Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonereglement. Kongsberg kommune"

Transkript

1 Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker er også beskrevet. Hjemmel: Kommunelovens av nr. 107 Vedtatt dato: , Sist revidert Kongsberg kommunestyre den 11/ sak 81/13 Vedtaksorgan: Kongsberg kommunestyre Endringer Arkivsak : 08/4325, 56/09, 12/7303, 13/3264 Valgfritt

2 Delegeringsreglement X-INNHOLD 1. Innholdsfortegnelse 2. Målsetting 3. Fellesbestemmelser 4. Kommunestyrets virkeområde 5. Delegering fra kommunestyret til ordfører 6. Delegering fra kommunestyret til formannskapet 7. Delegering fra kommunestyret til utvalg for helse og sosial 8. Delegering fra kommunestyret til utvalg for kultur og oppvekst 9. Delegering fra kommunestyret til utvalg for miljø og utvikling 10. Delegering fra kommunestyret til andre utvalg - Administrasjonsutvalget - Utvalg for kontroll av alkoholomsetning - Klagenemnda - Skatteutvalget 11. Budsjett: Reglement og delegering 12. Delegering fra utvalg til rådmann, brannsjef og foretak 13. Vedtak og endring Vedlegg : 1 A : Saker som må avgjøres i kommunestyret 1 B : Saker som avgjøres i kommunestyret 2 : Framgangsmåten for å avgjøre om en sak er prinsipiell

3 2. MÅLSETTINGNG Kongsberg kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og i forhold til rådmannen. Kommunestyret forutsetter at arbeidet vil bli utført i en atmosfære preget av åpenhet, gjensidig tillit og effektivitet der delegeringen følges opp av løpende dialog og signalgivning. 3. FELLESBESTEMMELSER Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller rådmannen. Med begrepet bestemmelser i dette reglement forstås lov, forskrift, overordnede planer m.v. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre (subdelegere ) til ledere av ansvarsenhetene eller til andre. Det utarbeides eget subdelegeringsreglement. Klage på enkeltvedtak fattet av administrasjonen eller i de politiske utvalg, forelegges først det besluttende organ til ny vurdering. Dersom vedtaket blir opprettholdt går klagen til klageinstansen. Underskrift på kommunale dokumenter. Rådmannen undertegner for Kongsberg kommune i saker hvor avgjørelsesmyndigheten er delegert rådmannen, samt der det foreligger et vedtak i det kompetente politiske organ. Rådmannen undertegner skjøter. Ordfører undertegner i henhold til delegert myndighet. Varaordfører undertegner ved ordførers inhabilitet. Rådmannen får fullmakt til å tilføre nye/endrede lover fortløpende, med de begrensninger som følger av lov og dette reglement. Rammer for delegering fra utvalg til administrasjon er: All klagebehandling foretas av vedtaksorganet, med oversending direkte til klageinstansen. Utvalget forutsettes å videredelegere myndighet til rådmannen til å treffe vedtak i ikkeprinsippielle saker. For definisjon og vurdering av en prinsipiell sak,- Se vedlegg 2. Utvalgene har ansvaret for budsjett og oppfølgingen av dette. Rådmannen skal rapportere til utvalgene. I prinsippet skal alle vedtak som er fattet på bakgrunn av delegert myndighet rapporteres. Det tilstrebes en lik/enhetlig rapportering på økonomi og ledelse til de ulike utvalg. Rådmannen rapporterer til formannskapet om organisatoriske endringer. Utvalgene må selv fastsette hvilken informasjon de ønsker, og hvordan denne skal legges fram for utvalget.

4 4. KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 4.1 Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ og har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller av delegert myndighet. 4.2 Kommunestyret kan kreve å få seg forelagt enhver sak til orientering eller avgjørelse, jfr.kommunelovens 60, med de begrensninger som følger av lovbestemmelser. 4.3 Kommunestyret må treffe avgjørelser i saker som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er tillagt kommunestyret selv. - Se vedlegg 1A 4.4 Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål. - Se vedlegg 1B 4.5 Alle andre saker, som etter dette reglementet ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres fra kommunestyret til politiske utvalg og til rådmannen etter kapittel 13., samt til kommunale foretak der det fremgår av dette reglementet. 5. DELEGERING TIL ORDFØRER Kommuneloven av , nr Ordfører har anvisningsmyndighet i de tilfeller rådmannen er inhabil. 5.2 Ordfører er generalforsamling i heleide kommunale aksjeselskaper, samt representerer kommunen der kommunen er aksjonær i aksjeselskap. Ordfører skal sørge for nødvendig avklaring med kommunestyret i saker som skal behandles på generalforsamlingen. 5.3 Ordfører har myndighet til å avgjøre permisjonssøknader og søknader om fritak fra politiske verv. Ordførers avgjørelse kan ankes inn for kommunestyret. 6. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 6.1 Generelt Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker

5 - hvor loven åpner adgang for delegasjon og myndigheten ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1A og 1B, og - hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til annet utvalg, se punkt Fra Kommuneloven av Kommuneloven av : 8 Formannskapet behandler alle overordnede og sektorovergripende planer bl. a kommue (del)planer. Planer uten faglig tilknyting til andre utvalg, behandles kun i formannskapet. Arealplaner som gis status som kommune (del) planer, skal først behandles i respektive fagutvalg, som innstiller til formannskapet. Rene fagplaner behandles kun i respektive fagutvalg. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Utvalg for miljø og utvikling (UMU), (jf PBL 9.1) 8 Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig tilligger et utvalg og som ikke kommunestyret ber om å få seg forelagt. Formannskapet er vedtaksorgan vedr. hovedtariffavtalen (uravstemning) og andre sentrale avtaler som trenger politiske vedtak og som ikke er plassert andre steder. 8 Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende kommunens eiendommer. 13 Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. 22 Kommunestyret delegerer til formannskapet å utøve arbeidsgivermyndighet overfor rådmannen. 6.3 Straffe og sivilprosessstraffe og sivilprosess Formannskapet kan treffe vedtak/ta avgjørelser i sivile tvistesaker og straffesaker 6.4 Folkehelseloven med unntak av kapittel 3 Folkehelseloven av med unntak av kap. 3

6 7. DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Utvalg for for helse- og sosial treffer vedtak i prinsipielle helse-, omsorg- og sosialspørsmål. 7.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 7.2 Særlov Delegering av myndighet fra kommunestyret i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for helse- og sosial og øvrige politiske utvalg. Alkoholloven av Lov om eldreråd av Folkehelseloven kap. 3 Forurensningsloven av Helseberedskapsloven av Helse og omsorgstjenesteloven Husbankloven Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Plan- og bygningsloven av Utvalg for Helse og sosial innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer.

7 Lov om psykisk helsevern av Serveringsloven av Lov om smittevern av Spesialisthelsetjenesteloven Lov om tobakksskader av DELEGERING TIL UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Utvalget treffer vedtak i prinsipielle kulturspørsmål, undervisnings- og barnehagespørsmål. 8.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 8.2 Særlov Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for kultur og øvrige politiske utvalg. A Kulturområdet matrikkelloven Gate og stedsnavn Lov om film og videogram av Lov om folkebibliotek av Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret.

8 23 Utvalget fatter vedtak vedrørende - å forvalte bevilgede tilskuddsmidler til kulturformål innenfor budsjettes rammer og forutsetninger, - anleggsplan for kulturanlegg, - kommunens kulturpris,kulturstipend,vernepris og vernediplom. Kulturminneloven av Lov om stadnamn av Lov om trossamfunn av Plan- og bygningsloven av Utvalg for Kultur innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer. B Undervisnings og barnehageområdet Lov om barnehager av Kommuneloven av , 13 Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Opplæringsloven av Plan- og bygningsloven av Utvalg for Kultur innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer. Privatskoleloven Lov om produktkontroll av Lov om voksenopplæring av

9 C: Sosial og helsesaker 9. DELEGERING TIL UTVALG FOR MILJØ OG UTVIKLING Utvalg for miljø og utvikling treffer vedtak i prinsipielle miljø- og utviklingsspørsmål. 9.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegasjon, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 9.2 Særlov Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for miljø- og utvikling og øvrige politiske utvalg. Lov om beite av Lov om brann- og eksplosjonsvern av Hundeloven Forpaktningsloven av Forurensningsloven av Friluftsloven av Industrikonsesjonsloven av Innlandsfiskeloven av

10 Jordloven av Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Konsesjonsloven av Lov om motorferdsel i utmark av Lov om naturskade av Markaloven Matrikkelloven Naturmangfollsloven Naturskadeloven Odelsloven av Plan- og bygningsloven av nr 71 Myndighet til å fatte vedtak i følgende saker delegeres Utvalg for miljø og utvikling: 1. Fremming av reguleringsplanforslag ved å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag (jfr andre ledd og 12-11) 2. Vedtak av mindre reguleringsplaner som er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret (jfr andre ledd) 3. Vedtak av mindre endringer i reguleringsplan og utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen (jfr andre ledd første punktum) 4. Utlegging av og vedtak av planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr tredje ledd) 5. Dispensasjoner (jfr. 19-4) 6. Klage på vedtak fattet av Utvalg for miljø og utvikling selv (jfr. 1-9)

11 7. Avtale med private aktører om utarbeidelse av områderegulering (jfr andre ledd andre punktum) 8. Midlertidig forbud mot tiltak (jfr til 13-3) Dagens ordning med etatsjef, prosjektleder eller tjenestemann som ivaretar barn og unges interesser i planleggingen videreføres (jfr. 3-3, tredje ledd). Lov om produktkontroll av Skogbruksloven av Vannressursloven Vegloven av Vegtrafikkloven av Viltloven av ANDRE UTVALG 10.1 Generelt Utvalgene delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalgene delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til nevnte utvalg og øvrige politiske utvalg Administrasjonsutvalget Utvalgets myndighet er gitt i kommunelovens 25, jf hovedavtalens del B 4. Se reglement for utvalg for utvalgets myndighetsområder.

12 10.4 Utvalg for kontroll av alkoholomsetning Alkoholloven av Utvalget for kontroll av alkoholomsetning skal ha følgende hovedoppgaver/ myndighet: - Iverksette tiltak overfor bevillingshavere i henhold til egne retningslinjer og delegert myndighet. - Fremme forslag overfor Utvalg for helse- og sosial om tiltak overfor bevillingshavere, herunder straffereaksjoner, i saker hvor utvalget selv ikke har fått delegert myndighet. (Jfr. kommunens egne vedtatte retningslinjer for sanksjoner/ reaksjoner når lov, forskrifter og retningslinjer ikke overholdes, k.sak : 0037/00, samt k.sak: 0039/00.) 10.5 Klagenemnda Forvaltningsloven av ledd 10.6 Skatteutvalget Skattebetalingsloven av ,42 delegert myndighet fra formannskapet til å nedsette / ettergi skatt, jfr. godkjenning av Justisdepartementet datert BUDSJETT: REGLEMENT OG DELEGERING Om budsjettbehandlingen gjelder følgende med grunnlag i kommuneloven av , med forskrifter : 11.1 Vedtak Kommunestyret vedtar budsjettet / økonomiplan ( drifts- og kapitalbudsjett ) etter innstilling fra formannskapet, jfr. kommunelovens 45, nr Form Driftsbudsjettet vedtas pr. ansvarsenhet og angir driftsrammene som er bindende for alle ledd i kommuneforvaltningen bortsett fra kommunestyret selv. Endring i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i årsbudsjett og økonomiplan skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret Endringer Kommunestyret vedtar endringer i finansieringen av investeringer (herunder endrede

13 inntekter) Formannskapet har ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker Rapportering av endringer Vedtak om budsjettjusteringer/omdisponeringer foretatt i medhold av punktene 12.2, 12.3 og 12.4 skal meddeles skriftlig til rådmannen omgående etter at vedtaket er fattet Rådmannen kan innen 7 dager etter at han har mottatt skriftlig underretning kreve vedtak om omdisponeringer som er gjort av utvalgene ( helse og sosial, kultur og oppvekst,miljø og utvikling) inn for formannskap/kommunestyre Iverksetting av tiltak må ikke foretas før ovennevnte frist er gått ut, eller før rådmannen har meddelt at vedtaket ikke vil bli påklaget Formannskapets / utvalgenes fullmakter / myndighet Formannskapet har myndighet til å omdisponere innenfor hele driftsbudsjettet i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Omdisponeringer under kr ,- er ikke prinsipielle. Fagutvalgene og formannskapet gis myndighet til å omdisponere mellom tjenesteenhetene som faller innunder utvalget / formannskapet Formannskapet har myndighet til å fordele sentralt budsjettert lønnsjusteringsrammer til alle ansvarsenheter. Fordelingen foretas med bakgrunn i sentrale og lokale lønnsoppgjør Formannskapet gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer, arbeidsgiveravgift m.m Formannskapet gis fullmakt til å opprette og legge ned stillinger innenfor gitte budsjettrammer Formannskapet gis fullmakt til å disponere eventuelle øremerkede/formålsbestemte merinntekter knyttet opp til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak Formannskapet gis fullmakt til å se under ett utgiftsposter for vedlikehold av bygninger og tilhørende refundert forsikringsvederlag og tilsvarende i andre særlige tilfeller når det ikke gjelder alminnelige tilskudd til et formål. 12. DELEGERING FRA UTVALG TIL RÅDMANN OG FORETAK 12.1 Til rådmannen Fra formannskapet Formannskapet delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsipielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringen som følger. Arbeidsmiljøloven av Arbeidstvistloven av

14 Arkivloven av Lov om forsøk i offentlig forvaltning av Eierseksjonsloven av Ferieloven av Forvaltningsloven av Granneloven av Husbankloven av Husleieloven av Interkommunale selskaper av Kommuneloven av Kommunale eiendomsinteresser når eiendommen ikke ligger innenfor Kongsberg Kommunale Eiendom KFs ansvarsområde: - Saker om kjøp, salg, feste, forpakting, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom med verdier opp til kr pr eiendom. - Leiekontrakter i fast eiendom med inntil 5 års varighet. Dersom leiekontrakten gir kommunen en utgift/inntekt på over kr. 2.5 mill. pr. år, skal den godkjennes av formannskapet. - Drift av kommunale eiendommer. Andre saker Rådmannen gis anvisningsmyndighet innenfor hele kommunens budsjett. Fullmakt til å anlegge søksmål i ikke- prinsipielle saker for beløp inntil kr Fullmakt til å møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og til å avgi bud på inntil kr ,-. Fullmakt til å slette heftelser til en verdi på inntil kr ,- på parsell eller tomt som er skilt ut fra hovedeiendom på eget gårdsnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomten anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen, og den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser forutsatt at kommunens heftelser for den enkelte eiendom ikke overstiger kr ,- og sikkerheten ligger innenfor en ramme på 90 % av salgsverdi. Lede og avgjøre kommunens forretningsmessige vilkår. Avgjøre søknader om lån til ansatte. Rådmannen oppnevner arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget, ansettelsesutvalg/partssammensatte utvalg. Myndighet til å utgiftsføre uerholdelige pengekrav med inntil kr ,- i hvert tilfelle, innenfor budsjettert ramme. Fullmakt til å oppta lån innenfor de rammer som kommunestyret har satt, samt godkjenne lånebetingelsene. Dette gjelder alle lån og refinansiering.ved inngåelse av nye avtaler, reforhandlinger og endringer i avtalevilkår, skal rådmannen rapportere til formannskapet i påfølgende møte. Rapporten skal inneholde en kortfattet redegjørelse for de vurderinger som er

15 gjort og beslutninger som er tatt. 24 nr.1 Myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett, og til å treffe avgjørelser i personalsaker, samt til å treffe avgjørelser i ikke-prisippielle saker innenfor det kommunale avtaleverke Konfliktrådsloven av Lov om tilskott til livssynssamfunn av Offentlige anskaffelser av Offentlighetsloven av Personopplysningsloven av Sivilforsvarsloven av Straffeloven av Straffeprosessloven av Tvangsfullbyrdelsesloven av Tvisteloven av Vergemål for umyndige av Følgende presiseringer gjelder: - Økonomirapportering: I henhold til formannskapets vedtak i sak 16/12 den Fra utvalg for helse og omsorg Utvalg for helse og sosial delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsipielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringen som følger. Følgende presiseringer gjelder: Utvalget ønsker fast skriftlig rapportering i forhold til: - Omorganisering - Enhver utvidelse utover eksisterende virksomhet - opprettelse av stillinger/stillingsbrøker. - Informasjon ved navn nevnelse ved tilsetting av distriktsleder og ned til mellomledere på seksjonsnivå. - Månedlig regnskapsrapportering Utvalget ber om egne saker om årsplaner og handlingsplaner.

16 12.3 Fra utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for kultur delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsippielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringer som følger. Følgende presiseringer gjelder med hensyn til... A. Kulturområdet - Budsjettfremlegg - Årsplan - Kulturanleggsplan - førende for utviklingen av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg - Retningslinjer for tilskudd til kulturformål ( årlig evaluering) - Veinavn Oversikt over saker som er delegert administrasjonen: Personalrelatert arbeid_ Daglig drift av integrering, Kulturskole, Idretts- og svømmehall, Bibliotek, Ungdomskontor, Frivillighetssentral og Utviklingg/anlegg Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Tilskudd til kulturformål B: Undervisning og barnehageområdet Følgende presiseringer gjelder: Økonomirapport Budsjettfremlegg Årsplan Følgende saker gis som orienteringssaker i UFU: -Årlig tilstandsrapport for grunnskolen Møtereferater fra MBU gis som trykket referatsak. Utvalget ønsker å bli mer orientert om 4 A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskoleområdet, enn det som har vært gjeldende praksis til nå. For øvrig legges notater om saken fra barnehagetjenesten og undervisningstjenesten til grunn for delegeringsvedtaket. Disse notatene følger saken.

17 C: Sosialsaker Fra utvalg for miljø og utvikling Følgende presiseringer gjelder: -Økonomirapportering -Budsjettframlegg -Årsplan Rådmannen har myndighet til å inngå innkjøpsavtale og entreprisekontrakter med verdi inntil kr ,-. Rådmannen skal til hvert møte i utvalget fremme referatsak om hvilke nedenfornevnte saker som ligger til behandling hos rådmannen, og når disse sakene forventes administrativt avgjort : - Dispensasjonssaker i forhold til planvedtak - Byggesaker for store bygg som har almen, estetisk interesse. - Landbruksveger. Rådmannen skal etter politisk eller administrativt ønske fremme sak som fastlegger de prinsippielle sidene ved skjønnsutøvelsen for visse sakstyper. 13. VEDTAK OG ENDRING Tidligere delegeringsvedtak oppheves og erstattes av dette reglementet. Vedtatt med hjemmmel i kommuneloven av nr. 107, av: Kongsberg kommunestyre den i sak 0015 / 02 Kongsberg kommunestyre den i sak 70 / 08 Kongsberg kommunestyre den 16/1 2013i sak 107/12 Kongsberg kommunestyre den 11/ sak 81/13 Formannskapet den i sak 0064/02 Formannskapet 25/ sak 44/13 Utvalg for helse og sosial den i sak 0068/02 Utvalg for helse og omsorg den sak 25/13 Utvalg for undervisning den i sak 0030/02 Utvalg for kultur den i sak 0027/02

18 utvalg for kultur og oppvekst den sak 22/13 Utvalg for miljø- og utvikling den i sak 0080/02 Utvalg for miljø og utvikling den sak 38/ VEDLEGG Vedlegg 1A Følgende saker må avgjøres av kommunestyret : - Alkoholloven av , nr d) Alkoholpolitisk handlingsplan 3-3 Fastsette høyeste antall vinmomopolutsalg 7-1 Fastsetting av bevillingsavgifter Brann - og eksplosjonsvernloven av Brannvernordning 13 Lokal forskrift om tilsynsordning 28 Lokal forskrift om gebyr Delingsloven av Myndighet til å avholde kart eller delingsforretning - interkommunalt samarbeid Delingsloven av Fastsetter gebyrregulativ Domstolloven av , nr. 5

19 27 og 57 Valg av forliksrådsmedlemmer Lov om eiendomsskatt av m.fl. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt i kommunen 20 Valg av nemnd til behandling av klager på utskrevet eiendomsskatt. Eldrerådsloven Valg av eldreråd Forvaltningsloven av ledd Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer. Lov om interkommunale selskaper av Kommunestyret vedtar selskapsavtalen 32 Vedtak om oppløsning Kommunehelsetjenesteloven av a-4 4.ledd, 4a-10 og 4a-11 3.ledd Stansing av virksomhet, begjære påtale. Kommuneloven av , nr. 107 Generelt Kommunestyret kan ikke delegere myndighet der det fremgår av loven at myndigheten eksplisitt er lagt til kommunestyret ( kommunestyret selv ). 7, nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden, med virkning fra kommende valgperiode. 8, nr. 1: Valg av formannskapet. 9, nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10, nr. 1,2,3 og 6:

20 1. Opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Utvalgene skal ha minst 3 medlemmer. 2. Fastsettelse av området for de faste utvalgs virksomhet. 3. Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i utvalg som nevnt under 1 6. Omorganisere og nedlegge faste utvalg og komiteer. 11, nr. 1: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon o.l. 12, nr. 1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføring av myndighet til formannskapet, eller et fast utvalg til å fatte vedtak i hastesaker som skulle være gjort av annet organ. 18, nr. 1 og 3: Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme. 19, nr. 1 og 3: Innføring og valg m.v. av kommuneråd. 22, nr. 2: Kommunestyret ansetter rådmannen (administrasjonssjefen). 24, nr. 3: Ta avgjørelse om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (minst 6 år). 25, nr. 2: Partssammensatte utvalg. Kommunestyret velger kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant kommunens representanter. 26, nr. 4: Møterett for ansattes representanter i nemnder. Kommunestyret fastsetter nærmere retningslinjer. 27 nr.1: Opprettelse av styre til interkommunalt samarbeid. 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 28 b,c,e: Vertskommunemodell 31, nr. 4 og 5: Fatte vedtak om at møter i andre organer eller visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvern. Fatte vedtak om lukkede dører som nevnt over dersom hensynet til den interne saksbehandling tilsier det og organet ikke selv skal treffe vedtak i saken. 38: Valg av folkevalgte som avtalevalg. 39, nr. 1: Fastsette regler i reglementsform for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 39 a: Kommunestyret behandler forslag fra innbyggerne. 40 nr.5: Fastsette reglement for de folkevalgtes innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. Samme for tap av inntekt og påførte utgifter. 42: Vedtak om møtegodtgjøring (arbeidsgodtgjøring). 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44, nr. 3: Vedtakelse av økonomiplan og endringer i den. 45, nr. 2: Vedtakelse av årdsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det. 48 : Vedta årsbudsjettet. 52 : Kommunestyret gir regler for kommunens finansforvaltning.

21 56 nr.1: Vedtak om betalingsinnstilling. 60, nr. 2 og 5: Valg av kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Ansettelse av kommunerevisor. 62: Opprettelse av kommunalt foretak. 65 : Valg av styre til kommunalt foretak. 66 : Nyvalg til kommunalt foretak. 69 : Godkjennelse av styrevedtak i nærmere angitte saker, fastsatt i vedtektene. 77 :Valg av kontrollutvalg. 78 : Valg av revisjon/revisor. Kommunale vass- og kloakkavgifter av Forskrifter inklusiv gebyrvedtak Motorferdsel i utmark av Kommunal forskrift Plan- og bygningsloven av Fastsetting av vedtekt 9-1 Ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen 20-5 Vedtak om kommuneplan 27-1 og 2 Vedtak om reguleringsplan 27-3 Klagebehandling angående reguleringsplaner 28-2 Vedtakelse av bebyggelsesplan der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger 30 Vedtak om privat reguleringsplan som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker 35 nr.2 Vedtak om ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner 36 Vedtak om ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 37 Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsledning 64 a : Vedta utbyggingsavtalens innhold 69 nr. 4 Vedtak om at den faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser 109 Fastsette gebyr for behandling av diverse søknader 118 Midlertidig vedtak om oppankring og fortøyning av fritidsbåter med videre Vedlegg 1B Kommunestyret skal behandle saker dersom en lovbestemmelse gir særlig grunn til å hevde at kommunestyret bør avgjøre saken eller sakens art tilsier at kommunestyret selv bør avgjøre den. Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål, blant annet : Kommunens politiske organisering og reglement for faste utvalg. Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer.

22 Handlingsplaner, nye tiltak / prosjekter av både budsjettmessig og overordnet betydning. Fastsette arbeids- og ansvarsskillene mellom politisk og administrativt nivå, herunder utarbeide / justere reglementer og føringer for utøvelse av delegert myndighet. Vedtak om kommunale budsjett, avgifter, og prinsipper for fastsettelse av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som ikke er fastlagt i lover og forskrifter m.v. Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, plan- og bygningsloven 35, nr. 1 Tid og sted for skjenking, Alkohollovens kap. 4 Gi faste skjenkebevillinger,alkohollovens kap.1 Vedlegg 2 PRINSIPIELL / IKKE-PRINSIPIELL SAK Det må foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal behandles politisk) eller om den ikke er prinsippiell og kan behandles av administrasjonen. Det legges vekt på vedtakets prinsipielle betydning og dets konsekvenser. Det gjøres en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak - herunder vedtatt budsjettrammer og forutsetninger og overordnede kommunale planer, instrukser og tidligere praksis. Det kan som utgangspunkt være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer man inn på politiske spørsmål, er man over i prinsipielle saker. I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en forutsetning at saksbehandleren konfererer med sin overordnede / rådmannen når det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet. Det kan også lages egne regler for behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom. De politiske utvalgene kan samarbeide med rådmannen om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. Det fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen og ordfører ansvaret for å avklare dette. Det er ordfører som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke - eventuelt etter en drøfting av spørsmålet med formannskapet.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Generelle regler for delegasjon av myndighet

Generelle regler for delegasjon av myndighet Del A Generelle regler for delegasjon av myndighet 1. Formålet med delegasjonsreglementet Formålet med delegering av myndighet: Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune

Delegasjonsreglement Øvre Eiker kommune ØVRE EIKER KOMMUNE Delegasjonsreglement Delegasjonsreglementet er vedtatt i Kommunestyret i møte den 20 02.2013, Ksak 13/13 Hjemmel: Kommuneloven av 25.09.92 nr. 107 Ved vedtakelse av dette delegasjonsreglementet

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef.

Tittelen rådmann er i Gran kommune benyttet for det som i kommuneloven er angitt som administrasjonssjef. Handbok for folkevalgte (4) Reglement for delegering i Gran kommune Delegeringsreglementet er revidert og ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.07.2012 2011/1495 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 68/12 Formannskapet 10.09.2012 Kommunestyret 23.10.2012 Delegeringsreglement

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement Vedtatt 09.05.2011 Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 5 HENSIKT... 5 2 PRINSIPPER FOR DELEGERING AV BESLUTNINGSMYNDIGHET... 6 PRINSIPPER FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016.

REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. REVIDERT REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE - gjeldende fra og med 01.01.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte den 07.09.2015 som sak 43/15. Erstatter tidligere reglement vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til:

Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Delegasjon frå kommunestyret til rådmannen (K-sak 27/16) 9.1 Føremål Dette reglementet skal bidra til: Ei føremålstenleg og effektiv arbeidsdeling mellom politiske organ og administrasjonen Fjerne saker

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Notat Til... Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 16.11.2007 Saksbehandler HA Saksnummer 04/2067 Løpenummer 11640/07 Arkiv 080 / / Fra... REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE FASTE UTVALG OG KOMITEER NEDSATT AV KOMMUNESTYRET I HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, saksgang mellom utvalgformannskapet- kommunestyret,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 23.04.2015 L.nr. 11490/2015 - Arkiv: 2010/5108-044/&00 REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I NEDRE

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT

HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT HJELMELAND KOMMUNE INSTRUKS FOR RÅDMANNEN DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 21.09.2011, sak 057/11 INSTRUKS FOR RÅDMANNEN 1: Rådmannen er, i medhald av Kommunelova 23 nr.1, den øvste leiar for

Detaljer

KAP. 1 - OM DELEGASJON

KAP. 1 - OM DELEGASJON KAP. 1 - OM DELEGASJON Delegasjon er myndighetstildeling (kompetansetildeling). Det vil si å utruste andre med myndighet man selv har. Etter kommunelovens 6 er kommunestyret det øverste kommunale organ,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Politisk delegeringsreglement

Politisk delegeringsreglement Politisk delegeringsreglement Løten kommune Vedtatt av Kommunestyret 28.11.2012 K-sak 79/12 Tekstlig tilleggsnotat til utskriftene fra KF delegeringsreglement 1 POLITISK ORGANISASJON LØTEN KOMMUNE 2011-2015

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS.

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS. BEHANDLEDE KOMMUNESTYRESAKER 2007. 25.01.07. K. 1/07 Referatsaker. K. 2/07 Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i pleie og omsorg i Verran Kommune. K. 3/07 Salg av kommunale boliger, gnr. 5 bnr. 28,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET Tidligere vedtatt av kommunestyret 26.4.2004. Revidert 31.03.08, k-sak 17/08 og 16.6.08, k-sak 28/08. Revidert 24.9.12, k-sak 71/12. Redaksjonelle endringer 30.1.13. Innhold...

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014. Vedteke i Volda kommunestyre den 28.08.2014, sak PS 108/14 VOLDA KOMMUNE Sak: Delegering frå kommunestyret til rådmann Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/1115 044 ADM/RSJ 28.08.2014 DELEGERING FRÅ KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN Vedteke i Volda

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET -, REGLEMENT ka LL..) FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Gjeldende fra 1. juli 2009 DØNNA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE. Politisk struktur 4 Dele as'onsre lement 5 Fellesbestemmelser 5 Prinsi er for dele as'on

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer