Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delegasjonsreglement for Karmøy kommune"

Transkript

1 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Intern delegasjon fra rådmann til oppvekst- og kultursjef Godkjent av rådmannen den Sigurd Eikje rådmann

2 Innhold OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET GENERELT... 4 Avgjørelser på oppvekst- og kultursjefens vegne... 4 Inhabilitet Økonomi... 5 Anvisning... 5 Attestasjon/bestilling... 5 Avtaler om kjøp av varer og tjenester... 5 Alle kjøp må være innenfor budsjettrammen for Oppvekst- og kulturetaten Skole- og barnehagesektor Foreta suppleringsopptak midt i året fra venteliste og i samråd med styrer Opptak av barn til skole utenom kretsgrenser etter søknad Kulturformidling... 6 Oppvekst- og kultursjef gis delegert myndighet i følgende saker: Kulturformidling: Utstillinger/teater/konserter Gebyr... 6 Utbetaling av billighetserstatning/skadeserstatning... 6 Betalingsutsettelse... 6 Budsjettjusteringer Personalsektor Tilskudd Tilskudd og produksjonsstøtte - kultursektor Diverse... 7 Driftsansvar for Alma av Karmøy... 7 Tildeling av brukstider i bygg... 7 Sivile saker Delegasjon etter særlov med forskrifter... 8 Barnehageloven, nr Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven)... 8 Folkebibliotekloven, nr Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr. 45 (sivilbeskyttelsesloven)... 8 Kulturlova, nr Kulturminneloven nr. 50:

3 Opplæringslova, nr. 61:... 9 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr (offentleglova)... 9 Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr Voksenopplæringsloven, nr Introduksjonsloven, nr Delegasjon etter særlov med forskrifter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., nr. 928: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 nr (Internkontrollforskriften) LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER DELEGASJONSREGLEMENT FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN 3

4 OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS MYNDIGHET Det henvises til generelt delegasjonsreglement for Karmøy kommune, som er vedtatt av kommunestyret. 1. GENERELT Delegasjonsreglementet for oppvekst- og kulturetaten er en intern delegering fra rådmann til oppvekst- og kultursjef. Det vises i denne forbindelse til generelle regler for delegasjon, fastsatt i Karmøy kommunes delegasjonsreglement. Oppvekst- og kultursjef skal sørge for at oppvekst- og kulturetaten drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at oppvekst- og kulturetaten er gjenstand for betryggende kontroll. Oppvekst- og kultursjef gis innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å avgjøre alle saker som må regnes som ikke av prinsipiell betydning, så langt som rådmannens myndighet på området rekker. Avgjørelsene må være i henhold til reglementer, retningslinjer og planer m.m. vedtatt av kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg eller arbeidsgiverpolitisk utvalg. Oppvekst- og kultursjef fungerer som underinstans i klagesaker som gjelder vedtak fattet av Oppvekst- og kultursjef med de begrensninger som følger av lovgivningen (herunder kommuneloven 40 nr. 3 bokstav c). Oppvekst- og kultursjef kan i nødvendig utstrekning videredelegere sin myndighet så langt det ikke strider mot andre regler eller overordnet delegasjonsreglement. Avgjørelser på oppvekst- og kultursjefens vegne Med mindre særlige regler eller vedtak er til hinder, kan oppvekst- og kultursjef overlate til underordnede å ta avgjørelser på sine vegne. Når oppvekst- og kultursjef delegerer myndighet til underordnede, kan oppvekst- og kultursjef også delegere kompetansen til å fungere som underinstans i klagesaker om vedtak underordnet treffer i medhold av den aktuelle delegasjonen, med de begrensninger som følger av lovgivningen (herunder kommuneloven 40 nr. 3 bokstav c). Med mindre særlige regler eller vedtak er til hinder, kan oppvekst- og kultursjef gi underordnede kompetanse til å videredelegere kompetanse (kompetansetildelingskompetanse). Oppvekst- og kultursjef kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnede innenfor rammen av gjeldende lovgivning, herunder forvaltningsloven 35. 4

5 Inhabilitet Ved eventuelle tilfeller hvor oppvekst- og kultursjef er inhabil trer en vikar som rådmannen utpeker inn i oppvekst- og kultursjefens sted. 1.1 Økonomi Anvisning Oppvekst- og kultursjef gis anvisningsmyndighet for utbetalinger innenfor oppvekst- og kulturetatens område. Oppvekst- og kultursjef kan i nødvendig utstrekning videredelegere sin anvisningsmyndighet. Attestasjon/bestilling Oppvekst- og kultursjef gis myndighet til å attestere og bestille innenfor oppvekst- og kulturetatens område. Oppvekst- og kultursjefen gis fullmakt til å oppnevne en eller flere attestasjons- og bestillingsansvarlige. Oppvekst- og kultursjef kan i nødvendig utstrekning videredelegere sin myndighet til å bestille og attestere og sin myndighet til å oppnevne attestasjons- og bestillingsansvarlig. Avtaler om kjøp av varer og tjenester Oppvekst- og kultursjef gis fullmakt til å inngå alle avtaler om kjøp av varer og tjenester etter retningslinjer fastsatt i den til enhver tid gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av kommunestyret. Oppvekst- og kultursjef gis fullmakt til å inngå og signere avtaler for kjøp av varer og tjenester for Oppvekst- og kulturetaten, herunder også fullmakt til å inngå og signere avtaler for innkjøpssamarbeidet på Haugalandet på Oppvekst- og kulturetatens område, etter retningslinjer fastsatt i den til enhver tid gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av kommunestyret. Alle kjøp må være innenfor budsjettrammen for Oppvekst- og kulturetaten. Skole- og barnehagesektor Oppvekst- og kultursjef gis delegert myndighet i følgende saker: - Fordeling av ressurser til barnehage og skole innenfor vedtatte budsjettrammer - Opptak av barn i barnehage i henhold til vedtatte retningslinjer for samordna opptak og opptak av barn i skolefritidsordning (SFO), herunder myndighet til å innvilge friplass/betalingsreduksjon eller fritak ved langvarig sykdom. 5

6 - Foreta suppleringsopptak midt i året fra venteliste og i samråd med styrer. - Opptak av barn til skole utenom kretsgrenser etter søknad. Kulturformidling Oppvekst- og kultursjef gis delegert myndighet i følgende saker: - Kulturformidling: Utstillinger/teater/konserter. Gebyr I saker som ikke er av prinsipiell betydning kan oppvekst- og kultursjef fravike vedtatte satser for gebyr og avgifter. Utbetaling av billighetserstatning/skadeserstatning Oppvekst- og kultursjef kan inngå avtale om dekning av erstatning, herunder utbetale billighetserstatning/skadeserstatning etter vedtatte regler for eiendeler elever/miljøarbeidere/lærere får ødelagt eller mister på skolen i skoletiden, for inntil kr ,-. Betalingsutsettelse Søknader om utsettelse med betaling av krav i forhold til gjeldsettergivelse avgjøres av oppvekst- og kultursjef. Søknader om utsettelse med betaling av økonomiske forpliktelser til oppvekst- og kulturetaten avgjøres av oppvekst- og kultursjef. Budsjettjusteringer Oppvekst- og kultursjef har myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor rammene av vedtatt budsjett, herunder budsjettjusteringer mellom virksomheter/ansvar, dersom dette er av en ikke-prinsipiell betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning. Ytterligere føringer kan vedtas i de årlige budsjettvedtakene. Herunder kan oppvekst- og kultursjefen blant annet: - omdisponere beløp mellom driftsutgiftsposter innen samme funksjon - se inntekter for refusjon sykelønn og poster for lønn under ett innen samme funksjon - disponere merinntekter utover det budsjetterte for styrking av tilhørende driftsposter innen samme funksjon. Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene: Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen: - omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i kommunestyrets, formannskapets eller hovedutvalgenes vedtak i budsjettsammenheng. 1.2 Personalsektor Ansettelser skjer i henhold til vedtatt ansettelsesreglement. Oppvekst- og kultursjef gis slik delegert myndighet innen sin sektor: 6

7 Ansettelser - Fastsette lønns- og arbeidsvilkår ved ansettelser for stillinger i Oppvekst- og kulturetaten. Avgjørelsen forutsettes gjort etter samråd med personalsjef. - Fullmakt til å bemyndige stedfortredertjeneste i oppvekst- og kulturetaten og i eget fravær. - Foreta midlertidige ansettelser på inntil 1 år, samt beordre/ konstituere i alle typer stillinger. Endringer vedr godkjente stillinger/årsverk - Myndighet til å opprette stillinger midlertidig innenfor årets budsjett/budsjettrammer, jfr. ellers aml Fullmakt til å omgjøre stillinger innen vedtatt stillingsbudsjett Annet - Foreta suspensjoner av ansatte - Fullmakt til å behandle søknader om permisjon, tjenestetelefon og bruk av privat bil, digitale hjelpemidler og lignende i tjenesten i henhold til gjeldende reglement/retningslinjer - Fullmakt til å inngå avtale om lønnskompensasjon etter gjennomført etter-/videreutdanning i henhold til kompetanseplan. Kompensasjonen må være i henhold til Lønnspolitisk plan. 1.3 Tilskudd Oppvekst- og kultursjef gis delegert myndighet i følgende saker: - Tilskudd og produksjonsstøtte til lag, organisasjoner og arrangementer til spesielle tiltak på oppvekst- og kulturetatens område. Spesifiserte rammer står under hver enkelt tilskuddsordning. Etter tildeling sendes melding til hovedutvalget. Tilskudd gis etter retningslinjer vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur. 1.4 Tilskudd og produksjonsstøtte - kultursektor Oppvekst- og kultursjef gis fullmakt til å forvalte tilskuddsordninger til lag, organisasjoner og arrangementer i henhold til de rammer som er gjeldende for den enkelte tilskuddsordning. Oppvekst- og kultursjef gis fullmakt til å gi tilskudd og produksjonsstøtte i henhold til vedtatt budsjett inntil kr ,- (beløpsgrensen begrenser ikke tilskudd etter pkt. 1.3 (Tilskudd)). Spesifiserte rammer står under hver enkelt tilskuddsordning. Etter tildeling sendes melding til hovedutvalget. 1.5 Diverse Driftsansvar for Alma av Karmøy Oppvekst- og kultursjef gis driftsansvar for skuta Alma av Karmøy. Tildeling av brukstider i bygg Oppvekst- og kultursjef gis myndighet til å tildele brukstider i bygg i Oppvekst- og kulturetaten. 7

8 Sivile saker Oppvekst- og kultursjef delegeres myndighet til å: - representere kommunen i alle saker for nemnder, voldgift, og andre tvisteløsningsorganer, utenom ved behandling ved ordinær domstol, som angår Oppvekst- og kulturetaten, herunder bringe saker som angår Oppvekst- og kulturetaten inn for nemnder, voldgift, og andre tvisteløsningsorganer utenom ordinære domstoler. De ovenfor nevnte punkter gjelder med den begrensning at i saker som gjelder ekspropriasjon skal spørsmålet om å bringe saker inn for domstolene eller inngå forlik til avgjørelse i tvistesaker forelegges kommunestyret. 2. Delegasjon etter særlov med forskrifter Delegasjon etter særlover omfatter ikke saker som er av prinsipiell betydning. Når det henvises til særlov, inkluderer det tilhørende forskriftsbestemmelser så langt ikke annet følger av andre delegasjonsbestemmelser i overordnet delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Barnehageloven, nr. 64 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre annet er særskilt bestemt. Unntak: fastsetting av barnehagens vedtekter. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven) Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt oppvekst- og kulturetaten, med mindre annet er særskilt bestemt av kommunestyret eller i lovgivningen. Folkebibliotekloven, nr. 108 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven tillater. Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 Oppvekst- og kultursjef gis myndighet til å fatte vedtak/beslutninger i tilknytning til alle oppgaver/tiltak der det naturlig hører inn under oppvekst- og kulturetaten sitt område. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr. 45 (sivilbeskyttelsesloven) Oppvekst- og kultursjef har ansvar etter kapittel V på sitt område (Oppvekst- og kulturetaten) (ansvaret for å koordinere etatenes arbeid på dette området ligger hos stabsjef). 8

9 Kulturlova, nr. 89 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven tillater. Kulturminneloven nr. 50: Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen der det naturlig hører inn under oppvekst- og kulturetaten sitt område, så langt loven tillater. Opplæringslova, nr. 61: Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven tillater og med unntak av: 2-2 andre ledd: Forskrift om undervisningstid ut over timerammene 2-9 første ledd: Forskrift om ordensreglement 8-1 første ledd: Forskrift om inntaksområder for skolene Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som gjelder innsyn i dokumenter m.m. hos oppvekst- og kulturetaten, med mindre annet er særskilt bestemt. Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i saker som angår oppvekst- og kulturetaten, med mindre annet er særskilt bestemt. Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr. 37 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som etter loven er tillagt kommunen, med mindre annet følger av loven. Voksenopplæringsloven, nr. 95 Det delegeres til oppvekst- og kultursjef å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen der det naturlig hører inn under oppvekst- og kulturetaten sitt område, så langt loven tillater. Introduksjonsloven, nr. 80 Oppvekst- og kultursjef tillegges all myndighet etter introduksjonsloven så langt loven tillater med unntak av følgende som er delegert til helse- og omsorgssjef: Fullmakt til å tildele introduksjonsprogram Fullmakt til å vurdere utvidelse av introduksjonsprogram når det er nødvendig Fullmakt til å stanse introduksjonsprogram når forholdene tilsier det Fullmakt til å tildele introduksjonsstønad Fullmakt til å beslutte hvordan og til hvilke tidspunkter utbetaling av introduksjonsstønad skal skje Fullmakt til å kunne kreve hel eller delvis refusjon i medhold av introduksjonsloven 16 Fullmakt til å trekke i introduksjonsstønad ved ugyldig fravær i programmet og lignende 9

10 Fullmakt til å vurdere hva som kan være hensiktsmessig innhold i introduksjonsprogrammet både til den enkelte og til større grupper, herunder innhold i individuell plan og endring av individuell plan Fullmakt til å innvilge permisjon fra introduksjonsprogrammet 3. Delegasjon etter særlov med forskrifter Delegasjon etter forskrifter omfatter ikke saker som er av prinsipiell betydning. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., nr. 928: Oppvekst- og kultursjef tillegges myndighet etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i alle relevante saker så langt forskriften tillater, med unntak av det som er delegert til formannskapet eller helse- og omsorgssjefen eller teknisk sjef eller som etter lov er forutsatt ivaretatt av kommunestyret selv. Det nevnes i denne forbindelse at Helse- og omsorgssjefen er delegert kontroll- og godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 6 og myndighet etter 25 og 26, herunder gransking, tilsyns- og sanksjonsmyndighet, samt myndighet til å innvilge dispensasjon, i den utstrekning kompetansen ikke er delegert til formannskapet og som etter lov eller forskrift ikke er forutsatt ivaretatt av kommunestyret selv. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996 nr (Internkontrollforskriften) Det delegeres til oppvekst- og kultursjefen å ta avgjørelser etter forskriften der det naturlig hører inn under oppvekst- og kulturetaten sitt område med mindre annet er særskilt bestemt. 4. LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER For de særskilte lovene og forskriftene som er nevnt ovenfor vil oppvekst- og kultursjefens kompetanse til å treffe avgjørelser ikke påvirkes av lov- eller forskriftsendringer som ikke medfører en vesentlig realitetsendring som gjør at avgjørelsene blir prinsipielle. 10

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Interndelegasjon fra rådmann til helse- og omsorgssjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje Rådmann 1 DELEGASJONSREGLEMENT FOR HELSE- OG OMSORGSETATEN

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Interndelegasjon fra rådmann til stabssjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje Rådmann Side 1 Innhold 1. GENERELT... 4 Avgjørelser på stabssjefens

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Interndelegasjon fra rådmann til teknisk sjef Godkjent av rådmannen den 01.01.2017 Sigurd Eikje Rådmann DELEGASJONSREGLEMENT FOR TEKNISK ETAT INNHOLD: INTERNDELEGASJON

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 02.05.2016 Innhold OM DELEGASJONSREGLEMENTET... 8 GENERELLE REGLER FOR DELEGASJON... 8 1. Hjemmel for delegering av kommunestyrets myndighet...

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4146 REFERATSAKER HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4146 REFERATSAKER HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4146 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg REFERATSAKER HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.11.2015 1. Budsjettoppfølging per 30.09.2015

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14

Delegasjonsreglement for Karmøy kommune. Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012 Med endring vedtatt 16.09.2014, saksnr. 57/14 Delegasjonsreglement for Karmøy kommune Vedtatt av kommunestyret 14.06.2012, endret

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Innherred samkommune ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Mellom ADMINISTRASJONSSJEF OG ENHETSLEDER Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef (rådmannsfunksjon) Barn og familie Dokumentsenter

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Virkning fra 01.01.09. Vedtatt av K-styre 26.09.08 sak 54/08 HERØY KOMMUNE INNLEDNING Kommunestyret har gjennom delegasjonsreglementet gitt rådmannen myndighet på nærmere

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE.

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I LUNNER KOMMUNE. Består av 4 deler: 1. GENERELLE PRINSIPPER 2. REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL FORMANNSKAP 3. REGLEMENT FOR DELEGERING

Detaljer

Reglement for delegering i Drammen kommune

Reglement for delegering i Drammen kommune Reglement for delegering i Drammen kommune All makt i bystyresalen Kommuneloven 39 (2): Kommunestyret ( ) skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett innen 31.

Detaljer

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE

ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE ADMINISTRATIVTDELEGAsJ0NsREGLEMENT FOR AGDENES KOMMUNE Vedtatt av rådmannen den 25.02.98 Endret av rådmannen den 11.03.98 Endret av rådmannen den 10.03.99 Supplert av rådmannen den 30.01.02 Supplert av

Detaljer

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

DELEGASJON TIL RÅDMANNEN DELEGASJON TIL RÅDMANNEN 1. DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVENS 23 nr. 4 1.1 Delegasjon til rådmannen er gitt med hjemmel i kommunelovens 23 nr. 4. Den aktuelle bestemmelsen lyder: "Kommunalt og fylkeskommunalt

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august 2007 sak 070/07 og i kommunestyremøte 15.12.2011 - sak 76/11. 1 Arbeids-

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT DESEMBER 2011 kst st vedtak 15/12 2011 GENERELLE REGLER om bruk av delegert myndighet 1. All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN

DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN DELEGASJONSREGLEMENT VALGPERIODEN 2015-2019 1. Felles bestemmelser 1.1 Formannskap 1.2 Administrasjonsutvalg 2. Felles bestemmelser 2.1 Komite plan og samfunn 2.2 Komite mennesker og livskvalitet 3. Rådmann

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

Referanse: 15/ Reglementet ble vedtatt av bystyret Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT DRAMMEN KOMMUNE Referanse: 15/1153-84 Reglementet ble vedtatt av bystyret 01.11.2016. Bystyresak 171/16 GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Bystyret er det øverste kommunale

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT Sak: 02/01079 Arkiv: 044 LARDAL KOMMUNE DELEGASJONSREGLEMENT Kapittel 1, 2 og 3 er vedtatt av kommunestyret 10.09.2002 i KS-sak 055/02 Rettelse vedtatt av kommunestyre 08.10.02 i KS-sak 061/03 Kapittel

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET MÅLSELV KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 1 VALG OG SAMMENSETNING Administrasjonsutvalget består

Detaljer

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING

Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING Vedlegg 4B REGLËMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL DIREKTØR BYMILJØ OG UTBYGGING i Hjemmel, prinsipielt utgangspunkt og hensikt Dette reglementet er utformet med hjemmel i, og under hensyntagen

Detaljer

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET

REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Lier kommune REGLER FOR DELEGASJON AV AVGJØRELSESMYNDIGHET Vedtatt av kommunestyret 31.01.1995, sak 10. Justert etter kommunestyrets vedtak 05.09.1995, sak 73, 03.10.1995, sak 78, 02. 09.1997, sak 67,

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 12/2238 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 03.09.2014 Formannskapet Kommunestyret Åkra sokneråds barnehage og etterbetaling

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av

FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av FORSLAG TIL REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET av 22.11.2012 Vedtatt av kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer. I

Detaljer

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU)

REGLEMENT HOVEDUTVALGENE. Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT HOVEDUTVALGENE Oppvekst- og kulturutvalget (OKU) Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget (MLU) Helse- og omsorgsutvalget (HOU) Revidert av kommunestyret 23.09.2010. Innledning

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010

Nesodden kommune. Videredelegering fra rådmannen. Mai 2010 Nesodden kommune Videredelegering fra rådmannen Mai 2010 VIDEREDELEGERING ETTER SÆRLOVGIVNINGEN Rådmannen videredelegerer sin tildelte myndighet etter særlovgivningen som følger (nummereringen refererer

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Lillebo/Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnr.: 17/16 Fullmakt og myndighet til interimnemnd og fellesnemnd BAKGRUNNSMATERIALE: I utarbeidelsen

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT

GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT GENERELT DELEGERINGSREGLEMENT 1 Delegeringsreglementets formål Dette delegeringsreglementet har som formål å angi rammer og prinsipielle retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet i Drammen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter.

REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Kommunale møter. REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune. ------------------ 1. Kommunale møter. 1.1. Møteplaner. Det skal for hvert år utarbeides en samlet plan for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4.

Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommunelovens 23 nr. 4. Delegasjonsreglement for rådmannen i Sandnes kommune inneholder fullmakt (helt eller

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Vedtatt dato 05.02.13. Referert i Hemnes kommunestyre 14.02.13. Hemnes Kommune Rådmannen Innhold Nr. Tekst Side 1. Innledning 3 1.1 Sammenheng 3 1.2 Roller

Detaljer

Delegasjonsreglement

Delegasjonsreglement V. Delegasjon med hjemmel i særlov Lov av 22. mai 1902 nr 10 Alminnelig borgerlig straffelov (Straffeloven) Rådmann Lov om kommuner av 25.september 1992 13 Utvidet myndighet i haste - saker Lov av 13.

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I RINGSAKER KOMMUNE (Vedtatt av KST den 14.12.2011, ved kst.sak nr 082/11, satser justert per 1.1.2013, ved kst.sak 107/12, satser justert per 1.1.2014 ved kst.sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Asker kommune - delegeringsreglement

Asker kommune - delegeringsreglement Asker kommune - delegeringsreglement DEL I Generelle prinsipper for fordeling av fullmakter og delegering av myndighet Vedtatt av Asker kommunestyre 20. november 2012 sak 12/103 S12/108286-L255400/12 1.0

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune

Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Iveland kommune Iveland kommune / 05 Politikk / Reglement for faste utvalg og administrasjonsutvalget i Iveland kommune Vedtatt av Iveland kommunestyre 14.11.2012 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT E] E Dokid: 17002871 (17/275 9) E LLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FOR DØNNA KOMMUNE DELEGERINGSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE w Gjeldende fra 1. juli 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. INNLEDNING... 3. 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET Sist revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 28.1.16 Kommunestyret er kommunens øverste organ og innehar all myndighet som ikke positivt er tillagt andre organer.

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN TIL FAGSJEFER SOM RAPPORTERER DIREKTE TIL RÅDMANNEN Fagsjefer, kommuneadvokaten, næringssjefen, og leder av politisk sekretariat Rådmannen Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd.

Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Reglement om godtgjørelser mv. til medlemmer av styrer, utvalg, komitéer, nemnder og råd. Vedtatt av Bærum kommunestyre 17.11.99, 12.10.11. Sist endret av kommunestyret 18.11.15. Enkelte presiseringer

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

DELEGERINGS- REGLEMENT

DELEGERINGS- REGLEMENT Dato: 24.02.2016 Arkiv - arkivsak: 16/164 Vår ref: Direkte telefon: E-post: DELEGERINGS- REGLEMENT DEL 2 Delegering fra kommunestyret til til annet politisk nivå og partssammensatt utvalg Pr 28.04.16 1

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden 2007-2011 1. Kommunale møter.... 3 1.1. Møteplaner.... 3 1.2. Tidspunkt for kommunale møter.... 3 2. Opplæring og informasjon til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2014 TIL 2015

SAKSPROTOKOLL - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2014 TIL 2015 SAKSPROTOKOLL - OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2014 TIL 2015 Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 120/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karmøy formannskap godkjenner

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: Tid: Kl. 18. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 29.11.07 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement

VERDAL KOMMUNE. Administrativt delegasjonsreglement VERDAL KOMMUNE Administrativt delegasjonsreglement Generell del I det administrative delegasjonsreglementet delegeres systematisk den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen videre i organisasjonen.

Detaljer