Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 3. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring 5. Rådmannen legger fram reviderte betalingssatser for bystyret i 1. tertialrapport. Osmund Kaldheim rådmann á Eva Milde Grunwald helse og sosialdirektør

2 â Bakgrunn Lover og forskrifter som regulerer kommunenes adgang til å kreve egenbetaling for helse- og unntar tjenester til sonlig stell og egenomsorg for hjemmeboende. Hjemmesykepleie er derfor gratis. For enkelte av de øvrige tjenestene er kommunenes adgang til å kreve egenandel begrenset oppad gjennom forskrift. Kommunene kan ikke fastsette egenbetaling høyere enn hva det koster den enkelte kommune å produsere tjenesten. For øvrig har den enkelte kommune stor frihet til å fastsette egenandel, for både for lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Kommunene kan også sette egenbetalingen lavere enn forskriftens minstesats. Dette medfører at det er store forskjeller i egenbetalingsordningen mellom kommunene. For brukerne er egenbetalingen et viktig moment i helse- og omsorgstjenesten, der Drammen kommune har satt høye kvalitetskrav i forhold til hva nasjonale føringer legger opp til. Les mer om egenbetaling i forskrift om egenandel for kommunale helse- og på Lovdata Hensikten med saken Hensikten med saken er å fastsette grunnleggende prinsip for hvordan egenbetalingsordningen skal innrettes. Rådmannen vil legge fram revidert egenbetalingsordning for bystyret i 1. tertialrapport, med nye satser gjeldende fra 1. juli. Unntatt er betalingssats for trygghetsalarm i tråd med vedtak 8 i økonomiplan -2017, vedtatt i bystyret 26.november Saksutredning Grunnleggende prinsip i egenbetalingsordningen for helse- og i Drammen kommune Egenbetalingsordningen skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at de som har lav inntekt betaler mindre enn de som har høy inntekt. Ingen brukere skal måtte takke nei til nødvendige helse- og på grunn av utilstrekkelig betalingsevne. Skjermingsordningene med mulighet for redusert egenbetaling skal sikre at alle brukere beholder tilstrekkelig til å dekke sonlige behov og eventuelt bære sitt ansvar som forsørger.

3 3. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring For lav eller ingen egenbetaling kan bidra til økt etterspørsel etter tjenester, mens egenbetaling på et riktig nivå kan stimulere den enkelte til å beholde egenmestring lengst mulig. Kommunenes frihet til å fastsette egenbetalingsordningen selv har ført til store forskjeller mellom kommunene. Endringer i brukergruppenes krav/ behov for tjenester og endringer i lover og forskrifter som regulerer helse- og omsorgstjenestene, er ofte årsak til at kommuner endrer betalingsordningen. Egenbetalingsordningen i Drammen, vurdert i forhold til andre kommuner Praktisk bistand Tjenester det kan kreves betaling for er f.eks. rengjøring, klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Tjenesten omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som f.eks. hjelp til å gjøre nødvendige innkjøp av mat, medisiner, ærend til bank, postkontor og andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål. I Drammen kommune ytes tjenesten av hjemmehjelp eller helsefaglig sonell. I noen tilfeller er tjenesten organisert som BPA (brukerstyrt sonlig assistanse). Tabell 1 Egenandel for praktisk bistand sammenliknet med andre kommuner Inntekt Drammen Fredrikstad Kristiansand Trondheim Bærum < 2 G * * * * * G 175 nei G 377 nei G 377 nei G 377 nei G 377 nei G 377 nei > 8 G 377 nei * et for inntekt under 2 G vedtas ikke av den enkelte kommune, men er fastsatt i forskrift Drammen skiller seg ut fra de andre kommunene ved at det ikke er fastsatt skjermingsbeløp for de som har omfattende behov for tjenester, i form av et maksimumsbeløp (betalingstak). I stedet har Drammen i mange år hatt en ordning der brukeren må søke om redusert egenbetaling, som behandles etter beregning av inntekt og faste utgifter til nødvendig livsopphold. Drammen skiller seg også fra andre kommuner ved en betydelig lavere sats i den laveste inntektsgruppen under 2G og ved at det ikke kreves egenbetaling for praktisk bistand dersom det utføres av helsesonell. Dette bidrar til økt etterspørsel etter hjemmesykepleie og er ikke formålstjenlig når det gjelder å stimulere til brukernes egenmestring. Rådmannen vil foreslå tiltak for å endre dette i 1. tertialrapport. Asker Lier

4 Trygghetsalarm Tjenesten trygghetsalarm er behovsprøvet i de fleste kommuner. I Drammen er tjenesten kun behovsprøvet for søkere under 80 år. Alle innbyggere over 80 år i Drammen har rett til å få trygghetsalarm når de ønsker det. Egenbetaling for trygghetsalarm i sammenliknbare og Drammen har en tydelig sosial profil i egenbetalingsordningen for trygghetsalarm, med inntektsgradering. Trondheim skiller seg mest ut, med ingen egenbetaling for trygghetsalarm, men med behovsprøving for alle. De fleste kommunene har betydelig høyere betalingssats enn Drammen for inntekstgruppene 2 3 G. Dag- og aktivitetstilbud De fleste kommuner har egenbetaling ved alle dag- og aktivitetstilbud for alle brukergrup. Egenbetalingen omfatter som regel både aktivitetstilbud, måltider og transport. Drammen kommune praktiserer kun egenbetaling på dagsenter for eldre. Tidsbegrenset opphold i sykehjem (inntil 60 dager år) De fleste kommunene krever egenbetaling tilsvarende høyeste sats fastsatt i forskrift, kr. 142 døgn. Ved tidsbegrenset opphold i sykehjem over 60 dager år kreves oppholdsbetaling tilsvarende langtids botilbud i sykehjem, som beskrevet under. Drammen krever i dag kr. 137 døgn for tidsbegrenset opphold i sykehjem, også når oppholdet varer lenger enn 60 dager år. Regjeringen har varslet rettighetsfesting av redusert oppholdsbetaling dersom brukeren bor midlertidig eller fast på dobbeltrom. Dette innarbeides i ordningen så fort dette er fastsatt i forskrift. Langtids botilbud i sykehjem Kommunen kan ta betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga hensynet til hjemmeboende ektefelle. Drammen kommune praktiserer egenbetaling slik det er beskrevet i forskrift, med unntak av tidsbegrensede opphold over 60 dager, som beskrevet i avsnittet over. Andre tjenester

5 Hvordan tjenester ytes og hvordan egenbetalingsordningen innrettes kan også gi brukerne økt valgfrihet til å kjøpe tilleggstjenester. Dette kan f.eks. gjelde praktisk bistand, ut over det som vurderes som nødvendig for å ivareta dagliglivets gjøremål, henting og bringing av hjelpemidler, vaktmestertjenester, vask av tøy, lån av hjelpemidler, flytting av trygghetsalarm, montering av nøkkelboks, felles matinnkjøp i omsorgsbolig m.m. De fleste av disse tjenestene er nye tjenester som har oppstått i løpet av de siste årene, på grunn av utvikling i brukernes behov/ønsker og tilgang på nytt utstyr. Rådmannen vil i 1. tertial foreslå å innføre egenbetaling for deler av dette området, som flere andre kommuner også har innført de siste årene. Rådmannens vurdering Kommunenes frihet til å fastsette egenbetalingsordningen medfører ansvar for å innrette den slik at den kan bidra til positive virkninger for brukerne. Rådmannen foreslår at følgende prinsip legges til grunn: 3. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring Kostraindikatorer for 2013 viser at Drammen fortsatt tildeler hjemmetjenester til en høyere andel av innbyggerne, enn andre storbykommuner. De lave satsene i inntektsgruppe 2-3G, for praktisk bistand (hjemmehjelp), sammenliknet med andre kommuner, kan være medvirkende til dette. Skjerming av brukere med omfattende behov for helse- og har til nå vært ivaretatt ved søknad om redusert betaling. Rådmannen mener at fastsettelse av en øvre grense for betaling (betalingstak), slik de fleste andre kommuner har, vil gi tydeligere informasjon til brukerne og andre som foretar sammenlikning mellom kommuner. Rådmannen vil foreslå innføring av egenbetaling også for andre brukergrup på dag- og aktivitetstilbud, for å stimulere til egenmestring; f.eks. ta ansvar for å gi beskjed de dagene man ikke vil benytte seg av dagsenteret, slik at andre kan delta på tilbudet. Drammen kommune har lavere egenandel enn andre kommuner, for tidsbegrenset opphold i sykehjem. Rådmannen vil foreslå å endre dette til samme praksis som de fleste andre kommuner, som benytter satsen som enhver tid er fastsatt i forskriften for egenbetaling for helse- og. á

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LARE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus Møtedato: 28.11.2012 Tid: kl. 09.00 Side Utv. saksnr. Arkivsaksnr. TILLEGGSSAKSLISTE Åpent PS 76/12

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE

Halden kommune. Kvalitetsstandarder for HALDEN KOMMUNE HALDEN KOMMUNE Kvalitetsstandarder for MATOMBRINGING TRYGGHETSALARM HELSEHJELP I HJEMMET PRAKTISK BISTAND I HJEMMET PARKTISK BISTAND OG OPPLÆRING I HJEMMET INDIVIDUELL PLAN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Revisjonsrapport januar 2011 Postadr.: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Håndbok i vederlagsberegning

Håndbok i vederlagsberegning Håndbok i vederlagsberegning Halden kommune Oppdatert pr. 01.01.2014 VEDTATT I HALDEN KOMMUNESTYRE 28.06.2007 Med endring av 5, fjerde ledd tredje avsnitt. Vedtatt av Halden kommunestyre 17.12.2009 PS

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten.

Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. Hva har du rett på? Nyttige rettigheter å kjenne til innen helse- og sosialretten. 1 R e t t t i l m i d l e r t i d i g b o l i g 3 R e t t t i l v e i l e d n i n g f o r å k u n n e s k a f f e v a

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Statistikk om egenbetaling. Forprosjekt

Statistikk om egenbetaling. Forprosjekt 96/13 Notater 1996 Berit Otnes Statistikk om egenbetaling. Forprosjekt Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk BOt, 29. november 1995/22. april 1996 Statistikk om egenbetaling. Forprosjekt

Detaljer