Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/ POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/ Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken skal kommunestyret ta stilling til politisk organisering for kommunestyreperioden Med bakgrunn i gjennomført prosess, foreslås eksisterende organisering i all hovedsak videreført, med følgende endringer: Gjennomgående representasjon legges til grunn Antall komiteer foreslås redusert fra 2 til 1 Komiteens medlemmer økes fra 5 til 7 Antall medlemmer i kontrollutvalget videreføres, men antall representanter fra kommunestyret økes fra 1 til 2. Det opprettes en felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer SAKSOPPLYSNINGER: Prosess knyttet til politisk organisering for perioden har vært gjennomført på følgende måte: Kommunestyret evaluerte eksisterende organisering. Arbeidet ble gjennomført i grupper, sammensatt på tvers av partitilhørighet, og oppsummert i plenum. Regiondirektør i KS Hedmark/Oppland, Trond Lesjø, orienterte kommunestyret om muligheter innenfor kommunelovens rammer, samt om trender i tiden.

2 Kommunestyret arbeidet med fremtidig politisk organisering Arbeidet ble gjennomført gruppevis, og gruppenes innspill danner grunnlag for administrasjonens innstilling i saken. Muligheter og begrensninger i kommuneloven De lovmessige forutsetninger for kommunens politiske organisering m.m. fremgår av kommuneloven. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulikt tall, jfr. kml. 7 nr 2. For kommuner med innbyggertall mellom og , skal kommunestyret ha minst 19 representanter. Følgende utvalg er lovpålagt for en kommune, jfr. kommuneloven: Formannskap: Etter kommuneloven 8, skal kommunestyret velge et formannskap bestående av minimum fem medlemmer, forutsatt at kommunen ikke har innført parlamentarisk styreform. Disse skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kontrollutvalg: Etter kommuneloven 77, skal kommunestyret velge et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer, og minst ett av disse skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Partssammensatt utvalg: Etter kommuneloven 25, skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. Ut over dette, står den enkelte kommune forholdsvis fritt til å opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet, jfr. kml 10. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer, og kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgenes virksomhet. Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor annet ikke følger av lov. Slike utvalg kan eksempelvis være: Klagenemnd: For enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven er kommunestyret klageinstans. Kommunestyret kan vedta at formannskapet eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret skal være kommunens klageinstans, jfr. forvaltningsloven 28, 2. ledd og kml 10. Planutvalg: Planutvalg er ikke et lovpålagt utvalg, men kan opprettes med hjemmel i plan- og bygningsloven 3-3 og kml 10. Videre kan det opprettes komiteer som saksforberedende organ: Komité: Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr. kml 10 nr 5. Slike komiteer kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. Kommunestyrekomité: Kommunestyret kan opprette kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for kommunestyret. Slike komiteer skal bestå av minst tre

3 medlemmer, og kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Disse må ikke forveksles med komiteer ihht. kml 10 nr 5, da det her er krav om at alle kommunestyrets medlemmer, med unntak av kontrollutvalgets medlemmer, skal fordeles inn i komiteene. Varamedlemmer velges blant kommunestyrets varamedlemmer. Øvrige organer Eldreråd Hver kommune skal ha et eldreråd, jfr eldrerådslova 1. Dette skal velges av kommunestyret for valgperioden, og kommunestyret fastsetter selv antall medlemmer. Ihht. eldrerådslova 2, har pensjonistforeninger rett til å komme med forslag til medlemmer til eldrerådet, og flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet er et rådgivende organ, og skal ha anledning til å uttale seg om saker som gjelder rådet og om levekår for eldre, og kan selv ta opp saker som påvirker eldre i kommunen. Protokoll fra rådets behandling skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som fatter endelig vedtak i saken. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Kommunen skal opprette råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr. lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2. Kommunestyret vedtar mandat og sammensetning, og leder og nestleder blir oppnevnt av kommunestyret. Ved oppnevning av representanter for valgperioden, har organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne forslagsrett. Rådet skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jfr 1. Slike saker skal legges frem for rådet i god tid før de skal avgjøres, og rådet kan også selv ta opp saker. Rådets uttalelser skal ligge ved saksdokumentene til det kommunale organet som fatter endelig vedtak i saken. Ungdomsråd Ungdomsråd er ikke et lovpålagt organ. I kommuner der ungdomsråd er opprettet, representerer rådet ungdom i kommunen. Ungdomsrådet har som formål å sikre at unge skal bli hørt i politiske saker som er viktige for byens ungdom. Rådet kan også jobbe med egne saker. Dagens organisering I inneværende kommunestyreperiode har Gausdal kommune følgende organisering:

4 Kommunestyret i Gausdal kommune har 23 representanter. Formannskapet har, i tillegg til lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, følgende myndighet i Gausdal kommune, jfr. gjeldende reglement for delegering av myndighet: Definert myndighet i økonomisaker, herunder blant annet disponering av formannskapets tilleggsbevilgningspost, mulighet til å omdisponere midler mellom vedtatte investeringsprosjekter og disponere avsatte fond til næringsformål innen de rammer som kommunestyret fastsetter, samt fullmakt til å avgjøre saker om å erverve, avhende og makeskifte fast eiendom innenfor en samlet verdi av kr 2,5 mill, forutsatt budsjettmessig dekning. Ansvar for helhetlig ressursstyring og de overordnede linjer for den kommunale virksomhet, med særlig ansvar for kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Kontrollutvalg for kommunens alkoholpolitiske bevillingsreglement. Fullmakt til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Planutvalget har følgende myndighet i Gausdal kommune, jfr. gjeldende reglement for delegering av myndighet: Koordinerer behandling av utkast til kommuneplanens arealdel og fremmer samlet saksinnstilling til kommunestyret for kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, fastsetter planprogram for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, samt vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel. Gi dispensasjon i saker som behandles i medhold av kommunens forskrift om vannog avløpsgebyrer. Gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når det er påkrevd etter motorferdsloven, samt nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark Vedtaksmyndighet etter ulike særlover/forskrifter.

5 Disponerer rammebevilgninger i investeringsbudsjettet i tråd med kommunestyrets forutsetninger for vann og avløp, utbyggingsområder og øvrige tekniske anlegg. Klageorgan for administrative vedtak etter plan- og bygningsloven Det er opprettet to komiteer etter kml 10 nr 5, der komité 1 har et spesielt ansvar for oppvekstområdet og komité 2 for kommunens tjenestetilbud innen helse og pleie- og omsorgsområdet. Disse har ingen beslutningsmyndighet, men innstillingsrett til kommunestyret. Komiteenes primære oppgave er å drive utredningsarbeid i større prinsipielle saker på vegne av kommunestyret og den politiske ledelsen i kommunen. Klagenemnda er kommunens generelle klageorgan etter fvl 28, 2. ledd. Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak truffet av organ opprettet med hjemmel i kommuneloven, samt rådmannens delegerte vedtak der ikke annen klageinstans følger av særlov, med unntak av plan- og bygningsloven. Per i dag har Gausdal kommune et partssammensatt utvalg, som består av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de ansatte. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Det er vedtatt at prinsippet om gjennomgående representasjon skal ligge til grunn i inneværende periode, og dette innebærer at medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer, og at alle kommunestyrerepresentanter skal være representert i ett politisk utvalg. Prinsippet er fraveket mtp sammensetningen i flere av utvalgene. I komité 1, komité 2 og klagenemnda, der det hhv. er 2, 2 og 3 medlemmer som ikke er representert i kommunestyret. Av kontrollutvalgets medlemmer, er det kun ett medlem som også er representert i kommunestyret. I tillegg har Gausdal kommune eldreråd og råd for funksjonshemmede, som behandler saker i tråd med eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. Det er opprettet ungdomsråd. Dette følges opp av ungdomskonsulent, og behandler saker som opptar unge i kommunen. Det er derimot ikke praksis per i dag at ungdomsrådet behandler politiske saker som kan påvirke unge i Gausdal kommune. Evaluering av dagens organisering I forbindelse med evaluering av dagens organisering, er følgende problemstillinger blitt drøftet: Kommunestyrets størrelse Det er ikke fremkommet ønske om endring av kommunestyrets størrelse. Antall representanter kan medføre en utfordring knyttet til gjennomgående representasjon. En eventuell reduksjon kan medføre at mindre partier ikke blir representert i kommunestyret. Politiske utvalg - Hvordan fungerer eksisterende utvalg? - Skal planutvalget videreføres?

6 - Skal komiteer videreføres eller erstattes av hovedutvalg, eventuelt med hvilken myndighet? Dersom komiteer skal videreføres, hvor mange komiteer og hvor mange medlemmer i den enkelte komité? - Det er stilt spørsmål ved bruken av partssammensatt utvalg i inneværende periode. Oppgavefordeling mellom politiske utvalg Drøftingen har hovedsakelig gått på oppgavefordeling mellom kommunestyret og formannskapet og mellom formannskap og planutvalg. Prinsipp om gjennomgående representasjon Det er drøftet hvorvidt gjennomgående representasjon har innvirkning på kvaliteten på arbeidet i det enkelte utvalg og på avgjørelser som tas av kommunestyret. Arbeidsvilkår for folkevalgte Det er ikke fremkommet konkrete ønsker om endringer, ut over at satser for godtgjøring bør revideres. Det fremmes egen sak om arbeidsvilkår for folkevalgte og retningslinjer for politiske utvalg høsten Henvendelse fra Øyer kommune om felles skjønnsnemnd for forpakning Gausdal kommune har mottatt henvendelse fra Øyer kommune, der det foreslås å opprette en felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer. Det vises i denne forbindelse til forpaktningslova 11, 1. ledd, sitat: Det skal haldast skjønn til opplysning om kva tilstand eigedomen er i både når forpaktinga blir tiltrådt og når ho blir fratrådt. Har partane ikkje avtala noko anna, blir skjønnet halde av eit utval på tre medlemer som blir valt av kommunestyret. Skjønn som blir halde av dette utvalet, kan klagast til fylkesmannen. Med bakgrunn i at dette er et spesialisert fagområde, som omhandler takst- og verdikompetanse for landbrukseiendommer, anser Øyer kommune det som hensiktsmessig med en særskilt skjønnsnemnd. I brevet vises til at det kan opprettes en felles nemnd for flere kommuner, der dette forutsetter at valget koordineres for å sikre variert sammensetning, samt at hele nemnda til slutt velges av alle tre kommunestyrene. VURDERING: I forbindelse med kommunestyrets evaluering av eksisterende organisering og arbeid med politisk organisering for neste kommunestyreperiode, har det ikke fremkommet behov for eller ønske om større endringer. Gjeldende organisering foreslås således i all hovedsak videreført. Kommunestyrets størrelse er i tråd med kommunelovens rammer, og foreslås videreført. Videre anses planutvalget for å fungere godt, og dette foreslås derfor videreført med 7 medlemmer for neste periode. Det samme gjelder formannskapet. Når det gjelder komiteene, har følgende synspunkter/problemstillinger blitt fremmet:

7 Komiteene har ikke hatt tilstrekkelig antall saker å jobbe med i perioden Hvor mange komiteer er det hensiktsmessig å ha, og hvor mange medlemmer bør den enkelte komité ha Komitémøter kan fastsettes i møtekalender Fem medlemmer kan være knapt dersom noen melder forfall til møte og vara ikke kan stille I hvilken grad har antall komitémedlemmer som er representert i kommunestyret innvirkning på kommunestyrets engasjement i saken. Skal komiteer erstattes av andre typer faste utvalg, med eller uten vedtaksmyndighet Komiteenes primære oppgave er per i dag å drive utredningsarbeid i større prinsipielle saker på vegne av kommunestyret, og har ikke beslutningsmyndighet, men innstillingsrett. Antall saker komiteen får til behandling, vil således avhenge av hvilke saker kommunestyret ønsker utredet i kommunestyreperioden. Ettersom det oppfattes at det er langt mellom komiteenes oppdrag, foreslår rådmannen at komité 1 og komité 2 erstattes av én komité med et større virkeområde, men fortsatt innstillingsrett til kommunestyret. Dersom antall medlemmer samtidig økes til 7, sikres i tillegg en større robusthet ved eventuelle forfall til møter, der vara ikke har anledning til å stille. Videre vil det i en slik modell være mulig å sikre gjennomgående representasjon, dvs at komiteen kun består av medlemmer som også er representert i kommunestyret. For å sikre kontinuitet i arbeidet og forutsigbarhet for medlemmene, foreslås at det utarbeides fast møteplan for komiteen. Fast møteplan åpner i større grad for at komiteen kan gis orienteringer om kommunens tjenester, pågående utviklingsarbeid mv. I forbindelse med større utredningsoppdrag, kan det fastsettes møter ut over dette. Medlemmer i en slik komité kan også utpekes som kommunestyrets representanter i årlige dialogmøter. En slik løsning vil bidra til at komiteens medlemmer vil opparbeide seg en bred kompetanse når det gjelder kommunens tjenester. «Tjenestekomité» kan være en aktuell betegnelse. Ettersom kontrollutvalget skal utøve kontroll med kommunens virksomhet, kan ikke kontrollutvalgets medlemmer være representert i andre utvalg. Per i dag har kontrollutvalget 5 medlemmer, der én av i disse er representert i kommunestyret. Endringen som skissert over, muliggjør at antall kommunestyremedlemmer som kan være representert i kontrollutvalget kan økes fra én til to. Klagenemnda innkalles sporadisk og kun i forbindelse med klagesaker. Det anses derfor ikke for å være en stor merbelastning om klagenemndas medlemmer også er representert i andre utvalg (med unntak av kontrollutvalget). Per dd er 2 av nemndas 5 medlemmer valgt blant kommunestyrets faste representanter, og de øvrige tre er vararepresentanter til kommunestyret. En slik ordning anses å fungere godt, og kan således videreføres om ønskelig. Partssammensatt utvalg er et lovpålagt organ, og består per dd av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de ansatte. Gjeldende organisering foreslås videreført.

8 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte organer, og velges høsten 2015 i tråd med eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsråd foreslås videreført, men det bør vurderes om rådet i større grad skal involveres som rådgivende organ i politiske saker som angår unge i Gausdal kommune. Rådmannens forslag til politisk organisering for kommunestyreperioden , blir således som følger: Kommunestyret 23 medlemmer Formannskapet 7 medlemmer Planutvalget 7 medlemmer Komité 7 medlemmer Kontrollutvalget 5 medlemmer, hvorav 2 kommunestyrerepresentanter Klagenemnda 5 medlemmer, der disse kan være representert i andre utvalg (med unntak av kontrollutvalget) og/eller der enkelte av medlemmene ikke er representert i kommunestyret. Partssammensatt utvalg formannskapets medlemmer og to representanter for de tillitsvalgte, totalt 9 medlemmer Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges i tråd med eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsråd videreføres Forslaget som er skissert innebærer at prinsippet om gjennomgående representasjon kan ivaretas for alle utvalg, med unntak av kontrollutvalget og eventuelt klagenemnd. Gausdal kommune har mottatt forespørsel fra Øyer kommune om opprettelse av felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer. Hver kommune skal ha en slik nemnd, bestående av minst tre medlemmer, jfr. forpaktningslova 11. Gausdal kommune har per dd ikke et utvalg som tilfredsstiller dette, og med bakgrunn i at det vil være et krav om spesifikk kompetanse hos nemndas medlemmer, anses Øyer kommunes forslag for å være hensiktsmessig. Kommunene vil i så tilfelle være representert med ett medlem hver, der det blir viktig å sikre en variert sammensetning. Dersom kommunestyret ønsker en slik løsning, vil det fremmes sak om valg av medlemmer til en slik nemnd etter kommunevalget, i forbindelse med valg av representanter til øvrige styrer, råd og utvalg. Reglement for folkevalgte, herunder godtgjøringer o.l., vil bli fremmet som egen sak innen utgangen av inneværende valgperiode. Delegering av myndighet til politiske organer Ihht. kommuneloven 39 nr 2, skal kommunestyret selv vedta reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen året etter at kommunestyret ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. Dette innebærer at kommunestyret skal vedta nytt delegeringsreglement innen

9 Det er allikevel mulig å justere det enkeltes utvalgs oppgaver og myndighet i forbindelse med at ny politisk organisering skal fastsettes, der det anses hensiktsmessig. Det har i evalueringsprosessen fremkommet forslag om at kommunestyret behandler alle politiske høringsuttalelser i Gausdal kommune. Per i dag behandles slike uttalelser delvis av formannskapet og delvis av kommunestyret. Reglement for de ulike politiske utvalg vil bli fremmet som egen sak innen utgangen av inneværende valgperiode. Det vil i den forbindelse kunne vurderes hvilke oppgaver som skal tillegges det enkelte utvalg. Konklusjon: Politisk organisering i inneværende periode foreslås i all hovedsak videreført, med følgende endringer: Komité 1 og komité 2 erstattes av én tjenestekomité med 7 medlemmer, med samme mandat som komiteene har per i dag. Medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Antall medlemmer av kontrollutvalget som er representert i kommunestyret, økes fra én til to. Gausdal kommune støtter forespørsel fra Øyer kommune om opprettelse av felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer. Kommunene vil være representert med ett medlem hver. Det fremmes sak om valg av medlemmer til en slik nemnd høsten 2015, i forbindelse med valg av representanter til øvrige styrer, råd og utvalg. Politisk organisering for kommunestyreperioden blir da som følger: Kommunestyret 23 medlemmer Formannskapet 7 medlemmer Planutvalget 7 medlemmer Komité 7 medlemmer Kontrollutvalget 5 medlemmer, hvorav 2 kommunestyremedlemmer Klagenemnda 5 medlemmer, der disse kan være representert i andre utvalg (med unntak av kontrollutvalget) og/eller der enkelte av medlemmene ikke er representert i kommunestyret. Partssammensatt utvalg formannskapets medlemmer, samt to representanter for de ansatte. Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, der medlemmer velges i tråd med de aktuelle lover, samt ungdomsråd Prinsippet om gjennomgående representasjon ivaretas for alle utvalg, med unntak av kontrollutvalg og eventuelt klagenemnd. Reglement for folkevalgte, herunder godtgjøringer o.l., samt reglement for de ulike politiske utvalg, vil bli fremmet som egne saker innen utgangen av inneværende valgperiode

10 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Kommunestyret vedtar slik politisk organisering for kommunestyreperioden : 1. Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 medlemmer 2. Formannskapet videreføres med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. 3. Planutvalg videreføres med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. 4. Det opprettes en tjenestekomité med 7 medlemmer. Disse velges blant kommunestyrets medlemmer. Komiteen skal primært drive forberedende behandling av saker med innstillingsrett til kommunestyret. 5. Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 kommunestyrerepresentanter. 6. Klagenemnda skal ha 5 medlemmer, der disse kan være representert i andre utvalg med unntak av kontrollutvalget - og/eller der enkelte av medlemmene kan velges blant kommunestyrets varamedlemmer. 7. Partssammensatt utvalg videreføres. Dette er sammensatt av formannskapets medlemmer, samt to representanter for de ansatte. 8. Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges høsten 2015 i tråd med eldrerådslova og lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. 9. Ungdomsråd videreføres 10. Reglement for politiske utvalg fremmes som egen sak innen utgangen av inneværende valgperiode. 11. Gausdal kommune støtter forslag om opprettelse av felles skjønnsnemnd for forpaktning for kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer for valgperioden Dette fremmes som egen sak høsten 2015.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/ ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6049/15 Arkivsaksnr.: 15/1345-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Forslag, reglement - arbeidsvilkår for folkevalgte

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 2019.

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 18.08.2015 09:00 REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG FOR PERIODEN 2015-2019

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 18.08.2015 09:00 REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 18.08.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/15 Sak 57/15 Sak 58/15 Sak 59/15 Sak 60/15 Sak 61/15 Sak 62/15 Sak 63/15

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden

Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling For det konstituerende kommunestyremøtet for kommunestyreperioden 2015-2019 Møtedato: 08.10.2015 Møtested: Eidsberg ungdomsskole, Aulaen Møtetid: 16.00-17.00 Fotografering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt fotografering av hver enkelt representant undervegs i møtet (i en pause).

MØTEINNKALLING. Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt fotografering av hver enkelt representant undervegs i møtet (i en pause). SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 12.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

DELEGASJONS- REGLEMENT

DELEGASJONS- REGLEMENT Delegeringsreglement DELEGASJONS- REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Side 1 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 21.03.2013 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 7. april 2011 kl 09.45 på Kommunehuset. SAK NR. 07/11 SAK NR. 08/11 SAK NR. 09/11 REFERATER. SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE i Moss kommune, side 1 REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL DE FOLKEVALGTE I MOSS KOMMUNE vedtatt av bystyret 23.09.2003 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Ordføreren. Rettelser og tillegg:

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak.

Bystyrets behandling i møte den : 1 Formål og mandat. 2 Sammensetning. 3 Valg av representanter. Votering. Vedtak. Bystyrets behandling i møte den 27.10.2016: Votering Enstemmig vedtatt Vedtak 1 Formål og mandat 1.1 Hjemmel Administrasjonsutvalget er et lovfestet organ med hjemmel i kommunelov av 25. september 1992,

Detaljer

Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016.

Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016. Godtgjørelse til folkevalgte i Molde kommune pr 1. januar 2016. Reglement - godtgjørelse folkevalgte i Molde kommune 1. Ordfører Ordførerens godtgjørelse fastsettes i forbindelse med kommunestyrets årlige

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/556 KOMMUNEREFORMEN - INTERIMSNEMND Ordførers innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Delegeringsreglement 2016-2020 Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Kommunestyrets vedtak 29.09.2016 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående regler for delegering 1.1 Kommunestyret

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Jan Fridthjof Bernt Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Faglig Forum for Formannskapssekretærer Bergen, Clarion Hotel, Bergen airport 12. januar 2 De kommunale og fylkeskommunale organene Kjerneorganene

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Saksfremlegg Saksnr.: 10/3471-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: GRUNNTREKK I EN FORMANNSKAPSMODELL OG EN PARLAMENTARISK STYRINGSMODELL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen 18.04.2017 13:00 Det innkalles med dette til møte i Tjenestekomiteen. Orientering: Presentasjon av Gausdal frivilligsentral

Detaljer

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE STRAND KOMMUNE SITT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Strand kommunestyre 17.06.2015 INNHOLD 1. PRINSIPP FOR GODTGJØRING... 3 1.1 Ordfører... 3 1.2. Varaordfører... 4 1.3. Utvalgslederne

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 09.12.2015 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Arkivsaksnr.: 09/2328-29 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Hjemmel: Kommuneloven Nedsatt utvalgs innstilling:

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR

41/15 15/609 VALG AV HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG DRIFT /15 15/610 VALG AV HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2015 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset

MØTEINNKALLING. Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 80 88 00, fax 74 80 88 09

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå

Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Rakkestad kommune Arbeidsdelings- og delegasjonsreglement for politisk nivå Saksnr. 16/4406 Journalnr. 1422/17 Arkiv 033 &20 Dato: 25.01.2017 Deler av regelmentet til behandling i Formannskapet 1. februar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 16.06.15

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 16.06.15 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 40/15 Sak 41/15 Sak 42/15 Sak 43/15 Sak 44/15 Sak 45/15 Sak 46/15 Sak 47/15

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum

Saksfremlegg. Saksutredning: Arkivsak: 10/ Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg Arkivsak: 10/4860-2 Sakstittel: HØRING - ENDRINGER I KOMMUNELOVEN K-kode: 033 &13 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Sørum kommune gir følgende uttalelse til forslag til endringer i kommuneloven:

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228

Saksansv.: Steinar Haarr Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 12/228 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 14.02.2012 009/12 BAS Formannskap 28.02.2012 017/12 BAS Kommunestyret 08.03.2012 019/12 BAS Saksansv.: Steinar Haarr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Lunner kommune EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-3 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011

ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Arkivsaksnr.: 09/2328-27 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold ENDRET POLITISK ORGANISERING FRA NY VALGPERIODE 2011 Hjemmel: Kommuneloven Ordførers innstilling: Fra

Detaljer

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra 19.10.2016 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre 13.12.2016, sak 28/2016. 10.01.17 Side 1 Innhold 1. Generelt...

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Lunner kommune EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-7 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår REVIDERING Rv. nr. Revidert av Rev. dato Med hjemmel i Avsnitt 1. Heidi 1.sept 2014 Lynnebakken KST vedtak, jfr sak 50/14, 79/14 og 90/14 2. Erling Kristiansen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer