Nordnes skole. Sosial læreplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordnes skole. Sosial læreplan"

Transkript

1 Nordnes skole Sosial læreplan

2 Nordnes skole Et godt sted å være, et godt sted å lære Innledning til Sosial læreplan på Nordnes skole Alle ved Nordnes skole har et felles ansvar for et godt læringsmiljø med omtanke for andres behov og respekt for læring, og skolen er en sentral læringsarena for utvikling av sosial kompetanse. Utvikling av god sosial kompetanse er en forutsetning for god læring. Sentrale begrep og byggesteiner i utvikling av kompetanse er empati, samarbeidsevne, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarsfølelse, glede og humor. Både den enkeltes hverdag i skolen og muligheter senere i livet påvirkes hvis konflikt og uorden får være med på å sette sitt preg på skole- og det lokale nærmiljø. Barn og voksne skal bry seg om hverandre, ta hensyn, vise omsorg og sette seg inn i hvordan andre har det, slik at alle opplever trygghet og trivsel på skolen. Alle skal føle seg velkommen og bli sett når de kommer på skolen. Dette kan man gjøre blant annet ved å vise hverandre positiv oppmerksomhet og hilse på hverandre hver dag. Dagens første møte har stor betydning for de fleste. Skolen er en sentral arena for utvikling av sosial kompetanse, men også hjemmet har en viktig rolle å spille i forhold til dette. Foreldrene har hovedansvaret for sitt barn, og må derfor holde seg informert, være engasjert i og vise interesse for barnet sin skolehverdag. Gjennom læringsplattformen Its learning og ulik annen informasjon skulle forholdene etter hvert ligge godt til rette for dette. Skolen skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til slik at elevene utvikler seg godt både sosialt og faglig, og skal derfor legge til rette for at sosial kompetanse er en del av de daglige pedagogiske aktivitetene. Det er viktig at dette er noe skolen oppfatter som et felles ansvar for alle som arbeider med elevene. Elevene skal oppleve de ansatte som tydelige voksne, med blikk for hver enkelt elev, og et felles og konsekvent handlingsmønster i forhold til grensesetting. Nordnes skole har tatt i bruk Samspillsmetoden Dialog, som sitt pedagogiske hovedfokus i arbeidet med utvikling av sosial kompetanse. Metoden tar utgangspunkt i at alle individer er like mye verd, at andres opplevelse av virkeligheten er likebetydningsfull som ens egen og at følelser ikke kan bestrides. Man tror også at mennesker bør møtes mer på følelser enn på atferd. Metoden egner seg godt i arbeid med kommunikasjon både mellom elever og voksne. 3

3 I motsetning til en del programmer som har fokus på ytre styring og kontroll, har samspillsmetoden Dialog fokus på utvikling av indre struktur og styring. Struktur skal være et hjelpemiddel til selvstendiggjøring og ansvarliggjøring. Man jobber med elevenes indre motivasjon og refleksjon og ønske om endring. Vi tar også i bruk andre metoder som Steg for Steg, som er et pedagogisk treningsprogram for mestring av sinne og følelser og Ingen Utenfor i arbeidet med sosial kompetanseutvikling. Ingen Utenfor et samarbeidsprosjekt i regi av Redd Barna. Vi er nå partnerskole på femte året. Vi arbeider med ulike aktiviteter og temaer som fremmer sosial kompetanse, og er med på å styrke arbeidet med samhandling og inkludering. Det internasjonale perspektivet er også ivaretatt, og er med på å styrke arbeidet med inkludering, solidaritet og likeverd. Samhandling og inkludering er to sentrale fundament i vårt daglige arbeid med elevene på Nordnes skole. Vi har mange elever med ulike behov, og alle skal oppleve å være en inkludert. Vi arbeider derfor mye med samhandling på tvers av grupper og trinn og på tvers av alder. Felleskapsbygging ved å møtes på ulike arenaer er også viktig. Når vi møtes til felles opplevelse som samlinger, konserter, tur og annet styrker vi samholdet. Vi er ekstra mange voksne på skolen vår, blant annet fordi vi har en mangfoldig elevgruppe. Og vi tror at dette er med på å styrke arbeidet med sosial kompetanse. 4

4 Innhold 1. Overordnet mål:... 6 A. Tiltak for å fremme et godt elevmiljø B. Trivselsreglene Opplæring i sosiale ferdigheter... 8 A. Undervisningsmål for de ulike trinn:... 8 B. Steg for steg... 9 C. Ingen Utenfor D. Samspillsmetoden Dialog Skole og klassemiljøtiltak - Ansvarsfordeling Samarbeid hjem - skole A. Vi ønsker at de foresatte skal: B. Vi ønsker at de voksne på skolen skal: Handlingsplan mot mobbing A. Hva er mobbing? B. Forebyggende tiltak: Stopp - til de som plager deg eller andre Trivselsreglene på Nordnes skole Steg for Steg Sinnataggen SAMSPILLSMETODEN DIALOG PRINSIPPER FOR GODT SAMSPILL Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 1-2.trinn Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 3-4.trinn Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 5-7.trinn

5 1. Overordnet mål: Arbeide med å forebygge mobbing og iverksette nødvendig tiltak for å stanse slik atferd. Alle elever skal oppleve inkludering og ingen skal holdes utenfor. Alle elever skal oppleve glede, motivasjon og mestring på skolen. Alle elever skal lære å ta ansvar for, og passe på seg selv og andre. Respekt for ulikhet. A. Tiltak for å fremme et godt elevmiljø. Trivselsreglene Opplæring i sosiale ferdigheter på alle trinn Skolemiljøtiltak Klassemiljøtiltak Skole hjem samarbeid Handlingsplan mot mobbing Ingen utenfor Dialog Aktivt elevråd 6

6 B. Trivselsreglene Disse reglene skal kontaktlæreren jevnlig gjennomgå gjennom skoleåret: Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Vi skal være snille og greie med hverandre. Elevene skal høre på de voksne. De voksne skal høre på eleven. Ute kan vi løpe, inne skal vi gå. I friminuttene er vi ute, og vi kler oss etter været. Vi vil ha det pent og ordentlig rundt oss Vi skal si i fra til voksne med en gang vi opplever eller ser mobbing! Å si i fra betyr å hjelpe barn til å få det bedre! Stopp til de som plager deg eller andre. Stopp når leken går for langt. Stopp til deg selv når du gjør noe dumt. Regler for bruk av Hammock 1) Det er kun tillatt å være to personer i Hammocken samtidig 2) Når Hammocken er i bruk skal ingen andre barn eller voksne være innenfor gjerdene eller i sandkassen 3) Vi står fint i kø og venter på tur dersom det er kø kan vi bruke Hammocken ett minutt om gangen 4) Elevene fra gruppene går foran køen 7

7 2. Opplæring i sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter er et av de viktigste fagene i skolen - Sosiale ferdigheter må læres - Sosiale ferdigheter må trenes på og brukes - God oppførsel kommer ikke av seg selv Alle voksne, på skolen og hjemme må signalisere de samme holdningene til barna. A. Undervisningsmål for de ulike trinn: Her foreligger noen forslag til sosiale undervisningsopplegg for de ulike trinnene. De konkrete undervisningsmålene for sosiale ferdigheter legges inn i fagplanene på de ulike trinn klasse: Steg for steg, utvalg og ideer fra andre opplegg, eks. "Ingen utenfor"-opplegg. Det er mitt valg. Samspillsmetoden dialog. 2. klasse: Undervisningsopplegg om positiv selvhevdelse og forebygging av overgrep. Noen leksjoner finner du i Steg for Steg klasse: Utvalgte leksjoner fra Steg for steg Trening og praktisering av problemløseren og sinnataggen. Ingen utenfor har mange gode undervisningsopplegg som kan brukes i klassens time 8

8 B. Steg for steg 1. Vi trener empati Kunne gjenkjenne andres følelser Se ting fra andres synsvinkel Kunne føle med andre 2. Impulskontroll Hvordan løse problemer? Trening av sosiale ferdigheter 3. Sinnekontroll Hva gjør vi når vi blir sinte? Hvordan roer vi oss ned? - Det skal være oppfriskning / kurs i disse oppleggene minst en gang hvert halvår for personalet. - Foreldrene skal gjennom foreldremøter få kjennskap til oppleggene, og få mulighet til å bruke strategiene problemløseren og sinnataggen hjemme. - Det skal utarbeides mål-ark i sosial kompetanse for hvert klassetrinn Problemløseren 1. Hva er problemet? 2. Hvilke løsninger finnes? 3. Spør for hver løsning: Er det trygt? Hva vil de andre føle? Er det rettferdig? Vil det hjelpe? 4. Velg en løsning og prøv den ut! 5. Hjelper det? Hvis ikke, prøv en annen løsning! Sinnataggen 1. Hvordan føler du deg? 2. Ro deg ned: trekk pusten dypt tre ganger tell sakte baklengs tenk på noe hyggelig si til deg selv: jeg er rolig 3. Tenk høyt og løs problemet steg for steg. 4. Tenk over hva som skjedde: Hvorfor var jeg sint? Hva gjorde jeg? Hva hjalp? Hva hjalp ikke? Hva kunne jeg gjort annerledes? 5. Greide jeg det bra? 9

9 C. Ingen Utenfor Skolestart med hele skolen i gymsal med fokus på at vi er en "Ingen Utenfor"- skole. Hvert klassetrinn avsetter 2-3 timer i måneden med aktiviteter fra hvert av de ulike temaene i arbeidsheftene fra de 3 årene. Temamateriell fra "Ingen utenfor" skal brukes i elevrådet. Elevene viser frem utdrag fra aktivitetene på avslutninger med foreldre og i andre sammenhenger. Kontaktlærer informerer om "Ingen Utenfor" på foreldremøte. Internasjonal dag i forbindelse med FN-dag med aktiviteter og oppgaver fra temaene i "Ingen Utenfor"-heftene. Hele skolen involveres i en aktivitetsløype med grupper delt på de ulike trinn. 10

10 D. Samspillsmetoden Dialog 7 PRINSIPPER FOR GODT SAMSPILL 1. VIS AT DU BRYR DEG 2. JUSTER DEG 3. SNAKK HYGGELIG OM DET DEN ANDRE ER OPPTATT AV 4. GI ROS OG ANERKJENNELSE 5. FELLES FOKUS 6. GI MENING 7. SETT POSITIVE GRENSER På Nordnes skole har vi bestemt at Samspillsmetoden Dialog skal være en sentral metode for å videreutvikle kommunikasjon og samspill med elever på ulike trinn og med ulike forutsetninger. Samspillmetoden Dialog har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet med andre som er særlig viktige for å fremme utvikling. Kvaliteten på barnas daglige sosiale nettverk er det mest avgjørende for deres fremtidige positive utvikling og selvbilde. Samspillsmetoden Dialog skal først og fremst bevisstgjøre oss som omsorgsgivere for de sider av samspillet med barna som er spesielt viktige for denne utviklingen. 11

11 3 Skole og klassemiljøtiltak - Ansvarsfordeling - Ansvarsdeling. Plaging og mobbing er et fellesansvar! De voksne ved skolen skal jevnlig diskutere vanskelige elevsaker i team og andre egnede fora. Alle alvorlige konflikter skal informeres om til foresatte, kontaktlærer og skolens ledelse. - Årlig trivselsundersøkelse blant elevene om høsten. Ansvar: Elevrådet og kontaktlærerne - Årshjul for elevaktiviteter Ansvar: Skolens ledelse. - Gode inspeksjonsrutiner. Minst to voksne, bruke gule vester. Ansvar: Administrasjon og alle voksne som har inspeksjon. - Trivselslederprogrammet. Åtte elever på hvert trinn er trivselsledere med ansvar for å aktivisere medelever i friminuttene. Trivselsaktivitetene skjer mandag torsdag. Ansvar: Trivselslederkontakt, elevrådet og sosiallærer - STOPP regelen. Trekkes frem og minnes på i alle aktuelle situasjoner. Ansvar: Sosiallærer og alle voksne ved skolen - Trivselsreglene. Gjennomgås ved skolestart, jevnlig fokus. Ansvar: Skolens ledelse, alle kontaktlærere, SFO. Elevråd. Tillitsvalgte fra alle klasser. Ca. 1 gang pr. måned. Skal ha reell innflytelse på relevante elevsake Ansvar: Kontaktlærer. Kontaktlærer følger opp de tillitsvalgte + klasseråd. - Fadderkurs innføres. Ansvar: Elevrådet /Sosiallærer - Fadderordning. Gruppevis. 4.trinn er faddere for 1.trinn, 5.trinn er faddere for 2.trinn. Ansvar: Skolens ledelse og kontaktlærere i de aktuelle klassene - Alle klassene lager enkle og positive klasseregler. Elevene skal være med å bestemme. Skolen anbefaler å ikke ha flere enn fem regler. Ansvar: Kontaktlærer. 12

12 - Elevsamtaler. Planlagte, formelle samtaler med hver enkelt elev 1 gang pr. år. Uformelle samtaler ved behov. Ansvar: Kontaktlærer - Familiegrupper / vennegrupper. Småskoletrinnet Ansvar: Kontaktlærer og foreldrene sammen etter egen plan for samarbeid. - Klasseråd. / klassemøte Ukentlig møte med innhold som sosial trening, mobbing, plaging, saker til elevråd, positive tiltak og annet Ansvar: Kontaktlærere, Elevråd - Elevmedvirkning og undervisningsformer som fremmer samarbeid Ansvar: Lærere og skolens ledelse. - Plan for sosiale aktiviteter i klassen Ansvar: Kontaktlærer og Klassekontakter. - Samhandling gruppe / klasse Ansvar: Alle kontaktlærere i grupper og klasser. 13

13 4. Samarbeid hjem - skole Et godt og nært samarbeid med de foresatte er en viktig forutsetting for å lykkes. Vi ønsker at dette samarbeidet skal være preget av: Åpen og konstruktiv kommunikasjon Gjensidig tillit og respekt Felles holdninger overfor barna God informasjon begge veier Sosiale tiltak for et godt miljø A. Vi ønsker at de foresatte skal: Oppmuntre elevene til å ha en positiv holdning til skolen Vise interesse og respekt for skolen og skolearbeid Gi barna leksestøtte Ta rask kontakt med skolen hvis eleven har problemer eller det har skjedd viktige hendelser i barnas liv Delta og vise engasjement i skolen, foreldremøter, arrangementer, familiegrupper, stille som klassekontakter mm Sette seg inn i, og støtte opp om skolens regler og standard for oppførsel Sjekke meldemappe, lekseplaner, beskjeder, og påse at riktig utstyr er med til skolen Være velkommen til å bidra med gode innspill og ideer B. Vi ønsker at de voksne på skolen skal: Opptre som et lag med felles ansvar og holdninger overfor alle elevene Være klare og tydelige voksne Følge opp og være lojale mot de regler og opplegg som er bestemt Følge opp uønsket atferd på stedet Kontakte hjemmet når problemer oppstår Gi den undervisning eleven har krav på ut fra evner og anlegg Vise respekt og omsorg for hvert enkelt barn Sørge for jevnlig informasjon til elever og foresatte om mål, planer og resultater 14

14 5. Handlingsplan mot mobbing Vi ønsker et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing og vold, og derfor vil vi arbeide aktivt med å forebygge negativ elevatferd. Vi vil bekjempe mobbing gjennom godt forebyggende arbeid. Vi har utarbeidet gode metoder for å takle problemet, og det er viktig at skolens regler og metodene følges opp både av elever, ansatte og foresatte.. A. Hva er mobbing? "Mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en viss ubalanse i styrkeforholdet. Den som blir utsatt for de negative handlingene, har problemer med å forsvare seg og er ofte nesten hjelpeløs overfor den eller dem som plager ham eller henne." (Dan Olweus, "Mobbing i skolen" 2002) Mobbing har 3 hovedkjennetegn ( Mobbing kan omfatte både utsagn og handlinger som oppleves vonde og ubehagelige. Mobbing er gjentagelser (fra 2-3 ganger pr mnd) av det vonde og ubehagelige over tid. Mobbing innebærer en styrkeforskjell fysisk eller psykisk, slik at den som blir mobbet ikke klarer å forsvare seg. Mobbing kan utføres på mange måter: ( Mobbing kan utøves av en eller flere personer. Mobbing kan være verbal (kallenavn og baksnakking). Mobbing kan være sosial (å bli holdt utenfor). Mobbing kan være materiell (få ødelagt eiendeler). Mobbing kan være fysisk (bli slått og sparket). Mobbing kan være psykisk (trusler). Mobbing kan være skjult (holdt utenfor og ignorert). Mobbing kan være gjennom digitale medier (internett/ sms). Det er ofte tilskuere når mobbing skjer. Mobberet og offeret misforstår tilskuernes holdninger. De tror tilskuerne er mer positive til handlingen enn de faktisk er. Hvis tilskuerne har mot til å gripe inn og støtte offeret, er dette ofte effektivt i forhold til å stoppe mobbingen. Meld ifra til noen voksne eller gi en beskjed i postkassen til sosiallærer. 15

15 B. Forebyggende tiltak: Alle har et ansvar for å si ifra hvis man oppdager at noen blir mobbet eller det brukes vold. Å si ifra er ikke å sladre, men å hjelpe! Sosial samhandling og samspill skal være regelmessig tema på klassemøter, foreldremøter, personalmøter og i elevråd. Konfliktløsningsmetoden i Steg for Steg skal gjennomgås ved oppstart av hvert skoleår og ellers ved behov. Andre forebyggende metoder som Samspillsmetoden Dialog, "Ingen utenfor" og "Det er mitt valg" brukes for å oppøve empati og sosiale ferdigheter. Ved oppstart av hvert semester skal trivselsregler og forebyggende tiltak på skolenivå og klassenivå være tema. Dette arbeidet må følges opp gjennom hele skoleåret, både på skolen og i hjemmet. Alle elever undertegner en avtale om bruk av skolens datamaskiner for å forebygge digital mobbing. Disse avtalene er tilpasset de ulike aldersgruppene, og er vedlagt dette dokumentet på sidene C. Hva gjør vi når mobbing eller bruk av vold skjer? 1. Grip inn umiddelbart når man får melding om, eller oppdager mobbing eller bruk av vold. 2. Løs den akutte situasjonen og ta offeret til et trygt sted. Det er den som blir forulempet som har krav på oppmerksomhet først. 3. Snakk med de involverte parter enkeltvis. Alle har rett til å bli hørt, og få fremlagt sin forståelse av hendelsen. 4. De foresatte skal informeres om uønsket atferd 5. Elever, personale og foresatte ansvarliggjøres i forhold til å ha kontinuerlig fokus på problemet. 16

16 D. Tiltak ved uønsket atferd 1. Samtaler og oppfølging av de involverte parter. De voksne som griper inn i situasjonen skal følge opp, og sørge for at kontaktlærer informeres om hendelsen. "Sinnataggen" og "Problemløseren" skal brukes av de voksne. 2. Foresatte informeres og innkalles eventuelt til samtale avhengig av alvorlighetsgrad. 3. Klassemøter i respektive klasser med fokus på konfliktløsning og ansvarliggjøring av de som er tilskuere til det som foregår. 4. Sosiallærer og skolens ledelse trekkes inn ved behov 5. Mobberen kan trekkes ut av fastgruppen for en kortere periode, og være gjesteelev i en annen klasse 6. Pedagogisk psykologisk tjeneste kontaktes ved behov 7. Ved alvorlige hendelser skal politiet kobles inn E. Hvordan skal Sosial læreplan følges opp? Sosial læreplan skal være fast punkt på foreldremøtene. Sosial læreplan skal være fast punkt i FAU og i Elevråd. Sosial læreplan skal være fast innslag i klassemøter og på personalmøter. Sosial læreplan og elevoppfølging skal være i fokus på lærernes teammøter og på personalmøter. 17

17 STOPP - regelen Stopp - til de som plager deg eller andre Stopp - når leken går for langt Stopp - til deg selv når du gjør noe dumt 18

18 Trivselsreglene på Nordnes skole Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Vi skal være vennlige med hverandre. Elevene skal høre på de voksne, og de voksne skal høre på eleven. Ute kan vi løpe, inne skal vi gå. I friminuttene er vi ute, og vi kler oss etter været. Vi vil ha det pent, ryddig og ordentlig rundt oss 19

19 Steg for Steg 1. Vi trener empati kunne gjenkjenne andres følelser se ting fra andres synsvinkel kunne føle med andre 2. Impulskontroll hvordan løse problemer trening av sosiale ferdigheter 3. Sinnekontroll hva gjør vi når vi blir sinte hvordan roer vi oss ned 20

20 Sinnataggen 1. Hvordan føler du deg? 2. Ro deg ned: trekk pusten dypt tre ganger tell sakte baklengs tenk på noe hyggelig si til deg selv: jeg er rolig 3. Tenk høyt og løs problemet steg for steg 4. Tenk over hva som skjedde: Hvorfor var jeg sint? Hva gjorde jeg? Hva hjalp? Hva hjalp ikke? Hva kunne jeg gjort annerledes? Greide jeg det bra? 21

21 SAMSPILLSMETODEN DIALOG 7 PRINSIPPER FOR GODT SAMSPILL 1. VIS AT DU BRYR DEG 2. JUSTER DEG 3. SNAKK HYGGELIG OM DET DEN ANDRE ER OPPTATT AV 4. GI ROS OG ANERKJENNELSE 5. FELLES FOKUS 6. GI MENING 7. SETT POSITIVE GRENSER 22

22 Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 1-2.trinn Avtale om bruk av skolens datamaskiner NORDNES SKOLE Elev: Trinn: Passordet jeg har fått er bare mitt, og jeg skal ikke si eller vise det til andre Jeg bruker bare skolens datamaskiner når jeg får tillatelse til det Mat og drikker holder jeg borte fra datamaskinene Jeg har tilgang til It s learning Jeg sender bare hyggelige meldinger på It s learning, og bare til barn og voksne jeg kjenner På datarommet bruker jeg rolig innestemme, og rydder etter meg Avtalen er lest av elev og foresatte Sted og dato: Elevens signatur: Kontaktlærers signatur: Foresattes signatur 23

23 Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 3-4.trinn Avtale om bruk av skolens datamaskiner NORDNES SKOLE Elev: Trinn: Passordet jeg har fått er bare mitt, og jeg skal ikke si eller vise det til andre Jeg bruker bare skolens datamaskiner når jeg får tillatelse til det Jeg går bare inn på nettsider jeg får lov til både i skole og SFO-tid. Det er de voksne ved skolen som bestemmer hvilke sider jeg kan bruke Mat og drikker holder jeg borte fra datamaskinene Jeg sender bare hyggelige meldinger på It s learning, og bare til barn og voksne jeg kjenner Jeg melder fra til en voksen dersom jeg får ubehagelige meldinger på nettet, og dersom jeg tror noen har gitt seg ut for å være meg på Internett Bilder av og informasjon om andre legger jeg bare ut dersom jeg har fått skriftlig tillatelse til det Jeg logger alltid av maskinen når jeg går Avtalen er lest av elev og foresatte Sted og dato: Elevens signatur: Kontaktlærers signatur: Foresattes signatur 24

24 Avtale om bruk av skolens datamaskiner for elever på 5-7.trinn Avtale om bruk av skolens datamaskiner NORDNES SKOLE Elev: Trinn: Passordet jeg har fått er privat, og jeg skal ikke si eller vise det til andre. Dersom jeg har mistanke om at andre kjenner mitt passord melder jeg fra til en voksen om dette snarest Jeg bruker bare skolens datamaskiner og annet digitalt utstyr når jeg får tillatelse til det Mat og drikker holder jeg borte fra datamaskinene Jeg viser respekt for andre på Internett. Mobbing på nett er minst like alvorlig som annen mobbing. Bilder av og informasjon om andre legger jeg bare ut dersom jeg har fått skriftlig tillatelse til det Jeg går kun inn på nettsider skolen tillater, og kan selv vurdere om jeg går over grensen for hva som kan være akseptabelt. Sider med støtende innhold holder jeg unna! Jeg logger alltid av datamaskinen før jeg forlater den, og sørger for at det ser ryddig ut Avtalen er lest av elev og foresatte Sted og dato: Elevens signatur: Kontaktlærers signatur: Foresattes signatur 25

25 Regler for bruk av Hammock 1) Det er kun tillatt å være to personer i Hammocken samtidig 2) Når Hammocken er i bruk skal ingen andre barn eller voksne være innenfor gjerdene eller i sandkassen 3) Vi står fint i kø og venter på tur dersom det er kø kan vi bruke Hammocken ett minutt om gangen 4) Elevene fra gruppene går foran køen 26

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016

Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Sosial kompetanseplan 2015 / 2016 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter (August og september) 1 Kommunikasjon og klasseromsferdigheter: Jeg kan lytte til andre Jeg kan rekke opp hånda når jeg vil si noe

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING

SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE juni 2007 Lokal handlingsplan SOSIAL KOMPETANSEUTVIKLING Åsveien skole glad og nysgjerrig Innhold Innledning 1.0. Mål 1.1. Kunnskapsløftet 1.2. Definisjon

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skole Opplandsveien 65 4877 GRIMSTAD Sentralbord Rektor Fagleder Pauserom avd. Regnbuen Pauserom avd. Nordlys SFO 37 25 0691 37 25 0692 37 25 0693 37 25 0688 37 25 0696 37250695 90 14 80 59 Grimstad

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Singsaker Skole. Plan mot mobbing

Singsaker Skole. Plan mot mobbing Singsaker Skole Plan mot mobbing 1 Fakta om mobbing... 3 1.1 Hva er mobbing?... 3 1.2 Tilskuerne... 3 2 Forebyggende arbeid... 4 2.1 På skolenivå... 4 2.2 På klassenivå... 4 2.3 På individnivå... 4 2.4

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og ANTISOSIAL ATFERD FOR MARKABYGDA MONTESSORISKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og ANTISOSIAL ATFERD FOR MARKABYGDA MONTESSORISKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og ANTISOSIAL ATFERD FOR MARKABYGDA MONTESSORISKOLE Alle som er knytte til skolen eller lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HVA ER EN KONFLIKT I en konflikt er det to jevnbyrdige parter. Konflikter kan løses og avsluttes på laveste nivå av elevmeklere eller voksne.

HVA ER EN KONFLIKT I en konflikt er det to jevnbyrdige parter. Konflikter kan løses og avsluttes på laveste nivå av elevmeklere eller voksne. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hafslundsøy skole Generelt: Utdrag fra Opplæringsloven 9a-: 9a-1 Generelle krav: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ

Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ Moen skole PLAN FOR GODT SKOLEMILJØ 2015/2016 Mål: Alle elever skal ha et trygt og trivelig klasse- og skolemiljø. Trivselsmål: Alle elever skal trives ved Moen skole. Trygghetsmål: Ingen elever skal oppleve

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid!

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller flere går mot en eller en liten gruppe. Denne handlingen som gjentas

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Fjære ungdomsskole Våren 2010 1 En prinsipiell tilnærming: skolens ordensreglement (innledning) Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen.

Sosial kompetanse. - Elever har behov for å tilhøre et fellesskap, for eksempel klassen eller vennegjengen. Elever har behov for sosial tilhørighet. For at eleven skal kjenne seg som en del av det sosiale fellesskapet må hun/ han besitte en sosial kompetanse som sikrer innpass. - Elever har behov for å tilhøre

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Plan for samarbeid hjem skole

Plan for samarbeid hjem skole Plan for samarbeid hjem skole Moen skole, Askim Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE

PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE PLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE KARLSØY KOMMUNE mail:postmottak@karlsoy.kommune.no, tlf 77746000 1 INNLEDNING Karlsøy kommune Plan for sosial kompetanse er laget i samarbeid mellom kommunens skoler, og planen

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Side 1 av 5 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 9a-3 Skolens psykososiale miljø. Opplærinsgslovens 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing Jappa Skole 2013

Tiltaksplan mot mobbing Jappa Skole 2013 Tiltaksplan mot mobbing Jappa Skole 2013 Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer