Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget 30.01.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato Tid 08:15 NB! Merk at møtet starter kl. 08:15

2

3 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling 1/13 Revisjonav arbeidsreglementet 2/13 Ny gavestrukturi AkershusFylkeskommune 3/13 Nye rutinerfor håndteringav overtallighet 4/13 Oppdatertreisereglement for ansatteog folkevalgtei Akershusfylkeskommune Spørsmål 1/13 Spørsmålfra rep.turid Jenssen(Fagforbundet)om konsekvenservedå setteut kantinedriftentil kontraktører

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 1/13 Administrasjonsutvalget Revisjon av arbeidsreglementetfor Ak ershusfylk eskommune Innstilling Protokollmedvedleggfra forhandlingsmøte5. desember2012godkjennes. Sammendrag Det er gjennomførtforhandlingermeddeansattesorganisasjonerom revisjonav Akershus fylkeskommunesarbeidsreglement. I forhold til gjeldendereglementer detgjennomført endringerpga.endringeri lover og forskrifter, og andreendringer.arbeidetmedå revidere reglementethartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregåendeopplæringsarbeidmed reglerom tobakksbrukpåskolene.protokollfra forhandlingeneleggesfram for administrasjonsutvalget for godkjenning. Saksutredning I henholdtil arbeidsmiljøloven 14-16skalfylkeskommunenhaetarbeidsreglement. Reglementetskali henholdtil nevntebestemmelseinneholdedeordensreglersomdeter behov for, og reglerfor arbeidsordningen.de forhold reglementetomhandlerer imidlertid i hovedsak regulertgjennomandrebestemmelser i arbeidsmiljøloven,gjennomdenindividuelle arbeidsavtalen,hovedtariffavtalenog andrereglementi fylkeskommunen.arbeidsreglementet harderforførstog fremstbetydningsomkilde til opplysningtil arbeidstakerneom dereglersom gjelder.i tillegg harreglementetselvstendigbetydningnårdetgjelderbestemmelseneom annet arbeidfor arbeidstakerne,og visseordensregler. En rekkelovendringerhargjort detnødvendigå iverksetteet arbeidmedrevisjonav arbeidsreglementet. Prosessenhartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregående opplæringsarbeidmedå vurdereå innførebestemmelserom tobakksbrukpåskolene.i løpetav denneprosessenhardetkommetoppspørsmålomarbeidsmiljølovensreglerom fastsettelseog endringav arbeidsreglement harværtfulgt vedtidligereendringerav reglementet.reglerfor fastsettelseav arbeidsreglement følgeravarbeidsmiljøloven Arbeidsgiverkanenten inngåenavtalemedarbeidstakernestillitsvalgte,eller fastsetteet reglementsommågodkjennes av Arbeidstilsynet.

7 Da fylkeskommunensarbeidsreglement ble etablerti 1997,kom parteneetterforhandlingerikke til full enighetom reglementetsinnhold.utkasttil reglementble derforsendtarbeidstilsynet1. distrikt for godkjenning.reglementetble baredelvisgodkjent,og etterklagepåarbeidstilsynet 1. distriktsvedtakble reglementetbehandletav Direktoratetfor Arbeidstilsynet,somgjorde vedtakom reglementeti brevav Det ble deretterfastsattavfylkesutvalget. I 25i reglementetfra 1997erfølgendebestemmelsetattinn: «Endringeri reglementetvedtasi administrasjonsutvalget etterdrøftingermeddetilsattesorganisasjoner i samsvarmedgjeldende avtaleverk.» Dennebestemmelsener neppegyldig, dagjeldendearbeidsmiljølov ikke gahjemmelfor enslik ordning,noehellerikke gjeldendearbeidsmiljølovgjør. Reglementetog senereendringeri dette,skalfastsettesvedskriftlig avtalemellomarbeidsgiverenog arbeidstakernestillitsvalgte, eller ettergodkjenningav Arbeidstilsynet.Det er foretattenrekke endringerav reglementetetter1997.sålangtvi kanse,er ingenav endringeneforetatti samsvar meddenfremgangsmåtefor endringav reglementetsomarbeidsmiljølovenforeskriver. Fylkesrådmannenharpådennebakgrunnfunnetdettjenlig å ta helereglementetopptil revisjon. De hovedtillitsvalgteble innkalt til forhandlingsmøte ,i henholdtil arbeidsmiljøloven Protokollfra forhandlingenefølgervedlagt,idet denleggesfram for administrasjonsutvalget for godkjenning. Endringer i de enkelteparagrafer I vedleggnr. 2 framgårdethvilke endringeri forhold til gjeldendearbeidsreglement somer framforhandlet.det er gjennomførtenkelterentspråkligeendringer,oghenvisningertil lovbestemmelserer endretpågrunnav endringeri lovverket.i tillegg er detgjennomført endringerav substansiellart.nedenforgjøresdetredefor deendringerav sistnevnteart somer gjennomført.paragrafhenvisningenevisertil bestemmelsene i gjeldendereglement. 8 Lojalitetsplikt Parteneer enigeom at gjeldendedetaljertekrav til lojalitet medhensyn ytringenesinnholder unødvendige,sålengedetklart framgårat arbeidstakerengir uttrykk for sineegneoppfatninger, og ikke uttalersegpåvegneavfylkeskommunen. 12 Alminnelig orden Det er ikke gjort endringeri denneparagrafen.men prosessenmedrevisjonarbeidsreglementet hartil delsværtsamordnetmedavdeling for videregåendeopplæringsarbeidmedåvurdereå innførebestemmelserom tobakksfriskoletid.det harværtvurdertå innførefellesbestemmelser om tobakksbrukfor eleverog ansattepåsamtligeskoler.imidlertid gjordefylkestinget14.mai 2012slikt vedtak:ordensreglemen tet 12, andresetning,endresslik at «røykingi skolegården»erstattesmed«brukav tobakkpå skolen». Det vil dermedværeskoleutvalgetsomfastsettereglerom elevenesbruk av tobakkpåden enkelteskole.dersommanønskerå reguleredeansattestobakksbruk,forutsettesdetat dette reguleresi arbeidsreglement.partenefinner detikke hensiktsmessigå fastsetteet arbeidsreglementmedenmeromfattendereguleringav tobakksbrukenndetsomeventueltvil gjeldefor elevenepådenenkelteskole.vi har derforkommettil atvi medhensyntil tobakksbrukfor deansatteønskerå beholdegjeldendebestemmelsei arbeidsreglementet 12 andreledd.

8

9 13 Behandling av utstyr Partenefinner dethensiktsmessigå tilføye at utstyret måbehandlesi samsvarmeddeeventuelle føringersomer gitt av produsentenav utstyret. 14 Bruk av IT -verktøy Bestemmelsener endreti samsvarmedpersonopplysningsforskriften(forskrift 15. desember 2000nr. 1265om behandlingav personopplysninger) kapittel9, somble endreti Langvarig sykefravær Gjeldendebestemmelserom permisjonvedlangvarigsykdomer tatt ut av reglementet. Etter partene syn kandetopplevessomenbelastningfor arbeidstakerenå skullesøkeom permisjon nårmaner syk. Det kanargumenteresfor at arbeidsgiverharbehovfor denoversiktog forutsigbarhetsomoppnåsvedat permisjongis for enklart definertperiode.arbeidsgivers behovfor forutsigbarhetvil i hovedsakdekkesi og medat arbeidsavklaringspenger innvilgesfor avgrensedeperioder. Videreer bestemmelserom oppfølgingav langtidssyke tatt ut av arbeidsreglementet. Gjeldende bestemmelserharmonererikke medfolketrygdlovenslik dennålyder.hamu vedtoknye rutinerfor sykefraværsoppfølging arbeidsgiversoppfølgingav sykemeldte,også langtidssykemeldte,er fullt ut regulerti HMS-håndbokensrutinerfor sykefraværsoppfølgingog veiledningfor sykefraværsoppfølgingog tilrettelegging,i tillegg til folketrygdlovens, arbeidsmiljølovens, IA-avtalensog hovedtariffavtalensbestemmelser.det er derforuheldigå ta inn revidertebestemmelserom temaeti arbeidsreglementet pga.risikoenfor uoverensstemmelserog tolkningstvil.fortrinnsretttil ny ansettels er regulerti arbeidsmiljøloven,og dissereglenebørikke utfylles i arbeidsreglement idet dettekankommei konflikt medandreregler,herunderkvalifikasjonsprinsippetsomgjeldervedansettelse. Etterpartene syn vil gjeldenderutinersammenmedlov- og avtaleverketdekkearbeidsgivers og arbeidstakersbehovfor verktøy til å håndteredissesakene. 20 Utbetaling av lønn Arbeidsgiversadgangtil å gjennomføretrekk i lønner utfyllenderegulerti arbeidsmiljøloven I stedetfor å gjengiendel av dissebestemmelsene i arbeidsreglementet, finner vi det hensiktsmessigå leggeinn enhenvisningtil vedkommendelovbestemmelse. 24 Fortolkning Vi finner dennebestemmelsenunødvendig.spørsmålom hvordanreglementetskalfortolkesvil i alle tilfelle kunneforeleggessentraladministrasjonen.

10 Fylkesrådmannensanbefalinger Fylkesrådmannentilrår at vedlagteprotokoll medvedleggfra forhandlingsmøte5. desember 2012godkjennes. Oslo,8. januar2013 Tron Ole Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler:DagAga Blokhus Vedlegg 1 Arbeidsreglement -protokoll 2 Arbeidsreglement- endringer

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Administrasjonsutvalget Gaver til ansatteog ved representasjon Innstilling Administrasjonsutvalget tar sakentil orientering. Innledning For å sikreenrettferdig, helhetligog profesjonelltilnærmingtil håndteringav gavervedjubileer og merkedagerm.v. for ansattei sentraladministrasjonener detbehovfor tydeligeretningslinjer. Tilsvarendeer detbehovfor klarerutinerfor gavervedrepresentasjon. Gaver til ansattei sentraladministrasjonen Tabellenunderviserulike merkedagermedforslagtil oppmerksomhetvedulike anledningerfor ansattei sentraladministrasjonen. Forslag til gavetil ansatte/verdipå gave: Anledning Oppmerksomhet / arrangement Verdi Bursdag30 og 40 år Blomsteller gave 400,- Bursdag50 og 60 år Blomsterog gavekort 400,- blomster/ 1000,- gavekort 25 og 40 år somansatti FK Samletfeiring engangperår. 25 år 8000,- 40 år 12000,- Sluttereller gårav medpensjon Blomsterog gavekortfra kr 500til 1500,- avhengigav hvor lenge vedkommendeharværtansatt. 1-5 år kr 500,- 6-14år kr 1000,- 15 år eller mer kr 1500,- Nyansatte førstearbeidsdag Blomst Ca250,- Jul Lik gavetil alle Beslutninghvertår. Bryllup Gaveeller gavekort Kr 1000,- Fødsel Blomsteller gave Ca350,- Godbedring Dødsfallansatt. Oppmerksomhet til etterlatte Ansattsommisterf.eks ektefelle.oppmerksomhet pårørende Blomsterkanerstattesmedgavetil tilsvarendekostnad. Kranseller bårebukettavgjøresav leder. Blomst Ca350,- Ca1500,- Ca500,-

34 Ved markeringerinviteressomhovedregelinternegjester. Rutiner for gaver ved ekstern representasjonpå jubileer, merkedager,åpninger og reiser Gavergis somenhovedregelav fylkesordfører,fylkesrådmannellerfylkesdirektører. Når fylkeskommunensvirksomhetermarkererjubileer,åpninger,merkedagerhvor fylkesordfører/representant fra fylkeskommunener representert,gis gaveog blomst. Akershusfylkeskommunegir enpengegavetil denårligetv-aksjonen.utoverdettegis detikke pengegavertil organisasjoner, lag eller foreninger. Det er viktig at fylkeskommunenfremstårsomenenhetutad.dersombådepolitisk og administrativledelseer representertgis kun engave/oppmerksomhet. Forslag til representasjonsgave/verdi på gaven Anledning Oppmerksomhet Verdi Åpning av skolebygg Blomstog gave 6000,- Åpning av tannklinikker Blomstog gave 6000,- Åpning av nybyggi kommuner Blomstog gave 5000,- (kulturhus) Åpning av veier/baner Profileringvurderes Jubileerpåskoler;25, 50,75, Blomstog gave Frakr 2000til 5000,- 100år Gaverifm. reiser,konferanser Representasjonsgaver Frakr 200til 1000,- Profilartikler I tillegg til gaversomdelesut i forbindelsemedstoremarkeringer,er dethensiktsmessigå hanoen profilartikler somprofilererakershusfylkeskommune.profilartikler gir enverdifull mulighettil eksponeringav fylkeskommunenslogo og visjon. Eksempler påvanligeprofilartikler er USB-penner, kontorartikler,nøkkelringer,krus,godterier,penner,reiseartikler,bagger,sekker,paraplyermm. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslagtil gavestrukturfor ansattei sentraladministrasjonenvedtas. Forslagtil gavestrukturi forbindelsemedrepresentasjon, besøk,åpningerog reiser vedtas. Endringentrer i kraft Saksbehandler:MarianneFugløyLidstrøm Oslo Tron Bamrud fylkesrådmann

35 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Administrasjonsutvalget Nye rutiner for håndtering av overtallighet Innstilling Nye rutinerfor håndteringav overtallighetvedtas. Sammendrag Det nye forslaget til rutinererstatter«prinsipper for å håndtereovertallighet» medvedlegg «Rangeringav overtallighetfor detpedagogiskepersonaleti forbindelsemedendret stillingsbehovsomfølgeav opplæringstilbudet» og «Retningslinjerfor stillingspoolen». Forslagetil nye retningslinjerer diskutertmedenreferansegruppe ,deter tatt oppi avdelingfor videregåendeopplæringslkm -møte5. desember2012ogdrøftetmedde tillitsvalgte i møter , og i tillegg erdetpresentertfor de regionalelederutvalgenei Follo og Askerog Bærumhenholdsvis og Forslageter hovedsakeligenvidereføringav degjeldenderetningslinjene, selvom deter gjennomførtomfattenderedaksjonelleendringer.de nye retningslinjeneinnebæreren presiseringav saksbehandlingenvedovertallighet.ønsketer at dettevil gjøreretningslinjene lettereå forholdesegtil, bådefor arbeidstakerneog arbeidsgiverne.deneksisterendenigheten mellomarbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverom at overtallighetskjerinnenforrammen av den«virksomheten» derovertallighetenoppstår,er nåendel av rutinene. Videreer det presisertat utvelgelseskretsen i utgangspunktetbeståravalleansattei denaktuelle «virksomheten». I retningslinjeneharenogsåskriftliggjort enighetenom at «lederstillingersom hovedregeler unntattfra stillingspoolen». Saksbehandler:Astrid NæssKjølholdt Vedlegg: Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann

36 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor åhåndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldende retningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer) 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor åhåndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldenderetningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer) 1 Rutinerfor håndteringav overtallighet 2 Prinsipperfor å håndtereovertallighetm/vedlegg(gjeldende retningslinjer) 3 Retningslinjerfor stillingspoolen(gjeldenderetningslinjer)

37 Rutiner for håndtering av overtallighet 1. Formål og virkeområde Formåletmeddisserutineneer at Akershusfylkeskommunegjennomsamarbeid, medbestemmelseog medansvarskalhåndtereovertallighetpåenmåtesomivaretar fylkeskommunensbehovfor omstilling,hensynettil denenkeltearbeidstakerog hensynettil et godtarbeidsmiljø.rutineneendrerikke arbeidsgiversog arbeidstakersrettigheterog plikter i henholdtil arbeidsrettensgenerelleregler. Rutinenegjelderallevirksomhetersomer underlagtfylkesrådmannen.øvrigevirksomheteri fylkeskommunenkansluttesegtil rutineneetter avtalemedfylkesrådmannen. Rutineneer fastsattav administrasjonsutvalget etterdrøftingmedde hovedtillitsvalgtefor arbeidstakerorganisasjonene i Akershusfylkeskommune. Rutinene erstatterdetidligereprinsipperfor å håndtereovertallighetmedvedleggog Retningslinjer for stillingspoolen. 2. Grunnleggendesaksbehandlingsprinsipper 2.1Arbeidsmiljøutvalgetsrolle vedhåndteringav overtallighet Arbeidsmiljøutvalgetsrolle og generelleoppgaverer fastsatti arbeidsmiljøloven 7-2. Utvalgetskalblantannetbehandle«planersomkanfå vesentligbetydningfor arbeidsmiljøet, herunderplaneromrasjonalisering», jf. 7-2 (2) bokstavd). Detteinnebærerat arbeidsmiljøutvalgetmåforeleggesdokumentasjonav overdekning/underdekningav arbeidskrafti virksomheten.behandlingenmåværegjennomførtfør utvelgelseog identifikasjonav overtalligedrøftesmeddetillitsvalgte, jf. pkt De till itsvalgtesrolle vedhåndteringav overtallighet Arbeidsgiversplikt til å informereog foretadrøftingermedtillitsvalgte erblantannetnedfelti arbeidsmiljøloven 8-1 og 8-2 oghovedavtalendel B Drøftingspliktenetterdisse bestemmelseneomfatterspørsmålav aktuellogforventetbetydningfor arbeidstakernes arbeidsforhold,herunderblantannet - utviklingeni virksomhetensaktiviteterog økonomiskesituasjon - bemanningssituasjonen og tiltak somvurderesvedendringeri denne - vesentligendring i arbeidsorganiseringeller ansettelsesforhold 2.3 Hovedprinsipperfor behandlingav overtallighet Følgendehovedprinsippergjelderfor behandlingenav sakerom overtallighet: - arbeidsgiverskalleggetil rettefor enåpenog trygg prosess - arbeidsgiverskalleggetil rettefor at allerelevanteomstendigheterblir belyst og tatt hensyn til såtidlig i prosessensommulig - ingenarbeidstakerskalutsettesfor vilkårlig personalbehandling - de tillitsvalgte for alle berørtearbeidstakereskalværeinvolvert - det skalgis godinformasjontil berørtearbeidstakereog tillitsvalgte underhele prosessen

38 - utvelgelseav overtalligeskjeri virksomhetenhvor deter overtallighet.med «virksomhet» menesi disserutinenedenenkelteskole,detenkelteveiledningssenter, detenkeltetannhelsedistrikt, sentraladministrasjoneneller øvrigeenhetersomer tilsluttet rutinene. - før noenmeldesovertallig,skaldetalltid vurderesom overtallighetenkanløsesi virksomhetenhvor deter overtallighet - omfordelingav arbeidsoppgavermellomdeansatteskalskjeinnenforrammenav arbeidsgiver styringsrettog underhensyn til dekvalifikasjonersomer nødvendigefor å utførearbeidsoppgavene - Arbeidsgiverskaltilstrebeat overtallighetmeldesi helestillingerfremfor at flere arbeidstakeremeldesovertalligei delerav sinestillinger - For å søkeå unngåovertallighetkanarbeidsgivertilby enarbeidstakerstøttetil kompetansesupplerende tiltak av mindreomfang. 2.4 Dokumentasjonav møter Møteinnkallingerskalværeskriftlige, angi hvasomskalbehandlespåmøtetog sendesi rimelig tid før møtetfinner sted. Ansatteskalinformeresomsin retttil åhamedtillitsvalgt eller annenfullmektig. Alle møterskaldokumenteresi et skriftlig referat.referatetbør dokumenterehovedsynspunktersomharværttatt oppi møtet. 3. Kriteri er for identifikasjon av overtallig 3.1 Utvelgelseskretsen Kretsenav ansattesomdenovertalligevelgesfra (utvelgelseskretsen), beståri utgangspunktet av alle ansattei virksomheten, sepkt. 2.3,sistestrekpunkt. Førdeansatterangeresinnbyrdes, jf. pkt. 3.2, kanansatteholdesutenfori trådmedpkt og Grupper av ansattesomikkeberøres Hvis eneller flere grupper av ansatte,definertetterarbeidsoppgaverog/ellerkompetanse, ikke berøresav overtalligheten,og ingenav detillitsvalgte bestriderdennevurderingen,kan disseansatteholdesutenforutennærmererangering.vedvurderingenmådettashensyn til mulighetenfor omfordelingavarbeidsoppgaver, jf. pkt Midlertidig tilsatte Dersomdetinnenutvelgelseskretsener arbeidstakeresomer tilsatt midlertidig og medavtalt utløpsdato,skaldetleggestil grunnatdissestillingeneutløpertil avtalttid såfremtdettekan tjenetil å redusereomfangetav overtalligheten. 3.2Identifikasjonavovertallig De ansattei utvelgelseskretsenrangeresetteransiennitet,sepkt Ansattesomikke tilfredsstillerlovbestemtekompetansekrav,skalrangereslavereennøvrigeansatte.innbyrdes rangeresogsådisseetteransiennitet.denansattesometterdetteharlavestansiennitet,skal identifiseressomovertalligmedmindredetforeliggerindividuelleomstendighetersomnevnt i pkt eller

39 3.2.1 Kompetanse Dersomenarbeidstakeretterarbeidsgiversvurderingav behovetfor fagkompetanseikke kan meldesovertalligutenat detnødvendiggjørny ansettelsefor å erstattevedkommendes kompetanse, kandennearbeidstakerenikke identifiseressomovertallig Individuelleomstendigheter Ekstraordinærehelsemessigeller sosialeforhold somgjør at overtallighetvil væresærlig byrdefull for enarbeidstaker,skaltasi betraktningog kanføretil at dennearbeidstakerenikke meldesovertallig, medmindreforhold av denneart gjør seggjeldendemedtilsvarendestyrke for den/deandresomrisikererovertalligheti vedkommendested. 3.3 Ansiennitetsberegning Ved ansiennitetsberegningen rangeresarbeidstakernettersin samledetjenestetidi likeartede virksomheteri Akershusfylkeskommune. Dersomflerearbeidstakerestiller likt ved enslik rangering,skaldisserangeresinnbyrdesetternedenståendekriterier, i prioritert rekkefølge: - tjenestetidveddenaktuellevirksomheten - total tjenestetidi Akershusfylkeskommune - totaltjenestetidi relevantoffentlig eller privat virksomhet - ensamletvurderingav hvemovertallighetenantaså væreminstbelastendefor, med særligvekt påhverenkeltarbeidstakerspotensialefor å få annetarbeidi eller utenfor fylkeskommunen. Tjenestetidfor deltidsstillingerunder37,5% medregnesforholdsmessig.lov- og tariffavtalefestedepermisjonermedog utenlønnregnesmedi tjenestetiden.andre permisjonermedregnesdersomarbeidstakerenhaddehel eller delvislønni permisjonstiden. 4. Saksgang 4.1 Drøfting og foreløpigidentifikasjonav overtallig Når deteroverdekningav ansattebasertpåvirksomhetensbehovfor kompetanse, må arbeidsgivergjennomføredrøftingmeddetillitsvalgte for arbeidstakernei utvelgelseskretsen. Følgendeforhold er gjenstandfor drøfting: - hvilke funksjoner somberøres - hvordanutvelgelseskretsener definert - hvilke arbeidstakerevirksomhetenharinnenutvelgelseskretsen - alle kjenteforhold somkanhabetydning for identifiseringenav overtallige - forslagtil konkretidentifiseringavovertallige - forslagtil eventuelletiltak for åløseovertallighetenvedegenvirksomhet - om sakener godtnok belyst,og om dener blitt behandletetterderutinerog prinsipper somgjelder Hvis detoppståruenigheti drøftingsmøtet,kanlokal tillitsvalgt varsleat sakenblir tatt opp medhovedtillitsvalgt.dersomhovedtillitsvalgtfinner grunntil å ta oppspørsmåletmed fylkesrådmannen,måarbeidsgiverinformeres,og partenemå snarestmulig drøftesakenpå fylkeskommunaltnivå.

40 4.2 Møtemedarbeidstakeren Arbeidsgiverskal avholdemøtemeddenarbeidstaker ensomer identifisertsomovertallig. Hensiktenmedmøteter - å kvalitetssikreinformasjonenom deforhold somer lagt til grunnvedidentifiseringen - å undersøkeom denansattepåberopersegandreforholdsomkantilleggesvekt. Den ansattebøruttrykkelig spørresom deter særligehelsemessige/sosiale forhold sombør tilleggesvekt vedidentifiseringen, jf. pkt å drøfteeventuelletiltak somkanløseovertalligheteninnenegenvirksomhet - å fylle ut kompetansekartleggin gsskjema Denansatteskalinformeresom sin rett til å hamedtillitsvalgt eller annenfullmektig i møtet, og detskalføresreferatfra møtet,sepkt Dersomdeti møtet kommerfrem nye opplysningerav mulig betydningfor identifiseringenav overtallig,bør arbeidsgiversøkeå avklaresakensfaktagjennomytterligeredrøftingmed tillitsvalgte, jf. pkt. 4.1, og evt. møter medansattesomrisikerer overtalligheti vedkommendes sted,jf. pkt Arbeidsgivertar deretterstilling til om identifiseringenskalopprettholdes eller om enannenskalidentifiseressomovertallig. 4.3 Meldingomovertalligetil sentraladministrasjonen Eventuellbeslutningom å gi meldingom overtalligetil sentraladministrasjonen, treffesav arbeidsgivernårsaksbehandlingen i forhold til deberørtearbeidstakerneog derestillitsvalgte er gjennomført, og detikke ermulig å løseovertalligheteninnenfor rammenav virksomheten. Når arbeidsgiverbeslutterat enansattmeldesovertalligtil sentraladministrasjonen, skalden ansatteinformeresskriftlig om beslutningenog om hvadeninnebærer,kontaktpersoni sentraladministrasjonenog hvilke rettigheterdenansatteharsomovertallig. Meldingentil sentraladministrasjonenskalinneholdeenkort oppsummeringav grunnlagetfor at vedkommend er overtallig. Følgendedokumenterskalvedlegges: - sakspapirerog vedtakfra arbeidsmiljøutvalget, jf. pkt referat fra drøftingsmøtetmeddetillitsvalgte,jf. pkt referatfra møtetmedarbeidstaker, jf. pkt kompetansekartleggingsskjema - annendokumentasjoni saken Dersomdeter vesentligemanglerveddokumentasjonen, saksbehandlingeneller de vurderingenesomer gjort, kansentraladministrasjonen returnereovertallighetssakentil virksomhetenfor ytterligerebehandling. 4.4 Kobling av overtalligetil ledigestillinger Alle ledigestillinger medvarighetut overseksmånederskalmeldestil sentraladministrasjonen. Innenåttedagerfra sentraladministrasjonenharmottattmeldingom enledig stilling, skalsentraladministrasjonengi virksomhetenenoversikt overaktuelle overtallige meddokumentasjonav utdanningog praksis.

41 Virksomhetenskal,eventueltetterintervju,gi denovertalligetilbud om stillingenmedmindre vedkommendeikke er kvalifisert. Vedkonkurransemellomflere overtalligeer ansiennitet avgjørendefor hvemsomfår tilbud om stillingen, jf. pkt.3.3. Dersomdetikke er overtallige somer aktuellefor stillingen,skalsentraladministrasjonengi virksomhetenbeskjedom at stillingenkankunngjøres.lederstillingerskallikevel somhovedregelbesettesetteroffentlig kunngjøringog konkurransemellomsøkerne. Tilbud om ledig stilling gis skriftlig medsju dagersfrist for aksept.dersomdenovertallige ikke besvarerhenvendelsen, ansestilbudetsomavslått. Virksomhetenskalgi sentraladministrasjonen tilbakemeldingom resultatetav behandlingen. Tilbakemeldingenskalomfatte - kopi av tilbudsbrev - kopi av aksepteller avslagpåtilbud om ledig stilling - skriftlig redegjørelsefor hvorfor denovertalligeevt. ikke ble ansettkvalifisert for stillingen. Ledigestillinger somikke er besattvedomplasseringav overtallige,frigis ikke for kunngjøringfør sentraladministrasjonenharmottattvirksomhetenstilbakemeldingog bestemt at stillingenkankunngjøres. 4.5 Midlertidig omplassering Arbeidstakersommottartilbud om enmidlertidig stilling i enannenvirksomheti fylkeskommunen,regnesikke lengersomovertalligog harpermisjonfra sitt faste arbeidsforholdinntil denmidlertidigestillingenutløper.nårpermisjonenutløper,tilbakeføres arbeidsgiveransvare t til denvirksomhetenhvor vedkommendeharsitt fastearbeidsforhold. 4.6 Oppsigelse Når detergåtttremånederetterat detble gitt meldingom enovertalligtil sentraladministrasjonen, skaloppsigelsenormaltvurderes. Oppsigelsekanvurderestidligere dersomdenovertalligeavslårtilbud om enledig stilling eller ikke medvirkertil prosessen medå finne annen stilling i fylkeskommunen.sentraladministrasjonenharansvarfor å koble arbeidstakerentil ledigestillinger ogsåi oppsigelsestiden. Beslutningomoppsigelsetreffesav denfylkesdirektørensomharansvarfor virksomheten, ettersaksbehandlingi trådmedarbeidsmiljølovensregler.dersomfylkesrådmannenikke treffer beslutningom oppsigelse, skalsakennormaltsendestilbaketil virksomheten for fornyet vurdering. 5. Arbeidsgiverfunksjonen Virksomhetenivaretararbeidsgiverfunksjonen, dvs.arbeidsgiversplikter og rettigheter,også nårdenansatteer meldtovertalligtil sentraladministrasjonen. Hvis denansattefortsatter overtalligåtte månederetterat virksomhetenharmeldtvedkommendeovertallig,jf. pkt. 4.3, dekkersentraladministrasjonen lønnsutgiftene.

42 PRINSIPPER FOR Å HÅNDTERE OVERTALLIGHET Formåletmedprinsippeneer at Akershusfylkeskommunegjennomsamarbeid, medbestemmelseog medansvarskalhåndtereomorganiseringer/nedbemanningssituasjoner påenmåtesombådeivaretarfylkeskommunesbehovfor omstilling oghensynettil den enkeltearbeidstakerog et godtarbeidsmiljø. 1. Virkeområde Prinsippenegjelderfor alle virksomheteri Akershusfylkeskommune. 2. Hovedprinsipper for omstillings- og nedbemanningsprosesser I enomstillingsprosesskaldetfokuseresbådepåvirksomhetensog arbeidstakeresbehov. Følgendepersonalpolitiskehovedprinsipperleggestil grunn: Arbeidsgiverskalleggetil rettefor enåpenog trygg prosess. Ingenarbeidstakereskalutsettesfor vilkårlig personalbehandling. Det skalgis godinformasjonunderheleomstillings- ognedbemanningsprosessen. Arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestenskalinvolveresi omstillings- og nedbemanningsprosesser. Akershusfylkeskommuneskalbeholderelevantog nødvendigkompetanse,slik at den etternedbemanningenharenkvalifisert og endringsdyktig organisasjon. I detilfeller hvor arbeidsoppgaver faller bort, skalarbeidstakersålangtsommulig få tilbud om annenstilling i fylkeskommunen.behovetfor kompetansehevende tiltak vil bli vurdert. Andretiltak skalværevurdertfør eventuelloppsigelseiverksettes. 3. Saksbehandlingved omorganiseringog nedbemanning a) Ved endringerog omstillingersomvil få betydningfor arbeidstakerne, skal fylkeskommunenpået tidligst mulig tidspunkt orientere,drøfteog ta detillitsvalgte med påråd. b.) Følgendeskalklargjøres: Organisering/organisasjonsmodell Oppgaver/funksjonersomskalvidereføres/utgå Bemanningsbehov/kompetansebehov for å dekkeoppgaver/funksjonersom videreføres. Identifisering av overtalligegjøresmedutgangspunkti densamledekompetansenpåden enkeltevirksomhet(skoleetc.) c.) Forslagtil organiseringsmodell leggesframfor arbeidsmiljøutvalget.

43 d.) Omstillings- og nedbemanningsplaner kanmedføreat arbeidstakerehelt eller delvisikke lengervil haarbeidsoppgaver i sin opprinneligestilling. Hvilke arbeidstakeredetteberører følgerav hvilke oppgaver/funksjonersomutgår.i noentilfeller vil oppgavene/funksjonene opprettholdes,menskalutføresav færrearbeidstakere/års verk. Arbeidsgiverskal foretaenavveiingav virksomhetensbehovog deulemper overtallighetenpåførerdenenkeltearbeidstaker. 4. Identifisering av overtallige Avklaring av hvilke arbeidstakeresomskalutføredeforskjelligeoppgavene/funksjonene baserespåenvurderingav hvilke arbeidstakeresomsamlethardenødvendigekvalifikasjoner for ådekkeoppgavene. Når omfangetav eventuellovertalligheter avklarti forhold til virksomhetens organisasjonsplan,mådetavklaresenrangeringsrekkefølge for hvemsomer overtallig. Dersomflere arbeidstakerevurdereså værekvalifisert, vil tjenestetidværeavgjørendefor hvemsomansessomovertallig.(for undervisningspersonell, sevedlegg.) Tjenestetidfor deltidsstillinger(under37,5% stilling dvs 2 dager)medregnesforholdsmessig. Lov- og avtalefestedepermisjonermedog utenlønnregnesmedi tjenestetiden(f.eks fødselspermisjon). Øvrigepermisjonergitt medhel eller delvislønnregnesmedtilsvarende(f.eks utdanningspermisjon). Kriteriene(kvalifikasjoner,tjenestetid)kanfravikesdersomdetforeliggersærligesosiale, helsemessigeller andrevelferdsmessigegrunner Identifiseringenav overtalligeskalogsådrøftesmedlokaletillitsvalgte. Det skalgjennomføre samtalemeddenenkelte berørtearbeidstaker.arbeidsgiverskal i samtaleninformereom prosessenog undersøkeom detforeliggersærligesosiale-, økonomiske-, helsemessige - eller velferdsmessigegrunnersommåtilleggesvekt i vurderingen.det skalføresreferatfra samtalen, og kompetansekartleggingsskjema skalfylles ut. Arbeidstakerskalgjøresoppmerksompåat deter anledningtil å ta medtillitsvalgte i slike samtaler. Arbeidsgiverskal gi skriftlig meldingom overtallighettil denberørtearbeidstaker.i meldingenskal detinformeresom vedkommendesrettighetersomovertallig,og opplysesom denvideresaksbehandlingog oppfølging. Overtalligeskal meldesinn til stillingspoolen,hvor devil bli forsøktomplassert.

44 5. Virkemidler i overtallighet- og nedbemanningsprosess Omstillingstiltakskaldrøftesmedarbeidstakerorganisasjonene, jfr Hovedavtalen.Omfanget av omstillingstiltakogøkonomiskegrenseravgjøresav fylkesrådmannen.det er arbeidsgiver som etterdrøftingmedarbeidstakerorganisasjonene avgjør om,og i såfall hvilke virkemidlersomer nødvendigfor å nådemål somer sattfor omstillingen,samthvilke arbeidstakeresomskaltilbys hva.arbeidsgiverskalforetaengrundigindividuell vurdering før virkemidlenetasi bruk.ingenharkrav påå bli tilbudt bestemtevirkemidler,og brukenav demer ikke gjenstandfor forhandlinger. Eksemplerpåvirkemidlerkanværegavepensjon,sluttvederlag,permisjonog jobbklubb/motivasjonskurs. 6. Oppsigelse Dersomdetikke er mulig å skaffeenovertalligannetpassendearbeidi Akershus fylkeskommune,eller arbeidstakeravviserslikt tilbud og evt.andretilbud somer gitt, vil oppsigelseiverksettes.dettegjelderogsåhvis arbeidstakeravviserinvitasjontil samtale/intervju,og ikke barehvis detforeliggerskriftlig tilbud. Dersomarbeidstakermener detforeliggersærligegrunnerfor ikke å kommetil intervju eller takkeja til tilbudt stilling, må detopplysesskriftlig om dette.arbeidsgivervil derettervurdereom deter grunnlagfor å ta særskilthensyn. Ogsåi oppsigelsestidenvil stillingspoolensøkeå kobledenoppsagtemot ledigestillinger. Personersomer oppsagtpågrunnav overtallighetharfortrinnsretttil ledig stilling deer kvalifisert for i ett år fra oppsigelsesfristensutløp,jfr arbeidsmiljøloven 14-2 førsteog fjerdeledd.dettegjelderarbeidstakeresomharværttilsatt i Akershusfylkeskommunei til sammenminst12 månederi deto sisteår. Arbeidstakermåselvgjørefortrinnsrettgjeldendevedsøknadpåutlyste stillinger i Akershus fylkeskommune. Dersomarbeidstakerenikke harakseptertettilbud omny tilsettinginnen14 dageretter mottakelsenav tilbudet,faller fortrinnsrettenbort, jfr arbeidsmiljøloven 14-2 femteledd. 7. Endringer Endringeri disseprinsippenemedvedlegggjøresavfylkesrådmannenetterdrøftingermed arbeidstakerorganisasjonene. Sistendret:januar2009

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement Vedlegg 1 Særavtale for reiser innenlands for statens regning 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale gjelder for reiser i Norge 1. 2. Særavtalen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

AAD skal videre vurdere "Mal for omstillingsavtale" i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig.

AAD skal videre vurdere Mal for omstillingsavtale i samråd med hovedsammenslutningene. Dette vil vi komme tilbake til så snart som mulig. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-15 I. Revisjon av rammebetingelser for omstilling i statlig sektor - Virkemidler II. Overføring av arbeidstakere til statlig sektor - Tariffavtalens

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer