GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE"

Transkript

1 GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET 5 - kommuneloven 5 - valgloven 6 - plan- og bygningsloven 6 - matrikkelloven 7 - vegloven 7 - vann- og kloakkavgiftsloven 7 - forurensningsloven 7 - friluftsloven 8 - viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven 8 - jordloven 8 - odelsloven 8 - forpaktningsloven 8 - skogbruksloven 8 - brann- og eksplosjonsvernloven 8 - eldrerådsloven 9 - eigedomsskattelova 9 - skattebetalingsloven 9 - alkoholloven 9 - lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10 - lov om film og videogram 10 - lov om helligdager og helligdagsfreden 10 - serveringsloven 10 - stadnamnlova 10 - forvaltningsloven 10 - opplæringslova 10 - voksenopplæringsloven 11 - barnehageloven 11 - barnevernloven 11 - folkehelseloven 11 - sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 11 - helse- og omsorgstjenesteloven 11 - smittevernloven 12 - tobakkskadeloven 12 - folkebibliotekloven 12 - eierseksjonsloven 12 - konsesjonsloven 12 - lov om vassdrag og grunnvann 12 - lov om forvaltning av naturmangfold 12 - arkivlova 12 - introduksjonsloven 12 - lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 13 - diverse saker (bl.a. fast eiendom, erstatningskrav, lønnsforhandlinger) 13 - myndighet i rettslige tvister 14 Side 2

3 OVERSIKT OVER HVILKE LOVER SOM HØRER INN UNDER KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET, OG HOVEDUTVALG FOR MILJØ, PLAN OG DRIFT (HERETTER KALT HMPD) INNLEDNING Kommunelovens utgangspunkt er at kommunestyret - med enkelte unntak - kan delegere all sin myndighet enten til formannskapet eller til administrasjonen. Kommunestyret har imidlertid fortsatt det overordnede ansvaret. Kommunestyret har delegert til formannskapet og HMPD å avgjøre alle saker av prinsipiell betydning som ikke kommunestyret selv skal behandle. Formannskapet, HMPD og komiteene, innstiller i saker av prinsipiell betydning som kommunestyret selv skal behandle. Komiteene har faste saksområder. De skal ikke behandle saker som er delegert til formannskapet, HMPD eller til administrasjonen. Delegasjon til administrasjonen skal skje til rådmannen. Enkeltsaker og saker av ikke-prinsipiell betydning er i utgangspunktet delegert. Rådmannen har adgang til å videredelegere myndighet. SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING: Saker av prinsipiell betydning kan ikke delegeres til rådmannen, jf. kommuneloven 23 nr.4. Slike saker anses dermed ikke delegert selv om ordlyden i reglementet kan forstås slik. Delegasjonsreglementet må anvendes som om det sto at «all myndighet som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen». Når delegasjon her er lovstridig, innebærer dette at rådmannen ikke har kompetanse til å treffe vedtak i saken og at han plikter å føre saken videre til politisk behandling. Et vedtak truffet av rådmannen i en sak av prinsipiell betydning vil som den klare hovedregel være ugyldig. FRAMGANGSMÅTEN VED AVGJØRELSE AV OM EN SAK ER PRINSIPIELL: Administrasjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere om saken er prinsipiell. Er saksbehandler i tvil skal han/hun legge saken fram for overordnet og evt. rådmannen, som avgjør om saken er prinsipiell. Finner rådmannen saken tvilsom, skal spørsmålet legges fram for Formannskapet eller HMPD. Formannskapet eller HMPD kan, om det ikke selv treffer avgjørelse, legge saken fram for kommunestyret. Vedtak her vil være retningsgivende for tilsvarende saker i ettertid. Nye forhold som har et visst omfang bør bringes videre til politisk behandling slik at man får trukket de nødvendige linjene. Den første tiden kan det nok herske en del usikkerhet, men dette vil gradvis bedre seg. Selv om rådmannen har rett til å treffe avgjørelse i spørsmålet om en sak er prinsipiell, kan både formannskapet og kommunestyret bestemme at saken eller liknende saker skal anses prinsipielle. Direktiv om dette plikter rådmannen å følge. Side 3

4 Kommunestyret vil ha stor myndighet i spørsmålet om en sak er av prinsipiell betydning, men dette er et rettslig kriterium som domstolene kan etterprøve. Rettspraksis viser likevel at domstolene er meget tilbakeholdne med å tilsidesette vedtak fordi man har overskredet delegasjonsadgangen. Domstolene ser helst på om delegasjonen anses forsvarlig og om det er upraktisk å ikke delegere myndigheten. Rådmannen kan sammen med formannskapet utarbeide retningslinjer for spørsmålet om saker er prinsipielle. Der det er uenighet mellom rådmannen og formannskapet, kan også rådmannen forlange saken brakt inn for kommunestyret til avgjørelse. DELEGASJONSREGLEMENTETS GYLDIGHET VED LOVENDRINGER: Endringer i lover og forskrifter vil automatisk falle inn under den delegerte myndighet dersom dette ikke strider mot lov eller kommunestyret bestemmer noe annet. Oppheves lover og erstattes med nye, vil tilsvarende gjelde. Ved vesentlige endringer i lover og/eller forskrifter skal administrasjonen legge spørsmålet om delegasjon fram for kommunestyret til avgjørelse. RÅDMANNENS RAPPORTERINGSPLIKT: Rådmannen skal gi jevnlig rapportering om saker truffet i medhold av delegert myndighet. Rapporteringen skal gis til vedkommende politiske utvalg som saken hører under eller til kommunestyret. Rapportering kan skje i form av referatsaker og/eller i forbindelse med den tertialvise budsjettgjennomgangen. Side 4

5 DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET KOMMUNELOVEN nr. 107 Kommunestyret avgjør selv følgende saker: - Ansettelse av rådmann 22 - Opprettelse av ledende administrative stillinger på åremål 24 nr 2 - Ansettelse av revisor 78 - Fastsette retningslinjer for de ansattes møterett i kommunale nemnder 26 - Gi myndighet i hastesaker 13 - Endring av kommunestyrets medlemstall 7 - Godtgjørelser, - fastsette nærmere regler for skyss-, kost-, overnattingsog møtegodtgjørelse 41 og 42 - Interkommunalt samarbeid, flere kommuner oppretter eget styre for løsning av felles oppgaver ( 27) og fullmakt til sammenslutning om å inngå og si opp tariffavtale og gi eller motta kollektiv oppsigelse ( 28) - Lukket møte, bestemmelser om å behandle saker i andre organer i lukket møte 31 - Fastsette nærmere regler om føring av møtebok 30 - Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift 11 - Opprettelse av faste utvalg og komiteer 10 - Vedta å opprette eller slutte seg til pensjonsordning for folkevalgte 43 - Fastsette reglement med nærmere regler om saksbehandling i folkevalgte organer 39 - Fastsette reglement for folkevalgtes innsyns- og informasjonsrett 40 - Valg av formannskap, ordfører og varaordfører, kontrollutvalg, samt kommunens representanter, leder og nestleder i administrasjonsutvalget 8, 9, 25 og 77 - Vedta og endre økonomiplan 44 - Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette 45 - Vedta årsregnskap 48 - Gi regler for finansforvaltning 52 - Vedta betalingsinnstilling 56 Myndighet i hastesaker etter lovens 13 legges til formannskapet. Formannskapet innstiller i saker om økonomiplan og årsbudsjett (kap. 8) Øvrig myndighet i kommuneloven delegeres til rådmannen, herunder: - daglig drift og organisering av kommunen - ansettelser, oppsigelser, opprettelse og nedleggelse av stillinger Side 5

6 VALGLOVEN nr 57 Kommunestyret velger selv valgstyre 4-1. Kommunestyret delegerer til valgstyret å velge medlemmer til stemmestyrene, samt leder og nestleder til disse 4-2, og avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i (1). Myndighet i enkeltsaker delegeres til rådmannen. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN nr. 71 Kommunestyret avgjør selv følgende saker: - Ansvar for og ledelse av kommuneplanleggingen og reguleringsplaner Vedta kommuneplan og reguleringsplan og Behandle klage over reguleringsvedtak i henhold til Behandle kommuneplaner og kommunedelplaner (via kommunalt planutvalg) - Ekspropriasjon utenfor reguleringsområdet 16-2, 3. ledd - Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan Ekspropriasjon til vann og avløpsanlegg Fastsette innbetalingssatser for å bygge parkeringsanlegg Fastsettelse av regulativ for gebyr 33-1 Kommunestyret delegerer til HMPD følgende myndighet: - Behandle alle saker etter plan- og bygningsloven, unntatt kommuneplaner og kommunedelsplaner, såfremt loven ikke legger myndigheten direkte til kommunestyret selv, eller myndigheten er delegert til andre av kommunestyret. - Behandle gjenstående saker etter plan- og bygningsloven av HMPD gis myndighet til å fatte vedtak i prinsippielle saker som gjelder: Fastsetting av planprogram til reguleringsplan etter 12-9 Vedtak av mindre reguleringsplaner etter når disse er i tråd med rammer og retningslinjer i en arealdel av kommuneplanen som maksimalt er 4 år gammel Mindre endringer av reguleringsplan og vedta utfyllinger etter Vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud etter kapittel 13 Foreta forberedende klagebehandling etter fvl Utvalget gis generell myndighet til å dispensere fra loven, forskriftene eller plan, der det er adgang til å gi slik dispensasjon, jfr. kapittel 19. Side 6

7 Kommunestyret delegerer til rådmannen følgende myndighet: - Rådmannen gis myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsippiell betydning, etter den til enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgivning. - Rådmannen gis myndighet til å foreta små endringer i reguleringsplaner etter Rådmannen gis myndighet etter kapittel 19 til å avslå søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven samt innvilge kurante dispensasjonssaker. Myndigheten kan videredelegeres. - Rådmannen gis myndighet til utlegging av reguleringsplaner til offentlig ettersyn - Kommunestyret viderefører ordning for å ivareta barn og unges interesser. MATRIKKELLOVEN nr. 101 Kommunestyret selv fastsetter gebyrregulativ i henhold til gjeldende bestemmelse 32 All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. VEGLOVEN nr. 23 Formannskapet delegerer sin myndighet som vegstyremakt for kommunale veger etter lovens 9, 3. ledd til rådmannen. All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. VANN- OG KLOAKKAVGIFTSLOVEN nr. 17 Kommunestyret fastsetter forskrift om vann- og avløpsgebyrer FORURENSNINGSLOVEN nr. 6 Kommunestyret selv er forurensningsmyndighet og treffer vedtak i alle saker som ikke er delegert,- herunder vedtak om forskrift om avfallshåndtering, 30 Det er opprettet et interkommunalt samarbeid om akutt forurensning, jf. kommuneloven 27. Kommunestyret delegerer til det interkommunale forurensningsstyret å ivareta oppgavene - herunder utarbeide beredskapsplan - etter forurensningsloven 43 og 44. Myndighet til å avgjøre enkeltsaker delegeres til rådmannen. Side 7

8 FRILUFTSLOVEN nr. 16 Det delegeres til HMPD å bestemme hvorvidt det er nødvendig med løyve fra kommunen for å kreve avgift for adgang til friluftsområder, 14, 2.ledd. All øvrig myndighet - herunder tildeling av slike løyver - delegeres til rådmannen. VILTLOVEN nr.38 og LAKSE- OG INNLANDSFISKELOVEN nr. 47 Kommunens oppgaver og myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Rådmannen kan oppnevne nemnd for å ta seg av praktiske oppgaver. JORDLOVEN nr. 23 Myndighet etter loven er delegert til kommunen i forskrift gitt av Landbruksdepartementet. All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. ODELSLOVEN nr 58 Myndighet etter loven er delegert til kommunen i forskrift gitt av Landbruksdepartementet. All myndighet etter loven og forskriften delegeres til rådmannen. FORPAKTINGSLOVEN All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. SKOGBRUKSLOVEN nr. 31 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN All myndighet tillegges det interkommunale selskapet Brannvesenet Sør Iks. Kommunestyret selv har en del godkjenningsplikter i dette samarbeidet. Se om dette i vedtekter for det interkommunale selskapet og avtale om brannordning. Side 8

9 ELDRERÅDSLOVEN nr. 76 Kommunestyret selv skal opprette eldreråd i kommunen. Videre skal kommunestyret selv bestemme antallet medlemmer og velge disse. EIGEDOMSSKATTELOVA nr. 29 Kommunestyret avgjør selv om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jf. lovens 2. Kommunestyret avgjør selv hvor høy sats og hvilke regler som skal gjelde ved utskriving av eiendomskatt, jf. kap. 4. Kommunestyret fastsetter selv terminer for innbetaling av eiendomsskatt, jf. 25 Kommunestyret velger selv overtakstnemnd. Kommunestyret delegerer til formannskapet å behandle saker om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatten i medhold av 28. Kommunestyret delegerer til rådmannen å oppnevne skattetakstnemnd. SKATTEBETALINGSLOVEN nr. 67 Kommunestyret selv velger skatteutvalg. ALKOHOLLOVEN nr. 27 Kommunestyret selv vedtar alkoholpolitisk handlingsplan. Kommunestyret selv treffer avgjørelser om å tildele bevilling og om tiden for salg og skjenking Kommunestyret delegerer til formannskapet å være kontrollutvalg og føre kontroll med salgs- og skjenkestedene, jf. 1-9 med tilhørende forskrifter. Kommunestyret delegerer til formannskapet å inndra salgs- og skjenkebevillinger i henhold til 1-8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fastsette hvorvidt det skal kreves gebyr for skjenkebevillinger som gis for en enkelt anledning og eventuelle retningslinjer for dette. All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen, herunder: - å tildele bevilling, utvide skjenketid og utvide skjenkelokale for en enkelt anledning, samt å tildele ambulerende skjenkebevilling i henhold til kommunestyrets vedtak av å gi advarsel ved brudd på lov eller forskrift avdekket ved kontroll. - å fastsette og innkreve bevillingsavgift for salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i samsvar med departementets forskrifter om beregning og innbetaling Side 9

10 - å godkjenne styrer, stedfortreder og eventuelle andre aktører hvor dette ikke er knyttet til søknad om bevilling - å oppnevne/inngå avtale med kontrollører til utførelse av kontroll av bevillingene. LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG nr. 82 Kommunestyret fastsetter selv forskrifter om generelle tillatelser vedrørende luftfartøy og motorfartøy på innsjø 5. (Myndigheten er her noe innskrenket av departementet i forskrift gitt med hjemmel i 7) All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. LOV OM FILM OG VIDEOGRAM nr. 21 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen LOV OM HELLIGDAGER OG HELLIGDAGSFREDEN All myndighet delegeres til rådmannen SERVERINGSLOVEN nr. 55 Kommunestyret selv kan fastsette forskrifter om åpningstider i medhold av lovens 15. All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. STADNAMNLOVA nr. 11 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. FORVALTNINGSLOVEN Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens 28. OPPLÆRINGSLOVA nr. 61 Kommunestyret fastsetter selv forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til etter 8-1. En av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved den enkelte skole velges av kommunestyret selv, jfr All øvrig myndighet delegeres til rådmannen Side 10

11 VOKSENOPPLÆRINGSLOVEN nr. 95 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. BARNEHAGELOVEN nr. 64 Kommunens representanter til samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage velges av kommunestyret selv, jfr. 4. All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. BARNEVERNLOVEN nr. 100 Med bakgrunn i samarbeidsavtalen om Lister barnevern, godkjent i kommunestyret i Lyngdal i sak 15/09, , og 28 b i kommuneloven, delegerer kommunestyret i Lyngdal all myndighet etter lov om barneverntjenester (jfr 2-1) til rådmannen i Farsund kommune. Dette inkluderer også myndighet til å ansette/utpeke barnevernsleder for Lyngdal kommune. Før tiltak iverksettes så har barnevernet dialog med aktuelle parter i bostedskommunen til barnet. FOLKEHELSELOVEN nr. 29 Kommunestyret har mulighet til å sette tvangsmulkt etter Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om helsetjenesten i kommune, jfr 18 All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN nr. 131 Kommunestyret selv vedtar veiledende satser for sosialstønad. All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN nr. 30 Kommunestyret har plikt til å inngå samarbeidsavtale, jfr 6-1. All øvrig myndighet delegeres til rådmannen. Side 11

12 SMITTEVERNLOVEN nr. 55 Kommunestyret har det overordnede ansvaret for oppgaver innen smittevernet. Kommunelegen er pålagt ansvaret for å utføre oppgaver etter loven direkte i medhold av 7-2. TOBAKKSKADELOVEN nr. 14 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen. FOLKEBIBLIOTEKLOVEN nr. 108 All myndighet delegeres til rådmannen. EIERSEKSJONSLOVEN nr. 31 Kommunestyret selv fastsetter regulativ for gebyr i medhold av lovens 7, 5.ledd. All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. KONSESJONSLOVEN nr. 98 All myndighet og alle oppgaver delegeres til rådmannen. LOV OM VASSDRAG OG GRUNNVANN (Vannressursloven) nr. 82 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen LOV OM FORVALTNING AV NATURMANGFOLD (Naturmangfoldsloven) nr. 100 Kommunestyret fastsetter selv forskrift etter 53 All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen ARKIVLOVA nr. 126 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen INTRODUKSJONSLOVEN nr. 80 All myndighet etter loven delegeres til rådmannen Side 12

13 LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT, SIVILE BESKYTTELSESTILTAK OG SIVILFORSVARET nr. 45 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom, behandles av kommunestyret selv. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen forankres i kommunestyret i løpet av 4- årsperioden. All øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. Kommunestyret utnevner rådmannen til kriseleder i fredstid. Rådmannen har følgende fullmakter i en krisesituasjon: - om nødvendig stanse all offentlig tjenesteyting og unødvendig bruk av kommunalt telenett - om nødvendig beordre kommunalt ansatte til tjeneste der det er påkrevd - å benytte kommunal eiendom og materiell til bekjempelse av katastrofen - å rekvirere nødvendig materiell og benytte de midler som trengs til øyeblikkelig katastrofehjelp - utnevne og lære opp nødvendig personell til ulike funksjoner i stab og linje under krise i fredstid - ha den nødvendige internkontroll DIVERSE SAKER Fast eiendom Kommunestyret skal selv avgjøre saker vedrørende ervervelse, avhendelse, innløsning, makeskifte, pantsettelse eller stiftelse av andre rettigheter og plikter i fast eiendom, med unntak av at; Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å avhende eller erverve mindre arealer (under 300 kvm) innenfor budsjetterte rammer. Delegasjonen gjelder for arealer som tillegges eksisterende tomt/eiendom. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å ivareta kommunens grunneierinteresser når det gjelder nabovarsler etter plan- og bygningsloven. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å ivareta kommunens interesser når det gjelder tekniske infrastrukturtiltak. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å anskaffe boliger til sosiale formål når bevilgning til slikt er gitt i gjeldende eller tidligere års budsjett Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre større endringer i kvalitet innenfor vedtatte økonomiske rammer, i investeringsprosjekter som er delegert til rådmannen å gjennomføre Side 13

14 Erstatningskrav Kommunestyret selv skal godkjenne erstatningskrav over kr ,- pr. sak for tap påført ved handling, vedtak eller unnlatelse som kommunen hefter for. Rådmannen delegeres myndighet til å godkjenne erstatningskrav under kr ,- pr. sak. Lønnsforhandlinger/Personalforvaltning Forhandlingsutvalget delegeres myndighet til å føre forhandlinger om lønn etter HTA kap.3 pkt for rådmannen. For øvrig delegerer kommunestyret all myndigheten som etter tariffavtalen kan delegeres etter gjeldende HTA /HA, herunder lokale lønnsforhandlinger og godkjenning av sentrale særavtaler, til rådmannen. Annet - Kommunestyret vedtar hovedtrekkene i den administrative organisering. - Kommunestyret vedtar retningslinjer for de folkevalgtes rettigheter, plikter og generelle arbeidsvilkår som ikke følger av lov. For øvrig vises til økonomireglementet og reglement for finansforvaltning med tilhørende delegasjonsbestemmelser. Rådmannen underskriver på vegne av kommunen der det ikke i eller i medhold av lov eller avtale er lagt til ordfører, jfr. Kl. 9 nr. 3. MYNDIGHET I RETTSLIGE TVISTER I sivile saker har rådmannen prosessfullmakt. Han/hun kan som prosessfullmektig ta imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosesskriv, erklære motsøksmål, intervensjonssøksmål, anke og begjære kjæremål. Det gis også rett til å kreve og utføre fullbyrdelse av dommens innhold så langt loven tillater. Der det er fare for at et krav kan gå tapt, har rådmannen rett til å reise søksmål på kommunens vegne. Rådmannen har rett til å engasjere ekstern advokat for å ivareta kommunens interesser i sivile tvister. Ved brudd på straffebestemmelser har rådmannen rett til å anmelde forholdet til politiet. Videre har han/hun rett til å begjære påtale der kommunen er å anse som fornærmet og påtalebegjæring er nødvendig for tiltale. Rådmannen har rett til å påklage henleggelser av straffesaker der kommunen er fornærmet og har begjært påtale. Side 14

15 Rådmannen må ha tillatelse fra kommunestyret for å reise privat straffesak. Dersom frister for å anlegge sak står i fare for å utløpe, kan likevel rådmannen reise sak etter samråd med ordfører. Side 15

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE

DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE VIK KOMMUNE DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak xx/2013, den xx.x.xxx 1 Innhald Innleiing s. Delegasjon frå kommunestyret s. - Kommunelova s. - Vallova s.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17 AUDNEDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Kommunens delegeringsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK

DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK AURLAND KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT - POLITISK FOR AURLAND KOMMUNE Politisk organisering i Aurland kommune KOMMUNESTYRET 17 medlem Kontrollutvalet 3 medlem Formannskapet 5 medlem Administrasjonsutvalet

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Delegasjonsreglement for Hole kommune gjeldende til 2019. Revidering av Hole kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 22.12.2015. Naturmangfoldloven

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE

DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE DELEGERINGS- OG INNSTILLINGSREGLEMENT FOR VIK KOMMUNE Vedteke av kommunestyret i sak 112/16 i møte den 20.12.2016. side 1 Innhald: Innleiing Delegasjon frå kommunestyret - Kommunelova - Vallova - Plan-

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013 Delegasjonsreglement Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. OM DELEGERING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 DELEGASJONSSTRUKTUREN I RAUMA KOMMUNE... 3 1.3 FORHOLDET TIL ANDRE REGLEMENT OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Delegasjonsreglement Vedtatt i kommunestyret 14.12.2012, sak 101/12 Gjeldende for valgperioden 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Innledning 3. Hjemmel for delegasjon 3. Generelt

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre i møte 30.03.2017 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR KOMMUNESTYRET Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret, 19.9. 2016 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT... 3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12 Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12 sak 82/12 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR Forhandlingsutvalget 3 stk Administrasjonsutvalget (Adm.utv)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje rådmann Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET...

Detaljer

DELEGASJONS- REGLEMENT

DELEGASJONS- REGLEMENT Delegeringsreglement DELEGASJONS- REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Side 1 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 21.03.2013 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. 1. LOVGRUNNLAGET: Reglene om delegering av myndighet innen kommunal forvaltning finnes i kommuneloven og særlover med forskrifter.

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret

Vedtatt av kommunestyret sak 11/2015 Revidert av kommunestyret sak 121/15 Revidert av kommunestyret Audnedal kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER FOR VALGPERIODEN 2015-2019 1. Hvem reglementet gjelder for Vedtatt av kommunestyret 05.02.2015 sak 11/2015 Reglementet gjelder for kommunalt folkevalgte i Audnedal

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT Delegering av myndighet fra kommunestyret Vedtatt 26.10.2017 I sak KSTNY-019/17 med virkning fra 26.10.2017 1 INNHOLD: 1. GRUNNLAGET FOR DELEGERINGEN... 3 1.1 Kommunestyrets kompetanse...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. juni 2017 Erstatter kommunestyrets vedtak 31. januar 2017 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer