Delegasjonsreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsreglement"

Transkript

1 MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til formannskapet Delegasjon til administrasjonsutvalget Delegasjon til valgstyret Delegasjon til klagenemnda Delegasjon til driftsutvalget Delegasjon til utvalg for plan og kommunalteknikk Delegasjon til Helse- og miljøtilsyn Salten Delegaqsjon til ordfører Delegasjon til rådmannen m/vedlegg Vedtatt av kommunestyret den sak 86 Justeringer/endinger k-sak 20/17

2 MELØY KOMMUNE 1 Innhold 1. Innledning 3 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering Prinsipper for delegering Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet Tilbakekalling av delegert myndighet Omgjøringsrett Melding om vedtak gjort i medhold av kommuneloven 13 (hasteparagrafen) Klage på vedtak Lovlighetskontroll Oppfølging/rapportering 4 3 Kommunestyret Ansvars- og arbeidsområde 5 4 Formannskapet Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Hastekompetanse Myndighet i økonomiske saker Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse Høringsdokumenter m.m. 7 5 Delegering til utvalg for plan og kommunalteknikk Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Hastekompetanse Oppfølging av økonomi Myndighet til å treffe vedtak og gi uttalelse etter særlov Utvalg for plan og kommunalteknikk som klagenemnd Fast utvalg under utvalg for plan og kommunalteknikk 9 6 Delegering til driftsutvalget Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Hastekompetanse Oppfølging av økonomi Myndighet til å treffe vedtak og gi uttalelse etter særlov Driftsutvalget som klagenemnd 11 7 Delegering til klagenemnda Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Myndighet i økonomiske saker Mindretallsanke Habilitet 12

3 MELØY KOMMUNE 2 8 Delegering til sakkyndig eiendomsskattenemnd/ Sakkyndig ankenemnd for Eiendomsskatt Ansvars- og arbeidsområder Sakkyndig eiendomsskattenemnd Delegering til utvalget Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt Delegering til utvalget 13 9 Delegering til valgstyret Ansvars- og arbeidsområder Valgstyrets sammensetning Delegering til valgstyret Delegering til ordfører Ansvars og arbeidsområde Myndighet ved hastesaker Myndighet ved administrasjonens inhabilitet Delegering til rådmannen Ansvars- og arbeidsområder Generell myndighet Delegeringsplikt og delegeringssperre Myndighet i økonomiske saker Rådmannens søksmålskompetanse Rådmannens påtalemyndighet Myndighet i organisasjons- og personalsaker Myndighet til å treffe vedtak, herunder klagebehandling, og gi uttalelse etter Særlover Særskilt delegering til Salten Brann IKS Særskilt delegering til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS Særskilt delegering til Salten forvaltning IKS Særskilt delegering til leder for barnevernet Behandling og vedtak av reglementet 17

4 MELØY KOMMUNE 3 1 Innledning Etter kommuneloven er all kommunal makt/myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret. En rekke særlover gir også makt/myndighet til kommunestyret. Å beholde utøvelsen av all denne makt/myndighet i kommunestyret er verken praktisk eller mulig, og det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til et utvalg oppnevnt av kommunestyret, til rådmannen eller interkommunale selskap/ stillinger som delegeres myndighet jfr. kommuneloven 8 nr. 3, 10 nr. 2, 23 nr. 4. Delegert myndighet gir utvalgene eller rådmannen myndighet til å iverksette og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplan, kommuneplanens handlingsplan med økonomiplan, årsbudsjett, samt kommunale reglement. Hvert utvalg har budsjettansvar og myndighet til å omdisponere mellom formål innenfor sitt ansvarsområde. Dette betyr likevel ikke at utvalgene kan sette i gang nye tiltak ut over årsbudsjettet eller gjøre vesentlige endringer i dette i strid med kommunestyrets ønsker inngå økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettperioden Delegert myndighet vil derfor måtte være en tillit som blir vist vedkommende utvalg eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering 2.1 Prinsipper for delegering Det skal være et tydelig skille mellom politikk og administrasjon. Alle prinsipielle saker skal behandles politisk. Saker av ikke-prinsipiell karakter er saker der det er klare, ufravikelige regler i lov eller forskrift, eller saker det ut fra lang forvaltningspraksis er klart hva utfallet vil bli. Dersom det er tvil om en sak er av prinsipiell betydning, skal ordfører og rådmann avklare dette. Ved uenighet skal saken behandles politisk. All delegert myndighet skal utøves i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter og innenfor budsjettets/økonomiplanens rammer og forutsetninger. I henhold til kommunelovens 13 gis de enkelte utvalg og formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker innenfor eget saksområde som skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det.

5 MELØY KOMMUNE Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet I særskilte tilfeller kan den som har fått delegert myndighet overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse. 2.3 Tilbakekalling av delegert myndighet Kommunestyret eller rådmannen kan kreve å få seg forelagt en sak som et underordnet organ eller administrasjonen har til behandling etter delegert fullmakt. 2.4 Omgjøringsrett Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet politisk eller administrasjonen i samsvar med forvaltningsloven 35 (jfr. kommuneloven 76). 2.5 Melding om vedtak gjort i medhold av kommuneloven 13 (hasteparagrafen) Vedtak i hastesaker etter kommuneloven 13 skal refereres i kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet. 2.6 Klage på vedtak Alle enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet av utvalg, rådmannen eller den han delegerer videre til, kan påklages jfr. forvaltningslovens 28, dersom ikke annet følger av særlovbestemmelser. Klagen fremmes for førsteinstansen og avgjøres av kommunens klagenemnd, dersom ikke særskilt klageinstans eller klagebehandling er nedfelt i særlovene eller i dette reglement. 2.7 Lovlighetskontroll Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. kommunelovens 59. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. 2.8 Oppfølging/rapportering Det skal utarbeides et hensiktsmessige opplegg for tilbake rapportering til delegerende organ.

6 MELØY KOMMUNE 5 3 Kommunestyret 3.1 Ansvars- og arbeidsområder Kommunestyret har alle myndighet som ikke positivt er lagt til andre kommunale organer. I tillegg er kommunestyret tillagt øverste tilsynsansansvar for den kommunale forvaltning og drift. Kommunestyret er det øverste politiske organ i Meløy kommune og avgjør alltid saker som gjelder (listen er ikke uttømmende): Saker etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og særlover som skal avgjøres av kommunestyret selv og derfor ikke kan delegeres. Kommuneplan og kommunal planstrategi Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak Igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og vesentlige endringer i årsbudsjettet Avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet Prinsippvedtak vedrørende interkommunalt samarbeid Kommunale avgifter og betalingssatser Godkjenning av regnskap og årsberetning Delegasjonsreglement Hovedtrekkene i kommunes administrative organisering Andre prinsipielle saker eller saker som kommunestyret ønsker å behandle Ansettelse og oppsigelse av rådmann Kommunestyret fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. Kommunestyret har myndighet til å delegere fullmakt til politiske organer, rådmannen og interkommunale selskap. 4 Formannskapet 4.1 Ansvars- og arbeidsområder Formannskapet er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven 8 nr.1 og er det nest øverste organ i kommunen etter kommunestyret. Formannskapet skal fungere som det politiske styret for kommunen. Formannskapet skal være aktivt inne i aktuelle politiske prosesser i kommunen, og skal være en arena hvor ordfører, rådmannen og andre tidlig skal kunne legge fram aktuelle politiske saker. Formannskapet skal gjennom sitt virke bidra til et funksjonsdyktig folkestyre og rasjonell og effektiv forvaltning, samt helhetlig politisk styring.

7 MELØY KOMMUNE 6 Formannskapet er kommunens økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, likestillingsutvalg, kommunikasjonsutvalg, valgstyre, klagenemnd og partssammensatt utvalg. 4.2 Generell myndighet I medhold av kommuneloven 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet sin myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er lagt til annet folkevalgt eller rådmannen. Formannskapet skal fremme innstilling i sak om økonomiplan, årsbudsjett og vesentlige endringer i disse. I tillegg har utvalget rett til å fremme innstilling overfor kommunestyret i alle saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Formannskapet som partssammensatt utvalg ivaretar de oppgavene som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon som ikke kommunestyret selv skal ivareta, og med unntak av den myndighet som er delegert til rådmannen. Som partssammensatt utvalg etter kommuneloven 25 tiltres utvalget av representanter for de ansatte, valgt etter Hovedavtalens bestemmelser. Formannskapet er kommunens likestillingsutvalg. Spørsmål om anke av rettsavgjørelser delegeres til formannskapet. Fatte vedtak i hht vedlegg som gjelder formannskapet. 4.3 Hastekompetanse Formannskapet treffer vedtak i samsvar med kommuneloven 13 når saken skulle vært avgjort av kommunestyret eller et utvalg når det ikke er mulig/praktisk å kalle dette sammen for å behandle saken. 4.4 Myndighet i økonomiske saker Formannskapet har myndighet til å behandle de rapporter som legges fram fra rådmannen vedrørende regnskapsutviklingen for kommunens samlede virksomhet, vurdere økonomiske disposisjoner i de interkommunale selskaper og gi uttrykk for Meløy kommunes syn overfor egne representanter i selskapenes styrende organer vedta tilleggsbevilgninger og bevilgninger til formål utenfor vedtatt årsbudsjett, men innenfor gitt tilleggsbevilgningsramme. foreta salg/kjøp av fast eiendom og pantsette fast eiendom

8 MELØY KOMMUNE Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse Formannskapet godkjenner/forkaster forhandlingsprotokoller fra sentrale forhandlinger konstituerer i stillingen som rådmann Formannskapet som partssammensatt utvalg etter kommuneloven 25. er kommunens innstillingsutvalg i personal- og organisasjonssaker og har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon og den del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre folkevalgte organer eller rådmannen, avgjør tvistespørsmål om tolkning og praktisering av avtaler, reglementer og andre bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår der dette ikke er lagt til annet organ vedtaks- eller innstillingsmyndighet i andre saker som kommunestyret måtte forelegge utvalget. skal uttale seg i saker hvor ansettelses-/oppsigelsesmyndigheten er lagt til kommunestyret. 4.6 Høringsdokumenter m.m. Mottatte høringsdokumenter gis først en faglig vurdering av rådmannen. Rådmannen legger fram anbefaling for formannskapet for avgjørelse hvorvidt det skal gis uttalelse eller ikke, og hvilket politisk utvalg som skal avgi uttalelsen. Hvis det ikke er tid til å spørre formannskapet, kan ordfører treffe denne beslutningen og ved første anledning referere sin beslutning for formannskapet. 5 Delegering til utvalg for plan og kommunalteknikk 5.1 Ansvars- og arbeidsområder Utvalg for plan og kommunalteknikk er kommunens driftsutvalg for tjenesteområder som ligger under plan og kommunalteknikk. Utvalget er kommunens planutvalg. Utvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og forskrifter til disse (oversikten er ikke uttømmende): Plan- og bygningsloven Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om kulturminner (kulturminneloven) Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)

9 MELØY KOMMUNE 8 Lov om jord (jordloven) Lov om skogbruk (skogbruksloven) Lov om forpakting (forpaktingsloven) Lov om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) Lov om veterinærer og dyrehelsepersonell Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) Vegloven Vegtrafikkloven Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven/vanndirektivet). Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Lov om hundehold (hundeloven) Lov om friluftslivet (friluftsloven) Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (innlandsfiskeloven) Det vises til vedlegg med oversikt over all delegasjon til utvalget/rådmannen innenfor utvalgets ansvarsområder. 5.2 Generell myndighet Utvalget er opprettet i medhold av kommuneloven 10, og plan- og bygningsloven 3-3. Utvalget er kommunens planutvalg. I medhold av kommuneloven 10 nr. 2 delegerer kommunestyret myndighet til utvalg for plan og kommunalteknikk til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt eller administrativt organ. Utvalget legger på høring og fastsetter planprogram for kommunedelplaner innenfor sitt fagområde, jamfør plan- og bygningsloven Utvalget fastsetter planprogram for reguleringsplaner som etter loven krever slikt program, jamfør plan- og bygningsloven 12-9, 3. ledd. Utvalget vedtar mindre reguleringsplaner i samsvar med kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammene i kommuneplanens arealdel, og det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret.

10 MELØY KOMMUNE 9 Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget fatter vedtak i saker med landbruksinteresser av prinsipiell betydning der kommunen har avgjørelsesmyndighet og hvor myndigheten ikke er lagt til andre organer eller til rådmannen. Avgjørelser etter 5 og 6 i forskrift om forvaltning av hjortevilt. 5.3 Hastekompetanse Utvalget treffer vedtak innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med kommuneloven 13 når saken skulle vært avgjort av kommunestyret og det ikke er mulig/praktisk å kalle dette sammen for å behandle saken. 5.4 Oppfølging av økonomi Utvalg for plan og kommunalteknikk skal behandle de rapporter som legges fram fra rådmannen vedrørende regnskapsutviklingen innenfor det området utvalget har ansvar for. 5.5 Myndighet til å treffe vedtak og gi uttalelse etter særlov Utvalget delegeres den myndighet som er tillagt kommunen til å fatte vedtak og gi uttalelse ifølge bestemmelser i lovene med forskrifter nevnt i pkt. 5.1 samt vedlegg, der myndighet ikke er delegert til rådmannen eller annet organ gjennom særskilt vedtak. Utvalget behandler alle saker der kommunen skal gi uttalelse innenfor sitt område til regionale myndigheter. 5.6 Utvalg for plan og kommunalteknikk som klagenemnd Innen sitt ansvars- og arbeidsområde er utvalget klagenemnd for saker etter plan- og bygningsloven, og andre særlover hvor fylkesmannen har avgjørelsesmyndigheten. I klagesaker hvor utvalget ikke gir klager medhold, videresendes sakene til fylkesmannen for avgjørelse. Innen sitt ansvars- og arbeidsområde er utvalget også klagenemnda i alle klagesaker med hjemmel i lokale forskrifter, og hvor avgjørelsesmyndigheten ligger i kommunen.

11 MELØY KOMMUNE 10 6 Delegering til driftsutvalget 6.1 Ansvars- og arbeidsområder Driftsutvalget er det politiske utvalg for de virksomhetsområder som ligger under oppvekst og helse og omsorg. Utvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover med forskrifter: (listen er ikke uttømmende): Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) Lov om barnehager (barnehageloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (vedr. barn) Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (Vedr opplæring) Lov om film og videogram (film og videogramloven) Lov om kulturminner (kulturminneloven) Lov om stadnavn Lov om trudomssamfunn og ymist anna Lov om tilskott til livssynssamfunn Lov om pengespill m.m. (pengespilloven) Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) vedr Pedagogisk psykologisk tjeneste. Lov om lotterier mv. (lotteriloven) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Lov om barneverntjenester (barnevernloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om sosiale tjenester i NAV. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) Alkohol og tobakkskadeloven med forskrifter. Serveringsloven Det vises til vedlegg med oversikt over all delegasjon til utvalget/rådmannen innenfor utvalgets ansvarsområder.

12 MELØY KOMMUNE Generell myndighet Utvalget er opprettet i medhold av kommuneloven 10. I medhold av kommuneloven 10 nr. 2 delegerer kommunestyret myndighet til utvalg for oppvekst til å treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger kommunestyret, et annet folkevalgt eller administrativt organ. Utvalget har rett til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av kommunestyret. 6.3 Hastekompetanse Utvalget treffer vedtak innenfor sitt ansvarsområde i samsvar med kommuneloven 13 når saken skulle vært avgjort av kommunestyret og det ikke er mulig/praktisk å kalle dette sammen for å behandle saken. 6.4 Oppfølging av økonomi Driftsutvalget skal behandle de rapporter som legges fram fra rådmannen vedrørende regnskapsutviklingen innenfor de områder utvalget har ansvar for. 6.5 Myndighet til å treffe vedtak og gi uttalelse etter særlov Utvalget avgjør saker etter særlovgivningen, herunder saker etter lovgivningen nevnt i pkt. 6.1 samt vedlegg, i den utstrekning avgjørelsesmyndighet ikke er overdratt til rådmannen. Utvalget legger på høring og fastsetter planprogram for kommunedelplaner innenfor sitt fagområde, jamfør plan- og bygningsloven Utvalget er kontrollorgan i hht.: Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) 6.6 Driftsutvalget som klagenemnd Driftsutvalget er klagenemnd innenfor følgende områder, innenfor utvalgets ansvarsområde: Klagesaker av prinsipiell karakter, som rådmannen derfor ønsker behandlet politisk. Klage på avslag på søknad om barnehageplass Klage på avslag om søknad om plass i SFO Vedtak om oppsigelse av barnehageplass/plass i SFO Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling Klager på avslag på søknad om parkeringstillatelser og trygghetstelefoner.

13 MELØY KOMMUNE 12 Klagesaker vedr. startlån og tilskudd. Klagesaker som avgjøres administrativt, rapporteres anonymisert til utvalget. 7 Delegering til klagenemnda 7.1 Ansvars- og arbeidsområder Utvalget ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av forvaltningsloven 28 andre ledd og er opprettet i medhold av denne så lang det ikke er foretatt særskilt klage delegasjon til andre utvalg. 7.2 Generell myndighet Formannskapet er kommunens klagenemnd. Utvalget behandler klager over enkeltvedtak fattet av andre kommunale organer med unntak av kommunestyret, så fremt klagebehandlingen ved lov, forskrift eller dette reglement ikke er lagt til annen klageinstans. Klage på administrative enkeltvedtak forelegges første beslutningstager for ny vurdering. Dersom vedtaket blir opprettholdt går det til behandling i klagenemnda. Dersom særlovene har egne klagebehandlingsregler går disse foran. Klagenemnda kan vurdere både saksbehandlingen, de faktiske og rettslige sider ved et vedtak og det skjønn som ligger til grunn for avgjørelsen. 7.3 Myndighet i økonomiske saker Nemnda har ingen myndighet til å disponere over kommunale bevilgninger. 7.4 Mindretallsanke Nemndas avgjørelser er endelige. Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse truffet av klagenemnda inn for departementet til prøving av lovligheten i samsvar med kommuneloven 59 nr Habilitet Om medlemmenes habilitet gjelder kommuneloven 40 nr. 3.

14 MELØY KOMMUNE 13 8 Delegering til sakkyndig eiendomsskattenemnd/sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 8.1 Ansvars- og arbeidsområder Lovgrunnlag: Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 8.2 Sakkyndig eiendomsskattenemnd Delegering til utvalget Sakkyndig eiendomsskattenemnd består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Utvalget samt leder og nestleder velges av kommunestyret Utvalget fastsetter skattetakster som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. 8.3 Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt Delegering til utvalget Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Utvalget samt leder og nestleder velges av kommunestyret. Utvalget avgjør klager fra eier/skatteyter på utskrevet eiendomsskatt. Nemnda avgjør søknader om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7. 9 Delegering til valgstyret 9.1 Ansvars- og arbeidsområder Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) 9.2 Valgstyrets sammensetning Delegering til valgstyret Valgstyret består av formannskapet. Ordfører er leder for valgstyret. Kommunestyret delegerer til valgstyret den myndighet som i henhold til valgloven tilligger kommunestyret, som det er anledning til å videre delegere, og som ikke er delegert til rådmannen.

15 MELØY KOMMUNE Delegering til ordfører 10.1 Ansvars og arbeidsområde Ordfører er kommunens rettslig representant og underskriver på vegne av kommunen i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre, jfr. kommuneloven 9 nr. 3. Ordfører tillegges å representer kommunen på generalforsamlinger, årsmøter ol. I selskapet og foreninger hvor kommunen har eierinteresser og/eller medlemskap, og der andre ikke er valgt som kommunal representant. Ordføreren kan la seg representere av andre når han selv ikke har anledning til å møte. Ordfører er kommunens fremste representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledninger og mottakelser. Dersom ordfører ikke har anledning til å møte møter varaordfører eller annet medlem av formannskapet Myndighet ved hastesaker Ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av særlig økonomisk eller prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et politisk utvalg, dersom utsettelse av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den saken gjelder, og det ikke er mulig å innkalle vedkommende utvalg. Bestemmelsen gjelder kun dersom det ikke er mulig å sammenkalle et organ med myndighet etter kommuneloven 13. Vedtak fattet etter denne bestemmelse skal snarest mulig refereres for det aktuelle politiske utvalg Myndighet ved administrasjonens inhabilitet Dersom det ikke oppnevnes setterådmann, delegeres ordfører myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til rådmannen i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil. Den samme gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil.

16 MELØY KOMMUNE Delegering til rådmannen 11.1 Ansvars- og arbeidsområder Med hjemmel i kommuneloven 23 nr 1 er rådmannen øverste leder av den samlede kommunale administrasjon, og er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet Generell myndighet Rådmannen har myndighet til å treffe avgjørelser i alle administrative spørsmål og å disponere kommunens ressurser innenfor de planer og rammer som fastsettes av kommunestyret eller andre organer med slik myndighet, og for øvrig i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og reglementer. Rådmannen er delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og alle saker som ikke er av prinsipiell karakter, jfr. kommuneloven 23 nr. 4, med mindre kommunestyret har bestemt noe annet. Dette gjelder all særlovgiving så langt det er mulig. Nevnes spesielt: - forskriftene til jordloven - forskriftene til konsesjonsloven - forskrift om forvaltning av hjortevilt 7-20 og Det vises til vedlegg med oversikt over all delegasjon til rådmannen spesielt det som står under kommunelovens 23. Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, også til kommunestyret dersom saken ikke skal behandles i et utvalg som førsteinstans, hvis ikke annet er bestemt ved særlov Delegeringsplikt og delegeringssperre Rådmannen står fritt til å delegere sin myndighet videre, så fremt kommunestyret ikke har vedtatt noe annet. Formannskapet kan i særlige tilfeller gi pålegg om at rådmannen selv må ivareta kommunens interesser i enkeltsaker eller type av saker. Rådmannen skal ha kontroll og føre tilsyn med de som forvalter myndighet på rådmannens vegne. Rådmannen skal utarbeide en oversikt over den myndighet som er delegert videre. Rådmannen skal videre delegere den myndighet som i særlov er pålagt videredelegert.

17 MELØY KOMMUNE Myndighet i økonomiske saker Det vises til bestemmelser i økonomireglement og finansreglement samt rådmannens utredningsrett og plikt etter kommuneloven 23. Rådmannen gis myndighet til å fremforhandle avtale om framtidig inngåelse av avtaler (intensjonsavtaler) på vegne av kommunen, og signere disse på vegne av kommunen. I krisesituasjoner i fredstid/beredskapssituasjoner har rådmannen, fullmakt til å disponere midler fra kommunens budsjett (inntil 1 mill kr.), omdisponere personell m.m. etterretningslinjer som er gitt i plan for kommunal kriseledelse pkt Rådmannens søksmålskompetanse Rådmannen delegeres adgang til å opptre som kommunens stedfortreder i rettsaker, jf. tvisteloven 2-5. Rådmannen har fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker Rådmannens påtalemyndighet Rådmannen har med hjemmel i straffeprosessloven 81 a (tidl. straffelovs 79 nr. 5) myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd og hærverk på kommunens eiendommer eller straffbare handlinger mot kommunalt ansatte, samt i andre saker hvor kommunen er fornærmet når hensynet til etterforskningen krever rask påtale Myndighet i organisasjons- og personalsaker Rådmannen har myndighet til å vedta organisasjonsendringer, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen. Rådmannen rapporterer fortløpende om slike endringer til det aktuelle utvalg og/eller til kommunestyret. Rådmannen, gjennom ansettelsesutvalget, er ansettelsesmyndighet for alle stillinger, med de unntak som følger av lovgivningen, og med unntak av de stillinger hvor kommunestyret har ansettelsesmyndighet. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn. Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i personalsaker hvor ikke avgjørelsen ved lov eller reglement er lagt til andre organer Myndighet til å treffe vedtak, herunder klagebehandling, og gi uttalelse etter særlover Rådmannen gis delegert myndighet til å fatte vedtak, herunder klagebehandling

18 MELØY KOMMUNE 17 med unntak av de klagesaker som eksplisitt er tillagt annet organ, og gi uttalelser i saker etter særlov med forskrifter, når ikke sakene er av prinsipiell karakter. 12 Særskilt delegering til Salten Brann IKS Salten Brann IKS ivaretar på kommunens vegne av kommunen all myndighet som kan delegeres i forbindelse med brann og feiing. Det vises til kommunestyrets vedtak om delegasjon til Salten Brann sak Særskilt delegering til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS Helse og Miljøtilsyn Salten IKS ivaretar på kommunens vegne myndighet etter Lov om folkehelsearbeid kap. 3 jfr Særskilt delegering til Salten forvaltning IKS Salten forvaltning IKS med datterselskaper ivaretar på kommunens vegne den nødvendige renovasjon av husholdningsavfall. Det vises til gjeldende avtale med selskapet og reglement som regulerer fordeling av ansvar og myndighet. 15 Særskilt delegering til leder for barnevernet Kommunestyret delegerer til leder for barnevernet å opptre som kommunens partsrepresentant i barnevernssaker for retten /fylkesnemnda, jfr lov om barneverntjenester. 16 Behandling og vedtak av reglementet Dette reglement skal tidlig i hver ny kommunestyreperiode behandles og vedtas i alle innstillingsutvalg og kommunestyret og gås gjennom som en del av opplæringen av nye folkevalgte

19

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 8/19 S ø r u m k o m m u n e 2 Innhold Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 3

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 10/18 Innhold 1. Innledning... 4 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 4 2.1

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 119/17 Innhold 1. Innledning... 4 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering... 4 2.1

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann. Sørum kommune

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann. Sørum kommune Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Sørum kommune Vedtatt i Sørum kommunestyre sak 132/16, gyldig fra 23.11.2016 Innhold 1. Innledning... 4 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen

Delegasjonsreglement for rådmannen Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2

RØROS KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT VEDLEGG 2 LOVHENVISNINGER Listen over lover er ikke uttømmende. Det understrekes at gjeldende forskrifter naturlig følger lov, uten at forskriftene er nevnt i delegeringsreglementet. Det henvises også til lovdata.no

Detaljer

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1

Delegasjonsreglement. - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen Alternativ 1 - med Indre Fosen Utvikling KF - Indre Fosen 2017 Alternativ 1 Prosjektleders forslag 24.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 MÅLSETTING... 3 1.2 PRINSIPPER FOR DELEGERING... 3 1.3 GENERELLE

Detaljer

DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret K-sak XX/16

DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret K-sak XX/16 DELEGASJONS- DELEGERINGS- REGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016 K-sak XX/16 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 3 1.1 Hensikten med delegering 3 1.2 Kommunestyrets myndighet 3 1.3 Videredelegering

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 med endringer vedtatt av Sandnes bystyre 19. juni 2017 i

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven LOV 1989-06-02 nr 27 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Barnehageloven LOV 2005-06-17 nr 64 Lov om barnehager Barnevernloven LOV 1002-07-17

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGERINGSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann

DELEGERINGSREGLEMENT. Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann DELEGERINGSREGLEMENT Kommunestyrets delegering til formannskap, utvalg, ordfører og rådmann Vedtatt av kommunestyret i møte 15.06.2017 INNHOLD 1 FORKORTELSER 5 1.1 LOV 5 1.2 FORSKRIFT 6 1.3 ANNET 7 2 DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement MELØY KOMMUNE Vedtatt] Delegasjonsreglement Delegasjon til utvalg Delegasjon til rådmannen m/vedlegg Vedtatt av kommunestyret den 20.10.16 sak 86 MELØY KOMMUNE 1 Innhold 1. Innledning 3 2 Gjennomgående

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Grønt = kommentarer til endri n gene. Gult = andre kommentarer

Grønt = kommentarer til endri n gene. Gult = andre kommentarer Delegeringsreglement for kommunestyret, innstillingsutvalgene, klagenemnda, andre utvalg og ordfører, samt oversikt over saksområder som er delegert til rådmannen Delegeringsreglement for politiske organ,

Detaljer

Delegeringsreglement vedtatt 21. januar 2019 sak 024/19 Perioden

Delegeringsreglement vedtatt 21. januar 2019 sak 024/19 Perioden Perioden 2018-2020 21.01.2019 Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 2 1.3 Forholdet mellom underordnet og overordnet organ... 3

Detaljer

Kommunestyre ,sak 54/15. Kommunestyresak 142/15 gjeldende fra [Skriv inn tekst]

Kommunestyre ,sak 54/15. Kommunestyresak 142/15 gjeldende fra [Skriv inn tekst] Delegeringsreglement for kommunestyret, innstillingsutvalgene, klagenemnda, andre utvalg og ordfører, samt oversikt over saksområder som er delegert til rådmannen Kommunestyresak 142/15 gjeldende fra 01.01.2016

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes

Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Videredelegeringsreglement for rådmannen i Sandnes Vedtatt av rådmannen i Sandnes. Gjeldende fra og med 1. februar 2014. Innledning Bystyret har i sak (123/13) vedtatt nytt delegasjonsreglement for rådmannen,

Detaljer

Kommunestyre ,sak 54 /15

Kommunestyre ,sak 54 /15 Delegeringsreglement for kommunestyret, innstillingsutvalgene, klagenemnda, andre utvalg og ordfører, samt oversikt over saksområder som er delegert til rådmannen Kommunestyre 27.05.2015,sak 54 /15 Innhold

Detaljer

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden

Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden Delegasjonsreglement for Narvik kommune for perioden 2011-2015 Delegasjonsreglementet gjelder til nytt bystyre (2015 2018) har vedtak nytt reglement. Vedtatt av Narvik bystyre i møte 25. april 2013, bystyrets

Detaljer

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann

Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Delegeringsreglement for politiske organ, ordfører og rådmann Rådmannens forslag Sørum kommune [Vedtatt] Innhold 1. Innledning............ 4 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering...... 4 2.1

Detaljer

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16

Delegeringsreglement for Røros kommune. Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 Delegeringsreglement for Røros kommune Vedtatt av kommunestyret 310316, sak 12/16 280416, sak 17/16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet reglement for delegering av myndighet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel...

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Delegasjonsreglement Oversikt over lover

Delegasjonsreglement Oversikt over lover Delegasjonsreglement Oversikt over lover Alkoholloven Barnehageloven Barnevernloven Eierseksjonsloven Film og videogram Folkebibliotekloven Folkehelseloven Forpaktingsloven Forurensningsloven Friluftsloven

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE

POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av Kvinesdal kommunestyre 02.03.2005, sak 005-05, revidert 20.03.2013, sak 20/13, og 09.09.2015, sak 62/15 Delegeringsreglement for Kvinesdal

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: Reglement for investeringsprosjekter AUDNEDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-108 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Arbeidsgruppens forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11

Detaljer

Delegeringsreglement for Orkdal kommune

Delegeringsreglement for Orkdal kommune Delegeringsreglement for Orkdal kommune Innhold 1. Bestemmelse om utøvelse av delegert myndighet.... 4 1.1 Generell forutsetning... 4 1.2 Tilbakekalling av fullmakt i enkeltsaker... 4 1.3 Rett til å unnlate

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte

Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte Reglement for møter i folkevalgte organer kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Jfr. kommuneloven 30 til 35 A) Møteprinsippet. Møtebok 1. Folkevalgte organer treffer sine vedtak i møter. 2. Når en sak

Detaljer

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene:

1.7 Særdelegering etter skattebetalingsbestemmelsene: Vedtak i kommunestyret, den 6. mars 2014 Alvdal kommunestyre vedtar følgende delegering til rådmannen med virkning fra 07.03.14. Pkt. 4.4 Barnevern og 4.5 Plan, byggesak og geodata skal delegeres videre

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet

Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet Saksnr: 200913173-107 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: BYST-0200 Byrådets generelle fullmakter: Byrådets forslag med endringer fra møte mellom arbeidsgruppen og representanter fra byrådet 02.05.11 DEL 1:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg.. 2. Felles bestemmelser 2.1 Plan- og utviklingskomité 2.2 Driftskomité 3. Rådmann 4. Ordfører 5. Generelt DELEGASJONSREGLEMENT for Verdal

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune

Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Politisk delegeringsreglement for Tynset kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 16/13 den 19.03.2013 Tynset kommune 1 Innhold: 1. OVERORDNET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET... 3 1.1. FORMÅL... 3

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt i kommunestyremøte 11.05.11 sak 17/11, samt endringer vedtatt i kommunestyret 28.09.11 sak 49/11og 55/11. Endringer vedtatt i kommunestyret 26.03.14 sak

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562

DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE. Delegeringsreglement. Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt i kommunestyret 6. februar 2014 Saksnummer ESA: 12/1562 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE

Detaljer

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr

Dato: Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 1: Om delegering Pr 28.04.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 Forord og oppbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6068/16 Arkivsaksnr.: 16/ REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6068/16 Arkivsaksnr.: 16/ REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6068/16 Arkivsaksnr.: 16/1125-1 Saksbehandler: Cathrine Furu REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FOR PERIODEN 2016-2020 Vedlegg: Reglement for delegering av myndighet for perioden

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering Kommunestyrets vedtak 20. oktober 2015 Erstatter kommunestyrets vedtak 8. september 2015 1. Virkeområde Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer,

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del

DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del DELEGASJONSREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Administrativ del Vedtatt av rådmannens ledergruppe 2. mars 2015 Innledning Kommunestyret i Grimstad har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE

NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE NOTODDEN KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 6.9.2007 Endret av kommunestyret 7.2.2008, 1.9.2011, 24.11.2011, 15.12.2011, 15.3.2012 og 6.2.2014 samt oppdatert etter

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL SÆRLIGE

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

DELEGASJONS REGLEMENT

DELEGASJONS REGLEMENT DELEGASJONS ASJONS- Delegeringsreglement REGLEMENT Vedtatt i kommunestyret 13.11.200 Vedtatt 13.11.2008 Oppdatert i kommunestyret 28.01.2010, 16.06.2011 og 21.06.2012 Side 1 1. Prinsipper og gjennomgående

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 Administrativt ajourført i samsvar med bystyrets vedtak i sak 201/17. GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT. Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02. GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Innhold Innhold 2 LOVER 4 INNLEDNING 4 SAKER AV PRINSIPIELL BETYDNING:

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 60/12, 14.6.2012 Revidert i henhold til kommunestyret sak 11/14, 13.02.2014 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING 3 DELEGASJON

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE 1 33 DELEGERINGSREGLEMENT FOR KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 KVALSUND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013, sak 17/13 Innhold 2 1 RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 Administrativt ajourført i samsvar med bystyrets vedtak i sak 201/17 og 150/18. GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17

AUDNEDAL KOMMUNE. Sist oppdatert: Vedtatt av kommunestyret sak 19/17 AUDNEDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Kommunens delegeringsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens organisasjon og beslutningsprosess så effektiv som mulig. Reglementet skal sikre en

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for levekårsutvalget gjeldende til 2019 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE

GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE GENERELT DELEGASJONSREGLEMENT FOR IVELAND KOMMUNE Innhold INNLEDNING... 3 Politisk utvalgsstruktur... 3 Saker av prinsipiell betydning... 4 Framgangsmåten ved avgjørelse av om en sak er prinsipiell:...

Detaljer

1. VALG OG SAMMENSETNING.

1. VALG OG SAMMENSETNING. Reglement for formannskapet 1. VALG OG SAMMENSETNING. Formannskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 117/12. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 03.12.12 i sak 117/12. INNHOLD: 1. HJEMMEL, FORHOLDET TIL KOMMUNELOVEN OG TIL

Detaljer

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT

LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT LARDAL KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret i sak 077/12 den 04.09.12 Innhold 1 Innledning...3 2 Folkevalgte organers ansvar og myndighet...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 Delegering til formannskapet...4

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE

DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNE Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske faste utvalg og komiteer,

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012

DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 DELEGERINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012 I. RETNINGSLINJER FOR UTØVING AV DELEGERT MYNDIGHET... 2 1. Videredelegering... 2 2. Tilbakekalling av delegeringsfullmakter... 2 3. Omgjøring

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16.

REGLEMENT. for HOVEDUTVALGENE. Vedtatt av Ullensaker Herredstyre i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre i sak 75/16. REGLEMENT for HOVEDUTVALGENE Vedtatt av Ullensaker Herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret av Ullensaker kommunestyre 08.11.16 i sak 75/16. INNHOLD: 1. SAKLIG VIRKEOMRÅDE... 3 2. VALG OG SAMMENSETNING...

Detaljer

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune

Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Delegasjonsreglement for Spydeberg kommune Vedtatt av kommunestyret 30.4.2013 [Skriv inn tekst] Side 0 1. Om delegasjonsreglementet... 2 2. Generelle regler for delegasjon... 2 2.1 Hjemmel for delegering

Detaljer