ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT2013 TEMPO

2 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo ogettstudio. I"2004"stiftet"Tempo"Buranhus"Musikksenter"i"samarbeid"med"AKKS"Trondheim" og#trondheim#kommune#for#å#samle#krefter#og#skape#et#naturlig#samlingssted+for+ musikknæringsaktører./buranhus/musikksenters/fasiliteter/gjorde/at/tempo/ kunne%vokse%som%organisasjon,%og%i%2005%vedtok%styret%i%tempo%at%organisasjonen% skulle&utvide&fokusområder;&fra&kun&å&tilrettelegge&for&øvingsrom,&bestemte&vi&oss& for#å#jobbe#aktivt#mot#å#bli#et#kompetansesenter#for#rytmisk#musikk#i#hele# regionen. Tempoendreti2012navnfraRockforumtilTempo.Detteerfordiat organisasjonenikkelengerjobberkunforrock,menforallesjangreinnenfordet rytmiskefeltet. I2013tokviendaetskrittvidereogflyttetutavBuranhusMusikksenter.Du finnerossnåifjordgata1sammenmedflereandremusikkaktører,deriblant D:SignMusic,PolarArtist,BertaSofieKonsertdesign,FruLundgreenog4Sound. 1.1#Formål#og#visjon TemposkalværeenpartipolitiskuavhengiginteresseS,kompetanseSog samarbeidsorganisasjonfordetrytmiskemusikkmiljøetimidtsnorge.tempos formåleråbedreogtilretteleggerammebetingelserformusikkmiljøetiregionen, foråfremmerytmiskmusikklikestiltmedandrekulturuttrykk. Viskaljobbeforåprofesjonalisereoginternasjonaliserebransjen ogskapeflere arbeidsplasserinnenmusikkfeltetiregionen. 1.2#Struktur Tempoerorganisertsomenåpenmedlemsorganisasjon.Organisasjonenhar selvstendigøkonomiogerregistrertibrønnøysundregistrene. Temposårsmøteerøversteorgan.Temposstyreerbesluttendeorganmellom

3 årsmøteneogbestårav5fastesamt2vararepresentant.temposadministrasjon bestårper av0,7årsverk. 1.3#Personer#og#roller Tempohari2013beståttavfølgendepersoner Administrasjon LeivAspen(100%dagliglederfra1.1S1.5,70%prosjektansvarligfra1.5S1.8,og 50%prosjektansvarligfra1.8S31.12.) MarthaVåge(50%dagliglederfra1.5S1.10og70%dagliglederfra1.10S31.12) Styretf.o.m (Tempose.o.årsmøte) StephenJohnsenStyreleder MereteMoumNestleder SnorreValen StianDenstad BårdFlikke SivKjenstadVaramedlem AsbjørnTillerVaramedlem 1.4#Administrasjon Tempohadde1årsverkfremtil1.mai2013,ogbleøkttil1,2årsverkved tiltredelseavnydagligleder.administrasjonenhaddeingenlengresykefraværi 2013.

4 1.5#Økonomi I2013harvitattetordentligoppgjørmedøkonomistyringenIorganisasjonen, spesieltmedhenholdtilryddigeregnskapsrutiner.nåharvienmyebedre kontrollpåøkonomien,ogarbeiderkontinuerligforåkunnehaenstabildrift. Tempoerenorganisasjoniutvikling.Somenestekompetansesenterforrytmisk musikkutenfylkeskommunalstøtteerdetvanskeligåjobbelangsiktigdastatlig støtteogsåuteblir.denneuforutsigbarhetengjøratdriftenblirveldig prosjektbasertoghemmendefororganisasjonensutvikling.enstabildrifter avgjørendeforåkunnefyllevåremålogvisjonerformusikkmiljøetiregionen. 1.6#Kommunikasjonsrutiner TemposhjemmesideharfåttsegetløftI2013mednygrafiskprofil.Denskal fortsattværeetnaturligstedformedlemmeneåoppsøkerelevantinformasjon ogvibrukerdenaktivtforånåutmednyheterogfagstoff. MediaI2013harviikkeværtsåsynligeImediasomvikunneønske.Dette stårpåagendaenforutbedringi #Strategiarbeid Handlingsplan ÅrsmøtetvedtarTemposhandlingsplaninnenfordebudsjettrammersomstyret harfastsatt.dettefungerersometdagligarbeidsverktøyforadministrasjonenog dannerrammenenårårsrapportenutformes. 2.TEMPOSMEDLEMMER Tempoerenåpenmedlemsorganisasjonforalleaktørerinnendetrytmiske musikkmiljøetimidtsnorge.medlemskapergratisogoppnåsvedatman registrerersegpåtemposhjemmesider.medlemmenedelesinniartist,arrangør ogbransjeaktør,somhverhar1/3avstemmenepåårsmøtet.

5 3.KOMPETANSESENTERETTEMPO HandlingsplanensførstehovedmåleratTempo&skal&være&et&kompetansehevende& organ&for&alle&aktører&innen&musikknæringen&midt8norge.enavutfordringeneer åhaetgodttilbudtilallemedlemsgrupper. Musikkmiljøeteriendring,ogdeterderforviktigatvitilpasservårttilbudslikat Tempofortsetteråhadenviktigerollensomkompetansehevendeorgan.Det krevermyeåværeoppdatertpåbehovenetilallemedlemmenevåre,mendeter ogsådetmestgivendemedjobbenvår. 3.1#Kurs#og#bransjetreff Temposkursergratisforvåremedlemmer.I2013fokusertevimyepå låtskriversegmentetiregionen,medregionalelåtskrivercamperogforedragfra verdenskjentepublishereogtoplinere.antalletkursogbransjetreffernoe mindreenni2012,hvilketskyldesenmerutfordrendeøkonomii S26.FebruarSTrondheimCallingLiveogkonferanse 15.S17.mars Regionallåtskrivercamp 09.mai GitarklinikkmedEarlSlickpåBuranhus 30.april SelvangivelsesworkshoppåBigDipper 4.juni Scenesnakk:bransjetreffforkonsertsceneriTrondheim 27.juni Song:ExpoFagdag: HvaerTONO?SJanEspenStoro HvaerKSpop? IrisChoi Hvaerentopliner? MartinMulholland Hvaerpublishing? PelleLidell 8.oktober MartinAtkins:Welcometothemusicbusiness you refucked 16.oktober Scenesnakk:bransjetreffforkonsertsceneriTrondheim 29.S30.oktober AbletonSworkshopovertodagermedErlendMokkelbost

6 03.12S08.12 Låtskriveruke Hvaerentopliner? MartinMulholland KSpop101forlåtskrivereogprodusenter IrisChoi Hvaerpublishing? IrisChoi Selskapsformerformusikere EspenEgseth,advokatfullmektig Regionallåtskrivercampovertodager 3.2#Søknadsfrister/#tilskuddsordninger InformasjonomkommendesøknadsfristerblirkontinuerligoppdatertpåTempos hjemmesider.itilleggsenderviutmånedligenyhetsbrevelektronisk,med utfyllendeinformasjonomhvoroghvordanvåremedlemmerbørsøke.vihar ogsåindividuellrådgivningogoppfølgingovenforvåremedlemmernårdet gjeldersøknadsskriving. Temposadministrasjonbrukermyetidpååseetterflereordningersomkan væreaktuelleformusikkmiljøet,båderegionaltognasjonalt.dettearbeidetskjer kontinuerligettersomdetstadigdukkeroppnyetilskuddsordningeroglegater,i tilleggtilateksisterendeordningerendrerfristerogkriterier. 3.3#Bruk#av#kompetansesenteret#Tempo MedlemmenesbrukavkompetansesenteretTempoerstadigøkende.Tempos medlemmerkanfåhjelptilenkeltoggreithvadetskullevære,somf.eks.:s søknadsskriving/orienteringomstøtteordningerskommeikontaktmed relevantesamarbeidspartnere SsetteoppturnéplanSfåoversiktoveraktøreri bransjensselskapsetableringspressestrategisgjennomgangavkontrakters samtalepartnerivanskeligespørsmålsgenerellveiledningsrettogsletthvadet skullevære.

7 4.PROSJEKTER Tempogjørendelprosjekteritilleggtildendagligerådgivningsvirksomhetenog kursingen.hererenoversiktoverdeviktigstesomergjorti2013: # 4.1#Trondheim#Calling#Live#og#konferanse# # TrondheimCallingLive&Konferanseerenklubbfestivalogmusikkonferansesom fokusererpånyeartister,ogblearrangertfortredjegangijanuar2013.totalt spilteover40bandogartisterfrahelenorgepåfestivalensomforegikkpå Byscenen,BrukbarogSupa.Itilleggbledetarrangertover20kursogforedragfor over200delegater.tempoerstifteravprosjektettrondheimcallingsammen medpolarartist,ogharværtansvarligforkonferansedelenavtclive &Konferanse.# 4.2#Trondheim#Calling#Song:Expo# TempoerprosjektlederiTrondheimCallingSong:Expo,somliggerunder TrondheimCallingSparaplyen.TCSong:Expoerverdensstørstelåtskrivercampog blearrangertfortredjegangijuni/juli2013.herdeltokover100låtskrivere, produsenter,publishereoga&rsfraheleverden.låtskrivercampenvardeltinni tobolker:nasjonaloginternasjonal.campenbleensuksessmedover50låter skrevet,hvorpå24%harblittsolgtiettertid. Itilleggtildenårligeinternasjonalelåtskrivercampenarrangerervi3regionale låtskrivercampergjennomåret.herinviterervilåtskriverspirerogerfarnetilen helgmedlåtskriving.detteforåutvikletalent,menogsåforåbyggesamhold, nettverkogkompetanseoverføringimiljøet.campenegjennomføresisamarbeid med4soundtrondheimogntnumusteksomstillersinestudiotildisposisjoni 2.og3.etgiFjordgata1.Viseratlåtskrivermiljøetiregionenvokserogfåret konkurransefortrinniforholdtilrestenavlandet,dadefårjobbemednoenavde besteprodusenteroglåtskrivereiheleverdengjennomsong:expo.

8 4.3#Eksportskolen# EksportskolenerdetførstefellesprosjektetforallekompetansesentreneiNorge. Viharsamarbeidetiflereår,mennåerdetmerformalisertgjennomenavtaleog detteprosjektet.musicnorwaytokinitiativtilåstarteprosjektetsammenmed oss,ogviernåinneidetførsteåretaventreårsprøveperiode. MåletmedEksportskoleneråformeettilbudsomgjennomføresiflereregioner ogskalgibandogartisterverktøyforåstyresinegenkarrieremotinternasjonale marked.eksportskolenskalstyrebransjeapparatetrundtartistervedåøke forståelsenforeksport,nettverksbyggingoggiøktfagligkompetanserundtsin forretningsdrift. Lesmerpåwww.musikkeksportskolen.no 4.4#Scenesnakk ScenesnakkerensammenslutningavkonsertsceneneiTrondheim,hvorTempo gikkinni2012prosjektleder.scenesnakkskalblienmotoriutviklingenav scenemiljøetitrondheimpåtversavgenreogprofil,ogsammenskalvigjøre byentilenendamerspennendeognyskapendenasjonal konsertscene,både formusikereogpublikum.i2013startetvimedarrangementerogmøterdervi diskutertefellesutfordringerogmål.scenesnakkharblittanbefaltåsøke InnovasjonNorgeommidlertilåblietbedriftsnettverk,noevivilgjørei2014. Scenesnakkskaljobbefor: øktkvalitetpådettekniskenivået øktkvalitetpådetkunstneriskenivået øktinnsatsogkunnskapinnenmarked/kommunikasjon/publikum øktfokuspåsamspilletmellomkulturognæring. # #

9 4.5#Øvingsrom.no Øvingsrom.nobleetablerti2007somenoversiktoverøvingslokaleriøstbyeni Trondheim.I2011bestemteviossforådekkeheleMidtSNorge,ogi2012kom BandOrgogBrakogspurteomviikkekunnegjøredettetiletnasjonalt samarbeidsprosjekt,noevisatteigangmedvåren2012.i2013villerestenav kompetansesenterneinorgeogsåværemed,ogvijobbernåmedåfinneen effektivmåteåadministrerenettsidenpå. 4.6#Tempoguiden.no I2010og2011gaTempo(daRockforum)ut"Guidetilmusikkbransjeni Trøndelag"ibokform.I2012bestemteviossforågjøredenneelektronisk,og opprettettempoguiden.no.detteerenoversiktoversamtligeaktøreri musikkbransjenimidtsnorge.detteerenikkebareensynliggjøringavbransjen, menerogsåmedåstimulerertilmersamarbeidpåtversavbådesjangerog geografi.dennedigitaleguidenjobbervimedkontinuerlig,ogvurdereromviskal gidenutifysiskformigjen. 5.SAMARBEIDSPARTNERENTEMPO Temposkalskapevekstimusikknæringeniregionenvedåværeenaktiv samarbeidspartnerlokalt,nasjonaltoginternasjonalt. Temposamarbeiderpåforskjelligemåtermedforskjelligeaktører;fravåreegne medlemmertillokaleorganisasjoner,offentigemyndigheterognasjonalbransje. Selvomorganisasjonenarbeiderforetregionaltmiljø,erdetviktigåsedette arbeidetienstørresammenhengogbidratilåknyttekontakterpåtversav fagmiljøogregioner. 5.1#MINK# KompetansenettverketMINKbeståravfemparter:RockCity,Hilmarstifltelsen, MidtnorskJazzsenter,TempoogMoldeJazzfestival.I2013harTempovært prosjektlederformink,ogblantannetledetarbeidetmedåskafferegional finansieringtilnettverket,foråutløsedenasjonalemidlersomerbevilgetmink.

10 MINKsvisjonerågjennomnettverkssamarbeidbidratilatprofesjonelleaktører ogvekstfeltetinnenfordetrytmiskemusikkfeltetimidtsnorgestyrkersin kompetanseogøkerdenenkelteaktørsmulighetertilåskapeenbærekraftig virksomhet.dettesamsvarermedtemposmålforsinemedlemmer,ogderforer viennaturligdelavdettekompetansenettverket. 5.2#Nasjonale#bransjeorganisasjoner# Tempoharetgodtsamarbeidmeddenasjonalebransjeorganisasjonene,davi vetatdetkommervåremedlemmertilgode.visamarbeidermedblantannet NorskRockforbund,GramArt,NorskArtistforbund,Nopa,MUOogMusicNorway. Samarbeidetdreiersegomaltfrakurs,kompetanseutvekslingogprosjekter. 5.3#Regionale#kompetansesentre# DeregionalekompetansesentreneiNorgeharhattetgodtsamarbeidimangeår, ogdetformalisertevii2013gjennomnum(norskunionformusikknæringene). Etsamarbeidomtiltakforåstyrkemusikknæringenpåtversavregionene.NUM beståravstar(rogaland),brak(hordalandogsognogfjordane),kofor(nords Norge),SØRF(SørSNorge)ogØKS(Drammen).NUMsførstefellesprosjekt, Eksportskolen,eralleredeigangisamarbeidmedMusicNorway. Mvh MarthaVåge Dagligleder Tempo T: W:www.tmpo.no

11 TEMPO REGNSKAP2013

12 Regnskap 2013 Driftsinntekter Noter Budsjett 2013 Regnskap Trondheim kommune kr kr SørTrøndelag Fylkeskommune kr kr 3400 MINK kr kr Prosjekttilskudd 1 kr kr Driftstilskudd Norsk kulturråd kr kr 3420 Andre Offentlige tilskudd kr kr 3601 Øvingsromutleie kr kr Andre aktiviteter 2 kr kr Utleie/salg av utstyr kr kr Andre tilskudd kr kr Utlegg kr kr Finansinntekter kr kr Sum driftsinntekter kr kr Prosjektkostnader 4000 Prosjekter 3 kr kr Kurs 4 kr kr Sum prosjektkostnader kr kr Lønnskostnader 5000 Lønn til ansatte (1,2 årsverk) kr kr Styrelederhonorar kr kr Forsinkelsesrenter Skatt og arbeidsgiveravgift kr Feriepenger (10,2%) kr kr 5400 Arbeidsgiveravgift (14.1%) kr kr Sum lønnskostnader kr kr kr Avskriving Avskriving driftsmidler Sum avskrivinger Andre driftskostnader 6300 Leie lokaler kr kr 6340 Lys varme (Strøm) kr kr 6360 Renhold kr kr 6390 Andre kostnader lokaler kr kr 6540 Inventar kr kr 2 115

13 6541 Forsikring kr kr 6620 Innkjøp utstyr kr kr 6621 Rep. og vedlikehold utstyr kr kr Regnskapshonorar/Sendregning.no kr kr 6710 Revisjonshonorarer kr kr 6800 Kontorrekvisita/ kopiering kr kr Data / EDB kr kr 6840 Aviser tidsskrifter mv kr kr Telefon kr kr 6901 Internett / websider /nyhetsbrev og lignende kr kr Streaming / App kr kr 6940 Porto kr kr Reisekostnader kr kr Diettkostnader / presentasjon / møte kr kr Drivstoff kr kr Bilutgifter kr kr Reklame/ promotering 5 kr kr Representasjon 6 kr kr Kontigenter kr kr 7420 Gaver kr kr 7770 Bank og kortgebyrer kr kr Styremøter kr kr Andre kostnader kr kr Uttak/mangler kvittering kr kr 7791 Utlegg kr kr Finanskostnader kr kr 666 Tyveri kr kr Sum andre driftsk. kr kr Sum driftskostnader kr kr Driftsresultat kr kr

14 Noter til regnskap 2013 Note 1 Prosjekttilskudd TC:Song:Expo kr ,00 TC:Live kr ,00 TC:RegCamp2012 kr ,00 TC:RegCamp2013 kr ,00 TC: Regionalt nettverk kr ,00 Scenesnakk kr ,00 Søknadsbrosjyre kr ,00 Andre prosjekttilskudd kr TOT kr ,00 Note 2 Andre aktiviteter Buranhus kr ,00 TOT kr ,00 Note 3 Prosjekter TempoCamp, Aukra reiseregning kr 2 990,00 TC:Live kr 2 059,35 Song:Expo Reg kr 3 000,00 Regcamp bevertning kr 911,00 TOT kr 8 960,35 Note 4 Kurs GramArt 2012 kr 7 000,00 Kurshonorar Earl Slick kr 4 500,00 Hotell Augustin, 2011 kr 5 280,00 Overnatting Martin Atkins kr 795,00 Beverting kr 67,00 TOT kr ,00 Note 5 Reklame / promotering Grafisk profil, Skurktur kr ,00 Annonse Trondheim Calling kr 2 000,00 Pullup kr ,00 TOT kr ,00 Note 6 Representasjon By:Larm 2013 DKK 3 996,00 By:Larm 2014 DKK ,00 TOT DKK ,00

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94.

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94. Landbruksdepartementet Jordbruksavdelingen Postboks 87 Dep. 3 OSLO Rundskriv M- 84194 S-11315194 JBFST Ark. 542.72.2~.12.94 Til alle: Fylkesmenn, Landbruksavd., Kommunene, Avløserlag, Avløserutvalg, Firma

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer