DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)"

Transkript

1 DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent skjenketid, jf 1-12, 1. ledd. 1.2 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte avgjørelse i alle saker etter loven, så langt loven tillater det, jf Dette inkluderer myndigheten til å inndra bevillinger etter Enkeltvedtak etter 1-8 og kap 3, 4 og 7 kan påklages til fylkesmannen, jf Arkivloven 4. desember 1992 nr 126 Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens forpliktelser etter loven med tilhørende forskrifter. Barnehageloven - 5. mai 1995 nr Følgende myndighet delegeres til formannskapet; Myndighet til å tilpasse rammeplan til lokale forhold etter 2, 2. ledd, 1. setning Myndighet til å velge kommunens eierrepresentant(er) til samarbeidsutvalget (jfr. 4), samt myndighet til å fastsette hvor mange medlemmer kommunen skal ha Myndighet etter 5 om felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole. 3.2 Kommunens øvrige myndighet og gjøremål etter loven med forskrifter, bortsett fra myndighet til å vedta vedtekter for kommunens barnehager etter 15, delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter lov og forskrifter og samsvarer med delegasjonsreglementets del I. 3.3 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i loven kan påklages til fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet med hjemmel i kommunens barnehagevedtekter. Barnevernloven juli 1992 nr Rådmannen delegeres myndighet etter de reglene i loven som legger myndighet og oppgaver til "kommunen", med mindre annet følger av loven. 4.2 Den person som er ansatt som barnevernstjenestens leder har ansvaret for oppgaver etter loven, jfr. 2-1, 3. ledd, herunder fatte vedtak hvor vedtaksmyndighet er lagt til barnevernadministrasjonens leder, jfr. 4-6 (herunder 4-19), 4-9 og Barneverntjenestens leder kan videredelegere myndighet i alle saker som ikke regnes som prinsipielle, jf 2-1 fjerde ledd, så langt loven legger vedtaksmyndighet til barnevernstjenesten og så langt loven tillater det. 4.4 Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet etter loven, jfr. 6-5, såframt ikke klagesaken hører inn under fylkesnemnda etter lovens kap. 7. Brann- og eksplosjonsvernloven 14 juni 2002 nr 20

2 5.1 Kommunens oppgaver og myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater det og annet ikke følger av reglementets del I. 5.2 Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret. For enkeltvedtak truffet av HIB er kommunens klagenemnd klageinstans. Vedkommende statlige instans er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan. Se forøvrig brannvernloven 41. Delingsloven juni 1978 nr Formannskapet delegeres myndighet til å tildele gate-, vei- og områdenavn i medhold av 4-1 med tilhørende forskrift. Øvrig myndighet etter loven delegeres til rådmannen. 6.2 Forretning etter loven kan påklages til fylkesmannen, jf lovens 1-6. Eiendomsskatteloven - 6. juni 1975 nr Skattetakstnemnda for eiendomsskatt delegeres myndighet til å fatte vedtak ved søknad om fritak for eiendomsskatt etter 7 c). 7.2 Vedtak etter 7 kan påklages til kommunens klagenemnd. Klager over eiendomsskattefastsettelsen avgjøres av den særskilte klagenemnda for eiendomsskatt opprettet av kommunestyret med hjemmel i byskattelovens 4. Eierseksjonsloven 23 mai 1997 nr Kommunens myndighet etter loven delegeres til rådmannen, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak om innkreving av gebyr i medhold av 7 femte ledd og kommunens gebyrregulativ. 8.2 Kommunens vedtak om tillatelse eller nektelse av tillatelse til seksjonering kan påklages til Fylkesmannen. Kommunens klagenemnd er klageinstans for øvrige enkeltvedtak. Film og videogramloven mai 1987 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om konsesjon og utøve kontroll etter Enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Folkebibliotekloven des nr Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette reglement for folke biblioteket etter Rådmannen delegeres øvrig myndighet etter loven og forskrift. Forpaktningsloven juni 1965 nr Myndighet i saker etter forpaktningsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda.

3 11.2 Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Forurensingsloven - 13 mars 1981 nr. 6 (med forskrifter) 12.1 Myndighet til å fastsette avgifter, forskrifter og andre avgjørelser følger prinsippene i delegasjonsreglementets del I så langt ikke loven selv fastsetter noe annet Myndighet delegert til rådmannen: Kommunens myndighet etter loven, herunder myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter hvor myndighet er lagt til "kommunen" og myndighet etter statlige forskrifter eller andre delegasjonsvedtak hvor kommunen er delegert myndighet som "forurensingsmyndighet", delegeres med hjemmel i 83 til rådmannen så langt det samsvarer med delegasjonsreglementets del I og myndigheten ikke er delegert til annen instans Myndighet delegert til HIAS: Med hjemmel i forurensingsloven 83, delegeres kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter forskrift av nr 1716 om renovasjon av forbruksavfall i Hamar kommune til HIAS. Delegeringen omfatter ikke myndighet til å fatte vedtak om godkjenning til å samle inn forbruksavfall i medhold av 5 femte ledd, eller vedtak om innkreving og reduksjon av gebyrer, jf 14 og Hias delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klagesaker, jf fvl 33. Klagesaker behandles av kommunens klagenemnd. I saker hvor HIAS fatter enkeltvedtak i medhold av forskriften, skal saksbehandlingen følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler og offentlighetslovens regler mht dokumentoffentlighet Myndighet delegert til HIB: Kommunens myndighet knyttet til akutt forurensing etter forurensingsloven kap 6 med forskrifter delegeres til HIB, så langt loven tillater og ikke annet følger av reglementets del 1 eller pkt 1 over Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet i medhold av loven hvor myndighet er lagt til "kommunen", unntatt vedtak etter 47 hvor fylkesmannen er klageinstans, jfr. lovens 85. I de tilfellene hvor kommunen er delegert myndighet fra departementet som"forurensingsmyndighet" etter loven, er fylkesmannen klageinstans. Forvaltningsloven - 10 feb Myndighet til å fatte vedtak i klagesaker etter fvl. 28, 2. ledd delegeres til kommunens klagenemnd så langt ikke en annen klageinstans er særskilt fastsatt eller en særskilt klagenemnd er opprettet. Friluftsloven juni 1957 nr. 16

4 14.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak (enkeltvedtak og forskrifter) etter loven Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lovens 40 om stansing og fjerning av ulovlige byggverk og myndighet til å avgi uttalelse om tvilsspørsmål om hva som regnes som innmark og utmark mv etter Enkeltvedtak etter loven kan påklages til kommunens klagenemnd, jf 24, 2 ledd og fvl 28, 2 ledd. Vedtak etter 14, 18 første ledd, 35 første ledd og 40 første ledd, kan påklages til Fylkesmannen. Gravferdsloven - 7. juni 1996 nr Rådmannen delegeres myndighet til å fatte de enkeltvedtak hvor myndighet ifølge loven er lagt til kommunen, herunder evt. enkeltvedtak som gjelder avgifter etter 21 i den grad kommunestyrets har fastsatt forskrifter om avgift som gir hjemmel til dette Enkeltvedtak som er truffet av kommunal instans kan påklages til fylkesmannen, jfr. lovens 24, 2. ledd. Hundeloven - 4. juli 2003 nr Kommunens myndighet etter 6 f) til å gi forskrift om båndtvang mv for å beskytte viltet delegeres til Viltnemnda Kommunens vedtak om innføring av båndtvang kan påklages til Fylkesmannen. Viltnemnda delegeres myndighet til å fungere som underinstans i klager på forskrifter fastsatt av viltnemnda i medhold 6 f). Husbankloven - 1. mars 1946 nr Myndighet til å avgjøre søknader om tilskudd/lån av midler kommunen har fått tildelt til videre utlån / tilskudd etter forskrifter til lovens 21 med forskrifter, avgjøres av rådmannen. Avgjørelsene fattes på grunnlag av forskriftene og kommunestyrets vedtatte retningslinjer Kommunale enkeltvedtak kan påklages til kommunens klagenemnd. Avgjørelser som fattes av statlig instans kan påklages i den grad det finnes særskilte klageordninger etter lovens 20. Industrikonsesjonslov og Vassdragsreguleringslov des nr. 16 og Myndighet til å bestemme bruk av fondsmidler etter Industrikons.l. 2, 4. ledd nr. 13 og Vassdr.reg.l. 11, nr. 2, 2. ledd samt myndighet etter kommunens vedtekt om kommunalt næringsfond (kraftfond) (K-sak 94/0046) delegeres til formannskapet Formannskapet har videredelegert sin myndighet etter vedtektene når det gjelder vedtak om beløp inntil kr ,- (FS-sak 96/0155).

5 Jordloven mai 1995 nr Kommunens myndighet etter jordloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Enkeltvedtak kan påklages til Fylkeslandbruksstyret. Jordskifteloven - 21 des nr Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal begjære jordskifte eller påanke et jordskifte. Andre rettsmidler enn å påanke et avholdt skifte kan rådmannen fatte avgjørelse om Rådmannen delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne etter 3 som sier at kommunen skal uttale seg før det kan fremmes jordskifte for eiendommer i tettbygd strøk. Kommunehelsetjenesteloven nov nr Myndighet til å fatte vedtak etter lovens kap. 2 delegeres til rådmannen Myndighet til å inngå avtaler med privatpraktiserende etter 4-2 delegeres til rådmannen Kommunestyrets myndighet og gjøremål etter kap. 4a med forskrifter delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter 4a-3 og så langt det for øvrig samsvarer med delegasjonsreglementets del I Klagenemnda avgjør klager etter 2-1. Vedtak kan videreklages til fylkeslegen etter 2-4, dersom man ikke får medhold i kommunens klagenemnd. Klager etter kap. 4a avgjøres i følge 4a-12 av fylkesmannen. Konsesjonsloven av 28 november 2003 nr 98 med forskrifter 22.1 Myndighet i saker etter konsesjonsloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Kulturminneloven - 9. juni 1978 nr. 50 Statlig myndighet som etter lovens 28 delegeres til kommunen ivaretas av rådmannen. Dette inkluderer evt. myndighet til å fatte enkeltvedtak. Lakse- og innlandsfiskeloven mai 1992 nr. 47 med miljøverndepartementets delegeringsvedtak av Den myndighet som i loven og i departementets delegasjonsvedtak av er delegert til kommunen legges til formannskapet med følgende unntak og særregler: Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak etter følgende bestemmelser i loven: 12 om akutte krisesituasjoner

6 15 om forbud mot å fange fisk i fisketrapp o.l. og om grensemerking 36 om pålegg om gjenoppretting av friløp 47, 2. ledd om å ta vare på verdien av ulovlig fanget fisk Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak om fiskekort etter statlig forskrift Formannskapet kan delegere oppgaver og vedtaksmyndighet til rådmannen i de tilfellene det er behov for det og dette ikke bryter hovedreglene om delegering som er skissert i del I i dette reglementet. Motorferdsel i utmark og vasdrag - 10 juni 1977 nr. 82 m/ forskrifter 25.1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorkjøretøy etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av snøscooter etter miljøverndepartementets forskrift av , jfr. lovens 4a Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av luftfartøy og andre motorfartøy enn kjøretøy etter lovens Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jfr. forskriftenes 7, 3. ledd og lovens 6, 3. ledd. Naboloven juni 1961 nr. 15 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. Odelsloven juni 1974 nr Landbruksnemnda delegeres myndighet til å søke om odelsfrigjøring etter Øvrig myndighet etter loven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda. Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Offentlige anskaffelsesloven 16 juli nr 69 og anskaffelsesforskriften Delegeringer fremgår av økonomireglementet. Opplæringsloven juli 1998 nr Myndighet til å fastsette forskrifter, jf 2-9 og myndighet til å fastsette inntaksområde i medhold av 8-1, med unntak av enkeltvedtak beholdes av kommunestyret Formannskapet delegeres myndighet til å fatte vedtak i øvrige saker av prinsipiell karakter Rådmannen delegeres myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter loven, så langt avgjørelsesmyndighet ikke er tillagt er lagt til kommunestyre eller formannskap Fylkesmannens er klageinstans for enkeltvedtak.

7 Oreigningslova oktober 1959 nr Formannskapet kan søke om ekspropriasjon etter lovens 2, jfr Formannskapet kan søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt, jfr. 25. Plan- og bygningsloven juni 1985 nr Formannskapet delegeres all myndighet som etter loven og forskrifter er lagt til det faste utvalg for plansaker (planutvalget). Dette gjelder myndighet etter følgende bestemmelser; 7, 15, 18, 27-1, 27-2, 27-3, 28-1 nr. 2 og 3, 28-2, 30, 31 og 33. Det presiseres at planutvalget kan delegere sin myndighet til rådmannen i de tilfellene hvor loven ikke legger myndigheten til planutvalget selv Planutvalget delegeres i tillegg følgende myndighet etter loven: Vedtak etter 47 og 53 og 54 om refusjon Vedtak etter 63 pkt. 5 om å fastsette vilkår for fradeling Gi retningslinjer til 65 og 66 til bruk for administrasjonen om når vedtak skal fattes Vedta program for utbedring etter 89a Planutvalget videredelegerer følgende til rådmannen: Myndighet etter 7 i dispensasjonssaker etter kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Myndighet etter 27-1 nr 1, 27-1 nr. 2 og 28-2, 4 ledd om å avgjøre om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn delegeres til administrasjonssjefen. Saker av større prinsipielle betydning og/eller som det åpenbart knytter seg politisk interesse til, skal likevel legges frem for planutvalget til første gangs behandling Myndighet etter 28-1 nr 2 og 3 til å foreta mindre vesentlige endringer i reguleringsplaner og tomtedelingsplaner delegeres til rådmannen Myndighet forøvrig som etter loven med forskrifter er lagt til "kommunen" delegeres til rådmannen så langt det er tillatt etter loven og samsvarer med delegeringsreglementets del I. Vedtak i saker som må regnes som prinsipielle skal fattes av planutvalget. Vedtak som ikke bryter med vedtatte planer er alltid ikke-prinsipielle vedtak. Evt. avgjørelser som ikke er enkeltvedtak fattes av formannskapet /kommunestyret i tråd med prinsippene i del I i dette reglementet Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak fattet etter loven, jfr. 15, 3. ledd. Klagesaker skal først behandles i planutvalget. Psykisk helsevernloven - 2 juli 1999 nr 62 Helsesjefen og sosialtjenestens myndighet følger direkte av loven. Serveringsloven 13 juni 1997 nr 55

8 33.1 Formannskapet delegeres myndighet til å fatte avgjørelser i saker av prinsipiell betydning Kommunens øvrige myndighet etter loven delegeres til rådmannen Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Sivilforsvarloven juli 1953 med forskrifter Kommunens myndighet delegeres til rådmannen Skattebetalingsloven - 21 nov nr Søknader om ettergivelse og nedsettelse av skatt, renter og omkostninger etter 41 avgjøres av skatteutvalget med hjemmel i 42 med forskrifter og formannskapets vedtak nr. 92/00086 (godkjent av finansdepartementet den ) i saker som gjelder beløp inntil kr , Etter forslag fra skatteoppkreveren kan skatteutvalget fatte vedtak om at beløp inntil kr ,- som vist til i innfordringsforskriftens 1 kan utgiftsføres slik bestemmelsen gir adgang til For renter og omkostninger av skatt, arbeidsgiveravgift og trekkansvar er Skattedirektoratets myndighet når det gjelder lemping, jf innfordringsforskriften 1 andre punktum og 2 andre punktum, delegert til skatteoppkreveren for omsøkt beløp inntil kr , jf skattebetalingsloven Med hjemmel i innfordringsforskriftens 1 kan skatteoppkreveren fatte vedtak om at uerholdelige morarenter og innfordringsutgifter vedrørende skatte- og ansvarsbeløp utgiftsføres for beløp inntil kr ,-. Skjønnsprosessloven - 1. juni 1917 nr. 1 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal kreve avholdt skjønn eller anvende rettsmidler. Skogbruksloven mai Myndighet i saker etter skogbruksloven med forskrifter delegeres til rådmannen. Saker av prinsipiell karakter avgjøres av Landbruksnemnda Kommunens vedtak kan påklages til henholdsvis fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen, jf 7 og 8 i Lov av 8 desember 2003 om overføring av myndighet til kommunen. Sosialtjenesteloven des nr Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven delegeres til rådmannen med følgende presiseringer og begrensninger:

9 Generell presisering og begrensing i tråd med delegasjonsreglementets del I: a) Formannskapet fatter prinsipielle vedtak. b) Vedtak som går ut over gjeldende budsjettmessige rammer må godkjennes av formannskapet Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak fattet etter loven slik det er fastsatt i 8-6. Stadsnavnlova mai 1990 nr Myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelser etter loven delegeres til Formannskapet Vedtak kan påklages til statlig klagenemnd etter lovens 8. Straffeloven mai 1902 nr Rådmannen gis fullmakt til å anmelde straffbare forhold og å kreve dekket borgerlige rettskrav kommunen måtte ha Med hjemmel i 79, 5. ledd gis rådmannen fullmakt til å begjære påtale på kommunens vegne. Tobakkskadeloven - 9. mars 1973 nr Kommunens myndighet etter tobakkskadeloven 6, 5. og 6. ledd delegeres til rådmannen, så langt det etter loven er tillatt Fylkesmannen er klageinstans. Tomtefesteloven - 20 desember 1996 nr 1996 nr 106 Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne, bor tsett fra søksmålskompetanse. Som retningslinje gjelder at man skal kreve innløsning av kommunens tomter så langt loven gir adgang til det. Trossamfunnloven juni 1969 nr Kommunens myndighet etter 19, 2 ledd om tilskudd delegeres til rådmannen Departementet er klageinstans, jfr. 19, 3. ledd. Tvangsfullbyrdelsesloven juni 1992 nr Når det foreligger alminnelig eller særskilt tvangsgrunnlag, jfr 4-1, kan rådmannen begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har Rådmannen gis fullmakt til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger sikringsgrunn, jfr og Tvistemålsloven august 1915 nr. 6

10 Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler. Valgloven 28 juni 2002 nr Kommunens myndighet etter valgloven med forskrifter delegeres til valgstyret så langt loven tillater Valgstyret videredelegerer sin myndighet til å fatte vedtak i saker av ikke prinsipiell karakter til rådmannen Alle som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget, jf valgloven 13-1 og Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført klagerett. For klage over stortingsvalg er Stortinget klageinstans. For klage over fylkestings- eller kommunestyrevalg er departementet klageinstans. Vann- og kloakkavgiftsloven mai 1974 nr. 17 med forskrifter Myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven og etter kommunens forskrift vedtatt i kommunestyrets møte den i sak nr. 96/00042 delegeres til rådmannen så langt loven selv eller forskriften ikke uttrykkelig fastsetter at et bestemt organ skal være vedtaksmyndighet Kommunens klagenemnd er klageinstans. Vegloven juni 1963 nr Kommunens myndighet som "vegstyremakt" etter loven delegeres til rådmannen. Myndighet som i loven er lagt direkte til "kommunen" delegeres til rådmannen unntatt myndighet etter 56 til å gi samtykke til å kreve avgifter / fastsette avgifter og bruken av disse som legges til formannskapet Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak hvor myndighet er lagt til "kommunen" i loven. For vedtak kommunen fatter som "vegstyremakt" med myndighet etter delegert statlig myndighet er overordnet statlig instans klageinstans, jfr. lovens 11. Vegtrafikkloven juni 1965 nr. 4 med forskrifter 49.1 Kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med tilhørende forskrifter delegeres til rådmannen. Kommunestyret beholder selv myndighet til å fatte avgjørelser om annet enn enkeltvedtak, herunder regulere avgiftens størrelse Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunen i medhold av skiltforskrift og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Vedtak om gebyr eller tilleggsavgift kan påklages via rådmannen eller den han bemyndiger til forhørsrett/namsrett, jfr. lovens 31a og forskriftens 19 og 20. Vergemålsloven april 1927 nr. 3

11 50.1 Kommunens myndighet etter 27, 3. ledd til å holde ettersyn hos overformynderiet delegeres til kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget bestemmer selv hvem som skal forestå ettersynet Kommunens øvrige oppgaver etter loven - blant annet til å velge overformynderi etter 20, 22 samt å avgjøre hvem av overformynderne som skal føre bøker m.m etter 24 - delegeres til formannskapet. Viltloven - 29 mai 1981 nr Formannskapet som miljøutvalg fatter vedtak i saker av prinsipiell eller politisk interesse. Det behandler også saker av planfaglig karakter etter loven Vilt- og fiskenemnda delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter loven med forskrifter Andre behandlingsnivåer skal gis mulighet for innspill eller uttalelse i tråd med vedlegg til formannskapssak 94/ Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som etter loven er lagt til kommunen. Voksenopplæringsloven - 28 mai 1976 nr. 35 Rådmannen delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak etter 5. Tilskudd til studieforbund gis i samsvar med retningslinjer vedtatt av formannskapet i sak 92/00102.

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 Reglementsamling Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 1 Innholdsfortegnelse POLITISK ORGANISASJONSKART... 2 1 DELEGASJONSREGLEMENT... 4 2 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET... 5 3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND

VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV TRYSIL KOMMUNES KRAFTFOND Vedtatt av Trysil kommunestyre 29.04.94, KS-sak 016/94 Godkjent av Fylkesmannen i brev av 07.09.94. Revidert av Trysil kommunestyre 17.04.07,

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2002 Side 109-159 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2002 Side 109-159 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 21. juni 2002 Innhold Side Forskrifter 2002 Mars 18. Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscootere

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Dato for revisjon: 1. mars 2010 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Lovgrunnlag... 4 1.1 Generelt om lovgrunnlag... 4 1.2 Formål med økonomireglement... 4 1.3 Kommunens

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer