Delegasjonsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsreglement"

Transkript

1 V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13. aug nr. 6 om rettergangsmåten i tvistemål (Tvistemålsloven). Lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker Lov av 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige Sosialleder 27 tredje ledd og 28 2.leddd Lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Formannskapet gis myndighet til å reise sak og å vedta rettergangsskritt i saker som hører inn under denne lov. Formannskapet gis myndighet til å reise sak og å vedta rettergangsskritt i saker etter denne lov Formannskapet tillegges den myndighet som i henhold til lovens 20, 22, ledd, 24, og 69 er lagt til kommunen. Formannskapet gis myndighet til å reise sak og å vedta rettergangsskritt i saker som hører inn under denne lov. Rådmannen/administrasjonssjefen får myndighet med hjemmel i straffelovens 79, 5. ledd til å begjære offentlig påtale i saker omfattes av straffelovens andre og tredje del. Rådmannen/administrasjonssjefen delegeres myndighet til å holde ettersyn etter 27 tredje ledd, og tilsetting 28 annet ledd 1

2 Klageinstans for vedtak fattet av Næringsmiddeltilsynet i Sortland og Øksnes er Formannskapet i Lødingen Lov av 19. mai 1933 nr. 3. om tilsyn med næringsmidler m.v. Kommunelege I Rådmannen/administrasjonssjefen gis med hjemmel i denne lov, 4, 4. og 5. ledd, myndighet til å fatte vedtak på vegne av Lødingen kommunestyre etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Husbanken Forskr. om boligtilsk. (KRD ) Forskr. om oppf.lån (KRD ) Forskrift om startlån (KRD ) Sosialleder Lov av 21. november 1952 nr. 2 om skattebetaling. Søknad om ettergivelse og nedsettelse av renter og omkostninger av skatt etter 41 avgjøres av Skatteutvalget med hjemmel i 42 i saker som gjelder beløp inntil kr Formannskapet avgjør saker inntil kr Under forutsetning av godkjenning av finansdepartementet delegeres myndighet til å ettergi skatt på inntil til Skatteutvalget Med hjemmel i lov og forskrift om Startlån og Boligtilskudd delegeres beslutningsmyndighet til kommunens I henhold til lov med tilhørende forskrift gis rådmann/administrasjonssjef myndighet til å avgi anbefaling til Husbanken i saker som angår oppføringslån og boligtilskudd. I henhold til lovens kap. V om bostøtte delegeres saksbehandleransvaret for ordningen til 2

3 Lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret. Kommunens myndighet etter kap. III i denne lov delegeres Lov om helsemessig og sosial beredskap av nr.56 Ikrafttreden Rådmann/administrasjonssjef delegeres rett til myndighetsutøvelse i henhold til lovens 4 Lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet. 21 er opphevet ved lov 8.juni 1990 nr.16 Lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom. Lov av 16. juni 1961 nr. 12 om ymse beitespørsmål Lov av 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøvet mellom granner. Lov av 21. juni 1963 nr. 23 om veger (veiloven) Lovens bestemmelser i 22 om å opptre og i tilfelle reise søksmål på vegne av allmennheten delegeres til Formannskapet. Formannskapet gis myndighet til å søke om ekspropriasjon etter lovens 2 (j.fr. 3). Formannskapet gis myndighet til å søke om rett til å sette i verk vedtak før skjønn er avholdt, j.fr. 25 Kommunens ansvar som friluftsorgan i følge lovens 21 delegeres til rådmann/ administrasjonssjef. Rådmann/administrasjonssjef har fullmakt til å utøve kommunens myndighet etter lovens kap. III Rådmann/administrasjonssjef gis myndighet til å opptre på kommunens vegne i naboforhold. Kommunens myndighet og plikter etter denne lov delegeres til 3

4 Lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern nr 1334: Forskrift om tilskott til førstegongstynning nr 0699: Forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier nr 0335: Forskrift om tilskudd til drift i vanskelig terreng nr 0366: Forskrift om tilskott til skogkultur Lov av 18. juni 1965 nr. 4 Veitrafikklov. Skiltforskriftene av 10. okt Lov av 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting Næringsutvalget gis myndighet til å fatte vedtak etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål Lovens bestemmelser om kommunal veitrafikkmyndighet delegeres til Teknisk utvalg. Rådmann/administrasjonssjef gis myndighet som skogoppsyn etter skogbrukslovens 4, samt forvaltning av kommunal skog, 35. Rådmann/administrasjonssjef gis myndighet til å gi tilrådning og fatte vedtak i henhold til lovens forskrifter. Kommunens myndighet i henhold til 28 og 29 i skiltforskriften delegeres til rådmann/ administrasjonssjef. Kommunens myndighet etter lovens 7, 2. ledd, om midlertidig vedtak om forbud mot trafikk, delegeres til Myndighet til å kreve fjernet kjøretøy fra kommunal eiendom i henhold til lovens 37 delegeres til Kommunens myndighet i henhold til lovens 4 og 11 delegeres 4

5 Myndighet til å fatte vedtak i klagesaker etter forvaltningslovens 28, delegeres til Formannskapet som er kommunens klageorgan. Vedtak hvor klageadgangen følger av 28 er vedtak hvor den enkelte særlov ikke har egne bestemmelser om klage. Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Sosilalleder,, Pleie- og omsorgsleder, Kulturleder, Rektorer, Kommunelege 1 Lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna. Myndighet til å fatte vedtak etter 2 (enkeltvedtak) hvor det samtidig er klagerett til kommunens klageorgan delegeres til rådmann/administrasjonssjef Rådmann/administrasjonssjef delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lovens 19, 20 og 27 a. Lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader. Kommunelege I Lov av 28.november nr om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) m.m. Kommunestyrets tilsynsmyndighet i henhold til lovens 6, 5. ledd delegeres til Rådmann/administrasjonssjef gis myndighet til å gi uttalelse og fatte vedtak i saker etter konsesjonsloven. 5

6 Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven). Lov av 20 desember 1974 nr. 73 om dyrevern Kommunens rett til å uttale seg om fylkesmannens forslag til kandidater til dyrevernsnemd delegeres til ordfører, j.fr. 23, 2. ledd. Myndighet til å søke odelsfrigjøring etter 30, samt fatte vedtak i bo- og drivepliktsaker, 27 a delegeres til rådmann/administrasjonssjef Kommunens myndighet i henhold til lovens 23, 3. ledd delegeres til Lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksen-opplæring. Rektor Lødingen Ungdomsskole Formannskapet delegeres kommunens myndighet i henhold til lovens 5 Kommunens myndighet til godkjenning av lærere i førstegangsutdanning og etterutdanning for voksne etter denne lovs 9 delegeres til Lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel Kommunens myndighet etter denne lov delegeres 6

7 Lov av 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Formannskapet delegeres myndighet til å vedta kommunal forkjøpsrett etter denne lov. Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel Kommunens myndighet til å avgjøre søknader Rådmann/administrasjonssjef delegeres også i utmark og vassdrag. etter lovens 6 delegeres miljønemda myndighet til å fatte vedtak etter 5 i Forskrift Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark om bruk av motorkjøretøy i utmark og på og på islagte vassdrag. islagte vassdrag. Lov av 17. mars 1978 nr. 6 om samlet næringsmiddelkontroll. Kommunelege I Lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 8.1.ledd og 25 delegeres til kulturleder Lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Næringsutvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelse på distriktsplan for reinbeite. I henhold til 22 gis formannskapet myndighet til å avgi uttalelse om fredningsforslag. Rådmann/administrasjonssjef delegeres de oppgaver som følger av de lover det er henvist til i 1. I henhold til lovens 8, 1. ledd er rådmann/ administrasjonssjef å betrakte som vedkommende myndighet. Meldeplikten i 25 tillegges Kommunens myndighet til å holde kart- og delingsforretning etter denne lov delegeres til 7

8 Lov av 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven). Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Forskrift om silopressaft Forskrift om husdyrgjødsel Lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre Sosialleder Lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (Viltloven). Lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Politisk delegasjon Næringsutvalget delegeres myndighet til å avgjøre om kommunen skal begjære jordskifte eller påanke et jordskifte (j.fr. 12). Administrativ delegasjon rådmann/administrasjonssjef delegeres myndighet til å uttale seg på kommunens vegne etter 3. I henhold til lovens 81 er rådmann/administrasjonssjef å forstå som forurensningsmyndighet. Dette gjelder ikke i saker som omfatter fastsetting av forskrifter og årsgebyr. Kommunens oppgaver og myndighet etter denne lov delegeres I henhold til lovens 4 er kommunens viltorgan rådmann/administrasjonssjef og utøver myndighet i tråd med denne lov. I henhold til lovens 3 utbetaler rådmann/ administrasjonssjef tilskott til livssynsamfunn. 8

9 Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Kommunelege I Kommunens myndighet etter denne lov utøves av rådmann/administrasjonssjef med unntak av bestemmelsene i 2-3, 4 a, 4 - fjerde ledd, 4 a, 10 og 4 a, 11 - tredje ledd. Lov av 19. november 1982 nr. 68 om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunene Sosialleder Lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Kommunestyret fastsetter avgifter og godkjenner havne- og farvannsplaner. Utover det, i den grad loven tillater det og med unntak av det som er delegert til rådmann/administrasjonssjef, delegeres kommunestyrets myndighet til formannskapet. Herunder behandling av eventuelle dispensasjonssøknader fra regulativet. Myndighet til å avgi uttalelser etter denne lov delegeres Næringsutvalget. Kommunens myndighet etter denne lov delegeres Kommunens oppgaver og myndighet i henhold til lovens kap. V delegeres rådmann/ administrasjonssjef, samt etter 29 kreve stopp av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Kommunens øvrige myndighet etter denne lov delegeres 9

10 Teknisk utvalg er fast utvalg for plansaker etter 9-1 i loven. Formannskapet er kommuneplanutvalg. Lov av 14. juni 1985 nr. 77 Plan- og bygningsloven Lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek. Kulturleder Lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon Sosialleder Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette reglement for folkebiblioteket etter 4. I henhold til kommunelovens 23, pkt. 4 gis rådmann/administrasjonssjef fullmakt til å ivareta kommunens oppgaver og utøve kommunens myndighet etter loven, med unntak av bestemmelsene som kommunestyret ikke kan delegere og oppgaver som skal ivaretas av kommunens faste utvalg for plansaker. rådmann/administrasjonssjef delegeres myndighet for øvrig etter loven og forskrift. Kommunens utrednings- og opplysningsplikt i henhold til 16 e delegeres Lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. Kulturleder Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brannvern m.v. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette vilkår for løyve til framsyning av film og videogram ( 2) Formannskapet fatter avgjørelse om tvangsmulkt i de tilfeller dette ikke er delegert til rådmannen. Før vedtak fattes skal rådmannen avgi uttalelse. Kommunens myndighet etter denne lov delegeres Kommunens gjøremål etter denne lov delegeres med hjemmel i 6 til rådmann/adm.sjef rådmann/adm.sjef har kun myndighet til å ilegge tvangsmulkt etter 39 i de tilfellene hvor han/hun har direkte hjemmel i loven til å gi pålegg. 10

11 Lov av 12. juni 1989 om omsetning av Formannskapets delegerte myndighet framgår rådmannens/administrasjonssjefens alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). Saksbehandler Tom R. Hanssen av eget bevillingsreglement for alkoholsaker delegerte myndighet framgår av eget bevillingsreglement for alkoholsaker. (ambulerende bev samt for en enkelt bestemt Lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn Kulturleder i h.t.t. 7 Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester. Sosialleder Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. Lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven). Formannskapet er delegert vedtaksmyndighet hjemlet i 6, 2. ledd. anledning) Kommunens rett til å uttale seg i henhold til lovens 7 delegeres til Myndighet til å fatte vedtak hjemlet i denne lov delegeres til Kommunens myndighet etter denne lov delegeres til Når det foreligger alminnelig eller særskilt tvangsgrunnlag, j.fr. 4-1, kan rådmann/administrasjonssjef begjære tvangsfullbyrdelse av krav kommunen har. Rådmann/administrasjonssjef gis også myndighet til å kreve midlertidig forføyning når det foreligger sikringsgrunn, j.fr og

12 Rådmann/administrasjonssjef gis ansvar for å opprette den nødvendige administrasjon iht. Barnevernlovens 2-1. Lov av 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Sosialleder Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Lova av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv Kulturleder Lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittevern Kommunelege I Lov av 5. mai 1995 nr. 19. om barnehager. Med hjemmel i kommunelovens 23 pkt. 4 delegeres rådmann/administrasjonssjef myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Formannskapet er godkjenningsmyndighet i henhold til 8. Myndighet til å tilpasse rammeplanen til lokale forhold ( 2) delegeres samme utvalg. Samme utvalg har myndighet til å velge kommunens representanter til samarbeidsutvalg ( 4), samt myndighet til å fastsette hvor mange medlemmer kommunen skal ha i utvalget. Utvalget har myndighet til å beslutte etter 5 om det skal være felles samarbeidsutvalg for grunnskole og barnehage. Videre vedta vedtekter for kommunale barnehager og vilkår for kommunal støtte til barnehagene. Kommunens oppgave og myndighet etter denne lov delegeres til Kommunens oppgaver og myndighet etter denne lov delegeres til Kommunens øvrige myndighet og oppgaver etter loven og forskrifter delegeres til rådmann/administrasjonssjef så langt det er tillatt etter lov og forskrifter. rådmann/administrasjonssjef delegeres myndighet til å fatte vedtak om opptak i barnehage. Lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord Kommunens myndighet etter alle forskrifter 12

13 (jordloven) Lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke. Med hjemmel i lovens 12 delegeres Formannskapet myndighet til å velge kommunens representant i kirkelig fellesråd. Med hjemmel i lovens 36 avgjør kirkelig myndighet i fellesskap med formannskapet om konfirmasjonsopplæring skal legges til skolens tid og i tilfelle hvilke timer som skal nyttes til opplæringen. gitt med hjemmel i jordloven delegeres til rådmann/administrasjonssjef gis i kurante saker myndighet til å gi tilråding eller fatte vedtak i saker etter 6, 8, 9, 12, 13, 19 og 20 Myndighet til å inngå avtale om tjenesteyting i henhold til ledd delegeres til Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravferd Kommunens plikt til å besørge gravferd etter lovens 9 3. ledd delegeres til rådmann/ administrasjonssjef. Lov av 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste (NB loven er ikke iverksatt j.fr. lov av nr. 20) Lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjonering Lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet. Saksbehandler Tom Roger Hanssen Søksmålskompetanse hjemlet i denne lov tillegges formannskapet. rådmann/administrasjonssjef delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne etter denne lov. Kommunens myndighet i henhold til denne lov delegeres til Kommunens oppgaver og myndighet etter denne loven delegeres til 13

14 Lov av 17. juli 1998 nr. 61 grunnskolen og den videregående opplæringa. Den enkelte Rektor Lov av 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler. Lov av 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern Kommunelege I Myndighet til å fatte vedtak etter 11-1 velge kommunens representant til samarbeidsutvalg, 13-5 ansvar for planlegging og utvikling av grunnskoleopplæring for voksne. Myndighet etter 2-1 utsatt skolestart, 2-2 forskrift om skolerute, 2-9 forskrift om ordensreglement for den enkelte skole, 2-11 permisjon fra den pliktige opplæring, 5-1,5-2 og 5-7 fatte enkeltvedtak om ressurser til spesialundervisning, 8-1 vedtak om overføring til annen skole etter søknad, 9-5 vedta unntak fra forbud om alkoholservering i kombinerte skoleanlegg, 14-2 føre tilsyn med hjemmeopplæring delegeres til rådmann/ administrasjonssjef. Kommunens oppgaver og myndighet som leietaker og utleier hjemlet i denne lov delegeres til Kommunens myndighet og plikter delegeres til 14

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen

Delegasjonsreglement for rådmannen Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Rådmannens delegasjonsreglement

Rådmannens delegasjonsreglement Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 1. januar 2012 VERDIGRUNNLAG TRYGGHET OG RESPEKT HUMØR OG ENTUSIASME ÅPENHET OG ÆRLIGHET 1 Generelt 1.1 Gjeldende delegasjonsreglement Kommunestyret har gjennom

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2)

BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) Vedlegg Saksnr: Vedlegg til 200717715-157 Saksbehandler: BJBE Delarkiv: SARK-035 Dato: 19.07.2010 BYDELSSTYRENES FULLMAKTER (FORSLAG TIL ENDRING AV 3.1 OG 3.2) 3 Fagfullmakter byutvikling 3.1 Avgjøre klager

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Rådmannens delegasjon

Rådmannens delegasjon 2016 Rådmannens delegasjon Versjon pr. 1.11.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Videre delegering i organisasjonen generell delegering... 3 2.1. Rådmannen avgjørelsesmyndighet... 3 2.2. Generell delegeringsmyndighet...

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE

REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE REGLEMENT FOR INTERNDELEGERING I LUNNER KOMMUNE Dato: 10.03.2003 Vedtatt av rådmannen i sak 0004/03 1 Tidligere delegasjonsreglement Alle tidligere delegasjonsreglement oppheves. 2 Generelt Dette reglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT I AVERØY KOMMUNE. 1. LOVGRUNNLAGET: Reglene om delegering av myndighet innen kommunal forvaltning finnes i kommuneloven og særlover med forskrifter.

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for levekårsutvalget gjeldende til 2019 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

Rendalen kommune - Delegeringsreglement

Rendalen kommune - Delegeringsreglement Rendalen kommune - Delegeringsreglement Vedtatt i kommunestyret 22.9.2011, sak 45/11 Revidert 22.9.2011 Side 1 av 55 Rendalen kommune - Delegeringsreglement 1 VIRKEOMRÅDE... 8 1.1 Reglementets virkeområde...8

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 8/19 S ø r u m k o m m u n e 2 Innhold Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 3

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17 AUDNEDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Kommunens delegeringsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR MALVIK KOMMUNE Vedtatt i K-sak 43/95 og endret i A-sak 73/95, K-sak 67/95, K-sak 26/97, K-sak 73/97, K-sak 4/98, K- sak 26/98, K-sak 37/98, K-sak 21/99, K-sak 51/99, K-sak 87/99,

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i I Allmenne bestemmelser

Detaljer

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune

Reglement for delegasjon av. myndighet for. Flatanger kommune Reglement for delegasjon av myndighet for Flatanger kommune (Politisk myndighet) Vedtatt i kommunestyre den.., sak. (Redigert 16.10.09) 1. Generelt Dette reglementet reviderer avgjørelsesmyndigheten til

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.04.2014 GBR-, N- 14/13116 14/77568 Saksbehandler: Sigurd Fahlstrøm Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Planutvalget

Detaljer

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEME1 FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEME1 11111 FOR INDERØY KOMMUNE 1. Generelt. Dette reglement regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organ og administrasjonen. Overføring av avgjørelsesmyndighet

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06

REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND. Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den sak 6/06 INNHOLDSFORTEGNELSE REGLEMENT FOR ALSTAHAUG KLAGENEMND Vedtatt av Alstahaug kommunestyre den 22.02.06 sak 6/06 I II III IV V VI ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT OM KLAGERETT UNDERINSTANS - BEHANDLING

Detaljer

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune.

Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Forskrift om åpen brenning i Nøtterøy kommune. Fastsatt av Nøtterøy kommune 27.05 2015 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer