Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune."

Transkript

1 Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember Trygghetsalarm I Porsgrunn kommune kan trygghetsalarm installeres for å trygge tilværelsen og gjøre det enklere å få tak i hjelp, dersom man ikke kan tilkalle hjelp på annen måte. Du får da kontakt med brannvakta som vurderer behov for kontakt med hjemmesykepleien. For å få trygghets-alarm må man ha analog telefon. Trygghetsalarm er en betalingstjeneste. Aktivitetstilbud på Helse og aktivitetssentra Helse- og aktivitetssentra i Porsgrunn er kommunalt drevet med kafeteria, fotpleie og frisør i tillegg til ulike aktiviteter og klubber som drives på frivillig basis. Hovedavdelingen ligger i Meierigården i Porsgrunn sentrum, med underavdelinger i Brevik, Langangen, Vestsiden, Herøya og Bjørntvedt. Ingen søknad. Kontakttelefon Aktivitetstilbud på Borgehaven og rehabiliteringssenter Senteret har tilbud om kafé, frisørsalong, fot-terapi og bibliotek. Det er utleie av lokaler til lag og foreninger. Ingen søknad.

2 Kontakttelefon Parkeringskort: Kommunen har parkeringskort til personer med funksjonsnedsettelse. Disse kortene gir mulighet for å parkere gratis på spesielt oppmerkede plasser. Søknad sendes Servicesenteret. TT-kort: Dette er en tjeneste beregnet på personer fra 18 til 67 år med funksjonsnedsettelse og på forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller har eget kjøretøy. Det betales egenandel for hver tur. Søknad sendes Servicesenteret. Tekniske hjelpemidler Det er mulig å låne hjelpemidler for å leve et mest mulig selvstendig liv. Enkle hjelpemidler kan lånes midlertidig fra kommunens korttidslager. Ved behov for spesialiserte hjelpemidler for en periode ut over 2 år søkes det til NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunen kan også være behjelpelig med dette. Telefon korttidslageret Telefon Servicesenteret Hjemmehjelp - Praktisk bistand I Porsgrunn kommune gis det praktisk bistand for at den enkelte skal greie dagliglivets gjøremål. Dette kan omfatte rengjøring av hjem, vask av klær, innkjøp, personlig stell, hjelp til andre nødvendige og praktiske gjøremål. Hjelp i hjemmet gis av hjemmetjenesten og er en

3 betalingstjeneste. Egenbetaling for denne tjenesten avhenger av husstandens samlede inntekter. Trygghetsopphold Trygghetsavdelingen er et tilbud til eldre som til vanlig klarer seg selv, men som av ulike årsaker har behov for mer trygghet i en periode. Man tar selv kontakt med trygghetsavdelingen. Betalingstjeneste. Kontakttelefon Hjemmesykepleie Dersom man på grunn av helseproblemer ikke kan dra omsorg for seg selv og trenger hjelp fra helsepersonell kan man søke hjemmesykepleie. Tjenesten kan omfatte sårbehandling, pleie, medikamenthåndtering osv. Arbeidet blir utført av hjemmetjenesten i ditt distrikt. Hjelpen kan være kort- eller langvarig, og omfatter også rehabilitering og omsorg i livets siste fase. Individuell Plan (IP) og Koordinator Dersom du har langvarige og sammensatte behov kan du søke om IP og koordinator.

4 Kreftsykepleie Målgruppen er syke som skal gis lindrende behandling. I hovedsak omfatter dette kreftpasienter. Det er etablert et fast samarbeid med fysioterapeut. Likeledes er det etablert faste kontaktpersoner som prest og diakon. Støttekontakt Støttekontakt kan tildeles for å forebygge sosial isolasjon og ensomhet. Støttekontaktens viktigste oppgave er å gi bistand for tilrettelegging og oppfølging på fritiden slik at du kan delta på for eksempel kultur og fritidsaktiviteter. vurdering. Psykisk helsehjelp Du kan få hjelp og støtte til å etablere, opprettholde og videreutvikle sosiale nettverk. Det tilbys råd, veiledning og mestringsfokuserte samtaler. Målet er å bidra til at personer med psykiske lidelser blir bedre i stand til å mestre eget liv. Tjenesten gis i samarbeid med deg. Bistanden kan være korteller langvarig, avhengig av behov. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

5 Dette er en tjeneste beregnet på personer med store og sammensatte behov og som ofte mottar flere tjenester. Ordningen fungerer slik at bruker selv organiserer arbeidet til dem som yter hjelpen. Det betyr at brukeren bestemmer hva de skal gjøre og når det skal gjøres, men innenfor lov og avtaleverk. Omsorgslønn Dersom omsorgen vurderes som særlig tyngende for omsorgsyter, kan det innvilges omsorgslønn. Det tas hensyn til om det er søkt NAV om hjelpestønad og hvilken sats som evt er innvilget. Omsorgslønn er å betrakte som en godtgjøring for utført merarbeid. Fysioterapi Porsgrunn kommune gir fysioterapi i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten kan bidra med blant annet undersøkelser/utredninger og ulike behandlingstiltak. Oppfølging kan gis individuelt og/eller i gruppe eller i form av opplæring/veiledning. Fysioterapi omfatter også generelt helsefremmende arbeid, med særlig fokus på å fremme og tilrettelegge for fysisk aktivitet. Kommunen har kommunale fysioterapeuter som gir tjenester til sykehjemsbeboere og til hjemmeboende som pga. av helsemessige årsaker ikke kan benytte seg av behandling på institutt.

6 Dersom du har fått en rekvisisjon fra din fastlege til fysioterapeut kan du henvende deg til et av instituttene som har driftsavtale slik at du vil få deler av din behandling dekket via NAV. Borgehaven bo og rehabiliteringssenter har oversikt over fysioterapeuter med driftsavtale. Søknad sendes Tjenestekontoret. Ergoterapi Ergoterapi skal hjelpe personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller som står i fare for å miste funksjon i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade. Ergoterapeuten formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon. Ergoterapeuter jobber også med helsefremmende og forebyggende fokus. Kommunen vil foreta en faglig vurdering av behovet for ergoterapi. Søknad sendes Tjenestekontoret. Dagopphold I Porsgrunn kommune kan du få dagopphold ved dagavdelingen på Mule sykehjem eller på St.Hansåsen sykehjem. På Mule sykehjem er dag avdelingen tilpasset mennesker med demenssykdom og på St.Hansåsen er det et tilbud som er tilpasset yngre demente, i tillegg til dagavdeling for eldre. Dagopphold er en betalingstjeneste og blir vanligvis regulert av helse og omsorgsdepartementet en gang i året.

7 Bolig Kommunen skal være behjelpelig med å skaffe bolig til de som ikke selv greier å skaffe seg egnet bolig. Dette kan være via lån og tilskudds- ordninger, bistand til å skaffe bolig i det private markedet eller leie kommunal bolig. Kommunen disponerer ulike boformer. Utbedring av bolig. Husbanken kan gi tilskudd og lån til utbedring av bolig. Ordningene er behovsprøvd på økonomi og funksjonshemming. Eiendomsforvaltningen kan gi nærmere informasjon om dette eller les mer om ordningen på Søknadsskjema kan fås på Porsgrunn kommunes Servicesenter. Kontakttelefon Tidsbegrenset rehabiliteringsopphold Rehabiliteringsopphold gis der det vurderes at du har behov for døgnbasert og intensiv rehabilitering etter sykdom, skade etter funksjonsnedsettelse. Opphold kan også gis dersom det er behov for å kartlegge funksjonsnivå, mestringsevne og rehabiliterings potensial. Oppholdet kan også ha til hensikt å vedlikeholde den enkeltes funksjonsnivå. Denne tjenesten kan du få i Borgehaven Bo og rehabiliteringssenter. Korttidsopphold er en betalingstjeneste og blir vanligvis regulert av helse og omsorgsdepartementet en gang i året. Tidsbegrenset avlastningsopphold Avlastningsopphold kan gis der omsorgsarbeidet er særlig tyngende og hvor omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk

8 belastende enn det som er vanlig. Avlastningsopphold kan også gis der omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid og /eller avbrudd i nattsøvn og fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid. Porsgrunn kommune har seks sykehjem hvor det kan tilbys avlastningsopphold. Tidsbegrenset korttidsopphold Det kan være ulike grunner til at man får et korttidsopphold. Ved vurdering kartlegges funksjonsnivå, mestringsevne, fremtidig omsorgs-behov eller kartlegging av funksjonsevne ved hukommelsessvikt. Oppholdet kan også ha til hensikt å gi sykepleiefaglig behandling som ikke krever innleggelse i sykehuset eller etterbehandling/rekonvalesent etter sykehusopphold. Porsgrunn kommune har seks sykehjem med korttidsavdelinger. Korttidsopphold er en betalingstjeneste og blir vanligvis regulert av helse og omsorgsdepartementet en gang i året. Langtidsopphold Langtidsopphold tildeles mennesker som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet. Søker må ha behov for nødvendig helsehjelp og vedvarende behov for døgntilbud i institusjon. Alle andre hjelpetiltak må være utprøvd eller vurdert.

9 Betaling for langtidsopphold baseres på årets netto inntekter og forhånds-stipuleres. Hovedregel ved beregning av oppholdsbetaling er: 75 % av folketrygdens grunnbeløp, med fradrag for et fribeløp, fastsatt etter forskrifter og 85 % av all inntekt utover folketrygdens grunnbeløp, med fradrag for skatt. Når en ektefelle blir innlagt i institusjon, vil grunnpensjonen økes og i noen tilfeller har pensjonæren krav på forsørgerfradrag vurdering og tildeler plass på et av kommunens sykehjem Tjenestekontoret: Tjenestekontoret tildeler helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere i alle aldre i Porsgrunn kommune. Du kan søke ulike tjenester på vårt søknadsskjema. Søknadsskjema kan lastes ned elektronisk og dette sendes pr. post eller du kan henvende deg til Servicekontoret i kommunen. Det er saksbehandlere på Tjenestekontoret som vurderer om du har rett til tjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm. Du kan forvente at tjenestene skal være tilrettelagt så godt som mulig, slik at tjenestene gis til rett tid, er helhetlige, samordnende, fleksible og utformet etter medvirkning fra deg/søker. Alle søknader får en individuell behandling som gir søker et enkeltvedtak på tjenesten. Du har rett til å klage på vedtak fra Tjenestekontoret og du kan få hjelp av oss til dette. Generelt Et av formålene med de kommunale tjenestene er å tilrettelegge disse slik at du blir i stand til å leve et så normalt liv

10 som mulig. Tjenestene skal stimulere og bygge opp under menneskers egen evne til å mestre sin hverdag. Kommunen er din viktigste kontakt for opplysninger om helseog sosialtjenestene. Hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan du kontakte kommunens Servicesenter som vil henvise deg til riktig instans. Søknadsskjema og nærmere informasjon finnes på kommunens Internettside, Søknadsskjema kan også hentes ved kommunens Servicesenter. Felles postadresse for alle tjenestene er Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn Telefonnummer: Kontaktsted Telefonnummer Servicesenteret Tjenestekontoret NAV Sykehuset Telemark Helseforetak E-postadresser Kontaktsted Telefonnummer Servicesenteret porsgrunn.kommune.no Tjenestekontoret porsgrunn.kommune.no Sykehuset i Telemark Helseforetak

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester.

Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 og rett til ergoterapitjenester. av Eli Åsgård Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer