SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole"

Transkript

1 SOSIAL LÆREPLAN Nordlandet barneskole 2001

2 SOSIAL LÆREPLAN for NORDLANDET BARNESKOLE OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER FOR BARN OG UNGE TIL Å UTVIKLE BEVISST SAMFUNNSANSVAR OG HANDLINGSKOMPETANSE FOR ROLLEN SOM VOKSEN. FRA LÆREPLANEN 97

3 Forord Det at du gleder en annen, det er den eneste glede skrev Arnulf Øverland. Å ta hensyn, vise medfølelse og ha omtanke for andre er egenskaper vi trenger i dagens samfunn. Å legge til rette for felles opplevelser og samhandling er viktig i skolen. Bare gjennom samvær med andre kan vi lære hvordan vi skal oppføre oss. For å kunne utvikle et bedre oppvekstmiljø er det nødvendig at skole og hjem samarbeider om å lage en felles verdiplattform. Dette heftet er resultatet av et slikt samarbeid. Nordlandet barneskoles pedagogiske plattform er TENK : Trivsel Engasjement Natur Kreativitet. Vi ønsker at alle skal trives ved skolen vår. Trivsel er nært knyttet opp til opplevelsen av trygghet, og trygghet må ligge i bunnen om vi skal fremme vekst på ulike områder. De grunnleggende verdiene vi står for, som er grunnmuren i alt vårt arbeid og som vi ønsker å videreformidle til barna presenteres på neste side i refleksjonstreet. Disse er igjen hentet fra L97s generelle del. Harald Møst Rektor Knut E. Olsen Undervisningsinspektør

4 Sosiale verdier Refleksjonstreet Individuell egenart Alle er unike Likestilling Personlig fasthet til å hevde egne og andres rettigheter Ta ansvar for egne valg og handlinger Søke det sanne Gjøre det rette Rikt og mangfoldig samfunn Lære av konsekvensene egne handlinger fører til Omsorg for hverandre Positive humane samværsformer i arbeidsliv og fritid Likeverd og solidaritet på tvers av grupper og grenser Personlig fasthet til å reise seg mot overgrep Lære empati Gjensidig respekt og toleranse Motvekt mot omgivelsenes negative påtrykk Mennesket: Et moralsk vesen med vekstmuligheter

5 Slik jobber vi for å fremme ET POSITIVT ELEVMILJØ ved Nordlandet barneskole. Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for fellesskap! INNHOLD - Konkrete tiltak: 1. Elevansvar på det enkelte klassetrinn 2. Fadderordning 3. Steg for steg Opplæring i sosiale ferdigheter 4. Mot mobbing 5. Årshjulet Temadager og fellesarrangement 6. Felles turdager 7. Klassekontaktordning 8. Foreldrenes ansvar i arbeidet for å skape et godt elevmiljø

6 1. Elevansvar på det enkelte klassetrinn For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar. Barn som føler ansvar, tenker over konsekvensene av sine handlinger. Barn som føler ansvar, blir ikke likegyldige. Å bekjempe likegyldigheten er en forutsetning for å fremme trygghet, tilhørighet og trivsel. På Nordlandet skole vil vi at alle elever skal ha et spesielt ansvar på hvert årstrinn: 1. klasse: Holde orden på sin uteplass (øvre). Vinterforing av fugler sammen med fadderne (6. klasse). 2. klasse: Rydde og holde orden i 100-meterskogen og Gapahukene. 3. klasse: Holde Storplana i orden. Rydde og plante i bedet ved gym-bygget. 4. klasse: Holde orden i og ved Bingen og på Nerplana. Holde orden og ta ansvar ved gjenglemt tøy. 5. klasse: Hjelper 3. klasse med å renske opp skråningen ved gym-bygget. Sette løk om høsten og ha ansvar for øvrige bed. Rydding på biblioteket (faste ordenselever). 6. klasse: Melkeordninga. Faddere. Vinterforing av fugler sammen med 1. klasse. 7. klasse: Inspeksjon i korridorer og på toaletter. Rydde ved hovedinngangen. Passe på at systemet fungerer når det gjelder sykkelparkeringa.

7 2. Fadderordning FADDERORDNINGEN GJØR AT VI FØLER ANSVAR FOR DEM SOM ER MINDRE ENN OSS. Når man skal ta vare på andre, lærer man seg å se andres behov. Fadderordningen ved Nordlandet barneskole er organisert slik: 6. klasse-elevene er faddere for 1.-klassingene. For å unngå negative en-til-en-koblinger, kobles klasse mot klasse. Når elevene kommer i 5. klasse skal de lære å bli faddere. De gjennomgår et fadderkurs etter påske. I denne tiden går STEG FOR STEG ut. På kurset lærer de om ansvar og plikter overfor de som er yngre. Kurset ledes av klassestyrerne i 5. klasse. Rektor og/eller undervisningsinspektør samt kommende 1. klasselærere bidrar i kursingen. Alle elevene må til slutt gjennomgå en test som gir dem fadderbevis. Hver fadderklasse skal lage en plan for hva de vil gjøre for fadderbarna sine i løpet av skoleåret. Ansvaret for dette ligger hos klassestyreren og elevenes tillitsvalgte. Planen skal være klar før sommerferien. Våren før skolestart innkalles foreldrene/de foresatte til høstens nye 1. klasser til møte på skolen. Her vil de blant annet bli orientert om fadderordningen. De nye 1. klassingene får tilbud om besøksdag i mai/juni. Årets 5. klasser med sine klassestyrere møter barna i 1 2 timer på 1. klasserommet sammen med neste års 1. klassestyrere (om det på det tidspunkt er avklart hvem disse er).

8 3. Steg for steg Opplæring i sosiale ferdigheter Barn må lære hvordan de skal oppføre seg. God oppførsel kommer ikke automatisk. God folkeskikk er de gode skikkene folk bruker når de er sammen. På Nordlandet barneskole underviser vi elevene i sosiale ferdigheter: 1. klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG 1 - et undervisningsprogram for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning. 2. klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG 5. På dette klassetrinnet får elevene, i mai/juni, en opplæring i det å være fadder, dvs. i ansvar og omsorg. 6. klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG klasse: Opplæring ved STEG FOR STEG 7. Nå skal disse elevene være gode modeller for de andre elevene.

9 HVA ER STEG FOR STEG? Et voldsforebyggende og empatifremmende handlingsprogram. Et undervisningsprogram for å lære barn sosiale ferdigheter. Normalt settes en undervisningstime i uka av til steg for steg, på tvers av fag. Opplegget er delt i tre deler: Vi trener empati: Vi lærer å kontrollere impulsene våre: Vi lærer å beherske sinnet vårt: kunne gjenkjenne andres følelser kunne se ting fra andres synsvinkel kunne føle med andre hvordan løse problemer trening av sosiale ferdigheter hva skal vi gjøre når vi blir sinte hvordan unngå slåsskamp hvordan roe seg ned Undervisningsopplegget finnes på tre nivåer: 1. klasse klasse klasse

10 4. Mot mobbing Nordlandet barneskole tar mobbing på alvor, men like viktig som å ta opp problemene når alvorlig erting/plaging oppstår, er det å drive med forebyggende arbeid. Vi har en egen perm som heter Mobbing tiltak/forebygging/kurs/lærerveiledning m.m. Permen står på rektors kontor, og innholdsfortegnelsen er gjengitt nedenfor. Tiltaksplan mot mobbing Nordlandet barneskole Problemløsning i klassen Mobbing i skolen foredrag av B. Husby, samt tilbakemelding fra kurs av Husby/Garli Medias betydning for barns holdninger til vold som problemløser Aksjonsprogrammet Barn og helse Dan Olweus: Mobbing i skolen Andre skolers handlingsplaner mot mobbing Mobbing i skolen en lærerveiledning Elevrådets ideperm mot mobbing (barnetrinnet) Isrose et prosjekt mot mobbing Tema: Mobbing (KUF 1995) Mobbing og rasisme Spørreskjema til elevene vedrørende mobbing på skole og skolevei En mobbeundersøkelse skal foretas blant elevene hvert år i oktober/november. Å utarbeide en handlingsplan mot mobbing er en prioritert oppgave for skolen.

11 MAI NOVEMBER 5. Årshjulet Temadager og fellesarrangement JUNI JULI AUGUST Skolestart SEPTEMBER Høsttur OKTOBER APRIL Aktivitetsdag Samlingsstund v/7. kl. 5. kl. inviterer fadderbarna Skogdag, 4. kl. Politiets idrettsdag, 7. kl. Fra barn til ungdom, 7. kl. Samlingsstund v/1. kl. Prøvetog Samlingsstund v/2. kl. MARS Samlingsstund v/4. kl. Vinteraktivitetsdag Samlingsstund v/5. kl. FEBRUAR Samlingsstund v/3. kl. Temadager Åpen kveld Samlingsstund v/6. kl. Juleaktiviteter JANUAR DESEMBER Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for fellesskap!

12 6. Felles turdager KLASSE HØST VINTER 1. Drabovatnet * Alle trinn drar sammen, 2. Bautaen (Innlandet) f.eks. annet hvert år til: 3. Kvernberget Folkeparken 4. Varden/Vanndamman Prestmyra 5. Folkeparken/Lasken 6. Drabovatnet * ( Miljøkomiteen planlegger 7. Lommundalsløypa detaljene for vinterturen.) * Fadderne i 6. klasse drar sammen med sine fadderbarn. FAU har sagt seg villig til å være med på å støtte turene økonomisk.

13 7. Klassekontaktordning Vi ønsker å ha et best mulig samarbeid mellom hjem og skole. Et ledd i dette samarbeidet er å holde et kurs/arbeidsmøte for klassekontaktene og lærerne hver høst. Deltakere er rektor, undervisningsinspektør, alle lærerne, alle klassekontaktene og eventuelt andre FAU-medlemmer. Storparten av tiden blir brukt til at foreldre og lærere på trinnet sammen lager en klassens aktivitetsplan. Andre punkter som tas opp er: De viktigste arbeidsområder klassekontaktene har i forhold til klassen. Hva klassekontaktene selv mener må til for at ordningen skal fungere enda bedre. Andre saker FAU eller skolen ønsker å ta opp. Programmet på disse kursene har endret seg noe fra oppstarten. Vi vektlegger nå mindre det rent lovmessige som regulerer samarbeidet mellom hjem og skole. Dette er stoff de foresatte selv kan fordype seg i om de ønsker. Klassekontaktpermene inneholder kortversjon av både Opplæringsloven og L97 (Læreplanen).

14 8. Foreldrenes ansvar i arbeidet for å skape et godt elevmiljø Bakgrunnen for en slik plan er å styrke samholdet i klassene og gi barn og voksne mulighet til å bli kjent med hverandre utenfor skolen. Hver høst arrangeres klassekontaktkurs hvor hver klasse lager en aktivitetsplan. Det har vist seg at aktivitetsnivået varierer veldig fra klasse til klasse. Det er ikke meningen at det skal være en konkurranse om å ha flest mulig aktiviteter eller mest spennende aktiviteter. Tanken bak er at det skal være kjekt for foreldre og elever å gjøre ting sammen også i fritiden. FAU har i møte laget en plan for to aktiviteter for hvert klassetrinn, en for høst og en for vår. Dette er en plan som alle klassene skal gjennomføre, slik at alle elevene i løpet av sine 7 år på skolen skal få delta på de samme 14 aktiviteter. 1. klasse: Høst: Grilling i barnebasen Vår: Tur til Endreset besøksgård 2. klasse: Høst: Tur til Voldvatnet Vår: Tur/bading/bål i Kolvika 3. klasse: Høst: Lommelykttur i Gapahuken Vår: Kvitnes fyr/bunkersene på Dale 4. klasse: Høst: Svømmehalltur Vår: Tur til Drabovatnet 5. klasse: Høst: Kvalvik fort, grilling/fisking Vår: Telttur i Kolvika 6. klasse: Høst: Tur til Bremsneshola Vår: Overnatting i SFO 7. klasse: Høst: Swingkurs Vår: Avslutningsfest I tillegg til dette skal hver klasse bli enige om hvilke sosiale aktiviteter som er ønskelige for sin klasse. Når aktivitetene skal forberedes, er det viktig å prøve og fordele arbeidsoppgavene slik at ikke klassekontaktene får alt arbeidet. Se på forberedelsene som en positiv mulighet til å gjøre noe sammen for hverandre. Kristiansund, FAU Nordlandet barneskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole

Retningslinjer for hjem/skole samarbeid. Lødingen ungdomsskole Retningslinjer for hjem/skole samarbeid Lødingen ungdomsskole Vedtatt 2011 INNHOLD GENERELT OM SAMARBEID HJEM / SKOLE... 3 SAMARBEIDSFORA... 4 SU(SAMARBEIDSUTVALGET)... 4 FORELDRERÅDET... 4 FAU(FORELDRERÅDETS

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMARBEID BARNEHAGE OG SKOLE I ANDEBU KOMMUNE Januar 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord....3 2. Visjon...3 3. Syn på barnet Robust og lærende. 3 4. Felles verdigrunnlag 5 5. Lovgrunnlag og krav....6

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer