DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del"

Transkript

1 DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere angitte områder. Gjennom dette dokumentet videredelegerer rådmannen noe av sin myndighet videre nedover i organisasjonen. Delegasjon skjer til funksjon og ikke til person. Dette reglementet revideres kontinuerlig etter behov. Minst én gang i året tas reglementet opp til vurdering i rådmannens ledergruppe. Prinsipper for utøving av delegert myndighet 1. Forholdet til kommunestyret: Rådmannens delegasjoner er alltid underordnet kommunestyrets delegasjonsreglement. Ved motstrid går kommunestyrets bestemmelser foran. Alle som er gitt myndighet, har ansvar for å forsikre seg om at utøvelsen av myndighet skjer i tråd med bestemmelser i kommunestyrets delegasjonsreglement og/eller delegasjon fra rådmannen. 2. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet: Delegert myndighet kan kun utøves innenfor stillingens/funksjonens tildelte og naturlige fagfelt/ansvarsområde og i henhold til arbeidsinstruks/stillingsbeskrivelse og andre avtaler/fullmakter utarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter, lokalt vedtatte reglement og retningslinjer og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av overordnet. Herunder innenfor de plan- og budsjettrammer som er vedtatt av kommunestyret, rådmannen eller annen overordnet. 3. Tilbakekalling og kontroll av delegasjonsvedtak: En gitt delegasjon kan når som helst trekkes tilbake av den samme som fattet vedtak om delegasjon. Overordnet kan kreve å få seg forelagt en sak som en underordnet har til behandling i henhold til delegert myndighet. Overordnet kan kreve å få overta behandlingen av og fatte vedtak i enkeltsaker som underordnet har til behandling i henhold til delegert myndighet. 4. Rett og plikt til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet: Underordnet har rett og plikt til å overlate til rådmannen å fatte avgjørelsen i enkeltsaker der særlige grunner gjør at den fraviker fra det som er vanlig i saker omfattet av delegasjonen, eller det i henhold til rådmannens intensjon med delegasjonen må antas at saken ikke bør behandles av underordnet, jfr. pkt.1. Underordnet skal i hvert enkelt tilfelle foreta en vurdering av om saken er av en slik betydning at den må legges frem for overordnet til avgjørelse. Underordnet har plikt til å vurdere egen habilitet i alle saker, jfr. kommunens rutiner for behandling av habilitet. 1

2 5. Uklar myndighet: Uklarhet om hvorvidt en underordnet har avgjørelsesmyndighet i en sak i henhold til delegert myndighet, tas opp med nærmeste overordnet. Delegasjon Rådmannens oppgaver og myndighet 1. Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. 2. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 3. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. Kommunens organisasjon Grimstad kommune er organisert med to administrative styringsnivå. Øverste nivå er rådmannens ledergruppe, mens nivå to består av selvstendige tjenesteenheter. Rådmannens ledergruppe utgjør den administrative kommuneledelse. Rådmannens ledergruppe har det overordnede ansvar for de tjenestene kommunen utfører. Den daglige driften av kommunens tjenester til brukere og innbyggere utføres av enhetene, det vil si skoler, sykehjem, barnehager osv. Enhetslederne har et selvstendig ansvar for personell, økonomi, fag og informasjon iht. tildelte delegasjon og fullmakter. Enhetsleder videredelegerer oppgaver ut i sin organisasjon. Organisasjonskartet ligger på kommunens hjemmeside ( Delegasjon av myndighet og rapportering skjer alltid i linja, hvis ikke noe annet er eksplisitt uttrykt. 2

3 21 Delegering til rådmannen 21.1 Personalforvaltning Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker i medhold av kommunelovens 24 nr. 1, arbeidsmiljøloven av nr. 62 og andre lover og reglementer, herunder Hovedavtale og Hovedtariffavtale og Grimstad kommunes personalhåndbok Økonomiforvaltning Iht. Grimstad kommunes reglement for finansforvaltning (vedtatt av kommunestyret ) delegerer kommunestyret ansvar til rådmannen til å gjennomføre (se reglementets pkt. 1.5): Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål VIDEREDELEGERING TIL SEKTOR/ENHETER rådmannen i linja til enhetsledere og fagsjef HR iht utarbeidet fullmaktsmatrise. rådmannen i linja til fagsjef Økonomi iht utarbeidet fullmaktsmatrise. Rådmannens fullmakter innen økonomiforvaltningen fremgår av økonomireglementet for kommunen Annen generell delegering Delegering etter kommuneloven I medhold av lovens 23 nr. 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) av nr. 55 Rådmannen har myndighet til å behandle alle saker, unntatt klagesaker, jf punkt 6.2.3, og fatte vedtak etter serveringsloven 21.5 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av nr. 27 Rådmannen avgjør alle saker etter alkoholloven hvor myndigheten ikke er delegert til Helse- og sosialutvalget eller til annet organ. rådmannen i linja til enhetsledere og fagsjef innenfor den enkeltes fag- og ansvarsområde. rådmannen i linja til Kommunikasjon og digitalisering v/politisk sekretariat rådmannen i linja til Kommunikasjon og digitalisering v/politisk sekretariat 21.6 Bevilgning til kulturarrangementer Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre bevilgningssaker Kulturtjenesten 3

4 til kulturarrangementer der søknadssummen er innenfor de rammer som hovedutvalg har fastsatt Delegering etter særlov For kultur- og oppvekstsektoren delegeres til rådmannen alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som ikke er delegert til annet organ, under følgende særlover: a) Lov om folkebibliotek av nr. 108 b) Lov om film og videogram av nr. 21 c) Opplæringsloven av nr. 61 d) Barnehageloven av nr. 64 e) Voksenopplæringsloven av nr. 95 f) Privatskoleloven av nr 84 a) bibliotektjenesten b) kulturtjenesten c) enhetsleder ved den enkelte skole og barnehage, med unntak av - nye vedtak om spesialundervisning på Langemyr skole, som avgjøres av kommunalsjef KO - gjesteelever fra Grimstad til andre kommuner, som avgjøres av kommunalsjef KO - vedtak om spesialundervisning ved privatskoler og barnehager, som avgjøres av kommunalsjef KO d) enhetsledere i barnehagene med unntak av - tilsyn som ivaretas av veilednings- og utviklingstjenesten - vedtak om ekstraressurser ivaretas av kommunalsjef KO e) kvalifiseringstjenesten f) kommunalsjef for KO 21.8 Rådmannen er delegert all myndighet, med unntak av klagesaker etter: a) Lov nr. 30 om kommunale helse og omsorgtjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) b) Lov nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) c) Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra rådmannen i linja innenfor følgende lover: Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen til a) enhetsledere i HO innenfor sitt arbeidsområde b) enhetsledere i kommunen 4

5 innenfor sitt arbeidsområde c) NAV-Grimstad 21.9 Rådmannen delegeres all myndighet som kan delegeres i henhold til: a) Lov 02. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) b) Lov 02. juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) c) Lov 02. juli 1999 nr.64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) d) Lov av 9. mars 1973 nr 14 om vern mot tobakkskader(tobakkskadeloven) e) Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) f) Forskrift 16. desember 1998 nr om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter g) Forskrift av 27. februar 1997 nr. 358 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene h) Forskrift av 14. november 1988 nr. 932 om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie i) Forskrift av 11. desember 1988 nr om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie j) Lov om bustøtte (bustøttelova) av 24. august 2012 nr. 64 og andre boligsosiale støtteordninger a) helsetjenesten, med unntak av - tildeling av bolig, som ligger til bestillerenheten - oppfølging av beboere i Voss gate, som ligger til Berge gård b) enhetsledere innen helse- og omsorgssektoren c) enhetsledere innen helse- og omsorgssektoren d) enhetsledere i kommunen innenfor sitt ansvarsområde, og avdeling for Virksomhetsstyring ift kommunens ansatte e) barneverntjenesten f) Berge gård g) enhetsledere innenfor pleieog omsorg h) enhetsledere ved Frivolltun, Feviktun og Berge gård, sosialtjenesten, boveiledertjenesten og hjemmetjenesten innenfor sine arbeidsområder i) enhetsledere ved Frivolltun, Feviktun og Berge gård j) sosialtjenesten Delegering etter kommunelov I medhold av lovens 23 nr. 4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, herunder a) Kjøp av fast eiendom der kommunestyret har vedtatt en bevilgning som dekker kjøpets kostnad. a) bygg- og eiendomstjenesten b) bygg- og eiendomstjenesten og kommunaltekniske tjenester innenfor sine ansvarsområder 5

6 b) Kjøp av fast eiendom der utgiften er inntatt som en del av finansieringen ved gjennomføring av byggeprosjekt. c) Salg av fast eiendom som ikke er delegert til formannskapet iht enhver tid vedtatte prinsipper. Retningslinjene for salg av kommunal eiendom/grunn ligger under retningslinjer på nettsidene til c) bygg- og eiendomstjenesten innenfor sitt ansvarsområde Grimstad tomte- og boligselskap KF innenfor sitt ansvarsområde Grimstad Eiendomsutvikling AS innenfor sitt ansvarsområde. Delegering etter særlov 21.11Plan- og bygningsloven (PBL) av nr. 71 med forskrifter Kommunestyrets myndighet etter PBL, som det er adgang til å delegere, delegeres i sin helhet til rådmannen. Dette gjelder ikke saker som er delegert til Teknisk utvalg eller kommuneplanutvalget Forurensingsloven av nr. 6 med forskrifter Kommunestyrets myndighet etter forurensingsloven delegeres i sin helhet til rådmannen med unntak av: a) Myndighet etter 34 tillagt interkommunalt akutt forurensingsutvalg b) Myndighet etter 30 og 34 til å fastsette forskrift for den kommunale renovasjonsordning og om avfallsgebyr Byggesakstjenesten og Plan, innenfor sine ansvarsområder Byggesakstjenesten og Plan,, Brann- og feiertjenesten innenfor sine ansvarsområder c) Myndighet etter kap 9 og 10 (tvangsmulkt mm og straff) Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16. mars 2012 nr. 12 Kommunestyrets myndighet etter lov om kommunale vass- og avløpsanlegg delegeres rådmannen med unntak av 5 fastsetting av gebyr (foretas av kommunestyret) Veiloven av nr. 23 med forskrifter Teknisk utvalg er etter lovens 9 veistyremakt. Med hjemmel i lovens 9 tredje ledd delegeres teknisk utvalgs myndighet for kommunale veier til rådmannen i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) nr. 101 Kommunestyrets myndighet etter Matrikkellova delegeres til rådmannen Lov av nr. 11 om stadnamn Stadnamnlova med tilhør. forskrifter Kommunestyrets myndighet etter Stadnamnlova delegeres til rådmannen Lov av nr. 31 om eierseksjoner Oppmålingstjenesten Oppmålingstjenesten 6

7 Eierseksjonsloven med tilhørende forskrifter Kommunestyrets myndighet etter Eierseksjonsloven delegeres til rådmannen Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann og eksplosjonsvernloven) av nr. 20 Kommunens myndighet etter nevnte lov m/tilhørende forskrifter som det er adgang til å delegere - delegeres til rådmannen. Viktige og prinsipielle saker forutsettes forelagt kommunestyret. Herunder dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er klageinstans for vedtak truffet av Kommunestyret. For vedtak truffet av administrasjonen i henhold til delegert myndighet er formannskapet (som kommunens klagenemnd) klageinstans, jfr forvaltningslovens 28 annet ledd Lov om friluftslivet av nr. 16 m /forskrifter Kommunens myndighet etter Friluftsloven delegeres til rådmannen, bortsett fra klagesaker og saker av prinsipiell betydning. Kommunens myndighet til å dispensere fra adferdsregler for offentlige friluftsområder og for eiendommene tilhørende Selskapet for Grimstad Bys Vel, gitt i medhold av lovens 23, , delegeres til rådmannen Lov om jord (jordlova) nr. 23 m.fl. Kommunens myndighet delegeres til rådmannen i alle saker, som ikke er av prinsipiell betydning og som ikkje er delegert til andre organ, etter følgende lover med forskrifter: a) Jordloven av nr. 23 b) Konsesjonsloven av nr. 98 c) Odelsloven av nr. 58 d) Skogbruksloven av nr Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av nr. 82 Kommunens myndighet til å fatte vedtak etter lovens 6 delegeres til rådmannen Lov om laksefiske og innlandsfiske av nr. 47 Kommunens myndighet til å treffe tiltak etter lovens 12, første ledd delegeres til rådmannen Lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) Kommunens myndighet til å gi forskrift om midlertidig ekstraordinær båndtvang etter lovens 6, annet ledd pkt. f, delegeres til rådmannen. Oppmålingstjenesten Brannog feiertjenesten Plan, Plan, 7

8 21.24 Lov av nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) Kommunens myndighet til å fatte vedtak i alle saker etter viltloven som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) nr. 4 Kommunens myndighet etter vegtrafikkloven med forskrifter delegeres til rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere Forvaltningsloven av m.m. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å beslutte utsatt iverksetting der rådmannen er definert som underinstans i lovens forstand. Rådmannen gis videre myndighet til å avgjøre (herunder klagesaker) krav om sakskostnader etter forvaltningsloven Lov om havner og farvann av nr. 19 med forskrifter Kommunestyrets og formannskapets myndighet etter havneloven delegeres rådmannen i enkeltsaker. Unntatt er større saker og saker av prinsipiell karakter Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) nr. 100 Kommunens myndighet etter Naturmangfoldloven delegeres til rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av nr. 82 Kommunens myndighet etter vannressursloven delegeres til rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere Lov om kulturminner (kulturminneloven) av nr. 50 Kommunens myndighet etter kulturminneloven delegeres til rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning og som det er adgang til å delegere. Plan, enheter i kommunen med utførende ansvar, innenfor sitt ansvarsområde Plan, Plan, 8

Delegasjonsreglement Grimstad kommune

Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement Grimstad kommune Delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 5. september 2016 (sak 100/16) Innhold 1 Formålet med delegasjonsreglementet... 4 2 Generelle regler for delegering...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen

Delegasjonsreglement for rådmannen Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret K-sak XX/16

DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret K-sak XX/16 DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 K-sak XX/16 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 1.1 Hensikten med delegering 3 1.2 Kommunestyrets myndighet 3 1.3 Videredelegering

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 8/19 S ø r u m k o m m u n e 2 Innhold Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 3

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 10.12.2007, K-sak 09/07 og k-sak 062/09. 06.08.09 Delegasjonsreglement Grimstad kommune 1 DEL A GENERELLE REGLER FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Hei. Vedlagt følger det av rådmannen vedtatte reviderte reglement for delegering av myndighet til administrativt nivå i kommunen.

Hei. Vedlagt følger det av rådmannen vedtatte reviderte reglement for delegering av myndighet til administrativt nivå i kommunen. Page 1 of 1 Mona Nilssen Fra: Siw A. Akerøy Sendt: 6. desember 2010 08:40 Til: Post Dønna Emne: VS: Revidert administrativt delegasjonsreglement. Vedlegg: Revidert administrativt delegasjonsreglement..doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Gebyr og betalingssatser 2018 Vågsøy kommune

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Gebyr og betalingssatser 2018 Vågsøy kommune Vågsøy kommune Arkiv: FE - 231, FE - 159 JournalpostID: 17/14834 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 13.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 087/17 Oppvekst- og kulturutval 21.11.2017 057/17 Helse-

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne...

Innholdsfortegnelse. 1) Innledning... 2. 2) Generelt... 2. 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... Innholdsfortegnelse 1) Innledning... 2 2) Generelt... 2 3) Fellesregler for kommunalsjefene, stabssjefene og avdelingslederne... 5 4) Intern delegering i økonomi- og personalsaker... 5 4.1) Økonomisaker...

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for levekårsutvalget gjeldende til 2019 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

Delegeringsreglement og andre reglement

Delegeringsreglement og andre reglement Delegeringsreglement og andre reglement Vedtatt av Færder kommunestyre 31.01.2018 INNHOLD DELEGERINGSREGLEMENT FOR FÆRDER KOMMUNE 3 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 15 REGLEMENT FOR FÆRDER KOMMUNESTYRE 17

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement Administrativt delegasjonsreglement Sør-Varanger kommune Administrativt delegasjonsreglement Vedtatt av rådmannen 01.05.16 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. PRINSIPPER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET...

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, ENHETSLEDERE Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement hvor all delegering til administrasjonen ble delegert

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, ENHETSLEDERE Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement hvor all delegering til administrasjonen ble delegert

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Martin Georg Hanssen Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2613-7 031 HK/TEKN/DLO 06.11.2013 Innledningsvis henvises til kommunestyrets behandling av Delegeringsreglement, K.sak 9/13, 29.jan.

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i I Allmenne bestemmelser

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE

Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Delegeringsreglement for HEMNES KOMMUNE Vedtatt av Hemnes kommunestyre 30.08.12 Sak 56/12 Hemnes Kommune Rådmannen Delegeringsreglement for Hemnes kommune 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Dette dokumentet er

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL ADMINISTRASJONEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL ADMINISTRASJONEN REGLEMENT DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL ADMINISTRASJONEN Rådmann Kitt Grønningsæter Vedtatt 01.10.2017 A. FORMELLE RAMMER IVERKSETTING Dette reglementet gjelder fra 01.09.2017 HJEMMEL: Delegering

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune DELEGERINGSREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.10.2018 Gjeldende fra 1.1.2019 Arkiv 2018/461 Innholdsfortegnelse 1 Generelt om kommunelovens bestemmelser

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT Nordre Land kommune ADMINISTRATIVT DELEGERINGSREGLEMENT mellom RÅDMANNEN OG ENHETSLEDER 1 av 14 Innholdsfortegnelse A. FORUTSETNINGER FOR OG UTØVELSE AV DELEGASJON... 3 B. FELLE S D E LE G E R IN G SREGLE

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 023/2016 KOMMUNESTYRET 26. APRIL 2016 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra kommunestyret

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 16. juni 2009 Erstatter kommunestyrets vedtak 18. november 2008 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT RØDØY KOMMUNE VEDTATT, SAK 010/2014 KOMMUNESTYRET 27. FEBRUAR 2014 DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Dokumentet tar opp delegering av myndighet fra

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer