DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE"

Transkript

1 DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer, og fra politisk nivå til rådmann. Delegering i budsjettsaker er også beskrevet. Vedtatt dato: Ikrafttredelsesdato: Sist justert: i PS 2013/58 Vedtaksorgan: Halden kommunestyre 1. INNHOLD 1. Innholdsfortegnelse 2. Målsetting 3. Fellesbestemmelser 4. Kommunestyrets virkeområde 5. Delegering fra kommunestyret til ordfører 6. Delegering fra kommunestyret til formannskapet 7. Delegering fra kommunestyret til faste utvalg 8. Delegering fra kommunestyret til andre utvalg og komiteer 9. Delegering fra faste utvalg og komiteer til rådmann 10. Budsjett: Reglement og delegering 11. Avklaring og endring Vedlegg : 1A: Saker som må avgjøres i kommunestyret 1B: Saker som skal avgjøres i kommunestyret 2. MÅLSETTING Halden kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og i forhold til rådmannen. Kommunestyret forutsetter at arbeidet vil bli utført i en atmosfære preget av åpenhet, gjensidig tillit og effektivitet der delegeringen følges opp av løpende dialog og signalgivning. 3. FELLESBESTEMMELSER Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å avgi uttalelser, fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer eller fra politisk nivå til rådmannen. Med begrepet "bestemmelser" i dette reglement forstås lov, forskrift, overordnede planer m.v. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen selv delegere myndighet videre (subdelegere) til ledere av ansvarsenhetene eller til andre. Rådmannen utarbeider eget subdelegeringsreglement.

2 Rådmannen får fullmakt til å tilføre i reglementet nye/endrede lover fortløpende, med de begrensninger som følger av lov og dette reglement. Det fremlegges en halvårlig samlet sak til kommunestyret, hvor kommunestyret vedtar årets endringene mht plassering av lover innenfor utvalgenes ansvarsområder. Rammer for delegering fra faste utvalg og komiteer til administrasjon er: All klagebehandling foretas av vedtaksorganet, med oversending direkte til klageinstansen Utvalget forutsettes å videredelegere myndighet til rådmannen til å treffe vedtak i ikke- prinsipielle saker. For definisjon og vurdering av en prinsipiell sak - se pkt.9. Rådmannen skal rapportere til utvalgene. I prinsippet skal gjennomføring av utvalgets vedtak rapporteres. Utvalgene må selv fastsette hvilken informasjon de forøvrig ønsker, og hvordan denne skal legges fram for utvalget. 4. KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE - Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ og har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller av delegert myndighet. - Kommunestyret kan kreve å få seg forelagt enhver sak til orientering eller avgjørelse, jfr. Kommunelovens 60, med de begrensninger som følger av lovbestemmelser. - Kommunestyret må treffe avgjørelser i saker som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er tillagt kommunestyret selv. - Se vedlegg 1A. - Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål, - Se vedlegg 1B. - Alle andre saker, som etter dette reglementet ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres fra kommunestyret til ordfører, formannskap, politiske faste utvalg og komiteer (kapittel 5-8 og 10) og til rådmannen (kapittel 9 og 10 ). 5. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL ORDFØRER Kommuneloven av , nr Ordfører har anvisningsmyndighet i de tilfeller rådmannen er inhabil. 5.2 Ordfører er generalforsamling i heleide kommunale aksjeselskaper, samt representerer kommunen eller oppnevner representant på sine vegne der kommunen har eierinteresser. Det utnevnes 2 observatører (fra hhv posisjon og opposisjon) som møter på generalforsamling. Ordfører skal sørge for nødvendig avklaring med kommunestyret i saker som skal behandles på generalforsamlingen og i eiermøter. 6. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAPET 6.1 Generelt Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker :

3 - hvor loven åpner adgang for delegasjon og myndigheten ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1A og 1B, og - hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til annet utvalg, se punkt 7-8. Formannskapet treffer vedtak i prinsipielle økonomi- og næringsspørsmål. Formannskapet har videre ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker og kan innstille til Kommunestyret vedrørende overføringer mellom sektorene. Gjennomføre kommuneplan etter Plan- og bygningslovens Kap. 11. Videre er formannskapet kommunens overordnede planutvalg på sektorovergripende kommunedelplaner. Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende kjøp og salg av eiendommer. 6.2 Kommuneloven av , sist endret Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig tilligger et fast utvalg eller komite og som ikke kommunestyret ber om å få seg forelagt Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 6.3 Særlov Delegasjon av myndighet fra kommunestyret i henhold til særlov Formannskapets myndighet fremgår av punkt 6.1 ovenfor. 7. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL FASTE UTVALG Faste utvalg delegeres avgjørelsesmyndighet i saker: - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se pkt. 4, vedlegg 1A og B - i henhold til særlover (se vedlagte oversikt) Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester treffer vedtak i prinsipielle helse og omsorgsspørsmål. Utvalget skal følge opp organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sin sektor. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold treffer vedtak i prinsipielle kultur-, idretts- og mangfoldsspørsmål. Utvalget skal følge opp organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sin sektor. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst treffer vedtak i prinsipielle undervisnings- og barnehagespørsmål. Utvalget skal følge opp organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sin sektor.

4 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø treffer vedtak i prinsipielle saker om fysisk planlegging, miljø- og landbruksspørsmål, samt i alle detaljplansaker. Videre treffer utvalget vedtak i prinsipielle spørsmål innen teknisk drift og byggesak. Hovedutvalg for næring og eiendom skal ha et samarbeid med Næringsrådet. Utvalget skal videre arbeide med enkeltsaker av næringskarakter for å øke sysselsettingen i lokalsamfunnet og for å opprettholde nødvendig framdrift i sentrale næringssaker, herunder Allsang på Grensen. Utvalget skal videre behandle strategisk næringsplan samt ansvarlig for kommunes eiendomsforvaltning. Hovedutvalg for administrasjon Administrasjonsutvalget treffer vedtak i prinsipielle og overordnet personalpolitiske saker i samsvar med hovedavtalens del B 4 og kommunelovens 25. Utvalget har videre ansvar for overgripende forhold i organiseringen. 8. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL ANDRE UTVALG OG KOMITEER Andre faste utvalg og komiteer treffer vedtak iht. særlover med tilhørende forskrifter og andre lokale reglement. 9. DELEGERING FRA FASTE UTVALG OG KOMITEER TIL RÅDMANN Det må foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal behandles politisk) eller om den ikke er prinsipiell og kan behandles av administrasjonen. Det legges vekt på vedtakets prinsipielle betydning og dets konsekvenser. De politiske utvalgene skal samarbeide med rådmannen om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. Det fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen og ordfører ansvaret for å avklare dette. Det er ordfører som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke - eventuelt etter en drøfting av spørsmålet med formannskapet. 9.1 Fra formannskapet, faste utvalg og komiteer Formannskapet, faste utvalg og komiteer delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke- prinsipielle saker innenfor samtlige av sine ansvars- og arbeidsområder. Rådmannen har herunder bl.a. myndighet til å: - Foreta kjøp, salg, feste, forpakting, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom med verdier opp til kr pr. eiendom. - Vurdere om forkjøpsrett er aktuelt i forbindelse med salg av eiendommer på kommunale festetomter. - Slette heftelser til en verdi på inntil kr ,- på parsell eller tomt som er skilt ut fra hovedeiendom på eget gårdsnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomten

5 anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen, og den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. - Avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser forutsatt at kommunens heftelser for den enkelte eiendom ikke overstiger kr ,- og gjenværende sikkerheten ligger innenfor en ramme på 80% av salgsverdi. - Anvise regninger innenfor hele kommunens budsjett. - Lede og avgjøre kommunens forretningsmessige vilkår og undertegne avtaler i forståelse med ordfører. - Anlegge søksmål i ikke- prinsipielle saker for beløp inntil kr Møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og til å avgi bud på inntil kr ,- - Utgiftsføre uerholdelige pengekrav med inntil kr ,- i hvert tilfelle, innenfor budsjettert ramme. - Oppta lån innenfor de rammer som kommunestyret har satt, samt godkjenne lånebetingelsene. Dette gjelder alle lån og refinansiering. Ved inngåelse av nye avtaler, reforhandlinger og endringer i avtalevilkår, skal rådmannen rapportere til formannskapet i påfølgende møte. Rapporten skal inneholde en kortfattet redegjørelse for de vurderinger som er gjort og beslutninger som er tatt. Uansett beløp eller område nevnt ovenfor skal rådmannen ved tvil om en sak likevel er prinsipiell avklare dette med ordfører (jf. pkt. 11 siste avsnitt). Formannskapet og utvalgene ønsker fast skriftlig rapportering i forhold til: - Vesentlig endring i tjenestetilbudet. HAD ønsker herunder rapportering om organisering av tjenestetilbudet. - Økonomirapportering iht. vedtatt plan Gjennomføring av formannskapets og utvalgenes vedtak 10. BUDSJETT: REGLEMENT OG DELEGERING Om budsjettbehandlingen gjelder følgende med grunnlag i kommuneloven av , med forskrifter : 10.1 Vedtak Kommunestyret vedtar budsjettet / økonomiplan ( drifts- og kapitalbudsjett ) og endringer i dette etter innstilling fra formannskapet, jfr. kommunelovens 45, nr Delegering fra kommunestyret. Delegering fra kommunestyret til formannskap og andre faste utvalg eller til rådmann, fastsettes i de årlige budsjettvedtak. 11. AVKLARING OG ENDRING Endringer av reglementet skjer ved kommunestyrevedtak ( pkt. 2 8 og 10 11) og ved utvalgsvedtak ( pkt. 9 ). Dette reglementet erstatter samtlige tidligere vedtatte reglement, retningslinjer og vedtak vedr. delegering fra kommunestyret til formannskap og politiske utvalg og komiteer og fra politisk nivå til rådmann. Ved siden av dette reglement gjelder kun Reglement for politiske faste utvalg og komiteer nedsatt av kommunestyret i Halden, vedtatt endret

6 Når rådmannen er i tvil om forståelse av en bestemmelse, skal denne tvilen fremlegges til avklaring for det organ som har vedtatt bestemmelsen. Er saken av en slik karakter at rådmann ikke kan avvente nevnte organs avklaring, legges tvilen frem til avklaring for ordføreren. Ordførerens avklaring er gjeldende for rådmannen frem til endelig avklaring er innhentet av det organ som er ansvarlig for bestemmelsen. Slik avklaring skal innhentes så snart som mulig.

7 Delegering av myndighet fra kommunestyret i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til det enkelte utvalg og øvrige politiske utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg: Alkoholloven av Barnelov av Lov om barneverntjenester av Lov om eldreråd av Forurensningsloven av Gjeldsordningsloven av Lov om helsemessig beredskap av Kommunehelsetjenesteloven av Lov om psykisk helsevern av Serveringsloven av Lov om smittevern av Lov om sosiale tjenester m.v. av Lov om sykehus av Lov om tobakksskader av Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold: Delingsloven av Gatenavn og stedsnavn Lov om film og videogram av Lov om folkebibliotek av Kringkastingsloven av Kulturminneloven av Lov om stadnamn av Lov om trossamfunn av Lov om voksenopplæring av Hovedutvalg for undervisning og oppvekst: Lov om barnehager av Opplæringsloven av Lov om produktkontroll av Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Lov om beite av Lov om bufe av Lov om floghavre av Forpaktningsloven av Friluftsloven av

8 Industrikonsesjonsloven av Innlandsfiskeloven av Jordloven av Konsesjonsloven av Lov om motorferdsel i utmark av Lov om naturskade av Odelsloven av Plan- og bygningsloven av (Plandel) Lov om plantevernmidler av Samferdselsloven av Skogbruksloven av Viltloven av Forurensningsloven av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av Biomangfoldloven Delingsloven av Plan- og bygningsloven av (Byggesaksdel) Lov om produktkontroll av Vegloven av Lov om brann- og eksplosjonsvern av Vegtrafikkloven av Administrasjonsutvalget: Arbeidsmiljøloven med forskrifter av Arbeidstvistloven av Ferieloven av Kommuneloven av

9 VEDLEGG 1A ( til delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret) Følgende saker må avgjøres av kommunestyret : Alkoholloven av , nr d) Alkoholpolitisk handlingsplan 3-3 Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg 7-1 Fastsetting av bevillingsavgifter Brannvernloven av Brannvernordning Delingsloven av Myndighet til å avholde kart eller delingsforretning - interkommunalt samarbeid Delingsloven av Fastsetter gebyrregulativ Domstolloven av , nr og 57 Valg av forliksrådsmedlemmer Lov om eiendomsskatt av m.fl. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt i kommunen 20 Valg av nemnd til behandling av klager på utskrevet eiendomsskatt. Forvaltningsloven av ledd Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer. Lov om interkommunale selskaper av Kommunestyret vedtar selskapsavtalen 32 Vedtak om oppløsning Kommunehelsetjenesteloven av a- 4 4.ledd, 4a- 10 og 4a ledd Stansing av virksomhet, begjære påtale. Kommuneloven av , nr. 107 Generelt Kommunestyret kan ikke delegere myndighet der det fremgår av loven at myndigheten eksplisitt er lagt til kommunestyret ( kommunestyret "selv" ). 7, nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden, med virkning fra kommende valgperiode. 8, nr. 1: Valg av formannskapet. 9, nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10, nr. 1,2,3 og 6: 1. Opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Utvalgene skal ha minst 3 medlemmer. 2. Fastsettelse av området for de faste utvalgs virksomhet. 3. Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i utvalg som nevnt under 1 6. Omorganisere og nedlegge faste utvalg og komiteer. 11, nr. 1: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon o.l. 12, nr. 1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføring av myndighet til formannskapet, eller et fast utvalg til å fatte vedtak i hastesaker som skulle være gjort av annet organ. 18, nr. 1 og 3: Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme. 19, nr. 1 og 3: Innføring og valg m.v. av kommuneråd. 22, nr. 2: Kommunestyret ansetter rådmannen (administrasjonssjefen).

10 24, nr. 3: Ta avgjørelse om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (minst 6 år). 25, nr. 2: Partssammensatte utvalg. Kommunestyret velger kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant kommunens representanter. 26, nr. 4: Møterett for ansattes representanter i nemnder. Kommunestyret fastsetter nærmere retningslinjer. 27 nr.1: Opprettelse av styre til interkommunalt samarbeid. 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 31, nr. 4 og 5: Fatte vedtak om at møter i andre organer eller visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvern. Fatte vedtak om lukkede dører som nevnt over dersom hensynet til den interne saksbehandling tilsier det og organet ikke selv skal treffe vedtak i saken. 39, nr. 1: Fastsette regler i reglementsform for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 40 nr.5: Fastsette reglement for de folkevalgtes innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. Samme for tap av inntekt og påførte utgifter. 42: Vedtak om møtegodtgjøring (arbeidsgodtgjøring). 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44, nr. 3: Vedtakelse av økonomiplan og endringer i den. 45, nr. 2: Vedtakelse av årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det. 56 nr.1: Vedtak om betalingsinnstilling. 60, nr. 2 og 5: Valg av kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Ansettelse av kommunerevisor. 62: Opprettelse av kommunalt foretak. Kommunale vass- og kloakkavgifter av Forskrifter inklusiv gebyrvedtak Motorferdsel i utmark av Kommunal forskrift Plan- og bygningsloven av Fastsetting av vedtekt 9-1 Ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen 20-5 Vedtak om kommuneplan 27-1 og 2 Vedtak om reguleringsplan 27-3 Klagebehandling angående reguleringsplaner 28-2 Vedtakelse av bebyggelsesplan der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger 30 Vedtak om privat reguleringsplan som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker 35 nr.2 Vedtak om ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner 36 Vedtak om ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 37 Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsledning 69 nr. 4 Vedtak om at den faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser 109 Fastsette gebyr for behandling av diverse søknader 118 Midlertidig vedtak om oppankring og fortøyning av fritidsbåter med videre

11 VEDLEGG 1B ( til delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret) Kommunestyret skal behandle saker dersom en lovbestemmelse gir særlig grunn til å hevde at kommunestyret bør avgjøre saken eller sakens art tilsier at kommunestyret selv bør avgjøre den. Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål, blant annet : Kommunens politiske organisering og reglement for faste utvalg. Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer. Handlingsplaner, nye tiltak / prosjekter av både budsjettmessig og overordnet betydning. Fastsette arbeids- og ansvarsskillene mellom politisk og administrativt nivå, herunder utarbeide / justere reglementer og føringer for utøvelse av delegert myndighet. Vedtak om kommunale budsjett, avgifter, og prinsipper for fastsettelse av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som ikke er fastlagt i lover og forskrifter m.v. Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, plan- og bygningsloven 35, nr. 1 Tid og sted for skjenking, Alkohollovens kap. 4

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Delegasjonsreglement for Hole kommune gjeldende til 2019. Revidering av Hole kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 22.12.2015. Naturmangfoldloven

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre i møte 30.03.2017 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR KOMMUNESTYRET Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 23.04.2015 L.nr. 11490/2015 - Arkiv: 2010/5108-044/&00 REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I NEDRE

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012, 6.2.2014, 21.3.2014, 10.12.2015

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12 Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12 sak 82/12 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR Forhandlingsutvalget 3 stk Administrasjonsutvalget (Adm.utv)

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG. Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007.

DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG. Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007. DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007. 2 DELEGERINGSREGLEMENT FOR GJØVIK KOMMUNE Veiledning til bruk

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune Vedtatt i kommunestyret 15.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Ordfører 3 2 Varaordfører 3 3 Faste godtgjørelser 3 3.1 Ledergodtgjørelser 3 3.1.1 Gruppeledere

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Hjemmelsgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven 1992-09-25-107)

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE KAP. 1. GENERELL DEL 1.1 LOVGRUNNLAG Kommunelovens 41 og 42 fastslår at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring i sitt arbeid.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi Lynnebakken 1.sept 2014 KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

REGLEME T FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER EDSATT AV KOMMU ESTYRET I HALDE KOMMU E

REGLEME T FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER EDSATT AV KOMMU ESTYRET I HALDE KOMMU E REGLEME T FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER EDSATT AV KOMMU ESTYRET I HALDE KOMMU E Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Skånland kommune REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Ajourhold: Vedtak i k-sak 97/0063 innarbeidet i reglementet. Vedtak i k-sak 99/0004 All møtegodtgjørelse reduseres med 50% i 1999. Vedtak i k-sak

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING FOR KOMMUNALE OMBUD I ELVERUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 30.09.2015 i utvalgssak 094/15 og sist endret i kommunestyremøte 17.12.2015 i utvalgssak 117/15. 1 1. GENERELLE

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen Organisering av arbeidet og endring av delegeringsreglementet Arkivsaksnr.: 09/14528 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

KAP. 1 - OM DELEGASJON

KAP. 1 - OM DELEGASJON KAP. 1 - OM DELEGASJON Delegasjon er myndighetstildeling (kompetansetildeling). Det vil si å utruste andre med myndighet man selv har. Etter kommunelovens 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Jens Betsi Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/14 Formannskapet 13.03.2014 14/14 Kommunestyret 15.05.2014

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer