Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 18/ Dato: GRØNN OMSORG OG UTVIKLING AV DAGESENTERTILBUDET VED LILLEHAMMER HELSEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 18/ Dato: GRØNN OMSORG OG UTVIKLING AV DAGESENTERTILBUDET VED LILLEHAMMER HELSEHUS"

Transkript

1 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 18/ Dato: GRØNN OMSORG OG UTVIKLING AV DAGESENTERTILBUDET VED LILLEHAMMER HELSEHUS Vedlegg: 1. Arbeidsgrupperapporten «Grønn omsorg og utvikling av dagsenter LHH» datert Presentasjon til fagutvalg for helse og omsorg Sammendrag: I denne saken legger rådmannen fram en vurdering av Grønn omsorg og utvikling av dagsentertilbudet ved Lillehammer helsehus. Bakgrunn: Lillehammer kommune kjøper i dag 6 dagsenterplasser basert på Grønn omsorg på Søre Jørstad Gård. Dersom Lillehammer kommune skal fortsette å kjøpe dagsenterplasser eksternt, må dette ut på offentlig anbud. En intern arbeidsgruppe levert en rapport med tittelen «Grønn omsorg og utvikling av dagsenter ved LHH». I denne rapporten gjøres det vurderinger av om Lillehammer kommune kan/bør drifte tilsvarende antall dagsenterplasser i egen regi, eller om man bør legge ut et nytt anbud. Rapporten omhandler også hvordan et slikt dagtilbud i kommunal regi kan utformes og finansieres. I rapporten kommer det også forslag om utvidelse av tilbudet ved dagsenteret, knyttet til utvidet åpningstid og etablering av krisetilbud. Fagutvalg for helse og omsorg ble orientert om rapporten i sitt møte I dette møtet ble det også varslet en sak til behandling i løpet av våren Som ytterligere bakgrunn for den varslede saken ble det i fagutvalget presentert en evaluering av dagtilbudet på Søre Jørstad. Arbeidsgruppa anbefaler i rapporten at det private dagsentertilbudet på Søre Jørstad fases ut og at dagens brukere overføres til dagsenteret ved Lillehammer helsehus, sammen med midlene som p.t. brukes til kjøp fra private. Arbeidsgruppa mener det vil være mulig, innenfor den samlede summen man i dag bruker på dagtilbud ved Søre Jørstad og LHH, å gi alle brukerne ved dagsenteret, både de som overføres fra Søre Jørstad og øvrige brukere, et bedre tilbud enn man har ved dagsenteret på LHH i dag. I tillegg ville det ifølge arbeidsgruppa være rom for å utvide kapasiteten med 1-6 nye brukere. Arbeidsgruppa anbefaler videre utvidet åpningstid ved dagsenteret og synliggjør hvordan et slikt tilbud kan innrettes. Innføring av utvidet åpningstid med kveldstilbud dimensjonert for

2 6-8 brukere fire dager i uka er i rapporten vurdert til å medføre økte netto driftskostnader på mellom 0,6 og 0,7 mill. kroner per år (bemanning og transport). Fakta: Dagsentertilbud er ingen lovpålagt oppgave, men lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene pålegger kommunene ansvar i forbindelse med dag/aktivitetstilbud til de innbyggerne som trenger det. I 3-3 heter det blant annet «Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det». Brukerne av dagtilbud ved LHH og Søre Jørstad betaler i dag en egenandel på 80 kroner per dag de er tildelt tilbudet. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester har fastsatt egenandel for dagopphold i institusjon til inntil kr 80 pr dag (2017). I 2017 ble det fra kommunens side brukt kroner (brutto) på dagtilbud ved dagsenteret på LHH og kroner på Søre Jørstad (brutto). Siden tilbudene er såpass ulike, er det i utgangspunktet vanskelig å sammenligne kostnader. For å gi et bilde av kostnadene har rådmannen nedenfor beregnet pris pr. plass pr. dag for de to ulike tilbudene. For Søre Jørstad er det tatt utgangspunkt i drift 44 uker i året, og på dagsenteret et helt år, korrigert for røde dager. Begge steder er kostnader til mat, transport og husleie inkludert. Søre Jørstad: Dagsenter LHH: kroner pr. plass pr. dag 876 kroner pr. plass pr. dag Merk at det i den vedlagte rapporten opereres med andre tall enn det som framkommer her. I tallene over er det tatt inn andre kjente kostnader knyttet til dagsenterdriften ved LHH enn det som er inkludert i rapporten. Pr. april 2018 er det 19 personer på venteliste til dagsenterplass, hvorav 2 venter på plass på Søre Jørstad. Grønn omsorg Grønn omsorg er en samlebetegnelse på virksomheter der natur og dyr brukes aktivt og bevisst i forbindelse med omsorg, støtte, behandling og rehabilitering av mennesker med ulike typer lidelser og hindringer i sitt dagligliv. Søre Jørstad er et privat dagtilbud på gården Søre Jørstad, Fåberg. Tilbudet gis til hjemmeboende med demenssykdom i mild/moderat fase. Det er seks plasser, og det er et ønske fra driver at det er jevn fordeling mellom kjønnene. Brukeren må kunne ta aktivt del i hverdagen på gården, noe som forutsetter at den fysiske helsen er relativt god. Tilbudet tilbys to dager pr uke (tirsdag og torsdag). Hittil har alle som har benyttet seg av tilbudet deltatt to ganger i uken, men det er mulighet for deltakelse kun én gang pr. uke (dvs. at plassen deles på to brukere). Vedtakstiden er 5 timer pr. dag, altså 10 timer pr. uke. Bruker betaler for ordinært dagopphold i institusjon. Brukerne hentes hjemme av drivere. De serveres frokost og middag. Etter frokost går de tur, og det legges opp til ulike aktiviteter ut fra hva som er mulig å få til på gården/ i nærmiljøet. Tilbudet er nærmere beskrevet i den vedlagte rapporten.

3 I april 2018 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant brukerne ved Søre Jørstad. Svarene viser en høy grad av tilfredshet med tilbudet. Det gjøres oppmerksom på at antallet respondenter i undersøkelsen er lavt. 16 brukere som har brukt tjenestene de siste tre årene ble spurt, hvorav 10 svarte på undersøkelsen svært misfornøyd 2 meget misfornøyd 3 nokså misfornøyd 4 nokså fornøyd 5 meget fornøyd 6 svært fornøyd 1 0 du/dere samarbeidet med, og informasjonen fra drivere av dagtilbudet Hvordan passet tidspunktet for avreise og hjemkomst? du/dere kjøreturen til og fra? Hvordan passet lengden på dagtilbudet pr. dag? Hvordan fungerte måltidene? du/dere aktivitetene? Hvordan tilrettela dagtilbudet for endringer i dagsform og funksjonsevne? du/dere tjenesten samlet sett? I tillegg til selve brukerundersøkelsen, ble det gjennomført et møte med pårørende til brukere av Søre Jørstad 5. april Det ble sendt invitasjon til 16 pårørende, hvorav åtte møtte. En del av kommentarene som kom fram under møtet, er gjengitt i vedlagte presentasjon. Dagsentertilbudet ved Lillehammer helsehus (LHH) Målet med dagsentertilbudet er å utsette behov for institusjonsplass, forlenge perioden brukeren kan bo i eget hjem, øke livskvaliteten gjennom å forebygge ensomhet og depresjon, økt aktivitet og sosial stimulans som skal gi økt egenmestring og redusere behovet for kommunale tjenester. Tilbudet skal også være en avlastning for pårørende. Lillehammer kommune har 26 kommunale dagsenterplasser lokalisert på avdeling F0 på Lillehammer helsehus. Tilbudet er til hjemmeboende eldre. Dagsenterplass tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2. Dagsenteret ved LHH har tilbud 5 dager pr. uke, 5,5 timer pr. dag. Alle brukere hentes hjemme og kjøres hjem etter endt dag. Brukerne starter med frokost, og deretter er det inneog uteaktiviteter mellom kl. 10 og 13 (sangstunder, bingo, trim mv). Dagsenteret har ikke kapasitet til å tilby «en til en»-aktiviteter. Dagsenteret har to avdelinger, en avdeling tilrettelagt for personer med en demensdiagnose/kognitiv svikt med behov for skjerming (6 plasser) og en avdeling for andre (20 plasser). Det er cirka 80 brukere som har et dagsentertilbud i regi av dagsentret ved LHH (⅓ av brukere er over 90 år). Dagsenteret har 5 stillinger omregnet til heltidsstillinger (inklusiv avdelingsleder) hvorav 2 stillinger er knyttet til avdelingen for demente. Vurdering:

4 Dersom brukere av tilbudet på Søre Jørstad skulle overføres til det kommunale dagsenteret uten vesentlige endringer i eksisterende tilbud, er det rådmannens vurdering at dette ville oppfattes som en betydelig reduksjon i kvaliteten på tilbudet for berørte brukere. Det å overføre plassene til Lillehammer helsehus kan på sin side også ha noen fordeler for Lillehammer kommune og tjenestene som leveres. Mulige fordeler er blant annet knyttet til bedre ressursutnyttelse, økt samarbeid med andre kommunale tjenester/enheter og bedre dokumentasjon. Lillehammer kommune har gode erfaringer med kjøp av tjenester fra private innen Grønn omsorg. Tilbudet passer ikke for alle, men tilbakemeldingene fra brukerne av tilbudet ved Søre Jørstad viser en høy grad av tilfredshet med tilbudet fra de som bruker det. Tilbudet har noen helt egne kvaliteter tilpasset målgruppen som Lillehammer kommune vanskelig vil kunne erstatte fullt ut ved å tilby dette i egen regi. Selv om personer med demens har en del utfordringer felles, er de like ulike seg imellom som andre mennesker. Personer med demens er ulike også med hensyn til hvilke faser i sykdomsutviklingen de befinner seg i. Det at individene og deres utfordringer og behov er ulike, må etter rådmannens syn gjenspeiles i en fleksibilitet i kommunens tilbud og et variert tilbud til innbyggerne. Samfunnsmessig er det mye å spare på å bremse demensutvikling, og for å oppnå dette må riktig tiltak settes inn tidlig. Dette vil også ha stor betydning for den enkelte brukers og pårørendes livskvalitet. Rådmannen mener et variert dagsentertilbud med tilstrekkelig kapasitet er viktig for å nå målsettingen om at innyggere kan bo lengst mulig i eget hjem. Uavhengig av plassene Lillehammer kommune i dag kjøper fra Søre Jørstad, mener rådmannen det vil være aktuelt å utvikle også Lillehammer kommunes eget dagsentertilbud. Slike muligheter er godt synliggjort i arbeidsgrupperapporten. Når det gjelder utvidelser av tilbudet kan både etablering av et kveldstilbud og etablering av et krisetilbud være aktuelt. Dette må ses i sammenheng med andre behov og prioriteringer i sektoren. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Lillehammer kommune viderefører kjøp av dagtilbud innen Grønn omsorg. Utvikling og dimensjonering av kommunens eget dagsentertilbud utredes nærmere og ses i sammenheng med budsjett 2019.

5 Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G / V E D T A K: 1. Saken tas til orientering. Lillehammer, 30. april 2018 Tord Buer Olsen Rådmann Bjørn Lie Kommunalsjef Sektor helse og omsorg