NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE"

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret Endret av kommunestyret , , , , og samt oppdatert etter kommunestyrets vedtak under fornyet budsjettbehandling for 2014 der kultur- og stedsutviklingsutvalget ble vedtatt nedlagt f.o.m Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Vår dato: Arkivsak: 14/ Løpenr. 18/15

2 2

3 DELEGASJONSBESTEMMELSER HENSIKT FELLESBESTEMMELSER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET TILBAKEKALLING AV FULLMAKTER I ENKELTSAKER OMGJØRINGSRETT RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I... SÆRSKILTE TILFELLE JUSTERINGER AV REGLEMENTET POLITISKE ORGANER POLITISK STRUKTUR DE POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET KOMMUNESTYRET SAMMENSETNING KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET STYREREPRESENTASJON FORMANNSKAPET SAMMENSETNING FORMANNSKAPETS MYNDIGHET TEKNISK UTVALG SAMMENSETNING TEKNISK UTVALGS MYNDIGHET HELSE- OG SOSIALUTVALGET SAMMENSETNING UTVALGETS MYNDIGHET OPPVEKSTUTVALGET SAMMENSETNING UTVALGETS MYNDIGHET KULTUR- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET - nedlagt f.o.m ARBEIDSMILJØUTVALG AD HOC UTVALG (KOMITĔER) ORDFØRER ORDFØRERS MYNDIGHET RÅDMANN RÅDMANNENS ANSVAR RÅDMANNENS MYNDIGHET KLAGE OG TILSYN KLAGEBEHANDLING KONTROLLUTVALG

4 4

5 Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg Hjemmel: Kommuneloven av nr. 107 Vedtatt dato: Vedtaksorgan: Notodden kommunestyre Endringsdato: , og , , og , samt justering pr DELEGASJONSBESTEMMELSER 1. HENSIKT Delegasjonsreglementet skal bidra til å legge grunnlag for en klar og hensiktsmessig ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organer, og mellom disse organene og rådmannen. 2. FELLESBESTEMMELSER Med delegasjon menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder fra kommunestyret til politiske utvalg, eller til rådmannen. 2.1 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som er vedtatt av kommunestyret eller annet overordnet organ. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre (subdelegere) til andre nivåer i administrasjonen. 2.2 TILBAKEKALLING AV FULLMAKTER I ENKELTSAKER Et overordnet organ kan etter eget vedtak kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ eller rådmannen har til behandling i henhold til delegert myndighet. I tillegg kan ordføreren og utvalgsledere kreve at en sak som et underordnet organ eller rådmannen har til behandling i henhold til delegert myndighet, blir forelagt et overordnet organ til behandling. 2.3 OMGJØRINGSRETT Et overordnet organ kan innenfor rammen av forvaltningsloven 35 på eget initiativ omgjøre eget vedtak eller vedtak truffet av et underordnet organ. 5

6 2.4 RETT TIL Å UNNLATE Å GJØRE BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET I SÆRSKILTE TILFELLE Den som har fått delegert myndighet, kan anmode det overordnede organet å fatte avgjørelse hvor spesielle forhold tilsier det. 2.5 JUSTERINGER AV REGLEMENTET Rådmannen har fullmakt til fortløpende å foreta de justeringer i reglementet som er direkte konsekvenser av vedtatte organisatoriske endringer, eller vedtatte lovendringer når disse klart ikke rokker ved reglementets prinsipper eller omfanget av de gitte fullmakter. Slike justeringer rapporteres til det/de politiske utvalg som berøres. 3. POLITISKE ORGANER 3.1 POLITISK STRUKTUR Den politiske utvalgsstrukturen i Notodden kommune består av følgende organer utenom kommunestyret: formannskap teknisk utvalg landbruk- og miljøutvalg helse og sosialutvalg oppvekstutvalg kultur- og stedsutviklingsutvalg administrasjonsutvalg Alle disse organene opptrer på samme nivå, men innenfor sine respektive områder, og har innstillingsrett til kommunestyret. I tillegg er det følgende særlovnemnder: klientutvalg, eldreråd, valgstyre og stemmestyrer, fast utvalg for plansaker, ligningsnemnd, overligningsnemnd, takstutvalg, overtakstnemnd, råd for funksjonshemmede. Saksbehandlingen i disse organene framgår av vedkommende særlov. 3.2 DE POLITISKE ORGANERS VIRKSOMHET Kommunen skal ha en klar og sterk politisk styring i form av debatter og beslutninger. De politiske organer skal i hovedsak sette fokus på store og prinsipielt viktige saker. Det skal legges vekt på å utvikle kvalitetsmål og rapportering i forhold til slike mål. Som hovedregel skal politiske organer på samme nivå ikke behandle samme sak. 6

7 4. KOMMUNESTYRET 4.1 SAMMENSETNING Kommunestyret har 41 medlemmer som velges av de stemmeberettigede innbyggerne i Notodden for en periode på 4 år. 4.2 KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen og har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. I henhold til kommuneloven skal kommunestyret selv fatte avgjørelse i følgende saker: - Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første årene av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode ( 7 nr. 3). - Valg av formannskap ( 8 nr. 1). - Fastsetting av formannskapets saksområde og kompetanse ( 8 nr. 3). - Valg av ordfører og varaordfører ( 9 nr. 1). - Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av faste utvalg. Fastsettelse av deres saksområde og kompetanse, og valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder ( 10 nr. 1, 2, 3 og 6). - Opprettelse av kommunestyrekomitéer som saksforberedende organ for kommunestyret ( 10a i kraft fra ). - Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift eller institusjon ( 11 nr. 1). - Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av kommunedelsutvalg, fastsettelse av deres saksområde, og valg av medlemmer, leder og nestleder ( 12 nr. 1, 2, 3 og 5). - Tildeling av hastekompetanse til annet folkevalgt organ ( 13 nr. 1). - Vedtak om innføring og oppheving av parlamentarisk styringsform ( 18 nr. 1 og 3). - Vedtak om innføring og valg av kommuneråd ( 19 nr. 1 og 3). - Tilsetting av rådmann ( 22 nr. 2). - Vedtak om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål ( 24 nr. 3). - Valg av kommunens representanter til administrasjonsutvalget, og blant disse leder og nestleder ( 25 nr. 2). - Fastsettelse av nærmere retningslinjer for de ansattes møte- og talerett i kommunale nemnder når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte ( 26 nr. 4). - Vedtak om å opprette styre for interkommunalt samarbeid og dets myndighet ( 27 nr. 1). - Vedtak om å gi sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale m.m. ( 28). - Vedtak om delegasjon av myndighet i forbindelse med vertskommunesamarbeid ( 28a-k). - Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvernet ( 31 nr. 4). - Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper skal holdes for lukkede dører p.g.a. et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller sakstype, når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken ( 31 nr. 5). - Fastsettelse av reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer ( 39 nr. 1). - Plikten til å ta stilling til forslag som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 2 % av innbyggerne, alternativt minst 300 innbyggere i kommunen står bak forslaget ( 39a). - Fastsettelse av reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling ( 40 nr. 5). 7

8 - Fastsettelse av regler om utgiftsdekning, økonomisk tap, samt arbeidsgodtgjørelse til folkevalgte ( 41-42). - Opprettelse av eller tilslutning til pensjonsordning for folkevalgte ( 43). - Vedtak om økonomiplan og endringer i den etter innstilling fra formannskapet ( 44 nr. 1, jfr. nr. 6). - Vedtak om årsbudsjett og endringer i dette etter innstilling fra formannskapet ( 45 nr. 2). - Vedtak om årsregnskap ( 48 nr. 3). - Fastsettelse av regler for kommunens finansforvaltning ( 52 nr. 1). - Vedtak om betalingsinnstilling ( 56 nr. 1). - Vedtak om opprettelse av kommunalt eller foretak, herunder valg styre og fastsettelse av vedtekter for foretaket ( 62). - Valg av kontrollutvalg ( 77). I tillegg skal kommunestyret selv: Vedta avgifter, gebyrer eller betaling til kommunen med mindre denne myndigheten er særskilt lagt til annet organ ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse. Vedta kommunale forskrifter eller vedtekter i henhold til kommunelov og særlover med mindre denne myndigheten er særskilt lagt til annet organ ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse. Ha ansvaret for, og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner, og å peke ut en tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste planutvalg for plansaker (teknisk utvalg) utarbeider og behandler forslag til planer (plan- og bygningsloven 9-1). Vedta kommuneplanen (plan- og bygningsloven 20 nr. 5). Behandle bebyggelsesplaner dersom det foreligger vesentlige innsigelser fra fylkeskommunen, nabokommunen eller statlig fagmyndighet (plan- og bygningsloven) 28-2, 4. ledd). Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan dersom det også omfatter arealer utenom planen (plan- og bygningsloven 35 nr. 2). Vedta ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan (plan- og bygningsloven 36). Vedta ekspropriasjon til vann- og avløpsledning (plan- og bygningsloven 37). Vedta om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen (eigedomsskattelova 2). Fastsette organisasjonsform og ledelse for helsetjenesten i kommunen i samsvar med lov og helseplan (kommunehelseloven 3-1). Fatte vedtak i saker om miljørettet helsevern hvor avgjørelsesmyndigheten ikke kan delegeres, dvs. etter kommunehelseloven 4a-4, fjerde ledd, 4a-10 og 4a-11, tredje ledd. Vedta kommunens handlingsprogram. Vedta kommunens årsberetning. Opprette nye, nedlegge eksisterende eller gjøre vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud. Fatte nødvendige skatte- og avgiftsvedtak. Fatte vedtak om politisk organisering og styring. Fastsette retningslinjer for politikken i alkoholbevillingssaker i Notodden kommune. Oppnevne valgstyre. Vedta evt. øvrige lovfestede oppgaver i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. 8

9 4.3 STYREREPRESENTASJON Medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret kan ikke velges som styremedlemmer i selskaper hvor kommunen har eierinteresser. De kan likevel velges som styremedlemmer i interkommunale selskaper. 5. FORMANNSKAPET 5.1 SAMMENSETNING Formannskapet har 11 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer for en periode på 4 år. Formannskapet er også kommunens administrasjonsutvalg. Når formannskapet opptrer som administrasjonsutvalg, skal det i tillegg tiltres med 2 medlemmer eller varamedlemmer som er oppnevnt av og blant de ansatte for to år av gangen. 5.2 FORMANNSKAPETS MYNDIGHET Formannskapet behandler forslag til: økonomiplan årsbudsjett skattevedtak Formannskapet utgjør kommunens kommuneplanutvalg, og behandler Mål for utviklingen i kommuneplanen. Kommunedelplaner innenfor sektorområder behandles av de andre utvalgene innenfor deres respektive områder. Formannskapet skal jevnlig forelegges økonomirapporter. I medhold av bestemmelsene i alkoholloven avgjør formannskapet søknader om tildeling av faste salgs- og skjenkebevillinger i henhold til vedtatte retningslinjer for bevillingspolitikken i Notodden kommune. Likeledes fastsetter formannskapet skjenke- og salgstiden for alkohol. Innenfor sitt saksområde har formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kommuneloven 13. I forbindelse med gjennomføring av medarbeidersamtaler med rådmannen og forhandlinger om rådmannens lønn oppnevnes av og blant formannskapet et utvalg på 3 personer. Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget fastsetter den politikk, de retningslinjer og de mål som gjelder lønns- og personalspørsmål i kommunen. Det avgir innstilling ved ansettelse av rådmann, samt i andre saker på området som skal avgjøres av kommunestyret. 9

10 6. TEKNISK UTVALG 6.1 SAMMENSETNING Teknisk utvalg har 9 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år. 6.2 TEKNISK UTVALGS MYNDIGHET Teknisk utvalg er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningsloven 9-1. Utvalget skal i den forbindelse selv behandle følgende saker: - Reguleringsplaner (plan- og bygningsloven 27-2). - Bebyggelsesplaner (plan- og bygningsloven 28-2). - Private reguleringsforslag (plan- og bygningsloven 30). - Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (plan- og bygningsloven 33). - Dispensasjon etter plan- og bygningsloven 7 dersom saken anses å være av prinsipiell betydning. Innenfor sitt område fatter teknisk utvalg vedtak i prinsipielle saker. Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplanen, samt de retningslinjer som for øvrig er gitt av kommunestyret. Teknisk utvalg vedtar kvalitetsstandarder for tjenestene innenfor de fagområdene utvalget dekker i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer. Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet. Utvalget behandler kommuneplanens arealdel, samt kommunedelplaner innenfor sitt område. Innenfor sitt saksområde har teknisk utvalg myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kommuneloven

11 7. HELSE- OG SOSIALUTVALGET 7.1 SAMMENSETNING Helse- og sosialutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år. 7.2 UTVALGETS MYNDIGHET Innenfor områdene for seksjon for helse og sosiale tjenester og seksjon for pleie og omsorg fatter utvalget vedtak i prinsipielle saker. Utvalget vedtar kvalitetsstandarder for tjenestene innenfor områdene helse, sosial og pleie og omsorg i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer. Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet. Utvalget behandler videre kommunedelplaner/plansaker innenfor sitt område. Det skal legges vekt på en trinnvis behandling av større plansaker hvor utvalget deltar aktivt som premissleverandør i planprosessen. Innenfor sitt saksområde har utvalget for helse og sosial myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kommuneloven OPPVEKSTUTVALGET 8.1 SAMMENSETNING Oppvekstutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år. 8.2 UTVALGETS MYNDIGHET Innenfor området for seksjon for oppvekst fatter utvalget vedtak i prinsipielle saker. Utvalget vedtar kvalitetsstandarder for tjenestene innenfor området for oppvekst i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer. Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet. Utvalget behandler videre kommunedelplaner/plansaker innenfor sitt område. Det skal legges vekt på en trinnvis behandling av større plansaker hvor utvalget deltar aktivt som premissleverandør i planprosessen. Innenfor sitt saksområde har oppvekstutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kommuneloven KULTUR- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET nedlagt fra og med ref kommunestyrets fornyede budsjettbehandling for

12 10. ARBEIDSMILJØUTVALG Arbeidsmiljøutvalget består av like mange representanter fra arbeidsgivers og arbeidstakernes side. Rådmannen velger arbeidsgivers representanter til utvalget. Leder av administrasjonsutvalget har rett til å delta i utvalgets møter som observatør, og har talerett. Utvalget behandler saker i henhold til arbeidsmiljøloven 24 og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 11. AD HOC UTVALG (KOMITĔER) Alle politiske utvalg gis myndighet til å opprette ad hoc-utvalg (komitéer) til forberedende behandling av saker, og til å utføre særskilte verv innenfor de respektive utvalgs område. Valg av medlemmer og fastsettelse av mandat foretas av de respektive utvalg. Komitéene har myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til komitéens oppdrag, jfr. kommuneloven 10 nr. 5. Innstilling fra komitéene skal fremmes til videre politisk behandling via rådmannen. 12

13 12. ORDFØRER 12.1 ORDFØRERS MYNDIGHET Ordfører gis myndighet til å avgi uttalelser på vegne av kommunestyret i saker hvor det ikke er tid til å forelegge saken for kommunestyret til behandling. Ordfører har myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier og medeier, og til å representere kommunen i selskapenes generalforsamling. Saker av prinsipiell karakter skal likevel først tas opp til politisk behandling. Ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i ferietiden i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Vedtak som fattes i henhold til sommerfullmakten, refereres for de respektive utvalg i første møte etter ferien. I de tilfelle hvor det oppstår tvil om hvilket utvalg som skal fatte hastevedtak etter kommuneloven 13, jfr. reglementet for de enkelte utvalg, bestemmer ordføreren hvilket utvalg som skal behandle saken. Ordføreren har innenfor særskilt bevilgede rammer fullmakt til å bruke midler til gaver og representasjon på vegne av kommunen. 13

14 13. RÅDMANN Rådmannen er den øverste leder for kommunens administrasjon. Hans oppgaver og myndighet framgår bl.a. av kommuneloven 23. Rådmannen har rett og plikt til å uttale seg i alle saker som går til politisk behandling RÅDMANNENS ANSVAR Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og innbyggernes krav til tjenester. Følge opp de politiske beslutningene. Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablering av rutiner for intern kontroll. Kvalitetssikre kommunale tjenester. Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. Motivere og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon. Ivareta kommunens overordnede ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Følge opp kommunens øvrige ledere. Sørge for gode rapporteringsrutiner til politisk ledelse. Sikre god brukermedvirkning fra brukere og brukerorganisasjoner i saker som angår utvikling og/eller endring av offentlige tjenestetilbud RÅDMANNENS MYNDIGHET Rådmannen har myndighet til å avgjøre alle personalsaker innenfor rammene av de personalpolitiske mål som administrasjonsutvalget har vedtatt. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, med mindre lovbestemmelser eller delegasjonsreglementet fastsetter at avgjørelsen tilligger annet kommunalt organ. Rådmannen gis videre myndighet til å avsette til fond budsjetterte overføringer fra driftsregnskap til investering av bevilgninger som ikke blir brukt i det regnskapsåret de er bevilget. Rådmannen gis myndighet til å overføre midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i den hensikt å finansiere mindre utstyrsanskaffelser som i henhold til gjeldende forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Fullmakten begrenses oppad til kr pr. anskaffelse, og det forutsettes at det er avsatt tilsvarende beløp i driftsbudsjettet til samme formål. Rådmannen har myndighet til å opptre på kommunens vegne i alle saker hvor det kreves offentlig påtale og kommunen er part. Rådmannen gis myndighet til å skrive under på vegne av kommunen på kontraktsrettslige dokumenter. 14

15 14. KLAGE OG TILSYN 14.1 KLAGEBEHANDLING Klage over enkeltvedtak truffet av rådmannen, forelegges det faste politiske utvalg innenfor vedkommende saksområde/kommunestyret før klagen eventuelt sendes klageinstansen. Klage over enkeltvedtak truffet av politisk utvalg etter delegert myndighet fra kommunestyret, behandles av utvalget før klagen sendes statlig klagenemnd eller annen klageinstans opprettet av kommunestyret. Formannskapet er klageinstans over enkeltvedtak (jfr. forvaltningsloven 2) truffet av organer opprettet i medhold av kommuneloven, med mindre det er fastsatt særskilte bestemmelser om klageinstansen i lov eller delegasjonsreglement. Fylkesmannen behandler klage på enkeltvedtak som er truffet av kommunestyret KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer, og velges av kommunestyret. Kommunestyret velger blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Nærmere regler for kontrollutvalget framgår av kommuneloven 77 og forskrift av om kontrollutvalg. 15

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012, 6.2.2014, 21.3.2014, 10.12.2015

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE INKL. REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING OG MØTEVIRKSOMHET I POLITISKE UTVALG I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 Endret av kommunestyret 07.02.2008,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE INKL. REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING OG MØTEVIRKSOMHET I POLITISKE UTVALG I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007. Endret av kommunestyret 07.02.2008

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Jan Fridthjof Bernt Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Faglig Forum for Formannskapssekretærer Bergen, Clarion Hotel, Bergen airport 12. januar 2 De kommunale og fylkeskommunale organene Kjerneorganene

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet 25.2.2016, Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver 1 Kommuneloven 39 nr. 2 39. Reglement. Arkiv. 1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Hjemmelsgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven 1992-09-25-107)

Detaljer

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017

REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER GODKJENT I KOMMUNESTYRENE I FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER JUNI 2017 1 Oppnevning av fellesnemnda Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven 26.

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

Reglement for Omsorgssutvalget

Reglement for Omsorgssutvalget Reglement for Omsorgssutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Omsorgssutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Omsorgsutvalgets medlemmer velges

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement.

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement. NAVN DELEGERINGSREGLEMENT, ALLMENN DEL ENHET/NUMMER KOMMUNESTYRET Godkjent av Kommunestyret Dato: 10.4.2008 Sist revidert: 10.12.2015 1. MÅLSETTING Målsettingen med Folldal kommunes delegeringsreglement

Detaljer

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget

Reglement for oppvekst- og kulturutvalget Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 1. VALG OG SAMMENSETNING. Oppvekst- og kulturutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode av kommunestyret. Oppvekst- og

Detaljer

Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet

Stikkordsmessig svar til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Stikkordsmessig "svar" til de fleste av kontrollspørsmål 9 om delegasjon på side 30 i oppgaveheftet Oppgave 1 Delegasjon: kort: tildeling av myndighet til annet organ/person myndighet Gir ikke fra seg

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN

DELEGERINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, ORDFØRER OG RÅDMANN Arkivsak-dok. 16/00158-6 Saksbehandler Helga Soldal Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 Klima- og miljøutvalget 12.04.2016 Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget 12.04.2016 Omsorg- og velferdsutvalget

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Delegasjonsreglement for Hole kommune gjeldende til 2019. Revidering av Hole kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 22.12.2015. Naturmangfoldloven

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Lunner kommune EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-7 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement To reglementer: 1 Fra kommunestyret til underliggende politiske organer og til administrasjonen v/rådmannen 2 Fra rådmannen til underliggende administrative organer og ledere Reglement

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer