Rådgivende dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgivende dokument 2013-2014"

Transkript

1 ORGANISERT ARBEIDER

2 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april Rådgivende dokument Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging Vedtatt på av Fellesforbundets vedtektene nasjonale prinsipprrammet ungdomskonferanse prioriterte april oppgaver med særlig vekt på det ungdomspolitiske perspektivet. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for Ungdomskonferansen oppfølging av vedtektene skal gi prinsipprrammet innspill til forbundets ledelse prioriterte i forbundets oppgaver arbeid med særlig med å vekt skape på det større ungdomspolitiske faglig aktivitet perspektivet. politiske engasjement blant unge medlemmer i forbundets avdelinger. Ungdomskonferansen skal gi innspill til forbundets ledelse i forbundets arbeid med å skape større faglig aktivitet politiske engasjement blant unge medlemmer i forbundets Innhold: avdelinger. Handlingsplan 2013/ Yrkesstolthet...5 Innhold: Unge prioriteringer Solidaritet...8 Handlingsplan 2013/2014 Stortingsvalg Boligpolitikk...11 Yrkesstolthet Unge prioriteringer 2014 Solidaritet Stortingsvalg 2013 Boligpolitikk 2

3 Handlingsplan Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) skal: Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) skal: Bli flinkere til å planlegge arbeidsplassbesøk når vi er samlet. Bli flinkere til å planlegge arbeidsplassbesøk når vi er samlet. Bli flinkere til benytte seg av avsatte midler for frikjøp. Bli flinkere til å benytte seg av avsatte midler for frikjøp. Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med. Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med. Sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier nettside. Sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier nettside. Se på muligheten for å utarbeide retningslinjer for arbeidsoppgavene mellom Se på muligheten for å utarbeide retningslinjer for arbeidsoppgavene mellom ungdomsutvalgene i forbundene LOs ungdomssekretær i fylket. ungdomsutvalgene i forbundene LOs ungdomssekretær i fylket. Sørge for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser. Sørge for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser. Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings ikke Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings ikkediskrimineringsperspektivet diskrimineringsperspektivet ivaretas i alt forbundet foretar seg. ivaretas i alt forbundet foretar seg. Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter(kurs konferanser). Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter(kurs konferanser). Sørge for at konferanser kurs myntet på unge medlemmer gjøres mer attraktive med Sørge for at konferanser kurs myntet på unge medlemmer gjøres mer attraktive med sosialt innhold aktiviteter. Dette er vi har vi blitt flinke på, men det er ikke alltid det er sosialt innhold aktiviteter. Dette er vi har vi blitt flinke på, men det er ikke alltid det er like synliggjort. Det bør utarbeides egne kursveilederpermer for ungdomskurs, med forslag like synliggjort. Det bør utarbeides egne kursveilederpermer for ungdomskurs, med forslag til til aktiviteter. Eksempler er diverse turneringer tevlinger, fotball, quiz, ski eller aktiviteter. Eksempler er diverse turneringer tevlinger, fotball, quiz, ski eller morsomheter. morsomheter. Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Få avdelingene til oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Lage en ny promoteringsvideo som viser aktiviteten på kurs konferanser. Videoen legges ut Lage en ny promoteringsvideo som viser aktiviteten på kurs konferanser. Videoen på sosiale medier. legges ut på sosiale medier. Få i oppgave å få på plass en erfaringsdatabase for bl.a. hvordan man kan organisere Få oppgave få på plass en erfaringsdatabase for bl.a. hvordan man kan organisere medlemmer på en god måte. medlemmer på en god måte. Jobbe Jobbe for for å få få laget laget en en trykksak trykksak som som tar tar for for seg seg ungdommens ungdommens historie historie rolle rolle i Fellesforbundet i Fellesforbundet i anledning 25årsjubileet. i anledning 25 årsjubileet. ADK 1 ansvarlig ansvarlig i i det det sentrale ungdomsutvalget skal: skal: Drive med mer oppsøkende virksomhet sammen med lokale ungdomstillitsvalgte ut i fra de forutsetninger man har for dette, lokalt. I samarbeid med avdelingene sørge for at det blir gjennomført skolebesøk. Sammen med ADK et ADKet sørge for at det legges til til rette for regionale samlinger for ungdoms ungdomsledere. ADKansvarlig ADK ansvarlig i ungdomsutvalget i ungdomsutvalget bør prioritere bør prioritere å delta på å delta disse på samlingene. disse samlingene. Ta kontakt med alle ungdomsledere i sitt ADK tilby hjelp støtte. 1 ADK: Administrative distriktskontor, her som gerafisk område. Det er sju ADKer: Indre Øst (Oppland Hedmark), Øst (Oslo, Akershus Østfold), SørØst (Buskerud, Telemark Vestfold), SørVest (AustAgder, Raland VestAgder), Vest (Sn Fjordane, Hordaland), MidtNorge (Møre Romsdal, NordTrøndelag SørTrøndelag), NordNorge (Nordland, Troms Finnmark). 3

4 Opprette møteplasser på tvers av avdelinger fylker på sosiale medier. Sørge for at forbundets prioriterte oppgaver 2 som angår ungdomsarbeid blir fulgt opp lokalt. Opprette møteplasser kontakt med på ADK ets tvers av kontaktperson avdelinger med fylker ansvar på sosiale for ungdomsarbeidet medier. ha møteplikt Sørge for på at ADK ets forbundets årlige prioriterte ADK møte. oppgaver ADK ansvarlig 2 som angår skal ungdomsarbeid i forkant av årsmøtene blir fulgt ha opp kontakt med lokalt. avdelingene, sørge for at det blir valgt en ungdomsleder. Opprette Arrangere kontakt regionale med ungdomsaktiviteter ADKets kontaktperson (kurs med konferanser). ansvar for ungdomsarbeidet ha møteplikt Være en pådriver ADKets for at årlige ungdomsledere ADKmøte. ADKansvarlig i avdelingene får skal informasjon i forkant av om årsmøtene ha kontakt med avdelingene, slik at de sørge kan for videreføre at det blir informasjonen valgt ungdomsleder. til sine unge medlemmer. ungdomsaktiviteter Arrangere Være en pådriver regionale for ungdomsaktiviteter at det arrangeres ett (kurs ungdomskurs konferanser). per år i hvert fylke, ett ungdomskurs Være en pådriver per år for i hvert at ungdomsledere ADK. i avdelingene får informasjon om ungdomsaktiviteter Hjelpe slik lokale at de kan regionale videreføre ungdomsutvalg informasjonen med til sine økonomisk unge medlemmer. styring ved behov. Være Få avdelingene en pådriver til for å oppfylle at det arrangeres vedtektenes ett 3 ungdomskurs forpliktelser når per det år kommer i hvert fylke, til ungdomsarbeid. ett ungdomskurs per år i hvert ADK. De lokale ungdomsutvalgene bør: Hjelpe lokale regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes Sørge for å ha jevnlig kontakt med sin representant 3 forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. i det sentrale ungdomsutvalget om sin aktivitet, gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet. De lokale ungdomsutvalgene bør: Sende referater fra møter til sin representant i ungdomsutvalget ungdomssekretæren. Planlegge å delta i LOs fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, Sørge for å ha jevnlig kontakt med sin representant i det sentrale ungdomsutvalget om sin lærlingpatrulje, sommerpatrulje semesterstartaksjon på videregående skole. aktivitet, gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Sende referater fra møter til sin representant i ungdomsutvalget ungdomssekretæren. Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene rapportere den videre til det nasjonale Planlegge å delta i LOs fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, lærlingpatrulje, sommerpatrulje semesterstartaksjon på videregående skole. ungdomsutvalget, sette i gang tiltak der det er nødvendig, for å ivareta kravet til ungdomsaktivitet i vedtekter retningslinjer Få avdelingene Kjøre felles AU 4 til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om ungdomsarbeidet. Kartlegge ungdomsaktiviteten i avdelingene rapportere den videre til det nasjonale ungdomsutvalget, Kjøre felles ungdomstillitsvalgtsamling sette i gang tiltak der med det er alle nødvendig, ungdomskontaktene for å ivareta i ADK et kravet til en ungdomsaktivitet gang i året, for bedre i vedtekter samordning retningslinjer om ungdomsarbeidet. Kjøre Jobbe felles for å AU arrangere 4 ungdomsutvalgsmøte medlemstilbud til unge en medlemmer gang i halvåret, lærlinger. for bedre samordning om ungdomsarbeidet. Markere seg i lokalmedia ha en bevisst mediepolitikk. Kjøre Jobbe felles med å ungdomstillitsvalgtsamling formidle mer faglig aktivitet med alle som ungdomskontaktene blir gjort i nærområdet i ADKet engasjere gang i andre året, for til å bedre delta. samordning om ungdomsarbeidet. Jobbe Ta personlig for å arrangere kontakt med medlemstilbud unge medlemmer. til unge medlemmer lærlinger. Markere seg i lokalmedia ha en bevisst mediepolitikk. Jobbe med å formidle mer om faglig aktivitet som blir gjort i nærområdet engasjere andre til å delta. Ta personlig kontakt med unge medlemmer. 2 Prioriterte oppgaver: Representantskapsmøtet vedtar hvert år i juni hvilke særlige prioriteringer forbundet avdelingene skal ha for neste år. 3 Vedtekter: En organisasjons lover regler, for hvordan den skal drives. 4 AU: Arbeidsutvalg, i en avdeling vanligvis bestående av leder, nestleder sekretær. 4

5 Yrkesstolthet Yrkesstolthet er når vi er stolt av arbeidet som gjøres når arbeidet utdanningen blir Yrkesstolthet er når vi er stolt av arbeidet som gjøres når arbeidet utdanningen blir verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning. Mange er med god yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning. Mange er med god grunn stolte av jobben utdannelsen sin. grunn stolte av jobben utdannelsen sin. Men antallet søkere til yrkesfaglige studieretninger synker. I media refereres ofte yrkesfaglig Men antallet søkere til yrkesfaglige studieretninger synker. I media refereres ofte yrkesfaglig utdanning til som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke, høyt frafall. utdanning til som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke, høyt frafall. Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen øker? Å være en Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen øker? Å være en yrkesfaglig arbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjo yrkesfaglig arbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjoner beregninger for å kunne få til et bærekraftig bygg. Å ha ansvaret for at ner beregninger for å kunne få til et bærekraftig bygg. Å ha ansvaret for at gjester ved gjester ved hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er like krever like krever forskjellig oppfølging service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten forskjellig oppfølging service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring teknikk. kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring teknikk. Kunnskapsbasert næring har blitt et begrep når det snakkes om verdiskaping i Norge Kunnskapsbasert Europa. Hva som menes næring med har blitt kunnskapsbasert et begrep når er det heller snakkes uklart. om Trenger verdiskaping vi ingeniører i Norge med Europa. kunnskap, Hva mens som fagarbeideren menes med kunnskapsbasert bare et verktøy? heller uklart. Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens fagarbeideren bare er et verktøy? Den nye Stortingsmeldingen om yrkesfag har mange elementer som vi ser som styrking av Den yrkesfagutdanningen. nye Stortingsmeldingen Det er om mye yrkesfag mer fokus har på mange praksis elementer fleksible som skoleløp vi ser som med styrking opplæring av yrkesfagutdanningen. ved bruk av vekslingsmodellen Det er mye 5 mer ikke fokus bare på den praksis tradisjonelle fleksible 2+2 skoleløp modellen. med Dette opplæring gir de ved som bruk har bestemt av vekslingsmodellen seg for yrke når 5 de ikke begynner bare den på tradisjonelle videregående, 2+2 en mulighet modellen. til Dette å gå rett gir de på som utdanningen har bestemt i sitt seg fag. for yrke når de begynner på videregående, en mulighet til å gå rett på utdanningen i sitt fag. Vi håper den nye stortingsmeldingen åpner for mer yrkesretting av fellesfagene, slik at Vi yrkesfagutdanning håper den nye stortingsmeldingen blir noe som forbereder åpner for eleven mer til yrkesretting læretid av ikke fellesfagene, i lik grad skal slik forberede at yrkesfagutdanning til både påbygg blir læretid. noe som Dette forbereder tror vi i det eleven lange til læretid løp vil minske ikke frafallet i lik grad fra skal yrkesfaglige forberede til studieretninger. både påbygg Samtidig læretid. er Dette det viktig tror vi at i lærertettheten det lange løp vil i minske klassene frafallet er god fra nok, yrkesfaglige for å sikre at studieretninger. alle elever får god Samtidig nok oppfølging. er det viktig at lærertettheten i klassene er god nok, for å sikre at alle elever får god nok oppfølging. Det må settes krav om ressurser til opplæring av utenlandske arbeidstakere til stat, arbeidsgiver Det må settes krav arbeidsformidlingstjenester. om ressurser til opplæring av utenlandske arbeidstakere til stat, arbeidsgiver Fellesforbundet arbeidsformidlingstjenester. skal være en pådriver slik at TAF 6 blir en allmennkjent ordning at mulighetene Fellesforbundet for å skal gå TAF være blir en mer pådriver utbredt. slik at TAF 6 blir en allmennkjent ordning at mulighetene for å gå TAF blir mer utbredt. 5 Vekslingsmodellen: Et alternativ til to år på skole, to år i bedrift, der man veksler hyppigere mellom opplæring på skole i bedrift gjennom hele utdanningsperioden. 6 TAF: Teknisk Allmennfag. En studieretning der man i løpet av fire år oppnår både fagbrev spesiell studiekompetanse. 5

6 Ved å dimensjonere antall studieplasser til samfunnets behov vil vi få ned tallet på lærlinger som faller fra. I dag blir det tatt hensyn til prnoseinntaket når det opprettes studieplasser, men det sies ikke noe om prnosebehovet. I dag både utdanner vi elever til læreplasser Ved å dimensjonere som ikke finnes antall studieplasser vi har læreplasser til samfunnets som mangler behov lærlinger. vil vi få ned tallet på lærlinger som Det bør faller settes fra. I dag i gang blir tiltak det tatt for hensyn å sette til fokus prnoseinntaket på at yrkesutdanning når det opprettes som resulterer studieplasser, i et fagbrev men det ikke sies er ikke en endestasjon, noe om prnosebehovet. men kan være I dag starten både på utdanner en videreutdanning. elever til læreplasser Vi tror at som slike tiltak ikke vil finnes være med vi har på læreplasser å lokke til seg som lærlinger mangler som lærlinger. gjerne vil videre i utdanningen, men så vil Det ha bør fagbrev settes i gang dermed tiltak vil for vi å ende sette opp fokus med på mer at yrkesutdanning kvalifisert arbeidskraft. som resulterer Det er i et per fagbrev i dag en god ikke del er elever en endestasjon, på yrkesfaglige men kan studieretninger være starten som på en søker videreutdanning. seg over på allmenn Vi tror påbygg at slike tiltak deretter vil være faller med fra på å fordi lokke nivået til seg er lærlinger for høyt. som gjerne vil videre i utdanningen, men så vil ha Fellesforbundet fagbrev dermed må jobbe vil vi med ende å komme opp med inn mer på kvalifisert ungdomsskolen, arbeidskraft. for å snakke Det er med per i dag en informere god del elever elever på før yrkesfaglige søknaden til studieretninger videregående som skole søker sendes. seg Dette over for på allmenn å kunne påbygg framheve yrkesfagene. deretter faller Flere fra fordi av dagens nivået ungdomsskolelærere er for høyt. har stort fokus på høyere utdanning lager Fellesforbundet forestillinger må om jobbe at yrkesfagene med å komme ikke er inn gode på ungdomsskolen, nok for elevene. for Derfor å snakke mener med vi det er viktig informere å være elever tilstede før søknaden FØR valget til tas. videregående skole sendes. Dette for å kunne framheve yrkesfagene. Fellesforbundet Flere skal av jobbe dagens for ungdomsskolelærere en bedre kjønnsbalanse har i stort tradisjonelt fokus på kjønnsdelte høyere utdanning yrker. lager Fellesforbundet forestillinger skal om ha at et yrkesfagene tettere samarbeid ikke er gode med opplæringskontoret nok for elevene. Derfor mener vi det er fylkeskommunen for å kvalitetssikre lærlingers opplæring i bedrift. I bedriften skal lærlinger viktig å være tilstede FØR valget tas. ha krav på oppfølging veiledning av en personlig faglig veileder under hele læretiden. Fellesforbundet skal jobbe for en bedre kjønnsbalanse i tradisjonelt kjønnsdelte yrker. Fellesforbundet må jobbe for å øke maks aldergrensen for videregående opplæring. Fellesforbundet skal ha et tettere samarbeid med opplæringskontoret fylkeskommunen Fellesforbundet må jobbe for at rådgivertjenesten blir endret. Rådgivere må være ansatt i for å kvalitetssikre lærlingers opplæring i bedrift. I bedriften skal lærlinger ha krav på oppfølging kommune/fylke komme inn på skoler å intervjue elevene. De må legges mer vekt på interesser i veiledning av en personlig faglig veileder under hele læretiden. stedet for karakterer. Karakterkortet skal være et vedlegg, ikke veiledende. Fellesforbundet må jobbe for å øke maks aldergrensen for videregående opplæring. Fellesforbundet må jobbe for at rådgivertjenesten blir endret. Rådgivere må være ansatt i kommune/fylke komme inn på skoler å intervjue elevene. De må legges mer vekt på interesser i stedet for karakterer. Karakterkortet skal være et vedlegg, ikke veiledende. 6

7 Unge prioriteringer 2014 «Rekruttering organisering» Rekruttering organisering Mål: Mål: Bidra til å øke forståelsen for forbundets internasjonale fagligpolitiske arbeid blant våre unge medlemmer. Styrke den unge rekrutteringen til forbundet, av ordinære, ordinære, student elevmedlemmer. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Sørge for at informasjon om fagbevegelsen systematisk spres på på videregående skole. Fremme økt forståelse interesse for tillitsvalgt verneombudsrollen blant ungdom. Tiltak i regi av forbundet: Legge til rette for nettverkssamlinger for unge tillitsvalgte. Koordinere skolebesøk, i samarbeid med avdelingene LOs LOs ungdomssekretærer. Sørge for at skolering myntet på unge medlemmer, settes på dagsorden for fellestiltakene mellom mellom avdelingene. avdelingene. Arrangere faste faste nasjonale ungdomsaktiviteter (kurs (kurs konferanser). Søke Søke aktivt aktivt for å få få flere unge unge deltakere på på sine sine øvrige øvrige aktiviteter (nasjonale (nasjonale kurs kurs konferanser). konferanser). Arrangere Arrangere ungdomsledersamling, ungdomsledersamling, for for skolering skolering utveksling utveksling av av erfaringer. erfaringer. Være Være synlig synlig på på arenaer arenaer der der man man når når ut ut til til ungdom. ungdom. Tiltak regi av avdelingene: Tiltak i regi av avdelingene: Der det er samlinger på tvers av avdelinger, bør så ungdomslederne inkluderes, når det Der det er samlinger på tvers av avdelinger, bør så ungdomslederne inkluderes, når det er hensiktsmessig. er hensiktsmessig. Nyinnmeldte unge medlemmer bør informeres om hvem som er ungdomsleder, Nyinnmeldte unge medlemmer bør informeres om hvem som er ungdomsleder, inviteres inviteres til periodiske samlemøter i samarbeid med avdelingenes ungdomsutvalg. til periodiske samlemøter i samarbeid med avdelingenes ungdomsutvalg. Der det er potensial for ungdomsarbeid, henvende seg til det sentrale ungdomsutvalget for Der det er potensial for ungdomsarbeid, henvende seg til det sentrale ungdomsutvalget for å komme i gang. å komme i gang. Kjøre felles AU ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om Kjøre felles AU ungdomsutvalgsmøte en gang i halvåret, for bedre samordning om ungdomsarbeidet. ungdomsarbeidet. Få klubbene til systematisk å kartlegge lærlinger unge medlemmer, i samarbeid med Få klubbene til systematisk å kartlegge lærlinger unge medlemmer, i samarbeid med ungdomslederne. ungdomslederne. Aktivt rekruttere følge opp lærlinger, delta i lærlingepatruljer. Aktivt rekruttere følge opp lærlinger, delta i lærlingepatruljer. Kurse unge tillitsvalgte, slik at de får nødvendig kunnskap til å ivareta sine verv for å hjelpe medlemmene Kurse unge tillitsvalgte, i bedriftene. slik at de får nødvendig kunnskap til å ivareta sine verv for å hjelpe medlemmene i bedriftene. 7

8 Solidaritet i praksis Solidaritet praksis Verden gjennomgår en finanskrise skapt av markedet selv. Høyreekstremistiske partier er på Verden gjennomgår en finanskrise skapt av markedet selv. Høyreekstremistiske partier er på fremmarsj i hele Europa. Fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går. fremmarsj i hele Europa. Fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går. Dette er noe Fellesforbundet må bevisstgjøre sine medlemmer på. Dette er noe Fellesforbundet må bevisstgjøre sine medlemmer på. Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan bevege seg Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan på tvers av landegrenser, utveksle erfaringer kultur, skape seg et bedre liv. Nettopp bevege seg på tvers av landegrenser, utveksle erfaringer kultur, skape seg et bedre liv. fordi Nettopp kapitalen fordi kapitalen arbeidsgiverne arbeidsgiverne ikke kjenner ikke landegrenser kjenner landegrenser må det samme må gjelde det samme for arbeiderbevegelsen. gjelde for arbeiderbevegelsen. Derfor må vi Derfor stadig må bli flinkere vi stadig til bli å flinkere inkludere til medlemmer å inkludere medlemmer utenlandsk med opprinnelse utenlandsk i vår opprinnelse organisasjon. i vår organisasjon. Vi må stå fast på at hat mot ulike minoriteter i i samfunnet ikke er er løsningen på disse utfor utfordringene. Forbundet Forbundet er organisert organisert på den på grunntanken den grunntanken at vi i at egenskap vi i egenskap av å være av å være arbeidere har arbeidere felles interesser har felles interesser mål, uavhengig mål, uavhengig kjønn, etnisitet, av kjønn, seksuell etnisitet, legning, seksuell legning, kulturell bakgrunn. kulturell bakgrunn. Fellesforbundet har utfordringer innenfor våre egne bransjer. Vi Vi begynner å å få få et et Blag B lag i i arbeidslivet. Blant annet innenfor hotell restaurant er det få tariffavtaler, mange arbeids arbeidskonflikter, ekstremt ekstremt få faste ansettelser få faste ansettelser lav lønn. lav Dette lønn. må Dette først må først fremst løses fremst gjennom løses tariffoppgjør gjennom tariffoppgjør økt organisasjonsgrad. økt organisasjonsgrad. Vi må stå Vi sammen må stå sammen i Fellesforbundet. i Fellesforbundet. Dersom enkelte bransjer Dersom enkelte ikke klarer bransjer å presse ikke gjennom klarer å kravene presse gjennom sine selv kravene må vi andre sine selv stille må solidarisk vi andre opp stille gjennom solidarisk streik opp gjennom aksjoner. streik Bare aksjoner. sammen kan Bare vi sammen sikre lik kan lønn vi for sikre likt lik arbeid, lønn for heve likt de arbeid, som har heve lavest de som lønn, har lavest sikre lønn, likelønn. sikre likelønn. Barns fremtid er er den den viktigste investeringen vi vi kan kan gjøre vi ønsker at alle barn skal ha ha like like muligheter uavhengig uavhengig av av foreldrenes inntekt inntekt hvor hvor i i landet landet de de bor. bor. Vi Vi må må legge legge til til rette rette for for barns barns utvikling. Dagens teknoli gjør at vi kan bli mer bevisst hva angår vår import eksport. Det er Dagens teknoli gjør at vi kan bli mer bevisst hva angår vår import eksport. Det er mange som har et uanstendig arbeidsliv andre land, dette ønsker vi i Fellesforbundet å mange som har et uanstendig arbeidsliv i andre land, dette ønsker vi i Fellesforbundet gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Det er viktig at vi krever sluttbrukererklæring på å gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Det er viktig at vi krever sluttbrukererklæring på varer vi produserer, f.eks. våpen, slik at vi vet at vi ikke gjør på profitt på andres lidelser varer vi produserer, f.eks. våpen, slik at vi vet at vi ikke gjør på profitt på andres lidelser undertrykkelse. Varer vi importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert undertrykkelse. Varer vi importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert under hvilke forhold de er produsert. under hvilke forhold de er produsert. Vi må styrke ambulansetjenesten i distrikts Norge. Dagens dekning er ikke god nok, med Vi må styrke ambulansetjenesten i distriktsnorge. Dagens dekning er ikke god nok, med tanke på få båter/biler ambulansehelikopter. Det er mange eksempel på dårlig tanke på få båter/biler ambulansehelikopter. Det er mange eksempel på dårlig ambulanseambulansetjeneste etter at det har blitt færre båter/biler ambulansehelikopter ute i tjeneste etter at det har blitt færre båter/biler ambulansehelikopter ute i distriktene, noe distriktene, noe som gjør at kjøretøyene som er igjen må dekke et mye større område enn som gjør at kjøretøyene som er igjen må dekke et mye større område enn tidligere. Dette 8

9 tidligere. Dette gir et mye dårligere tilbud som kan føre til alvorlige konsekvenser for de som bor i distrikts Norge. Fellesforbundet skal: gir et mye dårligere tilbud som kan føre til alvorlige konsekvenser for de som bor i distrikts Norge. Vurdere å streike sammen med andre bransjer både innad i eget forbund på tvers i LO for å heve de med lavest lønn. Fellesforbundet skal: Kreve at alle arbeidsinnvandrere må ha krav plikt til opplæring i norsk samfunnsfag. Vurdere å streike sammen med andre bransjer både innad i eget forbund på tvers i LO Utvikle en kort kursmodul for nye tillitsvalgte som drøfter fenomenet for å heve de med lavest lønn. høyreekstremisme, som omhandler hvordan man kan bekjempe hverdagsrasisme Kreve at alle arbeidsinnvandrere må ha krav plikt til opplæring i norsk samfunnsfag. fordommer på egen arbeidsplass. Utvikle en kort kursmodul for nye tillitsvalgte som drøfter fenomenet høyreekstremisme, Sikre at medlemmenes penger kun skal brukes på steder med tariffavtale så lenge dette er som omhandler hvordan man kan bekjempe hverdagsrasisme fordommer på egen et alternativ. arbeidsplass. Jobbe for at det tilbys et sunt næringsrikt måltid til barn i barnehage grunnskole Sikre at medlemmenes penger kun skal brukes på steder med tariffavtale så lenge dette er finansiert av staten gjennom skattemidler. et alternativ. Jobbe politisk for at alle skal få tilsvarende velferdsmessige helsetjenester for tenner Jobbe for at det tilbys et sunt næringsrikt måltid til barn i barnehage grunnskole øyne akkurat som for resten av kroppen. finansiert av staten gjennom skattemidler. Jobbe for at pensjonsfondet skal investere i selskap som ikke støtter Israel eller i selskap Jobbe politisk for at alle skal få tilsvarende velferdsmessige helsetjenester for tenner som gjør profitt på okkupasjon av palestinske områder. øyne akkurat som for resten av kroppen. Jobbe for at regjeringen skal begynne å kreve sluttbrukererklæring ved våpenhandel innad Jobbe for at pensjonsfondet skal investere i selskap som ikke støtter Israel eller i selskap i NATO landene. som gjør profitt på okkupasjon av palestinske områder. Jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne i Israel blir utsatt for sosial Jobbe for at regjeringen skal begynne å kreve sluttbrukererklæring ved våpenhandel innad dumping. i NATOlandene. Oppfordre lokale fagforeninger til å støtte opp om Norsk Folkehjelps prosjekter som går på Jobbe opp mot israelsk fagbevegelse for å unngå at palestinerne i Israel blir utsatt for å bygge demokrati utdannelse i Palestina. Stille sosial forslag dumping. til IndustriALL Global Union 7 om at 22. juli erklæres som internasjonal minnedag for demokrati Oppfordre lokale solidaritet. fagforeninger til å støtte opp om Norsk Folkehjelps prosjekter som går på å Ovenfor bygge demokrati den til enhver utdannelse tid sittende i regjering Palestina. jobbe for at det blir samme krav til sporbarhet på Stille importerte forslag til varer, IndustriALL som det Global er på Union importert 7 om at mat. 22. juli erklæres som internasjonal minnedag for Jobbe demokrati med å styrke solidaritet. ambulansetjenesten i distrikts Norge. Ovenfor den til enhver tid sittende regjering jobbe for at det blir samme krav til sporbarhet på importerte varer, som det er på importert mat. Jobbe med å styrke ambulansetjenesten i distriktsnorge. 7 IndustriALL Global Union: Sammenslåing av de internasjonale føderasjonene for Metall, Kjemisk Tekstil, til et stort globalt fagforbund. Fellesforbundet er medlem. 9

10 Stortingsvalg 2013 Er det én ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten jobbe Er det én ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten å jobbe for det. Det gjelder så politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at så unge for det. Det gjelder så politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at så unge fagorganiserte fagorganiserte engasjerer seg i politiske spørsmål. Ikke bare i valgår, men hele tiden. engasjerer seg i politiske spørsmål. Ikke bare i valgår, men hele tiden. Andelen arbeidere i posisjon blir stadig mindre, vi kan ikke stole på at politiske broilere vil Andelen arbeidere i posisjon blir stadig mindre, vi kan ikke stole på at politiske broilere vil kjempe for våre rettigheter. Det er ittjnå kjem ta seg sjøl! Samtidig er det viktig at de kjempe for våre rettigheter. Det er ittjnå kjem ta seg sjøl! Samtidig er det viktig at de politiske politiske partiene snakker med arbeidsfolk, ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde partiene snakker med arbeidsfolk, ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde år! år! En En viktig utfordring fram mot mot valget blir blir å å synliggjøre hvordan de de ulike partiene har har forholdt seg til de politiske sakene forbundet har arbeidet med. Og hvordan de har tenkt å følge opp det som er viktig for fagbevegelsen, etter valget. Spesielt når det kommer til arbeidslivsspørsmål arbeidslivsspørsmål er det stor er forskjell det stor på forskjell regjeringsalternativene, på regjeringsalternativene, faglige rettigheter faglige er rettigheter blant det er viktigste blant det vi viktigste jobber med, vi jobber i tillegg med, til i velferdsspørsmål tillegg til velferdsspørsmål mye annet. mye annet. LO Fellesforbundet gir valgkampstøtte til de rødgrønne partiene. Blant en del av våre medlemmer er er dette kontroversielt. Spesielt når når det det ytes ytes store store pengebevilgninger til partiene, til eller partiene, gaver eller av stor gaver verdi av til stor enkeltpersoner. verdi til enkeltpersoner. Dette er ikke Dette heldig, er ikke vi heldig, stiller oss vi kritisk stiller oss til denne kritisk praksisen. til denne praksisen. Men valgkampstøtten Men valgkampstøtten til partier til må partier sees i må sammenheng sees i sammenheng med alle de med «rike alle onkler» de rike som onkler bidrar som til de bidrar borgerlige til de borgerlige partienes partienes valgkamp, valgkamp, i bytte mot i bytte massive mot skatteletter massive som skatteletter truer vår som velferdsmodell. truer vår velferdsmodell. Dette er det viktig Dette at er vi det synliggjør, viktig at ikke vi synliggjør, minst i media. ikke minst Vi mener i derfor media. at Vi det mener er riktig derfor at vi at kan det utgjøre er riktig en at demokratisk vi kan utgjøre motvekt en demokratisk til dette, ved motvekt å støtte til dette, som støtter ved å støtte våre saker. de som støtter våre saker. Vi Vi mener så at at vi vi i større grad enn tidligere må må kanalisere valgkampmidler til til mobilisering av av egne medlemmer, slik slik at at de de benytter seg seg av av stemmeretten. Den Den største trusselen mot mot fagbevegelsens verdier ligger i passivitet, både på arbeidsplassen ved ved valg. valg. For For over over år siden år siden måtte måtte vi slåss vi slåss for å for få allmenn å få allmenn stemmerett. stemmerett. Da er Da det er tragisk det tragisk at vi at nå vi skal nå skal måtte måtte slåss slåss for å for få våre å få egne våre egne til å benytte til å benytte stemmeretten. stemmeretten. Det sentrale ungdomsutvalget skal: Det sentrale ungdomsutvalget skal: Bidra til at vi sikrer oss et rødgrønt flertall i Stortingsvalget Bidra til at vi sikrer oss et rødgrønt flertall i Stortingsvalget Oppfordre skoler universiteter til å ta med seg stemmeberettigede elever til nærmeste Oppfordre skoler universiteter til å ta med seg stemmeberettigede elever til nærmeste valglokale for muligheten til å forhåndsstemme, for slik å øke valgdeltakelsen blant de under valglokale for muligheten til å forhåndsstemme, for slik å øke valgdeltakelsen blant de 30. under 30. Oppfordre unge medlemmer til å engasjere seg i politikken, ta på seg politiske verv. Oppfordre unge medlemmer til å engasjere seg i politikken, ta på seg politiske verv. 10

11 Boligpolitikk Boligsituasjonen dagens samfunn må vi dessverre meddele er et resultat over tid av Boligsituasjonen i dagens samfunn må vi dessverre meddele er et resultat over tid av feilslått feilslått boligpolitikk. Fra tiden der hvor boligmarkedet ble overlatt til kommersielle banker boligpolitikk. Fra tiden der hvor boligmarkedet ble overlatt til kommersielle banker på 80tallet, på 80 tallet, har prisstigning på verdien av bolig gått opp raskere enn hva en vanlig mann i har prisstigning på verdien av bolig gått opp raskere enn hva en vanlig mann i gaten har av gaten har av kjøpekraft. De siste ti årene har vi sett en tendens der hvor ungdommen er blitt kjøpekraft. De siste ti årene har vi sett en tendens der hvor ungdommen er blitt et offer for et offer for boligspekulanter kravstore banker, som krever store summer i egenkapital. boligspekulanter kravstore banker, som krever store summer i egenkapital. Enda verre er Enda verre er at det startet med å være et ungdomsproblem, til nå å begynne forme seg at det startet med å være et ungdomsproblem, til nå å begynne forme seg til et generasjonsproblem. Fellesforbundet må se på boligpolitikk som velferdspolitikk. Bolig er viktig for til et generasjonsproblem. Fellesforbundet må se på boligpolitikk som velferdspolitikk. Bolig er viktig for trivselen, helsa velferden til den enkelte. trivselen, helsa velferden til den enkelte. Boligpolitikken må gi alle økonomiske muligheter til å skaffe seg, opprettholde en Boligpolitikken må gi alle økonomiske muligheter til å skaffe seg, opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon. tilfredsstillende bosituasjon. Et velfungerende boligmarked må så gi folk mulighet til å bosette seg der det er arbeid å Et få. velfungerende Studenter er så boligmarked av dem som må så er hardt gi folk rammet mulighet av et til presset å bosette boligmarked, seg der det Det er er arbeid for få å få. boliger Studenter pr student er så som av resulterer dem som i er at hardt leieprisen rammet på bolig av et blir presset veldig boligmarked, høye. Ved å Det bygge er for flere få studentboliger pr student vil som det være resulterer med på i at å leieprisen lette leiemarkedet, på bolig blir som veldig igjen høye. vil resultere Ved å bygge i mindre flere studentboliger leieinntekter vil lavere det være takstverdi med på på å boligen. lette leiemarkedet, som igjen vil resultere i mindre leieinntekter lavere takstverdi på boligen. Fellesforbundet skal: Fellesforbundet skal: Jobbe for at det blir bygget ytterligere studentboliger i årene fremover. Jobbe Se på muligheter for at det blir for bygget reduksjon ytterligere av egenkapital studentboliger ved lån. i årene fremover. Se Jobbe på muligheter for at det settes for reduksjon tak på rentefradraget av egenkapital for ved boliglån lån. over 2 MNOK per person. (indeksjusteres Jobbe for at det årlig). settes Rentefradraget tak på rentefradraget skal kun for gjelde boliglån på bolig over nr. 2 1, MNOK ligningsverdien per person. av bolig indeksjusteres nr. 2 skal settes årlig). til Rentefradraget 100 % av markedsverdi. skal kun gjelde (Her omtales på bolig ikke nr. 1, fritidsbolig). ligningsverdien av bolig Jobbe nr. for 2 å skal ytterligere settes til styrke 100 % av utforme markedsverdi. retningslinjer (Her omtales for hvem ikke som fritidsbolig). skal ha rettigheter til lån Jobbe i Husbanken. for å ytterligere styrke utforme retningslinjer for hvem som skal ha rettigheter til Jobber lån i Husbanken. for at myndighetene skal tilrettelegge byggeklare tomter i pressområder. Jobber for for at at det myndighetene blir bygget ytterligere skal tilrettelegge lavinnskuddsboliger. byggeklare tomter i pressområder. Jobbe Fellesforbundet at må blir jobbe bygget med ytterligere å øke maksgrensen lavinnskuddsboliger. for hvor mye du kan spare i BSU. Når kravet Fellesforbundet til egenkapital må jobbe er 15 % med så hjelper å øke maksgrensen det lite å kunne for spare hvor mye 150 du 000 kan kr. spare i BSU. Når kravet til egenkapital er 15 % så hjelper det lite å kunne spare kr. 11

12

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. ORGANISERT ARBEIDER 2014-2015 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER ORGANISERT ARBEIDER Debattheftet Innhold Forord... 24 Handlingsplan... 35 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 46 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 57 Yrkesstolthet og fagutdanning...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. ORGANISERT ARBEIDER 2015-2016 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

Derfor tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning: 2. Interpellasjon fra Oddleif Olavsen, Høyre Videregående skole i Nordland, faglige resultater og frafall Over mange år har man fått målt standpunktkarakter og eksamensresultater i Nordland. Resultatene

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer