SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE"

Transkript

1 SOSIAL LÆREPLAN VANG SKOLE

2 Forord Våren 2002 og skoleåret 2002/2003 arbeidet personalet ved Vang skole med å lage en sosial læreplan for skolen. Vi hadde seminar for hele personalet om skolemegling, kurs med Jan Klinkenberg - PPT og Brit Neumann som er ansvarlig for å utarbeide sosial læreplan for Eidsvoll kommune. Lærerpersonalet var på studiebesøk på Heggedal skole, og SFO- personalet deltok på eget kurs i forhold til konfliktiøsing i SFO. Denne planen er et resultat av denne felles satsingen på skolen. Skolen er en arena hvor alle møtes. Elevene har ulik erfaringsbakgrunn, ulike forkunnskaper og ferdigheter. Vi må møte alle disse ut fra de forutseninger den enkelte har, skape trygge forhold og bygge opp deres selvtillit og støtte den enkelte i sin utvikling til å takle morgendagens samfunn. Vi håper at denne sosiale læreplanen vil være til god hjelp i dette arbeidet. Skoleåret 2003/2004 prøvde vi ut planen. Den har vært oppe til evaluering og høring i lærerpersonalet, i SFO-personalet og i FAU. Planen er nå revidert ut fra høringen, og vil gjelde fra skoleåret 2004/2005. Vang skole 31. august "Å ta hensyn, vise medfølelse og ha omtanke for andre, er noe vi trenger i dagens samfunn. Å legge til rette for felles opplevelser og samhandling, er viktig for dagens skole. Bare gjennom samvær med andre kan vi lære hvordan vi skal oppføre oss. " 2

3 INNHOLD Forord. s. 2 Begrunnelse s. 4 Mål. s. 4 Orden og miljø... s. 5 Uteskole. s. 6 Opplæring i sosiale ferdigheter.. s. 7 Steg for steg s. 7 Hva er Lions Quest s. 7 Skolemegling. s. 8 Fadderordningen s. 9 Rutiner for skole/hjem samarbeid. s. 10 Årskalender for Vang skole... s. 11 Kvarteret s. 12 Forventninger til lærere og assistenter.. s. 13 Forventninger til eleven s. 13 Forventninger til de foresatte s. 14 Ordensregler. s. 15 Manifest mot mobbing s. 16 Handlingsplan mot mobbing s. 17 Tiltaksplan ved vold. s. 19 Kvalitetssikring av planen s. 20 3

4 BEGRUNNELSE Barn og unge tilbringer stadig mer tid sammen utenfor hjemmet. Enkelte barn er på skolen/ SFO fra kl 0700 til 1630 hver dag. Dette omfatter store deler av døgnet, og fører til at mye av sosialiseringen må foregå utenfor hjemmet. I tillegg blir barn og unge i dag utsatt for en massiv påvirkning fra omgivelsene gjennom reklame, film, TV, gruppepress osv. Dette må de lære å sortere og det må skapes holdninger som er med på å skape en positiv vekst hos den enkelte. Det stilles store sosiale krav til elever, men tradisjonelt undervises det lite i dette. Sosial kompetanse er den enkeltes verktøykasse for sosial mestring. Skolen/SFO må derfor i samarbeid med foreldre, være med på å gi barn ferdigheter til å takle hverdagen på best mulig måte. Læreplanen L 97 sier i innledningen at:, Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, Videre fremhever læreplanen en del grunnverdier som skolen skal jobbe for gjennom sitt daglige arbeide. Det er bl.a. likeverd, solidaritet, likestilling, respekt og toleranse. Læreplanen (s. 41) fremhever også at den enkelte elev har ansvar og plikt for egen og andre elevers framgang. Dette gjelder oppgaver som fadderordninger, støtte og omsorg for yngre eller andre elever o.s.v. Det er foreldrene som har primæransvaret for oppfostring av sine barn. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeid mellom skole og hjem. Skolen må i forståelse og samarbeid med hjemmene bistå i barnas utvikling og den må trekke foreldrene med i utviklingen av miljøet rundt opplæringen og i lokalsamfunnet. (L 97 s. 44). MÅL Vang skole har i sin handlingsplan laget en visjon for sin virksomhet. Denne visjonen er også utgangspunkt for denne planen. ELEVEN I SENTRUM På Vang skole er alle trygge og trives, og elevene er med og tar ansvar for egen læringsprosess, for hverandre og omgivelsene. Når det gjelder trening i sosial kompetanse, har vi laget følgende målsettinger for skole/sfo: Vi skal på best mulig måte sikre at barn og voksne er trygge på skolen, og at alle skal vise respekt for hverandre og for omgivelsene. Alle elevene skal føle seg velkommen på skolen, bli sett og tatt på alvor. Vi skal gjennom vårt daglige arbeid bygge opp den enkelte elevs selvtillit. Hver enkelt elev skal oppleve mestring hver dag. Vi skal gjennom vårt daglige arbeid legge til rette for å trene og utvikle sosial kompetanse hos elevene. Disse målene gir grunnlag for planens innhold og forslag til aktiviteter. 4

5 ORDEN OG MILJØ En viktig del av den sosiale kompetansen til elevene er å lære seg til å ta ansvar for omgivelsene, og å holde god orden. Vi har derfor gitt elevene noen oppgaver som er med på å trene disse ferdighetene. Ute-områder: Alle har et ansvar for å holde skoleområdet pent og ryddig slik at alle trives. Hver klasse har sin rode å rydde. ( Se kart ) Ganger og garderober : Gjør ditt beste for å holde orden i egne saker. Ta med hjem det du ikke trenger. Alle tømmer garderobene til alle ferier dvs. høst og vinterferien, jul, påske og sommerferien. Oppbevar ting i hyllene og på knaggene slik at gulvet blir lettere å vaske. Skoene settes på skohyllene. Her skal det inn kart over uteområdet 5

6 UTESKOLE Vang skole har flere uteområder som brukes i undervisningen. Siste området som er tatt i bruk, er gapahuken i Ørenmarka (2004/2005). Den skal nyttes av mellomtrinnet (5. 7. årstrinn). De andre områdene vi bruker er Lobakken for 1. årstrinn, Eika for 2. årstrinn og Engerhaugen/Blåveisskogen for 3. og 4. årstrinn. I tillegg til undervisning, blir uteskoledagene også brukt til trening i sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter vi øver på når vi har uteskole: Ta hensyn til hverandre når en går til og fra området. (køordning, ikke plage, tulle med hverandre når en går) Lage og følge gode rutiner for det som skal skje/gjennomføres på uteområdet. o Eks. At alle får sitteplass og plass til sekkene sine. o Orden og system, rutiner på hva som skjer ved oppstart Samarbeide og forholde seg positivt til alle i den gruppa de er i, -(lærerstyrt eller selvvalgt) - både ved pålagte og selvvalgte oppgaver / aktiviteter. Utvikle konstruktivt fellesskap som gjør det lettere å løse eventuelle konflikter) Bruke måltid / spisepause til en felles inkluderende samlingsstund, med (selvlaget) bål som sentrum (praktisk ved grilling og lignende). Utvikle evne til å dele opplevelser, undre seg sammen og utvikle kreativitet i møte med naturen. (Forskning) Lære seg å ta vare på hverandre og naturen. o Hva gjør vi når noen fryser? o Rydde etter seg selv, og andre. Hva skjer når søpla blir liggende igjen? o Hva gjør vi når noen har glemt mat, utstyr? Se egen Bruksplan for uteområdene i forhold til konkrete opplegg på de ulike klassetrinn. 6

7 OPPLÆRING I SOSIALE FERDIGHETER. På Vang skole bruker vi følgende undervisningsopplegg for å trene elevene i sosiale ferdigheter: STEG FOR STEG og LIONS QUEST Det er mitt valg 1. årstrinn: Steg for steg, - et undervisningsprogram for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning: Preschool materiellet årstrinn: Steg for steg: - et undervisningsprogram for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning årstrinn: Lions Quest Det er mitt valg HVA ER STEG FOR STEG? - et voldsforebyggende og empatifremmende handlingsprogram - et undervisningsprogram for å lære barn sosiale ferdigheter. Opplegget er delt i tre deler. Vi trener empati: * kunne gjenkjenne andres følelser * kunne se ting fra andres synsvinkel * kunne føle med andre Vi lærer å kontrollere impulsene våre: * hvordan løse problemer * trening av sosiale ferdigheter Vi lærer å beherske sinnet vårt: * hva skal vi gjøre når vi blir sinte * hvordan unngå slåsskamp * hvordan roe seg ned HVA ER LIONS QUEST Det er mitt valg - et undervisningsopplegg som fremmer godt klassemiljø - et undervisningsopplegg som fremmer selvtillit og evne til å ta egne valg - et undervisningsopplegg som er rusforebyggende i forhold til alkohol, tobakk og narkotika. 7

8 SKOLEMEGLING Skolemegling er et konfliktløsingsprogram, hvor elevene er meglere og hjelper hverandre å løse konflikter. Programmet bygger på samme grunntanke som konfliktrådet arbeider etter konflikten tilbake til partene. Elevene øves i dialogkompetanse og tar selv ansvar for å løse konflikter. Skolen har et meglerkorps bestående av elever fra 6. og 7. årstrinn. For å drifte denne opplæringen og meglerkorpset, har vi en meglerkontakt som har 2 timer/uke til dette arbeidet. Opplæring: Høsten på 6. årstrinn: - Workshop i klassene 4 x 2 timer Konfliktforståelse Kommunikasjon Samarbeid Skolemegling I desember på 6. årstrinn: Dagskurs - utdanning av 4 meglere fra hver klasse. Meglerne besøker årstrinn i august/september for å presentere seg og fortelle om megling i klassene. Dette gjentas i januar, da blir de nye meglerne presentert. Meglersamling ca en gang i måneden. 8

9 FADDERORDNINGEN Fadderordningen gjør at vi føler ansvar for dem som er mindre enn oss og vi blir kjent med og trygge på hverandre. 5. årstrinn er faddere for 1. årstrinn 6. årstrinn er faddere for 2. årstrinn 7. årstrinn er faddere for 3. årstrinn 1 Når elevene kommer i 4. årstrinn skal de lære å bli faddere. I april gjennomgår de et fadderkurs. På kurset lærer de om ansvar og plikter for de som er mindre. Kurset ledes av en fra administrasjonen ved skolen. 2 Hver fadderklasse skal lage en plan for hva de vil gjøre for fadderbarna sine i løpet av skoleåret. Ansvaret for dette ligger hos læreren sammen med elevene. Det vil også være nyttig å ha med kontaktlæreren til fadderbarna i planleggingen. Planen skal være klar før 1. september. 3 Aktiviteter - 1. og 5. årstrinn en aktivitet i måneden - 2. og 6. årstrinn tre aktiviteter i halvåret - 3. og 7. årstrinn tre aktiviteter i halvåret - 4. årstrinn er med fadderbarna på en av førskoledagene - fadderklassene sitter sammen på kvarteret 9

10 RUTINER FOR SKOLE/HJEM SAMARBEID Før skolestart: Kommende 1. klasseforeldre møter rektor og kontaktlærere i mars. Her får de informasjon om hvilke forventninger skolen har, og hva det vil si å være skoleforeldre og elever. Ved skolestart: I første halvdel av september arrangeres klassekontaktmøte. FAU (foreldrenes arbeids- utvalg)/skolen starter høstens arbeide med et møte for kontaktlærere, klassekontakter og skolens ledelse. Rektor innkaller. FAU - leder og rektor innleder om årets skole/hjem - samarbeid. Kontaktlærerne og klassekontaktene på hvert trinn møtes etterpå for å legge en årsplan for skole/hjem - samarbeidet. Denne leveres FAU - leder og rektor innen 1. oktober. Klassene bestreber seg på å samkjøre dato for foreldremøter, slik at det ikke blir kollisjoner for de foreldrene som har barn i flere klasser. FAU arrangerer et evalueringsmøte for klassekontaktene, i samarbeid med skolens ledelse, før påske. Klassekontakter: Nye klassekontakter skal velges på foreldremøtet om våren. Det bør velges en kvinnelig og en mannlig klassekontakt + 2 vararepresentanter. Klassekontaktene velges for 2 år om gangen et år som representant og et år som vara. Klassekontaktene skal: være bindeleddet mellom foreldrene til elevene i klassen, kontaktlæreren og arbeidsutvalget i foreldrerådet. i samarbeid med kontaktlærer planlegge foreldremøtene i klassen. ha ansvar for servering på klasseforeldremøtene. ha ansvar for å skrive referat fra klasseforeldremøtene. Referatet gjennomgås i samarbeid med kontaktlærer før det sendes ut. ha ansvar for faste arrangementer i skolens regi ta initiativ overfor skolens administrasjon i tilfelle det er uønsket adferdsutvikling i klassen. tas med på råd når det er snakk om større organisatoriske endringer på klassetrinnet ( eks klassedelingsprosesser) Foreldrene skal bruke klassekontaktene som talerør for generelle saker. Klassekontaktene sørger for å bringe saker inn for FAU hvis det vedrører skolen generelt, og FAU diskuterer/bringer saker inn for rektor. Skolen benytter klassekontaktene som samtalepartnere i saker som gjelder hele klassen. Det er viktig å understreke at klassekontaktene ikke skal involveres i spørsmål vedr. enkeltelever. 10

11 Basketdag Kvarteret Helsesirkel 5. klasse Juleavslutning Adventsgudstjeneste Luciatog Nissefest Kvarteret Karneval Kvarteret Matematikkens dag Kvarteret Naturdag Høstfest Kvarteret Skidag Akedag/utedag Kvarteret Idrettsdag 4. kl avsl. fest Sommerfest Påskekvarteret Furumo Alle klasser på en tur. Kvarteret Ferie Sommeravsl. Balldag Avslutningsfest 7.klasse Skoleaktiviteter skrevet med fet skrift SFOaktiviteter er understreket 11

12 KVARTERET Ved Vang skole arrangeres det Kvarteret en gang i måneden. Dette er en samling hvor alle skolens elever og lærere samles i gymsalen for sosialt samvær og fellessang. Det er klassetrinnene og kontaktlærerne som arrangerer Kvarteret etter oppsatt rekkefølge. Klassene som arrangerer skal: Sørge for at allsangene er tilgjengelig for de andre klassene minst en uke før Kvarteret. Fadderklassene sitter sammen. Fra scenen sitter vi på følgende måte: 1. og 5. årstrinn, 2. og 6. årstrinn, 3. årstrinn, 4. årstrinn og 7. årstrinn. Lede Kvarteret. Lede allsangen. Gjerne ha et eget innslag (en sang, sketsj el.) Lede utgang fra gymsalen. Alle klassene som har klasserom i D-fløyen, går gjennom grupperommene. Disse klassene skal ha på seg innesko eller gå i sokkelesten. Alle klassene som har klasserom i A og B-fløyen går ut gjennom ytterdøren og ut. Yttersko skal settes i gangen utenfor gymsalen. Samlingsstyrer i musikk har ansvaret for at musikkanlegg og mikrofoner er på plass til alle kvarterene. Bibliotek-ansvarlig er behjelpelig hvis klassene ønsker å benytte seg av PC og projektor. Man må da avtale det på forhånd. 12

13 FORVENTNINGER TIL LÆRERE OG ASSISTENTER Ved skolestart hvert år, settes det av godt med tid til å etablere gode og trygge rammer i klassen. I felleskap med elevene lages det klasseregler for å skape et positivt klassemiljø. Alle voksne på skolen er ansvarlig for å delta i å skape et positivt skolemiljø. Vi forventer: - at du lager klasseregler/samværsregler sammen med elevene i løpet av september. - at du bygger relasjoner, blir godt kjent med elevene, og etablerer god kontakt med elevene. - at du har omtanke og respekt for de andre på skolen - at du etablerer god kontakt og samarbeid med hjemmene. - at du har faste rutiner og god orden. - at du sørger for at garderobene blir tømt til feriene. - at du setter deg inn i skolens ordens- og trivselsregler, og håndhever disse. - at du er bevisst din rolle som voksenmodell. - at du er med og tar ansvar for alle elevene ved skolen. - at du lojalt følger opp felles regler ved skolen. - at du, så langt det er mulig, deltar i skolens sosiale liv, møter og lignende. FORVENTNINGER TIL ELEVEN Som elev på Vang skole er du en del av vårt sosiale fellesskap. Du har derfor et ansvar både for deg selv og de andre på skolen. For at vi skal ha et godt miljø på skolen, har vi derfor noen forventninger til deg. Vi forventer: - at du lager klasseregler/samværsregler sammen med lærerne og de andre elevene i klassen i løpet av september. - at du følger de reglene dere bestemmer. - at du har omtanke og respekt for de andre på skolen - at du holder orden i: o egne skolesaker o klasserom o garderobe o eget uteområde - at du sørger for å tømme garderoben til feriene. - at du setter deg inn i skolens ordens- og trivselsregler. - at du løser konflikter/problemer på lavest mulig nivå (eks. skolemegling, klasselærer ) - at du deltar i skolens sosiale liv (klasseaktiviteter, felles aktiviteter o.l) 13

14 FORVENTNINGER TIL DE FORESATTE Foresatte har hovedansvaret for både opplæringen og oppdragelsen av barnet og ungdommen. Skolen skal hjelpe de foresatte. Samarbeidet mellom skole og hjem baserer seg på gjensidig tillit og respekt for hverandres oppgaver og betingelser, åpenhet for andres synspunkter, presis og riktig informasjon alle veier og et grunnleggende ansvar for inngåtte avtaler. I dette samarbeidet skal foreldrene og de ansatte i skole og SFO utnytte hverandres sterke sider og utveksle synspunkter, slik at barnas opplæring og oppvekst blir best mulig. Vi forventer: - at du sørger for at barnet ditt er uthvilt og har spist før det går på skolen og at det har med matpakke - at du oppfordrer barnet til å skape godt kameratskap - at du roser for innsats og framskritt - at du hjelper barnet ditt med å ha orden i skolesakene, og etter hvert lærer det til å ta ansvar for dette selv - at du følger med på skolearbeidet og leksene - at du ikke snakker negativt om skolen eller lærerne i barnas påhør. - at du hjelper eleven til å forstå skolens regler og at det samtales om disse hjemme. - at meldinger mellom hjem og skole/sfo forgår i meldingsboka/kontaktboka - at du er lojal mot skolen - at du tar kontakt med skolen dersom du har noe på hjertet, evnt. hvis ditt barn eller andre blir plaget. - at du deltar på foreldremøter og konferansetimer og støtter opp om skolens aktiviteter og arrangementer - at du ikke røyker på skolens område eller på tur med elever 14

15 VANG SKOLES VISJON: ELEVEN I SENTRUM På Vang skole er alle trygge og trives, og elevene er med og tar ansvar for egen læringsprosess, for hverandre og omgivelsene ORDENSREGLEMENT FOR VANG SKOLE 1) Jeg har ansvar for å møte til fastsatt tid. 2) Jeg forstyrrer ikke andre i arbeidet deres, alle har krav på arbeidsro. 3) Jeg tar med meg andre i leken, og ødelegger ikke leken for de andre. 4) Jeg har ansvar for å holde det ryddig på skolen. (Eks. bruke søppelkassene, bruke innesko, henge opp klærne i garderoben o.l.). 5) Jeg tar vare på skolens utstyr og bygninger. 6) Jeg har mobiltelefonen avslått og i sekken i skoletiden. 7) Jeg kaster kun snøball på oppsatt blink. 8) Jeg tar med meg privat utstyr på eget ansvar. 9) Jeg røyker ikke, eller bruker andre rusmidler på skolens område. 10) Mobbing er ikke tillatt. Konsekvenser: Dersom du ikke klarer å følge disse reglene, vil det reageres på en, eller flere av følgende måter: muntlig påtale melding med hjem innkalling av foreldre/foresatte til et møte overføring fra klassen til en annen aktivitet eller tilsyn utvisning fra timen utvisning resten av skoledagen ( i oppl.loven). Rektor foretar utvisningen etter å ha samrådd seg med dine lærere og underrettet dine foresatte. inndragelse av mobiltelefonen for resten av dagen erstatning av ødelagt utstyr med inntil kr. 1000,- Før disiplinære tiltak settes i verk, vil du få gjøre rede for ditt syn. Ordensreglene gjennomgås med elevene når nytt skoleår begynner, og vi har alle ansvar for at disse reglene blir overholdt. Vang skole

16 VI PÅ VANG SKOLE LOVER: Å ta vare på hverandre. Å godta hverandre slik vi er, respektere hverandre. Å ikke bruke kroppsspråk eller ord som uttrykker noe annet. Å ikke holde noen utenfor. Å si fra hvis vi tror andre blir mobbet. elevråd FAU leder ordfører rektor 16

17 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VANG SKOLE DEFINISJON: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Skolens mål: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår. Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene. Tegn på mobbing kan være: - Dårligere skoleresultater - Eleven vil ikke ut i friminuttene - Kommer veldig tidlig til skolen eller litt for sent - Går omveier til og fra skolen. - Har ødelagte klær og skolesaker. - Stort pengeforbruk. - Vegrer seg for å stå opp om morgenen. - Dårlig appetitt. - Muskel- og skjelettplager. - Angst og depresjon. - Det er vanskeligere å se tegn hos den som mobber. Selv de mest sosialt dyktige elevene kan være plageånder. FORBYGGENDE ARBEID MOT MOBBING HVA NÅR ANSVAR Trivselsundersøkelse hvert år November Rektor Kartlegging av mobbeområder ute og inne med sikte på forbedringer. Kartlegging av elever som trenger spesiell oppfølging i friminuttene. Ved inspeksjon må vi observere og dokumentere eventuelle begivenheter som kan være en del av et mønster Gå gjennom inspeksjonsrutinene. Bruk av vester. Ved skolestart August/september Hele året Ved skolestart / nyansettelser / vikarer Hele personalet Hele personalet Hele personalet Rektor 17

18 Årshjul med innhold om trivselsfremmede Ferdigstilles før Plangruppa / hele aktiviteter. Settes opp i hver klasse. sommerferien personalet. Repetere ordensreglene. Ved skolestart Rektor Repetere ordensreglene i klassen og sende dem hjem til underskrift. Foreldremøter: Elevmiljøet tas opp som tema hvert skoleår. Kompetanseheving av minst to lærere hvert år. Informere de andre i personalet. Eksempelvis Steg for steg. Ved skolestart Før jul Skoleåret Kontaktlærer Kontaktlærer/klassekontakt Rektor Fadderordning. Førskoledagene / skoleåret Aktivt verdivalg Skoleåret (Steg for steg / Lions Quest). Kontaktlærer Kontaktlærer TILTAKSPLAN 1) Alle henvendelser fra elever eller foreldre om mobbing registreres, ifg. definisjon om mobbing. 2) Mobbeoffer og den/de som har utøvd mobbing har samtaler hver for seg med klassestyrer / rektor. 3) De impliserte elevenes forsatte kontaktes av kontaktlærer. 4) De impliserte elevene møtes til en samtale hvor kontaktlærer og rektor er til stede. Det lages en kontrakt mellom elevene. De forsatte blir forevist kontraktene som så underskrives. 5) Rektor i samarbeid med kontaktlærer lager en oppfølgingsplan for kontakt med mobbeofferet og dennes forsatte og for mobber og dennes forsatte. Oppfølgingsplan og kontrakt arkiveres i mappen jf. punkt 1 6) Rektor og kontaktlærer drøfter om andre parter som PPT, barnevern eller politi skal inn i saken. 18

19 TILTAKSPLAN VED VOLD Definisjon: Vold er et bevisst overgrep på enkeltmenneskers fysiske helse, med intensjon om skade. 1. Når en elev eller voksen er blitt utsatt for vold, skal kontaktlærer/rektor fylle ut skademelding. Kopi oppbevares i egen perm. 2. Hvis en voksen må gripe inn med tvang overfor en elev, skal han/hun skrive tvangsrapport i egen perm. 3. Rektor sørger for at den som er blitt utsatt for vold, sendes til lege. 4. Rektor underretter foresatte til den som er blitt utsatt for vold. 5. Rektor underretter foresatte til voldsutøveren. 6. Rektor og kontaktlærer har en samtale med den som er blitt utsatt for vold så raskt som mulig. 7. Rektor og kontaktlærer har samtale med voldsutøveren og dennes foresatte så raskt som mulig. 8. Rektor utarbeider en reaksjonsplan og en oppfølgingsplan. (Se tiltaksplan mot mobbing). 9. Rektor vurderer om saken bør meldes til politiet. Foresatte til, eller eventuelt den voksne som har vært utsatt for vold, kan anmelde forholdet. 10. Etter en voldsepisode skal rektor gå gjennom skolens rutiner med personalet. 19

20 KVALITETSSIKRING AV PLANEN Tiltak Planlagt gjennomført Ansvar: Utført (dato) Uteskole Hele året Lærere Opplæring i sosiale ferdigheter Steg for steg Lions Quest - Det er mitt valg Skolemegling Opplæring av 6. klasse og nye meglere Fadderordning Fadderopplæring i 4. klasse Lage plan for årets aktivitet. Skole/hjem samarbeid Klassekontaktmøte Evalueringsmøte Møte med nye 1. klasseforeldre Utarbeide klasseregler/samværsregler i den enkelte klasse/gruppe Timeplanfestes Hele året November/desember Hele året April Før 1. sept Starten av september Før påske I mars I løpet av september Lærere Meglerkontakt Lærere Rektor Lærere Rektor Rektor/FAU Rektor Lærere/ elever Trivselsundersøkelse November Rektor Gjennomgang av inspeksjonsrutiner Ved skolestart Rektor Gjennomgang av ordensregler Ved skolestart Rektor Evaluering av gjennomføring av planen Ved skoleslutt hvert år Rektor Skjemaet skal leveres rektor innen 1. juni hvert år, eller når de ulike aktiviteter er gjennomført. 20

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole

SOSIAL LÆREPLAN. Nordlandet barneskole SOSIAL LÆREPLAN Nordlandet barneskole 2001 SOSIAL LÆREPLAN for NORDLANDET BARNESKOLE OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

GJENNOM TRYGGHET OG SAMHANDLING ÅPNER VI DØRER FOR AT BARN SKAL UTFORSKE SINe læringsmuligheter

GJENNOM TRYGGHET OG SAMHANDLING ÅPNER VI DØRER FOR AT BARN SKAL UTFORSKE SINe læringsmuligheter ULSETSKOGEN SKOLES VISJON: GJENNOM TRYGGHET OG SAMHANDLING ÅPNER VI DØRER FOR AT BARN SKAL UTFORSKE SINe læringsmuligheter 1 INNHOLD: VERDIER...3 VISJON... 3 LÆRINGSSYN 3 ELEVSYN 4 ARBEID MED SKOLEMILJØET

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Sosial læreplan ved Nordlandet barneskole

Sosial læreplan ved Nordlandet barneskole Sosial læreplan ved Nordlandet barneskole Forord Det at du gleder en annen, det er den eneste glede skrev Arnulf Øverland. Å ta hensyn, vise medfølelse og ha omtanke for andre er egenskaper vi trenger

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8

Innledning s 2. 4. Ansvarsoppgaver på klassetrinn s 8 Felles for alle klassetrinn s 8 SFO s 8 Småskoletrinnet s 8 Mellomtrinnet s 8 Ungdomstrinnet s 8 Innledning s 2 1. Opplæring i sosiale ferdigheter s 3 Hva gjøres på det enkelte klassetrinn, hovedtrinn og SFO for å tilrettelegge for utvikling av sosiale ferdigheter: På alle klassetrinn s 3 På småskoletrinnet

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ALLANENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1. FOREBYGGING. Forebygging retter seg mot hele skolemiljøet og er forebyggende også når det gjelder annen uønsket adferd. 2. AVDEKKING AV MOBBING. Avdekking

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole

Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Plan for sosial kompetanse Flisnes skole Ålesund kommune 2014-2015 Innhold Mål... 2 Flisnes skoles elevsyn... 2 Plan for klassemiljøutvikling 1.- 2. årstrinn... 3 Kontroll av sinne... 3 Respekt og positiv

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN

SOSIAL HANDLINGSPLAN [] BRATSBERG SKOLE SOSIAL HANDLINGSPLAN Skoleåret 2016/ 2017 INNHOLD Trivselstiltak Handlingsplan for uønsket elev adferd Handlingsplan mot mobbing Klasseregler mot mobbing Skoleregler Konsekvenser ved

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

INNHOLD. Forord. Trivselsregler. Ordensregler. Opplæring i sosiale ferdigheter. Trivselstiltak. Tydelig klasseledelse. Handlingsplan mot mobbing

INNHOLD. Forord. Trivselsregler. Ordensregler. Opplæring i sosiale ferdigheter. Trivselstiltak. Tydelig klasseledelse. Handlingsplan mot mobbing INNHOLD Forord Trivselsregler Ordensregler Opplæring i sosiale ferdigheter Trivselstiltak Tydelig klasseledelse Handlingsplan mot mobbing FORORD Mathopen skole har gjennom mange år jobbet godt med utvikling

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen Rolf Eide Kjellaug Marie Hoddevik Lars Gytre Eva Kristin Knutsen Tor Kristian Tøsdal 2015 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål:

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skole Opplandsveien 65 4877 GRIMSTAD Sentralbord Rektor Fagleder Pauserom avd. Regnbuen Pauserom avd. Nordlys SFO 37 25 0691 37 25 0692 37 25 0693 37 25 0688 37 25 0696 37250695 90 14 80 59 Grimstad

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne:

Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Eksempel på sosial læreplan for barnetrinnet Kompetansemål etter 2. trinn. Områder Overordnede mål Kompetansemål, eleven skal kunne: Ansvarlighet Ha orden i skolesakene mine, i garderoben og klasserommet

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer