Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østre Toten kommune. Delegeringsreglement. Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune"

Transkript

1 Østre Toten kommune Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune

2 DELEGERINGSREGLEMT Delegering til Formannskapet Delegering til Hovedutvalgene Delegering til ordføreren Delegering til Rådmannen Delegeringsforutsetninger...4 FORUTSETNINGER FOR DELEGERING Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering Retningslinjer for bruk av delegert myndighet KOMMUNESTYRET; ansvar og myndighet FORMANNSKAPET; ansvar og myndighet HOVEDUTVALGENE; ansvar og myndighet RÅDMANNEN; ansvar og myndighet Side 2 av 23

3 DELEGERINGREGLEMENT 1. DELEGERING TIL FORMANNSKAPET I medhold av kommuneloven 8 nr. 3 delegeres følgende myndighet til Formannskapet; - Utøve myndighet etter kommuneloven 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av Kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. - Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt myndigheten ikke er overdratt til andre organer. - Slette eller nedskrive gjeld til kommunen med beløp større enn kr Myndighet til å fatte endelig vedtak i enkelte saker etter alkoholloven. 2. DELEGERING TIL HOVEDUTVALGENE I medhold av kommuneloven 10 delegeres følgende myndighet til Hovedutvalgene; - Fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor sitt ansvarsområde og innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett. - Myndighet til å fatte vedtak innenfor sitt ansvarsområde i den utstrekning ikke annet framgår av gjeldende lovgivning, eller myndigheten er delegert til Rådmannen. Kommunestyret kan likevel kreve å få seg forelagt de saker det ønsker. - Behandle sektorplan og delplaner for sine områder innenfor rammene av kommuneplan og handlingsprogram med økonomiplan. 3. DELEGERING TIL ORDFØREREN Representasjon: Ordføreren gis myndighet til å møte på kommunens vegne på årsmøter og generalforsamlinger i selskaper og sammenslutninger hvor kommunen er deltaker/medeier. Ordføreren kan delegere denne myndigheten videre i det enkelte tilfellet. Myndighet ved rådmannens inhabilitet; Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed hele administrasjonen, er inhabil. Den samme bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv, og dermed hele administrasjonen, er inhabil. Side 3 av 23

4 Hvis rådmannen er inhabil til å avgi innstilling til politiske organer, kan ordføreren avgi innstilling. Finner ordføreren behov for det, kan han/hun anmode en annen kommunes rådmann om å forberede saken. 4. DELEGERING TIL RÅDMANNEN I medhold av kommuneloven 23 delegeres Rådmannen myndighet til å fatte vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de rammer som gis av de til enhver tid gitte retningslinjer i kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, økonomireglement og andre politiske vedtak. Delegering etter foregående avsnitt omfatter også saksområdene som er delegert til Hovedutvalgene etter pkt. 2. I medhold av kommuneloven 24 nr 1 delegeres Rådmannen myndighet til å opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen samt myndighet til å treffe avgjørelse i personalsaker. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til kommunalsjefene, enhetslederne mv. 5. DELEGERINGSFORUTSETNINGER Delegert myndighet skal for øvrig utøves innen de forutsetninger og rammer som framgår av vedleggene 1-7; Forutsetninger for delegering Kommunestyret; ansvar og myndighet Formannskapet; ansvar og myndighet Hovedutvalgene; ansvar og myndighet Rådmannen; ansvar og myndighet Økonomireglement for Østre Toten kommune 1. (Finansreglement for Østre Toten kommune) Side 4 av 23

5 Vedlegg 1 FORUTSETNINGER FOR DELEGERING 1 GJENNOMGÅENDE BESTEMMELSER VEDRØRENDE DELEGERING 1.1. Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende planer, budsjettrammer og budsjettforutsetninger. 1.2 Tilbakekalling av myndighet Et overordnet politisk eller administrativt organ kan kreve å få lagt fram for seg en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. 1.3 Ikke-bruk av delegert myndighet Et organ som har fått delegert myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse, kan unnlate å benytte sin myndighet og i stedet legge saken fram for Kommunestyret eller det utvalg som saken naturlig hører under. Rådmannen har en tilsvarende adgang til å legge saker fram for Kommunestyret eller det utvalg som saken naturlig hører under. 1.4 Delegasjon etter særlovgivning Delegasjon av myndighet etter særlovgivning til utvalg eller Rådmannen omfatter også myndighet etter forskrifter som er gitt i medhold av vedkommende lov. 1.5 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller administrativt organ i samsvar med forvaltningslovens 35 (jfr. kommuneloven 60). 1.6 Melding om vedtak gjort i medhold av kommuneloven 13 (hasteparagrafen) Vedtak i hastesaker etter kommuneloven 13 skal refereres i kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet. 1.7 Klage på vedtak Enkeltvedtak som er fattet av utvalg, rådmannen eller den han delegerer videre til, på grunnlag av delegert myndighet, kan påklages dersom ikke annet følger av særskilte lovbestemmelser. Klagen fremmes for førsteinstansen, jfr. forvaltningsloven 32 og Side 5 av 23

6 avgjøres av kommunens klagenemnd, dersom ikke annen saksbehandling følger av særlov. Side 6 av 23

7 2 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 2.1 Fullmakt Kommunalt organ eller tjenestemann kan ikke treffe avgjørelse uten å ha fullmakt til å avgjøre den aktuelle saken. I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan og til hvem tilbakerapportering skal skje. 2.2 Rettssikkerhet Alle som har saker til behandling i Østre Toten kommune skal sikres en korrekt behandling i tråd med forvaltningslovens prinsipper. 2.3 Service Alle som har saker til behandling i Østre Toten kommune eller som henvender seg til kommunen, skal sitte igjen med en opplevelse av at kommunen yter god service selv om ikke alle kan få sine ønsker innfridd. Forvaltningslovens regler om svarfrist, også foreløpig svar, skal følges. Et av hovedmålene ved å delegere myndighet er å legge avgjørelsesmyndigheten i saksområder på et administrativt eller politisk nivå som er nærmere brukerne. Dette bør også gjenspeile seg i en raskere og smidigere saksbehandling. Klagebehandling skal følge de bestemmelser som framgår av forvaltningsloven og særlovgivning. 2.4 Åpenhet Administrasjonen skal legge vekt på åpenhet overfor de politiske styringsorganene og skal selv ta initiativ til å informere når den mener å ha relevant informasjon å gi. Rapportering til Kommunestyret og utvalg skal praktiseres i høy grad. Retningslinjer for dette avklares mellom administrasjonen, Kommunestyret og det enkelte utvalg. 2.5 Videredelegering 2.6 Tvil Delegering av myndighet er ikke en rettighet som Kommunestyret gir fra seg for at andre fritt skal kunne opptre på kommunens vegne. Delegering beror på en tillit som Kommunestyret gir andre for at disse skal kunne bistå med å virkeliggjøre kommunestyrets vilje. Bare Kommunestyret kan delegere myndighet til administrasjonen. Rådmannen kan delegere sin myndighet til andre tjenestemenn med mindre Kommunestyret har vedtatt noe annet. Er det organ som har fått delegert myndighet i tvil om hvordan Kommunestyret eller det organ som har delegert denne myndigheten ønsker at en type saker skal behandles, legges saken fram for prinsipiell drøfting og avklaring. Side 7 av 23

8 Side 8 av 23

9 Vedlegg 2 1. KOMMUNESTYRET; ANSVAR OG MYNDIGHET Generelt Etter kommuneloven av er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til Kommunestyret. En rekke særlover gir også myndighet til kommunen. Å beholde utøvelsen av all denne myndighet i Kommunestyret er ikke særlig hensiktsmessig. Det er derfor praktisk nødvendig at Kommunestyret delegerer til andre organer eller til administrasjonen å fatte vedtak. Lovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra Kommunestyret. Men så vel kommuneloven som andre lover setter en del grenser. Enkelte vedtak er ansett som så viktige at lovgiver har funnet at de må treffes av kommunens høyeste organ. I slike tilfeller legger kommuneloven beslutningsmyndigheten til kommunestyret selv. Andre lover er ikke like konsekvente på dette punktet. Formålet med delegeringsreglementet er; - Avlaste Kommunestyret fra å måtte behandle alle de sakene som i utgangspunktet er kommunestyrets ansvar. - Foreta en saklig ansvarsfordeling mellom de organ som er opprettet gjennom Østre Toten kommunes politiske organisering. Delegert myndighet gir utvalgene eller rådmannen myndighet til å iverksette og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er trukket opp av Kommunestyret gjennom kommuneplan, handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett. Delegert myndighet vil derfor måtte være en tillit som blir vist vedkommende utvalg eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. 1. Kommunestyret 1.1. Ansvars- og arbeidsområde Kommunestyret er det øverste politiske organ i Østre Toten kommune. Det avgjør alltid saker som gjelder; - Handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. - Igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet. - Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet. - Prinsippvedtak om interkommunalt samarbeid. - Kommunale avgifter og betalingssatser. - Godkjenning av regnskap og årsberetning. - Delegasjon av myndighet. - Andre prinsipielle saker. - Saker som kommunestyret ønsker å behandle. Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller delegeringsvedtak. Side 9 av 23

10 Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet til politiske organer og til rådmannen Følgende saker avgjøres av kommunestyret selv og kan ikke delegeres; Saker i henhold til kommuneloven 7 nr. 3: Endre kommunestyrets medlemstall 8 jfr. 17: Velge formannskap og fastsette området for dets myndighet 9 nr. 1: Velge ordfører og varaordfører 10 nr. 1-3 og 6: Opprette faste utvalg, fastlegge arbeids- og myndighetsområde for disse og velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nestleder, samt omorganisere/nedlegge disse organer 11 nr. 1-2 og 4: Opprette eget styre for kommunal, institusjon og lignende, samt omorganisere/nedlegge styrene 12 nr. 1-3 og 5: Eventuelt opprette, omorganisere og nedlegge kommunedelsutvalg 13: Overføre myndighet i hastesaker 18 nr. 1 og 3: Eventuelt innføre eller oppheve parlamentarisme som styringsform 19 nr. 1 og 3: Eventuelt innføre og velge kommuneråd, m.v. 22 nr. 2: Ansette rådmann 24 nr. 3: Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger 25 nr. 2: Velge medlemmer og leder/nestleder i partssammensatte utvalg 26 nr. 4: Fastsette retningslinjer for ansattes møterett 27: Vedta opprettelse av styre for interkommunalt samarbeid 28: Overdra tariffmyndighet 30 nr. 3: Fastsette regler for føring av møtebok 31 nr. 4 og 5: Vedta om møter skal holdes for lukkede dører 39 nr. 1: Vedta i reglements form regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer 40 nr. 5: Vedta regler for folkevalgtes rett til innsyn 41: Vedta regler og satser for godtgjøringer 42: Vedta regler og satser for møtegodtgjøring 43: Vedta pensjonsordning for folkevalgte 44 nr. 3: Vedta økonomiplan og endringer i denne 45 nr. 2: Vedta årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for dette 49: Vedta disponering av regnskapsmessig overskudd 50: Prinsippvedtak vedr. opptak av lån 51: Vedta garantistillelse 56: Treffe vedtak om betalingsinnstilling 60 nr. 2: Velge kontrollutvalg 62: Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak 63: Fastsette vedtekter for kommunalt foretak 65: Velge styre for kommunalt foretak Saker i henhold til forvaltningsloven; ledd: Vedta opprettelse av særskilt klagenemnd (en eller flere) og velge medlemmer til nemnda/nemndene Vedtak i henhold til skatteloven; Side 10 av 23

11 139: Vedta skattesatser for formue og inntekt Saker i henhold til plan- og bygningsloven; 4: Vedta vedtekt 9-1: Opprette fast utvalg for plansaker og velge representant til å ivareta barn sine interesser i dette utvalget 20-5: Vedta kommuneplan 27-1 og -2: Vedta reguleringsplaner 30: Behandle private reguleringsplaner som er avslått fremmet av det faste utvalg for plansaker dersom forslagsstilleren krever det 35 nr. 1: Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan eller bebyggelsesplan 35 nr. 2: Vedta ekspropriasjon med samtykke av departementet utenfor reguleringsområdet 36 nr 1: Med samtykke fra departementet foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse 37: Vedta ekspropriasjon til vann- og avløpsledning 69 nr. 4: Vedta at det faste utvalg for plansaker kan samtykke i frikjøp av parkeringsplasser 109: Vedta gebyr/regulativ for behandling av diverse søknader som etter denne lov, forskrift eller vedtekt påhviler de kommunale bygningsmyndigheter å utføre Øvrige særlovsaker som avgjøres av kommunestyret; Alkoholloven: Vedta alkoholpolitisk handlingsplan ( 1-7d) Fastsette høyeste antall utsalgssteder for Vinmonopolet og godkjenne deres beliggenhet ( 3-3) Kommunehelsetjenesteloven: Fastsette organisasjonsform og ledelse for helsetjenesten i samsvar med lov og helseplan ( 1-3). Stanse hele eller deler av en virksomhet dersom det oppstår en overhengende fare for helseskade ( 4a-10). Begjære offentlig påtale for overtredelser av bestemmelsene om miljørettet helsevern i de tilfeller som er nevnt i 4a-11, 3. ledd. Lov om planlegging av helse- og sosialtjenesten i kommunen: Vedta plan for helse- og sosialtjenester i kommunen ( 3) Lov om barneverntjenester: Treffe eventuelt vedtak om at oppgaver etter loven skal ligge til et folkevalgt organ ( 2-1) Motorferdselloven: Vedta forskrift som forbyr motorferdsel med båt på innsjøer som er større enn 2 km 2 ( 4) Vedta forskrift for å gi generell adgang til start og landingsplasser for fly på bestemte steder ( 5 a) Adgang til å bruke båt med motor på innsjøer som er mindre enn 2 km 2 ( 5 b) Friluftsloven: Forskrifter vedr. ferdsel i utmark ( 2), regulering av ferdsel på visse friluftsområder ( 15) samt sperring av særlig utsatt område ( 16). Kirkeloven: Velge kommunens medlem til kirkelig fellesråd ( 12b) Side 11 av 23

12 Vegloven: Vedta bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veg ( 5-7) Eiendomsskatteloven: Vedta utskriving av eiendomsskatt i kommunen ( 2) Lov om kommunale vann- og kloakkavgifter: Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om gjennomføringen av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften ( 3) Forurensingsloven: Vedta kommunalt gebyr for innsamling, mottak, oppbevaring og behandling av avfall ( 34) Fastsette forskrifter vedr. åpen brenning og brenning av avfall i småovner ( 9), fastsette forskrift og treffe enkeltvedtak om opplysningsplikt vedr. bygge- og anleggsavfall ( 9 og 49). Brannvernloven: Vedta brannordning ( 7) Vedta feieavgift ( 28) Kommunestyret er klageinstans for vedtak som er truffet etter Loven, forskrifter eller vedtekter når vedtak er truffet av brannvesenet eller feiervesenets tjenestemenn ( 35) Delingsloven: Vedta gebyrer for kart- og delingsforretning og for annet arbeid etter delingsloven ( 5-2) Eierseksjonsloven: Vedta gebyrer for seksjoneringer Konsesjonsloven: Spørsmål om bruk av kommunens forkjøpsrett ( 11) Dessuten har kommunestyret de øvrige lovfestede oppgavene i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning Saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen Kommunestyret; - Er arbeidsgiver for kommunens ansatte, jf. Hovedavtalen Del B Ansetter rådmann, jf. kommuneloven Valgsaker Kommunestyret; - Avgjør om det skal holdes valg søndagen før valgdagen, jf. valgloven Velger valgstyre (valgloven 4-1) og leder/nestleder for valgstyret (kommuneloven 10.3). - Delegerer til valgstyret å velge medlemmer til stemmestyrene samt leder og nestleder blant disse, jf. valgloven 4-2. Side 12 av 23

13 VEDLEGG 3 2. FORMANNSKAPET; ANSVAR OG MYNDIGHET Kommunene er pålagt å velge et Formannskap i henhold til kommuneloven 8. Etter kommuneloven 8 skal Formannskapet behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Etter skattebetalingsloven 42 treffer formannskapet vedtak om nedsetting og ettergivelse av skatt innenfor de rammer som loven setter i 41. Formannskapet kan overlate sin myndighet til skatteutvalget i saker som gjelder beløp på inntil kr ,-. Øvrig ansvarsområde; Formannskapet har ansvar for overordnet planlegging (kommuneplaner, kommunedelplaner, økonomiplaner mv.), næringsutvikling, regionalt/interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling, investeringer, boligprogram og utbyggingsavtaler. Innenfor sitt ansvarsområde gir formannskapet innstilling overfor kommunestyret. Formannskapet kan tildeles myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. Delegert myndighet Foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom, så langt ikke myndigheten er overdratt til andre organer. Utøve myndighet etter kommuneloven 13 til å treffe vedtak når saken skulle vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Slette eller nedskrive gjeld til kommunen med større beløp enn kr ,- (under denne beløpsgrensen har rådmannen beslutningsmyndighet). Behandle rapporter som legges fram fra administrasjonen vedrørende regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet, Vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for Østre Toten kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer. Opprette komitéer for løsning av midlertidige oppgaver etter forslag fra hovedutvalgene. Vedta endelig mandat, valg av leder, fastsette tidsfrister og godtgjøring til slike utredningskomitéer. Alkoholloven: - Samlet tildele alminnelige salgs- og skjenkebevillinger for omsetning av alkoholholdig drikk ( 1-7) for en ny 4-årig bevillingsperiode. - Tildele alminnelige salgs- og skjenkebevillinger på nye salgs- og skjenkesteder (nyetableringer). - Inndra salgs- eller skjenkebevilling for kortere tid eller for resten av bevillingsperioden ( 1-8). Side 13 av 23

14 Konsesjonsloven: - Tildeling av konsesjon ( 2) - Forlenging av frist for videresalg ( 5 nr 5) - Fritak for bo- og driveplikten ( 5 3. ledd) - Lemping på konsesjonsvilkår ( 11) - Pålegg om å søke konsesjon ( og 3. ledd) - Tilbaketrekking av konsesjon og fastsettelse av frist for salg av eiendom ( og 3. ledd) - Frist for pantehaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med 3 2. ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelsen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf 18 - Unntak fra hogstforbudet mv. etter ledd Odelsloven: - Fritak for bo- og driveplikten ( 27a) - Pålegg om å søke konsesjon etter ledd - Frist for pantehaver til å bringe tvangsbruk som er i strid med 3 2. ledd til opphør eller frist for erverver til å sørge for omgjøring av overdragelsen eller overdragelsen til noen som kan få eller ikke trenger konsesjon, jf odelsloven ledd Jordloven: - Jordloven - med forskrifter hjemlet i jordloven - Pålegg om tiltak for dyrket mark, jf 8 3. og 4. ledd. - Fordeling av eiendommer som staten har tatt over ved frivillig salg eller ekspropriasjon ( 8 5. ledd og 13). - Omdisponering i hht. jordlovens 9 for søknader som ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan sin arealdel. - Fradeling i hht. jordlovens 12 for søknader som ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan sin arealdel. Side 14 av 23

15 VEDLEGG 4 3. HOVEDUTVALGENE; ANSVAR OG MYNDIGHET Med hovedutvalg menes her (1) Helse- og omsorgsutvalget, (2) Kulturutvalget, (3) Teknisk utvalg, (4) Opplæringsutvalget og (5) Bygde- og næringsutvalget Ansvarsområde Innen sitt ansvarsområde har; - Hovedutvalgene det folkevalgte ansvaret for standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon og løpende drift. - Hovedutvalgene oversikt over og innsyn i alle kommunale tjenestetilbud Generell myndighet Hovedutvalgene er delegert myndighet til å fastsette standard og kvalitet på kommunens tjenesteproduksjon innenfor rammene av vedtatt årsbudsjett innen sitt ansvarsområde. Hovedutvalgene avgjør forvaltningssaker (enkeltvedtak) på folkevalgt nivå (med mindre slik myndighet er lagt til andre organer) og behandler rapporter fra administrasjonen innen sitt ansvarsområde. 1.3 Myndighet i økonomiske saker Hovedutvalgene innstiller direkte til Kommunestyret i saker innen utvalgets arbeidsområde som ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser. I saker som har vesentlige økonomiske konsekvenser innstiller hovedutvalgene til Formannskapet. Utvalget gir tilråding til formannskapet i saker om økonomiplan og budsjett. 1.4 Myndighet etter særlover Alle saker av prinsipiell karakter skal behandles i Hovedutvalget. Hovedutvalgene har helt eller delvis driftsansvar knyttet til følgende lover; - Sosialtjenesteloven - Introduksjonsloven (Lov om introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere) - Kommunehelsetjenesteloven - Barneverntjenesteloven - Helseregisterloven - Pasientrettighetsloven - Vergemålsloven - Opplæringsloven - Barnehageloven - Voksenopplæringsloven Side 15 av 23

16 - Kulturloven (Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemnd) - Lov om film og videogram - Bibliotekloven - Plan- og bygningsloven, herunder oppgavene til det faste utvalg for plansaker - Brannvernloven - Eierseksjonsloven - Alkoholloven - Serveringsloven - Vegloven - Friluftsloven - Forurensningsloven - Skogbruksloven med forskrifter hjemlet i skogbruksloven - Viltloven - Laks- og innlandsfiskeloven - Motorferdselloven - Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet) Opplistingen av lover som regulerer kommunens driftsområder er ikke uttømmende. Side 16 av 23

17 4. RÅDMANNEN; ANSVAR OG MYNDIGHET Vedlegg 5 1. Generelt Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjonen. Rådmannen er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å; - Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester. - Iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer. - Tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon. - Sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll. - Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har. - Lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. 1.1 Saksforberedelse for politiske organer Saksframstillinger for politiske organer skal legge vekt på sakens prinsipielle, skjønnsmessige, samfunnspolitiske og kontroversielle sider. Faglige og administrative hensyn og synspunkter bør framgå. Rådmannens utarbeider saksframlegg og innstiller til politiske organer. Innstillingene i disse sakene er rådmannens forutsatt at ikke annet framgår av særlov. 1.2 Generell myndighet Rådmannen er delegert myndighet i alle saker som ikke har prinsipiell karakter, jfr. kommuneloven 23 nr. 4, dersom ikke myndighet ved lov eller reglement er lagt til annet organ. Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har rådmannen ansvaret for å avklare dette i samråd med ordføreren. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke kommunestyret har vedtatt delegasjonssperrer. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Side 17 av 23

18 Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til kommunale utvalg og til kommunestyret med unntak av kontrollutvalget. Saker om valg av medlemmer til folkevalgte organer/ ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger fram innstilling til personvalg. Rådmannen har myndighet til å vedta salg av tilleggs- og arronderingsarealer (ikke selvstendige byggetomter), inngå makeskifteavtaler og til å avtale salgsvilkår etter retningslinjer gitt av kommunestyret. 1.3 Myndighet i økonomiske saker Rådmannens myndighet i økonomi- og budsjettsaker er i regulert i økonomireglementet. I tillegg gjelder følgende; - Rådmannen kan inngi forliksklage. - Rådmannen kan begjære tvangsauksjon i de tilfeller hvor kommunens krav ikke er sikret ved legalpant. - Rådmannen avgjør søknader om tilskudd til reduksjon av boutgifter. - Rådmannen kan slette eller nedskrive gjeld til kommunen på kr eller mindre i hvert enkelt tilfelle. 1.4 Myndighet i personalsaker Rådmannen er gitt myndighet til å vedta endringer i sin organisasjon, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen. Rådmannen har myndighet til å ansette personell i alle kommunale stillinger. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens regler om medbestemmelse legges til grunn. Oppsigelsesmyndighet er lagt til rådmannen. Rådmannen avgjør søknader om permisjon for ansatte i kommunale stillinger. Rådmannens myndighet i personalsaker kan ikke forvaltes i strid med kommunestyrets egne prioriteringer. 1.5 Myndighet til å treffe vedtak, herunder klagebehandling, og gi uttalelse etter særlover Rådmannen gis delegert myndighet til å fatte vedtak, herunder foreta klagesaksbehandling, og gi uttalelser i saker etter særlov, når ikke sakene er av prinsipiell karakter, i samsvar med retningslinjer lagt i kommuneplan eller andre kommunale planer. Aktuelle lover er her sortert kronologisk stigende etter Stortingets vedtaksdato. Straffeloven ( nr 10) Begjære offentlig påtale ( ledd) og overlate saker til konfliktrådet dersom det anses hensiktsmessig. Lov om tilsyn med næringsmidler m.v. ( nr. 3) Avgjøre enkeltsaker etter Generell forskrift og Hygieneforskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler. Myndigheten er overført til Mattilsynet Lov om Husbanken ( nr. 3) Side 18 av 23

19 Avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder lån og tilskudd av Husbankmidler (etatbleringslån, utbedringslån og tilskudd), og til å inngå betalingsavtaler. Fullmakten omfatter ikke sletting eller nedskriving av lån ut over kr ,-. Naboloven ( nr. 15) Opptre på vegne av kommunen som grunneier i naboforhold. Lov om plantevernmiddel m.v. ( nr. 9) Avgjøre saker etter forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av fastsatt med hjemmel i lov. Vegloven ( nr. 23) Kommunens myndighet etter vegloven delegeres til rådmannen herunder 56 vedr. bomavgifter (på skogsveger). Unntatt er vedtak om bygging, opptak eller nedlegging av kommunal veger ( 5-7) som tilligger KST. Skogbruksloven ( nr. 31) - Foryngelse og stell av skog ( 6); kan gi pålegg om gjennomføring av tiltak for forynging og stell av skog og bestemme begrensning av tiltak som kan gjennomføres ved forynging og stell av skog. - Hogst og måling ( 8); kan gi pålegg om å rette opp kjøreskader og andre skader etter tiltak i skog og nekte eller sette krav til hogst ved vesentlig forringelse av produksjonsgrunnlaget eller miljøverdier. - Tilsyn, kontroll og rapportering ( 20); skal føre tilsyn med at bestemmelsene i skogloven blir fulgt. Vegtrafikkloven ( nr. 4) - Fullmakt til å treffe trafikkregulerende tiltak innenfor statlige forskriftskrav ( 4). - Fastsette midlertidig lavere fartsgrense på kommunale veger ( 6.5). - Midlertidig forbud eller avgrensing av trafikk på kommunale veger ( 7.2). Lov om forpaktning ( nr. 1) Fatte vedtak etter denne loven. Lov om vern mot tobakkskader ( nr. 14) Den myndighet som loven legger til kommunestyret. Konsesjonsloven ( nr. 98) - Konsesjon i hht. konsesjonslovens 2 når søknaden er i samsvar med 1 og 8 - Førstegangsfritak fra bo- og driveplikten etter 6 og konsesjonsvilkår(bo- og driveplikt) etter 11 - Spørsmålet om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i hht. 6 - Unntak fra hogstforbudet mv. etter konsesjonslovens ledd Side 19 av 23

20 Odelsloven ( nr. 58) og forskrift av med endring Førstegangsfritak fra bo- og driveplikten etter 27a - Spørsmålet om boplikten kan oppfylles på den måten som eieren har gjort rede for i hht ledd Lov om voksenopplæring ( nr. 35) Den myndighet som loven legger til kommunen. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag ( nr. 82) Avgjøre søknader om bruk av snøscooter og motorfartøy på innsjø etter 5 a -e Delingsloven ( nr. 70) - På kommunens vegne rekvirere kart-, delings-, grensejusteringsforretninger og grensepåvisninger - Forestå kart- og delingsforretninger etter lovens kap. 1, 2 og 3 - Forestå registreringer etter lovens kap. 4 - Overlate til andre å utføre kart- og delingsforretninger - Undertegne målebrev Eierseksjonsloven ( nr 31) - Vedtak i hht. 8 Kommunens behandling av seksjoneringsbegjæring - Vedtak i hht. 9 Seksjoneringstillatelse Forurensingsloven ( nr. 6) med forskrifter gitt i medhold av loven - Forskrift om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt (hjemlet i 8, 11 og 81) - Fatte vedtak ved søknad om tillatelse til forurensende tiltak ( 11) - Fastsette krav til innhold i søknad om tillatelse ( 12) - Fastsette vilkår i tillatelse ( 16) - Omgjøre tillatelse eller dens vilkår ( 18) Lov om forpakning ( nr 1) - Fatte vedtak etter denne loven Viltloven ( nr. 38) - Tillatelse til felling av hjortevilt og bever som gjør skade og fjerning av beverbolig ( 13) - Utstedelse av fellingstillatelser på hjortevilt og bever ( 16) - Forsvarlig utnyttelse av muligheten for småviltjakt ( 36) - Sammenslåing til felles viltområde ( 37 og 38) - Kommunens eiendomsrett til ulovlig felt vilt, fallvilt mv. ( 48) Friluftsloven ( nr. 16) - Avgift for adgang til friluftsområde ( 14) - Krav om innløsning av særlig utsatt område ( ledd) - Stansing og fjerning av ulovlig byggverk mv. ( ledd) Lov om barn og foreldre ( nr. 7) Side 20 av 23

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon,

- iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, Delegasjonsreglement - Eksempel fra Røros kommune 15 Delegering til rådmann 15.1 Ansvars- og arbeidsområder Rådmann er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering,

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

Delegering fra kommunestyret til rådmannen

Delegering fra kommunestyret til rådmannen Delegering fra kommunestyret til rådmannen 1 Budsjett/økonomi 1.1 Anvisning Rådmannen delegeres anvisningmyndighet innenfor hele drifts- og investeringsbudsjettet. 1.2 Disponering/endring Rådmannen delegeres

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/ Rune Strøm Delegasjon av myndighet fra rådmannen i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Administrativt vedtak Flatanger Delegert sak rådmannen - nr. 62/09 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8690-6 Rune Strøm 74221102 06.11.2009 Delegasjon av myndighet

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk)

DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) DEL II DELEGERING ETTER SÆRLOVER (lovene er ordnet alfabetisk) Alkoholloven - 2. juni 1989 nr. 2 1.1 Formannskapet delegeres myndighet til å tildele permanente bevillinger samt å fatte vedtak om permanent

Detaljer

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12

Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur. Vedtatt av Nannestad kommunestyre sak 82/12 Politisk organisasjonskart og ansvarsstruktur Vedtatt av Nannestad kommunestyre 18.09.12 sak 82/12 POLITISK ORGANISASJONSKART OG ANSVARSSTRUKTUR Forhandlingsutvalget 3 stk Administrasjonsutvalget (Adm.utv)

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet

Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT. Mai 2010. GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet Nesodden kommune DELEGERINGSREGLEMENT Mai 2010 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ

Detaljer

Delegasjonsreglement for Hurum kommune

Delegasjonsreglement for Hurum kommune Delegasjonsreglement for Hurum kommune Vedtatt av Hurum kommunestyre 29.01.2002 Endringsprotokoll: Endret av Sak nr. Dato Hurum kommunestyre 89/02 10.12.02 Hurum kommunestyre 32/03 29.04.03 Hurum kommunestyre

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret, 19.9. 2016 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT... 3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE... 3

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune

Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Delegasjonsreglement for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret 05.09.2011 Innholdsfortegnelse: I. GENERELT...3 II. KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 III. FORMANNSKAPETS MYNDIGHETSOMRÅDE...3 a. Delegasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE N m m LO m I_ -+ m (fl m 3 z DELEGERINGSREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 10.10.95 sak nr. 43/95. Endret iformannskapet den 27.10.95, sak nr. 93/95. Endret i kommunestyret den 12.12.95,

Detaljer

2012-2015. Delegeringsreglement for Østre Toten kommune

2012-2015. Delegeringsreglement for Østre Toten kommune 2012-2015 Delegeringsreglement for Østre Toten kommune Vedtatt av kommunestyret i Østre Toten kommune, 16 april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Politiske organer... 4 KOMMUNESTYRETS ANSVAR OG

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement Del II Delegering av myndighet etter særlover, herunder plan- og Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 Endret av kommunestyret 5.3.2013 sak 13/18

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement.

De avklaringene som blir gjort gjennom behandling av tvilstilfeller, utvikler sedvane som supplerer reglene i delegeringsreglement. NAVN DELEGERINGSREGLEMENT, ALLMENN DEL ENHET/NUMMER KOMMUNESTYRET Godkjent av Kommunestyret Dato: 10.4.2008 Sist revidert: 10.12.2015 1. MÅLSETTING Målsettingen med Folldal kommunes delegeringsreglement

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I BARDU KOMMUNE Delegering av myndighet fra kommunestyret til faste utvalg og rådmannen Vedtatt i kommunestyret 30.april sak 12/14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE 0. Målsetting. Målet med all delegasjon er å få til et effektivt kommunalt beslutningssystem innenfor rammen av lov og krav til politisk styring. 1. Generelt. Reglementet

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august 2007 sak 070/07 og i kommunestyremøte 15.12.2011 - sak 76/11. 1 Arbeids-

Detaljer

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP

LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT, DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET, KONKRETISERT PÅ LOVER: STIKKORD/ KORTNAVN LOV/FORSKRIFT KOMMENTAR RÅDMANN FORMANNSKAP om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (LOV 1989-06-02

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT RINGERIKE KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT ****************** KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE Sel kommune POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR SEL KOMMUNE 2007/148-0 Revidert politisk delegeringsreglement 2014. Sel kommunestyre 24.3.2014 1 1. DELEGERING HVA OG HVORFOR, RETNINGSLINJER M.M.... 4 1.1

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JHG-12/7591-2 58767/12 05.10.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Formannskapet (AU) / 06.11.12 Formannskapet /

Detaljer

DELEGASJONS- REGLEMENT

DELEGASJONS- REGLEMENT Delegeringsreglement DELEGASJONS- REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Side 1 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 21.03.2013 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

Metode for utvikling av delegeringspraksis

Metode for utvikling av delegeringspraksis DELEGERINGSREGLEMENT FRA KOMMUNESTYRET TIL RÅDMANNEN SAMT INTERNT DELEGERINGSREGLEMENT Metode for utvikling av delegeringspraksis Et sentralt skille i delegasjon blir fastsett ut i fra begrepet prinsipiell

Detaljer

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013

Vedtatt i k. sak 049/ juni 2013 Delegasjonsreglement Vedtatt i k. sak 049/13 18. juni 2013 Innholdsoversikt 1. OM DELEGERING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 DELEGASJONSSTRUKTUREN I RAUMA KOMMUNE... 3 1.3 FORHOLDET TIL ANDRE REGLEMENT OG BESTEMMELSER...

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Delegeringsreglement. for Molde kommune

Delegeringsreglement. for Molde kommune Delegeringsreglement for Molde kommune 2016-19 Vedtatt 18.2.2016 Innhold 1 Om delegering 1.1 FORMÅL MED DELEGERING OG DELEGERINGSREGLEMENT...3 1.2 ADGANG TIL DELEGERING I KOMMUNELOVEN..3 1.2.1 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 60/08 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2008-2012 Kommunestyret behandlet i møte 23.04.2008 Kommunestyret vedtak: Følgende alkoholpolitiske retningslinjer gjelder fra 1. juli 2008 Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Delegeringsreglement for Drangedal kommune

Delegeringsreglement for Drangedal kommune Delegeringsreglement for Drangedal kommune Foto: Håvard Gåsodden Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DELEGERINGSREGLEMENT 3 2. GENERELLE BESTEMMELSER OM BRUK AV DELEGERT FULLMAKT 4 3. KOMMUNESTYRET 7 4. VALGSTYRET

Detaljer

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING

RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING RÅDMANNENS VIDEREDELEGERING DELEGERING FRA RÅDMANNEN TIL STAB, KOMMUNALLEDERE OG AVDELINGSLEDERE VAR, BYGNINGSDRIFT OG NÆRING OG KULTUR Side 1 INNLEDNING Kommunestyret vedtok i K- sak 30/98 delegeringsreglement

Detaljer

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak )

Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak ) Saksnr: 201331992-18 Saksbehandler: BJOL Delarkiv: ESARK-0352 Konkretisering av byrådets fullmakter som kollegium (etter bystyrets vedtak 18.12.13) Byrådets generelle myndighet Byrådet er den øverste ledelse

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement Vedtatt i Skaun kommunestyre 01.02.2006, sak 8/06 Oppdatert i Skaun kommunestyre 06.02.2008, sak 8/08 Oppdatert i Skaun kommunestyre 25.06.2008. sak 70/08 Saksnummer K2000: 05/974

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENNESØY KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT... 3 KAPITTEL I... 3 a) Formål:... 3 b) Generelle bestemmelser:... 3 c) Delegasjon i budsjettsaker:... 3 d) Andre felles bestemmelser:...

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT (O:)\rådmannen\olav\ DELEGERINGSREGLEMENT for AURE KOMMUNE Vedtatt av Aure kommunestyre 17.11.2015 i k-sak 68/15 1 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER OM UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET... 5 1.1 Formålet med

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET

VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV SÆRLOVSMYNDIGHET Delegasjonsreglement for Tromsø kommune ble vedtatt av kommunestyret 31. august 2005 i sak 93/05. Myndighet og oppgaver som er tillagt rådmannen på særlovsområdet videredelegeres

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer