Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014."

Transkript

1 ORGANISERT ARBEIDER

2 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene og prinsipprogrammet og prioriterte oppgaver med særlig vekt på det ungdomspolitiske perspektivet. Ungdomskonferansen skal gi innspill til forbundets ledelse i forbundets arbeid med å skape større faglig aktivitet og politiske engasjement blant unge medlemmer i forbundets avdelinger. Innhold: Handlingsplan 2014/ Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver for Yrkesstolthet og fagutdanning...6 Solidaritet...9 Organisasjonsoffensiv for lærlingene...10 Boligpolitikk...12 Fagligpolitisk...13

3 Handlingsplan Det sentrale ungdomsutvalget (DSU) skal: Planlegge arbeidsplassbesøk når vi er samlet. Samarbeide med forbund i LO som vi deler felles interesser med. Sende ut jevnlige oppdateringer på sosiale medier og nettside. Sørge for at det arrangeres årlige lærlingkonferanser. Sørge for at ungdomsperspektivet, i likhet med likestillings- og ikkediskrimineringsperspektivet ivaretas i alt forbundet foretar seg. Arrangere faste nasjonale ungdomsaktiviteter(kurs og konferanser). Sørge for at konferanser og kurs myntet på unge medlemmer gjøres mer attraktive med sosialt innhold og aktiviteter i tillegg til den faglige aktiviteten. Hjelpe lokale og regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Få avdelingene til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. Sjekke mulighetene for å arrangere den nasjonale ungdomskonferansen i andre ADKområder, og legge det frem på neste års konferanse. ADK-ansvarlig i det sentrale ungdomsutvalget skal: Drive oppsøkende virksomhet sammen med lokale ungdomstillitsvalgte ut i fra de forutsetninger man har for dette, lokalt. I samarbeid med avdelingene og LOs faglige ungdomssekretær i fylkene sørge for at det blir gjennomført skolebesøk. Koordinere arbeidet og innstillinger opp mot LOs ungdomsutvalg i fylkene, og evt delegere dette til en ansvarlig ungdomstillitsvalgt i de fylker i ADK-et en ikke selv bor i. Sammen med ADK-et sørge for at det legges til rette for regionale samlinger for ungdomsledere, gjerne på fellesmøter med øvrige avdelingstillitsvalgte som avdelingsledere og studieledere. ADK-ansvarlig i ungdomsutvalget bør prioritere å delta på disse samlingene. Koordinere ungdomslederne i sitt ADK og tilby hjelp og støtte. Opprette møteplasser på tvers av avdelinger og fylker på sosiale medier. Holde kontakt med ADK-ets kontaktperson med ansvar for ungdomsarbeidet. I forkant av årsmøtene ha kontakt med avdelingene, og bidra til at det blir valgt ungdomsleder og ungdomsutvalg der det er grunnlag for dette. Være en pådriver for at ungdomsledere i avdelingene får informasjon om ungdomsaktiviteter slik at de kan videreføre informasjonen til sine unge medlemmer. Være en pådriver for at det arrangeres minst et par ungdomskurs i fylkene og ADK-et i perioden. Hjelpe lokale og regionale ungdomsutvalg med økonomisk styring ved behov. Jobbe opp mot avdelingene for å få dem til å oppfylle vedtektenes forpliktelser når det kommer til ungdomsarbeid. 3

4 Holde kontakt med fylkenes/regionenes ungdomstillitsvalgte i andre LO-forbund, med sikte på samarbeid om felles mål. Jobbe med å øke rekrutteringen av unge medlemmer til verv i klubb og avdeling. De lokale ungdomsutvalgene skal: Ha jevnlig kontakt med sin representant i det sentrale ungdomsutvalget om sin aktivitet, og gjerne invitere dem til oppsøkende virksomhet. Planlegge å delta i LOs og forbundets fellesaktiviteter som for eksempel LOs rekrutteringsuke, regionale lærlingskonferanser, lærlingpatrulje, sommerpatrulje, stands og skoleinformasjon. Gjennom ungdomslederens deltakelse i avdelingsstyret være aktive og engasjere seg i avdelingens ordinære arbeid. Bidra til at bedriftsklubbene har unge medlemmer representert i klubbstyrene sine, der dette er mulig. Det bør minimum være en ungdomstillitsvalgt i styret, på virksomheter med unge medlemmer, men dette skal ikke være til hinder for at unge medlemmer også påtar seg øvrige verv. Jobbe for å arrangere medlems- og aktivitetstilbud til unge medlemmer og lærlinger i forbundet. Drive oppsøkende virksomhet blant sine unge medlemmer. 4

