Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010"

Transkript

1 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer seg til rådmannens fullmakter fra kommunestyret): 8. Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 Myndigheten vedrørende skjenking for enkelt anledning videredelegeres til avdelingssjef for administrasjonsavdelingen. Myndigheten vedrørende godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger, hvor kommunestyret tidligere har gitt bevilling, videredelegeres til sosialsjefen/nav-leder. 9. Barnehageloven av 5. mai 1995 nr. 19 Myndigheten videredelegeres til skole- og oppvekstsjefen. 10. Barnevernsloven av 17. juli 1992 nr. 100 Seksjonsleder for barnevernstjenesten er barnevernsadministrasjonens leder. 11. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.juni 2002 nr. 20 Myndigheten videredelegeres til brannsjefen. 12. Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70 Plan- og bygningssjefen gis fullmakt til å være oppmålingsmyndighet i kommunen. Oppmålingsmyndigheten gis fullmakt til å oppnevne følgende til å utføre kart- og oppmålingsforretninger på sine vegne, som bestyrere: - vegsjefen i Akershus - Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen - kvalifiserte oppmålingsfirmaer som er medlem av Norske oppmålingskontorers forening Fullmakten til å møte på kommunens vegne i kart- og delingsforretninger når kommunen er part i saken, videredelegeres til kommuneadvokaten. 13. Film- og videoloven av 15. mai 1987 nr. 21 Myndigheten videredelegeres til kultursjefen. 14. Eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 Side 1 av 6

2 Myndigheten videredelegeres til plan- og bygningssjefen 15. Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 Myndigheten videredelegeres til plan- og bygningssjefen når det gjelder forurensning som den enkelte eiendom påfører omgivelsene teknisk sjef når det gjelder forurensninger som ikke kan tilbakeføres til en enkelt eiendom landbrukssjefen i Follo når det gjelder å gi uttalelser og fatte vedtak som omhandler landbrukseiendommer 16. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 Myndigheten til å gi uttalelse etter 20 videredelegeres til daglig leder av landbrukskontoret i Follo når det gjelder landbrukseiendommer og til plan- og bygningssjefen for øvrige eiendommer Myndigheten til å fatte vedtak etter 40 videredelegeres til plan- og bygningssjefen 17. Gjeldsordningsloven av 17. juli 1992 nr. 99 og tilsvarende ordninger Myndigheten videredelegeres til økonomisjefen når det gjelder - tvungen gjeldsordning og til avdelingssjef for rådmannskontoret når det gjelder - frivillig gjeldsordning etter forslag fra namsmannen - frivillig gjeldsordning ordning etter forslag fra andre enn namsmannen, f.eks. seriøst rådgivningskontor: i kurante saker. 18. Gravferdsloven av 7. juni 1996 nr. 32 Myndigheten videredelegeres til sosialsjefen/nav-leder. 19. Havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19 Myndigheten videredelegeres til plan- og bygningssjefen. 20. Hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74 Myndigheten videredelegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret. 21. Kommunehelsetjenesteloven av 19. november 1982 nr. 66 Myndigheten videredelegeres til avdelingssjefene for de tjenester som de respektive avdelinger har ansvar for. 22. Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98 Myndigheten videredelegeres til daglig leder av landbrukskontoret i Follo når det gjelder landbrukseiendommer, for øvrig til avdelingssjef for rådmannskontoret. 23. Lotteriloven av 16. desember 1994 Myndigheten videredelegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret. 24. Naboloven av 16. juni 1961 nr. 15 Myndigheten videredelegeres til kommuneadvokaten. 25. Opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61 Myndigheten videredelegeres til skole- og oppvekstsjefensjefen. Side 2 av 6

3 26. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 Myndigheten videredelegeres til plan- og bygningssjefen. 27. Tobakkskadeloven av 9. mars 1973 nr. 14 Myndigheten videredelegeres til sosialsjefen/nav-leder. 28. Serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 Myndigheten videredelegeres til sosialsjefen/nav-leder. 29. Sosialtjenesteloven av 13. desember 1991 nr. 81 Myndigheten videredelegeres til avdelingssjefene for de tjenester som de respektive avdelinger har ansvar for. 30. Straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10 Myndigheten videredelegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret. 31. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 Myndigheten når det gjelder avkjørselssaker videredelegeres til plan og bygningssjefen, for øvrig til teknisk sjef. 32. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 Myndigheten etter - 5 Skiltregler - 6 Fartsregler - 7 Særlige forbud mot trafikk videredelegeres til teknisk sjef. Myndigheten etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr av , 5, 13, 14, 19 og 21 videredelegeres til teknisk sjef. Myndigheten til å innvilge parkeringstillatelse etter Forskrift om parkering for forflytningshemmede videredelegeres til teknisk sjef. 33. Voksenopplæringsloven av 28. mai 1976 nr. 35 Myndigheten videredelegeres til skole- og oppvekstsjefen. 34. Gebyrer og avgifter Myndigheten videredelegeres til avdelingssjefene innen deres respektive ansvarsområder. 35. Landbrukssaker Myndigheten videredelegeres til landbrukssjefen i Follo. Side 3 av 6

4 ANDRE FULLMAKTER (tema i alfabetisk rekkefølge) A. Anskaffelser Avdelingssjefene gis fullmakt til å foreta anskaffelser av varer og tjenester innen sitt ansvarsområde og vedtatt budsjettramme. For teknisk sjef gjelder i tillegg det samme for bygge- og anleggsarbeider og grunnerverv til vedtatte prosjekter. B. Avkvittere/nedkvittere obligasjoner Myndigheten til å avkvittere/nedkvittere obligasjoner og pantekrav ved full innfrielse og ved bortfall av sikkerhet etter tvangsauksjon delegeres til økonomisjefen. C. Driftsutvalgene Avdelingssjefene gis fullmakt til å innstille overfor og møte i de respektive driftsutvalg på vegne av rådmannen med mindre rådmannen bestemmer noe annet i den enkelte sak. Avdelingssjefene skal på forhånd konferere med rådmannen i saker hvor det kan være tvil om rådmannens standpunkt. Saker som skal videre til formannskap, kommunestyre eller partssammensatt utvalg, skal godkjennes av rådmannen. Prinsippene for fullført saksbehandling skal følges. D. Frafalle pant og prioritet Myndigheten til å frafalle pant og prioritet for kommunale boliglån i kurante saker delegeres til økonomisjefen. E. Frafalle uerholdelige krav Myndigheten til å frafalle antatt uerholdelige krav om husleier, barnehagerestanser m. v., hvor den vesentligste del av gjelden er eldre enn 3 år delegeres til økonomisjefen. F. Husbanklån- og -tilskudd Myndigheten til å avgjøre eller innstille i saker om Husbankens låne- og tilskuddsordninger delegeres til sosialsjefen/nav-leder. G. Kjøp og salg av boliger Myndigheten videredelegeres til teknisk sjef, jfr. pkt. 4 i delegering til rådmannen etter kommuneloven. H. Klagesaker etter forvaltningslovens 28, andre ledd Avdelingssjefene gis fullmakt til i nærmere angitte sakstyper å fungere som underinstans ved behandlingen av enkeltsaker som kan påklages etter forvaltningslovens 28, andre ledd. Avdelingssjef for rådmannskontoret gis fullmakt til å fremme påklagede saker for kommunens klagenemnder i de tilfelle sakene skal endelig avgjøres av disse. I. Kontordisponeringen på Varden Myndigheten til å foreta mindre endringer i kontordisponeringen på Varden delegeres til avdelingssjef for administrasjonsavdelingen. Side 4 av 6

5 J. Leiekontrakter for kommunale boliger Myndigheten til å inngå leiekontrakter for kommunale boliger, herunder å fastsette husleien delegeres til teknisk sjef. K. Mindre eiendomsoverdragelser Myndigheten videredelegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret, jfr. pkt. 5 i delegering til rådmannen etter kommuneloven. L. Personalsaker Avdelingssjefene gis myndighet 1. til å avgjøre alle former for permisjoner. Søknad om permisjon fra avdelingssjefer blir behandlet av rådmannen (permisjonsreglementet 1.2 ), 2. til å underskrive på sykmeldinger/sykepengeattester og fraværsmeldingsskjemaer, 3. til å godkjenne frammøteprotokoller og fleksitidsregnskaper, 4. til å godkjenne overføring av ferie fra ett år til et annet og til å innvilge forskudd på ferie etter fastsatte regler, 5. til å avgjøre forespørsler om avkortet oppsigelsestid, 6. til som nødvendig straksløsning å foreta midlertidig inntak av personer på arbeidsavtaler i stillinger ved sykefravær og lignende inntil reglementert tilsetting kan skje etter kunngjøring, 7. til å godkjenne kunngjøringstekst for utlysning av ledige stillinger etter felles mal for kommunen, 8. til å fastsette ansiennitet i tilsettingssaker, 9. til å fastsette lønn innenfor garantirammenes minstesatser og etter lokale lønnsavtaler, HR-sjefen gis myndighet 1. til i samråd med tilsattes representant i partssammensatt utvalg å fastsette lønn som går utover garantirammenes minstesatser 2. til å avgjøre saker om delvis stedfortredergodtgjøring (HTA kap 1, 13,2), 3. til å fordele kommunens personalbarnehageplasser, Pleie- og omsorgssjefen gis myndighet 1. til å engasjere og å fastsette lønn for støttekontakter innenfor retningslinjer godkjent av rådmannen M. Støtte til de politiske partienes kommunestyregrupper Myndigheten til å til å fordele støtte etter regler fastsatt av kommunestyret delegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret. N. Tapt arbeidsfortjeneste Myndigheten til å godkjenne godtgjøring og erstatning for kommunale ombudsmenn etter retningslinjer trukket opp av kommunestyret delegeres til avdelingssjef for rådmannskontoret. Side 5 av 6

6 O. Tildeling av boliger Myndigheten til å tildele boliger videredelegeres slik: Sosial-/flyktningeboliger: sosialsjefen/nav-leder Trygdeboliger og omsorgsboliger: pleie- og omsorgssjef i samråd med sosialsjef/nav-leder Ungdomsboliger: teknisk sjef Personalboliger: HR-sjef P. Tilskudd til lag og foreninger Avdelingssjefene gis fullmakt til etter retningslinjer gitt av folkevalgte organ å fordele tilskudd til tiltak og foreninger innenfor bevilgede beløp på de respektive budsjettområder. Q. Underskrifter Avdelingssjefene gis fullmakt til å forplikte kommunen med sin underskrift på dokumenter når vedtak er fattet i kompetent organ i kommunen eller nå de selv har avgjørelsesmyndigheten. R. Utleie Myndigheten til å leie ut kommunal eiendom innenfor sitt ansvarsområde delegeres til avdelingssjefene. Videredelegering Med mindre særskilte bestemmelser er til hinder for det, kan avdelingssjefene videredelegere myndigheten til andre innen den kommunale administrasjon. Delegering til sideordnet ledd i organisasjonen kan bare skje hvis den berørte enhet sier seg innforstått med å utføre oppgaven. Videredelegering må nedfelles skriftlig og meddeles rådmann og revisor. Geir Grimstad rådmann Side 6 av 6

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HOL KOMMUNE Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 13.12.2012, sak nr. 100/12. For øvrig vedtok kommunestyret i sak 100/12: 2. Rådmannen innstiller i alle saker til politiske utvalg

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement Vedtatt i Skaun kommunestyre 01.02.2006, sak 8/06 Oppdatert i Skaun kommunestyre 06.02.2008, sak 8/08 Oppdatert i Skaun kommunestyre 25.06.2008. sak 70/08 Saksnummer K2000: 05/974

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS REGLEMENT Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte den 26. februar 2004, sak 84/04 med endringer vedtatt den 12. desember 2006, sak 123/06 INNHOLDSOVERSIKT Innhold Side Saker som skal behandles

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 4.2.4 I DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET

FAUSKE KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENTET - ENDRING I PKT 4.2.4 I DELEGASJON TIL FORMANNSKAPET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/1336 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 111337 I Saksbehandler: Odd Henriksen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 039/1 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 DELEGASJONSREGLEMENTET

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Vår ref. 09/1209-6781/11 DELEGASJONSREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE 2010 Revidert og vedtatt av kommunestyret sist i møte 15.9.2010 under k-sak nr. 72/10 Ikrafttredelse fra 15.9. 2010. Oppdatert og lovjustert

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT

SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT SKJERVØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 15.06.11, sak 25/11 1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM DELEGERING 6 1.1 KOMMUNESTYRET... 6 1.2 FORMANNSKAPET... 6 1.3 ORDFØRER...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5

Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5 Vedtatt av kommunestyret den 31.10.20L4, revidert t2.03.201,5 Delegasionsreglement Loppa kommune l lnnledning 1. I Om delegasjonsreglementet Kommunestyret er etter kommunelovens S 6 det øverste kommunale

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune DELEGERINGSREGLEMT...3 1. Delegering til Formannskapet...3 2. Delegering til Hovedutvalgene...3 3. Delegering til

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann

Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Delegeringsreglement fra kommunestyret til utvalg og rådmann Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 08/30 den 29.4.2008 Delegasjon fra planutvalget vedtatt i planutvalget i sak 07/114 den 4.9.2007 Endret

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 25.04.13 1030 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmene

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr:

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Byrådets fullmakter Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 19.10.11 Kjell-Robert Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 0136/11 Enoksen Hult, Nina Wihuri Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 1/09 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR LEBESBY KOMMUNE

Sakspapirer. Saksliste TERTIALRAPPORT 1/09 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2008 FOR LEBESBY KOMMUNE Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.05.2009 Møtested: i Oslo Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 64/09 09/504 TERTIALRAPPORT 1/09 PS 65/09 09/516 REGNSKAP

Detaljer

Delegeringsreglement for Hemsedal kommune. Vedteke av Kommunestyret den 9. oktober 2014 sak 66/14.

Delegeringsreglement for Hemsedal kommune. Vedteke av Kommunestyret den 9. oktober 2014 sak 66/14. Delegeringsreglement for Hemsedal kommune Vedteke av Kommunestyret den 9. oktober 2014 sak 66/14. 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 3. GENERELT... 4 3.1 Delegasjon...

Detaljer

* Lødingen kommune " " 2"57 9

* Lødingen kommune   257 9 * Lødingen kommune " " 2"57 9 Deres ref. 2014/3125 Enhet Saksbehandler TomRogerHanssen Arkivkode FA-V1O Samfunn Dato 03112014 PPU ju.,?

Detaljer

Nytt delegeringsreglement

Nytt delegeringsreglement Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2011 65788/2011 2011/3789 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/163 Bystyret 08.12.2011

Detaljer

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune. Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune Vedtatt av kommunestyret 13.03.2014 i PS 2014/27 Innholdsfortegnelse: Målsetting s 4 1.Folkevalgt organ øverste kommunale organ s 5 1.1 Kommunestyret

Detaljer