Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonereglement. Kongsberg kommune"

Transkript

1 Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker er også beskrevet. Hjemmel: Kommunelovens av nr. 107 Vedtatt dato: , Sist revidert Kongsberg kommunestyre den 11/ sak 81/13 Vedtaksorgan: Kongsberg kommunestyre Endringer Arkivsak : 08/4325, 56/09, 12/7303, 13/3264 Valgfritt

2 Delegeringsreglement X-INNHOLD 1. Innholdsfortegnelse 2. Målsetting 3. Fellesbestemmelser 4. Kommunestyrets virkeområde 5. Delegering fra kommunestyret til ordfører 6. Delegering fra kommunestyret til formannskapet 7. Delegering fra kommunestyret til utvalg for helse og sosial 8. Delegering fra kommunestyret til utvalg for kultur og oppvekst 9. Delegering fra kommunestyret til utvalg for miljø og utvikling 10. Delegering fra kommunestyret til andre utvalg - Administrasjonsutvalget - Utvalg for kontroll av alkoholomsetning - Klagenemnda - Skatteutvalget 11. Budsjett: Reglement og delegering 12. Delegering fra utvalg til rådmann, brannsjef og foretak 13. Vedtak og endring Vedlegg : 1 A : Saker som må avgjøres i kommunestyret 1 B : Saker som avgjøres i kommunestyret 2 : Framgangsmåten for å avgjøre om en sak er prinsipiell

3 2. MÅLSETTINGNG Kongsberg kommunes delegeringsreglement skal utgjøre det sett av regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars-og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og i forhold til rådmannen. Kommunestyret forutsetter at arbeidet vil bli utført i en atmosfære preget av åpenhet, gjensidig tillit og effektivitet der delegeringen følges opp av løpende dialog og signalgivning. 3. FELLESBESTEMMELSER Med delegering menes i dette reglement overføring av myndighet til å fatte vedtak eller ta avgjørelser på ulike områder, fra kommunestyret til politiske utvalg eller rådmannen. Med begrepet bestemmelser i dette reglement forstås lov, forskrift, overordnede planer m.v. Når ikke annet er besluttet, kan rådmannen delegere myndighet videre (subdelegere ) til ledere av ansvarsenhetene eller til andre. Det utarbeides eget subdelegeringsreglement. Klage på enkeltvedtak fattet av administrasjonen eller i de politiske utvalg, forelegges først det besluttende organ til ny vurdering. Dersom vedtaket blir opprettholdt går klagen til klageinstansen. Underskrift på kommunale dokumenter. Rådmannen undertegner for Kongsberg kommune i saker hvor avgjørelsesmyndigheten er delegert rådmannen, samt der det foreligger et vedtak i det kompetente politiske organ. Rådmannen undertegner skjøter. Ordfører undertegner i henhold til delegert myndighet. Varaordfører undertegner ved ordførers inhabilitet. Rådmannen får fullmakt til å tilføre nye/endrede lover fortløpende, med de begrensninger som følger av lov og dette reglement. Rammer for delegering fra utvalg til administrasjon er: All klagebehandling foretas av vedtaksorganet, med oversending direkte til klageinstansen. Utvalget forutsettes å videredelegere myndighet til rådmannen til å treffe vedtak i ikkeprinsippielle saker. For definisjon og vurdering av en prinsipiell sak,- Se vedlegg 2. Utvalgene har ansvaret for budsjett og oppfølgingen av dette. Rådmannen skal rapportere til utvalgene. I prinsippet skal alle vedtak som er fattet på bakgrunn av delegert myndighet rapporteres. Det tilstrebes en lik/enhetlig rapportering på økonomi og ledelse til de ulike utvalg. Rådmannen rapporterer til formannskapet om organisatoriske endringer. Utvalgene må selv fastsette hvilken informasjon de ønsker, og hvordan denne skal legges fram for utvalget.

4 4. KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 4.1 Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ og har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller av delegert myndighet. 4.2 Kommunestyret kan kreve å få seg forelagt enhver sak til orientering eller avgjørelse, jfr.kommunelovens 60, med de begrensninger som følger av lovbestemmelser. 4.3 Kommunestyret må treffe avgjørelser i saker som etter den til enhver tid gjeldende lovgivning er tillagt kommunestyret selv. - Se vedlegg 1A 4.4 Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål. - Se vedlegg 1B 4.5 Alle andre saker, som etter dette reglementet ikke skal behandles av kommunestyret, delegeres fra kommunestyret til politiske utvalg og til rådmannen etter kapittel 13., samt til kommunale foretak der det fremgår av dette reglementet. 5. DELEGERING TIL ORDFØRER Kommuneloven av , nr Ordfører har anvisningsmyndighet i de tilfeller rådmannen er inhabil. 5.2 Ordfører er generalforsamling i heleide kommunale aksjeselskaper, samt representerer kommunen der kommunen er aksjonær i aksjeselskap. Ordfører skal sørge for nødvendig avklaring med kommunestyret i saker som skal behandles på generalforsamlingen. 5.3 Ordfører har myndighet til å avgjøre permisjonssøknader og søknader om fritak fra politiske verv. Ordførers avgjørelse kan ankes inn for kommunestyret. 6. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET 6.1 Generelt Formannskapet delegeres avgjørelsesmyndighet i saker

5 - hvor loven åpner adgang for delegasjon og myndigheten ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1A og 1B, og - hvor avgjørelsesmyndighet ikke er delegert til annet utvalg, se punkt Fra Kommuneloven av Kommuneloven av : 8 Formannskapet behandler alle overordnede og sektorovergripende planer bl. a kommue (del)planer. Planer uten faglig tilknyting til andre utvalg, behandles kun i formannskapet. Arealplaner som gis status som kommune (del) planer, skal først behandles i respektive fagutvalg, som innstiller til formannskapet. Rene fagplaner behandles kun i respektive fagutvalg. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Utvalg for miljø og utvikling (UMU), (jf PBL 9.1) 8 Formannskapet er kommunens høringsinstans i saker som ikke faglig tilligger et utvalg og som ikke kommunestyret ber om å få seg forelagt. Formannskapet er vedtaksorgan vedr. hovedtariffavtalen (uravstemning) og andre sentrale avtaler som trenger politiske vedtak og som ikke er plassert andre steder. 8 Formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser vedrørende kommunens eiendommer. 13 Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. 22 Kommunestyret delegerer til formannskapet å utøve arbeidsgivermyndighet overfor rådmannen. 6.3 Straffe og sivilprosessstraffe og sivilprosess Formannskapet kan treffe vedtak/ta avgjørelser i sivile tvistesaker og straffesaker 6.4 Folkehelseloven med unntak av kapittel 3 Folkehelseloven av med unntak av kap. 3

6 7. DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Utvalg for for helse- og sosial treffer vedtak i prinsipielle helse-, omsorg- og sosialspørsmål. 7.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 7.2 Særlov Delegering av myndighet fra kommunestyret i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for helse- og sosial og øvrige politiske utvalg. Alkoholloven av Lov om eldreråd av Folkehelseloven kap. 3 Forurensningsloven av Helseberedskapsloven av Helse og omsorgstjenesteloven Husbankloven Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Plan- og bygningsloven av Utvalg for Helse og sosial innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer.

7 Lov om psykisk helsevern av Serveringsloven av Lov om smittevern av Spesialisthelsetjenesteloven Lov om tobakksskader av DELEGERING TIL UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Utvalget treffer vedtak i prinsipielle kulturspørsmål, undervisnings- og barnehagespørsmål. 8.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 8.2 Særlov Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for kultur og øvrige politiske utvalg. A Kulturområdet matrikkelloven Gate og stedsnavn Lov om film og videogram av Lov om folkebibliotek av Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret.

8 23 Utvalget fatter vedtak vedrørende - å forvalte bevilgede tilskuddsmidler til kulturformål innenfor budsjettes rammer og forutsetninger, - anleggsplan for kulturanlegg, - kommunens kulturpris,kulturstipend,vernepris og vernediplom. Kulturminneloven av Lov om stadnamn av Lov om trossamfunn av Plan- og bygningsloven av Utvalg for Kultur innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer. B Undervisnings og barnehageområdet Lov om barnehager av Kommuneloven av , 13 Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Opplæringsloven av Plan- og bygningsloven av Utvalg for Kultur innstiller til formannskapet i saker om sektorplaner som gis status som kommune(del)planer. Privatskoleloven Lov om produktkontroll av Lov om voksenopplæring av

9 C: Sosial og helsesaker 9. DELEGERING TIL UTVALG FOR MILJØ OG UTVIKLING Utvalg for miljø og utvikling treffer vedtak i prinsipielle miljø- og utviklingsspørsmål. 9.1 Generelt Utvalget delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegasjon, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalget delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter. 9.2 Særlov Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til utvalg for miljø- og utvikling og øvrige politiske utvalg. Lov om beite av Lov om brann- og eksplosjonsvern av Hundeloven Forpaktningsloven av Forurensningsloven av Friluftsloven av Industrikonsesjonsloven av Innlandsfiskeloven av

10 Jordloven av Kommuneloven av Utvalget har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker innenfor eget saksområde, som skulle vært behandlet i kommunestyret. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Konsesjonsloven av Lov om motorferdsel i utmark av Lov om naturskade av Markaloven Matrikkelloven Naturmangfollsloven Naturskadeloven Odelsloven av Plan- og bygningsloven av nr 71 Myndighet til å fatte vedtak i følgende saker delegeres Utvalg for miljø og utvikling: 1. Fremming av reguleringsplanforslag ved å sende på høring og legge ut til offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag (jfr andre ledd og 12-11) 2. Vedtak av mindre reguleringsplaner som er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret (jfr andre ledd) 3. Vedtak av mindre endringer i reguleringsplan og utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen (jfr andre ledd første punktum) 4. Utlegging av og vedtak av planprogram for reguleringsplaner med vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jfr tredje ledd) 5. Dispensasjoner (jfr. 19-4) 6. Klage på vedtak fattet av Utvalg for miljø og utvikling selv (jfr. 1-9)

11 7. Avtale med private aktører om utarbeidelse av områderegulering (jfr andre ledd andre punktum) 8. Midlertidig forbud mot tiltak (jfr til 13-3) Dagens ordning med etatsjef, prosjektleder eller tjenestemann som ivaretar barn og unges interesser i planleggingen videreføres (jfr. 3-3, tredje ledd). Lov om produktkontroll av Skogbruksloven av Vannressursloven Vegloven av Vegtrafikkloven av Viltloven av ANDRE UTVALG 10.1 Generelt Utvalgene delegeres avgjørelsesmyndighet i saker - hvor det er adgang til delegering, og - ansvaret ikke er beholdt av kommunestyret, se punkt 4, vedlegg 1 A og B, og Utvalgene delegeres myndighet innenfor nedenstående punkter Delegering av kommunestyrets myndighet i henhold til særlov Etterfølgende lovoversikt er ikke uttømmende, men veiledende for grenseoppgangen mellom ansvarsområdet til nevnte utvalg og øvrige politiske utvalg Administrasjonsutvalget Utvalgets myndighet er gitt i kommunelovens 25, jf hovedavtalens del B 4. Se reglement for utvalg for utvalgets myndighetsområder.

12 10.4 Utvalg for kontroll av alkoholomsetning Alkoholloven av Utvalget for kontroll av alkoholomsetning skal ha følgende hovedoppgaver/ myndighet: - Iverksette tiltak overfor bevillingshavere i henhold til egne retningslinjer og delegert myndighet. - Fremme forslag overfor Utvalg for helse- og sosial om tiltak overfor bevillingshavere, herunder straffereaksjoner, i saker hvor utvalget selv ikke har fått delegert myndighet. (Jfr. kommunens egne vedtatte retningslinjer for sanksjoner/ reaksjoner når lov, forskrifter og retningslinjer ikke overholdes, k.sak : 0037/00, samt k.sak: 0039/00.) 10.5 Klagenemnda Forvaltningsloven av ledd 10.6 Skatteutvalget Skattebetalingsloven av ,42 delegert myndighet fra formannskapet til å nedsette / ettergi skatt, jfr. godkjenning av Justisdepartementet datert BUDSJETT: REGLEMENT OG DELEGERING Om budsjettbehandlingen gjelder følgende med grunnlag i kommuneloven av , med forskrifter : 11.1 Vedtak Kommunestyret vedtar budsjettet / økonomiplan ( drifts- og kapitalbudsjett ) etter innstilling fra formannskapet, jfr. kommunelovens 45, nr Form Driftsbudsjettet vedtas pr. ansvarsenhet og angir driftsrammene som er bindende for alle ledd i kommuneforvaltningen bortsett fra kommunestyret selv. Endring i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i årsbudsjett og økonomiplan skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret Endringer Kommunestyret vedtar endringer i finansieringen av investeringer (herunder endrede

13 inntekter) Formannskapet har ansvar for koordinering og kontroll/styring i økonomisaker Rapportering av endringer Vedtak om budsjettjusteringer/omdisponeringer foretatt i medhold av punktene 12.2, 12.3 og 12.4 skal meddeles skriftlig til rådmannen omgående etter at vedtaket er fattet Rådmannen kan innen 7 dager etter at han har mottatt skriftlig underretning kreve vedtak om omdisponeringer som er gjort av utvalgene ( helse og sosial, kultur og oppvekst,miljø og utvikling) inn for formannskap/kommunestyre Iverksetting av tiltak må ikke foretas før ovennevnte frist er gått ut, eller før rådmannen har meddelt at vedtaket ikke vil bli påklaget Formannskapets / utvalgenes fullmakter / myndighet Formannskapet har myndighet til å omdisponere innenfor hele driftsbudsjettet i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Omdisponeringer under kr ,- er ikke prinsipielle. Fagutvalgene og formannskapet gis myndighet til å omdisponere mellom tjenesteenhetene som faller innunder utvalget / formannskapet Formannskapet har myndighet til å fordele sentralt budsjettert lønnsjusteringsrammer til alle ansvarsenheter. Fordelingen foretas med bakgrunn i sentrale og lokale lønnsoppgjør Formannskapet gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer, arbeidsgiveravgift m.m Formannskapet gis fullmakt til å opprette og legge ned stillinger innenfor gitte budsjettrammer Formannskapet gis fullmakt til å disponere eventuelle øremerkede/formålsbestemte merinntekter knyttet opp til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak Formannskapet gis fullmakt til å se under ett utgiftsposter for vedlikehold av bygninger og tilhørende refundert forsikringsvederlag og tilsvarende i andre særlige tilfeller når det ikke gjelder alminnelige tilskudd til et formål. 12. DELEGERING FRA UTVALG TIL RÅDMANN OG FORETAK 12.1 Til rådmannen Fra formannskapet Formannskapet delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsipielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringen som følger. Arbeidsmiljøloven av Arbeidstvistloven av

14 Arkivloven av Lov om forsøk i offentlig forvaltning av Eierseksjonsloven av Ferieloven av Forvaltningsloven av Granneloven av Husbankloven av Husleieloven av Interkommunale selskaper av Kommuneloven av Kommunale eiendomsinteresser når eiendommen ikke ligger innenfor Kongsberg Kommunale Eiendom KFs ansvarsområde: - Saker om kjøp, salg, feste, forpakting, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom med verdier opp til kr pr eiendom. - Leiekontrakter i fast eiendom med inntil 5 års varighet. Dersom leiekontrakten gir kommunen en utgift/inntekt på over kr. 2.5 mill. pr. år, skal den godkjennes av formannskapet. - Drift av kommunale eiendommer. Andre saker Rådmannen gis anvisningsmyndighet innenfor hele kommunens budsjett. Fullmakt til å anlegge søksmål i ikke- prinsipielle saker for beløp inntil kr Fullmakt til å møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og til å avgi bud på inntil kr ,-. Fullmakt til å slette heftelser til en verdi på inntil kr ,- på parsell eller tomt som er skilt ut fra hovedeiendom på eget gårdsnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomten anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen, og den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser for heftelser forutsatt at kommunens heftelser for den enkelte eiendom ikke overstiger kr ,- og sikkerheten ligger innenfor en ramme på 90 % av salgsverdi. Lede og avgjøre kommunens forretningsmessige vilkår. Avgjøre søknader om lån til ansatte. Rådmannen oppnevner arbeidsgiverrepresentanter til arbeidsmiljøutvalget, ansettelsesutvalg/partssammensatte utvalg. Myndighet til å utgiftsføre uerholdelige pengekrav med inntil kr ,- i hvert tilfelle, innenfor budsjettert ramme. Fullmakt til å oppta lån innenfor de rammer som kommunestyret har satt, samt godkjenne lånebetingelsene. Dette gjelder alle lån og refinansiering.ved inngåelse av nye avtaler, reforhandlinger og endringer i avtalevilkår, skal rådmannen rapportere til formannskapet i påfølgende møte. Rapporten skal inneholde en kortfattet redegjørelse for de vurderinger som er

15 gjort og beslutninger som er tatt. 24 nr.1 Myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor vedtatt budsjett, og til å treffe avgjørelser i personalsaker, samt til å treffe avgjørelser i ikke-prisippielle saker innenfor det kommunale avtaleverke Konfliktrådsloven av Lov om tilskott til livssynssamfunn av Offentlige anskaffelser av Offentlighetsloven av Personopplysningsloven av Sivilforsvarsloven av Straffeloven av Straffeprosessloven av Tvangsfullbyrdelsesloven av Tvisteloven av Vergemål for umyndige av Følgende presiseringer gjelder: - Økonomirapportering: I henhold til formannskapets vedtak i sak 16/12 den Fra utvalg for helse og omsorg Utvalg for helse og sosial delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsipielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringen som følger. Følgende presiseringer gjelder: Utvalget ønsker fast skriftlig rapportering i forhold til: - Omorganisering - Enhver utvidelse utover eksisterende virksomhet - opprettelse av stillinger/stillingsbrøker. - Informasjon ved navn nevnelse ved tilsetting av distriktsleder og ned til mellomledere på seksjonsnivå. - Månedlig regnskapsrapportering Utvalget ber om egne saker om årsplaner og handlingsplaner.

16 12.3 Fra utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for kultur delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i ikke-prinsippielle saker innenfor utvalgets myndighetsområde, med de presiseringer som følger. Følgende presiseringer gjelder med hensyn til... A. Kulturområdet - Budsjettfremlegg - Årsplan - Kulturanleggsplan - førende for utviklingen av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg - Retningslinjer for tilskudd til kulturformål ( årlig evaluering) - Veinavn Oversikt over saker som er delegert administrasjonen: Personalrelatert arbeid_ Daglig drift av integrering, Kulturskole, Idretts- og svømmehall, Bibliotek, Ungdomskontor, Frivillighetssentral og Utviklingg/anlegg Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Tilskudd til kulturformål B: Undervisning og barnehageområdet Følgende presiseringer gjelder: Økonomirapport Budsjettfremlegg Årsplan Følgende saker gis som orienteringssaker i UFU: -Årlig tilstandsrapport for grunnskolen Møtereferater fra MBU gis som trykket referatsak. Utvalget ønsker å bli mer orientert om 4 A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskoleområdet, enn det som har vært gjeldende praksis til nå. For øvrig legges notater om saken fra barnehagetjenesten og undervisningstjenesten til grunn for delegeringsvedtaket. Disse notatene følger saken.

17 C: Sosialsaker Fra utvalg for miljø og utvikling Følgende presiseringer gjelder: -Økonomirapportering -Budsjettframlegg -Årsplan Rådmannen har myndighet til å inngå innkjøpsavtale og entreprisekontrakter med verdi inntil kr ,-. Rådmannen skal til hvert møte i utvalget fremme referatsak om hvilke nedenfornevnte saker som ligger til behandling hos rådmannen, og når disse sakene forventes administrativt avgjort : - Dispensasjonssaker i forhold til planvedtak - Byggesaker for store bygg som har almen, estetisk interesse. - Landbruksveger. Rådmannen skal etter politisk eller administrativt ønske fremme sak som fastlegger de prinsippielle sidene ved skjønnsutøvelsen for visse sakstyper. 13. VEDTAK OG ENDRING Tidligere delegeringsvedtak oppheves og erstattes av dette reglementet. Vedtatt med hjemmmel i kommuneloven av nr. 107, av: Kongsberg kommunestyre den i sak 0015 / 02 Kongsberg kommunestyre den i sak 70 / 08 Kongsberg kommunestyre den 16/1 2013i sak 107/12 Kongsberg kommunestyre den 11/ sak 81/13 Formannskapet den i sak 0064/02 Formannskapet 25/ sak 44/13 Utvalg for helse og sosial den i sak 0068/02 Utvalg for helse og omsorg den sak 25/13 Utvalg for undervisning den i sak 0030/02 Utvalg for kultur den i sak 0027/02

18 utvalg for kultur og oppvekst den sak 22/13 Utvalg for miljø- og utvikling den i sak 0080/02 Utvalg for miljø og utvikling den sak 38/ VEDLEGG Vedlegg 1A Følgende saker må avgjøres av kommunestyret : - Alkoholloven av , nr d) Alkoholpolitisk handlingsplan 3-3 Fastsette høyeste antall vinmomopolutsalg 7-1 Fastsetting av bevillingsavgifter Brann - og eksplosjonsvernloven av Brannvernordning 13 Lokal forskrift om tilsynsordning 28 Lokal forskrift om gebyr Delingsloven av Myndighet til å avholde kart eller delingsforretning - interkommunalt samarbeid Delingsloven av Fastsetter gebyrregulativ Domstolloven av , nr. 5

19 27 og 57 Valg av forliksrådsmedlemmer Lov om eiendomsskatt av m.fl. Vedtak om utskriving av eiendomsskatt i kommunen 20 Valg av nemnd til behandling av klager på utskrevet eiendomsskatt. Eldrerådsloven Valg av eldreråd Forvaltningsloven av ledd Vedtak om klageorgan, og valg av medlemmer. Lov om interkommunale selskaper av Kommunestyret vedtar selskapsavtalen 32 Vedtak om oppløsning Kommunehelsetjenesteloven av a-4 4.ledd, 4a-10 og 4a-11 3.ledd Stansing av virksomhet, begjære påtale. Kommuneloven av , nr. 107 Generelt Kommunestyret kan ikke delegere myndighet der det fremgår av loven at myndigheten eksplisitt er lagt til kommunestyret ( kommunestyret selv ). 7, nr. 3: Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første år av valgperioden, med virkning fra kommende valgperiode. 8, nr. 1: Valg av formannskapet. 9, nr. 1: Valg av ordfører og varaordfører. 10, nr. 1,2,3 og 6:

20 1. Opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet. Utvalgene skal ha minst 3 medlemmer. 2. Fastsettelse av området for de faste utvalgs virksomhet. 3. Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i utvalg som nevnt under 1 6. Omorganisere og nedlegge faste utvalg og komiteer. 11, nr. 1: Opprette eget styre for kommunal bedrift, institusjon o.l. 12, nr. 1-3: Bestemmelser om kommunedelsutvalg. 13: Overføring av myndighet til formannskapet, eller et fast utvalg til å fatte vedtak i hastesaker som skulle være gjort av annet organ. 18, nr. 1 og 3: Innføring og oppheving av kommunal parlamentarisme. 19, nr. 1 og 3: Innføring og valg m.v. av kommuneråd. 22, nr. 2: Kommunestyret ansetter rådmannen (administrasjonssjefen). 24, nr. 3: Ta avgjørelse om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (minst 6 år). 25, nr. 2: Partssammensatte utvalg. Kommunestyret velger kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant kommunens representanter. 26, nr. 4: Møterett for ansattes representanter i nemnder. Kommunestyret fastsetter nærmere retningslinjer. 27 nr.1: Opprettelse av styre til interkommunalt samarbeid. 28 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 28 b,c,e: Vertskommunemodell 31, nr. 4 og 5: Fatte vedtak om at møter i andre organer eller visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvern. Fatte vedtak om lukkede dører som nevnt over dersom hensynet til den interne saksbehandling tilsier det og organet ikke selv skal treffe vedtak i saken. 38: Valg av folkevalgte som avtalevalg. 39, nr. 1: Fastsette regler i reglementsform for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 39 a: Kommunestyret behandler forslag fra innbyggerne. 40 nr.5: Fastsette reglement for de folkevalgtes innsynsrett. 41: Fastsette regler og satser for skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring. Samme for tap av inntekt og påførte utgifter. 42: Vedtak om møtegodtgjøring (arbeidsgodtgjøring). 43: Vedtak om pensjonsordning for folkevalgte. 44, nr. 3: Vedtakelse av økonomiplan og endringer i den. 45, nr. 2: Vedtakelse av årdsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for det. 48 : Vedta årsbudsjettet. 52 : Kommunestyret gir regler for kommunens finansforvaltning.

21 56 nr.1: Vedtak om betalingsinnstilling. 60, nr. 2 og 5: Valg av kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Ansettelse av kommunerevisor. 62: Opprettelse av kommunalt foretak. 65 : Valg av styre til kommunalt foretak. 66 : Nyvalg til kommunalt foretak. 69 : Godkjennelse av styrevedtak i nærmere angitte saker, fastsatt i vedtektene. 77 :Valg av kontrollutvalg. 78 : Valg av revisjon/revisor. Kommunale vass- og kloakkavgifter av Forskrifter inklusiv gebyrvedtak Motorferdsel i utmark av Kommunal forskrift Plan- og bygningsloven av Fastsetting av vedtekt 9-1 Ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner i kommunen 20-5 Vedtak om kommuneplan 27-1 og 2 Vedtak om reguleringsplan 27-3 Klagebehandling angående reguleringsplaner 28-2 Vedtakelse av bebyggelsesplan der innsigelse fra offentlig myndighet foreligger 30 Vedtak om privat reguleringsplan som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker 35 nr.2 Vedtak om ekspropriasjoner for arealer utenom reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner 36 Vedtak om ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 37 Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsledning 64 a : Vedta utbyggingsavtalens innhold 69 nr. 4 Vedtak om at den faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser 109 Fastsette gebyr for behandling av diverse søknader 118 Midlertidig vedtak om oppankring og fortøyning av fritidsbåter med videre Vedlegg 1B Kommunestyret skal behandle saker dersom en lovbestemmelse gir særlig grunn til å hevde at kommunestyret bør avgjøre saken eller sakens art tilsier at kommunestyret selv bør avgjøre den. Kommunestyret skal avgjøre saker som har et klart overordnet styringsformål, blant annet : Kommunens politiske organisering og reglement for faste utvalg. Vedtekter, forskrifter og overordnede retningslinjer.

22 Handlingsplaner, nye tiltak / prosjekter av både budsjettmessig og overordnet betydning. Fastsette arbeids- og ansvarsskillene mellom politisk og administrativt nivå, herunder utarbeide / justere reglementer og føringer for utøvelse av delegert myndighet. Vedtak om kommunale budsjett, avgifter, og prinsipper for fastsettelse av leiesatser, egenandeler, brukerbetaling, gebyrer som ikke er fastlagt i lover og forskrifter m.v. Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, plan- og bygningsloven 35, nr. 1 Tid og sted for skjenking, Alkohollovens kap. 4 Gi faste skjenkebevillinger,alkohollovens kap.1 Vedlegg 2 PRINSIPIELL / IKKE-PRINSIPIELL SAK Det må foretas en konkret vurdering av om en sak er prinsipiell (og skal behandles politisk) eller om den ikke er prinsippiell og kan behandles av administrasjonen. Det legges vekt på vedtakets prinsipielle betydning og dets konsekvenser. Det gjøres en vurdering av i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom politiske vedtak - herunder vedtatt budsjettrammer og forutsetninger og overordnede kommunale planer, instrukser og tidligere praksis. Det kan som utgangspunkt være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke-prinsipiell sak å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Kommer man inn på politiske spørsmål, er man over i prinsipielle saker. I praksis bør saker hvor det er tvil behandles som prinsipielle. Videre er det en forutsetning at saksbehandleren konfererer med sin overordnede / rådmannen når det er tvil om en sak er prinsipiell eller ikke. De avklaringer som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler en sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglementet. Det kan også lages egne regler for behandlingen av bestemte sakstyper som går igjen med jevne mellomrom. De politiske utvalgene kan samarbeide med rådmannen om å utarbeide oversikter over hvilke saker som anses å være av prinsipiell betydning og hvilke saker som i de fleste tilfeller ikke er det. Slike oversikter blir da retningsgivende for saksbehandlingen. Det fratar imidlertid ikke administrasjonen en generell plikt til å vurdere enhver sak ut fra sitt konkrete innhold, for på den måten å avklare om det er en administrativ eller politisk sak. Dersom det er tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning, eller dersom det er tvil om hvordan en slik sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen og ordfører ansvaret for å avklare dette. Det er ordfører som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke - eventuelt etter en drøfting av spørsmålet med formannskapet.