Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget"

Transkript

1 ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014

2 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere faglige spørsmål som dere unge i forbundet synes er viktige. Vi skal bygge nettverk, og bygge livslange vennskap. Heftet du nå leser i er som vanlig begynnelsen på en prosess fram mot den nasjonale ungdomskonferansen. Fagbevegelsen har tradisjon for demokratiske prosesser som er tuftet på lokale innspill. I ungdomsutvalgene, og på de regionale ungdomskonferansene skal det diskuteres og sendes inn forslag til den nasjonale ungdomskonferansen. På de regionale konferansene velges det også delegater fra fylkene til den nasjonale konferansen. Når dere skal gå til valg på representanter, ber vi dere prøve å ta hensyn til best mulig spredning på bransje, kjønn og etnisitet. Mangfold er styrke! På konferansen er det stor takhøyde, og vi har naturligvis lagt gøyale pusterom. Forbundets Ungdomsmesterskap (FUMS), arbeiderklassefesten og sosiale aktiviteter er også en del av ungdomskonferansen, slik at vi kan knytte kontakt med andre faglige ungdommer. Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse 2014 foregår på Hurdalssjøen Hotell og Konferansesenter den april, og de regionale konferansene gjennomføres innen utgangen av februar. På konferansen skal vi også velge nytt sentralt ungdomsutvalg (DSU på folkemunne), med en representant fra hvert ADK-område (administrative distriktskontor). Dette er lurt å begynne å tenke på så tidlig som mulig. DSU har en rådgivende rolle overfor forbundets ledelse, i spørsmål som ungdom er opptatt av. Og vi blir hørt! Vi kan når som helst kontaktes, om dere skulle ha saker som dukker opp som dere mener vi bør ta opp. Til ungdomskonferansen ber vi dere komme med forslag og innspill til de store linjene, og det helhetlige arbeidet som vi, sammen med dere lokalt, skal jobbe med i løpet neste periode. De temaer vi setter på dagsorden på ungdomskonferansen, blir også satt på dagsorden i forbundet. Det har vi sett, gjennom forbundets vedtatte retningslinjer og prioriterte oppgaver. Da gjenstår det bare å ønske dere lykke til med debatten. Og vel møtt til de heldige som får reise på den nasjonale ungdomskonferansen Forslagsfristen for å komme med representanter og forslag til rådgivende dokument er 1.mars! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

3 Handlingsplan Hvert år i april velges det sentrale ungdomsutvalget på den nasjonale ungdomskonferansen. Lokalt i avdelingene velges det ungdomsledere og utvalg som skal jobbe med ungdomsarbeid i forbundet lokalt. Alle ADK-er skal nå ha ungdomsutvalg på tvers av avdelingene. En viktig utfordring fremover blir hvordan vi skal bruke disse utvalgene for å oppnå mer aktivitet, blant annet innenfor skoleinformasjon og oppfølging av lærlinger og unge medlemmer. Ungdomskonferansen skal behandle og vedta en handlingsplan som skal være retningslinjer for hva ungdomsutvalget skal prioritere å jobbe med til neste konferanse i I 2013/2014 har vi jobbet med politiske temaer som Stortingsvalget, fagopplæring, solidaritet og arbeidsmiljø for unge. Sentralt har det vært arrangert faglig ungdomskurs, lærlingkonferanse og skoleinformatørkurs. Forbundet har mye å hente på bedre organisering og oppfølging av lærlinger. Lærlinger vil alltid være en stabil medlemsmasse, slik at å engasjere disse vil ha en god effekt for forbundets jobb videre. Det inngås ca lærekontrakter hvert år, hvor 76% er i privat sektor. Det viktigste fokuset skal og er alltid å løfte det lokale ungdomsarbeidet. Noen spørsmål vi kan stilles oss i forbindelse med neste års handlingsplan er: Hva er de viktigste oppgavene til det sentrale ungdomsutvalget? Hva kan ungdommer lokalt gjøre for å engasjere flere unge medlemmer? Hvordan kan man bruke de lokale ungdomsutvalgene til å skape mer aktivitet, blant annet innen skoleinformasjon og oppfølging av lærlinger? Hvilke kurs, konferanser og aktiviteter bør prioriteres sentralt og lokalt? Hva vil vi med LOs ungdomsutvalg i fylkene? Hvordan løfte lærlingarbeidet i forbundet? Unge prioriteringer 2014 Ungdomskonferansen er lagt til april for at vi i større grad kan følge med i forbundets øvrige beslutningsprosesser, og dermed få størst mulighet for påvirkning. Hvert år vedtar representantskapet hva som skal være forbundets prioriterte oppgaver for det kommende året. De siste årene har vi gitt mange forslag som går på ungdomsarbeid, og mye av det vi har vedtatt på Ungdomskonferansen tidligere har blitt en del av de prioriterte oppgavene for Fellesforbundet det kommende året. En rekke av forslagene har vi også hatt nytte av som inspirasjon i ungdomsarbeidet videre. - (ref. til tidligere års prioriterte oppgaver). Hva mener dere at Fellesforbundet bør prioritere ekstra i tida framover?

4 Yrkesstolthet og fagutdanning Kunnskapsbasert næring har blitt et begrep når det snakkes om verdiskaping i Norge og Europa. Hva som menes med kunnskapsbasert er heller uklart. Trenger vi ingeniører med kunnskap, mens bygningsarbeideren bare er et verktøy? Å være fagarbeider krever kunnskap. Du må kunne lese tegninger, utføre matematiske operasjoner og beregninger for å utføre arbeidet. Å ha ansvaret for at gjester ved hoteller eller restauranter er tilfreds er en krevende utfordring, fordi ingen er like og krever forskjellig oppfølging og service. Å reparere en bil kan man ikke gjøre uten kunnskap. Kunnskap som krever opplæring, erfaring og teknikk. Yrkesstolthet skapes når vi er stolt av arbeidet som gjøres og når arbeidet og utdanningen blir verdsatt av samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan vi som samfunn skal sørge for at en yrkesfaglig utdanning blir like høyt verdsatt som akademisk utdanning? Hvorfor er det slik at noen yrker har lavere status en andre yrker? Mange er stolte av yrket og utdannelsen sin. Desverre gjelder ikke det alle. Hva skyldes dette og hvordan kan vi endre det? Hva er galt med å ta fagbrev og være stolt av det? Hva kan vi gjøre for å heve statusen på yrkesfagene? Hvordan skal vi få samfunnet til å ha større fokus på behovet for arbeidskraft i denne typen yrker i fremtiden? Utdanning Antallet søkere til yrkesfaglige studieretninger synker. I media refereres ofte yrkesfaglig utdanning som lavere utdanning. Det snakkes om de mindre skoleflinke og høyt frafall. Bidrar dette til å heve statusen til yrkesfagene slik at rekrutteringen øker? Normen i den videregående skolen er at du går en 2+2-modell, altså at du går to år på skolen og to år som lærling ute i bedrift. Det er mangel på læreplasser på landsbasis, og dette fører til at det er mange som ikke fullfører utdannelsen sin. Antallet skoleplasser i den videregående skolen er i stor grad basert på søkningen til de ulike linjene, og ikke behovet for arbeidskraft i de forskjellige yrkene, noe som fører til at mange utdanner seg til arbeidsledighet fordi de velger populære linjer i den videregående skolen. Det er et stort ønske hos deler av arbeidsgiversiden i Norge om å innføre fleksible modeller på yrkesfag i stedet for dagens 2+2-modell. Tanken er at fleksible modeller vil føre til økt rekruttering og økt gjennomføring, men samtidig skaper fleksible modeller enda større behov

5 for læreplasser. Å styrke muligheten for at de som tar fagbrev kan ta videre utdanning er viktig. Man har nå lovfestet retten til å ta allmennpåbyggning til alle som har tatt fagbrev, og man ønsker å utvide dagens y-vei-ordninger og den tekniske fagskolens status skal økes. Vil dette føre til at flere ser yrkesfag som en utdanningsvei og ikke noe som innskrenker mulighetene dine? Hva kan gjøres for å øke rekrutteringen til yrkesfag? Hvordan vil fleksible modeller påvirke elevenes skolegang? Bør det gjøres tiltak slik at antallet skoleplasser blir basert mer på behovet i arbeidsmarkedet og ikke innsøkningen i den videregående skolen? Hva kan gjøres for at flere bedrifter tar inn lærlinger? Hvilke kryssløp er viktig å styrke for å utvide muligheten til å ta videreutdanning med fagbrev? LO-kongressen vedtok i mai 2013 å gå inn for å lovfeste retten til lærlingplass. Er dette en god måte for å sikre at de som går yrkesfag får gjort ferdig utdannelsen sin? Fagligpolitisk samarbeid Fellesforbundet er mer enn en organisasjon for lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. For at vi skal kunne kjempe for våre medlemmers interesser og trygge samfunnet rundt oss, må vi ha et sterkt engasjement som strekker seg langt utenfor bedriftenes porter. I stor grad handler politikk om innflytelse og makt. Det betyr at vi må arbeide faglig gjennom forhandlinger med arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjoner. Men vi må også arbeide politisk fordi mye av medlemmenes arbeids- og sosiale vilkår blir bestemt politisk, enten det er i kommunestyret eller på stortinget. Det faglige og det politiske arbeidet er to sider av samme sak. Et organisert arbeidsliv som styrker arbeidernes innflytelse på arbeidsplassen og samfunnet må ha prioritet. Er det én ting historien har lært oss i fagbevegelsen, så er det at vi ikke får noe uten å jobbe for det. Det gjelder også politisk gjennomslag. Derfor er det viktig at også unge fagorganiserte engasjerer seg i politiske spørsmål. Ikke bare i valgår, men hele tiden. Andelen arbeidere i maktposisjoner blir stadig mindre, og vi kan ikke stole på at politiske broilere vil kjempe for våre rettigheter. Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl! Samtidig er det viktig at de politiske partiene snakker med arbeidsfolk, og ikke bare om. Og helst oftere enn hvert fjerde år! Dersom Fellesforbundet skal innfri sine formål, må vi vinne makt og innflytelse også på den politiske arena, men vi skal ikke være noe politisk parti. Forbundet stiller ikke til valg, og ingen må ha et spesielt partipolitisk syn for og være medlem hos oss. Men det betyr ikke at

6 forbundet er en upolitisk organisasjon. Vi har et samfunnspolitisk syn som bygger på arbeidstakernes interesser i samfunnet. Derfor driver vi fagligpolitisk arbeid og samarbeid. Hvordan skal vi jobbe for å få størst mulig gjennomslag med den sittende regjering? Hvorfor er det viktig at vi får politisk gjennomslag? Hvordan løfte engasjementet rundt politikk blant våre unge medlemmer? Solidaritet i praksis Forbundet er organisert på den grunntanken at vi i egenskap av å være arbeidere har felles interesser og mål, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning, kulturell bakgrunn. Hvordan skal vi sikre et mest mulig likestilt samfunn i Norge og verden? Velferds-Norge Vår solidaritet med de svakeste i samfunnet er under angrep. Før var premisset at de som ikke kunne jobbe, likevel skulle ha et verdig liv i velferdsstaten Norge. Nå er fokuset på at det skal lønne seg å jobbe. Arbeidslinja. Det skal være vanskelig å utnytte systemet. Samtidig skal vi ivareta de som ikke kan jobbe, og de som ikke får jobb, selv om de ønsker det. Her er det en rekke diskusjoner vi må ta, som har sammenheng med våre felleskapsløsninger. Det er lett å bli forarget over mediaoppslag om trygdemisbruk og snyltere. Begrepet NA- Ving blir mer og mer brukt. Men hvis fokuset skifter fra de som trenger velferdsstaten, til de som misbruker den, gjør at maskevidden på det sosiale sikkerhetsnettet blir for stor - hva da? Den tikkende bomba som høyresida påstår er i ferd med å gå av, står ikke i stil med det massive flertallet som vil opprettholde eller bygge ut trygderettighetene. Et stort flertall foretrekker til og med å øke skatter og avgifter framfor å skjære ned på fellesskapelige rettigheter. Er vi alle vår egen lykkes smed - eller er fellesskapet fortsatt verdt å satse på? Arbeidsinnvandring Det flerkulturelle samfunnet er en ressurs for Norge. Det er positivt at mennesker kan bevege seg på tvers av landegrenser og skape seg bedre liv. Nettopp fordi kapitalen og arbeidsgiverne ikke kjenner landegrenser må det samme gjelde for arbeiderbevegelsen. Vi må stå fast på at hat mot ulike minoriteter i samfunnet ikke er løsningen på disse utfordringene Vi i Fellesforbundet må finne løsninger på hvordan man skal hindre hat og stigmatisering av grupper og enkeltpersoner på jobb og ellers samfunnet. Sosial dumping er et problem i samfunnet vårt, og en av de viktigste oppgavene våre er å hindre at useriøse aktører får herje fritt. Hvordan bør vi jobbe for å utvikle sunne og inkluderende arbeiderfellesskap, på tvers av nasjonaliteter?

7 Internasjonal solidaritet Høyreekstremismen og deres ideologi er på fremmarsj i hele Europa og fordelingen av ressurser blir mer urettferdig for hver dag som går. Verden gjennomgår en finanskrise skapt av mennesker, og det er mennesker som kan finne løsningen på problemene. Fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon er Norsk Folkehjelp, som Fellesforbundet og våre avdelinger har felles samarbeidsprosjekter med i bl.a. Sør-Afrika og Palestina. Fellesforbundet samarbeider også med andre forbund og hovedorganisasjoner i andre land, f.eks Nicaragua. Hva ønsker vi å oppnå med disse samarbeidene, og hvordan kan vi utgjøre en forskjell? Hvordan kan vi gjøre nytte av disse erfaringene lokalt? Boligpolitikk Å komme seg inn på boligmarkedet er ikke lett for unge uten ressurser gjennom familie eller egenkapital. Bolig er viktig for trivselen, helsa og velferden til den enkelte. Boligpolitikken må gi alle økonomiske muligheter til å skaffe seg, og opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon. - Hvilke tiltak og hvilken politikk trenger vi for å oppnå en tilfredsstillende boligsituasjon for alle?

8

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014.

Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. ORGANISERT ARBEIDER 2014-2015 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2014. Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse for oppfølging av vedtektene

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Det rådgivende dokument

Det rådgivende dokument Det rådgivende dokument - Fellesforbundets sentrale ungdomskonferanse 2011 1. SOLIDARITET Teknologi og nye former for kommunikasjon fører til at verden stadig blir mindre. Handelsavtaler og organisasjoner

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. En ny arbeidsdag Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 Innhold: Et anstendig arbeidsliv med plass til alle... 4 Et trygt arbeidsliv... 6

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad www.lo.no 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa

Detaljer