5 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver for 2015 Ungdomskonferansen er lagt til april for at vi i større grad kan følge med i forbundets øvrige beslutningsprosesser, og dermed få størst mulighet for påvirkning. Hvert år vedtar representantskapet hva som skal være forbundets prioriterte oppgaver for det kommende året. De siste årene har vi gitt mange forslag som går på ungdomsarbeid, og mye av det vi har vedtatt på Ungdomskonferansen tidligere har blitt en del av de prioriterte oppgavene for Fellesforbundet det kommende året. En rekke av forslagene har vi også hatt nytte av som inspirasjon i ungdomsarbeidet videre. Dette mener vi bør prioriteres i 2015: Fellesforbundet må kjempe for å bevare og utvikle de rettigheter arbeidstakere har gjennom dagens lov- og avtaleverk. Fellesforbundet må styrke samarbeidet med Sparebank1 for å få ut informasjon lokalt om medlemsfordelene gjennom LO Favør. Dette må settes på dagsorden i alle ledd i Fellesforbundet. Fellesforbundet lokalt må prege valgkampen. Kommune- og fylkestingsvalget i 2015 vil være en viktig arena for å utfordre de lokale partiene på vår politikk. Vi må sørge for at våre medlemmer, og især de unge medlemmene, føler de har innflytelse gjennom forbundet på dette området. Vi må ha som mål at flest mulig benytter seg av stemmeretten, og at de partier som representerer våre interesser får økt oppslutning. Fellesforbundet skal kjøre en yrkesstolthetskampanje, for å framsnakke viktigheten av jobben og verdien av jobben fagarbeidere gjør. Verden hadde stoppet helt opp uten fagarbeidere! Dette kan også kobles opp mot valgkampen, for å synliggjøre behovet for at arbeidsfolk tar på seg politiske verv og søker makt. Fellesforbundet må jobbe for å sette større fokus på helsemessige spørsmål som kan føre til vedvarende nedsatt evne til å delta i samfunnet; herunder psykiske, såvel som fysiske helseplager. Videre må Fellesforbundet sørge for god informasjonsspredning blant sine medlemmer og få de til å forstå at det å ha en vedvarende helseplage ikke nødvendigvis er et hinder. 5

6 Yrkesstolthet og fagutdanning Kunnskapsbasert næring har blitt et begrep når det snakkes om verdiskaping i Norge og Europa. Hva som menes med kunnskapsbasert er heller uklart. Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens bygningsarbeideren bare er et verktøy? Å være fagarbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjoner og beregninger for å utføre arbeidet. Å ha ansvaret for at gjester ved hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er like og krever forskjellig oppfølging og service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring og teknikk. Yrkesstolthet skapes når vi er stolt av arbeidet som gjøres og når arbeidet og utdanningen blir verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at en yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning? Hvorfor er det slik at noen yrker har lavere status en andre yrker? Mange er stolte av yrket og utdannelsen sin. Dessverre gjelder ikke det alle. Hva skyldes dette og hvordan kan vi endre det? Hva er galt med å ta fagbrev og være stolt av det? Utdanning Antallet søkere til yrkesfaglig utdanning synker. I media refereres ofte yrkesfaglig utdanning til som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke og høyt frafall. Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen økes? Normen i den videregående skolen er at du går en 2+2 modell, altså at du går to år på skolen og to år som lærling ute i bedrift. Det er mangel på læreplasser på landsbasis, og dette fører til at det er mange som ikke får fullført utdannelsen din. Antall skoleplasser i den videregående skolen er i stor grad basert på søkingen til de ulike linjene, og ikke behovet for arbeidskraft i de forskjellige yrkene, noe som fører til at mange utdanner seg til arbeidsledighet fordi de velger populære linjer i den videregående skolen. Det er et stort ønske i deler av arbeidsgiver siden i Norge om å innføre fleksible modeller på yrkesfag i stedet for dagen 2+2 modell. Tanken er at fleksible modeller vil føre til økt rekrutering og økt gjennomføring, men samtidig skaper fleksible modeller enda større behov for læreplasser. Å styrke muligheten for at de som tar fagbrev kan ta videre utdanning er viktig. Man har nå lovfestet retten til å ta allmennpåbygging til alle som har tatt fagbrev, og man ønsker å utvide dagens y-veiordninger. De tekniske fagskolenes posisjon må også styrkes. Fagskolen er en flott mulighet for personer med fagbrev til å kunne videreutdanne seg innen økonomi, ledelse og administrasjon innen sitt fag. Svakheten med dagens fagskolesystem er at to år på fagskole ikke gir deg studiepoeng og rett til å studere videre på høyskole for å ta et 3. år og få en bachelor. Vi mener muligheten for å gå fra to år på fagskole til å gå rett til 6

7 et siste år på høyskole for å få bachelor må åpnes. Fagskolestudenter er ettertraktet på arbeidsmarkedet etter endt utdanning. De har bred kompetanse og arbeidserfaring de har opparbeidet seg i læretiden og som arbeidstaker i bedrift. Bedrifter foretrekker i dag i stor grad å bruke fagskolen til å videreutdanne sine ansatte. Om fagskolen er bra nok for dem som skal ansette personene som utdannes, så burde fagskolen ansees som bra nok for utdanningssystemet også. Vi må heller ikke glemme de mange ungdommer som går ut i arbeidslivet uten annen formell utdannelse enn livets skole. Enten de har praktiske talenter fra før, eller opparbeider seg dette underveis, er det viktig at de får anerkjennelse for den realkompetanse de besitter. Derfor må vi jobbe videre med å styrke muligheten for å ta fagbrev også for de ufaglærte i arbeid, gjennom bl.a. å styrke bruken av praksiskandidatordningen. Livslang læring må være en rettighet - også for arbeidere! Fellesforbundet sentralt skal: Jobbe for at rådgivertjenesten i ungdomsskolen blir endret. Rådgivere må være ansatt i kommune/fylke og komme inn på skoler å intervjue elevene. De må legges mer vekt på interesser i stedet for karakterer. Karakterkortet skal være et vedlegg, og ikke veiledende. Jobbe for at yrkesveiledere/rådgivere på videregående skolen må bistå elevene når de skal søke læreplass. Fortsette å jobbe opp mot Kunnskapsløftet for å få styrket yrkesfagutdanningen. Være en pådriver slik at tekniske allmenne fag (TAF) blir en allmenkjent ordning og mulighetene for å gå TAF blir mer utbredt. Jobbe for at 2-årig teknisk fagskole blir likestilt med 2 år på høyskole i relevante utdanningsløp. Jobbe for at offentlige anbud og tjenester krever reell bruk av lærlinger og faglærte arbeidere i anbudet/tjenestens virkeområde. Dette skal vektlegges like mye som for eksempel pris. Jobbe for at staten skal pålegge arbeidsinnvandrere innledende og orienterende språkkurs rettet mot arbeidsliv og sikkerhet i Norge. Dvs. at man får dekket grunnkurs for orientering om arbeidsliv i Norge. Slik at de kommer seg lettere i arbeidslivet. Jobbe videre med å styrke rettighetene og mulighetene for ufaglærte arbeidstakere som ønsker å ta fagutdannelse. Jobbe for at opplæringskontorene sørge for at lærlinger får HMS-kurs før de starter i en bedrift. Jobbe for at offentlige anbud og tjenester krever reell bruk av lærlinger i anbudet/ tjenestens virkeområde. Dette skal vektlegges like mye som for eksempel pris. 7

8 Fellesforbundet lokalt skal: Ha et tettere samarbeid med opplæringskontorene og fylkeskommunen for å kvalitetssikre lærlingers opplæring i bedrift. Ungdomstillitsvalgte/tillitsvalgte/tilsynsrepresentant i bedriftene oppfordres til å påvirke bedriften lokalt til å innføre/forbedre fadderordninger for lærlinger. I samarbeid med opplæringskontoret jobbe for å fremheve yrkesfagene under ungdomsskolens utdanningsløp. 8

9 Solidaritet Verden gjennomgår en systemkrise skapt av grådige kapitaleiere - mens arbeidsfolk sitter igjen med regninga. Høyreekstremistiske partier er på fremmarsj i hele Europa. Fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går, og dessverre narres mange til å sparke nedover i stedet for oppover. Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan bevege seg på tvers av landegrenser, utveksle erfaringer og kultur, og skape seg et bedre liv. Nettopp fordi kapitalen og arbeidsgiverne ikke kjenner landegrenser må det samme gjelde for arbeiderbevegelsen. Derfor må vi stadig bli flinkere til å inkludere medlemmer med utenlandsk opprinnelse i vår organisasjon. Vi må stå fast på at hat mot ulike minoriteter i samfunnet ikke er løsningen på disse utfordringene. Forbundet er organisert på den grunntanken at vi i egenskap av å være arbeidere har felles interesser og mål, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning, og kulturell bakgrunn. Vi skal stå sammen i Fellesforbundet. Dersom enkelte bransjer ikke klarer å presse gjennom kravene sine selv må vi andre stille solidarisk opp gjennom streik og aksjoner. Bare sammen kan vi sikre lik lønn for likt arbeid, heve de som har lavest lønn, og sikre likelønn. Barns fremtid er den viktigste investeringen vi kan gjøre og vi ønsker at alle barn skal ha like muligheter uavhengig av foreldrenes inntekt og hvor i landet de bor. Vi må legge til rette for barns utvikling. Dagens teknologi gjør at vi kan bli mer bevisst hva angår vår import og eksport. Det er mange som har et uanstendig arbeidsliv i andre land, og dette ønsker vi i Fellesforbundet å gjøre våre medlemmer mer bevisste på. Det er viktig at vi krever sluttbrukererklæring på varer vi produserer, f.eks. våpen, slik at vi vet at vi ikke gjør på profitt på andres lidelser og undertrykkelse. Varer vi importerer må bli mer sporbare i forhold til hvor de er produsert og under hvilke forhold de er produsert. Fellesforbundet skal: Ovenfor den til enhver sittende regjering jobbe for at det blir samme krav til sporbarhet på importerte varer, som det er på importert mat. Jobbe for at pensjonsfondet (oljefondet) ikke investeres i selskap som gjør profitt i okkuperte områder. Gi flere medlemmer enn bare de som sitter i høyere sentrale verv mulighet til å delta på internasjonale prosjekter og hendelser. Gjennom det neste året se på muligheten for nye satsningsområder, da prosjektet i Nicaragua har pågått en stund og trolig ikke trenger like mye ressurser fra Det sentrale ungdomsutvalget videre. 9

10 Organisasjonsoffensiv for lærlingene Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse er av den oppfatning at lærlinger underprioriteres i Fellesforbundet og LO. Det er på tide med en real organisasjonsoffensiv, for å løfte arbeidet med lærlinger som gruppe til et høyere nivå. Fellesforbundets er et av LOs breiest sammensatte forbund, med organisering av rundt 150 av de 180 lærefagene som finnes. Derfor er fagopplæring og yrkesfag høyt på dagsorden i forbundet. Organisasjonstilbudet vi tilbyr lærlingene derimot, er ikke sikkert er like høyt prioritert, og det er her vi mener det må prioriteres høyere. Vi må også bli flinkere til å synliggjøre lærlingene i våre rekker, og få dem med i medlemsstatistikken. Vi står fast på at lærlinger skal være ordinære medlemmer, men at de må synliggjøres i Fane2. De må være lettere å følge opp fra de blir organisert, til de tar fagbrev. Det er en mulighet for dette i Fane2 i dag, men det må gjøres enklere for avdelingenes medlemshåndterere. Det må komme varsel når de nærmer seg tiden for avleggelse av fagbrev, og sikres oppfølging etter bestått fagprøve. Dette vil også gjøre det lettere for LO å engasjere seg i lærlingarbeidet, hvis de kan se hva status og rekrutteringspotensialet er. Lærlinger er helt ferske i arbeidslivet, og er en rimelig homogen gruppe. Denne identiteten er det viktig å benytte til vår fordel. Ved å så spiren til et aktivt organisasjonsengasjement hos denne gruppen, har vi som mål å løfte både ungdomsarbeidet og det helhetlige fagforeningsarbeidet på sikt. Alle lærlinger har fagbrev som mål, og antakeligvis mange år foran seg i sine respektive bransjer. Det gir forutsigbarhet. Kombinert med yrkesstolthet og faglig engasjement, kan dette gi et viktig og varig bidrag til bevegelsen. Det er mange tillitsvalgte som ble engasjert under lærlingetiden, og som fortsatt har et høyt engasjement. Potensialet kan være stort ved en målrettet satsing. Hos lærlingene må vi bygge selvtillit og faglig stolthet, på tvers av bransjer og forbund. LO har de siste årene sett seg blinde på studentsatsing, og i samme omgang nedprioritert lærlingenes betydning for samfunnet. Dette har indirekte vært med på å svekke yrkesfagenes status. Vi krever likeverd for utdanningsløpene. Håndens og åndens arbeid må likestilles. Det er derfor på tide med en organisasjonsoffensiv - og det er Fellesforbundets ansvar å gå i front! Derfor krever vi følgende: Avdelingene må systematisk kartlegge lærlinger og unge medlemmer, i samarbeid med ungdomslederne. Fellesforbundet og DSU må studere nærmere hvordan lærlingearbeidet organiseres hos våre allierte forbund i Norge og i utlandet. Det er mange erfaringer vi kan lære av fra deres arbeid. 10

11 Utvikling av nytt materiell myntet på læringer: Strøartikler som spiller på yrkesstolthet, nye brosjyrer, nettsidestoff, og sosiale medier. Fellesforbundet må være synlige på yrkesrelaterte sammenkomster, som yrkes-nm, yrkesmesser, og lærlingsamlinger. Videreutvikling av lærlingpatruljene, for å heve dem opp til det innarbeidete nivået på sommerpatruljen. Videreutvikling av aktivitetstilbudet rettet mot lærlinger, sentralt, regionalt og lokalt. Fellesforbundet må spille inn til LO våre planer for denne organisasjonsoffensiven, og kreve at lærlingarbeidet blir satt på dagsorden og likestilt med studentarbeidet. Jobbe for at det stilles krav om lærlinger i bedrift og på arbeidsplass i offentlige anbud. 11

12 Boligpolitikk Dagens boligsituasjon er for mange håpløs. I noen områder er det vanskelig å få seg bolig, både på leiemarkedet og hvis du skal kjøpe. Byggekostnadene ved oppføring av nybygg har økt i takt med nye krav og forskrifter, som igjen går utover boligprisene i landet. Det bygges for få statlige- og kommunale boliger for studenter og andre som behøver hjelp til å få en plass å bo. Dette gjelder særlig i pressområder sett i lys av både tilflyttingen til byene og innvandringen til landet. Antallet familieoppløsninger i Norge har de siste årene økt, dette fører med seg økt behov for boliger. Ved å bygge flere studentboliger vil dette senke presset på de privateide utleieleilighetene og dermed også senke utleieprisene så vel som boligprisene. Fra tiden der boligmarkedet ble overlatt til de kommersielle bankene har prisene på boliger gått raskere opp enn det vi vanlige arbeidere har av kjøpekraft. Lavinnskuddsboliger blir ofte kjøpt av boligspekulanter, for deretter å bli leid ut til en altfor høy pris. Det er vanskelig nok for oss unge å holde følge med de ulike mulighetene og de ulike reglene i forbindelse med sparing og boligkjøp. Det kan ses som naivt å tro at bankene vil det som er best for oss som er forbrukere, de vil jo tjene mest mulig penger og løsningene man ender opp med er som oftest det som er best for banken, ikke det som er til det beste for oss forbrukere. Fellesforbundet skal: Kreve at det blir bygget flere kommunale og statlige boliger beregnet på lavtlønnede og trengende. Jobbe for at husbanken blir styrket og får økt saksgangen,slik at søknader blir behandlet raskere. Jobbe for at det settes tak på rentefradraget for boliglån over 2 millioner norske kroner per person. (indeksjusteres årlig). Rentefradraget skal kun gjelde på bolig nr.1, og ligningsverdien av bolig nr.2 skal beregnes 100% av markedsverdi. (Her omtales ikke fritidsboliger). Jobbe for at myndighetene skal tilrettelegge flere byggeklare tomter i i pressede områder. Jobbe for at det blir innført et eget kurs rettet mot unge medlemmer om hvordan boligmarkedet og kjøpeprosesser fungerer i vår kursportefølje gjennom LO Favør. 12

13 Fagligpolitisk Er det en ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten å jobbe for det. Det gjelder også politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at også unge fagorganiserte engasjerer seg i politiske spørsmål, ikke bare i valgår, men hele tiden. Andelen arbeidere i posisjon blir stadig mindre, og vi kan ikke stole på at politiske broilere vil kjempe for våre rettigheter. Det e ittjnå så kjem ta seg sjøl! Samtidig er det viktig at de politiske partiene snakker med arbeidsfolk, og ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde år! En viktig utfordring er å synliggjøre hvordan de ulike partiene har forholdt seg til de politiske sakene forbundet arbeider med og hvordan de tenker å følge opp det som er viktig for fagbevegelsen. Spesielt når det kommer til arbeidslivsspørsmål er det stor forskjell på regjeringsalternativene, og faglige rettigheter er blant det viktigste vi jobber med, i tillegg til velferdsspørsmål og mye annet. LO og Fellesforbundet gir valgkampstøtte til de rødgrønne partiene. Blant en del av våre medlemmer er dette kontroversielt. Valgkampstøtten til partier må sees i sammenheng med alle de «rike onkler» som bidrar til de borgerlige partienes valgkamp, i bytte mot massive skatteletter som truer vår velferdsmodell. Dette er det viktig at vi synliggjør, ikke minst i media. Vi mener derfor at det er riktig at vi kan utgjøre en demokratisk motvekt til dette, ved å støtte de som støtter våre saker. Den største trusselen mot fagbevegelsens verdier ligger i passivitet, både på arbeidsplassen og ved valg. For over 100 år siden måtte vi slåss for å få allmenn stemmerett. Da er det tragisk at vi nå skal måtte slåss for å få våre egne til å benytte stemmeretten. Vi må også jobbe for en saklig og konstruktiv debatt med dagens regjering og storting, for at vi kan få gjennomslag for våre saker og politiske synspunkter. Fellesforbundet skal: Jobbe for at alle barn, uansett når på året de er født, har rett på barnehageplass ved endt fødselspermisjon. Jobbe for en presis formulering i AML-s 14-6 punkt C) som sikrer at arbeidstakere ikke blir en kasteball på arbeidsplassen. Jobbe for at det innføres egenandel på tannhelsetjenester på lik linje som andre helsetjenester. 13

14

15

16

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga AR RådgivB ende dokument EID 2015-2016 ER ORGANISERT ARBEIDER Rådgivende dokument 2015-2016 Innhold Forord... 23 Handlingsplan... 34 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 45 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 56 Yrkesstolthet

Detaljer

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER

ORGANISERT Ikke kødd med fagforeninga ARB Debattheftet EIDER ORGANISERT ARBEIDER Debattheftet Innhold Forord... 24 Handlingsplan... 35 Unge innspill til forbundets prioriterte oppgaver 2017... 46 Organisasjonsoffensiv for lærlingene... 57 Yrkesstolthet og fagutdanning...

Detaljer

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. ORGANISERT ARBEIDER 2015-2016 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse mars 2015. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra:

L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no. Flere handlingsplaner kan b till fra: L mer om NTLs ungdomsarbeid på http://ungdom.ntl.no Flere handlingsplaner kan b till fra: Handlingsplan 2003-2006 NTLs ungdomsutvalg Notater Mandat for NTLs ungdomsutvalg Utvalget skal arbeide for økt

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Parats handlingsplan 2007

Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan 2007 Parats handlingsplan bygger på Parats politiske plattform og skal synliggjøre Parats satsningsområder i 2007. Denne politiske plattformen beskriver hva Parat står for, hva slags

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon For perioden 2013 2017 Innledning Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon er en del av Fagforbundets yrkesfaglige satsing. Seksjonen har som sitt ansvarsområde

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet Håkon Høst 23.09.2016 Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet NAVs inkluderingskonferanse Gardermoen Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet

Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet Utenlandsk kompetanse i det norske arbeidsmarkedet NOKUTs fagavdeling for utenlandsk utdanning Siri Bolstad og Marte Haugerud Moe NOKUTs informasjonssenter om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning,

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Innledning I forbindelse med Stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2005 besluttet LOs sentrale ungdomsutvalg å utarbeide et rådgivende dokument til LOs ledelse.

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer

STEIGENMODELLEN. - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer STEIGENMODELLEN - Når lokalsamfunnet tar tak for å løse egne rekrutteringsutfordringer LITT OM STEIGEN: Ca 2.600 innbyggere. Er i vekst! Spredtbygd bosetting; 5-6 «senter» Kommunale arbeidsplasser, oppdrett,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Oppsummering av dagen

Oppsummering av dagen 1 Oppsummering av dagen Hovedbudskapet som har kommet fram gjennom denne konferansen, er at fag- og yrkesopplæringen i Norge er et veletablert og i hovedsak velfungerende system Noen (av mange) styrker

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer