Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsreglement Oversikt over lover"

Transkript

1 Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven Helse og omsorgstjenesteloven Helseberedskapsloven Husbank Introduksjonsloven Jordloven Kommuneloven Konsesjonsloven Laksefisk og innlandsfisk m.v. Matrikkelloven Motorferdsel i utmark og vassdrag Naturmangfoldloven Naturskadeloven Odelsloven Opplæringsloven Pasient og brukerrettighetsloven Plan- og bygningsloven Privatskoleloven Serveringsloven Skogbruksloven LOV nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. LOV nr 64 Lov om barnehager LOV nr 100 Lov om barneverntjenester LOV nr 31 Lov om eierseksjoner LOV nr 21: Lov om film og videogram LOV nr 108: Lov om folkebibliotek LOV nr 29: Lov om folkehelsearbeid LOV nr 01: Lov om forpakting LOV nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall LOV nr 16: Lov om friluftslivet LOV nr 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV nr 56 Lov om helsemessig og sosial beredskap LOV nr 30: Lov om husbanken LOV nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere LOV nr 23: Lov om jord LOV nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner LOV nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv LOV nr 47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. LOV nr 101: Lov om eigedomsregistrering LOV nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag LOV nr 100 om forvaltning av naturens mangfold LOV om sikring mot og erstatning for naturskader LOV nr 58: Lov om odelsretten og åsetesretten LOV nr 61: Lov om grunngrunnskolen og den vidaregåande opplæringa LOV nr 63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) LOV nr 77: Plan- og bygningslov og LOV nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) LOV nr84: Lov om private skolar med rett til statstilskot LOV nr 55: Lov om serveringsvirksomhet LOV nr 31: Lov om skogbruk Forslag til delegasjonsreglement

2 Smittevernloven Sosiale tjenester i NAV Stedsnavn Straffeloven Tobakkskadeloven Vannressursloven Vass- og avløpsanleggloven Valgloven Vegloven Vegtrafikkloven Viltloven Yrkestransportlova LOV nr 55: Lov om vern mot smittsomme sykdommer LOV nr 131 Lov om sosiale tjenester I NAV LOV nr 11: Lov om stadnamn LOV nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) LOV nr 14: Lov om vern mot tobakksskader LOV nr 82 Lov om vassdrag og grunnvann LOV nr 12: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg LOV nr 57: Lov om valg til stortinget, fylkesting og kommunestyrer LOV nr 23: Veglov LOV nr 04: Vegtrafikklov LOV nr 38: Lov om viltet LOV Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy Forslag til delegasjonsreglement

3 Lokale forskrifter Avfallsforskriften Kommunal renovasjon Forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet Vann og avløpsgebyr FOR nr 4902: Åpen brenning av avfall, brennin av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Steinkjer kommune FOR nr 1508: Kommunal renovasjon, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner FOR nr 263 Forskrift om vedtekter vedrørende fartsgrenser og skiltmyndighet, Steinkjer kommune FOR nr 1622 Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommuner Forslag til delegasjonsreglement

4 GENERELT OM DELEGASJON Dette reglementet beskriver Steinkjer kommunestyres tildeling av avgjørelsesmyndighet. Delegert myndighet gjelder den til enhver tid gjeldende lov og forskrifter gitt med hjemmel i loven. Se Delegert myndighet utøves innenfor rammene av vedkommende særlov og kommuneloven, og forutsetter at overordna og tematiske planer skal til politisk behandling. Det vil si at saker av prinsipiell karakter skal behandles av et politisk organ. Delegasjon i særlover gis primært i forhold til enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell karakter. Dersom den som er gitt delegert myndighet er usikker på om saken er av prinsipiell betydning, skal saken behandles av overordna organ, eventuelt av kommunestyret. Kommunestyret Kommunestyret er Steinkjer kommunes øverste organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen. Kommunestyret kan delegere sin myndighet til andre politiske utvalg eller administrasjonen, med mindre loven bruker begrepet "kommunestyret selv". Formannskapet Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven 8 nr. 3. Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven 24 nr. 1. Ordfører Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf kommunelovens 9 nr.5. Ordfører er generalforsamling i kommunale aksjeselskap, samt representerer kommunen eller oppnevner representant på sine vegne der kommunen har eierinteresser. Faste utvalg Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven 10 nr. 2. Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven 24 nr 1. Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jf. kommuneloven 23 nr. 4. Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven 24 nr 1. kan delegere sin myndighet til andre i administrasjonen, hvis ikke vedkommende kommunalt folkevalgt organ har bestemt noe annet. Forslag til delegasjonsreglement

5 Kommunalt foretak og selskaper, interkommunalt samarbeid Et kommunalt foretak (KF) er ikke en egen juridisk person, men er en del av kommunen, jf. kommuneloven 61 andre punktum. Ansvar og myndighet for kommunalt foretak fremgår av foretakets vedtekter og selskapslov, og ikke av kommunens delegasjonsreglement. Dette gjelder Steinkjer Kommuneskoger - Ogndalsbruket KF. For aksjeselskaper og interkommunale selskaper fremgår ansvar og myndighet av vedtekter eller selskapsavtalen, og ikke av kommunens delegasjonsreglement. Dette gjelder: Heleide AS Steinkjer Rådhus AS Steinkjerbygg AS STAS AS Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Bogaveien 24A AS DH Eiendom AS Steinkjer Næringsselskap AS Steinkjer Utbygging AS Steinkjer Tomteselskap AS Inn- Trøndelag Brannvesen IKS Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Kom Rev Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS Lierne Nasjonalpark IKS Deleide AS Trøndelag Forskning og Utvikling AS Rekom AS Steinkjerhallen AS Steinkjer Skidrift AS Reko AS Steinkjer Havnelager AS Leiv Eiriksson AS Ecopro AS For interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 med eget styre til løsning av felles oppgaver fremgår styrets myndighet av egne vedtekter, og ikke av kommunens delegasjonsreglement. Vedtektene vedtas av kommunestyret i samarbeidskommunen. Dette gjelder Indre Trondheimsfjord havnevesen, INVEST lønn og regnskap og IKT Invest, med Steinkjer som vertskommune. Vertskommunesamarbeid Et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28 b er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet, og for slikt samarbeid gjelder kommunens delegasjonsreglement. Dette gjelder det folkevalgte styre for DMS. Legater og fond Regler for legater og fond er beskrevet i de enkelte vedtektene. Hastevedtak Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jf. kommuneloven 13. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragrafen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte. Økonomi/ budsjett Delegasjon av myndighet i budsjettsaker reguleres av kommunens økonomireglement. Forslag til delegasjonsreglement

6 Forutsetninger Ved utøvelsen av delegert myndighet som i all kommunal saksbehandling skal forvaltningsloven og offentlighetslovens krav følges, herunder krav om meroffentlighet. Forslag til delegasjonsreglement

7 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV ALL DELEGERT MYNDIGHET Utgangspunkt All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. Kommunestyrets delegerte myndighet kan til enhver tid trekkes tilbake både generelt og i enkeltsaker. Kommunestyrets tilsynsansvar Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven 76. Unntak fra plikt til å utøve myndighet Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når spesielle forhold tilsier det. Underretning Administrative vedtak med hjemmel i delegasjonsreglementet, tilsynsrapporter og dokumentasjon innenfor det enkelte utvalgs område, meldes overordna politiske organ på en hensiktsmessig måte. Klagebehandling Klagebehandling foretas av vedtaksinstansen jfr forvaltningslovens kap. 6. Dersom vedtaksinstansen finner at det i klagen fremkommer opplysninger som endrer sakens prinsipielle karakter, eller er i tvil om dette, sendes klagen til det organ som har delegert myndigheten for endelig vedtak eventuelt oversendelse til klageinstansen. Forslag til delegasjonsreglement

8 ALKOHOLLOVEN - Formannskapet Kommunestyret delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv (alkoholloven) til formannskapet: Bevilling til AS Vinmonopolet for salg av brennevin, vin og øl med alkoholinnhold over 4,75 volumprosent i hht 3.1. Bevilling til salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent i hht 3-2. Skjenkebevilling for alkoholholdige drikker, både alminnelig og innskrenket i hht 4-1. Vedtak om inndragning av salgs- og skjenkebevilling i hht 1-8. Formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven til rådmannen: Godkjenning av ny bevillingshaver i bevillingsperioden når det gjelder salg av øl i hht 1-4. Godkjenning av ny skjenkebestyrer i bevillingsperioden i hht 1-4. Avgjørelse av søknader om å benytte ambulerende skjenkebevilling som er opprettet i hht 4-5. Avgjørelse av søknader angående utvidelse av skjenketid og utvidelse av skjenkelokalet for en enkelt anledning i hht 4-2. Avgjørelse av søknader for enkeltarrangement som ikke gjelder sluttede selskaper i hht 4-2. Avgjørelse av søknader i den perioden hvor formannskapet har sommerfri jfr 4-1. BARNEHAGELOVEN Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om barnehager (barnehageloven) til hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. BARNEVERNLOVEN Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin myndighet etter lov om barneverntjenester (barnevernloven) til barnevernleder. Forslag til delegasjonsreglement

9 Barnevernadministrasjonen med leder er administrativt underlagt rådmannen som en del av kommunens administrasjon, og rådmannen har ansvar for ledelse og styring av barneverntjenesten, herunder internkontroll, ressurser, personell mv. Ansvaret for å utføre barnevernfaglige oppgaver ligger direkte inn under barnevernadministrasjonen. EIERSEKSJONSLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven til rådmannen. FILM OG VIDEOGRAM Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om film og videogram 2 om kommunal løyveordning til hovedutvalget for oppvekst og kultur. FOLKEBIBLIOTEK Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 4 om fastsetting av reglement for folkebibliotek til hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 4 om fastsetting av reglement for folkebibliotek til rådmannen. FOLKEHELSE Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter folkehelseloven til rådmannen. Kommunelegen Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak innenfor de områder som inngår i folkehelselovens 9 til kommunelegen. Forslag til delegasjonsreglement

10 FORPAKTINGSLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om forpaktning ( forpaktingsloven) 5 og 6 om godkjenning av forpaktningsavtaler og fastsetting av forpaktningsavgifter, til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktningsloven til rådmannen. FORURENSNINGSLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven til rådmannen. FRILUFTSLOVEN Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om friluftslivet ( friluftsloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet til rådmannen. HELSE OG OMSORGSTJENESTELOVEN Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) med unntak av kapittel 6 om samarbeid mellom kommunen og det regionale helseforetaket, til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven til rådmannen. Forslag til delegasjonsreglement

11 HELSEBEREDSKAP Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter helseberedskapsloven til rådmannen. HUSBANKLOVEN Husnemnda Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om husbanken (husbankloven) til Husnemnda. INTRODUKSJONSLOVEN av Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere ( introduksjonsloven), til hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven til rådmannen. JORDLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om jord (jordloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven til rådmannen, med unntak av søknader etter 12 om fradeling av tunet på landbrukseiendom og hvor jord- og skogbruksarealer selges som tilleggsareal til annen landbrukseiendom. Forslag til delegasjonsreglement

12 KOMMUNELOVEN Formannskapet Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 6 til formannskapet med unntak av: hvor myndigheten er lagt til kommunestyret selv gjennom lov eller forskrift de saker hvor myndigheten er delegert til et fast utvalg eller andre, gjennom delegasjonsvedtak eller reglement saker av prinsipiell betydning Ordføreren Kommunestyret gir ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning jf. kommuneloven 9 nr. 5. Ordfører er rettslig representant for kommunen og underskriver på dennes vegne jf. kommunelovens 9 nr. 3. Beslutning om søksmål med unntak av søksmål etter Lov om barneverntjenester signeres av ordfører. Formannskapet delegerer sin myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning til rådmannen. KONSESJONSLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven til rådmannen, med unntak av: Konsesjonssaker hvor pris ikke ligger klart innenfor beregnet bruksverdi. Konsesjonssaker hvor eiendom selges som tilleggsareal til annen landbrukseiendom LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V. Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. fiskeforvaltning til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet til rådmannen. Forslag til delegasjonsreglement

13 MATRIKKELLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkellova til rådmannen. MOTORFERDSELLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter motorferdselloven til rådmannen, med unntak av 6 i forskriften angående barmark. NATURMANGFOLDLOVEN Kommunestyret delegerer sin myndighet etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturmangfoldsloven til rådmannen med unntak av i kap. V områdevern. NATURSKADELOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter naturskadeloven til rådmannen. Forslag til delegasjonsreglement

14 ODELSLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om odelsrett og åsetesretten (odelsloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. OPPLÆRINGSLOVEN Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) til hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringslova til rådmannen. PASIENT OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om pasient og brukerrettigheter (pasient og brukerrettighetsloven) til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pasient og brukerrettighetsloven til rådmannen. PLAN OG BYGNINGSLOVEN Formannskapet Kommunestyret delegerer følgende myndighet etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) til formannskapet: Myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter 5-2, 11-14, 12-10, Myndighet til å fremme innsigelse etter 5-4 Myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter 11-13, 12-9 Myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter Myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter Myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter andre ledd, første punktum Myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter 13-1 Forslag til delegasjonsreglement

15 Myndighet til å vedta innløsning og erstatning etter Kap. 15 Myndighet til å gi dispensasjon etter Kap. 19 Kommunestyret delegerer øvrig myndighet etter plan og bygningsloven til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning så langt dette er tillatt etter plan og bygningsloven. Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter plan- og bygningslovens kap. 19 om dispensasjon til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter plan og bygningsloven til rådmannen: Avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 19. Avgjørelsesmyndigheten i saker som ikke er av prinsipiell betydning etter kap. 20 til 33. I særskilte tilfeller å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens 5-2, 11-14, og Vedtak om små endringer i reguleringsplan etter plan- og bygningslovens andre ledd, andre punktum. Ansvaret for å ivareta barn og unges interesser i plansaker etter 3-3. PRIVATSKOLELOVEN Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven), til hovedutvalget for oppvekst og kultur. Hovedutvalget for oppvekst og kultur delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskoleloven til rådmannen. SERVERINGSLOVEN Formannskapet Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 13 om kontroll til formannskapet. Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringslovens 13 til rådmannen. SKOGBRUKSLOVEN Forslag til delegasjonsreglement

16 Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om skogbruk (skogbruksloven) til hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbruksloven til rådmannen med unntak av avgjørelse etter 7 om bygging av veg til skogbruksformål for vegklasse 3 og 4, og etter 16 om bruk av renter av skogfondsmidler. SMITTEVERNLOVEN Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 7-1 til hovedutvalget for helse og omsorg. Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger rådmannen v/kommuneoverlegen iht. smittevernloven jfr 7-2. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven til rådmannen. SOSIALE TJENESTER I NAV Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4 til hovedutvalg for helse og omsorg. Hovedutvalg for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4 til rådmannen. STEDSNAVN Hovedutvalget for oppvekst og kultur Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om stadnamn ( stadnamnlova) til hovedutvalget for oppvekst og kultur. STRAFFELOVEN Ordfører Forslag til delegasjonsreglement

17 Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter lov om almindelig borgelig straffelov (straffeloven) 79 femte ledd til ordfører. TOBAKKSSKADELOVEN [Klage] Hovedutvalget for helse og omsorg Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak etter lov om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) 13, femte og sjette ledd til hovedutvalget for helse og omsorg. Hovedutvalget for helse og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakkskadeloven til rådmannen. VALGLOVEN Formannskapet som valgstyre Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter valgloven 4-2 om oppnevning av stemmestyrer og 9-3 om organisering av tid og sted for stemmegiving til formannskapet som valgstyre. VANNRESSURSLOVEN Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om (vassdrag og grunnvann) vannressursloven til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vannressursloven til rådmannen. VASS- OG AVLØPSANLEGG Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggsloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vass- og avløpsanleggsloven til rådmannen. VEGLOVEN Forslag til delegasjonsreglement

18 Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova med unntak av 5 og 7 til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter veglova til rådmannen. VEGTRAFIKKLOVEN Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om vegtrafikk og kommunens forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om vegtrafikk og kommunens forskrift om fartsgrenser og skiltmyndighet til rådmannen. VILTLOVEN Hovedutvalget for teknisk; miljø og naturforvaltning Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om viltet (viltloven) til hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning. delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven til rådmannen. Unntatt er myndighet til å tildele midler av viltfondet etter 43. YRKESTRANSPORTLOV Formannskapet Kommunestyret delegerer sin uttalelsesmyndighet etter Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) til formannskapet. Forslag til delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. 1. LOVGRUNNLAGET: Reglene om delegering av myndighet innen kommunal forvaltning finnes i kommuneloven og særlover med forskrifter.

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Delegasjonsreglement Grimstad kommune

Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 5. september 2016 (sak 100/16) Innhold 1 Formålet med delegasjonsreglementet... 4 2 Generelle regler for delegering...

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2013 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:00 Fra saknr.: 43/13 Til saknr.: 48/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HAMAR KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret 20. oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 1.1 Retningslinjer for utøvelse av myndighet... 4 1.2 Omgjøring og

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet

Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Vedlegg 1 Delegeringer etter særlover til Formannskapet Akvakulturloven 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur Alkoholloven 1 6. Bevillingsperioden Formannskapet er delegert avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i I Allmenne bestemmelser

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse.

Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/1088-4 Saksbehandler: Saksframlegg Ny plandel til plan og bygningsloven - Delegering av oppgaver og kompetanse. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HOLE KOMMUNE Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Delegasjonsreglement for Hole kommune gjeldende til 2019. Revidering av Hole kommunes delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 22.12.2015. Naturmangfoldloven

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret, 19.9. 2016 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT... 3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Kommunestyret sak 0136/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Revidert: 14.12.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari Enoksen Hult, Nina Wihuri, Gørild Høyer 19.10.11

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201535471-30 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 21.09.16) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/390 REGLEMENT FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Jens Betsi Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/14 Formannskapet 13.03.2014 14/14 Kommunestyret 15.05.2014

Detaljer

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013 Delegasjonsreglement Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. OM DELEGERING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 DELEGASJONSSTRUKTUREN I RAUMA KOMMUNE... 3 1.3 FORHOLDET TIL ANDRE REGLEMENT OG BESTEMMELSER...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT 2013

DELEGERINGSREGLEMENT 2013 DELEGERINGSREGLEMENT 2013 Vedtatt av kommunestyret 30.05.2013 sak 30/13. INNHOLD: DEL 1 REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELGERT MYNDIGHET 1. Generelt om kommunelovens bestemmelser om delegering... 10 1.1 Kommunestyret...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NAMSSKOGAN KOMMUNE. Vedtatt i KST-sak 56/ 2012

DELEGASJONSREGLEMENT FOR NAMSSKOGAN KOMMUNE. Vedtatt i KST-sak 56/ 2012 DELEGASJONSREGLEMENT FOR NAMSSKOGAN KOMMUNE Vedtatt i KST-sak 56/ 2012 KAP. 1 GENERELL DEL 1. Del 1- Generelle retningslinjer 1.1 Lovgrunnlag, mål og overordna prinsipp 1.1.2 Lovgrunnlaget 1.1. Målsetting

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer