DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)"

Transkript

1 DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent skjenketid, jf 1-12, 1. ledd. 1.2 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte avgjørelse i alle saker etter loven, så langt loven tillater det, jf Dette inkluderer myndigheten til å inndra bevillinger etter Enkeltvedtak etter 1-8 og kap 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen, jf Arkivloven 4. desember 1992 nr 126 Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med tilhørende forskrifter. Barnehageloven - 5. mai 1995 nr Følgende myndighet delegeres til formannskapet; Myndighet til å tilpasse rammeplan til lokale forhold etter 2, 2. ledd, 1. setning Myndighet til å velge kommunens eierrepresentant(er) til samarbeidsutvalget (jfr. 4), samt myndighet til å fastsette hvor mange medlemmer kommunen skal ha Myndighet etter 5 om felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. 3.2 Kommunens øvrige myndighet og gjøremål etter loven med forskrifter, bortsett fra myndighet til å vedta vedtekter for kommunens barnehager etter 15, delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter lov og forskrifter og samsvarer med delegasjonsreglementets del I. 3.3 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i loven kan påklages til fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet med hjemmel i kommunens barnehagevedtekter. Barnevernloven juli 1992 nr Rådmannen delegeres myndighet etter de reglene i loven som legger myndighet og oppgaver til "kommunen", med mindre annet følger av loven. 4.2 Den person som er ansatt som barnevernstjenestens leder har ansvaret for oppgaver etter loven, jfr. 2-1, 3. ledd, herunder fatte vedtak hvor vedtaksmyndighet er lagt til barnevernadministrasjonens leder, jfr. 4-6 (herunder 4-19), 4-9 og Barneverntjenestens leder kan videredelegere myndighet i alle saker som ikke regnes som prinsipielle, jf 2-1 fjerde ledd, så langt loven legger vedtaksmyndighet til barnevernstjenesten og så langt loven tillater det. 4.4 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet etter loven, jfr. 6-5, såframt ikke klagesaken hører inn under fylkesnemnda etter lovens kap. 7. Brann- og eksplosjonsvernloven 14 juni 2002 nr 20

2 5.1 Kommunens oppgaver og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater det og annet ikke følger av reglementets del I. 5.2 Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret. For enkeltvedtak truffet av HIB er kommunens klagenemnd klageinstans. Vedkommende statlige instans er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Se forøvrig brannvernloven 41. Delingsloven juni 1978 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele gate-, vei- og områdenavn i medhold av 4-1 med tilhørende forskrift. Øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 6.2 Forretning etter loven kan påklages til fylkesmannen, jf lovens 1-6. Eiendomsskatteloven - 6. juni 1975 nr Skattetakstnemnda for eiendomsskatt delegeres myndighet til å fatte vedtak ved søknad om fritak for eiendomsskatt etter 7 c). 7.2 Vedtak etter 7 kan påklages til kommunens klagenemnd. Klager over eiendomsskattefastsettelsen avgjøres av den særskilte klagenemnda for eiendomsskatt opprettet av kommunestyret med hjemmel i byskattelovens 4. Eierseksjonsloven 23 mai 1997 nr Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak om innkreving av gebyr i medhold av 7 femte ledd og kommunens gebyrregulativ. 8.2 Kommunens vedtak om tillatelse eller nektelse av tillatelse til seksjonering kan påklages til Fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for øvrige enkeltvedtak. Film og videogramloven mai 1987 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om konsesjon og utøve kontroll etter Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Folkebibliotekloven des nr Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette reglement for folke biblioteket etter Rådmannen delegeres øvrig myndighet etter loven og forskrift. Forpaktningsloven juni 1965 nr Myndighet i saker etter forpaktningsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda.

3 11.2 Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Forurensingsloven - 13 mars 1981 nr. 6 (med forskrifter) 12.1 Myndighet til å fastsette avgifter, forskrifter og andre avgjørelser følger prinsippene i delegasjonsreglementets del I så langt ikke loven selv fastsetter noe annet Myndighet delegert til rådmannen: Kommunens myndighet etter loven, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter hvor myndighet er lagt til "kommunen" og myndighet etter statlige forskrifter eller andre delegasjonsvedtak hvor kommunen er delegert myndighet som "forurensingsmyndighet", delegeres med hjemmel i 83 til rådmannen så langt det samsvarer med delegasjonsreglementets del I og myndigheten ikke er delegert til annen instans Myndighet delegert til HIAS: Med hjemmel i forurensingsloven 83, delegeres kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forskrift av nr 1716 om renovasjon av forbruksavfall i Hamar kommune til HIAS. Delegeringen omfatter ikke myndighet til å fatte vedtak om godkjenning til å samle inn forbruksavfall i medhold av 5 femte ledd, eller vedtak om innkreving og reduksjon av gebyrer, jf 14 og Hias delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klagesaker, jf fvl 33. Klagesaker behandles av kommunens klagenemnd. I saker hvor HIAS fatter enkeltvedtak i medhold av forskriften, skal saksbehandlingen følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler og offentlighetslovens regler mht dokumentoffentlighet Myndighet delegert til HIB: Kommunens myndighet knyttet til akutt forurensing etter forurensingsloven kap 6 med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater og ikke annet følger av reglementets del 1 eller pkt 1 over Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet i medhold av loven hvor myndighet er lagt til "kommunen", unntatt vedtak etter 47 hvor fylkesmannen er klageinstans, jfr. lovens 85. I de tilfellene hvor kommunen er delegert myndighet fra departementet som"forurensingsmyndighet" etter loven, er fylkesmannen klageinstans. Forvaltningsloven - 10 feb Myndighet til å fatte vedtak i klagesaker etter fvl. 28, 2. ledd delegeres til kommunens klagenemnd så langt ikke en annen klageinstans er særskilt fastsatt eller en særskilt klagenemnd er opprettet. Friluftsloven juni 1957 nr. 16

4 14.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak (enkeltvedtak og forskrifter) etter loven Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lovens 40 om stansing og fjerning av ulovlige byggverk og myndighet til å avgi uttalelse om tvilsspørsmål om hva som regnes som innmark og utmark mv etter Enkeltvedtak etter loven kan påklages til kommunens klagenemnd, jf 24, 2 ledd og fvl 28, 2 ledd. Vedtak etter 14, 18 første ledd, 35 første ledd og 40 første ledd, kan påklages til Fylkesmannen. Gravferdsloven - 7. juni 1996 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de enkeltvedtak hvor myndighet ifølge loven er lagt til kommunen, herunder evt. enkeltvedtak som gjelder avgifter etter 21 i den grad kommunestyrets har fastsatt forskrifter om avgift som gir hjemmel til dette Enkeltvedtak som er truffet av kommunal instans kan påklages til fylkesmannen, jfr. lovens 24, 2. ledd. Hundeloven - 4. juli 2003 nr Kommunens myndighet etter 6 f) til å gi forskrift om båndtvang mv for å beskytte viltet delegeres til Viltnemnda Kommunens vedtak om innføring av båndtvang kan påklages til Fylkesmannen. Viltnemnda delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klager på forskrifter fastsatt av viltnemnda i medhold 6 f). Husbankloven - 1. mars 1946 nr Myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd/lån av midler kommunen har fått tildelt til videre utlån / tilskudd etter forskrifter til lovens 21 med forskrifter, avgjøres av rådmannen. Avgjørelsene fattes på grunnlag av forskriftene og kommunestyrets vedtatte retningslinjer Kommunale enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Avgjørelser som fattes av statlig instans kan påklages i den grad det finnes særskilte klageordninger etter lovens 20. Industrikonsesjonslov og Vassdragsreguleringslov des nr. 16 og Myndighet til å bestemme bruk av fondsmidler etter Industrikons.l. 2, 4. ledd nr. 13 og Vassdr.reg.l. 11, nr. 2, 2. ledd samt myndighet etter kommunens vedtekt om kommunalt næringsfond (kraftfond) (K-sak 94/0046) delegeres til formannskapet Formannskapet har videredelegert sin myndighet etter vedtektene når det gjelder vedtak om beløp inntil kr ,- (FS-sak 96/0155).

5 Jordloven mai 1995 nr Kommunens myndighet etter jordloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Enkeltvedtak kan påklages til Fylkeslandbruksstyret. Jordskifteloven - 21 des nr Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal begjære jordskifte eller påanke et jordskifte. Andre rettsmidler enn å påanke et avholdt skifte kan rådmannen fatte avgjørelse om Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne etter 3 som sier at kommunen skal uttale seg før det kan fremmes jordskifte for eiendommer i tettbygd strøk. Kommunehelsetjenesteloven nov nr Myndighet til å fatte vedtak etter lovens kap. 2 delegeres til rådmannen Myndighet til å inngå avtaler med privatpraktiserende etter 4-2 delegeres til rådmannen Kommunestyrets myndighet og gjøremål etter kap. 4a med forskrifter delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter 4a-3 og så langt det for øvrig samsvarer med delegasjonsreglementets del I Klagenemnda avgjør klager etter 2-1. Vedtak kan videreklages til fylkeslegen etter 2-4, dersom man ikke får medhold i kommunens klagenemnd. Klager etter kap. 4a avgjøres i følge 4a-12 av fylkesmannen. Konsesjonsloven av 28 november 2003 nr 98 med forskrifter 22.1 Myndighet i saker etter konsesjonsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Kulturminneloven - 9. juni 1978 nr. 50 Statlig myndighet som etter lovens 28 delegeres til kommunen ivaretas av rådmannen. Dette inkluderer evt. myndighet til å fatte enkeltvedtak. Lakse- og innlandsfiskeloven mai 1992 nr. 47 med miljøverndepartementets delegeringsvedtak av Den myndighet som i loven og i departementets delegasjonsvedtak av er delegert til kommunen legges til formannskapet med følgende unntak og særregler: Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter følgende bestemmelser i loven: 12 om akutte krisesituasjoner

6 15 om forbud mot å fange fisk i fisketrapp o.l. og om grensemerking 36 om pålegg om gjenoppretting av friløp 47, 2. ledd om å ta vare på verdien av ulovlig fanget fisk Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om fiskekort etter statlig forskrift Formannskapet kan delegere oppgaver og vedtaksmyndighet til rådmannen i de tilfellene det er behov for det og dette ikke bryter hovedreglene om delegering som er skissert i del I i dette reglementet. Motorferdsel i utmark og vasdrag - 10 juni 1977 nr. 82 m/ forskrifter 25.1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorkjøretøy etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av snøscooter etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av luftfartøy og andre motorfartøy enn kjøretøy etter lovens Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jfr. forskriftenes 7, 3. ledd og lovens 6, 3. ledd. Naboloven juni 1961 nr. 15 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. Odelsloven juni 1974 nr Landbruksnemnda delegeres myndighet til å søke om odelsfrigjøring etter Øvrig myndighet etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda. Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Offentlige anskaffelsesloven 16 juli nr 69 og anskaffelsesforskriften Delegeringer fremgår av økonomireglementet. Opplæringsloven juli 1998 nr Myndighet til å fastsette forskrifter, jf 2-9 og myndighet til å fastsette inntaksområde i medhold av 8-1, med unntak av enkeltvedtak beholdes av kommunestyret Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i øvrige saker av prinsipiell karakter Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter loven, så langt avgjørelsesmyndighet ikke er tillagt er lagt til kommunestyre eller formannskap Fylkesmannens er klageinstans for enkeltvedtak.

7 Oreigningslova oktober 1959 nr Formannskapet kan søke om ekspropriasjon etter lovens 2, jfr Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt, jfr. 25. Plan- og bygningsloven juni 1985 nr Formannskapet delegeres all myndighet som etter loven og forskrifter er lagt til det faste utvalg for plansaker (planutvalget). Dette gjelder myndighet etter følgende bestemmelser; 7, 15, 18, 27-1, 27-2, 27-3, 28-1 nr. 2 og 3, 28-2, 30, 31 og 33. Det presiseres at planutvalget kan delegere sin myndighet til rådmannen i de tilfellene hvor loven ikke legger myndigheten til planutvalget selv Planutvalget delegeres i tillegg følgende myndighet etter loven: Vedtak etter 47 og 53 og 54 om refusjon Vedtak etter 63 pkt. 5 om å fastsette vilkår for fradeling Gi retningslinjer til 65 og 66 til bruk for administrasjonen om når vedtak skal fattes Vedta program for utbedring etter 89a Planutvalget videredelegerer følgende til rådmannen: Myndighet etter 7 i dispensasjonssaker etter kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Myndighet etter 27-1 nr 1, 27-1 nr. 2 og 28-2, 4 ledd om å avgjøre om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn delegeres til administrasjonssjefen. Saker av større prinsipielle betydning og/eller som det åpenbart knytter seg politisk interesse til, skal likevel legges frem for planutvalget til første gangs behandling Myndighet etter 28-1 nr 2 og 3 til å foreta mindre vesentlige endringer i reguleringsplaner og tomtedelingsplaner delegeres til rådmannen Myndighet forøvrig som etter loven med forskrifter er lagt til "kommunen" delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter loven og samsvarer med delegeringsreglementets del I. Vedtak i saker som må regnes som prinsipielle skal fattes av planutvalget. Vedtak som ikke bryter med vedtatte planer er alltid ikke-prinsipielle vedtak. Evt. avgjørelser som ikke er enkeltvedtak fattes av formannskapet /kommunestyret i tråd med prinsippene i del I i dette reglementet Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak fattet etter loven, jfr. 15, 3. ledd. Klagesaker skal først behandles i planutvalget. Psykisk helsevernloven - 2 juli 1999 nr 62 Helsesjefen og sosialtjenestens myndighet følger direkte av loven. Serveringsloven 13 juni 1997 nr 55

8 33.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte avgjørelser i saker av prinsipiell betydning Kommunens øvrige myndighet etter loven delegeres til rådmannen Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Sivilforsvarloven juli 1953 med forskrifter Kommunens myndighet delegeres til rådmannen Skattebetalingsloven - 21 nov nr Søknader om ettergivelse og nedsettelse av skatt, renter og omkostninger etter 41 avgjøres av skatteutvalget med hjemmel i 42 med forskrifter og formannskapets vedtak nr. 92/00086 (godkjent av finansdepartementet den ) i saker som gjelder beløp inntil kr , Etter forslag fra skatteoppkreveren kan skatteutvalget fatte vedtak om at beløp inntil kr ,- som vist til i innfordringsforskriftens 1 kan utgiftsføres slik bestemmelsen gir adgang til For renter og omkostninger av skatt, arbeidsgiveravgift og trekkansvar er Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping, jf innfordringsforskriften 1 andre punktum og 2 andre punktum, delegert til skatteoppkreveren for omsøkt beløp inntil kr , jf skattebetalingsloven Med hjemmel i innfordringsforskriftens 1 kan skatteoppkreveren fatte vedtak om at uerholdelige morarenter og innfordringsutgifter vedrørende skatte- og ansvarsbeløp utgiftsføres for beløp inntil kr ,-. Skjønnsprosessloven - 1. juni 1917 nr. 1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller anvende rettsmidler. Skogbruksloven mai Myndighet i saker etter skogbruksloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Sosialtjenesteloven des nr Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven delegeres til rådmannen med følgende presiseringer og begrensninger:

9 Generell presisering og begrensing i tråd med delegasjonsreglementets del I: a) Formannskapet fatter prinsipielle vedtak. b) Vedtak som går ut over gjeldende budsjettmessige rammer må godkjennes av formannskapet Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak fattet etter loven slik det er fastsatt i 8-6. Stadsnavnlova mai 1990 nr Myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelser etter loven delegeres til Formannskapet Vedtak kan påklages til statlig klagenemnd etter lovens 8. Straffeloven mai 1902 nr Rådmannen gis fullmakt til å anmelde straffbare forhold og å kreve dekket borgerlige rettskrav kommunen måtte ha Med hjemmel i 79, 5. ledd gis rådmannen fullmakt til å begjære påtale på kommunens vegne. Tobakkskadeloven - 9. mars 1973 nr Kommunens myndighet etter tobakkskadeloven 6, 5. og 6. ledd delegeres til rådmannen, så langt det etter loven er tillatt Fylkesmannen er klageinstans. Tomtefesteloven - 20 desember 1996 nr 1996 nr 106 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne, bor tsett fra søksmålskompetanse. Som retningslinje gjelder at man skal kreve innløsning av kommunens tomter så langt loven gir adgang til det. Trossamfunnloven juni 1969 nr Kommunens myndighet etter 19, 2 ledd om tilskudd delegeres til rådmannen Departementet er klageinstans, jfr. 19, 3. ledd. Tvangsfullbyrdelsesloven juni 1992 nr Når det foreligger alminnelig eller særskilt tvangsgrunnlag, jfr 4-1, kan rådmannen begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har Rådmannen gis fullmakt til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger sikringsgrunn, jfr og Tvistemålsloven august 1915 nr. 6

10 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler. Valgloven 28 juni 2002 nr Kommunens myndighet etter valgloven med forskrifter delegeres til valgstyret så langt loven tillater Valgstyret videredelegerer sin myndighet til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell karakter til rådmannen Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget, jf valgloven 13-1 og Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. For klage over stortingsvalg er Stortinget klageinstans. For klage over fylkestings- eller kommunestyrevalg er departementet klageinstans. Vann- og kloakkavgiftsloven mai 1974 nr. 17 med forskrifter Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven og etter kommunens forskrift vedtatt i kommunestyrets møte den i sak nr. 96/00042 delegeres til rådmannen så langt loven selv eller forskriften ikke uttrykkelig fastsetter at et bestemt organ skal være vedtaksmyndighet Kommunens klagenemnd er klageinstans. Vegloven juni 1963 nr Kommunens myndighet som "vegstyremakt" etter loven delegeres til rådmannen. Myndighet som i loven er lagt direkte til "kommunen" delegeres til rådmannen unntatt myndighet etter 56 til å gi samtykke til å kreve avgifter / fastsette avgifter og bruken av disse som legges til formannskapet Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak hvor myndighet er lagt til "kommunen" i loven. For vedtak kommunen fatter som "vegstyremakt" med myndighet etter delegert statlig myndighet er overordnet statlig instans klageinstans, jfr. lovens 11. Vegtrafikkloven juni 1965 nr. 4 med forskrifter 49.1 Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Kommunestyret beholder selv myndighet til å fatte avgjørelser om annet enn enkeltvedtak, herunder regulere avgiftens størrelse Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunen i medhold av skiltforskrift og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Vedtak om gebyr eller tilleggsavgift kan påklages via rådmannen eller den han bemyndiger til forhørsrett/namsrett, jfr. lovens 31a og forskriftens 19 og 20. Vergemålsloven april 1927 nr. 3

11 50.1 Kommunens myndighet etter 27, 3. ledd til å holde ettersyn hos overformynderiet delegeres til kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget bestemmer selv hvem som skal forestå ettersynet Kommunens øvrige oppgaver etter loven - blant annet til å velge overformynderi etter 20, 22 samt å avgjøre hvem av overformynderne som skal føre bøker m.m etter 24 - delegeres til formannskapet. Viltloven - 29 mai 1981 nr Formannskapet som miljøutvalg fatter vedtak i saker av prinsipiell eller politisk interesse. Det behandler også saker av planfaglig karakter etter loven Vilt- og fiskenemnda delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter Andre behandlingsnivåer skal gis mulighet for innspill eller uttalelse i tråd med vedlegg til formannskapssak 94/ Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som etter loven er lagt til kommunen. Voksenopplæringsloven - 28 mai 1976 nr. 35 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter 5. Tilskudd til studieforbund gis i samsvar med retningslinjer vedtatt av formannskapet i sak 92/00102.

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET -, REGLEMENT ka LL..) FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Gjeldende fra 1. juli 2009 DØNNA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE. Politisk struktur 4 Dele as'onsre lement 5 Fellesbestemmelser 5 Prinsi er for dele as'on

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre i arkivsak 09 / 1511 i PS SAK 66 /09 Rullering 2012: Vedtatt i Administrasjonsutvalget i arkivsak 11/966 i PSSAK----/. Innstillet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE

VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE VEDLEGG TIL ARKIVSAK 09/1511 DELEGASJONSREGLEMENT FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre i arkivsak 09 / 1511 i PS SAK /09 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 4 DELEGASJON FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEME1 11111 FOR INDERØY KOMMUNE 1. Generelt. Dette reglement regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organ og administrasjonen. Overføring av avgjørelsesmyndighet

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

Mulige oppgaver for samkommunen

Mulige oppgaver for samkommunen SG-møte 16.06.03, sak 12/03. Innspill fra ECON v/jørund Nilsen Mulige oppgaver for samkommunen Med utgangspunkt i forsøkssøknaden fra de tre kommunene og møtet i Finland 10-12. juni 2003, konkretiseres

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE Vedtatt i K-sak 43/95 og endret i A-sak 73/95, K-sak 67/95, K-sak 26/97, K-sak 73/97, K-sak 4/98, K- sak 26/98, K-sak 37/98, K-sak 21/99, K-sak 51/99, K-sak 87/99,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt kommunelov - delegeringsreglement

RAPPORT. Prosjekt kommunelov - delegeringsreglement RAPPORT Prosjekt kommunelov - delegeringsreglement Forord Fylkesmannen har utarbeidet en rapport knyttet til gjennomgang av kommunenes delegeringsreglement. Arbeidet ble gjennomført i 2013 som et prosjekt

Detaljer

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig

Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling. Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Endringer i alkoholloven normerte regler for inndragning av bevilling Marianne Hovde seniorrådgiver/fagansvarlig Tema for innlegget Kort oppsummering av endringer i alkoholloven og alkoholforskriften siste

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Journalnr. Side Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 26.01.2005 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet.

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 13:45 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer: Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

REGLEMENT FOR VIDEREDELEGERING

REGLEMENT FOR VIDEREDELEGERING Videredelegering FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR VIDEREDELEGERING Reglement for delegering av myndighet fra rådmannen til enhetslederne Gjeldende fra 01.01.99 (revidert 01.11.04, 01.04.06/02.02.07) Innhold:

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer