!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o"

Transkript

1 Årsmøte(for(Lederrådet( Lørdag6.Junikl1100iFiladelfia,Oslo KonstitueringvedSigmundKristoffersen o Ordstyrer:ForslagRolfIngeJohansen o Referent:ForslagJanEilertAakre o Protokoll:2forslagfrasalen Årsmelding Regnskap Budsjett Valg

2 Pinsebevegelsens Lederråd Årsrapport2014 Lederrådet'for'Pinsebevegelsen'i'Norge'har'mandat'og'hovedoppgaver'beskrevet'i'sine'vedtekter'som'er'vedtatt' av'predikantkonferansene'i'1999,'2002'og'2009.'' Besøksadresse(etter'avtale):'Pilestredet'27h,'0164'Oslo.' Postadresse:'Boks'7007,'St.'Olavs'plass'0130'Oslo.' Organisasjonsnummer:'934'409'555' ' 1)Innledning Lederrådet'arbeider'kontinuerlig'ut'fra'det'mandatet'som'er'vedtatt.'Konkrete'fokusområder'resulterer'i'felles' målsetninger'og'det'er'god'oppslutning'om'nå'arbeide'for'å'nå'målene.'det'legges'ned'et'stort'arbeid'både'av' lederrådet'og'personer'som'engasjeres'inn'i'råd'og'utvalg.'' ' 2)Sammensetning Lederrådet'har'i'2014'bestått'av:' Sigmund'T.'Kristoffersen,'Pastor'og'forkynner'(Betel'Hommersåk),'Leder' Carina'G.'Harsem,'pastor'(Filadelfia,'Hønefoss)' Andreas'W.'Hegertun,'pastor'(Menigheten'i'Filadelfia'Oslo)' Daniel'Matthiesen,'(rektor'Substans/'Salt'Bergen)' Fred'Håberg,'Pastor'(Klippen,'Sandnes)' Trond'Eriksen,'Daglig'leder'(Stiftelsen'Pinsevennenes'Evangeliesenter)' Daglig'leder'i'PBU'og'Generalsekretær'i'PYM'har'møtt'i'Lederrådet'etter'innkalling.' ' 3)SekretariatogKontor Lederrådet'har'kontor'og'møterom'i'Pilestredet'27h,'Oslo.'' Det'er'også'andre'som'leier'møterommet'til'en'rimelig'pris.' Alle'de'ansatte'stiller'i'tillegg'hjemmekontor'til'disposisjon'uten'vederlag.' Administrasjonsleder'er'Jan'Eilert'Aakre.' Stillinger Størrelse Leder'' ' ' 75'%'(fra'aug'2014)' Administrasjonsleder' 100'%' Regnskap' 12,5'%'' ' ' 4)Pågåendearbeid 4aLed14 Konferansen'ble'avholdt'på'Oslofjord'Convention'Center'i'Stokke.'Her'var'Matthew'Barnett'med'som' hovedtaler.'temaet'for'konferansen'var'«jeg'vil'bygge'min'menighet' 'forvandle'mennesker'og'samfunn».'1485' ledere'var'samlet'der.'lederrådet,'i'et'svært'godt'samarbeid'med'pbu'utgjør'vertskapet.'konferansen'har' funnet'en'god'form'og'det'jobbes'kontinuerlig'for'å'tilby'den'beste'lederkonferansen'også'innholdsmessig.'vi'er' glade'for'å'ha'tilgang'på'et'sted'med'kvalitet'og'kapasitet'til'å'romme'vår'konferanse'i'den'formen'den'har'fått' 4bLedregional De'fleste'regioner'gjennomfører'Led'regional'slik'den'beskrives'i'manualen'som'er'utarbeidet.'Led'regional'er' videre'oppfølging'av'den'nasjonale'led.'menighetene'samles'regionalt'med'barnee,'ungdomse'og' menighetsledere'for'undervisning,'inspirasjon,'relasjoner'og'samarbeid.'tematikken'fra'led'videreføres'og' POSTADR. BESØKSADR. ADMINISTRASJON PINSEBEVEGELSENS LEDERRÅD PLR Boks 7007 St. Olavs pl. etter avtale Mail: N-0130 Oslo Pilestredet 27 H Adm.leder: Jan Eilert Aakre Leder: Sigmund T. Kristoffersen ORG.NR.: Inngang 4. etg Tlf: (+47) Mail: B ESØK VÅR HJEMMESIDE WWW. PINSEBEVEGELSEN. NO

3 Pinsebevegelsens Lederråd aktualiseres'i'den'enkelte'region.'bredden'i'deltakelsen'er'stor'og'det'er'gode'tilbakemeldinger.' 4cPinsebevegelsensÅrsmøtekonferanse 22.e24.'mai'arrangerte'Lederrådet'i'samarbeid'med'våre'fellestiltak'Pinsebevegelsens'sjette'Årsmøtekonferanse' og'samtaleforum.'avviklingen'var'lagt'til'filadelfia,'oslo.'følgende'fellestiltak'arrangerte'sine'formelle'årsmøter' under'konferansen:'pym,'tveinter'norge,'hedmarktoppen'fhs,'filadelfiaforlaget'as,'sandvik'fhs,'pbu,'ibra,' Evangeliesenteret'og'Lederrådet.'Dessuten'deltok'HLT'hvor'Filadelfia,'Oslo'er'eier'på'vegne'av'Pinsebevegelsen' 4dÅretsgang Lederrådet'har'behandlet'67'saker'fordelt'på'7'møter'i'kalenderåret'2014'hvorav'2'av'dem'var'todagers'møter.'I' sammenheng'med'møtene'har'vi'2013'hatt'1'rådslagning'med'referanseutvalget'og'innkalt'til'møte'med' regionlederne'2'ganger'' Lederrådet'har'gjennom'året'fortløpende'arbeidet'med'aktuelle'saker'i'Pinsebevegelsen,'Led,'Ledregionalt,' Samtaleforum,'innkomne'henvendelser'samt'møter'med'råd'og'utvalg'i'Pinsebevegelsen.'' 4eAnnetarbeid Teologisk'refleksjonsgruppe'arbeider'både'langsiktig'tematisk,'samtidig'som'de'bistår'Lederrådet'i'aktuelle' saker'som'kommer'opp.'' Arbeidet'med'2020emålene,'en'helhetlig'plan'for'opplæring'samt'å'styrke'arbeidet'på'regionsnivå'er'i'god' gjenge.' 5)Representasjon Lederrådet'har'representert'Pinsebevegelsen'i'Pentecostal'European'Fellowship'(PEF).'Dessuten'har'Lederrådet' representert'pinsebevegelsen'overfor'det'offentlige'norge,''kristne'organisasjoner'og'andre'trossamfunn.'det'er' etablert'god'dialog'med'andre'menigheter'og'trossamfunn'i'saker'hvor'vi'har'felles'agenda' Sammenlignet'med'andre'landsdekkende'menighetsbevegelser'og'trossamfunn'har'vi'ingen'stor'bemanning'og' må'begrense'vår'deltakelse'i'et'mylder'av'fora'hvor'man'inviteres'inn.'dette'handler'om'kostnader'knyttet'til' kontingenter'og'gebyrer,'men'også'forbruk'av'tid'som'fort'kan'bli'en'omfattende'virksomhet.'lederrådet'anser' som'sin'primære'forpliktelse'å'delta'i'de'fora'som'har'sin'rot'i'vedtak'i'samtaleforum'og'tiltak'hvor' Pinsebevegelsen'naturlig'har'deltatt'over'tid.'' 6)LederrådetsØkonomi Det'økonomiske'grunnlaget'for'Lederrådets'virksomhet'er'medlemstilskuddet'fra'pinsemenighetene.'Tilskudd'til' drift'av'lederrådet'er'vedtatt'å'være'kr'48'per'tilskuddsberettiget'trossamfunnsmedlem'(medlemmer'og' tilhørige)i'2014'og'kr'51'i'2015.'' I'Lederrådets'økonomi'er'også'driften'av'Pinsebevegelsens'Etiske'Råd,'Meglingsrådet'samt'kontingenter'vedtatt' i'samtaleforum.'' Lederrådets'bankforbindelse'er'Sparebanken'Sør.'Regnskapsfører'Åge'Frantsen'har'kontofullmakter.'Lederrådet' kan'ikke'oppta'noen'form'for'lån'eller'ha'kassakreditt.'det'vises'for'øvrig'til'lederrådets'regnskap'for'året'2014' som'er'revidert'av'statsautorisert'revisor'knut'østbye'fra'revisorgruppen'mæland'og'østbye' Oslo,01.juni2015 SigmundT.Kristoffersen(Sign) PinsebevegelsensLederråd' POSTADR. BESØKSADR. ADMINISTRASJON PINSEBEVEGELSENS LEDERRÅD PLR Boks 7007 St. Olavs pl. etter avtale Mail: N-0130 Oslo Pilestredet 27 H Adm.leder: Jan Eilert Aakre Leder: Sigmund T. Kristoffersen ORG.NR.: Inngang 4. etg Tlf: (+47) Mail: B ESØK VÅR HJEMMESIDE WWW. PINSEBEVEGELSEN. NO

4 Etisk råd Pinsebevegelsen ÅrsmeldingEtiskRåd 2014/2015 Pinsebevegelsens Etiske råd ble opprettet av Predikantkonferansen i Rådets mandat var å ha det overordnede ansvaret for arbeidet med saker der forkynnere og andre ledere med virkefelt ut over sin lokale menighet, er involvert i seksuelle overgrep, grenseoverskridende seksuell atferd, eller eventuelt annen moralsk svikt. Rådet vil også være rådgivende og eventuelt saksbehandlende organ for saker vedrørende ledere m.fl. i lokalmenighetene etter anmodning om hjelp fra disse. I mandatet ligger også at Etisk råd skal drive forebyggende arbeid gjennom opplysning og undervisning. Etisk råd er sammensatt av personer med ulik faglig kompetanse for på best mulig måte å ivareta ulike sider av rådets saksfelt. Etisk råd har Lederrådet i Pinsebevegelsen som sitt overordna organ. 1" Generelt"om"arbeidet" Alle saker hvor Etisk råd er involvert er alvorlige fordi det gjelder mennesker som har vært utsatt for krenkelser og annen type moralsk svikt. Både ved det direkte arbeidet med saker og gjennom generell rådgivning, håper Etisk råd at arbeidet vil være forebyggende slik at rådets inngripen skal bli minimalisert.

5 Etisk råd har i sin funksjonstid fått mange positive tilbakemeldinger fra mennesker som er krenket, og fra menigheter for det arbeidet som gjøres. Men det kommer ogsåinnvendinger fra enkelte av de berørte parter, fordi følgene av denne type handlinger ofte er dramatiske for dem det gjelder. Den krenkede og den mulige krenker vil ofte se svært forskjellig på hendelsesforløp og konsekvenser. Dette er svært vanlig i slike saker. At de som omgir de to partene ser saken forskjellig, er heller ikke uvanlig. Rådets arbeid fordrer grundighet i alle ledd. Dette gjør det nødvendig med medlemmer i rådet med inngående kjennskap til og erfaring fra ulike fag- og livsområder fordi det er et bredt spekter av fagområder som må belyses. Rådets sammensetning per i dag dekker etter vårt syn denne premissen. Etisk råd har ikke en samlet oversikt over tallet på saker i Pinsebevegelsen. Rådet blir kontaktet når menighetene selv ikke håndterer slike saker. Mange menigheter har trolig ressurser til å takle slike saker selv. I retningslinjene for å bli rekruttert til pinsebevegelsen sitt barne- og ungdomsarbeid er det innført krav om politiattest. Etisk råd har ikke oversikt over i hvilken grad dette er implementert, men vet at dette blir etterfulgt mange steder. Retningslinjer for håndtering av slike saker ble utarbeidet i 1998, endret 2002 og Etisk råd utarbeidet utkast til nye retningslinjer som var ferdig revidert og ble videresendt til STIP-utvalget 2012/2013. Framlegget er lagt så tett opp som mulig til retningslinjene som gjelder for Normisjon, Norsk Misjonsselskap og andre organisasjoner med tilknytning til Den norske kirke. Reviderte retningslinjer er foreløpig ikke vedtatt i Pinsebevegelsen sine organ. Inntil videre arbeider Etisk råd etter de vedtatte retningslinjene fra 1998 med små endringer senere.

6 Rådet har vært og er opptatt av hvordan en kan gjøre informasjon om Etisk råd tilgjengelig for de som trenger den. Tallmessig er det få saker som kommer til vurdering i Etisk råd, og det har vært færre de siste årene enn det var for 5-10 år siden. Vi har ikke en klar formening om hva som kan være årsaken til det, men tror det finnes mørketall. Pinsebevegelsen har skjerpet fokus på at overgrep har skjedd og kan skje også i våre sammenhenger. Vi vurderer at dette i seg selv er et viktig preventivt tiltak. 2 Oversikt over aktiviteter i 2014/2015 Etisk Råd har hatt følgende aktivitet i meldingsåret: Felles møte med Lederrådet. Etisk råd har vært representert med flere medlemmer på LED og Samtaleforum. Representanter fra ER deltok i Novemberkonferansen (arrangert av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, der Pinsebevegelsen er medlem) 3 ordinære møter i ER Mellom rådsmøtene har det vært saksbehandling gjennom epost og telefon rådsmedlemmene imellom Brev, telefoner, reisevirksomhet, behandling av saker. Kontakt med ulike politikammer, advokater, offentlige kontorer og pastorer Etisk råds arbeid og oppgaver er blitt omtalt i Korsets Seier Kontakter: Ut over sakene har rådets medlemmer i utstrakt grad blitt kontaktet av menigheter, andre kirkesamfunn, fellestiltak og enkeltpersoner for rådgivning, konsulteringer, forespørsler og veiledning

7 3" "Kompetanseheving"" Medlemmer fra ER har ikke deltatt i spesifikke kompetansehevende tiltak knyttet til sitt medlemskap i ER i meldingsåret. 4" Økonomi""" Når det gjelder Etisk råd sin økonomi vises det til Lederrådets regnskap. 5" Etisk"råds"medlemmer"i"meldingsåret" Øyvind Watne - psykiater Trondheim (leder) Harald Nybakk advokat Hamar Nils-Petter Skinnerlien forstander Lillehammer Sven-Martin Ege politi - Oslo Daniel Lund pastor Alta Elin Selseng sosionom Mo i Rana Lillian Lund Vestvik vernepleier Auklandshamn Trondheim For Etisk råd Øyvind Watne (leder)

8 Meklingsrådet i Pinsebevegelsen Rapport for året 2014/2015 Meklingsrådet har det siste året bestått av Lotta Svartdahl, Gerhard Zaar, Liv Kaland Fjellstad, Redvald Hjulstad og Thomas Dorg (leder). Liv Kaland Fjellstad ønsker ikke å gå inn i en ny periode på tre år, og trer derfor ut av Rådet våren Vi takker Liv Kaland Fjellstad for tro tjeneste i Meklingsrådet. Det har vært et godt samarbeid med valg og nominasjonskomiteen i forhold til å erstatte Liv, samt fremme et tilleggsmedlem til Rådet. Dette er begrunnet i ønske om bedret kapasitiet. I de fleste sakene Meklingsrådet går inn i, er vi to rådsrepresentanter. Dette har bakgrunn i kvalitetshensyn og kompleksiteten i de sakene vi går inn i. Meklingsrådet representerer idag en større del av kirkelandskapet vårt ved at vi har representanter i Rådet fra flere regioner. Forslaget til nye medlemmer vil ytterligere styrke det representative elementet. I tillegg bestrever vi å ha en god kjønnsbalanse i Rådet slik situasjonen har vært de siste årene. Vi har også i gjennomført tre Rådsmøter hvor alle medlemmer har vært tilstede, og arbeidsmøter hvor deler av Rådet har deltatt etter behov. Nye medlemmer har i tillegg gjennomført mekleropplæring. Som i tidligere år har Rådet tilstrebet tilstedeværelse ved de viktige fellesarrangementene i løpet av året, som samtaleforum, årsmøtet, referanseutvalget, LED m.m. Som mandatet tilsier har Meklingsrådet tilrettelagt for ulike dialogprosesser i forbindelse med menighetskonflikter i året som har gått. Rådet har meklet mellom parter i konflikt, men også veiledet parter i konflikt utifra et konfliktfaglig perspektiv. Rådet får fortsatt saker som krever langsiktig dialogarbeid på grunn av kompleksiteten og den lange tiden konfliktene gjerne har pågått. Som i foregående årsrapporter ønsker Rådet å kommentere det faktum at menighetskonflikter ofte går for langt før de blir tatt tak i. Dermed øker kompleksiteten og alvorlighetsgraden og konflikten lar seg vanskeligere løse. Oppfordringen til menighets-norge må derfor bli å forebygge konflikter gjennom å kontinuerlig bygge relasjoner og etablere gode rutiner for dialog i vanskelige situasjoner - mellom ledere og mellom ledelse og menighet etc. I konfliktarbeid er det en regel som heter «jo før - jo bedre», nettopp fordi en konflikt som har fått bygge seg opp over tid også må forventes å ta tilsvarende lang tid for å løses. Vi ønsker å styrke det regionale leddet og den enkelte menighet gjennom et to-dagers kurs i konfliktforståelse og håndtering neste år, nærmere bestemt mars Dette er et viktig kurs for menighetsledere i forhold til en mer effektiv forebygging av menighetskonflikter i framtiden. Meklingsrådet som konflikthåndterende organ har et sterkt mandat dersom partene i menighetskonflikter ønsker å løse konflikten sin. Mandatet er imidlertid svakt dersom en av partene eller begge, ikke ønsker å løse konflikten de er oppe i. Vårt mandat og vår oppgave går ut på å skape dialog og hjelpe parter til sammen å finne løsninger. Til sist, konflikt er noe naturlig. For å få vekst må vi ha konflikt. Det er når vi ikke klarer å håndtere konfliktene på en konstruktiv måte at konflikter lammer og er negative. Et sosialt og åndelig fellesskap som har spenninger og som klarer å håndtere disse, vil oppleve vekst og positiv utvikling. Oslo, 01. juni 2015 Thomas Dorg (Sign) MEKLINGSRÅDET

9

10

11

12

13

14 REVIDERT Vedtatt UTKAST Konto Budsj Budsj.2015 Budsj.2016 Menighetskontingent Medlemskontignet etterbetalt Kollekter Kursinntekter KNIF Gebyr årsmøtet Refusjon fra PSGS Gebyr Samtaleforum/Ref.utvalget Tilbakebet. off. avg Andre inntekter - Husleie PSGS Annen driftsinntekt - hentes fra fond/kollekter SUM INNTEKTER Faste lønninger Påløpne feriepenger Godtgj. utbetalt til menigh/org Honnorar, under 4000-regelen Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep Premie pensjonsordning Servering v/møter Ikke arb avg pliktige forsikringer Personalforsikring Gaver til ansatte Gaver til besøkende Leie lokaler Driftsmaterialer Rekvisita Revisjons- og regnskapshonorar Kontorrekvisita Datakostnader Trykksaker/kopiering Aviser, tidsskrifter, bøker mv. Møter, kurs, oppdatering mv Overnatting hotell Servering v/møter Telefon Porto Vedlikehold/Inventar Forsikringer Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Annonser Tilskudd til andre fellestiltak Innsamlet til formål Tilskudd til andre org Bank og kortgebyrer Renteinntekter, skattefrie Fakturagebyr SUM KOSTNADER RESULTAT

15 Innstilling(fra(valg-(og(forslagskomiteen( Meglingsrådet Forslag: ( Geir(Hande,FiladelfiaOslo

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer