Asker kommune - delegeringsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker kommune - delegeringsreglement"

Transkript

1 Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/ L255400/12

2 1.0 Generelle bestemmelser Formål og virkeområde Krav til utøvelse av delegert myndighet Videredelegering Tilbakekalling av fullmakt og omgjøringsrett Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet Rapportering og internkontroll Kommunestyrets myndighet Kommunestyret som kommunens øverste organ Kommunestyrets delegering av myndighet til andre Lovhjemlede delegeringssperrer for kommunestyret Delegeringssperrer i kommuneloven Delegeringssperrer i særlovgivning Forskrifter og gebyrregulativ Vedtakelse av lokale forskrifter Kommunale betalingstjenester/gebyrer Delegering av myndighet til formannskapet Formannskapets generalfullmakt Behandling av saker av prinsipiell betydning Delegering av myndighet til formannskapet i hastesaker Delegering av myndighet fra formannskapet i hastesaker Delegering av myndighet til rådmannen Rådmannens generalfullmakt Unntak for saker av prinsipiell betydning Kontrollutvalgets rolle Klagebehandling Klage på enkeltvedtak - eksternt klageorgan Klage på enkeltvedtak kommunen selv som klageorgan

3 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Formål og virkeområde Asker kommune delegeringsreglement del I inneholder generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet i Asker kommune. Formålet med prinsippene er å sikre en tydelig fordeling av makt og myndighet i kommunen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll samt sikre en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen. Med myndighet menes både kompetanse gitt kommuner i lover og forskrifter (offentlig myndighet regulert i reglementets del II) og kompetanse kommunen innehar som selvstendig rettssubjekt (regulert i reglementets del III). Delegering vil si å overføre til andre den myndighet en selv har, slik at denne kan opptre på vegne av kommunen og ta beslutninger på kommunens vegne. Videredelegering er å delegere tildelt myndighet, eller deler av den, videre til andre. Reglementet gjelder for alle organer og alle virksomheter i Asker kommune. 1.2 Krav til utøvelse av delegert myndighet All myndighet skal utøves i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt være i samsvar med politiske vedtak og øvrige administrative retningslinjer og instrukser. All delegering av myndighet skal være skriftlig. Den som delegerer myndighet har ansvar for hvordan den man gir fullmakten til anvender den delegerte myndigheten. Den som delegerer har derfor tilsyns- og kontrollansvar, og kan gi instruksjoner med hensyn til utøvelsen av den delegerte myndigheten. Særlovsfullmakt: Økonomiske fullmakt: Fullmakt til å utøve myndighet etter særlovgivning på vegne av kommunen Fullmakt til å foreta disposisjoner som forplikter kommunen økonomisk Administrative fullmakt: Fullmakt til å utøve myndighet i tilknytning til ledelsen av kommunen 1.3 Videredelegering Delegert myndighet kan delegeres videre, helt eller delvis, så langt ikke annet følger av lov eller delegeringssperre vedtatt av kommunestyret. Rådmannen kan videredelegere sine fullmakter til underliggende fullmaktsnivå, så sant kommunestyret ikke har vedtatt noe annet. 1.4 Tilbakekalling av fullmakt og omgjøringsrett Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet. Det organ/den som har delegert myndighet, kan trekke fullmakten tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker. 3

4 Det organ/den som har delegert myndighet, kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av den som har fått fullmakt til å utøve myndigheten, men kun innenfor de rammer som gis i forvaltningsloven Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet Det organ/den som har fått fullmakt til å opptre på vegne av kommunen, kan i særskilte tilfelle anmode det organ/den man har fått fullmakten fra om å treffe avgjørelse i en konkret sak. Anmodningen skal være begrunnet. 1.6 Rapportering og internkontroll Vedtak fattet i henhold til fullmakt/på delegert myndighet skal rapporteres til det organ/den som har delegert myndigheten, innen de tidsfrister og i den form som denne fastsetter. Rapporteringen skal sikre at det organ/den som har delegert myndigheten fra seg har betryggende kontroll. Det skal utarbeides særskilte retningslinjer for rapportering av enkeltvedtak rådmannen har fattet på delegert myndighet. 2.0 Kommunestyrets myndighet 2.1 Kommunestyret som kommunens øverste organ Kommunestyret er det øverste kommunale organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven Kommunestyrets delegering av myndighet til andre Kommunestyret kan etter kommuneloven delegere sin myndighet til følgende organer/personer: til ordfører, jf. kommuneloven 9 nr. 5 til faste utvalg, jf. kommuneloven 10 nr. 2 til komitéer, jf. kommuneloven 10 nr. 4 til administrasjonssjefen, jf. kommuneloven 23 nr. 4 til et eget styre opprettet for å løse en interkommunal oppgave, jf. kommuneloven 27 til en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven 28 til en annen kommune (vertskommune), jf. kommuneloven 28 a til en samkommune, jf. kommuneloven 28-2 b I tillegg gir enkelte særlover kommunestyret adgang til å delegere sin myndighet til selskap eller foretak de selv eier, for eksempel: brann- og eksplosjonsvernloven 9 4. ledd forurensningsloven 83 lov om havner og farvann 10 Enkelte særlover legger myndighetsutøvelsen for kommunal virksomhet (virksomhet som skal betales av kommunen) til staten, for eksempel: skattebetalingsloven 2-1 (kommunal skatteoppkrever) NAV-loven med forskrifter (felles lokalt NAV-kontor) vergemålsloven (overformynder) 4

5 Enkelte særlover legger ansvaret for kommunal virksomhet (virksomhet som skal betales av kommunen) til en organisasjon, for eksempel gravferdsloven 3 (Kirkelig fellesråd) Enkelte særlover har bestemmelser som gir kommunen plikt til å vedta at ansatt/engasjert person skal utøve særskilt myndighet på kommunens vegne, for eksempel: barnevernloven ledd (leder for barneverntjenesten) smittevernloven 7-2 (kommunelege) lov om psykisk helsevern 1-3 (kommunelege) lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 9-7 (behandlende helsepersonell) pasientrettighetsloven 4-3 (behandlende helsepersonell) opplæringsloven 9-1 (rektor) folkebibliotekloven 5 med forskrifter (biblioteksjef) brann- og eksplosjonsvernloven 12 (leder av brannvesenet) På områder som ikke er lovregulert står kommunen fritt til å gi fullmakter til hvem de vil, for eksempel: Fordele kommunale tilskudd til idrettsformål, jf. samarbeidsavtale med Asker Idrettsråd 3.0 Lovhjemlede delegeringssperrer for kommunestyret 3.1 Delegeringssperrer i kommuneloven Kommuneloven har delegeringssperrer som innebærer at kommunestyret ikke kan delegere sin myndighet til andre, det må selv utøve myndigheten og treffe vedtak i en rekke saker, for eksempel: opprette faste utvalg og angi deres arbeidsområde opprette komitéer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv velge ordfører vedta regler for saksbehandling i folkevalgte organer vedta regler for godtgjøring og pensjon til folkevalgte vedta regler for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter ansette rådmann (administrasjonssjef) velge revisjonsordning, eventuelt ansette revisor ved valg av revisjon i egenregi velge sekretariatsbistand til kontrollutvalget vedta rullerende økonomiplan for minimum de nærmeste fire årene vedta kommunens budsjett for kommende år vedta kommunes årsberetning og regnskap for foregående år vedta regler for kommunens finansforvaltning ta stilling til innbyggerinitiativ bestemme om det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap og foretak Listen er ikke uttømmende. 3.2 Delegeringssperrer i særlovgivning Diverse særlovgivning har også delegeringssperrer som innebærer at kommunestyret ikke kan delegere sin myndighet til andre, det må selv utøve myndigheten og treffe vedtak i en rekke saker, for eksempel: 5

6 vedta kommunal planstrategi, kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse etter plan- og bygningsloven fatte vedtak om bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven oppnevne valgstyre etter valgloven foreslå lagrettemedlemmer og meddommere etter domstolloven foreslå skjønnsmenn etter skjønnsprosessloven foreslå jordskiftedommere etter jordskifteloven velge representant som skal oppnevne konfliktrådsmeglere etter konfliktrådsloven oppnevne medlemmer til forliksrådet etter tvisteloven opprette og vedta mandat for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter egen særlov 1 opprette og vedta mandat for eldreråd etter eldrerådslova opprette eventuelt klientutvalg for barnevernssaker etter barnevernloven vedta eventuell eiendomsskatt etter tilleggslov til eigedomsskattelova opprette og nedlegge kommunale selskap og foretak etter selskapslovgivningen behandle helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse etter sivilbeskyttelsesloven gi generelle tillatelser om adgang til å lande og starte luftfartøy og bruke motorfartøy etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag vedta søksmål etter ligningsloven inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket etter helse- og omsorgstjenesteloven vedta hvilken målform kommunen skal bruke etter målbrukslova vedta hvilken målform som skal gjelde i grunnskolen etter opplæringslova pålegge skatt til kommunen etter skatteloven vedta særskilte tiltak etter smittevernloven Listen er ikke uttømmende. 4.0 Forskrifter og gebyrregulativ 4.1 Vedtakelse av lokale forskrifter Kommunestyret i Asker vedtar at det selv skal fastsette alle lokale forskrifter, dvs vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jf. forvaltningsloven 2 c), uavhengig av om dette er uttrykkelig forutsatt i den enkelte særlov. Lokale forskrifter skal utarbeides i samsvar med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap VII om forskrifter, så sant det ikke finnes unntaksbestemmelser som hjemler noe annet. Enkelte forskrifter hjemlet i opplæringsloven er fritatt for krav om kunngjøring i Norsk Lovtidend, jf. den enkelte lovbestemmelse som hjemler forskriftene Kunngjøring av vedtak om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr skjer ved oppsetting av trafikkskilt som angir hva vedtaket går ut på, jf. forvaltningsforskriften Kommunale betalingstjenester/gebyrer Med kommunal betalingstjeneste menes gebyr/pris/avgift/egenandel og lignende som kreves for en lovpålagt kommunal serviceytelse. 1 Lov 17. juni 2005 nr. 58 6

7 Flere kommunale betalingstjenester har selvkost som øvre grense for hva som lovlig kan kreves i gebyr. Andre kommunale betalingstjenester er regulert av staten i form av vedtatte maksimaleller minimumssatser, eller som påbudte satser. For flere gebyrer er det hjemlet i særlov at kommunestyret selv må vedta gebyrregulativet. Kommunestyret i Asker vedtar at det selv skal fastsette nivået for alle lovpålagte betalingstjenester, herunder: Avfallsgebyr etter lov om vern mot forurensning og om avfall Feiegebyr og avgift for tilsyn med fyringsanlegg etter brann- og eksplosjonsvernloven Årsavgift for vann og kloakk etter lov om kommunale vass- og kloakkavgifter Behandlingsgebyrer etter plan- og bygningsloven Avgifter ved kart- og delingsforretning etter matrikkellova Gebyr og betaling for matrikkelopplysninger etter matrikkellova Seksjoneringsgebyr etter seksjoneringsloven Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav etter gravferdsloven Foreldrebetaling for opphold i barnehage etter barnehageloven Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) etter opplæringslova Elevavgift ved musikk- og kulturskolen etter opplæringslova Purregebyr og straffegebyr for utlån av bøker etter folkebibliotekloven Anløpsavgift for fartøy som anløper havn i kommunen etter havneloven Parkeringsgebyr og tilleggsavgift etter vegtrafikkloven Behandlings- og forringelsesgebyr for graving på kommunal vei etter veglova Fellingsavgifter mm etter viltloven Egenandel for behovsprøvde tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven Bevillingsgebyr på kommunal salgs- og skjenkebevilling etter alkoholloven 2 Listen er ikke uttømmende. Endringer i nivået på kommunale betalingstjenester skal vurderes i forbindelse med den årlige behandling av årsbudsjettet, og inngå i oversikt over løpende inntekter i driftsbudsjettet. Gebyrregulativ skal utarbeides i samsvar med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap VII om forskrifter, så sant det ikke finnes unntaksbestemmelser som hjemler noe annet. Forskrifter som inneholder kommunale gebyrregulativ er fritatt for krav om kunngjøring i Norsk Lovtidend, jf. Justisdepartementets rundskriv av til forvaltningsloven 38 Kommunestyret i Asker vedtar at rådmannen får fullmakt til å treffe enkeltvedtak i gebyrsaker, herunder vedtak om hvorvidt det på skjønnsmessig grunnlag kan kreves lavere gebyr i enkeltsaker. Forvaltningslovens regler gjelder i slike saker, herunder reglene om klage. 5.0 Delegering av myndighet til formannskapet 5.1 Formannskapets generalfullmakt Med hjemmel i kommuneloven 8 nr. 3 vedtar kommunestyret i Asker: Formannskapet har myndighet til å fatte vedtak i alle saker, så langt det ikke framgår av lov eller kommunestyrets vedtak at kommunestyret selv skal fatte vedtak i saken, eller kommunestyret er pålagt ved lov eller selv har vedtatt å legge myndigheten til et annet organ. 3 2 Kommunene er bundet av statlig forskrift som fastsetter satsene for ulike grupper av alkohol 3 Rådmannen regnes som et kommunalt organ etter kommuneloven 7

8 5.2 Behandling av saker av prinsipiell betydning Formannskapet gis myndighet til å fatte vedtak i de saker som rådmannen vurderer er av prinsipiell betydning og som således ligger utenfor den myndighet kommunestyret har delegert til rådmannen, jf. punkt Delegering av myndighet til formannskapet i hastesaker Med hjemmel i kommuneloven 13 nr. 1 vedtar kommunestyret i Asker: Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Vedtak truffet i henhold til denne fullmakten forelegges vedkommende organ i dettes neste møte. 5.4 Delegering av myndighet fra formannskapet i hastesaker Med hjemmel i kommuneloven 9 nr. 5 vedtar kommunestyret i Asker: I det tidsrom i løpet av sommerferien formannskapet ikke har møter, gis ordfører fullmakt til å avgjøre saker som ikke er av prinsipiell betydning. Vedtak truffet i henhold til denne fullmakten forelegges formannskapet i dettes neste møte. 6.0 Delegering av myndighet til rådmannen 6.1 Rådmannens generalfullmakt Med hjemmel i kommuneloven 23 nr. 4 vedtar kommunestyret i Asker: Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, så langt det ikke framgår av lov eller vedtak at kommunestyret selv skal fatte vedtak i saken, eller kommunestyret er pålagt ved lov eller selv har vedtatt å legge myndigheten til et annet organ. 6.2 Unntak for saker av prinsipiell betydning Dersom rådmannen vurderer at en sak er av prinsipiell betydning, skal den legges fram for formannskapet til avgjørelse, jf. pkt Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ikke bare ut fra vedtakets karakter og konsekvenser, men også ut fra en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak, instrukser eller tidligere praksis. 6.3 Kontrollutvalgets rolle Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven 77. Kommunestyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at rådmannen utøver sin myndighet i samsvar med lov og forskrift, og vedtatte regler og retningslinjer, herunder også evaluering av etablert delegeringspraksis. 8

9 7.0 Klagebehandling 7.1 Klage på enkeltvedtak - eksternt klageorgan Behandling av klage over enkeltvedtak følger forvaltningslovens bestemmelser i kap VI om klage og omgjøring, med mindre annet er bestemt i den særlov som hjemler vedtaket. Klage over enkeltvedtak skal behandles av eksternt klageorgan 4 i alle saker der dette følger av den enkelte særlov. Kommunestyret i Asker vedtar følgende prinsipper for saksforberedelse av klage på enkeltvedtak som skal behandles av eksternt klageorgan: 1. Politiske organer er underinstans etter forvaltningsloven 33 ved saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak truffet av organet selv 2. Kommunestyret er likevel underinstans etter forvaltningsloven 33 ved saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak om ekspropriasjon som formannskapet har truffet etter plan- og bygningsloven Bygningsrådet er likevel underinstans etter forvaltningsloven 33 ved saksforberedelse av klage sak som gjelder endelig reguleringsvedtak truffet av kommunestyret etter planog bygningsloven Rådmannen er underinstans etter forvaltningsloven 33 ved saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak truffet av rådmannen selv eller noen han har delegert sin myndighet til 5. Bygningsrådet er likevel underinstans etter forvaltningsloven 33 ved saksforberedelse av klagesak som gjelder enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven truffet av rådmannen selv eller noen han har delegert sin myndighet til 7.2 Klage på enkeltvedtak kommunen selv som klageorgan Der det ikke er lovregulert at klagen skal behandles av et eksternt klageorgan, kan enkeltvedtak truffet av et kommunalt organ påklages til kommunestyret, eller etter deres bestemmelse, formannskapet eller klageutvalget, jf. forvaltningsloven ledd. Hvis kommunestyret har truffet et slikt enkeltvedtak, er det likevel departementet som er klageinstans, ikke et annet kommunalt organ. Kommunestyret i Asker vedtar følgende prinsipper om saksbehandling av klage på enkeltvedtak der klagen skal behandles endelig av kommunen selv som klageinstans: 1. Klageutvalget er klageinstans ved behandling av klage på enkeltvedtak truffet av formannskapet eller bygningsrådet 2. Klageutvalget er klageinstans ved behandling av klage på enkeltvedtak truffet av rådmannen selv eller noen han har delegert sin myndighet til 4 I de fleste særlover er departementet klageinstans, med mulighet til å delegere denne myndigheten til fylkesmannen 9

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid Juridisk rådgiver Tommy Haugan Aktuelle tema Vårt tilsynssamarbeid Vertskommunemodellen Generelt Samarbeidsavtalen Delegasjonen Klage, omgjøring og kontrollutvalg

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG. Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007.

DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG. Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007. DELEGERINGSREGLEMENT MED REVIDERT BESKRIVELSE AV ANSVARSOMRÅDE FOR DE SENTRALE POLITISKE UTVALG Kommunestyresak 07/0055, vedtatt 14.06.2007. 2 DELEGERINGSREGLEMENT FOR GJØVIK KOMMUNE Veiledning til bruk

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre i møte 30.03.2017 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR KOMMUNESTYRET Kommunestyret, som består av 31 valgte representanter,

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Delegeringsreglement. for Molde kommune

Delegeringsreglement. for Molde kommune Delegeringsreglement for Molde kommune 2016-19 Vedtatt 18.2.2016 Innhold 1 Om delegering 1.1 FORMÅL MED DELEGERING OG DELEGERINGSREGLEMENT...3 1.2 ADGANG TIL DELEGERING I KOMMUNELOVEN..3 1.2.1 Kommunestyret

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN Fagsjefer, kommuneadvokaten, næringssjefen, og leder av politisk sekretariat Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013 Delegasjonsreglement Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. OM DELEGERING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 DELEGASJONSSTRUKTUREN I RAUMA KOMMUNE... 3 1.3 FORHOLDET TIL ANDRE REGLEMENT OG BESTEMMELSER...

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Jan Fridthjof Bernt Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Faglig Forum for Formannskapssekretærer Bergen, Clarion Hotel, Bergen airport 12. januar 2 De kommunale og fylkeskommunale organene Kjerneorganene

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer