VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet"

Transkript

1 VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

2 Thomas Reppe Wetting Partner, advokat Thomas Reppe Wetting arbeider hovedsakelig med virksomhetsoverdragelser og eiendomstransaksjoner. Han innehar særlig kompetanse innenfor selskapsrett samt strukturering av og skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til transaksjoner. Wetting har videre omfattende erfaring med strukturering og syndikering av investeringsprosjekter, herunder etablering av fondsstrukturer. Daniel Løken Høgtun Senioradvokat Daniel Løken Høgtun arbeider med skatte- og selskapsrett, og har et særlig fokus mot fast eiendom. Han har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner med både nasjonale og internasjonale aktører, og har gjennomført flere reorganiseringer av eiendomsporteføljer. Pia Pedersen Advokatfullmektig Pia Pedersen er tilknyttet forretningsområdet Bank, finans og forsikring. Hun arbeider primært med regulatoriske spørsmål knyttet til foretak under Finanstilsynets tilsyn med hovedvekt på sparebanker, verdipapirforetak og ulike fondsstrukturer.

3 Innledning valg av selskapsform Ulike selskapsformer Uttalt nøytralitet Variasjoner Hovedtrekk Komplekst regelverk Begrenset ansvar aksjeselskaper (AS) allmennaksjeselskap er (ASA) enkelte andre særformer Ubegrenset ansvar ansvarlig selskap (ANS) delt ansvar (DA) kommandittselskap (KS) indre selskap (IS/DIS) Uttalt politisk mål om nøytralitet mellom valg av selskapsform langt på vei lyktes med dette små nyanseforskjeller eiendom; Store verdier, slik at selv små nyanser kan gi utslag Selskapsrettslige forhold Skattemessige forhold Nytt; regulatoriske forhold AIFMD Gjennomgang av hovedtrekkene Avsjekk med advokat anbefales Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

4 Agenda Agenda 1 Selskapsrettslige kjennetegn og særegenheter 2 Skattlegging gjennom AS eller DLS 3 Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) PAUSE 4 Rentebegrensningsreglene 5 Omorganiseringer 6 Transaksjonsspesifikke forhold Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

5 Rettslige rammer for selskaper med begrenset ansvar Aksjeloven (asl.) Allmennaksjeloven (asal.) Aksjeloven 1-1 (2) Allmennaksjeselskap Aksjeloven 1-2 To lover, men stort sett lik regulering Basert på EU-direktiv Aksjelovene er de selskapsrettslige "basislovene" i norsk rett "Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov" Litt forenklet: et aksjeselskap definert som allmennaksjeselskap Ansvarsbegrensningen "Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser" "Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen" Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

6 Rettslige rammer for selskaper med ubegrenset ansvar Selskapsloven (sel.) fra 1986 Selskapsloven 1-1 Selskapsloven 1-2 Likhetstrekk med aksjeloven av 1976 ikke oppdatert gjennomgående etter 1985, men flere mindre endringer Økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlete forpliktelser. Loven gjelder også hvor to eller flere deltakere har et ubegrenset ansvar for deler av forpliktelsene når disse deler til sammen utgjør virksomhetens samlete forpliktelser Ansvarlig selskap (ANS): selskap hvor deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som tilsammen utgjør selskapets samlede forpliktelser og som opptrer som sådan overfor tredjemann Delt ansvar (DA): Avtales i selskapsavtalen jf sel 2-4 (3) Kommandittselskap (KS): selskap hvor minst en deltaker har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser og minst én annen deltaker har begrenset ansvar med en fastsatt sum for selskapets forpliktelser uten å være stille deltaker Indre selskap (IS): selskap som ikke opptrer som sådan overfor tredjemann Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

7 Kjennetegn og særegenheter Selskap med begrenset ansvar En eller flere aksjeeiere ingen direkte betydning for selskapet unntak: Konsernbestemmelser, mva-konsern og skattekonsern særregler for AS med en dominerende eier Aksjeselskapet hefter direkte selv ingen tredjeparter som hefter med mindre dette er særskilt avtalt Morselskapsgaranti Garanti fra eiere Aksjonærene hefter kun for innskutt kapital Forvaltes av styret og daglig leder Ved salg; selger har ingen andre forpliktelser enn det som er avtalt med kjøper Basert på avtale eller lov (kjøpsloven) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

8 Kjennetegn og særegenheter - Generelt Selskap med ubegrenset ansvar Krever to eller flere deltakere Hvis ikke er det enkeltmannsforetak eller del av eiers virksomhet Ikke selvstendig ansvarssubjekt deltakerne hefter Eierne har ansvar for virksomhetens forpliktelse En, flere eller alle Begrenset ansvar kun for kommandittist og stille deltaker Ansvaret henger ved tidligere deltakere Sel 2-30 (2): For forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for én inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar Selskapsforholdet kan sies opp på 6 måneders varsel (sel. 2-32) Ikke krav om innskudd (Unntak: KS) Selskapsforholdet reguleres av selskapsavtale Sammenlignbart med vedtekter, men normalt mer utfyllende Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

9 Kjennetegn og særegenheter Ansvarlig selskap & Delt ansvar ANS: Hver enkelt deltaker hefter for selskapets samlede forpliktelser utad Farlig for mest solide deltaker Regressadgang mot øvrige deltakere Bør avtalefeste delt ansvar Deltakere ANS Krav om enstemmighet Hver enkelt ansvarlig Kan fravikes i avtale Ikke krav om styre hver enkelt deltaker representerer selskapet Kan endres ved avtale Krav om samtykke ved overdragelser Enstemmig Kan fravikes Deltakere DA Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

10 Kjennetegn og særegenheter Kommandittselskap En deltaker (komplementaren) hefter ubegrenset resten (kommandittistene) har begrenset ansvar Komplementaren må eie minst 10 % Kommandittistene hefter for et fastsatt beløp 40 % må være innbetalt 20 % per stiftelse og ytterligere 20 % innen 2 år Ikke innbetalt kapital omtales som uinnkalt kapital Forvaltes av komplementaren Sammenlignbart med styre Kan ha eget styre Begrensinger i sikkerhetsstillelser for eiere Sammenlignbart med AS men viktige forskjeller Kommandittister KS Komplementar Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

11 Kjennetegn og særegenheter Indre selskap Opptrer ikke utad som selskap virksomheten utøves av stedfortreder Hovedmann ikke krav til minste eierandel Stille deltakere Begrenset ansvar til beløp Fremtrer ikke utad Deltar ikke på selskapsmøte Avtalefester deltakermøte Representeres av hovedmannen Står som eier av IS' aktiva Er låntaker for gjeld Regnskapsmessig korreksjon for minoritetsposter (normalt under egenkapitalen i regnskapet) Ikke synlig Synlig Stille Deltakere Indre Selskap Hovedmann (AS) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

12 Skattlegging gjennom AS eller DLS I utgangspunktet skattenøytralt å investere gjennom AS eller DLS Ingen forskjell ved fastsettelse av skattepliktig inntekt Virksomhetsinntekt skattlegges med 27 % (og fritaksmetoden gjelder for fritatt inntekt) Kontinuitet ved erverv av aksjer/andel Utbytte/utdelinger er i utgangspunktet skattefri for mottaker ut over en 3 % tilbakeføring (0,81 %) (unntak for skattekonsern) Utbytte til personlige skattytere skattlegges med 27 % (minus skjerming) 73 % av utdelinger til personlig skattlegges med 27 % (minus skjerming) 27 % skatt på utdeling (total skattebelastning 46,71%) AS AS 0,81 % skatt på utdeling 27 % skatt i selskapet 27 % skatt på overskudd 27 % skatt på 73 % av utdeling (46,71 %) AS DLS 27 % skatt på overskudd 0,81 % skatt på 73 % av utdeling Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

13 Skattlegging gjennom AS eller DLS Det er likevel flere forskjeller som kan være relevante å vurdere aksjeselskap Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt og lignes for selskapets resultat (selskapsligning) Dvs. at aksjonærene ikke er ansvarlige for selskapets skatt Underskudd må fremføres (i visse tilfeller kan de tilbakeføres) Innenfor skattekonsern er det mulig å yte konsernbidrag (skattekonsolidering) og utbytter er fullt ut skattefri Formuesverdien på en aksje kan aldri bli lavere enn null Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

14 Skattlegging gjennom AS eller DLS Det er likevel flere forskjeller som kan være relevante å vurdere deltakerlignet selskap Det er deltakeren som lignes for resultatet i DLS overskudd og underskudd skattlegges på deltakerens hånd (deltakerligning) Dvs. at det er deltakerne som er ansvarlig for skatt på overskudd (men det er selskapet som utarbeider selskapsoppgave nettoligning) Selskapet er solidarisk ansvarlig for skatten (økt skatterisiko) Fordeling av årsresultatet ved overdragelse av andel skjer sjablonmessig Nye forhold Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet Rentebegrensingsreglene har uheldige effekter Netto formue/gjeld fastsettes på selskapets hånd, og fordeles ut til og beskattes hos deltakerne (KS og IS kun innenfor innskuddsforpliktelsen som ikke er innkalt) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

15 Skattlegging gjennom AS eller DLS Hva er den mest relevante forskjellen? Adgang til skattemessig samordning med deltakernes andre inntekter/kostnader utenfor skattekonsern Hva slags type eiendomsprosjekter/investorer er dette særlig relevant for: Utviklingsprosjekter med flere investorer Ferdigstilte prosjekter som vil generere skattemessig tap i flere år og det er flere investorer Investorer som har fremførbare underskudd eller DLS-andeler som genererer skattemessige tap Genererte underskudd kan ikke "selges" da de ligger hos deltakeren Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

16 Skattlegging gjennom AS eller DLS Lovendring for KS og IS Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet Hva er konsekvensen av dette? "Kommandittister og stille deltakere må fremføre andel av underskudd i selskapet til fradrag i senere års overskudd fra selskapet eller i gevinst ved realisasjon av andel i samme selskap." Selskapsformene er delvis likestilt med AS, men er mer ugunstig som følge av tap av underskuddsposisjonen ved realisasjon og omdanning Selskapsformene bør kun velges dersom selskapsformen er hensiktsmessig ut fra andre kommersielle eller selskapsrettslige hensyn Det bør vurderes å omdanne KS og IS Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

17 Implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Rammeverk Alternative Investment Fund Managers Directive ("AIFMD") ble vedtatt i EU 8. juni 2011 Gjennomført i norsk rett gjennom lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 ("AIFL") og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 26. juni 2014 nr. 877 ("AIFF") Retningslinjer utarbeidet av the European Securities and Markets Authority ("ESMA") Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

18 Kort om AIFMD Hva reguleres? Forvaltning, administrasjon og markedsføring av alternative investeringsfond Regulerer forvaltere ikke fondene som sådan Konsekvens av finanskrisen i 2008 Fullharmoniseringsdirektiv De fleste av direktivets bestemmelser er gjennomført i nasjonal rett i sin helhet Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

19 Kort om AIFMD Formål Bedre kontroll med finansielle aktører som ikke har vært underlagt felleseuropeisk regulering tidligere Legge til rette for et internt marked for forvaltning og markedsføring av AIF'er på tvers av landegrensene i EØS-området Bidra til økt vern om investorer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

20 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? Definisjon Det følger av AIFL 1-2 (1) (a), som gjennomfører AIFMD art. 4 (1), at et alternativt investeringsfond er en: (i) (ii) (iii) Innretning for kollektiv investering som ikke er et UCITS, jf. verdipapirfondloven 1-2 første ledd nr. 4 Som innhenter kapital fra et antall investorer Med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene Definisjonen omfatter som utgangspunkt alle type investeringsselskaper og andre fondslignende strukturer som faller utenfor regulering etter verdipapirfondloven Nærmere retningslinjer for tolking av definisjonen følger av ESMAs retningslinjer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

21 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Innretning for kollektiv investering : 1. Virksomheten har ikke et generelt kommersielt eller industrielt formål, hvilket innebærer at innretningen ikke følger en forretningsstrategi som hovedsakelig baserer seg på å drive kommersiell eller industriell aktivitet, eller en kombinasjon av disse (i) (ii) (iii) kommersiell aktivitet = kjøp, salg og/eller bytte av varer og/eller levering av ikke-finansielle tjenester industriell aktivitet = å være involvert i produksjon av varer eller oppføring av eiendom Virksomheten samler kapital innhentet fra investorene med den hensikt å investere for å genere en samlet avkastning for investorene 2. Eierne av fondsandeler eller aksjer har som en kollektiv gruppe ingen daglig instruksjons- eller kontrollmyndighet over den daglige virksomheten (i) Denne myndigheten strekker seg lengre enn den ordinære utøvelsen av aksjonærenes kontroll gjennom generalforsamlingen i saker som omfatter fusjon, avvikling, valg av tillitsvalgte, styre og revisor, samt godkjennelse av regnskap Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

22 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Innhenter kapital fra et antall investorer: Ordlyden må forstås slik at det må hentes inn kapital fra flere enn én, jf. Prop. 77 L ( ) AIFMD åpner for at investeringer i alternative investeringsfond kan gjøres indirekte gjennom såkalte feeder-strukturer, dvs. at et selskap investerer i et AIF på vegne av en rekke mindre investorer Investor Investor Investor Feeder-selskap AIF Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

23 AIFMDs virkeområde hvilke subjekter er omfattet? ESMAs retningslinjer Med sikte på å investere kapitalen i henhold til en definert investeringsstrategi til fordel for investorene: I utgangspunktet innebærer vilkåret at aksjeselskaper og andre selskapsformer som driver ordinær forretningsmessig virksomhet med sikte på å gi investorene (aksjeeierne) avkastning på sin investerte kapital, normalt ikke vil bli betraktet som et alternativt investeringsfond Må vurderes ut fra stiftelsesdokument, vedtekter og den faktiske virksomheten for øvrig ESMA har oppstilt en rekke kjennetegn som hver for seg eller samlet tilsier at det foreligger en definert investeringsstrategi: (i) Investeringsstrategien er fastsatt i et eget dokument som er del av, eller referert til i, stiftelsesdokumentet eller vedtektene (ii) (iii) Selskapet plikter å følge investeringsstrategien Investeringsstrategien spesifiserer nærmere kriterier for hvordan kapitalen skal plasseres, herunder om den skal investeres i spesielle aktiva eller i bestemte geografiske regioner Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

24 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomsfond og eiendomsselskaper Kollektive investeringer i fast eiendom hvor det investeres i en portefølje av eiendommer eller eiendomsselskaper Følger av proposisjonen at eiendomsfond er omfattet av definisjonen av AIF Hvorvidt eiendomsselskaper er å regne som alternative investeringsfond, må vurderes konkret: "whether or not a REIT [real estate investment trust] or real estate company is excluded from the scope of the AIFMD depends on whether or not it falls under the definition of an "AIF" in Article 4 (1) (a). Each structure should be considered on its own merits based on substance, not on form," jf. EUkommisjonen Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

25 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomssyndikater (og andre single assets-strukturer) Kollektive investeringer som foretas gjennom et selskap som erverver en eller flere forhåndsdefinerte enkelteiendommer En rekke høringsinstanser har uttalt at denne type prosjektfinansieringer av eiendom (og shipping) bør falle utenfor regelverkets virkeområde Departementet uttaler i forarbeidene at idet AIFMD er et fullharmoniseringsdirektiv, er det ikke ønskelig å gi norske regler som fraviker forventet fremtidige EØS-forpliktelser når det gjelder direktivets anvendelsesområde Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

26 Nærmere om investeringer i fast eiendom Eiendomssyndikater (og andre single assets-strukturer) Selmer har utfordret Finanstilsynet på dette punkt, med de vil ikke ta endeling stilling til spørsmålet Det er vår vurdering at: Det må foretas en konkret vurdering med utgangspunkt i lovforslaget 1-2 og ESMAs retningslinjer Denne type strukturer mest sannsynlig vil falle utenfor, ettersom slike selskaper ikke har en klart definert investeringsstrategi Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

27 Virkninger av å være omfattet av AIFMD Krav til forvalter Alle alternative investeringsfond må ha en ekstern eller intern forvalter som skal forvalte fondet Med forvaltning menes både: Porteføljeforvaltning Risikostyring Forvalteren skal være registrert hos Finanstilsynet Terskelverdi: 500 millioner euro hvis fondet ikke har innløsningsrett de første fem årene og ikke er gjenstand for finansiell giring, 100 millioner euro hvis ikke Forvalter må bl.a. oppfylle krav til ledelsens egnethet, kapital, organisering av virksomheten og rapporteringsplikter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

28 Virkninger av å være omfattet av AIFMD Krav til depotmottaker Forvalteren skal utpeke en depotmottaker for fondet som skal: Føre kontroll med fondets kontantstrømmer At innbetalinger fra investorer i forbindelse med tegning av andeler eller aksjer mottas At alle likvide midler er bokført på fondets konto Hovedregel: Kredittinstitusjon eller verdipapirforetak etablert i en EØS-stat Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

29 Sentralt unntak forskriften 1-2 Holdingselskaper Loven eller forskriften gjelder ikke for selskaper med eierandel i et eller flere andre selskaper, der formålet er å gjennomføre en forretningsstrategi gjennom datterselskaper og hvor selskapet har et annet hovedformål enn å skape avkastning gjennom å selge datterselskapene Innebærer følgende: - Unntaket gjelder ikke for et selskap som investerer direkte i eiendommer - Det er virksomheten i datterselskapene som skal generere avkastning (eksempelvis utleie) og ikke salg av disse selskapene Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

30 Holding-unntak Antas å omfattes av holdingunntaket Omfattes ikke av holding-unntaket Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Investor Prosjektfinansieringsselskap Prosjektfinansieringsselskap Prosjektfinansieringsselskap Datterselskap Datterselskap (utleie mv.) (salg) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

31 Pause Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

32 Rentebegrensningsregler gjeldende fra og med 2014 Fra og med 2014 er det innført regler som begrenser fradragsretten for renter på gjeld til nærstående (gjelder for AS og DLS Nærstående 50 % (eierskap eller kontroll på noe som helst tidspunkt i løpet av året) Netto rentekostnader på MNOK 5 eller mindre unntatt (eksterne renter teller med) Ellers kun fradrag for renter til nærstående innenfor 30 % av skattemessig EBITDA Det foreligger en ny type skatterisiko Hvordan påvirker reglene eiendomsselskaper Det finnes en ny type skatteposisjon (begrensede renter til fremføring) Selskapsstruktur blir enda viktigere - ulike selskapsformer vil gi ulike resultater under reglene Omorganiseringer bør vurderes Gjeldsstrukturen må tilpasses reglene og monitorers løpende Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

33 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Renter på gjeld til tredjepart "spiser" av 30 % av EBITDA Betyr at det kan lønne seg å skille ekstern og intern gjeld i to selskaper Oppkjøpsselskap Ekstern finansiering Skattemessig EBITDA % Target Intern finansiering Ekstern rentekost Intern rentekost Netto rentekost Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

34 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Konsernbidrag Kan flytte skattemessig EBITDA Skattepliktig inntekt kan ikke overføres via konsernbidrag Begrensede renter kan fremføres i 10 år Fremførte renter fradragsføres før årets rentekostnader (dvs. at rentene rulles fremover) Man kan "fylle opp" til MNOK 5 med renter til fremføring For DLS gjennomføres fremføringen på selskapets hånd og netto rentekostnad til fremføring reduseres med 30 % av årets underskudd i selskapet (da dette kommer til fradrag hos deltakeren) Swap-kostnader er ikke omfattet av reglene Aktiverte byggelånsrenter er ikke omfattet av reglene Underskudd til fremføring Reduserer skattemessig EBITDA Kan ikke redusere skattepliktig inntekt som følge av begrensede renter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

35 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Nærståendebegrepet utvides til å omfatte gjeld til tredjepart ved Sikkerhetsstillelse fra nærstående Back-to-back låneforhold (omgåelse) Unntak for sikkerhetsstillelse fra underliggende selskap eller hvor aksjer i eller fordring på låntaker er stilt som sikkerhet Andre typer sikkerhetsstillelse Negative pantsettelseserklæringer Skadesløsholdelse/"all guarantors' liabiliteis" Letter of comfort Ikke OK Oppkjøpsselskap Garanti OK Oppkjøpsselskap Ekstern finansiering Oppkjøpsselskap Ikke OK OK Ekstern finansiering Ikke OK Eiendomsselskap Ekstern finansiering Eiendomsselskap Pant/ garanti Eiendomsselskap Eiendomsselskap Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

36 Reglene er tilsynelatende enkle! Men det foreligger en rekke særegenheter som må huskes på Selskapsform kan også innebære en sikkerhetsstillelse fra nærstående Ansvaret for deltakerne i ANS, KS, DA og IS innebærer at det foreligger en sikkerhetsstillelse Hvis en av deltakerne direkte eller indirekte kontrollerer vil renter på eksterne lån omfattes av reglene Komman dittist 50 % 25 % ANS 25 % 10 % 90 % 50 % 25 % Ikke OK Ekstern finansiering Komple mentar KS Ikke OK Ekstern finansiering DA 25 % Ikke OK opp til max ansvar for 50 % Ekstern finansiering Hovedmann 50 % 25 % 25 % IS Ikke OK Ekstern finansiering Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

37 Hva bør vurderes ved transaksjoner? Selger Kjøper Lage beregning for inneværende år og legge inn i datarom Vurdere omorganisering før salg for å bedre salgscase ved å unngå ulemper ved salg av DLS Vurdere om eventuell skatteposisjon har en verdi Risiko knyttet til reglene må vurderes i DDprosessen Oppkjøpstruktur må vurderes i forbindelse med kjøpet Vurdere etterfølgende omorganisering Finansieringsstruktur Gjeldsgrad Plassering av gjeld Sikkerhet for gjeld Beregne effekt av endringer i betalbar skatt Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

38 Omorganiseringer aksjeselskap Fusjon Fisjon Skattenøytralt og ingen dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Redusere antall selskaper Skape holdingsselskap (trekantfusjon) Obs! Husk fusjonsfordring Skattenøytralt og ingen dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Skattefritt salg av eiendom Dele tomt/bygg i SPVer Dele selskap mellom aksjonærer Mor AS Fusjon Ny Mor Datter Fisjon Ny Datter Tomt/bygg Ny Datter Virksomhet Tomt/bygg Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

39 Omorganiseringer aksjeselskap Fusjon av borettslag Skattenøytralt, men dokumentavgift Benyttes for å unngå å realisere latent skatt på bygg/tomt 1. Utvikler erverver bygg/tomt ved kjøp av aksjer (stor latent skatt) 2. Aksjene i det eiendomseiende selskapet overdras til et nystiftet borrettslag (skattefritt) Fusjon Salg Borettslag Utvikler Salg av aksjer 3. Borettslaget og aksjeselskapet fusjoners (skattenøytralt) 4. Ved ferdigstillelse overdras andelene i borrettslaget til nye eiere og borettslaget går fra selskapsligning til borettslagsligning Datter Tomt/bygg Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

40 Omorganiseringer deltakerlignet selskap Fusjon av DLS Fisjon av DLS Endring av selskapsform Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til Å redusere antall selskaper Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Skattefritt salg av eiendom Dele tomt/bygg i SPVer Dele selskap mellom aksjonærer Skattenøytralt Omdanning til AS AS DLS Omdanning Ny Datter Skattenøytralt, men dokumentavgift Kan for eksempel brukes til: Endre ligningsmetode Endre ansvar Unngå renteavskjæring Virkning fra 1. januar inneværende år hvis meldt før 1. juli og 1. januar neste år hvis etter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

41 Huskeliste når målselskapet har ubegrenset ansvar Må være to som kjøper ANS, DA, KS og IS krever to deltakere og to som selger husk 0,01 % andelen! Blir ansvarlig for målselskapets forpliktelser og selger blir ikke fri for selskapets forpliktelser Selger er ansvarlig for skattemessige forpliktelser for årene før overtakelse Skattemessig resultat i overdragelsesåret fordeles mellom kjøper og selger Deltakerlignet selskap Men; Subsidiært ansvar for selskapet! Fordelt etter antall måneders eiertid, hvor overdragelsesmåneden tilordnes kjøper Vanlig med korreksjonsmekanismer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

42 Finansiering: Hvordan kan eiendommen brukes som panteobjekt når det eies av et ANS, DA, KS eller IS? Forbudet i asl 8-10 mot at målselskapet stiller sikkerhet for kjøpers finansiering er i praksis tilsidesatt ved forskrift ANS/DA: Kan stille pant så lenge det ikke blir ansett som kreditorskadelig Eiendom Factoring Annet Ikke hensiktsmessig med pant i ANSandelene Kan gis dersom det struktureres som et omsetningspapir Blir ansvarlig for krav mot selskapet IS: Pantsetter er hovedmannen følger reglene for denne Gis rutinemessig pant i innskuddsforpliktelsen til ISet antatt ok Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

43 Finansiering Kommandittselskaper KS: Samme bestemmelse som i asl. 8-10, men uten forskriften Kan søke om dispensasjon oppnås regelmessig Men; Kan ikke få dispensasjon fra bestemmelsene om sikkerhetsstillelse til fordel for nærstående Problematisk når kjøper er AS AS: Bestemmelser om sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv i asl og til fordel for nærstående i asl. 8-7 Unntak for sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper i samme konsern KS: Bestemmelser om sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv i sel (3) og til fordel for nærstående i sel (1) og (2) Unntak for sikkerhetsstillelse til fordel for selskaper i samme konsern Men; Kjøpende aksjeselskap anses ikke for å være i samme konsern som KS'et Ikke mulighet for dispensasjon fra sel (1) og (2) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

44 Kan man som selger av ANS, DA, KS eller IS bli kvitt ansvaret for gammel moro? Ansvar? Sel (2): For forpliktelser som påhvilte selskapet ved eierskiftet, hefter overdrageren og erververen en for begge og begge for en inntil kreditor må anses å ha fritatt overdrageren for ansvar Overdrageren kan skriftlig på papir anmode selskapets kreditorer om å bli fritatt for ansvar. Svarer en kreditor ikke på en slik anmodning innen 3 måneder etter at anmodningen er kommet fram, anses kreditor for å ha fritatt overdrageren for ansvar Kan avtale annet ansvar mellom partene gjøres rutinemessig Bestemmelsen gjelder også for kommandittandeler, men underlagt ansvarsbegrensningen til kommandittisten Indre selskap: Stille deltakere fremtrer ikke utad ikke ansvar ovenfor kreditorene Kan være ansvarlig ovenfor øvrige deltakere innenfor rammene av selskapsavtalen Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

45 Skattemessige forhold Generelt Kontinuitet på selskapets hånd Kjøper "arver" skatteposisjonene i selskapet Også ved DLS finnes det skatteposisjoner (fordring, avsetninger, avskrivningsgrunnlag, G/Tkonto), men ikke underskudd til fremføring Normalt å beregne skatterabatt knyttet til bygg og betale for skattefordeler bør håndteres allerede ved inngåelse av LOI Endret eierforhold kan påvirke skatteposisjoner etc. Skattelovens Rentebegrensingsreglene Kun en deltaker innebærer realisasjon Fordringer kan endrer karakter Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

46 Skattemessige forhold DLS Årets resultat Fordelingen av overskudd (underskudd) mellom kjøper og selger i salgsåret "Ved realisasjon av andel i løpet av inntektsåret skal årets overskudd eller underskudd på andelen fordeles forholdsmessig mellom overdrager og erverver av andelen etter antall måneder av året hver av dem har vært eier av andelen. Overdragelsesmåneden henføres til erververen." Partene ønsker normalt at overskuddet skal fordeles etter deres konkrete eierperiode For å oppnå ønsket resultat må det derfor mellom partene innarbeides bestemmelser om regulering av kjøpesummen for å kompensere for dette Det er videre en risiko for selger dersom selskapet foretar store skatteutløsende disposisjoner etter at kjøperne har overtatt andelene, og kjøperne ikke selv er i stand til å gjøre opp skattekravet (for eksempel salg av eiendommen) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

47 Skattemessige forhold ansvar og garantiregulering Ansvar og garantiregulering Ved kjøp av AS arver kjøper all historikk Garanti knyttet til historikk er normalt ved kjøp/salg av AS Selskapet har ingen ubetalte skatte-/avgiftskrav ut over det som fremgår av revidert balanse Garanti for at selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger og at det ikke vil oppstå skatte- eller avgiftskrav Ved kjøp av DLS arver kjøper i utgangspunktet kun skatteposisjonene i selskapet Det foreligger et subsidiært ansvar for selskapet skatterisiko Normalgarantien vil da ikke være tilstrekkelig Bør i tillegg inkluderes at selskapet ikke er eller vil bli skyldig skatt knyttet til andelen i selskapet i selgers eierperiode Videre kan ikke selskapet garantere for deltakernes innleverte selvangivelser Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Mars 2013 Mars 2013 AIFM-loven finansregulatorisk Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Den 4. mars 2013 ble forslaget til norsk implementering av Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP)

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) 1. nov 2013 Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse til Sentralskattekontoret for Storbedrifter datert 21. oktober 2013 1 avklart

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part

Høringsnotat. Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Finansdepartementet 20.12.2013 Saksnr. 13/5555 Høringsnotat Utfyllende forskrift om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap sikkerhetsstillelse fra nærstående part Innhold 1 Innledning

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs

Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Oslo, 5. juni 2012 Eirik Bunæs Verdipapirseminar våren 2012 Europeisk regelverk en oppdatering Prioriteringer i tilsynsarbeidet Tendenser i den europeiske regelverksutviklingen: Større grad av fullharmonisering:

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer

#Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer #Oppdatert 2016 Selskapsfinansierte erverv av aksjer Partner Advokat : Terje Gulbrandsen Hovedproblemstilling Hva kan målselskapet - AS B - bidra med i forbindelse med finansieringen av kjøpers erverv

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015

Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Rapporteringsplikter for AIF-forvaltere status Halvdagsseminar 4. juni 2015 Hege Bach Hande Seniorrådgiver Seksjon for fond og kollektive investeringer Disposisjon Periodisk rapportering «Annex IV-rapportering»

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5)

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28/13. Avgitt 19.12.2013 Deltakerligning og kraftbeskatning (skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter

BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E BONUM INVEST BONUM INVEST. Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter BONUM UTVIKLING I N N B Y D E L S E Bonum og Bonum Utvikling iviterer deg til eiendomsinvesteringer i selskapets prosjekter 1 BONUM 2 BONUM UTVIKLING B O N U M I N V E S T Vi er snart i gang med vårt første

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond

Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 7. juli 2015 Deres ref 14/1798 SL TV/HKT Høring skattemessig behandling av verdipapirfond Det vises til departementets høringsbrev datert 14. april.

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer