakt med sin representant 3 forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. i det sentrale ungdomsutvalget om sin aktivitet, gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet. De lokale ungdomsutvalgene bør: Sende referater fra møter til sin representant i ungdomsutvalget ungdomssekretæren. Planlegge å delta i LOs fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, Sørge for å ha jevnlig kontakt med sin representant i det sentrale ungdomsutvalget om sin lærlingpatrulje, sommerpatrulje semesterstartaksjon på videregående skole. aktivitet, gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Sende referater fra møter til sin representant i ungdomsutvalget ungdomssekretæren. Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene rapportere den videre til det nasjonale Planlegge å delta i LOs fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, lærlingpatrulje, sommerpatrulje semesterstartaksjon på videregående skole. ungdomsutvalget, sette i gang tiltak der det er nødvendig, for å ivareta kravet til ungdomsaktivitet i vedtekter retningslinjer Få avdelingene Kjøre felles AU 4 til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om ungdomsarbeidet. Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene rapportere den videre til det nasjonale ungdomsutvalget, Kjøre felles ungdomstillitsvalgtsamling sette i gang tiltak der med det er alle nødvendig, ungdomskontaktene for å ivareta i ADK et kravet til en ungdomsaktivitet gang i året, for bedre i vedtekter samordning retningslinjer om ungdomsarbeidet. Kjøre Jobbe felles for å AU arrangere 4 ungdomsutvalgsmøte medlemstilbud til unge en medlemmer gang i halvåret, lærlinger. for bedre samordning om ungdomsarbeidet. Markere seg i lokalmedia ha en bevisst mediepolitikk. Kjøre Jobbe felles med å ungdomstillitsvalgtsamling formidle mer faglig aktivitet med alle som ungdomskontaktene blir gjort i nærområdet i ADKet engasjere gang i andre året, for til å bedre delta. samordning om ungdomsarbeidet. Jobbe Ta personlig for å arrangere kontakt med medlemstilbud unge medlemmer. til unge medlemmer lærlinger. Markere seg i lokalmedia ha en bevisst mediepolitikk. Jobbe med å formidle mer om faglig aktivitet som blir gjort i nærområdet engasjere andre til å delta. Ta personlig kontakt med unge medlemmer. 2 Prioriterte oppgaver: Representantskapsmøtet vedtar hvert år i juni hvilke særlige prioriteringer forbundet avdelingene skal ha for neste år. 3 Vedtekter: En organisasjons lover regler, for hvordan den skal drives. 4 AU: Arbeidsutvalg, i en avdeling vanligvis bestående av leder, nestleder sekretær. 4

5 Yrkesstolthet Yrkesstolthet er når vi er stolt av arbeidet som gjøres når arbeidet utdanningen blir Yrkesstolthet er når vi er stolt av arbeidet som gjøres når arbeidet utdanningen blir verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning. Mange er med god yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning. Mange er med god grunn stolte av jobben utdannelsen sin. grunn stolte av jobben utdannelsen sin. Men antallet søkere til yrkesfaglige studieretninger synker. I media refereres ofte yrkesfaglig Men antallet søkere til yrkesfaglige studieretninger synker. I media refereres ofte yrkesfaglig utdanning til som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke, høyt frafall. utdanning til som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke, høyt frafall. Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen øker? Å være en Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen øker? Å være en yrkesfaglig arbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjo yrkesfaglig arbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjoner beregninger for å kunne få til et bærekraftig bygg. Å ha ansvaret for at ner beregninger for å kunne få til et bærekraftig bygg. Å ha ansvaret for at gjester ved gjester ved hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er like krever like krever forskjellig oppfølging service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten forskjellig oppfølging service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring teknikk. kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring teknikk. Kunnskapsbasert næring har blitt et begrep når det snakkes om verdiskaping i Norge Kunnskapsbasert Europa. Hva som menes næring med har blitt kunnskapsbasert et begrep når er det heller snakkes uklart. om Trenger verdiskaping vi ingeniører i Norge med Europa. kunnskap, Hva mens som fagarbeideren menes med kunnskapsbasert bare et verktøy? heller uklart. Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens fagarbeideren bare er et verktøy? Den nye Stortingsmeldingen om yrkesfag har mange elementer som vi ser som styrking av Den yrkesfagutdanningen. nye Stortingsmeldingen Det er om mye yrkesfag mer fokus har på mange praksis elementer fleksible som skoleløp vi ser som med styrking opplæring av yrkesfagutdanningen. ved bruk av vekslingsmodellen Det er mye 5 mer ikke fokus bare på den praksis tradisjonelle fleksible 2+2 skoleløp modellen. med Dette opplæring gir de ved som bruk har bestemt av vekslingsmodellen seg for yrke når 5 de ikke begynner bare den på tradisjonelle videregående, 2+2 en mulighet modellen. til Dette å gå rett gir de på som utdanningen har bestemt i sitt seg fag. for yrke når de begynner på videregående, en mulighet til å gå rett på utdanningen i sitt fag. Vi håper den nye stortingsmeldingen åpner for mer yrkesretting av fellesfagene, slik at Vi yrkesfagutdanning håper den nye stortingsmeldingen blir noe som forbereder åpner for eleven mer til yrkesretting læretid av ikke fellesfagene, i lik grad skal slik forberede at yrkesfagutdanning til både påbygg blir læretid. noe som Dette forbereder tror vi i det eleven lange til læretid løp vil minske ikke frafallet i lik grad fra skal yrkesfaglige forberede til studieretninger. både påbygg Samtidig læretid. er Dette det viktig tror vi at i lærertettheten det lange løp vil i minske klassene frafallet er god fra nok, yrkesfaglige for å sikre at studieretninger. alle elever får god Samtidig nok oppfølging. er det viktig at lærertettheten i klassene er god nok, for å sikre at alle elever får god nok oppfølging. Det må settes krav om ressurser til opplæring av utenlandske arbeidstakere til stat, arbeidsgiver Det må settes krav arbeidsformidlingstjenester. om ressurser til opplæring av utenlandske arbeidstakere til stat, arbeidsgiver Fellesforbundet arbeidsformidlingstjenester. skal være en pådriver slik at TAF 6 blir en allmennkjent ordning at mulighetene Fellesforbundet for å skal gå TAF være blir en mer pådriver utbredt. slik at TAF 6 blir en allmennkjent ordning at mulighetene for å gå TAF blir mer utbredt. 5 Vekslingsmodellen: Et alternativ til to år på skole, to år i bedrift, der man veksler hyppigere mellom opplæring på skole i bedrift gjennom hele utdanningsperioden. 6 TAF: Teknisk Allmennfag. En studieretning der man i løpet av fire år oppnår både fagbrev spesiell studiekompetanse. 5

6 Ved å dimensjonere antall studieplasser til samfunnets behov vil vi få ned tallet på lærlinger som faller fra. I dag blir det tatt hensyn til prnoseinntaket når det opprettes studieplasser, men det sies ikke noe om prnosebehovet. I dag både utdanner vi elever til læreplasser Ved å dimensjonere som ikke finnes antall studieplasser vi har læreplasser til samfunnets som mangler behov lærlinger. vil vi få ned tallet på lærlinger som Det bør faller settes fra. I dag i gang blir tiltak det tatt for hensyn å sette til fokus prnoseinntaket på at yrkesutdanning når det opprettes som resulterer studieplasser, i et fagbrev men det ikke sies er ikke en endestasjon, noe om prnosebehovet. men kan være I dag starten både på utdanner en videreutdanning. elever til læreplasser Vi tror at som slike tiltak ikke vil finnes være med vi har på læreplasser å lokke til seg som lærlinger mangler som lærlinger. gjerne vil videre i utdanningen, men så vil Det ha bør fagbrev settes i gang dermed tiltak vil for vi å ende sette opp fokus med på mer at yrkesutdanning kvalifisert arbeidskraft. som resulterer Det er i et per fagbrev i dag en god ikke del er elever en endestasjon, på yrkesfaglige men kan studieretninger være starten som på en søker videreutdanning. seg over på allmenn Vi tror påbygg at slike tiltak deretter vil være faller med fra på å fordi lokke nivået til seg er lærlinger for høyt. som gjerne vil videre i utdanningen, men så vil ha Fellesforbundet fagbrev dermed må jobbe vil vi med ende å komme opp med inn mer på kvalifisert ungdomsskolen, arbeidskraft. for å snakke Det er med per i dag en informere god del elever elever på før yrkesfaglige søknaden til studieretninger videregående som skole søker sendes. seg Dette over for på allmenn å kunne påbygg framheve yrkesfagene. deretter faller Flere fra fordi av dagens nivået ungdomsskolelærere er for høyt. har stort fokus på høyere utdanning lager Fellesforbundet forestillinger må om jobbe at yrkesfagene med å komme ikke er inn gode på ungdomsskolen, nok for elevene. for Derfor å snakke mener med vi det er viktig informere å være elever tilstede før søknaden FØR valget til tas. videregående skole sendes. Dette for å kunne framheve yrkesfagene. Fellesforbundet Flere skal av jobbe dagens for ungdomsskolelærere en bedre kjønnsbalanse har i stort tradisjonelt fokus på kjønnsdelte høyere utdanning yrker. lager Fellesforbundet forestillinger skal om ha at et yrkesfagene tettere samarbeid ikke er gode med opplæringskontoret nok for elevene. Derfor mener vi det er fylkeskommunen for å kvalitetssikre lærlingers opplæring i bedrift. I bedriften skal lærlinger viktig å være tilstede FØR valget tas. ha krav på oppfølging veiledning av en personlig faglig veileder under hele læretiden. Fellesforbundet skal jobbe for en bedre kjønnsbalanse i tradisjonelt kjønnsdelte yrker. Fellesforbundet må jobbe for å øke maks aldergrensen for videregående opplæring. Fellesforbundet skal ha et tettere samarbeid med opplæringskontoret fylkeskommunen Fellesforbundet må jobbe for at rådgivertjenesten blir endret. Rådgivere må være ansatt i for å kvalitetssikre lærlingers opplæring i bedrift. I bedriften skal lærlinger ha krav på oppfølging kommune/fylke komme inn på skoler å intervjue elevene. De må legges mer vekt på interesser i veiledning av en personlig faglig veileder under hele læretiden. stedet for karakterer. Karakterkortet skal være et vedlegg, ikke veiledende. Fellesforbundet må jobbe for å øke maks aldergrensen for videregående opplæring. Fellesforbundet må jobbe for at rådgivertjenesten blir endret. Rådgivere må være ansatt i kommune/fylke komme inn på skoler å intervjue elevene. De må legges mer vekt på interesser i stedet for karakterer. Karakterkortet skal være et vedlegg, ikke veiledende. 6

7 Unge prioriteringer 2014 «Rekruttering organisering» Rekruttering organisering Mål: Mål: Bidra til å øke forståelsen for forbundets internasjonale fagligpolitiske arbeid blant våre unge medlemmer. Styrke den unge rekrutteringen til forbundet, av ordinære, ordinære, student elevmedlemmer. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Sørge for at informasjon om fagbevegelsen systematisk spres på på videregående skole. Fremme økt forståelse interesse for tillitsvalgt verneombudsrollen blant ungdom. Tiltak i regi av forbundet: Legge til rette for nettverkssamlinger for unge tillitsvalgte. Koordinere skolebesøk, i samarbeid med avdelingene LOs LOs ungdomssekretærer. Sørge for at skolering myntet på unge medlemmer, settes på dagsorden for fellestiltakene mellom mellom avdelingene. avdelingene. Arrangere faste faste nasjonale ungdomsaktiviteter (kurs (kurs konferanser). Søke Søke aktivt aktivt for å få få flere unge unge deltakere på på sine sine øvrige øvrige aktiviteter (nasjonale (nasjonale kurs kurs konferanser). konferanser). Arrangere Arrangere ungdomsledersamling, ungdomsledersamling, for for skolering skolering utveksling utveksling av av erfaringer. erfaringer. Være Være synlig synlig på på arenaer arenaer der der man man når når ut ut til til ungdom. ungdom. Tiltak regi av avdelingene: Tiltak i regi av avdelingene: Der det er samlinger på tvers av avdelinger, bør så ungdomslederne inkluderes, når det Der det er samlinger på tvers av avdelinger, bør så ungdomslederne inkluderes, når det er hensiktsmessig. er hensiktsmessig. Nyinnmeldte unge medlemmer bør informeres om hvem som er ungdomsleder, Nyinnmeldte unge medlemmer bør informeres om hvem som er ungdomsleder, inviteres inviteres til periodiske samlemøter i samarbeid med avdelingenes ungdomsutvalg. til periodiske samlemøter i samarbeid med avdelingenes ungdomsutvalg. Der det er potensial for ungdomsarbeid, henvende seg til det sentrale ungdomsutvalget for Der det er potensial for ungdomsarbeid, henvende seg til det sentrale ungdomsutvalget for å komme i gang. å komme i gang. Kjøre felles AU ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om Kjøre felles AU ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om ungdomsarbeidet. ungdomsarbeidet. Få klubbene til systematisk å kartlegge lærlinger unge medlemmer, i samarbeid med Få klubbene til systematisk å kartlegge lærlinger unge medlemmer, i samarbeid med ungdomslederne. ungdomslederne. Aktivt rekruttere følge opp lærlinger, delta i lærlingepatruljer. Aktivt rekruttere følge opp lærlinger, delta i lærlingepatruljer. Kurse unge tillitsvalgte, slik at de får nødvendig kunnskap til å ivareta sine verv for å hjelpe medlemmene Kurse unge tillitsvalgte, i bedriftene. slik at de får nødvendig kunnskap til å ivareta sine verv for å hjelpe medlemmene i bedriftene. 7

8 Solidaritet i praksis Solidaritet praksis Verden gjennomgår en finanskrise skapt av markedet selv. Høyreekstremistiske partier er på Verden gjennomgår en finanskrise skapt av markedet selv. Høyreekstremistiske partier er på fremmarsj i hele Europa. Fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går. fremmarsj i hele Europa. Fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går. Dette er noe Fellesforbundet må bevisstgjøre sine medlemmer på. Dette er noe Fellesforbundet må bevisstgjøre sine medlemmer på. Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan bevege seg Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan på tvers av landegrenser, utveksle erfaringer kultur, skape seg et bedre liv. Nettopp bevege seg på tvers av landegrenser, utveksle erfaringer kultur, skape seg et bedre liv. fordi Nettopp kapitalen fordi kapitalen arbeidsgiverne arbeidsgiverne ikke kjenner ikke landegrenser kjenner landegrenser må det samme må gjelde det samme for arbeiderbevegelsen. gjelde for arbeiderbevegelsen. Derfor må vi Derfor stadig må bli flinkere vi stadig til bli å flinkere inkludere til medlemmer å inkludere medlemmer utenlandsk med opprinnelse utenlandsk i vår opprinnelse organisasjon. i vår organisasjon. Vi må stå fast på at hat mot ulike minoriteter i i samfunnet ikke er er løsningen på disse utfor utfordringene. Forbundet Forbundet er organisert organisert på den på grunntanken den grunntanken at vi i at egenskap vi i egenskap av å være av å være arbeidere har arbeidere felles interesser har felles interesser mål, uavhengig mål, uavhengig kjønn, etnisitet, av kjønn, seksuell etnisitet, legning, seksuell legning, kulturell bakgrunn. kulturell bakgrunn. Fellesforbundet har utfordringer innenfor våre egne bransjer. Vi Vi begynner å å få få et et Blag B lag i i arbeidslivet. Blant annet innenfor hotell restaurant er det få tariffavtaler, mange arbeids arbeidskonflikter, ekstremt ekstremt få faste ansettelser få faste ansettelser lav lønn. lav Dette lønn. må Dette først må først fremst løses fremst gjennom løses tariffoppgjør gjennom tariffoppgjør økt organisasjonsgrad. økt organisasjonsgrad. Vi må stå Vi sammen må stå sammen i Fellesforbundet. i Fellesforbundet. Dersom enkelte bransjer Dersom enkelte ikke klarer bransjer å presse ikke gjennom klarer å kravene presse gjennom sine selv kravene må vi andre sine selv stille må solidarisk vi andre opp stille gjennom solidarisk streik opp gjennom aksjoner. streik Bare aksjoner. sammen kan Bare vi sammen sikre lik kan lønn vi for sikre likt lik arbeid, lønn for heve likt de arbeid, som har heve lavest de som lønn, har lavest sikre lønn, likelønn. sikre likelønn. Barns fremtid er er den den viktigste investeringen vi vi kan kan gjøre vi ønsker at alle barn skal ha ha like like muligheter uavhengig uavhengig av av foreldrenes inntekt inntekt hvor hvor i i landet landet de de bor. bor. Vi Vi må må legge legge til til rette rette for for barns barns utvikling. Dagens teknoli gjør at vi kan bli mer bevisst hva angår vår import eksport. Det er Dagens teknoli gjør at vi kan bli mer bevisst hva angår vår import eksport. Det er mange som har et uanstendig arbeidsliv andre land, dette ønsker vi i Fellesforbundet å mange som har et uanstendig arbeidsliv i andre land, dette ønsker vi i Fellesforbundet gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Det er viktig at vi krever sluttbrukererklæring på å gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Det er viktig at vi krever sluttbrukererklæring på varer vi produserer, f.eks. våpen, slik at vi vet at vi ikke gjør på profitt på andres lidelser varer vi produserer, f.eks. våpen, slik at vi vet at vi ikke gjør på profitt på andres lidelser undertrykkelse. Varer vi importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert undertrykkelse. Varer vi importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert under hvilke forhold de er produsert. under hvilke forhold de er produsert. Vi må styrke ambulansetjenesten i distrikts Norge. Dagens dekning er ikke god nok, med Vi må styrke ambulansetjenesten i distriktsnorge. Dagens dekning er ikke god nok, med tanke på få båter/biler ambulansehelikopter. Det er mange eksempel på dårlig tanke på få båter/biler ambulansehelikopter. Det er mange eksempel på dårlig ambulanseambulansetjeneste etter at det har blitt færre båter/biler ambulansehelikopter ute i tjeneste etter at det har blitt færre båter/biler ambulansehelikopter ute i distriktene, noe distriktene, noe som gjør at kjøretøyene som er igjen må dekke et mye større område enn som gjør at kjøretøyene som er igjen må dekke et mye større område enn tidligere. Dette 8

9 tidligere. Dette gir et mye dårligere tilbud som kan føre til alvorlige konsekvenser for de som bor i distrikts Norge. Fellesforbundet skal: gir et mye dårligere tilbud som kan føre til alvorlige konsekvenser for de som bor i distrikts Norge. Vurdere å streike sammen med andre bransjer både innad i eget forbund på tvers i LO for å heve de med lavest lønn. Fellesforbundet skal: Kreve at alle arbeidsinnvandrere må ha krav plikt til opplæring i norsk samfunnsfag. Vurdere å streike sammen med andre bransjer både innad i eget forbund på tvers i LO Utvikle en kort kursmodul for nye tillitsvalgte som drøfter fenomenet for å heve de med lavest lønn. høyreekstremisme, som omhandler hvordan man kan bekjempe hverdagsrasisme Kreve at alle arbeidsinnvandrere må ha krav plikt til opplæring i norsk samfunnsfag. fordommer på egen arbeidsplass. Utvikle en kort kursmodul for nye tillitsvalgte som drøfter fenomenet høyreekstremisme, Sikre at medlemmenes penger kun skal brukes på steder med tariffavtale så lenge dette er som omhandler hvordan man kan bekjempe hverdagsrasisme fordommer på egen et alternativ. arbeidsplass. Jobbe for at det tilbys et sunt næringsrikt måltid til barn i barnehage grunnskole Sikre at medlemmenes penger kun skal brukes på steder med tariffavtale så lenge dette er finansiert av staten gjennom skattemidler. et alternativ. Jobbe politisk for at alle skal få tilsvarende velferdsmessige helsetjenester for tenner Jobbe for at det tilbys et sunt næringsrikt måltid til barn i barnehage grunnskole øyne akkurat som for resten av kroppen. finansiert av staten gjennom skattemidler. Jobbe for at pensjonsfondet skal investere i selskap som ikke støtter Israel eller i selskap Jobbe politisk for at alle skal få tilsvarende velferdsmessige helsetjenester for tenner som gjør profitt på okkupasjon av palestinske områder. øyne akkurat som for resten av kroppen. Jobbe for at regjeringen skal begynne å kreve sluttbrukererklæring ved våpenhandel innad Jobbe for at pensjonsfondet skal investere i selskap som ikke støtter Israel eller i selskap i NATO landene. som gjør profitt på okkupasjon av palestinske områder. Jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne i Israel blir utsatt for sosial Jobbe for at regjeringen skal begynne å kreve sluttbrukererklæring ved våpenhandel innad dumping. i NATOlandene. Oppfordre lokale fagforeninger til å støtte opp om Norsk Folkehjelps prosjekter som går på Jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne i Israel blir utsatt for å bygge demokrati utdannelse i Palestina. Stille sosial forslag dumping. til IndustriALL Global Union 7 om at 22. juli erklæres som internasjonal minnedag for demokrati Oppfordre lokale solidaritet. fagforeninger til å støtte opp om Norsk Folkehjelps prosjekter som går på å Ovenfor bygge demokrati den til enhver utdannelse tid sittende i regjering Palestina. jobbe for at det blir samme krav til sporbarhet på Stille importerte forslag til varer, IndustriALL som det Global er på Union importert 7 om at mat. 22. juli erklæres som internasjonal minnedag for Jobbe demokrati med å styrke solidaritet. ambulansetjenesten i distrikts Norge. Ovenfor den til enhver tid sittende regjering jobbe for at det blir samme krav til sporbarhet på importerte varer, som det er på importert mat. Jobbe med å styrke ambulansetjenesten i distriktsnorge. 7 IndustriALL Global Union: Sammenslåing av de internasjonale føderasjonene for Metall, Kjemisk Tekstil, til et stort globalt fagforbund. Fellesforbundet er medlem. 9

10 Stortingsvalg 2013 Er det én ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten jobbe Er det én ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten å jobbe for det. Det gjelder så politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at så unge for det. Det gjelder så politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at så unge fagorganiserte fagorganiserte engasjerer seg i politiske spørsmål. Ikke bare i valgår, men hele tiden. engasjerer seg i politiske spørsmål. Ikke bare i valgår, men hele tiden. Andelen arbeidere i posisjon blir stadig mindre, vi kan ikke stole på at politiske broilere vil Andelen arbeidere i posisjon blir stadig mindre, vi kan ikke stole på at politiske broilere vil kjempe for våre rettigheter. Det er ittjnå kjem ta seg sjøl! Samtidig er det viktig at de kjempe for våre rettigheter. Det er ittjnå kjem ta seg sjøl! Samtidig er det viktig at de politiske politiske partiene snakker med arbeidsfolk, ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde partiene snakker med arbeidsfolk, ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde år! år! En En viktig utfordring fram mot mot valget blir blir å å synliggjøre hvordan de de ulike partiene har har forholdt seg til de politiske sakene forbundet har arbeidet med. Og hvordan de har tenkt å følge opp det som er viktig for fagbevegelsen, etter valget. Spesielt når det kommer til arbeidslivsspørsmål arbeidslivsspørsmål er det stor er forskjell det stor på forskjell regjeringsalternativene, på regjeringsalternativene, faglige rettigheter faglige er rettigheter blant det er viktigste blant det vi viktigste jobber med, vi jobber i tillegg med, til i velferdsspørsmål tillegg til velferdsspørsmål mye annet. mye annet. LO Fellesforbundet gir valgkampstøtte til de rødgrønne partiene. Blant en del av våre medlemmer er er dette kontroversielt. Spesielt når når det det ytes ytes store store pengebevilgninger til partiene, til eller partiene, gaver eller av stor gaver verdi av til stor enkeltpersoner. verdi til enkeltpersoner. Dette er ikke Dette heldig, er ikke vi heldig, stiller oss vi kritisk stiller oss til denne kritisk praksisen. til denne praksisen. Men valgkampstøtten Men valgkampstøtten til partier til må partier sees i må sammenheng sees i sammenheng med alle de med «rike alle onkler» de rike som onkler bidrar som til de bidrar borgerlige til de borgerlige partienes partienes valgkamp, valgkamp, i bytte mot i bytte massive mot skatteletter massive som skatteletter truer vår som velferdsmodell. truer vår velferdsmodell. Dette er det viktig Dette at er vi det synliggjør, viktig at ikke vi synliggjør, minst i media. ikke minst Vi mener i derfor media. at Vi det mener er riktig derfor at vi at kan det utgjøre er riktig en at demokratisk vi kan utgjøre motvekt en demokratisk til dette, ved motvekt å støtte til dette, som støtter ved å støtte våre saker. de som støtter våre saker. Vi Vi mener så at at vi vi i større grad enn tidligere må må kanalisere valgkampmidler til til mobilisering av av egne medlemmer, slik slik at at de de benytter seg seg av av stemmeretten. Den Den største trusselen mot mot fagbevegelsens verdier ligger i passivitet, både på arbeidsplassen ved ved valg. valg. For For over over år siden år siden måtte måtte vi slåss vi slåss for å for få allmenn å få allmenn stemmerett. stemmerett. Da er Da det er tragisk det tragisk at vi at nå vi skal nå skal måtte måtte slåss slåss for å for få våre å få egne våre egne til å benytte til å benytte stemmeretten. stemmeretten. Det sentrale ungdomsutvalget skal: Det sentrale ungdomsutvalget skal: Bidra til at vi sikrer oss et rødgrønt flertall i Stortingsvalget Bidra til at vi sikrer oss et rødgrønt flertall i Stortingsvalget Oppfordre skoler universiteter til å ta med seg stemmeberettigede elever til nærmeste Oppfordre skoler universiteter til å ta med seg stemmeberettigede elever til nærmeste valglokale for muligheten til å forhåndsstemme, for slik å øke valgdeltakelsen blant de under valglokale for muligheten til å forhåndsstemme, for slik å øke valgdeltakelsen blant de 30. under 30. Oppfordre unge medlemmer til å engasjere seg i politikken, ta på seg politiske verv. Oppfordre unge medlemmer til å engasjere seg i politikken, ta på seg politiske verv. 10

11 Boligpolitikk Boligsituasjonen dagens samfunn må vi dessverre meddele er et resultat over tid av Boligsituasjonen i dagens samfunn må vi dessverre meddele er et resultat over tid av feilslått feilslått boligpolitikk. Fra tiden der hvor boligmarkedet ble overlatt til kommersielle banker boligpolitikk. Fra tiden der hvor boligmarkedet ble overlatt til kommersielle banker på 80tallet, på 80 tallet, har prisstigning på verdien av bolig gått opp raskere enn hva en vanlig mann i har prisstigning på verdien av bolig gått opp raskere enn hva en vanlig mann i gaten har av gaten har av kjøpekraft. De siste ti årene har vi sett en tendens der hvor ungdommen er blitt kjøpekraft. De siste ti årene har vi sett en tendens der hvor ungdommen er blitt et offer for et offer for boligspekulanter kravstore banker, som krever store summer i egenkapital. boligspekulanter kravstore banker, som krever store summer i egenkapital. Enda verre er Enda verre er at det startet med å være et ungdomsproblem, til nå å begynne forme seg at det startet med å være et ungdomsproblem, til nå å begynne forme seg til et generasjonsproblem. Fellesforbundet må se på boligpolitikk som velferdspolitikk. Bolig er viktig for til et generasjonsproblem. Fellesforbundet må se på boligpolitikk som velferdspolitikk. Bolig er viktig for trivselen, helsa velferden til den enkelte. trivselen, helsa velferden til den enkelte. Boligpolitikken må gi alle økonomiske muligheter til å skaffe seg, opprettholde en Boligpolitikken må gi alle økonomiske muligheter til å skaffe seg, opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon. tilfredsstillende bosituasjon. Et velfungerende boligmarked må så gi folk mulighet til å bosette seg der det er arbeid å Et få. velfungerende Studenter er så boligmarked av dem som må så er hardt gi folk rammet mulighet av et til presset å bosette boligmarked, seg der det Det er er arbeid for få å få. boliger Studenter pr student er så som av resulterer dem som i er at hardt leieprisen rammet på bolig av et blir presset veldig boligmarked, høye. Ved å Det bygge er for flere få studentboliger pr student vil som det være resulterer med på i at å leieprisen lette leiemarkedet, på bolig blir som veldig igjen høye. vil resultere Ved å bygge i mindre flere studentboliger leieinntekter vil lavere det være takstverdi med på på å boligen. lette leiemarkedet, som igjen vil resultere i mindre leieinntekter lavere takstverdi på boligen. Fellesforbundet skal: Fellesforbundet skal: Jobbe for at det blir bygget ytterligere studentboliger i årene fremover. Jobbe Se på muligheter for at det blir for bygget reduksjon ytterligere av egenkapital studentboliger ved lån. i årene fremover. Se Jobbe på muligheter for at det settes for reduksjon tak på rentefradraget av egenkapital for ved boliglån lån. over 2 MNOK per person. (indeksjusteres Jobbe for at det årlig). settes Rentefradraget tak på rentefradraget skal kun for gjelde boliglån på bolig over nr. 2 1, MNOK ligningsverdien per person. av bolig indeksjusteres nr. 2 skal settes årlig). til Rentefradraget 100 % av markedsverdi. skal kun gjelde (Her omtales på bolig ikke nr. 1, fritidsbolig). ligningsverdien av bolig Jobbe nr. for 2 å skal ytterligere settes til styrke 100 % av utforme markedsverdi. retningslinjer (Her omtales for hvem ikke som fritidsbolig). skal ha rettigheter til lån Jobbe i Husbanken. for å ytterligere styrke utforme retningslinjer for hvem som skal ha rettigheter til Jobber lån i Husbanken. for at myndighetene skal tilrettelegge byggeklare tomter i pressområder. Jobber for for at at det myndighetene blir bygget ytterligere skal tilrettelegge lavinnskuddsboliger. byggeklare tomter i pressområder. Jobbe Fellesforbundet at må blir jobbe bygget med ytterligere å øke maksgrensen lavinnskuddsboliger. for hvor mye du kan spare i BSU. Når kravet Fellesforbundet til egenkapital må jobbe er 15 % med så hjelper å øke maksgrensen det lite å kunne for spare hvor mye 150 du 000 kan kr. spare i BSU. Når kravet til egenkapital er 15 % så hjelper det lite å kunne spare kr. 11

12

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer