POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE"

Transkript

1 POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre , sak , revidert , sak 20/13, og , sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 1 av 12

2 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET Formål Retningslinjer for utøvelse Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle forbindelser Omgjøringsrett Klagerett Videredelegering Oppdatering av reglementet... 3 KAP. 2. UNNTAK FRA DELEGERING Kommunestyrets egen saksbehandling Oppretting og nedlegging av faste utvalg Delegering av myndighet til faste kommunale utvalg Godtgjøring til ordfører, varaordfører Planer og tiltak Saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette Fastsetting av låneramme Tilskudd og lån fra kommunens kraftfond Fastsettelse av avgifter, alminnelige salgstariffer eller priser Årsregnskap og overordnede årsrapporter for virksomheten Hovedstrukturen i organiseringen av kommunens administrasjon Kommunestyret ansetter selv rådmann Tildelinger av bevillinger etter alkoholloven Eventuelle andre saker... 5 KAP. 3. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET Generell delegering Delegering til formannskapet i økonomisaker: Delegering til Formannskapet i personal- og organisasjonssaker Delegering i bygge- og anleggssaker: Delegering etter alkoholloven: Formannskapets videredelegering:... 6 KAP. 4. DELEGERING TIL DRIFTSUTVALGET Generell delegering: Delegering til Driftsutvalget i økonomisaker Delegering til Administrasjonsutvalget i personal- og organisasjonssaker: Saker om lån og tilskudd fra husbanken på sosialt grunnlag: Driftsutvalgets videredelegering:... 7 KAP. 5. DELEGERING TIL FORVALTNINGSUTVALGET Generell delegering: Kommuneplan: Forvaltningsutvalgets videredelegering KAP. 6. DELEGERING TIL ANDRE UTVALG Delegering til Viltnemnda Delegering til Valgstyret KAP. 7. DELEGERING TIL ORDFØREREN Myndighet i enkeltsaker: Uttalelser: Delegering i økonomisaker:... 8 KAP. 8. DELEGERING TIL RÅDMANNEN Generelle bestemmelser om delegering til rådmannen Rådmannens generelle myndighet Rådmannens myndighet i personal- og organisasjonssaker Rådmannens myndighet i budsjettsaker: Tilskudd til landbruksformål Tilskudd til næringsformål Delegering etter særlover Fullmakt til å undertegne dokumenter og begjæring av tiltale Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 2 av 12

3 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET Formål Delegert myndighet skal utøves i samsvar med Kommunestyrets intensjon Retningslinjer for utøvelse Delegert myndighet må brukes i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettrammene og forutsetningene Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker Et overordnet organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt Rett til å la være å gjøre bruk av delegert myndighet i spesielle forbindelser Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organet å ta avgjørelser i spesielle saker Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser Lovlighetskontroll, jf. kommuneloven 59 Tre eller flere medlemmer av bystyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller rådmannen inn for departementet til lovlighetskontroll. Tidsfristen for krav om lovlighetskontroll er 3 uker fra vedtaket er fattet Klagerett Parter og andre med rettslig klageinteresse kan påklage et vedtak til klageinstans i samsvar med forvaltningslovens og særlovens bestemmelser Videredelegering Dersom ikke annet framgår, kan den delegerte myndighet delegeres videre i organisasjonen Oppdatering av reglementet Alle endringer og tillegg i delegeringene skal inntas i delegeringsreglementet slik at dette til en hver tid er oppdatert. KAP. 2. UNNTAK FRA DELEGERING Kommunestyret skal selv avgjøre saker som gjelder: 2.1. Kommunestyrets egen saksbehandling Oppretting og nedlegging av faste utvalg fastsetting av området for utvalgenes virksomhet og valg av medlemmer m.v. i samsvar med kommunelovens 10. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 3 av 12

4 Oppretting og nedlegging av eget styre for kommunal bedrift eller institusjon, sammensetning m.v. etter kommunelovens Delegering av myndighet til faste kommunale utvalg til styre for kommunal bedrift eller til interkommunalt styre for virksomhet som skal løse kommunale oppgaver Godtgjøring til ordfører, varaordfører medlemmer av politiske utvalg og andre med kommunale tillitsverv Planer og tiltak Planstrategi Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) Kommunedelplaner (areal/temaer/sektor) Planprogram kommuneplan og kommunedelplaner Reguleringsplaner Økonomiplan og årsbudsjett. Nye tiltak eller vesentlig utvidelse av eldre. Andre planer og tiltak av overordnet art Saker om å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom og saker om å avstå eller borthefte noen rettighet i fast eiendom når eiendommen eller rettigheten har en verdi over kr Saker av mindre verdi enn dette er delegert i henhold til delegeringsreglementet Fastsetting av låneramme 2.8. Tilskudd og lån fra kommunens kraftfond når samlet tilskudds og lånebeløp overstiger kr Reglene for kraftfondet og delegering av tilskuddsmyndighet framgår av eget reglement Fastsettelse av avgifter, alminnelige salgstariffer eller priser på ytelser fra kommunen eller kommunale verker eller bedrifter når disse framtrer som monopolbedrifter Årsregnskap og overordnede årsrapporter for virksomheten Hovedstrukturen i organiseringen av kommunens administrasjon Kommunestyret ansetter selv rådmann Kommunestyret ansetter selv rådmann etter innstilling fra formannskapet Tildelinger av bevillinger etter alkoholloven Kommunestyret avgjør selv tildeling av bevilling. Andre avgjørelser og endringer i tildelte bevillinger er delegert i samsvar med delegeringsreglementet. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 4 av 12

5 2.14. Eventuelle andre saker som behandles etter lovbestemmelser som tilsier at kommunestyret må eller bør avgjøre saken, eller hvis sakens art tilsier at kommunestyret må avgjøre den selv. KAP. 3. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 3.1. Generell delegering. I medhold av kommunelovens 8 og 10 delegerer kommunestyret myndighet til Formannskapet til å ta avgjørelse i alle saker innenfor sitt arbeidsområde som det etter samme lov er adgang til å delegere, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ eller unntatt fra delegering. Formannskapets arbeidsområde framgår av Reglement for Formannskapet Delegering til formannskapet i økonomisaker: 1. Formannskapet skal gjennom året påse at budsjettrammene overholdes, og kan innhente rapporter fra Driftsutvalget om den økonomiske situasjonen. Mulige overskridelser av budsjettrammene forelegges kommunestyret i god tid. 2. Formannskapet disponerer ubundne kapitalfond og fond for salg av tomter innenfor avtalte beløpsgrenser. 3. Formannskapet har det løpende ansvar for investeringsbudsjettet og kan omdisponere mellom investeringsprosjekter. Vilkåret er at omdisponeringen skjer innenfor virksomhetens fastsatte mål og investeringsbudsjettets rammer, og at omdisponeringen ikke medfører vesentlig utvidelse av eksisterende tiltak, etablering av nytt tiltak eller nedlegging av eksisterende tiltak utover det som framgår av vedtatt budsjett. 4. Vesentlige overskridelser av investeringsprosjekter skal forelegges kommunestyret. 5. Formannskapet disponerer kraftfondets midler innenfor gitte rammer og reglement, jfr. pkt Midler som i budsjettet er avsatt til drift disponeres av Driftsutvalget, jfr. pkt Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom eller avstå eller borthefte rettighet i fast eiendom når eiendommen eller rettigheten har en verdi under kr Det samme gjelder leieavtaler inntil kr pr. år. For sammenhengende utbyggingsområder gjelder beløpet samlet kjøp, når slike kjøp/salg ligger nær hverandre i tid. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 5 av 12

6 Myndigheten kan delegeres videre begrenset til beløp inntil halvdelen av Formannskapets myndighet. 7. Formannskapet gis fullmakt til å foreta delvise strykninger ved regnskapsavslutningen. Dette gjelder i prioritert rekkefølge: overføring til kapitalregnskapet, avsetninger til disposisjonsfond og likviditetsreserven (disposisjonsfond og likviditetsreserven er likestilt i rekkefølge). Slike vedtak må vært gjort før regnskapet avsluttes. 8. Formannskapet kan treffe enkeltvedtak med bruk av frie disposisjonsfond, (skatteregulerings-, kapital- og garantifond) for inntil kr Delegering til Formannskapet i personal- og organisasjonssaker. Lønnsplassering og arbeidsavtale for rådmannen: Formannskapet forhandler med rådmannen og godkjenner resultatet Delegering i bygge- og anleggssaker: Formannskapet gis fullmakt til å vedta utbyggingsprosjekter innenfor vedtatt ramme Delegering etter alkoholloven: Kommunestyret delegerer sin myndighet etter alkohollovens 1-7 til Formannskapet. Kommunestyret avgjør likevel selv tildeling av bevilling Kommuneplan: Formannskapet er forberedende utvalg for kommunestyret i plansaker etter PBL kap. 10 og 11. Forvaltningsutvalget og Driftsutvalget kan likevel forestå forbereding av kommunedelplaner for areal, temaer og sektorer etter PBL kap. 11, der det vurderes som hensiktsmessig Formannskapets videredelegering: KAP. 4. DELEGERING TIL DRIFTSUTVALGET 4.1. Generell delegering: I medhold av kommunelovens 10 delegerer kommunestyret myndighet til Driftsutvalget til å ta avgjørelse i alle saker innenfor sitt arbeidsområde som det etter samme lov er adgang til å delegere, og som kommunestyret ikke har vedtatt å legge til annet organ eller unntatt fra delegering. Driftsutvalgets arbeidsområde framgår av Reglement for Driftsutvalget Delegering til Driftsutvalget i økonomisaker. 1. Driftsutvalget har det løpende ansvar for driftsbudsjettet og kan omdisponere midler innenfor rammen og virksomhetens fastsatte mål. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 6 av 12

7 Omdisponeringen må ikke medføre vesentlig utvidelse av eksisterende tiltak, etablering av nytt tiltak eller nedlegging av eksisterende tiltak. Overføring av midler mellom sektorene forelegges Formannskapet som referatsak. Rådmannen gis anledning til uttalelse. Næringsfondets midler, ansvar 117, er unntatt fra samordning med andre kapitler, jfr. også pkt Driftsutvalget disponerer de tilleggsbevilgninger som er lagt til utvalget. 2. Driftsutvalget skal, dersom det foreligger muligheter for overskridelse av driftsbudsjettet, snarest legge dette fram for Formannskapet til orientering og senere sak om nødvendige budsjettendringer og/eller gjennomføring av konkrete tiltak for å kutte utgiftene Delegering til Administrasjonsutvalget i personal- og organisasjonssaker: 1. Reglementer: Administrasjonsutvalget vedtar Nye reglementer Større revisjoner og strukturendringer av reglementer. Endringer i reglementer som medfører at rettigheter for de ansatte faller bort. Endringer / tilføyelser som er underlagt arbeidsgivers styringsrett. Administrative endringer i reglementer meldes administrasjonsutvalget. 2. Permisjoner: Administrasjonsutvalget avgjør søknader som ikke er dekket gjennom reglementet og dispensasjoner fra reglementet Saker om lån og tilskudd fra husbanken på sosialt grunnlag: Driftsutvalget ivaretar kommunens oppgaver i forbindelse formidlingslån i husbanken, inkl. lånevilkår ved låneopptak Kommuneplan: Formannskapet er forberedende utvalg for kommunestyret i plansaker etter PBL kap. 10 og 11. Forvaltningsutvalget og Driftsutvalget kan likevel forestå forbereding av kommunedelplaner for areal, temaer og sektorer etter PBL kap. 11, der det vurderes som hensiktsmessig Driftsutvalgets videredelegering: KAP. 5. DELEGERING TIL FORVALTNINGSUTVALGET 5.1. Generell delegering: I medhold av kommunelovens 10 delegerer kommunestyret myndighet til Forvaltningsutvalget til å ta avgjørelse i alle saker innenfor sitt arbeidsområde som det etter samme lov er adgang til å delegere, og som kommunestyret ikke Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 7 av 12

8 har vedtatt å legge til annet organ eller unntatt fra delegering. Forvaltningsutvalgets arbeidsområde framgår av Reglement for Forvaltningsutvalget Kommuneplan: Formannskapet er forberedende utvalg for kommunestyret i plansaker etter PBL kap. 10 og 11. Forvaltningsutvalget og Driftsutvalget kan likevel forestå forbereding av kommunedelplaner for areal, temaer og sektorer etter PBL kap. 11, der det vurderes som hensiktsmessig Forvaltningsutvalgets videredelegering. KAP. 6. DELEGERING TIL ANDRE UTVALG 6.1. Delegering til Viltnemnda. Kommunestyret delegerer sine oppgaver og sin myndighet etter viltloven og naturmangfoldloven 18 til Viltnemnda. Delegeringen går om Forvaltningsutvalget Delegering til Valgstyret. Kommunestyret delegerer til valgstyret myndigheten til å oppnevne stemmestyrer og til å fastsette hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, jfr. valglovens 4-2 og 9-3. KAP. 7. DELEGERING TIL ORDFØREREN 7.1. Myndighet i enkeltsaker: Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning. Vedtaket refereres i første møte i det organet som skulle behandlet saken. Ordføreren anses som overordnet instans i forhold til rådmannen, både ved behandling i første instans og ved klage Uttalelser: Ordføreren kan avgi uttalelser på vegne av kommunestyret. Uttalelsene forelegges kommunestyret i første møte Delegering i økonomisaker: Ordføreren disponerer de midler som er avsatt til ordførerens disposisjon. KAP. 8. DELEGERING TIL RÅDMANNEN Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 8 av 12

9 8.1. Generelle bestemmelser om delegering til rådmannen. I tillegg til de generelle bestemmelsene i kap. 1 gjelder følgende: 1. Vedtak i enkeltsaker skal nummereres fortløpende pr. år og refereres i delegeringsorganet i første møte. 2. Det stilles samme krav til opplysninger, dokumentasjon og vurdering i administrative saker som ved politisk behandling. 3. Saken må ikke være av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens Delegering til rådmannen går via det funksjonsutvalg og evt. underutvalg eller særlovutvalg som vedkommende område sorterer under Rådmannens generelle myndighet. 1. Dersom ikke annet fremgår av lov, i medhold av lov, av reglementer, instrukser eller andre vedtak i kommunestyret, har rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 2. Rådmannen har instruksjonsmyndighet overfor alle ansatte i henhold til kommunelovens Rådmannens myndighet i personal- og organisasjonssaker. 1. Rådmannen fastsetter staben og tjenesteenhetenes organisatoriske oppbygging innenfor den administrative hovedstrukturen (Jfr. 2.11). 2. Rådmannen gis fullmakt til å opprette, endre på og nedlegge stillinger så lenge det gjøres innenfor gitte ressursrammer, vedtatt personalpolitikk og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 3. Ansettelser: Rådmannen ansetter i alle andre stillinger, jfr. pkt Oppsigelser: Rådmannen vedtar oppsigelser / avskjedigelse. 5. Lønnsplassering og lokale forhandlinger: Rådmannen gis fullmakt til å fastsette lønn og som arbeidsgiver gjennomføre forhandlinger, så lenge de gjøres innenfor gitte ressursrammer, vedtatt personalpolitikk og i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 6. Permisjoner: Rådmannen avgjør permisjonssaker i henhold til Permisjonsreglement for Kvinesdal kommune. 7. Arbeidsmiljøutvalg: Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 9 av 12

10 AMU består av 6 medlemmer. Rådmannen utnevner 3 representanter fra den administrative ledelsen. Jfr. Hovedavtalen Rådmannens myndighet i budsjettsaker: 1. Innenfor den enkelte tjenesteenhet, slik dette er definert ved den årlige budsjettbehandlingen, delegeres rådmannen myndighet til å * detaljere driftsbudsjettet innenfor enheten * foreta endringer, i løpet av året på enheten innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret. Mellom enkelte tjenesteenheter kan rådmannen overføre inntil kr i kurante saker. 2. * Rådmannen avgir tertialvise rapporter for driftsbudsjettet til Driftsutvalget. I rapportene skal det gis en oversikt over utviklingen i driftsbudsjettet sammenholdt med vedtatt budsjett. * Rådmannen rapporterer for investeringsbudsjettet til Formannskapet. I rapportene skal det redegjøres for framdrift og kostnadsutvikling vedr. investeringsprosjekter. * Rådmannen avgir budsjettrevisjon 3. Andre enkeltsøknader om tilskudd inntil kr ,- delegeres til rådmannen så lenge det er formålsmessig og økonomisk dekning i budsjettet. 4. Rådmannen kan inngå avtaler om operasjonell leasing. Finansiell leasing skal innarbeides i budsjettet eller behandles i kommunestyret. 5. Rådmannen kan inngå avtaler om låneopptak og avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår samt å undertegne lånekontrakter innenfor godkjent låneramme. Rådmannen har også fullmakt til å inngå avtaler om refinansiering av lån og opptak av kortsiktige lån for senere innfrielse. Det vises ellers til finansreglementet Tilskudd til landbruksformål. Rådmannens myndighet i saker om tilskudd til landbruksformål framgår av Reglement for tilskudd til landbruksformål Tilskudd til næringsformål. Rådmannen gis myndighet til å treffe beslutning om tilskudd som belastes kraftfondet på inntil kr Delegering i plansaker. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta små endringer i reguleringsplaner i samsvar med PBL Delegering etter særlover. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 10 av 12

11 For særlovverk som legger myndighet til kommunen, har rådmannen myndighet til å treffe vedtak innenfor den rammen som vedkommende særlov angir. Myndigheten går via det utvalget som vedkommende lov sorterer under Fullmakt til å undertegne dokumenter og begjæring av tiltale.. 1. Rådmannen gis med hjemmel i kommunelovens 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens vegne på lik linje med ordføreren. 2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære offentlig tiltale for tilfeller som berører verdier eller interesser som kommunen forvalter eller fører tilsyn med. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune Side 11 av 12

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN Fagsjefer, kommuneadvokaten, næringssjefen, og leder av politisk sekretariat Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 3 Delegering fra kommunestyret til rådmannen Pr 28.04.16. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement.

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement. NAVN DELEGERINGSREGLEMENT, ALLMENN DEL ENHET/NUMMER KOMMUNESTYRET Godkjent av Kommunestyret Dato: 10.4.2008 Sist revidert: 10.12.2015 1. MÅLSETTING Målsettingen med Folldal kommunes delegeringsreglement

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Delegeringsreglement 2016-2020 Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Kommunestyrets vedtak 29.09.2016 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående regler for delegering 1.1 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

DELEGASJONS- REGLEMENT

DELEGASJONS- REGLEMENT Delegeringsreglement DELEGASJONS- REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Side 1 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 21.03.2013 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16

Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret sak 56/16 Økonomireglement for Bamble kommune Vedtatt i kommunestyret 12.05.2016 sak 56/16 1 Generelt om økonomireglementet 1.1 Bakgrunn a) Reglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT

RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT RAPPORT MED FORSLAG TIL REVIDERING/FASTSETTING AV NYTT DELEGERINGSREGLEMENT Avgitt av oppnevnt arbeidsgruppe, den 28.06.2016 FASTSETTING/REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET FOR SØNDRE LAND KOMMUNE FORSLAG

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 16. juni 2009 Erstatter kommunestyrets vedtak 18. november 2008 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i, og under hensyntagen

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT Delegering av myndighet fra kommunestyret Vedtatt 26.10.2017 I sak KSTNY-019/17 med virkning fra 26.10.2017 1 INNHOLD: 1. GRUNNLAGET FOR DELEGERINGEN... 3 1.1 Kommunestyrets kompetanse...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for formannskapet GAMVIK KOMMUNE Reglement for formannskapet 1 1. VALG OG SAMMENSETNING... 3 2. ARBEIDSOMRÅDE... 3 3. FORBEREDELSER AV SAKER TIL FORMANNSKAPET... 4 4. INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING... 5 5. FORFALL.

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer