DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)"

Transkript

1 DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent skjenketid, jf 1-12, 1. ledd. 1.2 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte avgjørelse i alle saker etter loven, så langt loven tillater det, jf Dette inkluderer myndigheten til å inndra bevillinger etter Enkeltvedtak etter 1-8 og kap 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen, jf Arkivloven 4. desember 1992 nr 126 Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med tilhørende forskrifter. Barnehageloven - 5. mai 1995 nr Følgende myndighet delegeres til formannskapet; Myndighet til å tilpasse rammeplan til lokale forhold etter 2, 2. ledd, 1. setning Myndighet til å velge kommunens eierrepresentant(er) til samarbeidsutvalget (jfr. 4), samt myndighet til å fastsette hvor mange medlemmer kommunen skal ha Myndighet etter 5 om felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. 3.2 Kommunens øvrige myndighet og gjøremål etter loven med forskrifter, bortsett fra myndighet til å vedta vedtekter for kommunens barnehager etter 15, delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter lov og forskrifter og samsvarer med delegasjonsreglementets del I. 3.3 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i loven kan påklages til fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet med hjemmel i kommunens barnehagevedtekter. Barnevernloven juli 1992 nr Rådmannen delegeres myndighet etter de reglene i loven som legger myndighet og oppgaver til "kommunen", med mindre annet følger av loven. 4.2 Den person som er ansatt som barnevernstjenestens leder har ansvaret for oppgaver etter loven, jfr. 2-1, 3. ledd, herunder fatte vedtak hvor vedtaksmyndighet er lagt til barnevernadministrasjonens leder, jfr. 4-6 (herunder 4-19), 4-9 og Barneverntjenestens leder kan videredelegere myndighet i alle saker som ikke regnes som prinsipielle, jf 2-1 fjerde ledd, så langt loven legger vedtaksmyndighet til barnevernstjenesten og så langt loven tillater det. 4.4 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet etter loven, jfr. 6-5, såframt ikke klagesaken hører inn under fylkesnemnda etter lovens kap. 7. Brann- og eksplosjonsvernloven 14 juni 2002 nr 20

2 5.1 Kommunens oppgaver og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater det og annet ikke følger av reglementets del I. 5.2 Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret. For enkeltvedtak truffet av HIB er kommunens klagenemnd klageinstans. Vedkommende statlige instans er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Se forøvrig brannvernloven 41. Delingsloven juni 1978 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele gate-, vei- og områdenavn i medhold av 4-1 med tilhørende forskrift. Øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 6.2 Forretning etter loven kan påklages til fylkesmannen, jf lovens 1-6. Eiendomsskatteloven - 6. juni 1975 nr Skattetakstnemnda for eiendomsskatt delegeres myndighet til å fatte vedtak ved søknad om fritak for eiendomsskatt etter 7 c). 7.2 Vedtak etter 7 kan påklages til kommunens klagenemnd. Klager over eiendomsskattefastsettelsen avgjøres av den særskilte klagenemnda for eiendomsskatt opprettet av kommunestyret med hjemmel i byskattelovens 4. Eierseksjonsloven 23 mai 1997 nr Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak om innkreving av gebyr i medhold av 7 femte ledd og kommunens gebyrregulativ. 8.2 Kommunens vedtak om tillatelse eller nektelse av tillatelse til seksjonering kan påklages til Fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for øvrige enkeltvedtak. Film og videogramloven mai 1987 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om konsesjon og utøve kontroll etter Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Folkebibliotekloven des nr Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette reglement for folke biblioteket etter Rådmannen delegeres øvrig myndighet etter loven og forskrift. Forpaktningsloven juni 1965 nr Myndighet i saker etter forpaktningsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda.

3 11.2 Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Forurensingsloven - 13 mars 1981 nr. 6 (med forskrifter) 12.1 Myndighet til å fastsette avgifter, forskrifter og andre avgjørelser følger prinsippene i delegasjonsreglementets del I så langt ikke loven selv fastsetter noe annet Myndighet delegert til rådmannen: Kommunens myndighet etter loven, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter hvor myndighet er lagt til "kommunen" og myndighet etter statlige forskrifter eller andre delegasjonsvedtak hvor kommunen er delegert myndighet som "forurensingsmyndighet", delegeres med hjemmel i 83 til rådmannen så langt det samsvarer med delegasjonsreglementets del I og myndigheten ikke er delegert til annen instans Myndighet delegert til HIAS: Med hjemmel i forurensingsloven 83, delegeres kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forskrift av nr 1716 om renovasjon av forbruksavfall i Hamar kommune til HIAS. Delegeringen omfatter ikke myndighet til å fatte vedtak om godkjenning til å samle inn forbruksavfall i medhold av 5 femte ledd, eller vedtak om innkreving og reduksjon av gebyrer, jf 14 og Hias delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klagesaker, jf fvl 33. Klagesaker behandles av kommunens klagenemnd. I saker hvor HIAS fatter enkeltvedtak i medhold av forskriften, skal saksbehandlingen følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler og offentlighetslovens regler mht dokumentoffentlighet Myndighet delegert til HIB: Kommunens myndighet knyttet til akutt forurensing etter forurensingsloven kap 6 med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater og ikke annet følger av reglementets del 1 eller pkt 1 over Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet i medhold av loven hvor myndighet er lagt til "kommunen", unntatt vedtak etter 47 hvor fylkesmannen er klageinstans, jfr. lovens 85. I de tilfellene hvor kommunen er delegert myndighet fra departementet som"forurensingsmyndighet" etter loven, er fylkesmannen klageinstans. Forvaltningsloven - 10 feb Myndighet til å fatte vedtak i klagesaker etter fvl. 28, 2. ledd delegeres til kommunens klagenemnd så langt ikke en annen klageinstans er særskilt fastsatt eller en særskilt klagenemnd er opprettet. Friluftsloven juni 1957 nr. 16

4 14.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak (enkeltvedtak og forskrifter) etter loven Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lovens 40 om stansing og fjerning av ulovlige byggverk og myndighet til å avgi uttalelse om tvilsspørsmål om hva som regnes som innmark og utmark mv etter Enkeltvedtak etter loven kan påklages til kommunens klagenemnd, jf 24, 2 ledd og fvl 28, 2 ledd. Vedtak etter 14, 18 første ledd, 35 første ledd og 40 første ledd, kan påklages til Fylkesmannen. Gravferdsloven - 7. juni 1996 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de enkeltvedtak hvor myndighet ifølge loven er lagt til kommunen, herunder evt. enkeltvedtak som gjelder avgifter etter 21 i den grad kommunestyrets har fastsatt forskrifter om avgift som gir hjemmel til dette Enkeltvedtak som er truffet av kommunal instans kan påklages til fylkesmannen, jfr. lovens 24, 2. ledd. Hundeloven - 4. juli 2003 nr Kommunens myndighet etter 6 f) til å gi forskrift om båndtvang mv for å beskytte viltet delegeres til Viltnemnda Kommunens vedtak om innføring av båndtvang kan påklages til Fylkesmannen. Viltnemnda delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klager på forskrifter fastsatt av viltnemnda i medhold 6 f). Husbankloven - 1. mars 1946 nr Myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd/lån av midler kommunen har fått tildelt til videre utlån / tilskudd etter forskrifter til lovens 21 med forskrifter, avgjøres av rådmannen. Avgjørelsene fattes på grunnlag av forskriftene og kommunestyrets vedtatte retningslinjer Kommunale enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Avgjørelser som fattes av statlig instans kan påklages i den grad det finnes særskilte klageordninger etter lovens 20. Industrikonsesjonslov og Vassdragsreguleringslov des nr. 16 og Myndighet til å bestemme bruk av fondsmidler etter Industrikons.l. 2, 4. ledd nr. 13 og Vassdr.reg.l. 11, nr. 2, 2. ledd samt myndighet etter kommunens vedtekt om kommunalt næringsfond (kraftfond) (K-sak 94/0046) delegeres til formannskapet Formannskapet har videredelegert sin myndighet etter vedtektene når det gjelder vedtak om beløp inntil kr ,- (FS-sak 96/0155).

5 Jordloven mai 1995 nr Kommunens myndighet etter jordloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Enkeltvedtak kan påklages til Fylkeslandbruksstyret. Jordskifteloven - 21 des nr Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal begjære jordskifte eller påanke et jordskifte. Andre rettsmidler enn å påanke et avholdt skifte kan rådmannen fatte avgjørelse om Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne etter 3 som sier at kommunen skal uttale seg før det kan fremmes jordskifte for eiendommer i tettbygd strøk. Kommunehelsetjenesteloven nov nr Myndighet til å fatte vedtak etter lovens kap. 2 delegeres til rådmannen Myndighet til å inngå avtaler med privatpraktiserende etter 4-2 delegeres til rådmannen Kommunestyrets myndighet og gjøremål etter kap. 4a med forskrifter delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter 4a-3 og så langt det for øvrig samsvarer med delegasjonsreglementets del I Klagenemnda avgjør klager etter 2-1. Vedtak kan videreklages til fylkeslegen etter 2-4, dersom man ikke får medhold i kommunens klagenemnd. Klager etter kap. 4a avgjøres i følge 4a-12 av fylkesmannen. Konsesjonsloven av 28 november 2003 nr 98 med forskrifter 22.1 Myndighet i saker etter konsesjonsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Kulturminneloven - 9. juni 1978 nr. 50 Statlig myndighet som etter lovens 28 delegeres til kommunen ivaretas av rådmannen. Dette inkluderer evt. myndighet til å fatte enkeltvedtak. Lakse- og innlandsfiskeloven mai 1992 nr. 47 med miljøverndepartementets delegeringsvedtak av Den myndighet som i loven og i departementets delegasjonsvedtak av er delegert til kommunen legges til formannskapet med følgende unntak og særregler: Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter følgende bestemmelser i loven: 12 om akutte krisesituasjoner

6 15 om forbud mot å fange fisk i fisketrapp o.l. og om grensemerking 36 om pålegg om gjenoppretting av friløp 47, 2. ledd om å ta vare på verdien av ulovlig fanget fisk Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om fiskekort etter statlig forskrift Formannskapet kan delegere oppgaver og vedtaksmyndighet til rådmannen i de tilfellene det er behov for det og dette ikke bryter hovedreglene om delegering som er skissert i del I i dette reglementet. Motorferdsel i utmark og vasdrag - 10 juni 1977 nr. 82 m/ forskrifter 25.1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorkjøretøy etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av snøscooter etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av luftfartøy og andre motorfartøy enn kjøretøy etter lovens Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jfr. forskriftenes 7, 3. ledd og lovens 6, 3. ledd. Naboloven juni 1961 nr. 15 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. Odelsloven juni 1974 nr Landbruksnemnda delegeres myndighet til å søke om odelsfrigjøring etter Øvrig myndighet etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda. Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Offentlige anskaffelsesloven 16 juli nr 69 og anskaffelsesforskriften Delegeringer fremgår av økonomireglementet. Opplæringsloven juli 1998 nr Myndighet til å fastsette forskrifter, jf 2-9 og myndighet til å fastsette inntaksområde i medhold av 8-1, med unntak av enkeltvedtak beholdes av kommunestyret Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i øvrige saker av prinsipiell karakter Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter loven, så langt avgjørelsesmyndighet ikke er tillagt er lagt til kommunestyre eller formannskap Fylkesmannens er klageinstans for enkeltvedtak.

7 Oreigningslova oktober 1959 nr Formannskapet kan søke om ekspropriasjon etter lovens 2, jfr Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt, jfr. 25. Plan- og bygningsloven juni 1985 nr Formannskapet delegeres all myndighet som etter loven og forskrifter er lagt til det faste utvalg for plansaker (planutvalget). Dette gjelder myndighet etter følgende bestemmelser; 7, 15, 18, 27-1, 27-2, 27-3, 28-1 nr. 2 og 3, 28-2, 30, 31 og 33. Det presiseres at planutvalget kan delegere sin myndighet til rådmannen i de tilfellene hvor loven ikke legger myndigheten til planutvalget selv Planutvalget delegeres i tillegg følgende myndighet etter loven: Vedtak etter 47 og 53 og 54 om refusjon Vedtak etter 63 pkt. 5 om å fastsette vilkår for fradeling Gi retningslinjer til 65 og 66 til bruk for administrasjonen om når vedtak skal fattes Vedta program for utbedring etter 89a Planutvalget videredelegerer følgende til rådmannen: Myndighet etter 7 i dispensasjonssaker etter kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Myndighet etter 27-1 nr 1, 27-1 nr. 2 og 28-2, 4 ledd om å avgjøre om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn delegeres til administrasjonssjefen. Saker av større prinsipielle betydning og/eller som det åpenbart knytter seg politisk interesse til, skal likevel legges frem for planutvalget til første gangs behandling Myndighet etter 28-1 nr 2 og 3 til å foreta mindre vesentlige endringer i reguleringsplaner og tomtedelingsplaner delegeres til rådmannen Myndighet forøvrig som etter loven med forskrifter er lagt til "kommunen" delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter loven og samsvarer med delegeringsreglementets del I. Vedtak i saker som må regnes som prinsipielle skal fattes av planutvalget. Vedtak som ikke bryter med vedtatte planer er alltid ikke-prinsipielle vedtak. Evt. avgjørelser som ikke er enkeltvedtak fattes av formannskapet /kommunestyret i tråd med prinsippene i del I i dette reglementet Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak fattet etter loven, jfr. 15, 3. ledd. Klagesaker skal først behandles i planutvalget. Psykisk helsevernloven - 2 juli 1999 nr 62 Helsesjefen og sosialtjenestens myndighet følger direkte av loven. Serveringsloven 13 juni 1997 nr 55

8 33.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte avgjørelser i saker av prinsipiell betydning Kommunens øvrige myndighet etter loven delegeres til rådmannen Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Sivilforsvarloven juli 1953 med forskrifter Kommunens myndighet delegeres til rådmannen Skattebetalingsloven - 21 nov nr Søknader om ettergivelse og nedsettelse av skatt, renter og omkostninger etter 41 avgjøres av skatteutvalget med hjemmel i 42 med forskrifter og formannskapets vedtak nr. 92/00086 (godkjent av finansdepartementet den ) i saker som gjelder beløp inntil kr , Etter forslag fra skatteoppkreveren kan skatteutvalget fatte vedtak om at beløp inntil kr ,- som vist til i innfordringsforskriftens 1 kan utgiftsføres slik bestemmelsen gir adgang til For renter og omkostninger av skatt, arbeidsgiveravgift og trekkansvar er Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping, jf innfordringsforskriften 1 andre punktum og 2 andre punktum, delegert til skatteoppkreveren for omsøkt beløp inntil kr , jf skattebetalingsloven Med hjemmel i innfordringsforskriftens 1 kan skatteoppkreveren fatte vedtak om at uerholdelige morarenter og innfordringsutgifter vedrørende skatte- og ansvarsbeløp utgiftsføres for beløp inntil kr ,-. Skjønnsprosessloven - 1. juni 1917 nr. 1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller anvende rettsmidler. Skogbruksloven mai Myndighet i saker etter skogbruksloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Sosialtjenesteloven des nr Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven delegeres til rådmannen med følgende presiseringer og begrensninger:

9 Generell presisering og begrensing i tråd med delegasjonsreglementets del I: a) Formannskapet fatter prinsipielle vedtak. b) Vedtak som går ut over gjeldende budsjettmessige rammer må godkjennes av formannskapet Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak fattet etter loven slik det er fastsatt i 8-6. Stadsnavnlova mai 1990 nr Myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelser etter loven delegeres til Formannskapet Vedtak kan påklages til statlig klagenemnd etter lovens 8. Straffeloven mai 1902 nr Rådmannen gis fullmakt til å anmelde straffbare forhold og å kreve dekket borgerlige rettskrav kommunen måtte ha Med hjemmel i 79, 5. ledd gis rådmannen fullmakt til å begjære påtale på kommunens vegne. Tobakkskadeloven - 9. mars 1973 nr Kommunens myndighet etter tobakkskadeloven 6, 5. og 6. ledd delegeres til rådmannen, så langt det etter loven er tillatt Fylkesmannen er klageinstans. Tomtefesteloven - 20 desember 1996 nr 1996 nr 106 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne, bor tsett fra søksmålskompetanse. Som retningslinje gjelder at man skal kreve innløsning av kommunens tomter så langt loven gir adgang til det. Trossamfunnloven juni 1969 nr Kommunens myndighet etter 19, 2 ledd om tilskudd delegeres til rådmannen Departementet er klageinstans, jfr. 19, 3. ledd. Tvangsfullbyrdelsesloven juni 1992 nr Når det foreligger alminnelig eller særskilt tvangsgrunnlag, jfr 4-1, kan rådmannen begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har Rådmannen gis fullmakt til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger sikringsgrunn, jfr og Tvistemålsloven august 1915 nr. 6

10 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler. Valgloven 28 juni 2002 nr Kommunens myndighet etter valgloven med forskrifter delegeres til valgstyret så langt loven tillater Valgstyret videredelegerer sin myndighet til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell karakter til rådmannen Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget, jf valgloven 13-1 og Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. For klage over stortingsvalg er Stortinget klageinstans. For klage over fylkestings- eller kommunestyrevalg er departementet klageinstans. Vann- og kloakkavgiftsloven mai 1974 nr. 17 med forskrifter Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven og etter kommunens forskrift vedtatt i kommunestyrets møte den i sak nr. 96/00042 delegeres til rådmannen så langt loven selv eller forskriften ikke uttrykkelig fastsetter at et bestemt organ skal være vedtaksmyndighet Kommunens klagenemnd er klageinstans. Vegloven juni 1963 nr Kommunens myndighet som "vegstyremakt" etter loven delegeres til rådmannen. Myndighet som i loven er lagt direkte til "kommunen" delegeres til rådmannen unntatt myndighet etter 56 til å gi samtykke til å kreve avgifter / fastsette avgifter og bruken av disse som legges til formannskapet Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak hvor myndighet er lagt til "kommunen" i loven. For vedtak kommunen fatter som "vegstyremakt" med myndighet etter delegert statlig myndighet er overordnet statlig instans klageinstans, jfr. lovens 11. Vegtrafikkloven juni 1965 nr. 4 med forskrifter 49.1 Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Kommunestyret beholder selv myndighet til å fatte avgjørelser om annet enn enkeltvedtak, herunder regulere avgiftens størrelse Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunen i medhold av skiltforskrift og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Vedtak om gebyr eller tilleggsavgift kan påklages via rådmannen eller den han bemyndiger til forhørsrett/namsrett, jfr. lovens 31a og forskriftens 19 og 20. Vergemålsloven april 1927 nr. 3

11 50.1 Kommunens myndighet etter 27, 3. ledd til å holde ettersyn hos overformynderiet delegeres til kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget bestemmer selv hvem som skal forestå ettersynet Kommunens øvrige oppgaver etter loven - blant annet til å velge overformynderi etter 20, 22 samt å avgjøre hvem av overformynderne som skal føre bøker m.m etter 24 - delegeres til formannskapet. Viltloven - 29 mai 1981 nr Formannskapet som miljøutvalg fatter vedtak i saker av prinsipiell eller politisk interesse. Det behandler også saker av planfaglig karakter etter loven Vilt- og fiskenemnda delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter Andre behandlingsnivåer skal gis mulighet for innspill eller uttalelse i tråd med vedlegg til formannskapssak 94/ Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som etter loven er lagt til kommunen. Voksenopplæringsloven - 28 mai 1976 nr. 35 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter 5. Tilskudd til studieforbund gis i samsvar med retningslinjer vedtatt av formannskapet i sak 92/00102.

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret 20. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 1.1 Retningslinjer for utøvelse av myndighet... 4 1.2 Omgjøring og

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Rendalen kommune - Delegeringsreglement

Rendalen kommune - Delegeringsreglement Rendalen kommune - Delegeringsreglement Vedtatt i kommunestyret 22.9.2011, sak 45/11 Revidert 22.9.2011 Side 1 av 55 Rendalen kommune - Delegeringsreglement 1 VIRKEOMRÅDE... 8 1.1 Reglementets virkeområde...8

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune Reglement for delegasjon av myndighet for Flatanger kommune (Politisk myndighet) Vedtatt i kommunestyre den.., sak. (Redigert 16.10.09) 1. Generelt Dette reglementet reviderer avgjørelsesmyndigheten til

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT KRISTIANSUND KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT KRISTIANSUND KOMMUNE 1 DELEGASJONSREGLEMENT KRISTIANSUND KOMMUNE Vedtatt av Kristiansund bystyre 29.11.2011. Revidert: Nytt pkt. 8.1. Bystyremøte 31.01.12, sak 12/4. Endret pkt. 2.2.4 og 9.2.1 (Alkoholloven). Bystyremøte 29.05.12

Detaljer

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET -, REGLEMENT ka LL..) FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Gjeldende fra 1. juli 2009 DØNNA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE. Politisk struktur 4 Dele as'onsre lement 5 Fellesbestemmelser 5 Prinsi er for dele as'on

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret. Delegeringsreglement - endringer tilpasset ny plan- og bygningslov STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2008/5466-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Delegeringsreglement - endringer tilpasset

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE Dato: 10.03.2003 Vedtatt av rådmannen i sak 0004/03 1 Tidligere delegasjonsreglement Alle tidligere delegasjonsreglement oppheves. 2 Generelt Dette reglementet

Detaljer

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe

Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser. Avd.direktør Elin Saltrøe Ny planlov ikrafttreden overgangsbestemmelser Avd.direktør Elin Saltrøe Ikrafttreden plandelen Loven trer i kraft 1. juli 2009-34-1 Hva må gjøres før loven trer i kraft? Hva skjer med det faste utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre i arkivsak 09 / 1511 i PS SAK 66 /09 Rullering 2012: Vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 11/966 i PSSAK----/. Innstillet

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEME1 11111 FOR INDERØY KOMMUNE 1. Generelt. Dette reglement regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organ og administrasjonen. Overføring av avgjørelsesmyndighet

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre i arkivsak 09 / 1511 i PS SAK /09 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 4 DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Delegasjonsreglement Grimstad kommune

Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 5. september 2016 (sak 100/16) Innhold 1 Formålet med delegasjonsreglementet... 4 2 Generelle regler for delegering...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer