Generelle regler for delegasjon av myndighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle regler for delegasjon av myndighet"

Transkript

1 Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen gjennom raske og åpne vedtaksprosesser i hele organisasjonen Legge til rette for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesser Sikre en helhetlig politisk styring i alle overordnede og prinsipielle vedtak På en tydelig måte vise skillelinjer mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet Sikre at beslutninger treffes på riktig politisk og administrativt nivå gjennom delegasjon av myndighet Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon 2. Generelle regler for delegering: 2.1 Generelt Kommunestyret er det øverst besluttende kommunale organ. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Det overordnede delegasjonsreglementet gir: Retningslinjer for hvordan myndighet delegeres Retningslinjer for bruk av delegert myndighet Tiltak for rettssikkerhet, kontroll og tilbakemelding Hjemmel Kommuneloven 9 nr. 5 gir hjemmel for delegasjon av myndighet til myndighet til ordfører Kommunelovens 10 nr. 2 gir hjemmel for delegasjon av myndighet til faste utvalg/ komiteer Kommunelovens 23 nr. 4 gir hjemmel for delegasjon av myndighet til rådmannen 2.2 Delegeringslinje All delegering tar utgangspunkt i kommunestyret. Kommunestyret delegerer til andre folkevalgte organ og til administrasjonen ved rådmannen.

2 - Det er bare kommunestyret som kan delegere til rådmannen og bare rådmannen som kan delegere videre internt i organisasjonen. All delegert myndighet skal utøves i tråd med de saksbehandlingsregler som gjelder og følge gjeldende lover, forskrifter, avtaler, retningslinjer og god forvaltningsskikk innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. Det overordnede organ som har delegert myndigheten, har ikke gitt fra seg myndigheten sin på saksområdet. Det delegerende organ styrer det saksområdet som er delegert ved hjelp av Målformuleringer Budsjettprioriteringer Rammer og retningslinjer Rapporteringsordninger Avgjørelser i enkeltsaker (prinsippsaker, ankesaker osv.) All delegering av myndighet skal være skriftlig. 2.3 Kontroll Det overordnede organ har rett og plikt til å kontrollere at det underordnede organ ikke går ut over sin delegerte myndighet eller de rammer og forutsetninger denne mandigheten skal utøves innenfor. Vedtak fattet etter fullmakt skal rapporteres til det organ/den som har delegert myndigheten, innen de tidsfrister og i den form som er bestemt. Rapporten skal sikre at det organ/den som har delegert myndigheten har betryggende kontroll. Vesentlige avvik som får konsekvenser i forhold til budsjett eller tjenesteyting rapporteres iht. faste rapporteringsrutiner. 2.4 Inndragning av delegert myndighet Delegert myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Overordnede organ kan kreve å få seg forelagt til avgjørelse en enkeltsak som underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet 2.5 Retten til ikke å bruke delegert myndighet Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse når særlige forhold tilsier det 2.6 Omgjøringsrett Overordnet organ kan av eget initiativ eller som følge av mindretallsanke, omgjøre vedtak fattet av underordnet organ, innenfor rammene av forvaltningsloven 35.

3 2.7 Mindretallsanke I saker der et folkevalgt organ har fått delegert avgjørelsesmyndighet, kan minst 1/3 av medlemmene, ordføreren eller rådmannen, før møtets slutt, kreve saken lagt fram for nærmeste overordnede organ. Ved anke etter dette punktet utsettes iverksettinga av vedtaket hvis organisert med alminnelig flertall ikke bestemmer noe annet. 2.8 Lovlighetskontroll I medhold av kommunelovens 59 kan 3 eller flere medlemmer av kommunestyret sammen bringe en avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen inn for departementet for kontroll av avgjørelsens lovlighet. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er: - innholdsmessig riktig - truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse - blitt til på lovlig måte 2.9 Klagebehandling Klage på kommunestyrets vedtak der det etter loven er klageadgang, behandles av det aktuelle fagutvalg. Finner utvalget grunn til å ta klagen til følge legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtak. Fastholder utvalget vedtaket sendes saken til klageorganet for videre behandling Videredelegering Delegert myndighet kan delegeres videre, dersom dette ikke strider mot lov/forskrift eller er begrenset av overordnet organs delegasjonsvedtak. Delegert myndighet kan ikke brukes slik at avgjørelsen for konsekvenser utover eget arbeids og ansvarsområde. - Dersom det er gitt delegert myndighet som innebærer konsekvenser utover eget ansvarsområde, har organet som har mottatt delegasjonen, ansvar for å gå tilbake til delegerende myndighet for å få presisert sitt mandat Myndighet gitt direkte til fagpersoner og stillinger ved lov Lovgiver har i noen tilfelle gitt myndighet direkte til stillinger eller fagpersoner gjennom særlov. Det gjelder først og fremst myndighet til kommunelegen etter helselovgivningen og noe myndighet til barnevernsfagligleder etter barnevernsloven. De viktigste bestemmelsene og myndighetsområdene er nevnt under særlover i reglementet. Slik myndighet gitt direkte i loven kan ikke delegeres eller overstyres internt i kommunen, og delegasjonsreglementet omfatter derfor ikke slik myndighet 2.12 Utøvelse av myndighet ved interkommunalt samarbeid På de områdene kommunen har inngått forpliktende samarbeid med andre kommune, vil det påvirke hvordan myndigheten skal utøves. Den konkrete løsningen for bruk av myndighet og ansvar vil være avhengig av hvilken organisasjonsløsning det interkommunale samarbeidet bygger på Saksbehandling og dokumentasjon Saksbehandling følger forvaltningslovens regler supplert med eventuelle spesielle saksbehandlingsregler i særlov. Alle vedtak og dokumenter knyttet til den enkelte sak

4 skal journalføres i kommunens sakarkiv i tråd med arkivlovens bestemmelser, jf. også offentlighetslovens bestemmelser om innsyn.

5 Del B Generelt om organisering Kommunelovens bestemmelser om organisering i folkevalgte organer er utgangspunktet for den enkelte kommunes beslutning om politiske organiseringen. I den grad kommunelov eller særlov ikke har ufravikelige bestemmelser står kommunestyret fritt i organisering av politisk styringsmodell og opprettelse av folkevalgte organer. Som utgangspunkt ligger all myndighet til kommunestyret. Gjennom delegasjonsvedtak til andre folkevalgte organer og rådmannen bestemmer kommunestyret oppgave- og myndighetsfordelingen mellom folkevalgte organer og mellom folkevalgte organer og rådmannen. Delegasjonsvedtak kan enten være en del av vedtatt politisk organisering/ reglement eller delegasjon i det enkelte tilfelle. Rådmann er etter kommuneloven den øverste leder av den kommunale administrasjon, og har ansvar for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt, se kommunelovens 22 og 23. LOVPÅLAGTE, FOLKEVALGTE ORGANER I KOMMUNEN FOLKEVALGTE ORGANER ETTER KOMMUNELOVEN LOVPÅLAGTE OPPGAVER Kommunestyre Kommunelovens 6 Formannskap Kommunelovens 8 Kommunalt klageutvalg Forvaltningslovens 28, 2.ledd Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg) Kommunelovens 25 Hastevedtaksorgan Kommunelovens 13 Kontrollutvalg Kommunelovens 77 Er kommunens øverste folkevalgte organ. Behandler og fremmer forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og saker delegert fra bystyret. Behandler og avgjør klager på enkeltvedtak når særlov ikke hjemler eget klageorgan. Kan ha politisk representasjon etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, men er et eget organ med selvstendige oppgaver. Behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte Kommunestyre skal selv bestemme om formannskap eller annet fast utvalg skal ha utvidet myndighet til å treffe vedtak i såkalte hastesaker. Skal føre løpende tilsyn med kommunens forvaltning velges av bystyret selv.

6 FOLKEVALGTE ORGANER ETTER ANDRE LOVER OPPNEVNINGSGRUNNLAG Klageutvalg etter kommunehelseloven kommunehelselovens 2-4 Valgstyre Valgloven 4-1 Forliksråd Domstollovens 27 Eldreråd Eldrerådslovens 1 Behandler klager på enkeltvedtak etter loven. Valgstyret velges av kommunestyret selv. Kommunen velger et forliksråd på 3 medlemmer med varamedlemmer, herunder leder. Er et rådgivende organ for kommunen i saker om levekår for eldre. Råd for funksjonshemmede Lov av 17/6-05 om råd/ repr. for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2 Er et rådgivende organ for å sikre at mennesker med funksjonsevne gis anledning til å medvirke saker som er særlig viktig for gruppen Klagenemnd for eiendomsskatt Eigedomsskattelova 20 Kommuner som har innført eiendomsskatt er også pliktig til å ha egen klagenemnd Utover de lovpålagte utvalg/ folkevalgte organer som skal opprettes, og som har oppgaver hjemlet i lov, kan bystyret selv vedta å opprette faste utvalg (kommunelovens 10 nr.1-4), og komiteer (kommunelovens 10 nr.5) og bestemmer selv oppgaver som skal legges til disse.

7 Kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan jf. Kommunelovens 6, og i prinsippet er all myndighet lagt til kommunestyret. Valg og sammensetning: Kommunestyret består av 21 medlemmer jfr. Kommunelovens 7, valgt av innbyggerne Kommunestyret ledes av ordføreren. Ved ordførerens fravær så ledes kommunestyret av varaordfører. Arbeids- og ansvarsområde: Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsreglement. Delegert myndighet kan trekkes tilbake. Kommunestyretstyret kan selv treffe vedtak på delegerte saksfelt uten først å trekke vedtaket om delegasjon tilbake. Kommunestyret har som kommunens øverste folkevalgte organ som mål å ivareta tre typer hovedoppgaver: Overordnede mål og strategier Kommunestyret skal fastsette overordnede mål og utvikle langsiktige strategier for hele Kommunens virksomhet. Kommunestyret vedtar omfang og organisering av kommunens virksomhet. For eksempel kommuneplan, reguleringsplaner, politisk organisering og styring Budsjett og økonomiplan Kommunestyret skal foreta den overordnede samordningen og prioriteringen av kommunens utgifter og inntekter. For eksempel økonomiplan og handlingsprogram, årsbudsjett, Tilsyn og kontroll Kommunestyret skal som kommunens øverste myndighet føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltning og kommunens interesser for øvrig. Kommunestyret skal sørge for at kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, vedtak og inngåtte avtaler og se til at vedtak iverksettes og følges opp. Kommunestyret har det øverste ansvar for tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning, og kan be om at enhver sak blir lagt frem enten til orientering eller for avgjørelse med de begrensninger som følger av lov. Myndighet: Kommunestyret behandler og vedtar alle overordnede og prinsipielle saker. Kommunestyret skal innenfor lovverket, ivareta helheten og gi retning for det arbeidet som administrasjon og ansatte skal utføre.

8 Delegering til Ordfører Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Ordfører eller den han/hun lovlig kan bemyndige gis representasjonsrett i generalforsamling/ representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er vedtatt av kommunestyret eller fastsatt i lov eller forskrift. Ordfører skal sørge for nødvendig avklaring med kommunestyret i saker som behandles på generalforsamling/representantskap i selskap/foretak. Ordfører har myndighet til å avgjøre permisjonssøknader om fritak fra politiske verv. Ordførers avgjørelse kan bringes inn for kommunestyret. Ordfører har fullmakt til å fastlegge saksgangen for saker som skal behandles politisk. Dersom det er tvil om saken er prinsipiell eller uten prinsipiell betydning, skal avgjørelsen om dette tas av rådmannen og ordføreren Ordfører tar avgjørelse i representasjonssaker, saker vedr. gaver o.l. (Innkjøp og overrekking av gaver til kommunens ansatte er rådmannens ansvar.) Ordfører har fullmakt til om nødvendig å fastlegge koordinerte møteplaner for kommunestyret, driftsstyret og andre politiske organ. Ordføreren har fullmakt til, i samråd med rådmannen, å uttale seg på vegne av kommunen når det ikke er tid til å forelegge saken for et politisk organ. (Kan for eksempel være aktuelt i ferier.) Ordføreren uttaler seg på kommunes vegne ved eventuelle kriser. I beredskapssituasjoner kan ordføreren fravike vedtatt budsjett. Varaordfører trer inn for ordfører dersom ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, skal det foretas nyvalg. Varaordføreren representerer kommunen etter avtale med ordfører.

9 Delegering til Formannskapet Valg og sammensetning Formannskapet har 9 medlemmer, valgt blant kommunestyrets medlemmer. jfr. kommuneloven 8 nr. 1 og 2. Arbeids- og ansvarsområde Formannskapet har lovpålagte oppgaver etter kommuneloven, deriblant oppgaven som økonomiutvalg. Ut over det behandler og treffer Formannskapet vedtak i saker som kommunestyret har delegert til formannskapet, og i saker som forelegges formannskapet og ikke er lagt til andre folkevalgte organer. Saker som behandles er blant annet - Forslag til økonomiplan - Årsbudsjett og skattevedtak - Finansforvaltning - Rapportering økonomi - Næringsutvikling - Konsesjonssaker - Kommuneplan Myndighet Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og skal behandle og innstille i saker som skal behandles av kommunestyret, jfr. kommuneloven kapittel 8. Myndighet i hastesaker Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret eller annet folkevalgt organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle vedtaksorganet, jfr. kommuneloven 13 pkt. 1. Formannskapet innstiller til kommunestyret i følgende saker Økonomiplan og årsbudsjett i samsvar med 44 og 45 i kommuneloven Endringer/ justeringer av økonomiplan / årsbudsjett Regnskap, årsmelding og årsrapport Alle andre saker som kommunestyret eller ordfører ikke har bestemt skal gå direkte fra komiteene Rådmannen sørger for at de sakene som er lagt fram for Formannskapet, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med gjeldene regler i lov og forskrift.

10 Tjenesteutvalget Valg og sammensetning: Tjenesteutvalget er et fast utvalg oppnevnt med hjemmel i kommunelovens 10. Det består av 9 medlemmer Arbeids- og ansvarsområder Tjenesteutvalget er kommunen sitt driftsutvalg for samtlige av kommunens tjenester og har et flerfaglig fokus i sitt arbeid Medlemmene av tjenesteutvalget går inn som politisk oppnevnte representanter i samarbeidsutvalgene for skoler og barnehager. Utvalget avgjør selv hvor medlemmene skal fordeles Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret i alle saker utenom i budsjett - og økonomisaker. Tjenesteutvalget gir anbefalinger til formannskapet i budsjett - og økonomisaker Myndighet Utvalget treffer vedtak på sine områder eller innstiller direkte til kommunestyret. Utvalget innstiller også til kommunestyret i kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder. Vedtar bruk av kulturmidler, samt midler til gode formål. Behandler dispensasjonssaker i henhold til vedtatte planer jf. Jordlova

11 Administrasjonsutvalg Valg og sammensetning Administrasjonsutvalget består av 5 medlemmer fra formannskapet og to medlemmer fra de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte. Valgperioden er to år. Det er arbeidstakerorganisasjonene som etter forholdstallsprinsippet utpeker sine representanter. Kommunestyret velger leder og nesteleder blant de politisk valgte medlemmene. Kommunale arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. Arbeids og ansvarsområde Utvalget er kommunens partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er også kommunens likestillingsutvalg Utvalgets hovedoppgave er å vedta planer for det personalpolitiske området og påse at de blir fulgt opp. Utvalget skal også påse at kommunen har nødvendige reglementer og systemer som ivaretar ansatte. Saker som blant annet skal behandles - Arbeidsgiverpolitikk i vid forstand (jfr. KS arbeidsgiverpolitiske plattform) - Overordnede personalpolitiske retningslinjer for kommunens virksomhet - Mål og rammer for kommunenes opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling - Helse-, miljø og sikkerhet - Ivareta spørsmål knyttet til hovedavtalen - Ivareta likestillings Utvalget skal gi innstilling til kommunestyret i alle saker på det personalpolitiske området som skal behandles av kommunestyret Myndighet Avgjøre klagesaker som hører inn under utvalgets arbeids og ansvarsområde. Avgjøre saker innen for sitt ansvarsområdet som rådmannen legger fram for utvalget.

12 Klagenemnd Valg og sammensetning Særskilt klagenemnd, oppretta i medhold av forvaltningslovens 28. Består av de samme 9 personene som er valgt som formannskapets medlemmer. Behandler klager på enkeltvedtak som er fattet i kommunale organer der ikke særlover konkret angir annen saksbehandling. Generell myndighet Klageutvalget behandler og avgjør klager på enkeltvedtak truffet av folkevalgte organ opprettet med hjemmel i kommuneloven, og enkeltvedtak truffet av rådmannen etter delegasjon fra kommunestyret såfremt særlov ikke inneholder egne regler om klagebehandling og klageinstans. Kommunestyret er klageinstans for enkeltvedtak truffet av formannskapet. Spesiell myndighet Når særlov forutsetter klagebehandling i kommunalt organ er det klageutvalget som er kommunens klageorgan i disse sakene. Saksbehandling Forvaltningslovens saksbehandlingsregler gjelder for klageutvalget. Kontrollutvalg Valg og sammensetning Består av 3 medlemmer som oppnevnes av kommunestyret i henhold til kommunelovens 77. Kommunestyret velger leder og nestleder. Arbeids og ansvarsområde Skal forestå det løpende tilsyn med hele den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Generell myndighet: Kontrollutvalget skal påse at: - Kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. - Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. - Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. - Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

13 Planutvalg Valg og sammensetning Planutvalget er et fast utvalg oppnevnt med hjemmel i kommunelovens 10. Utvalget er personidentisk med Formannskapet Utvalget skal forestå oppgaver etter den til enhver tid gjeldende plan og bygningslov. Ansvars- og arbeidsområder Planutvalget innstiller til kommunestyret i forslag til reguleringsplaner og kommunedelplaner for bestemte områder. Myndighet Utvalget fatter vedtak i enkelte prinsipielle saker etter delegert myndighet fra kommunestyret. Utvalget behandler dispensasjonssaker i henhold til vedtatt kommuneplan.

14 Rådmannen Formål Delegasjon av myndighet til rådmannen skal bidra til: - En hensiktsmessig og effektiv arbeidsdeling mellom folkevalgte organer og administrasjonen - Fjerne saker fra de politiske beslutningsorganer som mest er av formell eller gjennomførende karakter til fordel for saker som videreutvikler kommunen som organisasjon og som samfunn. - Gi administrasjonen nødvendig handlefrihet til å utvikle en effektiv organisasjon med vekt på å dekke innbyggernes behov innenfor vedtatte rammer og vedtak i folkevalgte organer. - At den fagkompetanse som ligger i administrasjonen utnyttes på en god måte i forhold til kommunens oppgaver. - Sikre at de som henvender seg til kommunen får en rask og effektiv service og saksbehandling. Arbeids og ansvarsområde Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon, og fører kontroll med kommunens samlede administrative virksomhet og er ansvarlig for effektiv organisering av denne. Rådmannen har et særlig ansvar for å: - Sikre at saker som fremlegges for behandling i folkevalgte organer er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. - Gjennomføre og iverksette beslutninger og vedtak i folkevalgte organer - Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for intern kontroll. - Videreutvikle, kvalitetssikre og tilpasse kommunale tjenester til de behov innbyggerne har. - Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen - Motivere og utvikle kommunens ansatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon. - Følge opp kommunens øvrige ledere - Følge opp kommunens engasjement/deltagelse i interkommunalt samarbeid - Profilere kommunen eksternt. - Sikre at kommunens bruk av internett og deltagelse gjennom sosiale medier skjer i tråd med kommunale føringer og på en slik måte at personvernet ivaretas. Rådmannen har det overordnede ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Rådmannen kan møte i alle folkevalgte organer med tale- og forslagsrett.

15 Generell myndighet I medhold av kommunelovens 23, nr.4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell betydning såfremt kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Dersom det er tvil om saken er uten prinsipiell betydning, skal avgjørelsen om dette tas av rådmannen og ordføreren Rådmannen kan videredelegere myndighet såfremt delegasjonsvedtak ikke bestemmer noe annet. Rådmannen skal til vanlig utrede og innstiller i saker som legges frem for formannskap, komite og utvalg (første folkevalgte organ som behandler en sak). Myndighet på personalområdet Rådmannen har myndighet til å ansette i alle stillinger der slik myndighet ikke er lagt til andre ved lov eller reglement og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr. kommunelovens 24 nr.1. Rådmannen kan delegere ansettelsesmyndighet. Delegasjon skal være skriftlig. Myndighet i økonomiske saker Rådmannen har ansvar for og myndighet til anvendelse av hele kommunens budsjett innenfor kommunestyrets vedtatte budsjett, mål og retningslinjer. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre de låneopptak som kommunestyret har vedtatt og som fylkesmannen eventuelt har godkjent i henhold til KL. 60. Fullmakten gjelder også refinansiering av eldre gjeld for å redusere kommunens finansutgifter. Rådmannen har fullmakt til å forvalte og plassere kommunens likviditetsreserver og fonds med sikte å øke kommunens finansinntekter i samsvar med finansreglementet. Innenfor samme enhet kan rådmannen omdisponere mellom alle driftsposter og eventuelt styrke driftsposter ved bruk av merinntekter. Rådmannen kan gjennom administrativt finans- og økonomireglementet delegere myndighet i økonomiske saker videre. Ellers henvises gjeldende finansreglement og økonomireglement vedtatt av kommunestyret. Videredelegasjon skal være skriftlig.

16 Myndighet til å treffe vedtak etter særlover Rådmannen delegeres myndighet til å treffe vedtak i medhold av særlovgivning med mindre det er gjort unntak i det enkelte tilfelle eller noe annet er bestemt i vedkommende særlov. Rådmannen kan delegere myndighet videre internt i administrasjonen. Videredelegasjon skal være skriftlig.

17 LOVBESTEMMELSER MED DELEGERINGSFORBUD BARNEVERNLOVEN 2-1 Kommunens oppgaver, tredje avsnitt 2-4. Forsøksvirksomhet, tredje avsnitt BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN 7 Tiltak ved store arrangementer, tredje avsnitt 13 Særskilte brannobjekter, fjerde avsnitt 28 Gebyr m.m., andre avsnitt DOMSTOLLOVEN 57, jf. 27 tredje avsnitt og , jf. 64 og a (Ikke avklart enda om denne bestemmelsen kan delegeres eller ikke.) 68, andre avsnitt 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 25. EIGEDOMSKATTELOVA ELDRERÅDSLOVEN 1 (Skiping av kommunale eldreråd), første avsnitt 2 (Val og samansetjing av kommunale eldreråd) 4 (Andre føresegner for kommunale eldreråd), andre avsnitt 4a (Skiping av felles råd med menneske med nedsett funksjonsevne) 3, sjette avsnitt FJELLOVA 4, 5, første og andre avsnitt

18 7 FOLKEHELSELOVEN 18 Straff, andre avsnitt Kommunen har myndighet til å sette tvangsmulkt etter Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om helsetjenesten i kommunen. FORPAKTINGSLOVA 11. Skjønn ved tiltreding og fråtreding, andre avsnitt 10. Delegasjon av kommunens myndighet Jf. lov om interkommunale selskap 4 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale, første avsnitt INDUSTRIKONSESJONSLOVEN 24, fjerde ledd Justisdepartementet har kommet med en uttalelse om delegeringsforbud etter denne paragraf. Se uttalelse JDLOV Vedtak om samanslåing 5. Vedtak om deling 8. Initiativrett, første avsnitt 9. Saksutgreiing, fjerde avsnitt 10. Innbyggjarhøyring 12. Skatteplikt o.a., andre avsnitt INNDELINGSLOVA 26. Fellesnemnd, første ledd fjerde punktum, andre ledd jf. kommuneloven 25, fjerde ledd første punktum, femte ledd første og andre punktum. LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER 4. Selskapsavtale, første ledd andre punktum. 6. Representantskapet og dets sammensetning, første ledd andre punktum og andre ledd 32. Oppløsning, første ledd andre punktum

19 KOMMUNELOVEN 7 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning, tredje avsnitt 8 Formannskap. Fylkesutvalg Den siste setningen "Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov", gir likevel mulighet til å delegere myndighet innenfor faste rammer. 9 Ordfører. Fylkesordfører. Varaordfører, første avsnitt 10 Faste utvalg. Komiteer, første til tredje avsnitt og sjette avsnitt. 10 a Kommunestyrekomiteer. Fylkestingskomiteer, første, andre og syvende avsnitt. 11 Styre for institusjon o.l., første, andre og fjerde avsnitt. 12 Kommunedelsutvalg, første, andre, tredje og femte avsnitt 13 Utvidet myndighet i haste-saker, første avsnitt 15 Uttreden. Suspensjon, tredje avsnitt 16 Opprykk og nyvalg, femte avsnitt 18 Innføring og oppheving av kommunal eller fylkeskommunal parlamentarisme, første, tredje og fjerde avsnitt 19 Kommuneråd. Fylkesråd, første og andre avsnitt 22 Administrasjonssjef 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger, andre avsnitt 25 Partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg, andre avsnitt 26 Møterett for ansattes representanter i nemnder, fjerde avsnitt 27 Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid, første avsnitt 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 28-1c Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd, tredje avsnitt 28-1e Samarbeidsavtalen, første avsnitt 28-2a Samkommune, første avsnitt 28-2e Samarbeidsavtalen, første og andre avsnitt 28-2h Samkommunestyret, andre avsnitt 28-2j Administrativ leder 28-2k Innstilling til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 28-2u Oppløsning

20 30 Møteprinsippet. Møtebok, tredje avsnitt 31 Møteoffentlighet, fjerde og femte avsnitt angir rett til å lukke møter og kan ikke delegeres til administrasjonen, men er en rett for alle folkevalgte organ. 38 a Avtalevalg, første avsnitt 39 Reglement. Arkiv, første og andre avsnitt 39 a Innbyggerinitiativ, første og andre avsnitt 39 b Lokale folkeavstemninger, første avsnitt 40 Rett og plikt til å delta i møter i kommunale og fylkeskommunale organer. Inhabilitet. Rett til dokumentinnsyn, femte avsnitt 41 Dekning av utgifter og økonomisk tap 42 Arbeidsgodtgjøring 43 Pensjonsordning 44 Økonomiplan, første og sjette avsnitt 45 Årsbudsjettet, andre avsnitt 48 Årsregnskapet og årsberetningen, første, tredje og fjerde avsnitt 52 Finansforvaltning, første avsnitt 56 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd, første avsnitt 62 Opprettelse av kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, første og andre avsnitt 63 Vedtekter, andre avsnitt 65 Styrets sammensetning, tredje avsnitt 66 Valgperioden for styremedlemmene, tredje avsnitt 77 Kontrollutvalget, første avsnitt 78 Revisjon, tredje og fjerde avsnitt MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5. (generelle tillatelser etter vedtak), første ledd jf. andre avsnitt. OPPLÆRINGSLOVA 2-5. Målformer i grunnskolen, syvende avsnitt, første setning.

21 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet, andre avsnitt, første og andre punktum. Se merknader i forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr.32 ( ), kapittel 6.3) Kommunal planstrategi, jf. 3-3 Se merknader i forarbeidene til 3-3 andre ledd i Ot.prop nr. 32 ( ) Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av handlingsdel, jf Oppstart av arbeid med kommuneplan. Første avsnitt Vedtak av kommuneplan, første avsnitt Innsigelse og vedtak av departementet, første avsnitt, andre setning Bestemmelser i reguleringsplan Vedtak av reguleringsplan, første og andre avsnitt Endring og oppheving av reguleringsplan, andre setning Kun myndighet til vedtagelse av mindre endringer kan delegeres Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, tredje avsnitt 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan, første og andre avsnitt 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler, første avsnitt 18-7 Fordelingsfaktorene 31-6 Bruksendring og riving av bolig 31-8 Utbedringsprogram 33-1 Gebyr 4-1. Valgstyret VALGLOVEN 9-2. Fastsetting av valgdag, andre avsnitt 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering, andre avsnitt, femte setning

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx

GAMVIK KOMMUNE. Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx GAMVIK KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i kommunestyret xx/xx-xx 2 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 FORMÅL Dette reglementet skal bidra til: En hensiktsmessig

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Jan Fridthjof Bernt Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Faglig Forum for Formannskapssekretærer Bergen, Clarion Hotel, Bergen airport 12. januar 2 De kommunale og fylkeskommunale organene Kjerneorganene

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den

TVEDESTRAND KOMMUNE. Reglement. for delegering fra kommunestyret til rådmann. Vedtatt i K-sak 104/07 den TVEDESTRAND KOMMUNE Reglement for delegering fra kommunestyret til rådmann Vedtatt i K-sak 104/07 den 16.10.2007 Side 1 Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1. Formål Dette reglementet skal bidra

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012, 6.2.2014, 21.3.2014, 10.12.2015

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Fellesnemda reglement og delegeringer

Fellesnemda reglement og delegeringer Fellesnemda reglement og delegeringer Reglement 1. Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelse til en ny kommune, jfr. Inndelingslova 26. Fellesnemnda blir valgt av og blant

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene

Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Orientering om nåværende reglement for folkevalgte m.m. Samling 27-28.4 for Fellesnemnda, partssammensatt utvalg og temakomiteene Hjemmelsgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven 1992-09-25-107)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Ref nr.: Saksnr.: 2016000481 Dato: 18.03.2016 FORSKRIFT OM SAMMENSLÅING AV TJØME OG NØTTERØY KOMMUNER I VESTFOLD FYLKE

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Avvik/tillegg fra/til

Avvik/tillegg fra/til Vedlegg: OVERSIKT OVER FORSØK MED ENDRET MYNDIGHET FOR ORDFØRER I VALGPERIODEN 2003-2007 Forsøkskommune Forsøksmodell avvik fra kommuneloven Avvik/tillegg fra/til kommuneloven. Forsøksmodell - avvik fra

Detaljer

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen TOLGA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Dato: 30.10.2012 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/1090-5 3770/12 082 Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09 MELDING OM POLITISK VEDTAK - GODTGJØRELSE

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret.

Økonomisk godtgjørelse for kommunale tillitsverv er hjemlet i Kommunelovens 41 og 42. Regler og satser fastsettes av kommunestyret. GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TOLGA KOMMUNE 2013-2015 Arkiv: 082 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 12/1090 Kjetil Brodal Sett inn saksutredningen under denne linjen Saksopplysninger Økonomisk godtgjørelse

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295

Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr: A-0295 Oslo kommune Reglement Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 25.11.2010 Erstatter: Saksnr: Bv 14/10 Brv 117/10 Eier/ ansvarlig: Byråd for helse og eldreomsorg Ikrafttredelse: 25.11.2010 Versjon: 2 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-4 - HEH 044, &00 19.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for formannskapet gjeldene til 2015 Revidering av reglement for formannskapet ble vedtatt

Detaljer

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer)

Etter behandlingen av sakene blir det utlevering/opplæring i bruk av «I-pad» (ca. 2 timer) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 13.10.2011 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4)

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) Vårkonferansen 19. mai 2016 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Enkelte hovedtrekk Hovedstammen og hovedinnholdet i loven er beholdt Mange og viktige endringer

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ) og Ot.prp.nr. 53 ( ). vedtak til lov

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ) og Ot.prp.nr. 53 ( ). vedtak til lov Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 (1998-99) og Ot.prp.nr. 53 (1997-98). År 1998 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre

Møteinnkalling. Storfjord plan- og driftsstyre Møteinnkalling Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Otertind, Storfjord rådhus Dato: 13.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer