Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune"

Transkript

1 Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

2 DELEGERINGSREGLEMT Delegering til Formannskapet Delegering til Hovedutvalgene Delegering til ordføreren Delegering til Rådmannen Delegeringsforutsetninger...4 FORUTSETNINGER FOR DELEGERING Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering Retningslinjer for bruk av delegert myndighet KOMMUNESTYRET; ansvar og myndighet FORMANNSKAPET; ansvar og myndighet HOVEDUTVALGENE; ansvar og myndighet RÅDMANNEN; ansvar og myndighet Side 2 av 23

3 DELEGERINGREGLEMENT 1. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET I medhold av kommuneloven 8 nr. 3 delegeres følgende myndighet til Formannskapet; - Utøve myndighet etter kommuneloven 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av Kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. - Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt myndigheten ikke er overdratt til andre organer. - Slette eller nedskrive gjeld til kommunen med beløp større enn kr Myndighet til å fatte endelig vedtak i enkelte saker etter alkoholloven. 2. DELEGERING TIL HOVEDUTVALGENE I medhold av kommuneloven 10 delegeres følgende myndighet til Hovedutvalgene; - Fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor sitt ansvarsområde og innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett. - Myndighet til å fatte vedtak innenfor sitt ansvarsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til Rådmannen. Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker. - Behandle sektorplan og delplaner for sine områder innenfor rammene av kommuneplan og handlingsprogram med økonomiplan. 3. DELEGERING TIL ORDFØREREN Representasjon: Ordføreren gis myndighet til å møte på kommunens vegne på årsmøter og generalforsamlinger i selskaper og sammenslutninger hvor kommunen er deltaker/medeier. Ordføreren kan delegere denne myndigheten videre i det enkelte tilfellet. Myndighet ved rådmannens inhabilitet; Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed hele administrasjonen, er inhabil. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed hele administrasjonen, er inhabil. Side 3 av 23

4 Hvis rådmannen er inhabil til å avgi innstilling til politiske organer, kan ordføreren avgi innstilling. Finner ordføreren behov for det, kan han/hun anmode en annen kommunes rådmann om å forberede saken. 4. DELEGERING TIL RÅDMANNEN I medhold av kommuneloven 23 delegeres Rådmannen myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de rammer som gis av de til enhver tid gitte retningslinjer i kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, økonomireglement og andre politiske vedtak. Delegering etter foregående avsnitt omfatter også saksområdene som er delegert til Hovedutvalgene etter pkt. 2. I medhold av kommuneloven 24 nr 1 delegeres Rådmannen myndighet til å opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen samt myndighet til å treffe avgjørelse i personalsaker. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til kommunalsjefene, enhetslederne mv. 5. DELEGERINGSFORUTSETNINGER Delegert myndighet skal for øvrig utøves innen de forutsetninger og rammer som framgår av vedleggene 1-7; Forutsetninger for delegering Kommunestyret; ansvar og myndighet Formannskapet; ansvar og myndighet Hovedutvalgene; ansvar og myndighet Rådmannen; ansvar og myndighet Økonomireglement for Østre Toten kommune 1. (Finansreglement for Østre Toten kommune) Side 4 av 23

5 Vedlegg 1 FORUTSETNINGER FOR DELEGERING 1 GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DELEGERING 1.1. Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende planer, budsjettrammer og budsjettforutsetninger. 1.2 Tilbakekalling av myndighet Et overordnet politisk eller administrativt organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. 1.3 Ikke-bruk av delegert myndighet Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse, kan unnlate å benytte sin myndighet og i stedet legge saken fram for Kommunestyret eller det utvalg som saken naturlig hører under. Rådmannen har en tilsvarende adgang til å legge saker fram for Kommunestyret eller det utvalg som saken naturlig hører under. 1.4 Delegasjon etter særlovgivning Delegasjon av myndighet etter særlovgivning til utvalg eller Rådmannen omfatter også myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov. 1.5 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens 35 (jfr. kommuneloven 60). 1.6 Melding om vedtak gjort i medhold av kommuneloven 13 (hasteparagrafen) Vedtak i hastesaker etter kommuneloven 13 skal refereres i kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet. 1.7 Klage på vedtak Enkeltvedtak som er fattet av utvalg, rådmannen eller den han delegerer videre til, på grunnlag av delegert myndighet, kan påklages dersom ikke annet følger av særskilte lovbestemmelser. Klagen fremmes for førsteinstansen, jfr. forvaltningsloven 32 og Side 5 av 23

6 avgjøres av kommunens klagenemnd, dersom ikke annen saksbehandling følger av særlov. Side 6 av 23

7 2 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 2.1 Fullmakt Kommunalt organ eller tjenestemann kan ikke treffe avgjørelse uten å ha fullmakt til å avgjøre den aktuelle saken. I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan og til hvem tilbakerapportering skal skje. 2.2 Rettssikkerhet Alle som har saker til behandling i Østre Toten kommune skal sikres en korrekt behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper. 2.3 Service Alle som har saker til behandling i Østre Toten kommune eller som henvender seg til kommunen, skal sitte igjen med en opplevelse av at kommunen yter god service selv om ikke alle kan få sine ønsker innfridd. Forvaltningslovens regler om svarfrist, også foreløpig svar, skal følges. Et av hovedmålene ved å delegere myndighet er å legge avgjørelsesmyndigheten i saksområder på et administrativt eller politisk nivå som er nærmere brukerne. Dette bør også gjenspeile seg i en raskere og smidigere saksbehandling. Klagebehandling skal følge de bestemmelser som framgår av forvaltningsloven og særlovgivning. 2.4 Åpenhet Administrasjonen skal legge vekt på åpenhet overfor de politiske styringsorganene og skal selv ta initiativ til å informere når den mener å ha relevant informasjon å gi. Rapportering til Kommunestyret og utvalg skal praktiseres i høy grad. Retningslinjer for dette avklares mellom administrasjonen, Kommunestyret og det enkelte utvalg. 2.5 Videredelegering 2.6 Tvil Delegering av myndighet er ikke en rettighet som Kommunestyret gir fra seg for at andre fritt skal kunne opptre på kommunens vegne. Delegering beror på en tillit som Kommunestyret gir andre for at disse skal kunne bistå med å virkeliggjøre kommunestyrets vilje. Bare Kommunestyret kan delegere myndighet til administrasjonen. Rådmannen kan delegere sin myndighet til andre tjenestemenn med mindre Kommunestyret har vedtatt noe annet. Er det organ som har fått delegert myndighet i tvil om hvordan Kommunestyret eller det organ som har delegert denne myndigheten ønsker at en type saker skal behandles, legges saken fram for prinsipiell drøfting og avklaring. Side 7 av 23

8 Side 8 av 23

9 Vedlegg 2 1. KOMMUNESTYRET; ANSVAR OG MYNDIGHET Generelt Etter kommuneloven av er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til Kommunestyret. En rekke særlover gir også myndighet til kommunen. Å beholde utøvelsen av all denne myndighet i Kommunestyret er ikke særlig hensiktsmessig. Det er derfor praktisk nødvendig at Kommunestyret delegerer til andre organer eller til administrasjonen å fatte vedtak. Lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra Kommunestyret. Men så vel kommuneloven som andre lover setter en del grenser. Enkelte vedtak er ansett som så viktige at lovgiver har funnet at de må treffes av kommunens høyeste organ. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret selv. Andre lover er ikke like konsekvente på dette punktet. Formålet med delegeringsreglementet er; - Avlaste Kommunestyret fra å måtte behandle alle de sakene som i utgangspunktet er kommunestyrets ansvar. - Foreta en saklig ansvarsfordeling mellom de organ som er opprettet gjennom Østre Toten kommunes politiske organisering. Delegert myndighet gir utvalgene eller rådmannen myndighet til å iverksette og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er trukket opp av Kommunestyret gjennom kommuneplan, handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett. Delegert myndighet vil derfor måtte være en tillit som blir vist vedkommende utvalg eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. 1. Kommunestyret 1.1. Ansvars- og arbeidsområde Kommunestyret er det øverste politiske organ i Østre Toten kommune. Det avgjør alltid saker som gjelder; - Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. - Igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet. - Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet. - Prinsippvedtak om interkommunalt samarbeid. - Kommunale avgifter og betalingssatser. - Godkjenning av regnskap og årsberetning. - Delegasjon av myndighet. - Andre prinsipielle saker. - Saker som kommunestyret ønsker å behandle. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak. Side 9 av 23

10 Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet til politiske organer og til rådmannen Følgende saker avgjøres av kommunestyret selv og kan ikke delegeres; Saker i henhold til kommuneloven 7 nr. 3: Endre kommunestyrets medlemstall 8 jfr. 17: Velge formannskap og fastsette området for dets myndighet 9 nr. 1: Velge ordfører og varaordfører 10 nr. 1-3 og 6: Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse og velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder, samt omorganisere/nedlegge disse organer 11 nr. 1-2 og 4: Opprette eget styre for kommunal, institusjon og lignende, samt omorganisere/nedlegge styrene 12 nr. 1-3 og 5: Eventuelt opprette, omorganisere og nedlegge kommunedelsutvalg 13: Overføre myndighet i hastesaker 18 nr. 1 og 3: Eventuelt innføre eller oppheve parlamentarisme som styringsform 19 nr. 1 og 3: Eventuelt innføre og velge kommuneråd, m.v. 22 nr. 2: Ansette rådmann 24 nr. 3: Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger 25 nr. 2: Velge medlemmer og leder/nestleder i partssammensatte utvalg 26 nr. 4: Fastsette retningslinjer for ansattes møterett 27: Vedta opprettelse av styre for interkommunalt samarbeid 28: Overdra tariffmyndighet 30 nr. 3: Fastsette regler for føring av møtebok 31 nr. 4 og 5: Vedta om møter skal holdes for lukkede dører 39 nr. 1: Vedta i reglements form regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer 40 nr. 5: Vedta regler for folkevalgtes rett til innsyn 41: Vedta regler og satser for godtgjøringer 42: Vedta regler og satser for møtegodtgjøring 43: Vedta pensjonsordning for folkevalgte 44 nr. 3: Vedta økonomiplan og endringer i denne 45 nr. 2: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette 49: Vedta disponering av regnskapsmessig overskudd 50: Prinsippvedtak vedr. opptak av lån 51: Vedta garantistillelse 56: Treffe vedtak om betalingsinnstilling 60 nr. 2: Velge kontrollutvalg 62: Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak 63: Fastsette vedtekter for kommunalt foretak 65: Velge styre for kommunalt foretak Saker i henhold til forvaltningsloven; ledd: Vedta opprettelse av særskilt klagenemnd (en eller flere) og velge medlemmer til nemnda/nemndene Vedtak i henhold til skatteloven; Side 10 av 23

11 139: Vedta skattesatser for formue og inntekt Saker i henhold til plan- og bygningsloven; 4: Vedta vedtekt 9-1: Opprette fast utvalg for plansaker og velge representant til å ivareta barn sine interesser i dette utvalget 20-5: Vedta kommuneplan 27-1 og -2: Vedta reguleringsplaner 30: Behandle private reguleringsplaner som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker dersom forslagsstilleren krever det 35 nr. 1: Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan eller bebyggelsesplan 35 nr. 2: Vedta ekspropriasjon med samtykke av departementet utenfor reguleringsområdet 36 nr 1: Med samtykke fra departementet foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse 37: Vedta ekspropriasjon til vann- og avløpsledning 69 nr. 4: Vedta at det faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser 109: Vedta gebyr/regulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale bygningsmyndigheter å utføre Øvrige særlovsaker som avgjøres av kommunestyret; Alkoholloven: Vedta alkoholpolitisk handlingsplan ( 1-7d) Fastsette høyeste antall utsalgssteder for Vinmonopolet og godkjenne deres beliggenhet ( 3-3) Kommunehelsetjenesteloven: Fastsette organisasjonsform og ledelse for helsetjenesten i samsvar med lov og helseplan ( 1-3). Stanse hele eller deler av en virksomhet dersom det oppstår en overhengende fare for helseskade ( 4a-10). Begjære offentlig påtale for overtredelser av bestemmelsene om miljørettet helsevern i de tilfeller som er nevnt i 4a-11, 3. ledd. Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunen: Vedta plan for helse- og sosialtjenester i kommunen ( 3) Lov om barneverntjenester: Treffe eventuelt vedtak om at oppgaver etter loven skal ligge til et folkevalgt organ ( 2-1) Motorferdselloven: Vedta forskrift som forbyr motorferdsel med båt på innsjøer som er større enn 2 km 2 ( 4) Vedta forskrift for å gi generell adgang til start og landingsplasser for fly på bestemte steder ( 5 a) Adgang til å bruke båt med motor på innsjøer som er mindre enn 2 km 2 ( 5 b) Friluftsloven: Forskrifter vedr. ferdsel i utmark ( 2), regulering av ferdsel på visse friluftsområder ( 15) samt sperring av særlig utsatt område ( 16). Kirkeloven: Velge kommunens medlem til kirkelig fellesråd ( 12b) Side 11 av 23

12 Vegloven: Vedta bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg ( 5-7) Eiendomsskatteloven: Vedta utskriving av eiendomsskatt i kommunen ( 2) Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter: Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføringen av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften ( 3) Forurensingsloven: Vedta kommunalt gebyr for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall ( 34) Fastsette forskrifter vedr. åpen brenning og brenning av avfall i småovner ( 9), fastsette forskrift og treffe enkeltvedtak om opplysningsplikt vedr. bygge- og anleggsavfall ( 9 og 49). Brannvernloven: Vedta brannordning ( 7) Vedta feieavgift ( 28) Kommunestyret er klageinstans for vedtak som er truffet etter Loven, forskrifter eller vedtekter når vedtak er truffet av brannvesenet eller feiervesenets tjenestemenn ( 35) Delingsloven: Vedta gebyrer for kart- og delingsforretning og for annet arbeid etter delingsloven ( 5-2) Eierseksjonsloven: Vedta gebyrer for seksjoneringer Konsesjonsloven: Spørsmål om bruk av kommunens forkjøpsrett ( 11) Dessuten har kommunestyret de øvrige lovfestede oppgavene i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning Saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen Kommunestyret; - Er arbeidsgiver for kommunens ansatte, jf. Hovedavtalen Del B Ansetter rådmann, jf. kommuneloven Valgsaker Kommunestyret; - Avgjør om det skal holdes valg søndagen før valgdagen, jf. valgloven Velger valgstyre (valgloven 4-1) og leder/nestleder for valgstyret (kommuneloven 10.3). - Delegerer til valgstyret å velge medlemmer til stemmestyrene samt leder og nestleder blant disse, jf. valgloven 4-2. Side 12 av 23

13 VEDLEGG 3 2. FORMANNSKAPET; ANSVAR OG MYNDIGHET Kommunene er pålagt å velge et Formannskap i henhold til kommuneloven 8. Etter kommuneloven 8 skal Formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Etter skattebetalingsloven 42 treffer formannskapet vedtak om nedsetting og ettergivelse av skatt innenfor de rammer som loven setter i 41. Formannskapet kan overlate sin myndighet til skatteutvalget i saker som gjelder beløp på inntil kr ,-. Øvrig ansvarsområde; Formannskapet har ansvar for overordnet planlegging (kommuneplaner, kommunedelplaner, økonomiplaner mv.), næringsutvikling, regionalt/interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler. Innenfor sitt ansvarsområde gir formannskapet innstilling overfor kommunestyret. Formannskapet kan tildeles myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Delegert myndighet Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt ikke myndigheten er overdratt til andre organer. Utøve myndighet etter kommuneloven 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Slette eller nedskrive gjeld til kommunen med større beløp enn kr ,- (under denne beløpsgrensen har rådmannen beslutningsmyndighet). Behandle rapporter som legges fram fra administrasjonen vedrørende regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet, Vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for Østre Toten kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Opprette komitéer for løsning av midlertidige oppgaver etter forslag fra hovedutvalgene. Vedta endelig mandat, valg av leder, fastsette tidsfrister og godtgjøring til slike utredningskomitéer. Alkoholloven: - Samlet tildele alminnelige salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkoholholdig drikk ( 1-7) for en ny 4-årig bevillingsperiode. - Tildele alminnelige salgs- og skjenkebevillinger på nye salgs- og skjenkesteder (nyetableringer). - Inndra salgs- eller skjenkebevilling for kortere tid eller for resten av bevillingsperioden ( 1-8). Side 13 av 23

14 Konsesjonsloven: - Tildeling av konsesjon ( 2) - Forlenging av frist for videresalg ( 5 nr 5) - Fritak for bo- og driveplikten ( 5 3. ledd) - Lemping på konsesjonsvilkår ( 11) - Pålegg om å søke konsesjon ( og 3. ledd) - Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg av eiendom ( og 3. ledd) - Frist for pantehaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med 3 2. ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelsen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf 18 - Unntak fra hogstforbudet mv. etter ledd Odelsloven: - Fritak for bo- og driveplikten ( 27a) - Pålegg om å søke konsesjon etter ledd - Frist for pantehaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med 3 2. ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelsen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf odelsloven ledd Jordloven: - Jordloven - med forskrifter hjemlet i jordloven - Pålegg om tiltak for dyrket mark, jf 8 3. og 4. ledd. - Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon ( 8 5. ledd og 13). - Omdisponering i hht. jordlovens 9 for søknader som ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan sin arealdel. - Fradeling i hht. jordlovens 12 for søknader som ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan sin arealdel. Side 14 av 23

15 VEDLEGG 4 3. HOVEDUTVALGENE; ANSVAR OG MYNDIGHET Med hovedutvalg menes her (1) Helse- og omsorgsutvalget, (2) Kulturutvalget, (3) Teknisk utvalg, (4) Opplæringsutvalget og (5) Bygde- og næringsutvalget Ansvarsområde Innen sitt ansvarsområde har; - Hovedutvalgene det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon og løpende drift. - Hovedutvalgene oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud Generell myndighet Hovedutvalgene er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett innen sitt ansvarsområde. Hovedutvalgene avgjør forvaltningssaker (enkeltvedtak) på folkevalgt nivå (med mindre slik myndighet er lagt til andre organer) og behandler rapporter fra administrasjonen innen sitt ansvarsområde. 1.3 Myndighet i økonomiske saker Hovedutvalgene innstiller direkte til Kommunestyret i saker innen utvalgets arbeidsområde som ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser. I saker som har vesentlige økonomiske konsekvenser innstiller hovedutvalgene til Formannskapet. Utvalget gir tilråding til formannskapet i saker om økonomiplan og budsjett. 1.4 Myndighet etter særlover Alle saker av prinsipiell karakter skal behandles i Hovedutvalget. Hovedutvalgene har helt eller delvis driftsansvar knyttet til følgende lover; - Sosialtjenesteloven - Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere) - Kommunehelsetjenesteloven - Barneverntjenesteloven - Helseregisterloven - Pasientrettighetsloven - Vergemålsloven - Opplæringsloven - Barnehageloven - Voksenopplæringsloven Side 15 av 23

16 - Kulturloven (Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemnd) - Lov om film og videogram - Bibliotekloven - Plan- og bygningsloven, herunder oppgavene til det faste utvalg for plansaker - Brannvernloven - Eierseksjonsloven - Alkoholloven - Serveringsloven - Vegloven - Friluftsloven - Forurensningsloven - Skogbruksloven med forskrifter hjemlet i skogbruksloven - Viltloven - Laks- og innlandsfiskeloven - Motorferdselloven - Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet) Opplistingen av lover som regulerer kommunens driftsområder er ikke uttømmende. Side 16 av 23

17 4. RÅDMANNEN; ANSVAR OG MYNDIGHET Vedlegg 5 1. Generelt Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å; - Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. - Iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer. - Tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon. - Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll. - Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har. - Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. 1.1 Saksforberedelse for politiske organer Saksframstillinger for politiske organer skal legge vekt på sakens prinsipielle, skjønnsmessige, samfunnspolitiske og kontroversielle sider. Faglige og administrative hensyn og synspunkter bør framgå. Rådmannens utarbeider saksframlegg og innstiller til politiske organer. Innstillingene i disse sakene er rådmannens forutsatt at ikke annet framgår av særlov. 1.2 Generell myndighet Rådmannen er delegert myndighet i alle saker som ikke har prinsipiell karakter, jfr. kommuneloven 23 nr. 4, dersom ikke myndighet ved lov eller reglement er lagt til annet organ. Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen ansvaret for å avklare dette i samråd med ordføreren. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke kommunestyret har vedtatt delegasjonssperrer. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Side 17 av 23

18 Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til kommunale utvalg og til kommunestyret med unntak av kontrollutvalget. Saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger fram innstilling til personvalg. Rådmannen har myndighet til å vedta salg av tilleggs- og arronderingsarealer (ikke selvstendige byggetomter), inngå makeskifteavtaler og til å avtale salgsvilkår etter retningslinjer gitt av kommunestyret. 1.3 Myndighet i økonomiske saker Rådmannens myndighet i økonomi- og budsjettsaker er i regulert i økonomireglementet. I tillegg gjelder følgende; - Rådmannen kan inngi forliksklage. - Rådmannen kan begjære tvangsauksjon i de tilfeller hvor kommunens krav ikke er sikret ved legalpant. - Rådmannen avgjør søknader om tilskudd til reduksjon av boutgifter. - Rådmannen kan slette eller nedskrive gjeld til kommunen på kr eller mindre i hvert enkelt tilfelle. 1.4 Myndighet i personalsaker Rådmannen er gitt myndighet til å vedta endringer i sin organisasjon, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen. Rådmannen har myndighet til å ansette personell i alle kommunale stillinger. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens regler om medbestemmelse legges til grunn. Oppsigelsesmyndighet er lagt til rådmannen. Rådmannen avgjør søknader om permisjon for ansatte i kommunale stillinger. Rådmannens myndighet i personalsaker kan ikke forvaltes i strid med kommunestyrets egne prioriteringer. 1.5 Myndighet til å treffe vedtak, herunder klagebehandling, og gi uttalelse etter særlover Rådmannen gis delegert myndighet til å fatte vedtak, herunder foreta klagesaksbehandling, og gi uttalelser i saker etter særlov, når ikke sakene er av prinsipiell karakter, i samsvar med retningslinjer lagt i kommuneplan eller andre kommunale planer. Aktuelle lover er her sortert kronologisk stigende etter Stortingets vedtaksdato. Straffeloven ( nr 10) Begjære offentlig påtale ( ledd) og overlate saker til konfliktrådet dersom det anses hensiktsmessig. Lov om tilsyn med næringsmidler m.v. ( nr. 3) Avgjøre enkeltsaker etter Generell forskrift og Hygieneforskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler. Myndigheten er overført til Mattilsynet Lov om Husbanken ( nr. 3) Side 18 av 23

19 Avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder lån og tilskudd av Husbankmidler (etatbleringslån, utbedringslån og tilskudd), og til å inngå betalingsavtaler. Fullmakten omfatter ikke sletting eller nedskriving av lån ut over kr ,-. Naboloven ( nr. 15) Opptre på vegne av kommunen som grunneier i naboforhold. Lov om plantevernmiddel m.v. ( nr. 9) Avgjøre saker etter forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av fastsatt med hjemmel i lov. Vegloven ( nr. 23) Kommunens myndighet etter vegloven delegeres til rådmannen herunder 56 vedr. bomavgifter (på skogsveger). Unntatt er vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veger ( 5-7) som tilligger KST. Skogbruksloven ( nr. 31) - Foryngelse og stell av skog ( 6); kan gi pålegg om gjennomføring av tiltak for forynging og stell av skog og bestemme begrensning av tiltak som kan gjennomføres ved forynging og stell av skog. - Hogst og måling ( 8); kan gi pålegg om å rette opp kjøreskader og andre skader etter tiltak i skog og nekte eller sette krav til hogst ved vesentlig forringelse av produksjonsgrunnlaget eller miljøverdier. - Tilsyn, kontroll og rapportering ( 20); skal føre tilsyn med at bestemmelsene i skogloven blir fulgt. Vegtrafikkloven ( nr. 4) - Fullmakt til å treffe trafikkregulerende tiltak innenfor statlige forskriftskrav ( 4). - Fastsette midlertidig lavere fartsgrense på kommunale veger ( 6.5). - Midlertidig forbud eller avgrensing av trafikk på kommunale veger ( 7.2). Lov om forpaktning ( nr. 1) Fatte vedtak etter denne loven. Lov om vern mot tobakkskader ( nr. 14) Den myndighet som loven legger til kommunestyret. Konsesjonsloven ( nr. 98) - Konsesjon i hht. konsesjonslovens 2 når søknaden er i samsvar med 1 og 8 - Førstegangsfritak fra bo- og driveplikten etter 6 og konsesjonsvilkår(bo- og driveplikt) etter 11 - Spørsmålet om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i hht. 6 - Unntak fra hogstforbudet mv. etter konsesjonslovens ledd Side 19 av 23

20 Odelsloven ( nr. 58) og forskrift av med endring Førstegangsfritak fra bo- og driveplikten etter 27a - Spørsmålet om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i hht ledd Lov om voksenopplæring ( nr. 35) Den myndighet som loven legger til kommunen. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ( nr. 82) Avgjøre søknader om bruk av snøscooter og motorfartøy på innsjø etter 5 a -e Delingsloven ( nr. 70) - På kommunens vegne rekvirere kart-, delings-, grensejusteringsforretninger og grensepåvisninger - Forestå kart- og delingsforretninger etter lovens kap. 1, 2 og 3 - Forestå registreringer etter lovens kap. 4 - Overlate til andre å utføre kart- og delingsforretninger - Undertegne målebrev Eierseksjonsloven ( nr 31) - Vedtak i hht. 8 Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæring - Vedtak i hht. 9 Seksjoneringstillatelse Forurensingsloven ( nr. 6) med forskrifter gitt i medhold av loven - Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (hjemlet i 8, 11 og 81) - Fatte vedtak ved søknad om tillatelse til forurensende tiltak ( 11) - Fastsette krav til innhold i søknad om tillatelse ( 12) - Fastsette vilkår i tillatelse ( 16) - Omgjøre tillatelse eller dens vilkår ( 18) Lov om forpakning ( nr 1) - Fatte vedtak etter denne loven Viltloven ( nr. 38) - Tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade og fjerning av beverbolig ( 13) - Utstedelse av fellingstillatelser på hjortevilt og bever ( 16) - Forsvarlig utnyttelse av muligheten for småviltjakt ( 36) - Sammenslåing til felles viltområde ( 37 og 38) - Kommunens eiendomsrett til ulovlig felt vilt, fallvilt mv. ( 48) Friluftsloven ( nr. 16) - Avgift for adgang til friluftsområde ( 14) - Krav om innløsning av særlig utsatt område ( ledd) - Stansing og fjerning av ulovlig byggverk mv. ( ledd) Lov om barn og foreldre ( nr. 7) Side 20 av 23

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT

POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 26/07 Rev. 25.10.2011 HERØY KOMMUNE - 2 - POLITISK STYRINGSSYSTEM OG DELEGASJONSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE... 5 Politisk

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12

Reglementsamling. Verran kommune. Verran kommune. Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 Reglementsamling Revidert den 13.12.2012, Jf. kommunestyresak 119/12 1 Innholdsfortegnelse POLITISK ORGANISASJONSKART... 2 1 DELEGASJONSREGLEMENT... 4 2 SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET... 5 3

Detaljer

Delegeringsreglement for Frogn kommune

Delegeringsreglement for Frogn kommune Delegeringsreglement for Frogn kommune Innhold: Vedtatt i Kommunestyret 16.11.1998 Endret i kommunestyrets møte den 16.12.2002 Endret i kommunestyrets møte den 15.6.2009 Endret i kommunestyrets møte den

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding 2012

Eierskapsmelding 2012 Hol kommune Eierskapsmelding 2012 Vedtak i Hol kommunestyre 13.12.2012 sak nr. 101/12 1. Hol kommunestyre tar eierskapsmelding 2012 til orientering. 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer