SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE"

Transkript

1 SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

2 Forord Våren 2002 og skoleåret 2002/2003 arbeidet personalet ved Vang skole med å lage en sosial læreplan for skolen. Vi hadde seminar for hele personalet om skolemegling, kurs med Jan Klinkenberg - PPT og Brit Neumann som er ansvarlig for å utarbeide sosial læreplan for Eidsvoll kommune. Lærerpersonalet var på studiebesøk på Heggedal skole, og SFO- personalet deltok på eget kurs i forhold til konfliktiøsing i SFO. Denne planen er et resultat av denne felles satsingen på skolen. Skolen er en arena hvor alle møtes. Elevene har ulik erfaringsbakgrunn, ulike forkunnskaper og ferdigheter. Vi må møte alle disse ut fra de forutseninger den enkelte har, skape trygge forhold og bygge opp deres selvtillit og støtte den enkelte i sin utvikling til å takle morgendagens samfunn. Vi håper at denne sosiale læreplanen vil være til god hjelp i dette arbeidet. Skoleåret 2003/2004 prøvde vi ut planen. Den har vært oppe til evaluering og høring i lærerpersonalet, i SFO-personalet og i FAU. Planen er nå revidert ut fra høringen, og vil gjelde fra skoleåret 2004/2005. Vang skole 31. august "Å ta hensyn, vise medfølelse og ha omtanke for andre, er noe vi trenger i dagens samfunn. Å legge til rette for felles opplevelser og samhandling, er viktig for dagens skole. Bare gjennom samvær med andre kan vi lære hvordan vi skal oppføre oss. " 2

3 INNHOLD Forord. s. 2 Begrunnelse s. 4 Mål. s. 4 Orden og miljø... s. 5 Uteskole. s. 6 Opplæring i sosiale ferdigheter.. s. 7 Steg for steg s. 7 Hva er Lions Quest s. 7 Skolemegling. s. 8 Fadderordningen s. 9 Rutiner for skole/hjem samarbeid. s. 10 Årskalender for Vang skole... s. 11 Kvarteret s. 12 Forventninger til lærere og assistenter.. s. 13 Forventninger til eleven s. 13 Forventninger til de foresatte s. 14 Ordensregler. s. 15 Manifest mot mobbing s. 16 Handlingsplan mot mobbing s. 17 Tiltaksplan ved vold. s. 19 Kvalitetssikring av planen s. 20 3

4 BEGRUNNELSE Barn og unge tilbringer stadig mer tid sammen utenfor hjemmet. Enkelte barn er på skolen/ SFO fra kl 0700 til 1630 hver dag. Dette omfatter store deler av døgnet, og fører til at mye av sosialiseringen må foregå utenfor hjemmet. I tillegg blir barn og unge i dag utsatt for en massiv påvirkning fra omgivelsene gjennom reklame, film, TV, gruppepress osv. Dette må de lære å sortere og det må skapes holdninger som er med på å skape en positiv vekst hos den enkelte. Det stilles store sosiale krav til elever, men tradisjonelt undervises det lite i dette. Sosial kompetanse er den enkeltes verktøykasse for sosial mestring. Skolen/SFO må derfor i samarbeid med foreldre, være med på å gi barn ferdigheter til å takle hverdagen på best mulig måte. Læreplanen L 97 sier i innledningen at:, Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, Videre fremhever læreplanen en del grunnverdier som skolen skal jobbe for gjennom sitt daglige arbeide. Det er bl.a. likeverd, solidaritet, likestilling, respekt og toleranse. Læreplanen (s. 41) fremhever også at den enkelte elev har ansvar og plikt for egen og andre elevers framgang. Dette gjelder oppgaver som fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre elever o.s.v. Det er foreldrene som har primæransvaret for oppfostring av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeid mellom skole og hjem. Skolen må i forståelse og samarbeid med hjemmene bistå i barnas utvikling og den må trekke foreldrene med i utviklingen av miljøet rundt opplæringen og i lokalsamfunnet. (L 97 s. 44). MÅL Vang skole har i sin handlingsplan laget en visjon for sin virksomhet. Denne visjonen er også utgangspunkt for denne planen. ELEVEN I SENTRUM På Vang skole er alle trygge og trives, og elevene er med og tar ansvar for egen læringsprosess, for hverandre og omgivelsene. Når det gjelder trening i sosial kompetanse, har vi laget følgende målsettinger for skole/sfo: Vi skal på best mulig måte sikre at barn og voksne er trygge på skolen, og at alle skal vise respekt for hverandre og for omgivelsene. Alle elevene skal føle seg velkommen på skolen, bli sett og tatt på alvor. Vi skal gjennom vårt daglige arbeid bygge opp den enkelte elevs selvtillit. Hver enkelt elev skal oppleve mestring hver dag. Vi skal gjennom vårt daglige arbeid legge til rette for å trene og utvikle sosial kompetanse hos elevene. Disse målene gir grunnlag for planens innhold og forslag til aktiviteter. 4

5 ORDEN OG MILJØ En viktig del av den sosiale kompetansen til elevene er å lære seg til å ta ansvar for omgivelsene, og å holde god orden. Vi har derfor gitt elevene noen oppgaver som er med på å trene disse ferdighetene. Ute-områder: Alle har et ansvar for å holde skoleområdet pent og ryddig slik at alle trives. Hver klasse har sin rode å rydde. ( Se kart ) Ganger og garderober : Gjør ditt beste for å holde orden i egne saker. Ta med hjem det du ikke trenger. Alle tømmer garderobene til alle ferier dvs. høst og vinterferien, jul, påske og sommerferien. Oppbevar ting i hyllene og på knaggene slik at gulvet blir lettere å vaske. Skoene settes på skohyllene. Her skal det inn kart over uteområdet 5

6 UTESKOLE Vang skole har flere uteområder som brukes i undervisningen. Siste området som er tatt i bruk, er gapahuken i Ørenmarka (2004/2005). Den skal nyttes av mellomtrinnet (5. 7. årstrinn). De andre områdene vi bruker er Lobakken for 1. årstrinn, Eika for 2. årstrinn og Engerhaugen/Blåveisskogen for 3. og 4. årstrinn. I tillegg til undervisning, blir uteskoledagene også brukt til trening i sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter vi øver på når vi har uteskole: Ta hensyn til hverandre når en går til og fra området. (køordning, ikke plage, tulle med hverandre når en går) Lage og følge gode rutiner for det som skal skje/gjennomføres på uteområdet. o Eks. At alle får sitteplass og plass til sekkene sine. o Orden og system, rutiner på hva som skjer ved oppstart Samarbeide og forholde seg positivt til alle i den gruppa de er i, -(lærerstyrt eller selvvalgt) - både ved pålagte og selvvalgte oppgaver / aktiviteter. Utvikle konstruktivt fellesskap som gjør det lettere å løse eventuelle konflikter) Bruke måltid / spisepause til en felles inkluderende samlingsstund, med (selvlaget) bål som sentrum (praktisk ved grilling og lignende). Utvikle evne til å dele opplevelser, undre seg sammen og utvikle kreativitet i møte med naturen. (Forskning) Lære seg å ta vare på hverandre og naturen. o Hva gjør vi når noen fryser? o Rydde etter seg selv, og andre. Hva skjer når søpla blir liggende igjen? o Hva gjør vi når noen har glemt mat, utstyr? Se egen Bruksplan for uteområdene i forhold til konkrete opplegg på de ulike klassetrinn. 6

7 OPPLÆRING I SOSIALE FERDIGHETER. På Vang skole bruker vi følgende undervisningsopplegg for å trene elevene i sosiale ferdigheter: STEG FOR STEG og LIONS QUEST Det er mitt valg 1. årstrinn: Steg for steg, - et undervisningsprogram for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning: Preschool materiellet årstrinn: Steg for steg: - et undervisningsprogram for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning årstrinn: Lions Quest Det er mitt valg HVA ER STEG FOR STEG? - et voldsforebyggende og empatifremmende handlingsprogram - et undervisningsprogram for å lære barn sosiale ferdigheter. Opplegget er delt i tre deler. Vi trener empati: * kunne gjenkjenne andres følelser * kunne se ting fra andres synsvinkel * kunne føle med andre Vi lærer å kontrollere impulsene våre: * hvordan løse problemer * trening av sosiale ferdigheter Vi lærer å beherske sinnet vårt: * hva skal vi gjøre når vi blir sinte * hvordan unngå slåsskamp * hvordan roe seg ned HVA ER LIONS QUEST Det er mitt valg - et undervisningsopplegg som fremmer godt klassemiljø - et undervisningsopplegg som fremmer selvtillit og evne til å ta egne valg - et undervisningsopplegg som er rusforebyggende i forhold til alkohol, tobakk og narkotika. 7

8 SKOLEMEGLING Skolemegling er et konfliktløsingsprogram, hvor elevene er meglere og hjelper hverandre å løse konflikter. Programmet bygger på samme grunntanke som konfliktrådet arbeider etter konflikten tilbake til partene. Elevene øves i dialogkompetanse og tar selv ansvar for å løse konflikter. Skolen har et meglerkorps bestående av elever fra 6. og 7. årstrinn. For å drifte denne opplæringen og meglerkorpset, har vi en meglerkontakt som har 2 timer/uke til dette arbeidet. Opplæring: Høsten på 6. årstrinn: - Workshop i klassene 4 x 2 timer Konfliktforståelse Kommunikasjon Samarbeid Skolemegling I desember på 6. årstrinn: Dagskurs - utdanning av 4 meglere fra hver klasse. Meglerne besøker årstrinn i august/september for å presentere seg og fortelle om megling i klassene. Dette gjentas i januar, da blir de nye meglerne presentert. Meglersamling ca en gang i måneden. 8

9 FADDERORDNINGEN Fadderordningen gjør at vi føler ansvar for dem som er mindre enn oss og vi blir kjent med og trygge på hverandre. 5. årstrinn er faddere for 1. årstrinn 6. årstrinn er faddere for 2. årstrinn 7. årstrinn er faddere for 3. årstrinn 1 Når elevene kommer i 4. årstrinn skal de lære å bli faddere. I april gjennomgår de et fadderkurs. På kurset lærer de om ansvar og plikter for de som er mindre. Kurset ledes av en fra administrasjonen ved skolen. 2 Hver fadderklasse skal lage en plan for hva de vil gjøre for fadderbarna sine i løpet av skoleåret. Ansvaret for dette ligger hos læreren sammen med elevene. Det vil også være nyttig å ha med kontaktlæreren til fadderbarna i planleggingen. Planen skal være klar før 1. september. 3 Aktiviteter - 1. og 5. årstrinn en aktivitet i måneden - 2. og 6. årstrinn tre aktiviteter i halvåret - 3. og 7. årstrinn tre aktiviteter i halvåret - 4. årstrinn er med fadderbarna på en av førskoledagene - fadderklassene sitter sammen på kvarteret 9

10 RUTINER FOR SKOLE/HJEM SAMARBEID Før skolestart: Kommende 1. klasseforeldre møter rektor og kontaktlærere i mars. Her får de informasjon om hvilke forventninger skolen har, og hva det vil si å være skoleforeldre og elever. Ved skolestart: I første halvdel av september arrangeres klassekontaktmøte. FAU (foreldrenes arbeids- utvalg)/skolen starter høstens arbeide med et møte for kontaktlærere, klassekontakter og skolens ledelse. Rektor innkaller. FAU - leder og rektor innleder om årets skole/hjem - samarbeid. Kontaktlærerne og klassekontaktene på hvert trinn møtes etterpå for å legge en årsplan for skole/hjem - samarbeidet. Denne leveres FAU - leder og rektor innen 1. oktober. Klassene bestreber seg på å samkjøre dato for foreldremøter, slik at det ikke blir kollisjoner for de foreldrene som har barn i flere klasser. FAU arrangerer et evalueringsmøte for klassekontaktene, i samarbeid med skolens ledelse, før påske. Klassekontakter: Nye klassekontakter skal velges på foreldremøtet om våren. Det bør velges en kvinnelig og en mannlig klassekontakt + 2 vararepresentanter. Klassekontaktene velges for 2 år om gangen et år som representant og et år som vara. Klassekontaktene skal: være bindeleddet mellom foreldrene til elevene i klassen, kontaktlæreren og arbeidsutvalget i foreldrerådet. i samarbeid med kontaktlærer planlegge foreldremøtene i klassen. ha ansvar for servering på klasseforeldremøtene. ha ansvar for å skrive referat fra klasseforeldremøtene. Referatet gjennomgås i samarbeid med kontaktlærer før det sendes ut. ha ansvar for faste arrangementer i skolens regi ta initiativ overfor skolens administrasjon i tilfelle det er uønsket adferdsutvikling i klassen. tas med på råd når det er snakk om større organisatoriske endringer på klassetrinnet ( eks klassedelingsprosesser) Foreldrene skal bruke klassekontaktene som talerør for generelle saker. Klassekontaktene sørger for å bringe saker inn for FAU hvis det vedrører skolen generelt, og FAU diskuterer/bringer saker inn for rektor. Skolen benytter klassekontaktene som samtalepartnere i saker som gjelder hele klassen. Det er viktig å understreke at klassekontaktene ikke skal involveres i spørsmål vedr. enkeltelever. 10

11 Basketdag Kvarteret Helsesirkel 5. klasse Juleavslutning Adventsgudstjeneste Luciatog Nissefest Kvarteret Karneval Kvarteret Matematikkens dag Kvarteret Naturdag Høstfest Kvarteret Skidag Akedag/utedag Kvarteret Idrettsdag 4. kl avsl. fest Sommerfest Påskekvarteret Furumo Alle klasser på en tur. Kvarteret Ferie Sommeravsl. Balldag Avslutningsfest 7.klasse Skoleaktiviteter skrevet med fet skrift SFOaktiviteter er understreket 11

12 KVARTERET Ved Vang skole arrangeres det Kvarteret en gang i måneden. Dette er en samling hvor alle skolens elever og lærere samles i gymsalen for sosialt samvær og fellessang. Det er klassetrinnene og kontaktlærerne som arrangerer Kvarteret etter oppsatt rekkefølge. Klassene som arrangerer skal: Sørge for at allsangene er tilgjengelig for de andre klassene minst en uke før Kvarteret. Fadderklassene sitter sammen. Fra scenen sitter vi på følgende måte: 1. og 5. årstrinn, 2. og 6. årstrinn, 3. årstrinn, 4. årstrinn og 7. årstrinn. Lede Kvarteret. Lede allsangen. Gjerne ha et eget innslag (en sang, sketsj el.) Lede utgang fra gymsalen. Alle klassene som har klasserom i D-fløyen, går gjennom grupperommene. Disse klassene skal ha på seg innesko eller gå i sokkelesten. Alle klassene som har klasserom i A og B-fløyen går ut gjennom ytterdøren og ut. Yttersko skal settes i gangen utenfor gymsalen. Samlingsstyrer i musikk har ansvaret for at musikkanlegg og mikrofoner er på plass til alle kvarterene. Bibliotek-ansvarlig er behjelpelig hvis klassene ønsker å benytte seg av PC og projektor. Man må da avtale det på forhånd. 12

13 FORVENTNINGER TIL LÆRERE OG ASSISTENTER Ved skolestart hvert år, settes det av godt med tid til å etablere gode og trygge rammer i klassen. I felleskap med elevene lages det klasseregler for å skape et positivt klassemiljø. Alle voksne på skolen er ansvarlig for å delta i å skape et positivt skolemiljø. Vi forventer: - at du lager klasseregler/samværsregler sammen med elevene i løpet av september. - at du bygger relasjoner, blir godt kjent med elevene, og etablerer god kontakt med elevene. - at du har omtanke og respekt for de andre på skolen - at du etablerer god kontakt og samarbeid med hjemmene. - at du har faste rutiner og god orden. - at du sørger for at garderobene blir tømt til feriene. - at du setter deg inn i skolens ordens- og trivselsregler, og håndhever disse. - at du er bevisst din rolle som voksenmodell. - at du er med og tar ansvar for alle elevene ved skolen. - at du lojalt følger opp felles regler ved skolen. - at du, så langt det er mulig, deltar i skolens sosiale liv, møter og lignende. FORVENTNINGER TIL ELEVEN Som elev på Vang skole er du en del av vårt sosiale fellesskap. Du har derfor et ansvar både for deg selv og de andre på skolen. For at vi skal ha et godt miljø på skolen, har vi derfor noen forventninger til deg. Vi forventer: - at du lager klasseregler/samværsregler sammen med lærerne og de andre elevene i klassen i løpet av september. - at du følger de reglene dere bestemmer. - at du har omtanke og respekt for de andre på skolen - at du holder orden i: o egne skolesaker o klasserom o garderobe o eget uteområde - at du sørger for å tømme garderoben til feriene. - at du setter deg inn i skolens ordens- og trivselsregler. - at du løser konflikter/problemer på lavest mulig nivå (eks. skolemegling, klasselærer ) - at du deltar i skolens sosiale liv (klasseaktiviteter, felles aktiviteter o.l) 13

14 FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE Foresatte har hovedansvaret for både opplæringen og oppdragelsen av barnet og ungdommen. Skolen skal hjelpe de foresatte. Samarbeidet mellom skole og hjem baserer seg på gjensidig tillit og respekt for hverandres oppgaver og betingelser, åpenhet for andres synspunkter, presis og riktig informasjon alle veier og et grunnleggende ansvar for inngåtte avtaler. I dette samarbeidet skal foreldrene og de ansatte i skole og SFO utnytte hverandres sterke sider og utveksle synspunkter, slik at barnas opplæring og oppvekst blir best mulig. Vi forventer: - at du sørger for at barnet ditt er uthvilt og har spist før det går på skolen og at det har med matpakke - at du oppfordrer barnet til å skape godt kameratskap - at du roser for innsats og framskritt - at du hjelper barnet ditt med å ha orden i skolesakene, og etter hvert lærer det til å ta ansvar for dette selv - at du følger med på skolearbeidet og leksene - at du ikke snakker negativt om skolen eller lærerne i barnas påhør. - at du hjelper eleven til å forstå skolens regler og at det samtales om disse hjemme. - at meldinger mellom hjem og skole/sfo forgår i meldingsboka/kontaktboka - at du er lojal mot skolen - at du tar kontakt med skolen dersom du har noe på hjertet, evnt. hvis ditt barn eller andre blir plaget. - at du deltar på foreldremøter og konferansetimer og støtter opp om skolens aktiviteter og arrangementer - at du ikke røyker på skolens område eller på tur med elever 14

15 VANG SKOLES VISJON: ELEVEN I SENTRUM På Vang skole er alle trygge og trives, og elevene er med og tar ansvar for egen læringsprosess, for hverandre og omgivelsene ORDENSREGLEMENT FOR VANG SKOLE 1) Jeg har ansvar for å møte til fastsatt tid. 2) Jeg forstyrrer ikke andre i arbeidet deres, alle har krav på arbeidsro. 3) Jeg tar med meg andre i leken, og ødelegger ikke leken for de andre. 4) Jeg har ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke søppelkassene, bruke innesko, henge opp klærne i garderoben o.l.). 5) Jeg tar vare på skolens utstyr og bygninger. 6) Jeg har mobiltelefonen avslått og i sekken i skoletiden. 7) Jeg kaster kun snøball på oppsatt blink. 8) Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 9) Jeg røyker ikke, eller bruker andre rusmidler på skolens område. 10) Mobbing er ikke tillatt. Konsekvenser: Dersom du ikke klarer å følge disse reglene, vil det reageres på en, eller flere av følgende måter: muntlig påtale melding med hjem innkalling av foreldre/foresatte til et møte overføring fra klassen til en annen aktivitet eller tilsyn utvisning fra timen utvisning resten av skoledagen ( i oppl.loven). Rektor foretar utvisningen etter å ha samrådd seg med dine lærere og underrettet dine foresatte. inndragelse av mobiltelefonen for resten av dagen erstatning av ødelagt utstyr med inntil kr. 1000,- Før disiplinære tiltak settes i verk, vil du få gjøre rede for ditt syn. Ordensreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar for at disse reglene blir overholdt. Vang skole

16 VI PÅ VANG SKOLE LOVER: Å ta vare på hverandre. Å godta hverandre slik vi er, respektere hverandre. Å ikke bruke kroppsspråk eller ord som uttrykker noe annet. Å ikke holde noen utenfor. Å si fra hvis vi tror andre blir mobbet. elevråd FAU leder ordfører rektor 16

17 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VANG SKOLE DEFINISJON: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Skolens mål: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår. Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene. Tegn på mobbing kan være: - Dårligere skoleresultater - Eleven vil ikke ut i friminuttene - Kommer veldig tidlig til skolen eller litt for sent - Går omveier til og fra skolen. - Har ødelagte klær og skolesaker. - Stort pengeforbruk. - Vegrer seg for å stå opp om morgenen. - Dårlig appetitt. - Muskel- og skjelettplager. - Angst og depresjon. - Det er vanskeligere å se tegn hos den som mobber. Selv de mest sosialt dyktige elevene kan være plageånder. FORBYGGENDE ARBEID MOT MOBBING HVA NÅR ANSVAR Trivselsundersøkelse hvert år November Rektor Kartlegging av mobbeområder ute og inne med sikte på forbedringer. Kartlegging av elever som trenger spesiell oppfølging i friminuttene. Ved inspeksjon må vi observere og dokumentere eventuelle begivenheter som kan være en del av et mønster Gå gjennom inspeksjonsrutinene. Bruk av vester. Ved skolestart August/september Hele året Ved skolestart / nyansettelser / vikarer Hele personalet Hele personalet Hele personalet Rektor 17

18 Årshjul med innhold om trivselsfremmede Ferdigstilles før Plangruppa / hele aktiviteter. Settes opp i hver klasse. sommerferien personalet. Repetere ordensreglene. Ved skolestart Rektor Repetere ordensreglene i klassen og sende dem hjem til underskrift. Foreldremøter: Elevmiljøet tas opp som tema hvert skoleår. Kompetanseheving av minst to lærere hvert år. Informere de andre i personalet. Eksempelvis Steg for steg. Ved skolestart Før jul Skoleåret Kontaktlærer Kontaktlærer/klassekontakt Rektor Fadderordning. Førskoledagene / skoleåret Aktivt verdivalg Skoleåret (Steg for steg / Lions Quest). Kontaktlærer Kontaktlærer TILTAKSPLAN 1) Alle henvendelser fra elever eller foreldre om mobbing registreres, ifg. definisjon om mobbing. 2) Mobbeoffer og den/de som har utøvd mobbing har samtaler hver for seg med klassestyrer / rektor. 3) De impliserte elevenes forsatte kontaktes av kontaktlærer. 4) De impliserte elevene møtes til en samtale hvor kontaktlærer og rektor er til stede. Det lages en kontrakt mellom elevene. De forsatte blir forevist kontraktene som så underskrives. 5) Rektor i samarbeid med kontaktlærer lager en oppfølgingsplan for kontakt med mobbeofferet og dennes forsatte og for mobber og dennes forsatte. Oppfølgingsplan og kontrakt arkiveres i mappen jf. punkt 1 6) Rektor og kontaktlærer drøfter om andre parter som PPT, barnevern eller politi skal inn i saken. 18

19 TILTAKSPLAN VED VOLD Definisjon: Vold er et bevisst overgrep på enkeltmenneskers fysiske helse, med intensjon om skade. 1. Når en elev eller voksen er blitt utsatt for vold, skal kontaktlærer/rektor fylle ut skademelding. Kopi oppbevares i egen perm. 2. Hvis en voksen må gripe inn med tvang overfor en elev, skal han/hun skrive tvangsrapport i egen perm. 3. Rektor sørger for at den som er blitt utsatt for vold, sendes til lege. 4. Rektor underretter foresatte til den som er blitt utsatt for vold. 5. Rektor underretter foresatte til voldsutøveren. 6. Rektor og kontaktlærer har en samtale med den som er blitt utsatt for vold så raskt som mulig. 7. Rektor og kontaktlærer har samtale med voldsutøveren og dennes foresatte så raskt som mulig. 8. Rektor utarbeider en reaksjonsplan og en oppfølgingsplan. (Se tiltaksplan mot mobbing). 9. Rektor vurderer om saken bør meldes til politiet. Foresatte til, eller eventuelt den voksne som har vært utsatt for vold, kan anmelde forholdet. 10. Etter en voldsepisode skal rektor gå gjennom skolens rutiner med personalet. 19

20 KVALITETSSIKRING AV PLANEN Tiltak Planlagt gjennomført Ansvar: Utført (dato) Uteskole Hele året Lærere Opplæring i sosiale ferdigheter Steg for steg Lions Quest - Det er mitt valg Skolemegling Opplæring av 6. klasse og nye meglere Fadderordning Fadderopplæring i 4. klasse Lage plan for årets aktivitet. Skole/hjem samarbeid Klassekontaktmøte Evalueringsmøte Møte med nye 1. klasseforeldre Utarbeide klasseregler/samværsregler i den enkelte klasse/gruppe Timeplanfestes Hele året November/desember Hele året April Før 1. sept Starten av september Før påske I mars I løpet av september Lærere Meglerkontakt Lærere Rektor Lærere Rektor Rektor/FAU Rektor Lærere/ elever Trivselsundersøkelse November Rektor Gjennomgang av inspeksjonsrutiner Ved skolestart Rektor Gjennomgang av ordensregler Ved skolestart Rektor Evaluering av gjennomføring av planen Ved skoleslutt hvert år Rektor Skjemaet skal leveres rektor innen 1. juni hvert år, eller når de ulike aktiviteter er gjennomført. 20

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole SOSIAL LÆREPLAN Nordlandet barneskole 2001 SOSIAL LÆREPLAN for NORDLANDET BARNESKOLE OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer