Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget 30.01.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 08:15 NB! Merk at møtet starter kl. 08:15

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling 1/13 Revisjonav arbeidsreglementet 2/13 Ny gavestrukturi AkershusFylkeskommune 3/13 Nye rutinerfor håndteringav overtallighet 4/13 Oppdatertreisereglement for ansatteog folkevalgtei Akershusfylkeskommune Spørsmål 1/13 Spørsmålfra rep.turid Jenssen(Fagforbundet)om konsekvenservedå setteut kantinedriftentil kontraktører

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 1/13 Administrasjonsutvalget Revisjon av arbeidsreglementetfor Ak ershusfylk eskommune Innstilling Protokollmedvedleggfra forhandlingsmøte5. desember2012godkjennes. Sammendrag Det er gjennomførtforhandlingermeddeansattesorganisasjonerom revisjonav Akershus fylkeskommunesarbeidsreglement. I forhold til gjeldendereglementer detgjennomført endringerpga.endringeri lover og forskrifter, og andreendringer.arbeidetmedå revidere reglementethartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregåendeopplæringsarbeidmed reglerom tobakksbrukpåskolene.protokollfra forhandlingeneleggesfram for administrasjonsutvalget for godkjenning. Saksutredning I henholdtil arbeidsmiljøloven 14-16skalfylkeskommunenhaetarbeidsreglement. Reglementetskali henholdtil nevntebestemmelseinneholdedeordensreglersomdeter behov for, og reglerfor arbeidsordningen.de forhold reglementetomhandlerer imidlertid i hovedsak regulertgjennomandrebestemmelser i arbeidsmiljøloven,gjennomdenindividuelle arbeidsavtalen,hovedtariffavtalenog andrereglementi fylkeskommunen.arbeidsreglementet harderforførstog fremstbetydningsomkilde til opplysningtil arbeidstakerneom dereglersom gjelder.i tillegg harreglementetselvstendigbetydningnårdetgjelderbestemmelseneom annet arbeidfor arbeidstakerne,og visseordensregler. En rekkelovendringerhargjort detnødvendigå iverksetteet arbeidmedrevisjonav arbeidsreglementet. Prosessenhartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregående opplæringsarbeidmedå vurdereå innførebestemmelserom tobakksbrukpåskolene.i løpetav denneprosessenhardetkommetoppspørsmålomarbeidsmiljølovensreglerom fastsettelseog endringav arbeidsreglement harværtfulgt vedtidligereendringerav reglementet.reglerfor fastsettelseav arbeidsreglement følgeravarbeidsmiljøloven Arbeidsgiverkanenten inngåenavtalemedarbeidstakernestillitsvalgte,eller fastsetteet reglementsommågodkjennes av Arbeidstilsynet.

7 Da fylkeskommunensarbeidsreglement ble etablerti 1997,kom parteneetterforhandlingerikke til full enighetom reglementetsinnhold.utkasttil reglementble derforsendtarbeidstilsynet1. distrikt for godkjenning.reglementetble baredelvisgodkjent,og etterklagepåarbeidstilsynet 1. distriktsvedtakble reglementetbehandletav Direktoratetfor Arbeidstilsynet,somgjorde vedtakom reglementeti brevav Det ble deretterfastsattavfylkesutvalget. I 25i reglementetfra 1997erfølgendebestemmelsetattinn: «Endringeri reglementetvedtasi administrasjonsutvalget etterdrøftingermeddetilsattesorganisasjoner i samsvarmedgjeldende avtaleverk.» Dennebestemmelsener neppegyldig, dagjeldendearbeidsmiljølov ikke gahjemmelfor enslik ordning,noehellerikke gjeldendearbeidsmiljølovgjør. Reglementetog senereendringeri dette,skalfastsettesvedskriftlig avtalemellomarbeidsgiverenog arbeidstakernestillitsvalgte, eller ettergodkjenningav Arbeidstilsynet.Det er foretattenrekke endringerav reglementetetter1997.sålangtvi kanse,er ingenav endringeneforetatti samsvar meddenfremgangsmåtefor endringav reglementetsomarbeidsmiljølovenforeskriver. Fylkesrådmannenharpådennebakgrunnfunnetdettjenlig å ta helereglementetopptil revisjon. De hovedtillitsvalgteble innkalt til forhandlingsmøte ,i henholdtil arbeidsmiljøloven Protokollfra forhandlingenefølgervedlagt,idet denleggesfram for administrasjonsutvalget for godkjenning. Endringer i de enkelteparagrafer I vedleggnr. 2 framgårdethvilke endringeri forhold til gjeldendearbeidsreglement somer framforhandlet.det er gjennomførtenkelterentspråkligeendringer,oghenvisningertil lovbestemmelserer endretpågrunnav endringeri lovverket.i tillegg er detgjennomført endringerav substansiellart.nedenforgjøresdetredefor deendringerav sistnevnteart somer gjennomført.paragrafhenvisningenevisertil bestemmelsene i gjeldendereglement. 8 Lojalitetsplikt Parteneer enigeom at gjeldendedetaljertekrav til lojalitet medhensyn ytringenesinnholder unødvendige,sålengedetklart framgårat arbeidstakerengir uttrykk for sineegneoppfatninger, og ikke uttalersegpåvegneavfylkeskommunen. 12 Alminnelig orden Det er ikke gjort endringeri denneparagrafen.men prosessenmedrevisjonarbeidsreglementet hartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregåendeopplæringsarbeidmedåvurdereå innførebestemmelserom tobakksfriskoletid.det harværtvurdertå innførefellesbestemmelser om tobakksbrukfor eleverog ansattepåsamtligeskoler.imidlertid gjordefylkestinget14.mai 2012slikt vedtak:ordensreglemen tet 12, andresetning,endresslik at «røykingi skolegården»erstattesmed«brukav tobakkpå skolen». Det vil dermedværeskoleutvalgetsomfastsettereglerom elevenesbruk av tobakkpåden enkelteskole.dersommanønskerå reguleredeansattestobakksbruk,forutsettesdetat dette reguleresi arbeidsreglement.partenefinner detikke hensiktsmessigå fastsetteet arbeidsreglementmedenmeromfattendereguleringav tobakksbrukenndetsomeventueltvil gjeldefor elevenepådenenkelteskole.vi har derforkommettil atvi medhensyntil tobakksbrukfor deansatteønskerå beholdegjeldendebestemmelsei arbeidsreglementet 12 andreledd.

8

9 13 Behandling av utstyr Partenefinner dethensiktsmessigå tilføye at utstyret måbehandlesi samsvarmeddeeventuelle føringersomer gitt av produsentenav utstyret. 14 Bruk av IT -verktøy Bestemmelsener endreti samsvarmedpersonopplysningsforskriften(forskrift 15. desember 2000nr. 1265om behandlingav personopplysninger) kapittel9, somble endreti Langvarig sykefravær Gjeldendebestemmelserom permisjonvedlangvarigsykdomer tatt ut av reglementet. Etter partene syn kandetopplevessomenbelastningfor arbeidstakerenå skullesøkeom permisjon nårmaner syk. Det kanargumenteresfor at arbeidsgiverharbehovfor denoversiktog forutsigbarhetsomoppnåsvedat permisjongis for enklart definertperiode.arbeidsgivers behovfor forutsigbarhetvil i hovedsakdekkesi og medat arbeidsavklaringspenger innvilgesfor avgrensedeperioder. Videreer bestemmelserom oppfølgingav langtidssyke tatt ut av arbeidsreglementet. Gjeldende bestemmelserharmonererikke medfolketrygdlovenslik dennålyder.hamu vedtoknye rutinerfor sykefraværsoppfølging arbeidsgiversoppfølgingav sykemeldte,også langtidssykemeldte,er fullt ut regulerti HMS-håndbokensrutinerfor sykefraværsoppfølgingog veiledningfor sykefraværsoppfølgingog tilrettelegging,i tillegg til folketrygdlovens, arbeidsmiljølovens, IA-avtalensog hovedtariffavtalensbestemmelser.det er derforuheldigå ta inn revidertebestemmelserom temaeti arbeidsreglementet pga.risikoenfor uoverensstemmelserog tolkningstvil.fortrinnsretttil ny ansettels er regulerti arbeidsmiljøloven,og dissereglenebørikke utfylles i arbeidsreglement idet dettekankommei konflikt medandreregler,herunderkvalifikasjonsprinsippetsomgjeldervedansettelse. Etterpartene syn vil gjeldenderutinersammenmedlov- og avtaleverketdekkearbeidsgivers og arbeidstakersbehovfor verktøy til å håndteredissesakene. 20 Utbetaling av lønn Arbeidsgiversadgangtil å gjennomføretrekk i lønner utfyllenderegulerti arbeidsmiljøloven I stedetfor å gjengiendel av dissebestemmelsene i arbeidsreglementet, finner vi det hensiktsmessigå leggeinn enhenvisningtil vedkommendelovbestemmelse. 24 Fortolkning Vi finner dennebestemmelsenunødvendig.spørsmålom hvordanreglementetskalfortolkesvil i alle tilfelle kunneforeleggessentraladministrasjonen.

10 Fylkesrådmannensanbefalinger Fylkesrådmannentilrår at vedlagteprotokoll medvedleggfra forhandlingsmøte5. desember 2012godkjennes. Oslo,8. januar2013 Tron Ole Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler:DagAga Blokhus Vedlegg 1 Arbeidsreglement -protokoll 2 Arbeidsreglement- endringer

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Administrasjonsutvalget Gaver til ansatteog ved representasjon Innstilling Administrasjonsutvalget tar sakentil orientering. Innledning For å sikreenrettferdig, helhetligog profesjonelltilnærmingtil håndteringav gavervedjubileer og merkedagerm.v. for ansattei sentraladministrasjonener detbehovfor tydeligeretningslinjer. Tilsvarendeer detbehovfor klarerutinerfor gavervedrepresentasjon. Gaver til ansattei sentraladministrasjonen Tabellenunderviserulike merkedagermedforslagtil oppmerksomhetvedulike anledningerfor ansattei sentraladministrasjonen. Forslag til gavetil ansatte/verdipå gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag30 og 40 år Blomsteller gave 400,- Bursdag50 og 60 år Blomsterog gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år somansatti FK Samletfeiring engangperår. 25 år 8000,- 40 år 12000,- Sluttereller gårav medpensjon Blomsterog gavekortfra kr 500til 1500,- avhengigav hvor lenge vedkommendeharværtansatt. 1-5 år kr 500,- 6-14år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Nyansatte førstearbeidsdag Blomst Ca250,- Jul Lik gavetil alle Beslutninghvertår. Bryllup Gaveeller gavekort Kr 1000,- Fødsel Blomsteller gave Ca350,- Godbedring Dødsfallansatt. Oppmerksomhet til etterlatte Ansattsommisterf.eks ektefelle.oppmerksomhet pårørende Blomsterkanerstattesmedgavetil tilsvarendekostnad. Kranseller bårebukettavgjøresav leder. Blomst Ca350,- Ca1500,- Ca500,-

34 Ved markeringerinviteressomhovedregelinternegjester. Rutiner for gaver ved ekstern representasjonpå jubileer, merkedager,åpninger og reiser Gavergis somenhovedregelav fylkesordfører,fylkesrådmannellerfylkesdirektører. Når fylkeskommunensvirksomhetermarkererjubileer,åpninger,merkedagerhvor fylkesordfører/representant fra fylkeskommunener representert,gis gaveog blomst. Akershusfylkeskommunegir enpengegavetil denårligetv-aksjonen.utoverdettegis detikke pengegavertil organisasjoner, lag eller foreninger. Det er viktig at fylkeskommunenfremstårsomenenhetutad.dersombådepolitisk og administrativledelseer representertgis kun engave/oppmerksomhet. Forslag til representasjonsgave/verdi på gaven Anledning Oppmerksomhet Verdi Åpning av skolebygg Blomstog gave 6000,- Åpning av tannklinikker Blomstog gave 6000,- Åpning av nybyggi kommuner Blomstog gave 5000,- (kulturhus) Åpning av veier/baner Profileringvurderes Jubileerpåskoler;25, 50,75, Blomstog gave Frakr 2000til 5000,- 100år Gaverifm. reiser,konferanser Representasjonsgaver Frakr 200til 1000,- Profilartikler I tillegg til gaversomdelesut i forbindelsemedstoremarkeringer,er dethensiktsmessigå hanoen profilartikler somprofilererakershusfylkeskommune.profilartikler gir enverdifull mulighettil eksponeringav fylkeskommunenslogo og visjon. Eksempler påvanligeprofilartikler er USB-penner, kontorartikler,nøkkelringer,krus,godterier,penner,reiseartikler,bagger,sekker,paraplyermm. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslagtil gavestrukturfor ansattei sentraladministrasjonenvedtas. Forslagtil gavestrukturi forbindelsemedrepresentasjon, besøk,åpningerog reiser vedtas. Endringentrer i kraft Saksbehandler:MarianneFugløyLidstrøm Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann

35 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Administrasjonsutvalget Nye rutiner for håndtering av overtallighet Innstilling Nye rutinerfor håndteringav overtallighetvedtas. Sammendrag Det nye forslaget til rutinererstatter«prinsipper for å håndtereovertallighet» medvedlegg «Rangeringav overtallighetfor detpedagogiskepersonaleti forbindelsemedendret stillingsbehovsomfølgeav opplæringstilbudet» og «Retningslinjerfor stillingspoolen». Forslagetil nye retningslinjerer diskutertmedenreferansegruppe ,deter tatt oppi avdelingfor videregåendeopplæringslkm -møte5. desember2012ogdrøftetmedde tillitsvalgte i møter , og i tillegg erdetpresentertfor de regionalelederutvalgenei Follo og Askerog Bærumhenholdsvis og Forslageter hovedsakeligenvidereføringav degjeldenderetningslinjene, selvom deter gjennomførtomfattenderedaksjonelleendringer.de nye retningslinjeneinnebæreren presiseringav saksbehandlingenvedovertallighet.ønsketer at dettevil gjøreretningslinjene lettereå forholdesegtil, bådefor arbeidstakerneog arbeidsgiverne.deneksisterendenigheten mellomarbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverom at overtallighetskjerinnenforrammen av den«virksomheten» derovertallighetenoppstår,er nåendel av rutinene. Videreer det presisertat utvelgelseskretsen i utgangspunktetbeståravalleansattei denaktuelle «virksomheten». I retningslinjeneharenogsåskriftliggjort enighetenom at «lederstillingersom hovedregeler unntattfra stillingspoolen». Saksbehandler:Astrid NæssKjølholdt Vedlegg: Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann

36 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor åhåndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldende retningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer) 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor åhåndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldenderetningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer) 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor å håndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldende retningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer)

37 Rutiner for håndtering av overtallighet 1. Formål og virkeområde Formåletmeddisserutineneer at Akershusfylkeskommunegjennomsamarbeid, medbestemmelseog medansvarskalhåndtereovertallighetpåenmåtesomivaretar fylkeskommunensbehovfor omstilling,hensynettil denenkeltearbeidstakerog hensynettil et godtarbeidsmiljø.rutineneendrerikke arbeidsgiversog arbeidstakersrettigheterog plikter i henholdtil arbeidsrettensgenerelleregler. Rutinenegjelderallevirksomhetersomer underlagtfylkesrådmannen.øvrigevirksomheteri fylkeskommunenkansluttesegtil rutineneetter avtalemedfylkesrådmannen. Rutineneer fastsattav administrasjonsutvalget etterdrøftingmedde hovedtillitsvalgtefor arbeidstakerorganisasjonene i Akershusfylkeskommune. Rutinene erstatterdetidligereprinsipperfor å håndtereovertallighetmedvedleggog Retningslinjer for stillingspoolen. 2. Grunnleggendesaksbehandlingsprinsipper 2.1Arbeidsmiljøutvalgetsrolle vedhåndteringav overtallighet Arbeidsmiljøutvalgetsrolle og generelleoppgaverer fastsatti arbeidsmiljøloven 7-2. Utvalgetskalblantannetbehandle«planersomkanfå vesentligbetydningfor arbeidsmiljøet, herunderplaneromrasjonalisering», jf. 7-2 (2) bokstavd). Detteinnebærerat arbeidsmiljøutvalgetmåforeleggesdokumentasjonav overdekning/underdekningav arbeidskrafti virksomheten.behandlingenmåværegjennomførtfør utvelgelseog identifikasjonav overtalligedrøftesmeddetillitsvalgte, jf. pkt De till itsvalgtesrolle vedhåndteringav overtallighet Arbeidsgiversplikt til å informereog foretadrøftingermedtillitsvalgte erblantannetnedfelti arbeidsmiljøloven 8-1 og 8-2 oghovedavtalendel B Drøftingspliktenetterdisse bestemmelseneomfatterspørsmålav aktuellogforventetbetydningfor arbeidstakernes arbeidsforhold,herunderblantannet - utviklingeni virksomhetensaktiviteterog økonomiskesituasjon - bemanningssituasjonen og tiltak somvurderesvedendringeri denne - vesentligendring i arbeidsorganiseringeller ansettelsesforhold 2.3 Hovedprinsipperfor behandlingav overtallighet Følgendehovedprinsippergjelderfor behandlingenav sakerom overtallighet: - arbeidsgiverskalleggetil rettefor enåpenog trygg prosess - arbeidsgiverskalleggetil rettefor at allerelevanteomstendigheterblir belyst og tatt hensyn til såtidlig i prosessensommulig - ingenarbeidstakerskalutsettesfor vilkårlig personalbehandling - de tillitsvalgte for alle berørtearbeidstakereskalværeinvolvert - det skalgis godinformasjontil berørtearbeidstakereog tillitsvalgte underhele prosessen

38 - utvelgelseav overtalligeskjeri virksomhetenhvor deter overtallighet.med «virksomhet» menesi disserutinenedenenkelteskole,detenkelteveiledningssenter, detenkeltetannhelsedistrikt, sentraladministrasjoneneller øvrigeenhetersomer tilsluttet rutinene. - før noenmeldesovertallig,skaldetalltid vurderesom overtallighetenkanløsesi virksomhetenhvor deter overtallighet - omfordelingav arbeidsoppgavermellomdeansatteskalskjeinnenforrammenav arbeidsgiver styringsrettog underhensyn til dekvalifikasjonersomer nødvendigefor å utførearbeidsoppgavene - Arbeidsgiverskaltilstrebeat overtallighetmeldesi helestillingerfremfor at flere arbeidstakeremeldesovertalligei delerav sinestillinger - For å søkeå unngåovertallighetkanarbeidsgivertilby enarbeidstakerstøttetil kompetansesupplerende tiltak av mindreomfang. 2.4 Dokumentasjonav møter Møteinnkallingerskalværeskriftlige, angi hvasomskalbehandlespåmøtetog sendesi rimelig tid før møtetfinner sted. Ansatteskalinformeresomsin retttil åhamedtillitsvalgt eller annenfullmektig. Alle møterskaldokumenteresi et skriftlig referat.referatetbør dokumenterehovedsynspunktersomharværttatt oppi møtet. 3. Kriteri er for identifikasjon av overtallig 3.1 Utvelgelseskretsen Kretsenav ansattesomdenovertalligevelgesfra (utvelgelseskretsen), beståri utgangspunktet av alle ansattei virksomheten, sepkt. 2.3,sistestrekpunkt. Førdeansatterangeresinnbyrdes, jf. pkt. 3.2, kanansatteholdesutenfori trådmedpkt og Grupper av ansattesomikkeberøres Hvis eneller flere grupper av ansatte,definertetterarbeidsoppgaverog/ellerkompetanse, ikke berøresav overtalligheten,og ingenav detillitsvalgte bestriderdennevurderingen,kan disseansatteholdesutenforutennærmererangering.vedvurderingenmådettashensyn til mulighetenfor omfordelingavarbeidsoppgaver, jf. pkt Midlertidig tilsatte Dersomdetinnenutvelgelseskretsener arbeidstakeresomer tilsatt midlertidig og medavtalt utløpsdato,skaldetleggestil grunnatdissestillingeneutløpertil avtalttid såfremtdettekan tjenetil å redusereomfangetav overtalligheten. 3.2Identifikasjonavovertallig De ansattei utvelgelseskretsenrangeresetteransiennitet,sepkt Ansattesomikke tilfredsstillerlovbestemtekompetansekrav,skalrangereslavereennøvrigeansatte.innbyrdes rangeresogsådisseetteransiennitet.denansattesometterdetteharlavestansiennitet,skal identifiseressomovertalligmedmindredetforeliggerindividuelleomstendighetersomnevnt i pkt eller

39 3.2.1 Kompetanse Dersomenarbeidstakeretterarbeidsgiversvurderingav behovetfor fagkompetanseikke kan meldesovertalligutenat detnødvendiggjørny ansettelsefor å erstattevedkommendes kompetanse, kandennearbeidstakerenikke identifiseressomovertallig Individuelleomstendigheter Ekstraordinærehelsemessigeller sosialeforhold somgjør at overtallighetvil væresærlig byrdefull for enarbeidstaker,skaltasi betraktningog kanføretil at dennearbeidstakerenikke meldesovertallig, medmindreforhold av denneart gjør seggjeldendemedtilsvarendestyrke for den/deandresomrisikererovertalligheti vedkommendested. 3.3 Ansiennitetsberegning Ved ansiennitetsberegningen rangeresarbeidstakernettersin samledetjenestetidi likeartede virksomheteri Akershusfylkeskommune. Dersomflerearbeidstakerestiller likt ved enslik rangering,skaldisserangeresinnbyrdesetternedenståendekriterier, i prioritert rekkefølge: - tjenestetidveddenaktuellevirksomheten - total tjenestetidi Akershusfylkeskommune - totaltjenestetidi relevantoffentlig eller privat virksomhet - ensamletvurderingav hvemovertallighetenantaså væreminstbelastendefor, med særligvekt påhverenkeltarbeidstakerspotensialefor å få annetarbeidi eller utenfor fylkeskommunen. Tjenestetidfor deltidsstillingerunder37,5% medregnesforholdsmessig.lov- og tariffavtalefestedepermisjonermedog utenlønnregnesmedi tjenestetiden.andre permisjonermedregnesdersomarbeidstakerenhaddehel eller delvislønni permisjonstiden. 4. Saksgang 4.1 Drøfting og foreløpigidentifikasjonav overtallig Når deteroverdekningav ansattebasertpåvirksomhetensbehovfor kompetanse, må arbeidsgivergjennomføredrøftingmeddetillitsvalgte for arbeidstakernei utvelgelseskretsen. Følgendeforhold er gjenstandfor drøfting: - hvilke funksjoner somberøres - hvordanutvelgelseskretsener definert - hvilke arbeidstakerevirksomhetenharinnenutvelgelseskretsen - alle kjenteforhold somkanhabetydning for identifiseringenav overtallige - forslagtil konkretidentifiseringavovertallige - forslagtil eventuelletiltak for åløseovertallighetenvedegenvirksomhet - om sakener godtnok belyst,og om dener blitt behandletetterderutinerog prinsipper somgjelder Hvis detoppståruenigheti drøftingsmøtet,kanlokal tillitsvalgt varsleat sakenblir tatt opp medhovedtillitsvalgt.dersomhovedtillitsvalgtfinner grunntil å ta oppspørsmåletmed fylkesrådmannen,måarbeidsgiverinformeres,og partenemå snarestmulig drøftesakenpå fylkeskommunaltnivå.

40 4.2 Møtemedarbeidstakeren Arbeidsgiverskal avholdemøtemeddenarbeidstaker ensomer identifisertsomovertallig. Hensiktenmedmøteter - å kvalitetssikreinformasjonenom deforhold somer lagt til grunnvedidentifiseringen - å undersøkeom denansattepåberopersegandreforholdsomkantilleggesvekt. Den ansattebøruttrykkelig spørresom deter særligehelsemessige/sosiale forhold sombør tilleggesvekt vedidentifiseringen, jf. pkt å drøfteeventuelletiltak somkanløseovertalligheteninnenegenvirksomhet - å fylle ut kompetansekartleggin gsskjema Denansatteskalinformeresom sin rett til å hamedtillitsvalgt eller annenfullmektig i møtet, og detskalføresreferatfra møtet,sepkt Dersomdeti møtet kommerfrem nye opplysningerav mulig betydningfor identifiseringenav overtallig,bør arbeidsgiversøkeå avklaresakensfaktagjennomytterligeredrøftingmed tillitsvalgte, jf. pkt. 4.1, og evt. møter medansattesomrisikerer overtalligheti vedkommendes sted,jf. pkt Arbeidsgivertar deretterstilling til om identifiseringenskalopprettholdes eller om enannenskalidentifiseressomovertallig. 4.3 Meldingomovertalligetil sentraladministrasjonen Eventuellbeslutningom å gi meldingom overtalligetil sentraladministrasjonen, treffesav arbeidsgivernårsaksbehandlingen i forhold til deberørtearbeidstakerneog derestillitsvalgte er gjennomført, og detikke ermulig å løseovertalligheteninnenfor rammenav virksomheten. Når arbeidsgiverbeslutterat enansattmeldesovertalligtil sentraladministrasjonen, skalden ansatteinformeresskriftlig om beslutningenog om hvadeninnebærer,kontaktpersoni sentraladministrasjonenog hvilke rettigheterdenansatteharsomovertallig. Meldingentil sentraladministrasjonenskalinneholdeenkort oppsummeringav grunnlagetfor at vedkommend er overtallig. Følgendedokumenterskalvedlegges: - sakspapirerog vedtakfra arbeidsmiljøutvalget, jf. pkt referat fra drøftingsmøtetmeddetillitsvalgte,jf. pkt referatfra møtetmedarbeidstaker, jf. pkt kompetansekartleggingsskjema - annendokumentasjoni saken Dersomdeter vesentligemanglerveddokumentasjonen, saksbehandlingeneller de vurderingenesomer gjort, kansentraladministrasjonen returnereovertallighetssakentil virksomhetenfor ytterligerebehandling. 4.4 Kobling av overtalligetil ledigestillinger Alle ledigestillinger medvarighetut overseksmånederskalmeldestil sentraladministrasjonen. Innenåttedagerfra sentraladministrasjonenharmottattmeldingom enledig stilling, skalsentraladministrasjonengi virksomhetenenoversikt overaktuelle overtallige meddokumentasjonav utdanningog praksis.

41 Virksomhetenskal,eventueltetterintervju,gi denovertalligetilbud om stillingenmedmindre vedkommendeikke er kvalifisert. Vedkonkurransemellomflere overtalligeer ansiennitet avgjørendefor hvemsomfår tilbud om stillingen, jf. pkt.3.3. Dersomdetikke er overtallige somer aktuellefor stillingen,skalsentraladministrasjonengi virksomhetenbeskjedom at stillingenkankunngjøres.lederstillingerskallikevel somhovedregelbesettesetteroffentlig kunngjøringog konkurransemellomsøkerne. Tilbud om ledig stilling gis skriftlig medsju dagersfrist for aksept.dersomdenovertallige ikke besvarerhenvendelsen, ansestilbudetsomavslått. Virksomhetenskalgi sentraladministrasjonen tilbakemeldingom resultatetav behandlingen. Tilbakemeldingenskalomfatte - kopi av tilbudsbrev - kopi av aksepteller avslagpåtilbud om ledig stilling - skriftlig redegjørelsefor hvorfor denovertalligeevt. ikke ble ansettkvalifisert for stillingen. Ledigestillinger somikke er besattvedomplasseringav overtallige,frigis ikke for kunngjøringfør sentraladministrasjonenharmottattvirksomhetenstilbakemeldingog bestemt at stillingenkankunngjøres. 4.5 Midlertidig omplassering Arbeidstakersommottartilbud om enmidlertidig stilling i enannenvirksomheti fylkeskommunen,regnesikke lengersomovertalligog harpermisjonfra sitt faste arbeidsforholdinntil denmidlertidigestillingenutløper.nårpermisjonenutløper,tilbakeføres arbeidsgiveransvare t til denvirksomhetenhvor vedkommendeharsitt fastearbeidsforhold. 4.6 Oppsigelse Når detergåtttremånederetterat detble gitt meldingom enovertalligtil sentraladministrasjonen, skaloppsigelsenormaltvurderes. Oppsigelsekanvurderestidligere dersomdenovertalligeavslårtilbud om enledig stilling eller ikke medvirkertil prosessen medå finne annen stilling i fylkeskommunen.sentraladministrasjonenharansvarfor å koble arbeidstakerentil ledigestillinger ogsåi oppsigelsestiden. Beslutningomoppsigelsetreffesav denfylkesdirektørensomharansvarfor virksomheten, ettersaksbehandlingi trådmedarbeidsmiljølovensregler.dersomfylkesrådmannenikke treffer beslutningom oppsigelse, skalsakennormaltsendestilbaketil virksomheten for fornyet vurdering. 5. Arbeidsgiverfunksjonen Virksomhetenivaretararbeidsgiverfunksjonen, dvs.arbeidsgiversplikter og rettigheter,også nårdenansatteer meldtovertalligtil sentraladministrasjonen. Hvis denansattefortsatter overtalligåtte månederetterat virksomhetenharmeldtvedkommendeovertallig,jf. pkt. 4.3, dekkersentraladministrasjonen lønnsutgiftene.

42 PRINSIPPER FOR Å HÅNDTERE OVERTALLIGHET Formåletmedprinsippeneer at Akershusfylkeskommunegjennomsamarbeid, medbestemmelseog medansvarskalhåndtereomorganiseringer/nedbemanningssituasjoner påenmåtesombådeivaretarfylkeskommunesbehovfor omstilling oghensynettil den enkeltearbeidstakerog et godtarbeidsmiljø. 1. Virkeområde Prinsippenegjelderfor alle virksomheteri Akershusfylkeskommune. 2. Hovedprinsipper for omstillings- og nedbemanningsprosesser I enomstillingsprosesskaldetfokuseresbådepåvirksomhetensog arbeidstakeresbehov. Følgendepersonalpolitiskehovedprinsipperleggestil grunn: Arbeidsgiverskalleggetil rettefor enåpenog trygg prosess. Ingenarbeidstakereskalutsettesfor vilkårlig personalbehandling. Det skalgis godinformasjonunderheleomstillings- ognedbemanningsprosessen. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestenskalinvolveresi omstillings- og nedbemanningsprosesser. Akershusfylkeskommuneskalbeholderelevantog nødvendigkompetanse,slik at den etternedbemanningenharenkvalifisert og endringsdyktig organisasjon. I detilfeller hvor arbeidsoppgaver faller bort, skalarbeidstakersålangtsommulig få tilbud om annenstilling i fylkeskommunen.behovetfor kompetansehevende tiltak vil bli vurdert. Andretiltak skalværevurdertfør eventuelloppsigelseiverksettes. 3. Saksbehandlingved omorganiseringog nedbemanning a) Ved endringerog omstillingersomvil få betydningfor arbeidstakerne, skal fylkeskommunenpået tidligst mulig tidspunkt orientere,drøfteog ta detillitsvalgte med påråd. b.) Følgendeskalklargjøres: Organisering/organisasjonsmodell Oppgaver/funksjonersomskalvidereføres/utgå Bemanningsbehov/kompetansebehov for å dekkeoppgaver/funksjonersom videreføres. Identifisering av overtalligegjøresmedutgangspunkti densamledekompetansenpåden enkeltevirksomhet(skoleetc.) c.) Forslagtil organiseringsmodell leggesframfor arbeidsmiljøutvalget.

43 d.) Omstillings- og nedbemanningsplaner kanmedføreat arbeidstakerehelt eller delvisikke lengervil haarbeidsoppgaver i sin opprinneligestilling. Hvilke arbeidstakeredetteberører følgerav hvilke oppgaver/funksjonersomutgår.i noentilfeller vil oppgavene/funksjonene opprettholdes,menskalutføresav færrearbeidstakere/års verk. Arbeidsgiverskal foretaenavveiingav virksomhetensbehovog deulemper overtallighetenpåførerdenenkeltearbeidstaker. 4. Identifisering av overtallige Avklaring av hvilke arbeidstakeresomskalutføredeforskjelligeoppgavene/funksjonene baserespåenvurderingav hvilke arbeidstakeresomsamlethardenødvendigekvalifikasjoner for ådekkeoppgavene. Når omfangetav eventuellovertalligheter avklarti forhold til virksomhetens organisasjonsplan,mådetavklaresenrangeringsrekkefølge for hvemsomer overtallig. Dersomflere arbeidstakerevurdereså værekvalifisert, vil tjenestetidværeavgjørendefor hvemsomansessomovertallig.(for undervisningspersonell, sevedlegg.) Tjenestetidfor deltidsstillinger(under37,5% stilling dvs 2 dager)medregnesforholdsmessig. Lov- og avtalefestedepermisjonermedog utenlønnregnesmedi tjenestetiden(f.eks fødselspermisjon). Øvrigepermisjonergitt medhel eller delvislønnregnesmedtilsvarende(f.eks utdanningspermisjon). Kriteriene(kvalifikasjoner,tjenestetid)kanfravikesdersomdetforeliggersærligesosiale, helsemessigeller andrevelferdsmessigegrunner Identifiseringenav overtalligeskalogsådrøftesmedlokaletillitsvalgte. Det skalgjennomføre samtalemeddenenkelte berørtearbeidstaker.arbeidsgiverskal i samtaleninformereom prosessenog undersøkeom detforeliggersærligesosiale-, økonomiske-, helsemessige - eller velferdsmessigegrunnersommåtilleggesvekt i vurderingen.det skalføresreferatfra samtalen, og kompetansekartleggingsskjema skalfylles ut. Arbeidstakerskalgjøresoppmerksompåat deter anledningtil å ta medtillitsvalgte i slike samtaler. Arbeidsgiverskal gi skriftlig meldingom overtallighettil denberørtearbeidstaker.i meldingenskal detinformeresom vedkommendesrettighetersomovertallig,og opplysesom denvideresaksbehandlingog oppfølging. Overtalligeskal meldesinn til stillingspoolen,hvor devil bli forsøktomplassert.

44 5. Virkemidler i overtallighet- og nedbemanningsprosess Omstillingstiltakskaldrøftesmedarbeidstakerorganisasjonene, jfr Hovedavtalen.Omfanget av omstillingstiltakogøkonomiskegrenseravgjøresav fylkesrådmannen.det er arbeidsgiver som etterdrøftingmedarbeidstakerorganisasjonene avgjør om,og i såfall hvilke virkemidlersomer nødvendigfor å nådemål somer sattfor omstillingen,samthvilke arbeidstakeresomskaltilbys hva.arbeidsgiverskalforetaengrundigindividuell vurdering før virkemidlenetasi bruk.ingenharkrav påå bli tilbudt bestemtevirkemidler,og brukenav demer ikke gjenstandfor forhandlinger. Eksemplerpåvirkemidlerkanværegavepensjon,sluttvederlag,permisjonog jobbklubb/motivasjonskurs. 6. Oppsigelse Dersomdetikke er mulig å skaffeenovertalligannetpassendearbeidi Akershus fylkeskommune,eller arbeidstakeravviserslikt tilbud og evt.andretilbud somer gitt, vil oppsigelseiverksettes.dettegjelderogsåhvis arbeidstakeravviserinvitasjontil samtale/intervju,og ikke barehvis detforeliggerskriftlig tilbud. Dersomarbeidstakermener detforeliggersærligegrunnerfor ikke å kommetil intervju eller takkeja til tilbudt stilling, må detopplysesskriftlig om dette.arbeidsgivervil derettervurdereom deter grunnlagfor å ta særskilthensyn. Ogsåi oppsigelsestidenvil stillingspoolensøkeå kobledenoppsagtemot ledigestillinger. Personersomer oppsagtpågrunnav overtallighetharfortrinnsretttil ledig stilling deer kvalifisert for i ett år fra oppsigelsesfristensutløp,jfr arbeidsmiljøloven 14-2 førsteog fjerdeledd.dettegjelderarbeidstakeresomharværttilsatt i Akershusfylkeskommunei til sammenminst12 månederi deto sisteår. Arbeidstakermåselvgjørefortrinnsrettgjeldendevedsøknadpåutlyste stillinger i Akershus fylkeskommune. Dersomarbeidstakerenikke harakseptertettilbud omny tilsettinginnen14 dageretter mottakelsenav tilbudet,faller fortrinnsrettenbort, jfr arbeidsmiljøloven 14-2 femteledd. 7. Endringer Endringeri disseprinsippenemedvedlegggjøresavfylkesrådmannenetterdrøftingermed arbeidstakerorganisasjonene. Sistendret:januar2009

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 08:15 08:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTENNKALLNG Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 11.02.2013 Møtested:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.03.2013 Tid 13:00 Side 1 Side 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet

Retningslinjer for. omstilling/omorganisering i. Grenlandssamarbeidet Retningslinjer for omstilling/omorganisering i Grenlandssamarbeidet Datert 20/2-06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RETNINGSLINJENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 2 2 ANSVARSFORHOLD... 2 3 MEDBESTEMMELSE OG MEDINNFLYTELSE...

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [Velg dato] PERSONAL REISEREGLEMENT ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 26.06.08 Nytt reglement 1 Virkeområde og omfang 1. Dette reglementet gjelder for reiser i Norge. et omfatter

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD

OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD Høgskolen i Østfold OMSTILLINGSAVTALE FOR HØGSKOLEN I ØSTFOLD 1 OM AVTALEN Denne avtale er inngått mellom Høgskolen i Østfold og hovedorganisasjonene ved høgskolen: LO, YS, Akademikerne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

24.08.2012 2012/6752-3

24.08.2012 2012/6752-3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 24.08.2012 2012/6752-3 Saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Fylkesting 24.09.2012 108/12 Fylkesutvalg 17.09.2012 51/12 Hovedutvalgfor samferdsel 12.09.2012 Innbyggerinitiativ: Lik

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED NEDBEMANNING, OMORGANISERING OG OPPSIGELSE TINGVOLL KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.2014 1 Retningslinjer skal bygge på gjeldende lov og avtaleverk.

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/08 ÅRSRAPPORT FOR VERNE- OG MILJØARBEID I SØRUM KOMMUNE 2007

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 4/08 ÅRSRAPPORT FOR VERNE- OG MILJØARBEID I SØRUM KOMMUNE 2007 Sak 4/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 4/08 Arkivsaknr: 08/954 Saksbehandler: K-kode: 440 ÅRSRAPPORT FOR VERNE- OG MILJØARBEID I SØRUM KOMMUNE 2007 RKO/LPK/AVK Aage V.

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010

INTENSJONSAVTALE OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS. Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 OMSTILLING I FORBINDELSE MED ETABLERING AV FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Vedtatt i interimstyret 10.nov 2010 Avtalens redigering og oppbygging Avtalen består av følgende kapitler: 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 12.12.2016 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.12.2016 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/16

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 29.01.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune

Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for flyttegodtgjørelse Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 23.05.2007 Reglement for flyttegodtgjøring for ansatte i Vadsø kommune. Reglementet gjelder for alle kommunalt

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Reisepolicy for Norges musikkhøgskole Vedtatt 25. november 2015 Innhold Reisepolicy for... 1 Norges musikkhøgskole... 1 Innhold... 2 1. Omfang og virkemåte... 3 1.1. Revidering av retningslinjene... 3

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE

PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE PROSEDYRER FOR NEDBEMANNING I KÅFJORD KOMMUNE Vedtatt i Kåfjord kommunestyre den 28.10.02, sak nr. 52/02 1. Innledning Hovedprinsippet for Kåfjord kommune skal være at i omstilling skal ansatte ha et oppsigelsesvern

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710)

OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) OMSTILLINGSAVTALE FOR STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER I ETABLERINGEN AV SANDEFJORD KOMMUNE (0710) Avtalen er inngått mellom SAS kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i Unio, LO, Akademikerne og

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015

Administrasjonsutvalget i VFK. Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Administrasjonsutvalget i VFK Stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson 26. november 2015 Reglement for administrasjonsutvalget Kapittel 5 - Reglementer for diverse råd nemnder og utvalg 1. Valg og sammensetning

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Oppvekst, kultur og utdanning Kommunalsjef Terje Næss TO Kultur og Fritid Lillehammer Kino Kulturhuset Banken Lillehammer

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune

Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune /13 Forslag til nye retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune SISS ESARK-0717-201303311-16 Hva saken gjelder: I forbindelse med rullering av HR-strategien for Bergen kommune,

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE 14.03.13 REISEREGULATIVET Noen definisjoner: Tjenestereise- pålagt/godkjent reise i oppdrag for arbeidsgiver. Arbeidssted- der arbeidstaker til daglig arbeider. Arbeidsreiser-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Vestfold fylkeskommune Thor Heyerdahl videregående skole Innhold 1. Temafor tilsynet:skolensarbeidmedelevenespsykososiale miljø...3 2. Gjennomføringav

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning.

Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Partene ble en enige om følgende endringer i Særavtale for reiser utenlands for statens regning. De nye satsene i 10 nr. 2 og i Vedlegget gjelder med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET

REGLEMENT. for ADMINISTRASJONSUTVALGET REGLEMENT for ADMINISTRASJONSUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 25 og 10 Ullensaker Herredsstyret den 29.06.99 i sak 36/99 Sist endret HST 04.12.06 sak 107/06 Innhold: 1. HJEMMEL. FORHOLDET TIL

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016

Referat 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Referat Vår ref. Dato 2707/2016/471/1627BEKR 23.02.2016 Møte med tillitsvalgte Sted: K-salen Dato: 18.2.16 Klokkeslett: 12.30-14.30 Flg. møtte: Gunn Karin Olsen, Øyvind Haraldsvik, Roar Olden, Linda Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Partssammensatt utvalg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.01.2017 Tid: 14:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/13 11/910 REVISJON PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES

OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES OMSTILLINGSAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVER OG ANSATTE I KOMMUNENE FORSAND OG SANDNES Innhold 1. Generelt... 2 1.1 Avtalens parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 2. Medbestemmelse og informasjon... 2 2.1

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 11.09.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255 Saksframlegg VIRKEMIDDEL FOR Å REDUSERE ANTALL ANSATTE UTEN FAST TJENESTEPLASSERING Arkivsaksnr.: 10/1255 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at rådmannen

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning

Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning Kriterier for bemanningstilpasning eventuelt nedbemanning 2013 Behandlet i administrasjonsutvalget 27.08.2013, i sak. nr. 1/13. Innhold KRITERIER FOR BEMANNINGSTILPASNING OG NEDBEMANNING... 3 1. MÅLSETTING:...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 11:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE

RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE RETNINGSLINJER OG SAKSBEHANDLING VED OMSTILLING/OMORGANISERING, NEDBEMANNING OG OPPSIGELSE Hovedavtalens 1-4: Omstiling og utvikling Målsettingen med omstilings- og utviklingsarbeid er å gi innbyggerne

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer