Saker til behandling. 11/17 11/ Opptak barnehageåret Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumentene sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 11/17 11/ Opptak barnehageåret /18 08/ Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole 6 11/19 11/ Likestillingsmonitor Agder /20 09/ Lokalmedisinsk senter - søknad om prosjektmidler 12 11/21 11/ /22 10/ /23 07/ Aktivitetstilbud til eldre - gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester Betaling for hjemmehjelp i ordningen brukerstyrt personlig assistanse Sluttrapport fra Oppreisningsordning for tidligere barnehjems- og fosterhjemsbarn i Agder /24 11/ Muligheter og valg - det er ditt liv det gjelder 26 11/25 10/ Regnskap Inga og Olav Øvrebøs legat Vennesla, Torhild Bransdal ordfører

2 2

3 Saker til behandling 11/17 Opptak barnehageåret Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. A10 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /17 SAMMENDRAG Hovedopptaket til ledige barnehageplasser fra høsten 2011 er nå gjennomført. Innen søknadsfrist 1. mars, var det kommet 311 søknader, noe som er mer enn noen gang før. Saken orienterer om barnehagedekningen Rådmannens forslag til vedtak: Levekårsutvalget tar saken til orientering. 3

4 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Hovedopptaket til ledige barnehageplasser fra høsten 2011 er nå gjennomført. Innen søknadsfrist 1. mars, var det kommet 311 søknader, noe som er mer enn noen gang før. Søkerne fordeler seg slik etter alder: f år 23 f år 32 f år 42 f år 87 f tom 31. aug 10 1 år 88 f fra 1.sept 10 1 år 31 uten rett f år 8 uten rett sum søkere 311 Rådmannens merknader: Rett til plass: Av søkerne var 36 bosatt i andre kommuner, slik at de faller utenfor rett til barnehageplass i Vennesla. Men her er det brukt skjønn: de som på søknaden skriver at de skal flytte til Vennesla i løpet av året, blir tatt med i hovedopptaket. De leverer flyttemelding før oppstart. 45 av søknadene dreide seg om barn som allerede har en barnehageplass i Vennesla, men som søkte seg over til en annen barnehage. 39 søkere var for unge til å ha rett til plass ved dette opptaket (født fom 1. sept 2010). Søkere som har rett på plass var da ca. 200 ved hovedopptaket. Etter frist er det kommet 27 nye søknader. Disse var ikke med i hovedopptaket. Frigjøring av plasser: Skolestarterne høsten 2011 utgjør 179 barnehagebarn. Disse slutter til sommeren og frigjør plasser til de nye søkerne. Mens mange tidligere hadde deltidsplass ( 2,3 eller 4 dager per uke), ser vi nå mange flere som søker full plass. Foreldrebetalingen for barnehageplass har vært uendret i flere år, slik at relativt sett er en barnehageplass blitt billigere de siste årene. Dette gjør at der det før gikk 2 barn på 1 plass, er det nå kun 1 barn per plass. Nye plasser: Det bygges nye barnehageplasser som åpner til høsten ca 70 plasser i nedre Vennesla (Læringsverkstedet og naturgruppe i Smååsane). I Hægeland barnehage og Djupmyra barnehage i Øvrebø blir det etablert nye faste plasser i midlertidige lokaler (brakker) for å gi plass til alle søkerne. Hovedopptak tildeling av plasser Hver barnehagestyrer tildeler plasser etter prioriteringer fastsatt av eier i vedtektene. 4

5 Etter gjennomført hovedopptak er alle med rett til plass gitt tilbud. Ikke alle tilbys plass i den barnehagene de har prioritert, men tilbys plass der det er ledig kapasitet. Det er også tildelt plasser til barn uten rett: 19 er for unge. Dette gjelder bl.a søsken som er født etter Ca 20 er bosatt i andre kommuner. Av disse skal de fleste flytte til Vennesla. De private barnehagene kan i vedtektene sine ha prioriteringer som gjør at barn uten rett kommer foran de som har rett. Kommunen har plikt til å tildele alle med rett en plass, men har ikke mulighet til å overstyre de private barnehagenes vedtekter. Tildeling av barnehageplass gjøres ihht til barnehagelovens forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Foresatte har rett til begrunnelse dersom de ikke får første eller andre ønske oppfylt. Søkere kan klage over avslag på søknad om barnehageplass, og dersom de verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagene som er kommet behandles administrativt med endelig behandling i klagenemda. Venteliste På ventelista står det per barn. Disse fordeler seg slik: bosatt i annen kommune 10 tatt imot plass, men står på vent til annen bhg 31 asylsøkere 3 tildelt, takket nei, ønsker annen bhg 2 søkt etter frist 13 for unge 29 ønsker plass etter nyttår 1 Full barnehagedekning? Siden alle med rett til barnehageplass er tildelt plasser, har kommunen full barnehagedekning per departementets definisjon. Men det oppleves nok ikke slik i praksis for dem som ikke har fått plass, men som ut fra søknad har behov for det. Dette kan spesielt gjelde foresatte som skal ut i jobb eller fortsette skolegang etter endt fødselspermisjon, men hvor barnet er født etter 1. september 2010 og dermed uten rett til plass. I verste fall må de vente til august 2012 før de får plass. Erfaring tilsier også at det i løpet av året kommer søknader med prioritet etter barnehagelovens 13 funksjonshemmede eller tiltak etter barnevernsloven hvor det er vanskelig å tildele plass i løpet av året. Dette er bekymringsfullt. Barnehagesituasjonen framover Full barnehagedekning er et svært bevegelig mål avhengig av mange faktorer. Skal Vennesla kommune fortsatt kunne regne å ha full dekning, må det nok også de neste årene komme / bygges nye barnehageplasser. Skal vi også kunne tilby plasser til søkere som har behov i løpet av året, og ikke bare fra høsten, trengs det allerede nå økt kapasitet. 5

6 11/18 Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Arkivsak-dok. 08/ Arkivkode. A1 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /18 SAMMENDRAG Høsten 2008 ble det startet et prosjekt for å bedre overgangen mellom barnehage og skole. Alle barnehager og skoler i Vennesla har vært deltakere i prosjektet. Nå er prosjektet fullført, og står foran avslutning i løpet av våren Saken vil orientere kort om oppnådde resultat og veien videre. Rådmannens forslag til vedtak: Levekårsutvalget tar saken til orientering. 6

7 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Høsten 2008 ble det startet et prosjekt for å bedre overgangen mellom barnehage og skole. Alle barnehager og skoler i Vennesla har vært deltakere i prosjektet. I prosjektperioden har det vært 2 orienteringssaker til Levekår: Sak 09/1, levekårsutvalgets møte , orienterte om oppstart av prosjektet med mål og delmål for perioden. Sak 10/15, Levekårsutvalgets møte , orienterte om framdrift og status. I tillegg var heftet Plan for samarbeid mellom barnehage og skole vedlagt. Nå er prosjektet fullført, og står foran avslutning i løpet av våren Saken vil orientere kort om oppnådde resultat og veien videre. Rådmannens merknader: Prosjektets hovedmålet var: Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole, og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet, mestring og optimal læring. For å konkretisere og gjøre prosjektet mer håndterlig, ble hovedmålet delt opp i delmål for hvert av prosjektårene: o Delmål Vennesla kommune har et felles årshjul med strukturer for overgang barnehage skole, med tidsangivelser og ansvarlige. Resultat: I løpet av det første året ble det utarbeidet og satt i verk et felles årshjul som viser de ulike oppgavene som skal gjøres i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. I løpet av prosjektperioden har dette vært justert, og er i god bruk.årshjulet er nå innlemmet i heftet System og rutiner for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole en veiledning til bruk for personalet. I dette heftet har vi samlet det som nå skal være en standard for samarbeidet videre, både skjema og maler som skal brukes i forbindelse med årshjulet. o Delmål Det er utarbeidet et system for dialogmøter mellom pedagoger i barnehager og skoler. Dette for å gi kunnskap og kjennskap om hverandres fagfelt. En felles fagdag er avholdt og innarbeidet i årshjulet. Resultat: Dialogmøter mellom barnehage- og skoleansatte har nå vært gjennomført 2 ganger i året, vår og høst, siden høsten Det er gode tilbakemeldinger på at disse møtepunktene er med på å utvikle kjennskap til hverandres fagfelt og arbeidsmetoder. Det er laget en mal for gjennomføring av møtene. 7

8 Det er arrangert en årlig felles fagdag for personalet siden våren På fagdagen 2009 presenterte utdanningsdirektøren hva som er ulikt og felles i barnehage og skoles formål. I 2010 viste Birkenes kommune hvordan de hadde utarbeidet en felles språkplan for barnehage og skole. Dette som utgangspunkt for vårt eget arbeid det siste prosjektåret. I 2011 skal vi selv presentere de ulike resultatene av hele prosjektet, men også ha besøk av en fysioterpeut fra Mandal som vil vise et opplegg kalt Skrivedans som skal brukes som en felles arbeidsmetode i lese- og skriveopplæringen i Vennesla framover. o Delmål Vennesla kommune har 1. Plan som sikrer progresjon og faglig sammenheng i barns språk og leseutvikling fra 4 8 år. 2. Informasjonsbrosjyre til foresatte om overgang barnehage/skole. Resultat: Høsten 2010 var det laget ferdig en brosjyre som ble delt ut i barnehagene til alle skolestarterne neste år. Brosjyren heter Når barnet teller og er en informasjon til foreldre/foresatte om samarbeid ved overgang fra barnehage til skole/sfo. I løpet av det siste prosjektåret er det utarbeidet Plan for språk og ledsutvikling 4 8 år et levende redskap for arbeidet i barnehage og skole. Gjennom hele prosjektperioden har det vært stor villighet til deltakelse og høyt engasjement fra alle medvirkende. Det har vært mange med fra både barnehagene og skolene i ulike grupper: styringsgruppe, prosjektgruppe og diverse arbeidsgrupper som har utarbeidet materiellet. Helsesøster og foresatte fra barnehagens SU og skolens FAU var med i prosjektgruppen i starten for å utarbeide det som nå er samlet i heftet System og rutiner. Materiellet som er utarbeidet og omtalt i saken kan fås ved henvendelse til barnehagekontoret, og vil også bli delt ut i Levekårsutvalgets møte. Veien videre: I heftet System og rutiner er det siste punktet: Evaluering/ Oppfølging. Prosjektet er nå slutt, men det er viktig at rutinene og systemene som er utarbeidet i felles enighet nå skal fortsette å virke på egenhånd. Det er derfor viktig av arbeidet evalueres årlig, slik at det holdes fast og at nødvendige ting kan justeres slik at de kan fungere ennå bedre. Oppvekstsjefen har ansvar for den årlige evalueringen. 8

9 11/19 Likestillingsmonitor Agder 2011 Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 006 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /19 2 Kommunestyret SAMMENDRAG Likestillingsmonitor Agder 2011 ble offentliggjort torsdag 5. mai. Den kan lastes ned på eller den kan fås ved henvendelse til rådmannskontoret. Likestillingsmonitoren måler utviklingen innen en rekke områder i Agderkommunene som man mener er spesielt viktige i forhold til likestilling. Den viser resultat for hver kommune, for hvert av Agderfylkene og for landet totalt. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Saken tas til orientering. 9

10 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Det skrives i Likestillingsmonitoren: Pkt 1.0: Statistisk sentralbyrå har siden 1999 publisert sin likestillings-indeks for kommunene, og hvert år har det store flertallet av agderkommuner kommet dårlig og til dels svært dårlig ut. Indeksen har vært et viktig verktøy for å bevisstgjøre aktører i regionen på de særskilte likestillingsutfordringene Agder sliter med, og har bidratt til at flere kommuner på Agder etter hvert har startet opp likestillingsarbeid på ulike områder. Gjennom statistisk analyse og kontakt med aktører i kommuner og næringsliv, vet vi at det tross alt skjer mye viktig på Agder på likestillingsfronten. Ett eksempel er barnehageutbyggingen, der mange agderkommuner nær har doblet sin dekning i løpet av et snaut tiår. Slike positive utviklingstrekk er det viktig å få frem. At fokus for monitoren skal være på det som har skjedd av positiv endring på ulike like-stillingsområder i regionen har betydning for hvordan dataene presenteres. Her er det ikke de kommunene som ligger best an på ulike likestillingsområder som løftes frem, men de som har hatt størst positiv endring det siste tiåret I denne likestillingsmonitoren er fokus på kjønnslikestilling. Pkt. 3.0: Kommunene i Agder har ligget lavt på Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks i alle de årene den har vært publisert. Revi-sjonen av indeksen i 2009 og den ferske indeksen for 2010 har ikke endret bildet. I Regionplan for Agder heter det om situasjonen i 2020: andelen yrkesaktive kvinner har økt markert de siste 10 årene. Agder skiller seg ikke lenger negativt ut på levekårsindeksen og likestillingsindeksen. Skal dette målet nås, må store endringer skje fort. Regionplanen setter seg altså et relativt mål for hvor man vil. Det er ikke tilstrekkelig at for eksempel barnehagedekningen blir på 95 prosent av alle 1-5-åringer, eller at minst 40 prosent av kommunestyrerepresentantene i alle kommuner skal være kvinner. Agder skal være på landsgjennomsnittet, og det snittet forskyver seg gjennomgående oppover ved at stadig flere kvinner jobber heltid, barnehagedekningen blir bedre og bedre osv. Dette kan på den ene siden synes som et håpløst mål. Agder må bevege seg raskere enn resten av landet i retning av å bli mer likestilt. Som vi skal se virker det som om agder-kommunene på mange felter har mer enn nok med å holde tritt med resten av landet i utvikling. På den andre siden er det et riktig mål. Ikke bare fordi det vil gi mange kvinner og også menn en mer rettferdig posisjon, men også fordi likestilling er en konkurransefaktor. Skal Agder for eksempel tiltrekke seg de beste hodene, må man regne med at et godt hode lever sammen med et annet godt hode. Og skal begge to forflytte seg til Agder er det viktig at de begge får en meningsfull jobb å beskjeftige sine hoder med, og en infrastruktur (barnehager og gunstig næringsstruktur) og et normativt klima (aksept for at fedre tar permisjon når barna er små, og at en småbarnsmor også kan jobbe heltid) som gjør det mulig for begge å jobbe. Likestillingsmonitoren måler utviklingen innen en rekke områder i Agderkommunene som man mener er spesielt viktige i forhold til likestilling. Den viser resultat for hver kommune, for hvert av Agderfylkene og for landet totalt. Totalt er det 30 kommuner i de to Agder-fylkene, med 15 kommuner i hvert fylke. Monitoren måler bl.a følgende: BARNEHAGER - andel barn 1-5 år i barnehage NÆRINGSSTRUKTUR OG UTDANNING -andel sysselsatte kjønnsbalansert - antall kvinner og menn i offentlig og privat sektor - antall elever som velger utradisjonell utdanning 10

11 TIDSBRUK, ARBEID/OMSORG - forholdet mellom kvinners og menns deltakelse i arbeidslivet - antall deltidsarbeidende - antall fedre med fedrekvote INDIVIDUELLE RESSURSER - andel høyere utdanning blant kvinner og menn - andel kvinnelige ledere POLTISK INNFLYTELSE - andel kvinner i kommunestyrene FORDELING AV PENGER - fordeling av kvinners og menns bruttoinntekt Gjennom 20 tabeller kan man gå inn og se hvordan kommunene ligger an i forhold til hverandre, og hvordan utviklingen har vært. For Vennesla kommune oppsummerer monitoren følgende på s. 49: Vennesla har høy og økende kvinneandel i sin befolkning, og kommunen utmerker seg ved at kvinnene har økt både utdanning, arbeidstid og inntekt markant. Kommunen har også opplevd stor barnehageutbygging. Rådmannens merknader: Både i Regionplan Agder og i vår egen kommuneplan er det pekt på at økt likestilling er et av de viktigste tiltakene i forhold til bedre levekår i landsdelen og i kommunen. Likestillingsmonitoren viser at Vennesla kommune på mange områder har en positiv utvikling i forhold til likestillingsperspektivet. Dette gjelder spesielt i forhold til barnehageutbygging der vi i løpet av de siste ti årene er blant de kommunene som kommer aller best ut. Samlet sett skårer vi imidlertid dårlig og er nr. 26 blant 30 kommuner på Agder. 11

12 11/20 Lokalmedisinsk senter - søknad om prosjektmidler Arkivsak-dok. 09/ Arkivkode. 026 G00 &23 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /20 2 Plan- og økonomiutvalget /32 3 Kommunestyret SAMMENDRAG I samarbeid med privat utbygger i Sentrumsveien 41 AS og Vennesla legesenter ønsker vi å søke prosjektmidler for å utrede muligheter og økonomiske konsekvenser av å bygge et egnet lokalmedisinsk senter samlokalisert med dagens Senter for helse og velferd. Prosjektet vil ha som målsetting å kartlegge muligheter for å ivareta samhandlingsreformens intensjoner om Rett behandling på rett sted til rett tid samt utrede kostnadseffektiviteten og finansieringsbehov ved å etablere et nytt samlokalisert lokalmedisinsk senter Rådmannens forslag til innstilling: Kommunestyret stiller seg bak en søknad om prosjektmidler til kartlegging av muligheter for å etablere et eget lokalmedisinsk senter for Vennesla Vedlegg: Brev datert fra Finn Bjørn Rørvik Brev datert fra Sentrumsveien 41 AS v/finn Bjørn Rørvik 12

13 SAKSFRAMSTILLING: Bakgrunn for saken: Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1.januar 2012 og endelig innhold vedtas i Stortinget før sommeren. Reformen vil medføre store utfordringer både for Vennesla kommune og for Vennesla legesenter med tanke på å ha nødvendige lokaliteter til å møte framtidige behov og kunne tilby et kostnadseffektivt akuttmedisinsk tilbud. Tanker rundt dette er presentert i vedlagte brev. Samhandlingsreformen er konkretisert i tre dokumenter; 1. Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester. 2. Lov om Folkehelsearbeid. 3. Nasjonal helse- og omsorgsplan. Hensikten med reformen er å dempe veksten i helseutgiftene. Kommunene skal avlaste den dyre spesialisthelsetjenesten gjennom billigere alternative helsetilbud og forebyggende tiltak. Fra og med 2012 innføres det kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. I kommuneproposisjonen som er lagt fram nå i mai legger regjeringen opp til 20 prosent kommunal medfinansiering av konsultasjoner og menisinske opphold for alle somatiske pasienter. Det blir også betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i sykehusene fra førte dag slik at kommunene får et økonomisk insentiv til å etablere tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. Betalingssatsen er satt til kr ,- pr. døgnopphold. Regjeringen har også foreslått en plikt for kommunene til å sørge for tilbud om døgnoppholdtil personer med behov for akutthjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Regionale helseforetak og kommunene er sammen ansvarlige for å bygge opp et slikt tilbud innen For å finansiere dette har regjeringen foreslått at 5 milliarder kroner overføres kommunene gjennom rammetilskuddet. For Vennesla kommune utgjør dette kr ,-. Dersom hele eller deler av lovforslagene blir vedtatt sommeren 2011 vil en av de store konsekvensene bli at vi må utvide både den fysiske og faglige kapasiteten for å bli i stand til å ivareta akuttmedisinske tjenester. Størst vil konsekvensen være for Vennesla kommune som har det overordnede ansvar for at befolkningen får den nødvendige helsefremmende, forebyggende, kurative, pleie og omsorgstjenesten. Blir samhandlingsreformen vedtatt vil det kreve en stor administrativ innsats i å planlegge hvilke lokale strukturer som må etableres i Vennesla og hvilke som må samarbeides om med nærliggende kommuner. Alle disse tiltak må nødvendigvis også være sikret økonomisk, og være faglig forsvarlige før den endelig politiske behandling. 13

14 For legesenteret vil dette bety at samarbeidet med 2. linjetjenesten vil få en ny dimensjon en kommunal økonomisk avveining - fordi en også skal samarbeide mot en ny akse ett mer faglig kompetent lokalt helsetilbud som arbeider i grensesnittet mellom sykehus og primærlegetjenesten. Hvordan dette samarbeidet skal være i den kliniske hverdagen blir en stor utfordring, og må grundig gjennomtenkes av de samarbeidende aktører. For å kunne utarbeide en grundig kartlegging og tilrettelegging for et framtidsrettet kommunalt døgntilbud, som kan forebygge sykehusinnleggelser og være et alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem ønsker vi å søke tilskuddsmidler til en prosjektlederstilling fra Helsedirektoratet under statsbudsjettet kapittel 671 post 67 Tilskudd til samhandlingstiltak og lokalmedisinske sentra m.m Et av kravene for å kunne søke tilskudd er at prosjektet er forankret i overordnet ledelse og framlagt for kommunestyret til beslutning. Dersom kommunestyret gir sin tilslutning til at det søkes tilskuddsmidler til dette formål, vil rådmannen søke helsedirektoratet om midler innen siste søknadsfrist som er 1. august Oppsummert vil vi vektlegge følgende særtrekk med Vennesla kommune i søknaden: *Vi har Norges største fastlegesenter!! - 14 leger i felles landskap/kontormiljø, - i tillegg egen legevakt for Vennesla og Iveland alle dager hele året (08-23). * Kommunen har perfekt størrelse Vi er den tredje største kommunen i Vest-Agder, og har en ideell størrelse til å være meget kostnadseffektiv - Vi ligger nærme Kristiansand som gir oss god tilgang på høyt kvalifisert fagkompetanse * Det er politisk forankret at kommunen skal ha et særlig fokus på tidlig innsats og forebygging * Vi samarbeider allerede tett med Iveland kommune og legetjenesten, legevakt, barnevern, ungdomsarbeid m.m. * Vi har særlige levekårsutfordringer i Vennesla som gjør at vi kan forvente ekstra trykk på kommunale helsetjenester knyttet til samhandlingsreformen og framtiden. * Vi har etablert samarbeid med privat aktør som eier ideell tomt knyttet opp mot legesenteret, legevakten, Nav, m.m. og som er villig til å bygge for oss. - Her finnes uante muligheter for å kunne etablere et kostnadseffektiv og spesialisert tilbud til kommunens innbyggere som et Lokalmedisinsk senter. - Vi har lang og positiv erfaring i samarbeide med private utbygger som er villig til å bygge nytt for å kunne etablere et samlet, tilrettelagt og framtidsrettet helsetilbud. 14

15 * Vi har fått positive tilbakemeldinger fra Knutepunktkommunene, og det er interesse for å se på muligheter for differensiering av fagtilbudet kommunene i mellom. * Vi har etablert tett dialog med SSHF og Iveland kommune som ønsker å samarbeide med Vennesla kommune i å starte et forprosjekt knyttet til dette. Samarbeid mellom Vennesla kommune, Vennesla legesenter og privat utbygger i Sentrumsveien 41 AS for å se på muligheter er allerede godt i gang. Vi har i tillegg presentert våre ideer om å søke prosjektmidler til utvikling av et lokalmedisinsk senter ved samlokalisering med fastlegesenteret, NAV, helsestasjon, m.fl. for sentrale ledere og leger i SSHF og Knutepunktkommunene. Disse stiller seg meget positive til ideene og gir sin faglige støtte til vårt prosjekt. Iveland kommune ved kommunalsjef og rådmann ønsker å bli konkret medregnet i prosjektarbeid. Den støtten og det faglige samarbeidet vi har etablert her, er meget positivt for mulighetene til å få statlige midler og oppnå spennende resultat. Rådmannens merknader: Kommunen vil bli stilt overfor store utfordringer når Samhandlingsreformen skal iverksettes. Mange av disse oppgavene må løses sammen med kommunene I Kritiansandsregionen. Vi har imidlertid en del fortrinn som gjør det på noen områder vil kunne være mest hensiktsmessig å opprette nye tilbud lokalt I Vennesla. Rådmannen ser det derfor som svært viktig at kommunen har en offensiv holdning til dette og så snart som mulig søker å bringe klarhet I hvilke oppgaver som bør løses I egen kommune. Et av våre fortrinn er åpenbart at vi har et veletablert helse- og velferdssenter sentralt I kommunen. Utbyggingsmuligheter her gjør at vi har en unik mulighet til å samle aktuelle tjenester. Vennesla Legesenter og grunneier Sentrumsveien 41 har I sine innspill til kommunen pekt på en rekke spennende forhold. Rådmannen ser det som viktig at det så snart som mulig arbeides videre for å konkretisere disse. I så måte kan prosjektstøtte fra staten være god drahjelp. Uavhengig av om et slikt tilskudd innvilges må imidlertid kommunen arbeide videre med disse planene. 15

16 Evje Rådmann Svein Skisland Vennesla kommune Samhandlingsreformen medfører utfordringer for Vennesla kommune utfordringer for Vennesla legesenter utfordringer for Sentrumsveien 41 AS Samhandlingsreformen skal tre i kraft fra 01. januar Det skal vedtas i Stortinget før sommeren. Samhandlingsreformen er konkretisert i tre dokumenter; 1. Lov om kommunal helse og omsorgstjenester. 2. Lov om Folkehelsearbeid. 3. Nasjonal helse og omsorgsplan. Hensikten med reformen er å dempe veksten i helseutgiftene. Kommunene skal avlaste den dyre spesialisthelsetjenesten gjennom billigere alternative helsetilbud og forebyggende tiltak. Det viktigste styringsverktøyet er kommunal medfinansiering. Kommunene får penger for å betale 20 % av kostnadene for alle medisinske pasienter( altså ikke kirurgiske) Tanken er at kommunene da vil se seg tjent med å etablere billigere tilbud til disse pasientene selv. Dette tiltaket er tenkt iverksatt i Dersom hele eller deler av lovforslagene blir vedtatt sommeren 2011 vil dette få konsekvenser for alle de tre aktørene angitt over. Størst vil konsekvensen være for Vennesla kommune som har det overordnede ansvar for at befolkningen for den nødvendige helsefremmende, forebyggende, kurative, pleie og omsorgstjenesten. Blir samhandlingsreformen vedtatt vil det kreve en stor administrativ innsats i å planlegge hvilke lokale strukturer som må etableres i Vennesla og hvilke som må samarbeides om med nærliggende kommuner. Alle disse tiltak må nødvendigvis også være sikret økonomisk, og være faglig forsvarlige før den endelig politiske behandling.

17 For legesenteret vil dette bety at samarbeidet med 2.dre linjetjenesten vil få en ny dimensjon en kommunal økonomisk avveining fordi en skal også samarbeide mot en ny akse ett mer faglig kompetent lokalt helsetilbud som arbeider i grensesnittet mellom sykehus og primærlegetjenesten. Hvordan dette samarbeidet skal være i den kliniske hverdagen blir en stor utfordring, og må grundig gjennomtenkes av de samarbeidende aktører. Med vennlig hilsen Finn Bj Rørvik. Kommunelege/ Fastlege

18 Evje Rådmann Svein Skisland Vennesla kommune Viser til tidligere møte og redegjørelse for Utvalget for Plan og Økonomi denne måned. I etterkant av dette siste møtet ble jeg bedt om å oversende mine tanker om de muligheter og utfordringer jeg som daglig leder av Sentrumsveien 41 AS ser fremover. Utfordringer i de neste årene : Samhandlingsreformen og mulighet for samhandling VK Sentrumsveien 41 AS i tråd med intensjonsavtalen mellom VK og Sentrumsveien 41 AS. Kommende arealmangel for dagens brukere Tilrettelegge for nye helse og velferdstjenester Sentrumsveien 41 as og Vennesla legesenter eiendom er eiendomsselskaper. Vedlagt er brev til VK av år etter eiendomsoverdragelsen. Det blir her orientert om hvordan intensjonsavtalen bak salg og kjøp ble etterlevd. Siden dette brevet for 7 år siden ble oversendt VK har selskapet utviklet bygget videre i tråd med intensjonsavtalen. Vennesla Helse og Velferdssenter innbefatter i dag også NAV og Enhet for barn og familie. Vennesla Legesenter Eiendom har utviklet legesenteret slik at det i dag er totalt renovert og utvidet og har klart å skape plass for en stadig voksende pasient populasjon. VLS er i dag faktisk Norges største fastlege senter. Totalt gjennom utbygging, ombygging og renovering har sameiet investert ca 23 millioner etter det opprinnelig kjøpet av bygget. Sentrumsveien 41 AS eier en rød eiendom, det vil si et areal som er avsatt til offentlig virksomhet. Eiendommen er så pass stor at der er rom for nybygg på denne dersom offentlig virksomhet ser seg tjent med en slik tilrettelagt utbygging. Eiendommen ligger vegg i vegg med Vennesla tunet som er en stor pleie og omsorgs enhet i kommunen. Styret i Sentrumsveien 41 AS ser at dersom en skal møte de areal krav som dagens Helse og Velferds tjenester lokalisert til bygget vil ha behov for i årene fremover, må en påbegynne et planarbeid nå, og være beredt for de kommende ombygginger og utbygginger. Kongstanken er at den ideen som lå bak bygget tidlig på 70 tallet et samlet tjeneste tilbud kan videreføres også i de ti årene som ligger foran oss.

19 Sentrumsveien 41 AS ser at arealet i et tiltenkt nybygg også bør kunne omfatte tilrettelegging for Spesialist legesenter Helse Sør Øst avtalehjemler. Distriktsmedisinsk senter tjenester fra SSK. Nødvendige utvidelse av legesenteret. Utvidelse av Enhet for barn og familie / NAV. Evnt. ny kommunal legevakt/ fysioterapi / tannlege/ fotpleie m.m. En unik mulighet er å etablere en forsterket sykehjemspost som kan støtte seg til de allerede etablerte lege legevakt lab. tjenester i bygget samt det planlagte spesialistsenteret. Denne sengeposten vil måtte være en integrert bygnings og driftsmessig del av Vennesla tunet. Helseadministrativ enhet i VK M.M Sentrumsveien 41 AS ønsker å være med å videreutvikle dagens helse og velferdstjenester i VK i tråd med intensjonsavtalen bak kjøpet. Men det er viktig for styret i Sentrumsveien 41 AS at denne videreutvikling skjer i et Offentlig /Privat Samarbeid (OPS) hvor eier forholdet til videreutviklings prosessen er forankret i den administrative og politiske ledelsen av VK. Vesentlige oppgaver for Sentrumsveien 41 AS fremover blir : tilby konkurranse dyktig pris og kvalitet på nye samarbeids avtaler som eventuelt vil bli tiltenkt/ ønsket fra vårt eiendomsselskap fra VK. tilby konkurranse dyktige pris og kvalitet på de areal som kan tilbydes nye ikke kommunale helse og velferdstjenester. Etterleve avtaler for gjeldene leieforhold og intensjonsavtalen herunder aktiv bidra til videreutvikling av helse og velferdstjenestene i VK. For Sentrumsveien 41 AS Finn Bj Rørvik Daglig leder

20

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4

Ragnhild Bendiksen ( sak 11/20, 11/21, 11/22) Bess Thormodsæter( sak11/17, 11/18, 11/19,11/24) 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00-14.30 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing.

Rune Lund (Ap), Christina B Jacobsen (Frp) 11/14 11/01033-1 Årsrapport 2010 - Vennesla kommune 5. 11/15 11/00696-1 Manifest mot mobbing. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.05.2011 kl. 9:00-15.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørn Egil Haugland (KrF),

Detaljer

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Bernt Slettedal (H), Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav S. Aasen (H), Magne Hunsbedt (Frp) Bernt Slettedal (H), Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:45 15:45 Sted: Herredshuset, sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø

Line Iveland Øvland (Sp) for Gerd Vigdis Slettedal. Ragnhild Bendiksen, Aud Marit Emanuelsen og Raymond Bærø VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 14.06.2012 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen gir en kort orientering om Øyeblikkelighjelptilbudet. Saker til behandling

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen gir en kort orientering om Øyeblikkelighjelptilbudet. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.04.2013 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saker til behandling. 10/13 10/00681-1 Årsrapport 2009 - Vennesla kommune 3. Orientering om ekstern skolevurdering ved Vennesla skole

Saker til behandling. 10/13 10/00681-1 Årsrapport 2009 - Vennesla kommune 3. Orientering om ekstern skolevurdering ved Vennesla skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 06.05.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid Tonstad (Kr

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF)

Line Iveland (Sp) for Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 05.01.2012 kl. 9:00 15:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 06.06.2013 kl. 9:00 14.40 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

FOR KOMMUNALE BARNEHAGER V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER LYNGEN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 44/09 i møte 14.12.09. Gjelder fra 01.01.10. 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av kommunen i samsvar med lov om barnehager

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2 MØTEINNKALLING Komite for pleie, omsorg, helse og sosial Dato: 12.11.2015 kl. 10:00 Sted: Stort møterom 2 etg helsesenteret Arkivsak: 15/00180 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til tlf 78943300

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Vestby kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Vestby Arena NB!! Merk møtested og tid. Møtedato: 29.01.2013 Tid:

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Tove Linda Høgstøl kommer i begynnelsen av møtet og fordeler oppgaver i forbindelse med Kulturuka. Saker til behandling

Tove Linda Høgstøl kommer i begynnelsen av møtet og fordeler oppgaver i forbindelse med Kulturuka. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 14.10.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage.

Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. !" #"$ %# 1 Vedtekter for Folldal kommunale barnehage. 1. Eierforhold og administrasjon Folldal kommune ved kommunestyret er eier og ansvarlig for den kommunale barnehagen. Den kommunale forvaltning av

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering om regnskap for 2010 ved økonomisjef Gerd Signe Vigebo. Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering om regnskap for 2010 ved økonomisjef Gerd Signe Vigebo. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 24.03.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning?

Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Samhandlingsreform blir det venstreforskyvning? Tord Moltumyr Kommuneoverlege og helsesjef Meland kommune, tord.moltumyr@meland.kommune.no Nordhordland + Gulen: 9 kommuner - Ca. 40.000 innbyggere Helsehusprosjekt.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 20.03.2007 FRA SAKSNR: 5/07 FRA KL: 14.00 TIL SAKSNR: 7/07 TIL KL: 15.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.09.2010 kl. 9:00 14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer