VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet"

Transkript

1 VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

2 Thomas Reppe Wetting Partner, advokat Thomas Reppe Wetting arbeider hovedsakelig med virksomhetsoverdragelser og eiendomstransaksjoner. Han innehar særlig kompetanse innenfor selskapsrett samt strukturering av og skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til transaksjoner. Wetting har videre omfattende erfaring med strukturering og syndikering av investeringsprosjekter, herunder etablering av fondsstrukturer. Daniel Løken Høgtun Senioradvokat Daniel Løken Høgtun arbeider med skatte- og selskapsrett, og har et særlig fokus mot fast eiendom. Han har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner med både nasjonale og internasjonale aktører, og har gjennomført flere reorganiseringer av eiendomsporteføljer. Pia Pedersen Advokatfullmektig Pia Pedersen er tilknyttet forretningsområdet Bank, finans og forsikring. Hun arbeider primært med regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn med hovedvekt på sparebanker, verdipapirforetak og ulike fondsstrukturer.

3 Innledning valg av selskapsform Ulike selskapsformer Uttalt nøytralitet Variasjoner Hovedtrekk Komplekst regelverk Begrenset ansvar aksjeselskaper (AS) allmennaksjeselskap er (ASA) enkelte andre særformer Ubegrenset ansvar ansvarlig selskap (ANS) delt ansvar (DA) kommandittselskap (KS) indre selskap (IS/DIS) Uttalt politisk mål om nøytralitet mellom valg av selskapsform langt på vei lyktes med dette små nyanseforskjeller eiendom; Store verdier, slik at selv små nyanser kan gi utslag Selskapsrettslige forhold Skattemessige forhold Nytt; regulatoriske forhold AIFMD Gjennomgang av hovedtrekkene Avsjekk med advokat anbefales Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

4 Agenda Agenda 1 Selskapsrettslige kjennetegn og særegenheter 2 Skattlegging gjennom AS eller DLS 3 Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) PAUSE 4 Rentebegrensningsreglene 5 Omorganiseringer 6 Transaksjonsspesifikke forhold Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

5 Rettslige rammer for selskaper med begrenset ansvar Aksjeloven (asl.) Allmennaksjeloven (asal.) Aksjeloven 1-1 (2) Allmennaksjeselskap Aksjeloven 1-2 To lover, men stort sett lik regulering Basert på EU-direktiv Aksjelovene er de selskapsrettslige "basislovene" i norsk rett "Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov" Litt forenklet: et aksjeselskap definert som allmennaksjeselskap Ansvarsbegrensningen "Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser" "Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen" Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

6 Rettslige rammer for selskaper med ubegrenset ansvar Selskapsloven (sel.) fra 1986 Selskapsloven 1-1 Selskapsloven 1-2 Likhetstrekk med aksjeloven av 1976 ikke oppdatert gjennomgående etter 1985, men flere mindre endringer Økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlete forpliktelser. Loven gjelder også hvor to eller flere deltakere har et ubegrenset ansvar for deler av forpliktelsene når disse deler til sammen utgjør virksomhetens samlete forpliktelser Ansvarlig selskap (ANS): selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som tilsammen utgjør selskapets samlede forpliktelser og som opptrer som sådan overfor tredjemann Delt ansvar (DA): Avtales i selskapsavtalen jf sel 2-4 (3) Kommandittselskap (KS): selskap hvor minst en deltaker har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser og minst én annen deltaker har begrenset ansvar med en fastsatt sum for selskapets forpliktelser uten å være stille deltaker Indre selskap (IS): selskap som ikke opptrer som sådan overfor tredjemann Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

7 Kjennetegn og særegenheter Selskap med begrenset ansvar En eller flere aksjeeiere ingen direkte betydning for selskapet unntak: Konsernbestemmelser, mva-konsern og skattekonsern særregler for AS med en dominerende eier Aksjeselskapet hefter direkte selv ingen tredjeparter som hefter med mindre dette er særskilt avtalt Morselskapsgaranti Garanti fra eiere Aksjonærene hefter kun for innskutt kapital Forvaltes av styret og daglig leder Ved salg; selger har ingen andre forpliktelser enn det som er avtalt med kjøper Basert på avtale eller lov (kjøpsloven) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

8 Kjennetegn og særegenheter - Generelt Selskap med ubegrenset ansvar Krever to eller flere deltakere Hvis ikke er det enkeltmannsforetak eller del av eiers virksomhet Ikke selvstendig ansvarssubjekt deltakerne hefter Eierne har ansvar for virksomhetens forpliktelse En, flere eller alle Begrenset ansvar kun for kommandittist og stille deltaker Ansvaret henger ved tidligere deltakere Sel 2-30 (2): For forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for én inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar Selskapsforholdet kan sies opp på 6 måneders varsel (sel. 2-32) Ikke krav om innskudd (Unntak: KS) Selskapsforholdet reguleres av selskapsavtale Sammenlignbart med vedtekter, men normalt mer utfyllende Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

9 Kjennetegn og særegenheter Ansvarlig selskap & Delt ansvar ANS: Hver enkelt deltaker hefter for selskapets samlede forpliktelser utad Farlig for mest solide deltaker Regressadgang mot øvrige deltakere Bør avtalefeste delt ansvar Deltakere ANS Krav om enstemmighet Hver enkelt ansvarlig Kan fravikes i avtale Ikke krav om styre hver enkelt deltaker representerer selskapet Kan endres ved avtale Krav om samtykke ved overdragelser Enstemmig Kan fravikes Deltakere DA Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

10 Kjennetegn og særegenheter Kommandittselskap En deltaker (komplementaren) hefter ubegrenset resten (kommandittistene) har begrenset ansvar Komplementaren må eie minst 10 % Kommandittistene hefter for et fastsatt beløp 40 % må være innbetalt 20 % per stiftelse og ytterligere 20 % innen 2 år Ikke innbetalt kapital omtales som uinnkalt kapital Forvaltes av komplementaren Sammenlignbart med styre Kan ha eget styre Begrensinger i sikkerhetsstillelser for eiere Sammenlignbart med AS men viktige forskjeller Kommandittister KS Komplementar Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

11 Kjennetegn og særegenheter Indre selskap Opptrer ikke utad som selskap virksomheten utøves av stedfortreder Hovedmann ikke krav til minste eierandel Stille deltakere Begrenset ansvar til beløp Fremtrer ikke utad Deltar ikke på selskapsmøte Avtalefester deltakermøte Representeres av hovedmannen Står som eier av IS' aktiva Er låntaker for gjeld Regnskapsmessig korreksjon for minoritetsposter (normalt under egenkapitalen i regnskapet) Ikke synlig Synlig Stille Deltakere Indre Selskap Hovedmann (AS) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

12 Skattlegging gjennom AS eller DLS I utgangspunktet skattenøytralt å investere gjennom AS eller DLS Ingen forskjell ved fastsettelse av skattepliktig inntekt Virksomhetsinntekt skattlegges med 27 % (og fritaksmetoden gjelder for fritatt inntekt) Kontinuitet ved erverv av aksjer/andel Utbytte/utdelinger er i utgangspunktet skattefri for mottaker ut over en 3 % tilbakeføring (0,81 %) (unntak for skattekonsern) Utbytte til personlige skattytere skattlegges med 27 % (minus skjerming) 73 % av utdelinger til personlig skattlegges med 27 % (minus skjerming) 27 % skatt på utdeling (total skattebelastning 46,71%) AS AS 0,81 % skatt på utdeling 27 % skatt i selskapet 27 % skatt på overskudd 27 % skatt på 73 % av utdeling (46,71 %) AS DLS 27 % skatt på overskudd 0,81 % skatt på 73 % av utdeling Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

13 Skattlegging gjennom AS eller DLS Det er likevel flere forskjeller som kan være relevante å vurdere aksjeselskap Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt og lignes for selskapets resultat (selskapsligning) Dvs. at aksjonærene ikke er ansvarlige for selskapets skatt Underskudd må fremføres (i visse tilfeller kan de tilbakeføres) Innenfor skattekonsern er det mulig å yte konsernbidrag (skattekonsolidering) og utbytter er fullt ut skattefri Formuesverdien på en aksje kan aldri bli lavere enn null Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

14 Skattlegging gjennom AS eller DLS Det er likevel flere forskjeller som kan være relevante å vurdere deltakerlignet selskap Det er deltakeren som lignes for resultatet i DLS overskudd og underskudd skattlegges på deltakerens hånd (deltakerligning) Dvs. at det er deltakerne som er ansvarlig for skatt på overskudd (men det er selskapet som utarbeider selskapsoppgave nettoligning) Selskapet er solidarisk ansvarlig for skatten (økt skatterisiko) Fordeling av årsresultatet ved overdragelse av andel skjer sjablonmessig Nye forhold Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet Rentebegrensingsreglene har uheldige effekter Netto formue/gjeld fastsettes på selskapets hånd, og fordeles ut til og beskattes hos deltakerne (KS og IS kun innenfor innskuddsforpliktelsen som ikke er innkalt) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

15 Skattlegging gjennom AS eller DLS Hva er den mest relevante forskjellen? Adgang til skattemessig samordning med deltakernes andre inntekter/kostnader utenfor skattekonsern Hva slags type eiendomsprosjekter/investorer er dette særlig relevant for: Utviklingsprosjekter med flere investorer Ferdigstilte prosjekter som vil generere skattemessig tap i flere år og det er flere investorer Investorer som har fremførbare underskudd eller DLS-andeler som genererer skattemessige tap Genererte underskudd kan ikke "selges" da de ligger hos deltakeren Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

16 Skattlegging gjennom AS eller DLS Lovendring for KS og IS Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet Hva er konsekvensen av dette? "Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet til fradrag i senere års overskudd fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andel i samme selskap." Selskapsformene er delvis likestilt med AS, men er mer ugunstig som følge av tap av underskuddsposisjonen ved realisasjon og omdanning Selskapsformene bør kun velges dersom selskapsformen er hensiktsmessig ut fra andre kommersielle eller selskapsrettslige hensyn Det bør vurderes å omdanne KS og IS Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

17 Implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Rammeverk Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD") ble vedtatt i EU 8. juni 2011 Gjennomført i norsk rett gjennom lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 ("AIFL") og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26. juni 2014 nr. 877 ("AIFF") Retningslinjer utarbeidet av the European Securities and Markets Authority ("ESMA") Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

18 Kort om AIFMD Hva reguleres? Forvaltning, administrasjon og markedsføring av alternative investeringsfond Regulerer forvaltere ikke fondene som sådan Konsekvens av finanskrisen i 2008 Fullharmoniseringsdirektiv De fleste av direktivets bestemmelser er gjennomført i nasjonal rett i sin helhet Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

19 Kort om AIFMD Formål Bedre kontroll med finansielle aktører som ikke har vært underlagt felleseuropeisk regulering tidligere Legge til rette for et internt marked for forvaltning og markedsføring av AIF'er på tvers av landegrensene i EØS-området Bidra til økt vern om investorer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

20 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? Definisjon Det følger av AIFL 1-2 (1) (a), som gjennomfører AIFMD art. 4 (1), at et alternativt investeringsfond er en: (i) (ii) (iii) Innretning for kollektiv investering som ikke er et UCITS, jf. verdipapirfondloven 1-2 første ledd nr. 4 Som innhenter kapital fra et antall investorer Med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene Definisjonen omfatter som utgangspunkt alle type investeringsselskaper og andre fondslignende strukturer som faller utenfor regulering etter verdipapirfondloven Nærmere retningslinjer for tolking av definisjonen følger av ESMAs retningslinjer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

21 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Innretning for kollektiv investering : 1. Virksomheten har ikke et generelt kommersielt eller industrielt formål, hvilket innebærer at innretningen ikke følger en forretningsstrategi som hovedsakelig baserer seg på å drive kommersiell eller industriell aktivitet, eller en kombinasjon av disse (i) (ii) (iii) kommersiell aktivitet = kjøp, salg og/eller bytte av varer og/eller levering av ikke-finansielle tjenester industriell aktivitet = å være involvert i produksjon av varer eller oppføring av eiendom Virksomheten samler kapital innhentet fra investorene med den hensikt å investere for å genere en samlet avkastning for investorene 2. Eierne av fondsandeler eller aksjer har som en kollektiv gruppe ingen daglig instruksjons- eller kontrollmyndighet over den daglige virksomheten (i) Denne myndigheten strekker seg lengre enn den ordinære utøvelsen av aksjonærenes kontroll gjennom generalforsamlingen i saker som omfatter fusjon, avvikling, valg av tillitsvalgte, styre og revisor, samt godkjennelse av regnskap Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

22 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Innhenter kapital fra et antall investorer: Ordlyden må forstås slik at det må hentes inn kapital fra flere enn én, jf. Prop. 77 L ( ) AIFMD åpner for at investeringer i alternative investeringsfond kan gjøres indirekte gjennom såkalte feeder-strukturer, dvs. at et selskap investerer i et AIF på vegne av en rekke mindre investorer Investor Investor Investor Feeder-selskap AIF Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

23 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene: I utgangspunktet innebærer vilkåret at aksjeselskaper og andre selskapsformer som driver ordinær forretningsmessig virksomhet med sikte på å gi investorene (aksjeeierne) avkastning på sin investerte kapital, normalt ikke vil bli betraktet som et alternativt investeringsfond Må vurderes ut fra stiftelsesdokument, vedtekter og den faktiske virksomheten for øvrig ESMA har oppstilt en rekke kjennetegn som hver for seg eller samlet tilsier at det foreligger en definert investeringsstrategi: (i) Investeringsstrategien er fastsatt i et eget dokument som er del av, eller referert til i, stiftelsesdokumentet eller vedtektene (ii) (iii) Selskapet plikter å følge investeringsstrategien Investeringsstrategien spesifiserer nærmere kriterier for hvordan kapitalen skal plasseres, herunder om den skal investeres i spesielle aktiva eller i bestemte geografiske regioner Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

24 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomsfond og eiendomsselskaper Kollektive investeringer i fast eiendom hvor det investeres i en portefølje av eiendommer eller eiendomsselskaper Følger av proposisjonen at eiendomsfond er omfattet av definisjonen av AIF Hvorvidt eiendomsselskaper er å regne som alternative investeringsfond, må vurderes konkret: "whether or not a REIT [real estate investment trust] or real estate company is excluded from the scope of the AIFMD depends on whether or not it falls under the definition of an "AIF" in Article 4 (1) (a). Each structure should be considered on its own merits based on substance, not on form," jf. EUkommisjonen Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

25 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomssyndikater (og andre single assets-strukturer) Kollektive investeringer som foretas gjennom et selskap som erverver en eller flere forhåndsdefinerte enkelteiendommer En rekke høringsinstanser har uttalt at denne type prosjektfinansieringer av eiendom (og shipping) bør falle utenfor regelverkets virkeområde Departementet uttaler i forarbeidene at idet AIFMD er et fullharmoniseringsdirektiv, er det ikke ønskelig å gi norske regler som fraviker forventet fremtidige EØS-forpliktelser når det gjelder direktivets anvendelsesområde Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

26 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomssyndikater (og andre single assets-strukturer) Selmer har utfordret Finanstilsynet på dette punkt, med de vil ikke ta endeling stilling til spørsmålet Det er vår vurdering at: Det må foretas en konkret vurdering med utgangspunkt i lovforslaget 1-2 og ESMAs retningslinjer Denne type strukturer mest sannsynlig vil falle utenfor, ettersom slike selskaper ikke har en klart definert investeringsstrategi Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

27 Virkninger av å være omfattet av AIFMD Krav til forvalter Alle alternative investeringsfond må ha en ekstern eller intern forvalter som skal forvalte fondet Med forvaltning menes både: Porteføljeforvaltning Risikostyring Forvalteren skal være registrert hos Finanstilsynet Terskelverdi: 500 millioner euro hvis fondet ikke har innløsningsrett de første fem årene og ikke er gjenstand for finansiell giring, 100 millioner euro hvis ikke Forvalter må bl.a. oppfylle krav til ledelsens egnethet, kapital, organisering av virksomheten og rapporteringsplikter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

28 Virkninger av å være omfattet av AIFMD Krav til depotmottaker Forvalteren skal utpeke en depotmottaker for fondet som skal: Føre kontroll med fondets kontantstrømmer At innbetalinger fra investorer i forbindelse med tegning av andeler eller aksjer mottas At alle likvide midler er bokført på fondets konto Hovedregel: Kredittinstitusjon eller verdipapirforetak etablert i en EØS-stat Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

29 Sentralt unntak forskriften 1-2 Holdingselskaper Loven eller forskriften gjelder ikke for selskaper med eierandel i et eller flere andre selskaper, der formålet er å gjennomføre en forretningsstrategi gjennom datterselskaper og hvor selskapet har et annet hovedformål enn å skape avkastning gjennom å selge datterselskapene Innebærer følgende: - Unntaket gjelder ikke for et selskap som investerer direkte i eiendommer - Det er virksomheten i datterselskapene som skal generere avkastning (eksempelvis utleie) og ikke salg av disse selskapene Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

30 Holding-unntak Antas å omfattes av holdingunntaket Omfattes ikke av holding-unntaket Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Prosjektfinansieringsselskap Prosjektfinansieringsselskap Prosjektfinansieringsselskap Datterselskap Datterselskap (utleie mv.) (salg) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

31 Pause Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

32 Rentebegrensningsregler gjeldende fra og med 2014 Fra og med 2014 er det innført regler som begrenser fradragsretten for renter på gjeld til nærstående (gjelder for AS og DLS Nærstående 50 % (eierskap eller kontroll på noe som helst tidspunkt i løpet av året) Netto rentekostnader på MNOK 5 eller mindre unntatt (eksterne renter teller med) Ellers kun fradrag for renter til nærstående innenfor 30 % av skattemessig EBITDA Det foreligger en ny type skatterisiko Hvordan påvirker reglene eiendomsselskaper Det finnes en ny type skatteposisjon (begrensede renter til fremføring) Selskapsstruktur blir enda viktigere - ulike selskapsformer vil gi ulike resultater under reglene Omorganiseringer bør vurderes Gjeldsstrukturen må tilpasses reglene og monitorers løpende Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

33 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Renter på gjeld til tredjepart "spiser" av 30 % av EBITDA Betyr at det kan lønne seg å skille ekstern og intern gjeld i to selskaper Oppkjøpsselskap Ekstern finansiering Skattemessig EBITDA % Target Intern finansiering Ekstern rentekost Intern rentekost Netto rentekost Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

34 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Konsernbidrag Kan flytte skattemessig EBITDA Skattepliktig inntekt kan ikke overføres via konsernbidrag Begrensede renter kan fremføres i 10 år Fremførte renter fradragsføres før årets rentekostnader (dvs. at rentene rulles fremover) Man kan "fylle opp" til MNOK 5 med renter til fremføring For DLS gjennomføres fremføringen på selskapets hånd og netto rentekostnad til fremføring reduseres med 30 % av årets underskudd i selskapet (da dette kommer til fradrag hos deltakeren) Swap-kostnader er ikke omfattet av reglene Aktiverte byggelånsrenter er ikke omfattet av reglene Underskudd til fremføring Reduserer skattemessig EBITDA Kan ikke redusere skattepliktig inntekt som følge av begrensede renter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

35 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Nærståendebegrepet utvides til å omfatte gjeld til tredjepart ved Sikkerhetsstillelse fra nærstående Back-to-back låneforhold (omgåelse) Unntak for sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap eller hvor aksjer i eller fordring på låntaker er stilt som sikkerhet Andre typer sikkerhetsstillelse Negative pantsettelseserklæringer Skadesløsholdelse/"all guarantors' liabiliteis" Letter of comfort Ikke OK Oppkjøpsselskap Garanti OK Oppkjøpsselskap Ekstern finansiering Oppkjøpsselskap Ikke OK OK Ekstern finansiering Ikke OK Eiendomsselskap Ekstern finansiering Eiendomsselskap Pant/ garanti Eiendomsselskap Eiendomsselskap Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

36 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Selskapsform kan også innebære en sikkerhetsstillelse fra nærstående Ansvaret for deltakerne i ANS, KS, DA og IS innebærer at det foreligger en sikkerhetsstillelse Hvis en av deltakerne direkte eller indirekte kontrollerer vil renter på eksterne lån omfattes av reglene Komman dittist 50 % 25 % ANS 25 % 10 % 90 % 50 % 25 % Ikke OK Ekstern finansiering Komple mentar KS Ikke OK Ekstern finansiering DA 25 % Ikke OK opp til max ansvar for 50 % Ekstern finansiering Hovedmann 50 % 25 % 25 % IS Ikke OK Ekstern finansiering Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

37 Hva bør vurderes ved transaksjoner? Selger Kjøper Lage beregning for inneværende år og legge inn i datarom Vurdere omorganisering før salg for å bedre salgscase ved å unngå ulemper ved salg av DLS Vurdere om eventuell skatteposisjon har en verdi Risiko knyttet til reglene må vurderes i DDprosessen Oppkjøpstruktur må vurderes i forbindelse med kjøpet Vurdere etterfølgende omorganisering Finansieringsstruktur Gjeldsgrad Plassering av gjeld Sikkerhet for gjeld Beregne effekt av endringer i betalbar skatt Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

38 Omorganiseringer aksjeselskap Fusjon Fisjon Skattenøytralt og ingen dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Redusere antall selskaper Skape holdingsselskap (trekantfusjon) Obs! Husk fusjonsfordring Skattenøytralt og ingen dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Skattefritt salg av eiendom Dele tomt/bygg i SPVer Dele selskap mellom aksjonærer Mor AS Fusjon Ny Mor Datter Fisjon Ny Datter Tomt/bygg Ny Datter Virksomhet Tomt/bygg Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

39 Omorganiseringer aksjeselskap Fusjon av borettslag Skattenøytralt, men dokumentavgift Benyttes for å unngå å realisere latent skatt på bygg/tomt 1. Utvikler erverver bygg/tomt ved kjøp av aksjer (stor latent skatt) 2. Aksjene i det eiendomseiende selskapet overdras til et nystiftet borrettslag (skattefritt) Fusjon Salg Borettslag Utvikler Salg av aksjer 3. Borettslaget og aksjeselskapet fusjoners (skattenøytralt) 4. Ved ferdigstillelse overdras andelene i borrettslaget til nye eiere og borettslaget går fra selskapsligning til borettslagsligning Datter Tomt/bygg Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

40 Omorganiseringer deltakerlignet selskap Fusjon av DLS Fisjon av DLS Endring av selskapsform Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til Å redusere antall selskaper Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Skattefritt salg av eiendom Dele tomt/bygg i SPVer Dele selskap mellom aksjonærer Skattenøytralt Omdanning til AS AS DLS Omdanning Ny Datter Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Endre ligningsmetode Endre ansvar Unngå renteavskjæring Virkning fra 1. januar inneværende år hvis meldt før 1. juli og 1. januar neste år hvis etter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

41 Huskeliste når målselskapet har ubegrenset ansvar Må være to som kjøper ANS, DA, KS og IS krever to deltakere og to som selger husk 0,01 % andelen! Blir ansvarlig for målselskapets forpliktelser og selger blir ikke fri for selskapets forpliktelser Selger er ansvarlig for skattemessige forpliktelser for årene før overtakelse Skattemessig resultat i overdragelsesåret fordeles mellom kjøper og selger Deltakerlignet selskap Men; Subsidiært ansvar for selskapet! Fordelt etter antall måneders eiertid, hvor overdragelsesmåneden tilordnes kjøper Vanlig med korreksjonsmekanismer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

42 Finansiering: Hvordan kan eiendommen brukes som panteobjekt når det eies av et ANS, DA, KS eller IS? Forbudet i asl 8-10 mot at målselskapet stiller sikkerhet for kjøpers finansiering er i praksis tilsidesatt ved forskrift ANS/DA: Kan stille pant så lenge det ikke blir ansett som kreditorskadelig Eiendom Factoring Annet Ikke hensiktsmessig med pant i ANSandelene Kan gis dersom det struktureres som et omsetningspapir Blir ansvarlig for krav mot selskapet IS: Pantsetter er hovedmannen følger reglene for denne Gis rutinemessig pant i innskuddsforpliktelsen til ISet antatt ok Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

43 Finansiering Kommandittselskaper KS: Samme bestemmelse som i asl. 8-10, men uten forskriften Kan søke om dispensasjon oppnås regelmessig Men; Kan ikke få dispensasjon fra bestemmelsene om sikkerhetsstillelse til fordel for nærstående Problematisk når kjøper er AS AS: Bestemmelser om sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv i asl og til fordel for nærstående i asl. 8-7 Unntak for sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper i samme konsern KS: Bestemmelser om sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv i sel (3) og til fordel for nærstående i sel (1) og (2) Unntak for sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper i samme konsern Men; Kjøpende aksjeselskap anses ikke for å være i samme konsern som KS'et Ikke mulighet for dispensasjon fra sel (1) og (2) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

44 Kan man som selger av ANS, DA, KS eller IS bli kvitt ansvaret for gammel moro? Ansvar? Sel (2): For forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for en inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar Overdrageren kan skriftlig på papir anmode selskapets kreditorer om å bli fritatt for ansvar. Svarer en kreditor ikke på en slik anmodning innen 3 måneder etter at anmodningen er kommet fram, anses kreditor for å ha fritatt overdrageren for ansvar Kan avtale annet ansvar mellom partene gjøres rutinemessig Bestemmelsen gjelder også for kommandittandeler, men underlagt ansvarsbegrensningen til kommandittisten Indre selskap: Stille deltakere fremtrer ikke utad ikke ansvar ovenfor kreditorene Kan være ansvarlig ovenfor øvrige deltakere innenfor rammene av selskapsavtalen Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

45 Skattemessige forhold Generelt Kontinuitet på selskapets hånd Kjøper "arver" skatteposisjonene i selskapet Også ved DLS finnes det skatteposisjoner (fordring, avsetninger, avskrivningsgrunnlag, G/Tkonto), men ikke underskudd til fremføring Normalt å beregne skatterabatt knyttet til bygg og betale for skattefordeler bør håndteres allerede ved inngåelse av LOI Endret eierforhold kan påvirke skatteposisjoner etc. Skattelovens Rentebegrensingsreglene Kun en deltaker innebærer realisasjon Fordringer kan endrer karakter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

46 Skattemessige forhold DLS Årets resultat Fordelingen av overskudd (underskudd) mellom kjøper og selger i salgsåret "Ved realisasjon av andel i løpet av inntektsåret skal årets overskudd eller underskudd på andelen fordeles forholdsmessig mellom overdrager og erverver av andelen etter antall måneder av året hver av dem har vært eier av andelen. Overdragelsesmåneden henføres til erververen." Partene ønsker normalt at overskuddet skal fordeles etter deres konkrete eierperiode For å oppnå ønsket resultat må det derfor mellom partene innarbeides bestemmelser om regulering av kjøpesummen for å kompensere for dette Det er videre en risiko for selger dersom selskapet foretar store skatteutløsende disposisjoner etter at kjøperne har overtatt andelene, og kjøperne ikke selv er i stand til å gjøre opp skattekravet (for eksempel salg av eiendommen) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

47 Skattemessige forhold ansvar og garantiregulering Ansvar og garantiregulering Ved kjøp av AS arver kjøper all historikk Garanti knyttet til historikk er normalt ved kjøp/salg av AS Selskapet har ingen ubetalte skatte-/avgiftskrav ut over det som fremgår av revidert balanse Garanti for at selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger og at det ikke vil oppstå skatte- eller avgiftskrav Ved kjøp av DLS arver kjøper i utgangspunktet kun skatteposisjonene i selskapet Det foreligger et subsidiært ansvar for selskapet skatterisiko Normalgarantien vil da ikke være tilstrekkelig Bør i tillegg inkluderes at selskapet ikke er eller vil bli skyldig skatt knyttet til andelen i selskapet i selgers eierperiode Videre kan ikke selskapet garantere for deltakernes innleverte selvangivelser Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Finansiell crowdfunding

Finansiell crowdfunding Finansiell crowdfunding En oversikt over sentrale problemstillinger ved den selskaps- og finansmarkedsrettslige reguleringen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 987 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer