RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD til hjemmeboende eldre i Bergen kommune

2 Mars 2012 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER Dagsenter-tjenesten har gjennom årene utviklet seg ulikt mellom bydeler, og mellom dagsenter drevet av institusjoner og hjemmesykepleien. Både med hensyn til omfang, lokaliteter, transport og kostnader. Det var behov for å gjennomgå og kartlegge tilbud i dagsentra samlet, for å kunne vurdere eventuelle behov for endringer, inkludert kostnader. Formålet er å sikre brukere et faglig godt tilbud, samt et tilnærmet likt tilbud i kommunen uavhengig av bosted. Tilbud i dagsenter inngår som et viktig trinn i omsorgstrappen for å sikre et godt tilbud til brukere i eget hjem så lenge som mulig. Arbeidsgruppen har kartlagt dagens tjenester og utfordringer, og foreslår følgende endringer med det formål å sikre likhet i tilbud, øke kapasitet og bidra til mer kostnadseffektive tilbud i dagsentrene: Finansiering: o Finansiering av hvert dagsenter baseres på den bemanningsnorm som er oppgitt under pkt o Bemanningsnorm beregnes på grunnlag av følgende: Snittlønn for fagarbeider/høyskoleutdannet Vikarutgifter tilsvarende 7 uker o Hvert dagsenter får dekket faktiske utgifter til transport, tilsvarende prisen avtaleleverandør skal ha o Driftsutgifter som mat, strøm, etc. beregnes til ca. kr ,-pr plass. Omfordele ressurser jfr. pkt 2.2 Øke antall dagsenterplasser ved å utvide antall plasser i eksisterende dagsentre, særlig for personer med demens (jfr. pkt 4.), samt søke om tilskuddsmidler til oppretting av nye tiltak Øke beleggsprosenten, samt rapportere beleggsprosent i corporater Bedre samhandling mellom dagsenter og forvaltningsenhet i hver sone, ved regelmessig gjennomgang av søkere og dagsentertilbud Prøve ut forskyvning av åpningstid/arbeidstid med 1 til 2 timer. Vurdere dette i nytt dagtilbud for yngre demente. Flytte dagsentertilbudet til yngre demente i Fana til det nye Kompetansesenteret for demente i Fyllingsdalen Gjøre seg kjent med og legge til rette for rutiner for samarbeid og informasjon til pårørende. Eventuelt søke om stønadsmidler til dette arbeidet. Tilsvarende gjelder for frivillige organisasjoner Øke fokus samarbeid med frivillige organisasjoner 2 av 12

3 Rapporten synliggjør et behov for flere plasser i dagsenter (desember 2011: 163 brukere på venteliste). Ved å øke beleggsprosenten kan en muligens oppnå en økning i antall dager med ca 70 dager (tilsvarende ca 14 plasser). I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det ved flere av dagsentrene bør vurderes å øke antall plasser, der transport og størrelsen på areal gjør dette mulig. De økte kostnadene dette vil medføre bør kunne dekkes av den effektivisering som følger ved innføring av en felles bemanningsnorm. 1. BAKGRUNN Kommunaldirektøren nedsatte juni 2011 en arbeidsgruppe for å gjennomgå dagsenter-tilbud til hjemmeboende eldre. Mandatet var slik: Kartlegge omfang (antall plasser, budsjett mv.) og type plasser i dagtilbud for eldre Kartlegge aktivitetstilbud i de ulike dagtilbud Kartlegge beleggsprosent ved de ulike dagtilbud Gjennomgå og gi anbefaling om åpningstider Gjennomgå og gi anbefaling om geografisk fordeling og differensiering (demente, mentalt klare, rehab., evt. andre) av dagtilbud Utarbeide forslag til en faglig og økonomisk hensiktsmessig driftsmodell Anbefalinger for mulige fremtidige tiltak, løsninger etc. I tillegg har følgende strategiske dokumenter vært styrende for arbeidet Bystyresak fattet vedtak om: Det skal satses videre på utbygging av dagplasser og avlastningstilbud, og åpningstiden skal utvides til kveld/helg. Bystyresak 293/10: Tiltak for demente rullering av plangrunnlag; dagplasser med utvidet åpningstid, og som kan ivareta overnattingsmulighet.. Omsorgsplan 2015; Demensplan 2015: Demensplanen legger vekt på tre hovedsaker, der økt dagaktivitetstilbud er et av de prioriterte områdene (s.65). 1.2 Gjennomføring av arbeidet Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: Inger Larsen, BHI leder Ruth Berit Vik, BHI 3 av 12

4 Eva Taule, etat for hjemmesykepleie Kjell Wolff, etat for forvaltning Karl Henrik Nicolajsen, etat for institusjonene Det har vært avholdt 4 møter i arbeidsgruppen. I tillegg har 3 av arbeidsgruppens medlemmer besøkt 6 dagsenter for å få økt kjennskap til lokaliteter, tilbud og bemanning. Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på kjennskap til tjenesten og hvordan kompetanse, lokasjon, transport etc. påvirker driften av dagtilbudet. Gjennomgangen gjelder både for dagtilbud drevet av institusjonene og av hjemmesykepleien. 2. KARTLEGGING AV DAGSENTER-TJENESTEN pr. i dag Kommunen driver totalt 24 dagsentre, hvor 16 drives av institusjonene (inkl. 4 private), 6 drives av hjemmesykepleien og 2 i regi av Inn på tunet tiltak. For 22 av tiltakene er målgruppen eldre med eller uten en demenstilstand, der brukerne har behov for et sosialt og aktivt tilbud på dagtid. Inn på tunet - tiltakene er et tilbud til yngre personer med demens. 2.1 Antall dagsenterplasser: Plasser for demente Plasser blandet/klare TOTALT Kommunal institusjon Privat institusjon Kommunal HSY Privat: «Inn på tunet» 5 5 SUM: * *Antall plasser er beregnet ut fra et gjennomsnitt på 5 dager pr uke. 2.2 Antall årsverk Totalt antall årsverk i dagsentrene er 44,3 årsverk. Tallet er unntatt dagsentrene som drives av de private institusjonene, da det ikke foreligger konkrete tall her. Kartleggingen har heller ikke tatt med årsverk i tiltakene Inn på tunet. 4 av 12

5 Det er klare forskjeller i antall årsverk pr dagsenter uavhengig av hvor mange plasser som driftes. Fra for eksempel 2 årsverk på 10 demente til 2,8 årsverk på 8 demente. Anbefaling Arbeidsgruppen har drøftet og kommet til enighet om at det bør utarbeides en felles norm for bemanning. Følgende anbefales: Dagsenter for personer med demens: 2 ansatte på 10 brukere Dagsenter for klare/blandet gruppe: 1,5 ansatte på 10 brukere Dette er i tråd med den normen som etat for alders og sykehjem allerede har etablert for dagsenter tilknyttet institusjonene. Hvis alle dagsentrene gjennomfører anbefalte omstilling, vil total overtallighet tilsvare ca. 4,3 årsverk, fordelt på ca. 2,1 årsverk på dagsenter drevet av institusjonene og ca. 2,2 årsverk totalt på dagsentrene drevet av hjemmesykepleien. Overtallighet anbefales omfordelt til følgende oppgaver i prioritert rekkefølge: Tildeles dagsenter som bruker ressurser i HUK-teamene Dekke transportutgifter for utviding av antall dager dagsenteret har åpent og/eller til flere brukere hver dag. Tildele ressurser til bemanning til dagsenter med mulighet for utvidelse eller nye tiltak Anbefalt norm på bemanning må regnes som grunnbemanning. Oppgaven som følgeperson i forbindelse med transport, regnes som en del av oppgavene i bemanningsnormen. Deltagelse i HUKteam forutsetter imidlertid tildeling av ekstra ressurser tilsvarende 20 % stilling til de dagsentre dette gjelder. Skissert grunnbemanning forutsetter også at brukere som vurderes å være ekstra ressurskrevende, etter søknad til Forvaltningsenheten må vurderes for ekstra behov for personlig oppfølging. 2.3 Beleggsprosent Beleggsprosenten ble kartlagt ved å sjekke ut 4 tilfeldig valgte dager i mai, september, oktober og november. Tre av dagene ble sjekket ut fra registrerte brukere pr dag på hvert dagsenter i Profil, mens en dag ble sjekket med telefonkontakt direkte med hvert dagsenter. Det er knyttet noe usikkerhet til registreringene ved to av dagsentrene i Profil, mulig på grunn av manglende registrering. Disse dagsentrene, samt tilbudene i «Inn på tunet» er utelatt i tallmaterialet. I tillegg viser beleggsprosenten i Profil kun en oversikt over brukere med vedtak om plass de dagene vi sjekket. Det reelle antall brukere pr dag kan dermed avvike fra det antallet som er lagt til grunn her. Med disse forbeholdene varierer beleggsprosenten mellom 60 % på dagsenteret med laveste belegg 5 av 12

6 og 90 % på det med høyeste belegg. Det må bemerkes at hvis en ønsker en mer korrekt og sikker kartlegging av beleggsprosenten, må kartleggingen gjennomføres over lengre tid, og med en avklaring av rutiner knyttet til registrering i forkant av kartleggingen. Med disse forbehold fant vi følgende: Beleggsprosent på vel 70 % i snitt Drøftinger knyttet til beleggsprosent må inkludere en oversikt over behovet for dagsenterplasser, dvs. hvor mange brukere som venter på en dagsenterplass i kommunen. Pr. desember 2011 var det 163 søkere på venteliste. Av disse var 48 søkere til dagtilbud for demente, inkl. 5 søkere til tilbudet Inn på tunet. Det er dermed et klart behov for å øke kapasiteten på antall dagsenterplasser. Eksempelvis kan en økning i beleggsprosent fra 70 % til 100 % gi ca.100 nye plasser. Andre tiltak for å øke antall plasser blir belyst under pkt.4. Anbefaling En beleggsprosent på vel 70 % er for lavt. Arbeidsgruppen anbefaler å betrakte 2012 som et innførings år, og sette målet for beleggsprosenten til 90 %. Mål for 2013 bør være å øke beleggsprosenten til 95 %. Kravet til beleggsprosent må imidlertid ta hensyn til forskjellen mellom små og store dagsentra, da et dagsenter med 10 plasser får et mye større utslag når en bruker er borte enn et dagsenter med 30 plasser. I tilfeller der dagsenteret ikke har tilstrekkelig med søkere til å øke beleggsprosenten, anbefales det at dagsenteret i samarbeid med saksbehandlere i sonen og med ansvar for søkere i nærliggende bydel, samarbeider om å finne fleksible og gode løsninger for å gi tilbud til brukere på ventelisten. For eksempel ved å legge opp kjøreruter på 1 eller 2 faste dager i uken til brukere fra nære nabobydeler. Det anbefales også å ha faste rutiner for gjennomgang av brukere som har fått tildelt plass, om de nyttiggjør seg plassen etc. Generelt anbefales det at ledere for dagtilbud og saksbehandlere/ansvarlige for tildeling av dagsenterplasser i hver sone går gjennom ventelister og sammen finner frem til tiltak som øker beleggsprosenten og reduserer ventelisten. Dette er viktig for å sikre gode registrerings -og samhandlingsrutiner, samt iverksetting av tiltak for å bidra til et høyere belegg. Det anbefales derfor å legge til rette for å registrere beleggsprosenten i corporater, eksempelvis hver 4 mnd. 6 av 12

7 2.4 Kostnad pr plass - finansiering Kartleggingen i forhold til kostnader pr plass har tatt utgangspunkt i budsjett pr dagsenter med og uten utgifter til transport, fordelt på plasser for demente og blandet/klare. Det viser seg å være relativt stor variasjon i kostnad pr plass mellom dagsentre drevet av institusjon og hjemmesykepleie, fra kr ,- på Lyngbøtunet til kr ,- på Søreidtunet dagsenter. Noe av årsaken ligger i at etat for alders og sykehjem allerede har gjennomført en omfordeling av ressursene basert på skissert bemanningsnorm. I snitt koster en dagsenterplass kr ,- inkl. transport, uten transport er snittkostnaden kr ,- Transportkostnaden er en stor og varierende kostnad for hvert dagsenter, avhengig av kjørelengde og om transporten kjøpes av annen transporttjeneste eller håndteres av dagsenteret selv, dvs. leaser egen bil og kjører selv. F.eks. utgjør transportkostnaden til Søreidtunet dagsenter for aldersdemente 5 % av totalkostnaden (lønnskostnaden ikke medregnet), mens dagsenteret ved Mildeheimen utgjør 35 %. I snitt utgjør transportkostnaden 23 % av totalkostnaden pr dagsenterplass Som vist til under pkt. 1, er kostnadene til transport en betydelig andel av det det koster å drifte en dagsenterplass. Det ligger imidlertid utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere alternative løsninger for transport, men den forskjellen en ser mellom det å håndtere kjøringen selv, og det å kjøpe ekstern transporttjeneste er betydelig og bør vurderes nærmere. Anbefaling: Finansiering av hvert dagsenter baseres på den bemanningsnorm som er oppgitt under pkt Brukere med ekstraordinære behov må vurderes i forhold til ekstrabemanning Bemanningsnorm beregnes på grunnlag av følgende: o Snittlønn for fagarbeider/høyskoleutdannet o Vikarutgifter tilsvarende 7 uker Hvert dagsenter får dekket faktiske utgifter til transport. Dagsentra som velger egen transport får dekket utgifter tilsvarende det avtaleleverandør skal ha. Driftsutgifter som mat, strøm, etc. beregnes til ca kr ,-pr plass. 2.5 Åpningstider Alle dagsentrene har åpent 50 uker pr. år, tilsvarende det antall uker det inngås avtale om transport med Tide (unntak: Inn på tunet avvikler 4 uker ferie). I forbindelse med ferieavvikling og få brukere, er det åpnet for muligheten til å slå sammen tilbud for å få en mer effektiv drift. Antall dager pr uke hvor dagsenteret holder åpent: 7 av 12

8 Dagsenter drevet av institusjonene (16): holder i hovedsak åpent fem dager pr uke, kun med unntak av dagsenteret på Mildeheimen, som har tilbud fire dager pr uke. Dagsenter drevet av hjemmesykepleien (6): fire dagsenter har åpent fem dager, ett tre dager og ett to dager pr uke. Dagsenter drevet i regi av Inn på tunet gir et tilbud til personer med demens tre dager pr uke. Åpningstider pr. dag: Åpningstidene er i all hovedsak lik ved alle dagsentrene. Variasjonen er mellom 4 timer på 3 dagsenter og 6 timer ved 2 dagsenter. Resten av dagsentrene har åpent for brukere mellom 4,5 og 5,5 timer. Den vanligste åpningstiden er mellom 09.00/10.00 og 14.00/ Ellers har alle dagsentrene et dagtilbud i sommerferien til de brukerne som har behov for det. Skjoldtunet dagsenter for personer med demens er det eneste dagsenteret som har et tilbud på ettermiddag/kveld for 6 yngre personer med demens. Det er viktig at dette tilbudet beholdes. Anbefaling Arbeidsgruppen har drøftet behov og muligheter for å utvide åpningstiden, evt. å forskyve den. Problemstillingene er litt ulike for personer med og uten demens. For brukere uten en kjent demensdiagnose, kan det være en problemstilling at transporten til dagsenteret er for tidlig. De kan være engstelig for ikke å være klar tidsnok eller synes det er for tidlig å stå opp, og kan takke nei til et tilbud de har behov for. Det anbefales å prøve ut forskyvning av åpningstid, og dermed arbeidstid med 1 til 2 timer på et eller flere dagsenter, slik at åpningstiden bedre kan tilpasses brukernes behov. For gruppen brukere med demens, særlig yngre personer, kan en åpningstid på 4 til 5 timer daglig være for kort. Flere brukere kan med fordel ha tilbud om dagsenter til utpå ettermiddagen (eks. kl 18.00). Dette vil også være et godt avlastningstilbud for ektefeller eller andre nære pårørende. Dette kan være et viktig bidra til å utsette behovet for en langtidsplass i institusjon. I forkant av utprøving av forskyvning av arbeidstiden, må det gjøres en grundig avklaring og vurdering i forhold til gjeldende avtaleverk knyttet til arbeidstidsordninger og hvilke muligheter som følger av disse. 2.6 Kompetanse og aktivitetstilbud Kartlegging av aktivitetstilbud viser at det er mye det samme på alle dagsentrene (Inn på tunet er ikke tatt med): Alle 22 dagsentrene har tilbud om middag 21 dagsenter har tilbud om frokost og middag (flere har tilbud om kaffe i tillegg) 8 av 12

9 12 dagsenter har tilbud om frokost, fruktmåltid og middag Ellers inneholder dagtilbudet aktiviteter som trim, turgrupper, sittedans, hagearbeid, baking, litteratur/høytlesning, andakt, håndarbeid, spill, bingo, sang, bowling, etc. Det benyttes også tilbud fra den kulturelle spaserstokken. Kompetanse i dagsentrene varierer, men består i hovedsak av høyskoleutdannet og helsefagutdannet personell. Andel ufaglærte er relativt lav, kun 7 dagsenter oppgir å ha ufaglært personell. Anbefaling Noen dagsenter med plasser for personer med demens, oppgir at de har fokus på, og rutiner i forhold til informasjon og oppfølging av pårørende. Dette kan være formidling av informasjon om pårørendekurs, samtalegrupper for pårørende og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Det anbefales at alle dagsenter legger til rette for og lager rutiner for slikt arbeid og gjør seg kjent med informasjonsmateriell og stønadsmidler knyttet til dette arbeidet. Arbeidsgruppen ønsker også å peke på behovet for økt fokus i forhold til samarbeid med frivillige organisasjoner. 3. GEOGRAFISK FORDELING OG DIFFERENSIERING Det er tatt utgangspunkt i antall og andel dagsenterplasser fordelt på demente/klare/blandet pr bydel og deretter pr sone i forvaltningsetaten. Deretter har vi sammenlignet denne fordelingen med tall fra befolkningsstatistikk (for 80-89år og 90+) for kommunen pr 2011 og med antall brukere i hjemmesykepleien pr desember Det synes å være en klar sammenheng mellom fordeling av plassene og forvaltningens soneinndeling, og arbeidsgruppen ser dermed ikke grunn for å anbefale endringer i den geografiske fordelingen av dagens dagsentertilbud. Plasser fordelt på type/bydel/sone Antall plasser Prosentvis fordeling Befolkningsstatistikk Demens Andre Total Demens Andre Total % fordeling på aldersgrupper og samlet HSY brukere av 12

10 ant. % % Ant. % Sone Nord Arna 10 Åsane Bergenhus Totalt Nord Sone Vest Laksevåg Fyllingsdalen Totalt Vest Sone Sør Årstad Fana 17,5 9 Ytrebygda 8 15 Totalt Sør 47, Totalt antall MULIGE ENDRINGER VED EKSISTERENDE DAGSENTRE Generelt vil en anbefale å vurdere å øke antall brukere pr dagsenter (der lokalitetene tillater det) opp mot det antall personer bussene i snitt tar pr transport, for å effektivisere driften av plassene i forhold til denne kostnaden. Vanligvis tar hver buss ca 10 brukere. Aktuelt å vurdere dette på følgende dagsenter: 10 av 12

11 Institusjoner: Frida Fasmers (både for klare/blandet og demente, jfr. se pkt under), Lynbøtunet, Slettemarken, Mildeheimen, LME, Bergen røde kors Hjemmesykepleien: Viken, Høgseteveien og Søreidtunet Frida Fasmers: Vurdere å flytte tilbudet til personer med demens til samme lokaliteter som dagsentertilbudet på sykehjemmet, dvs. samle dagtilbudet til ett sted. Alternativt å øke opp antall plasser fra 12 til 20 brukere og etablere en ny gruppe for demente brukere i ledige lokaler. Lokalene har kapasitet som bør utnyttes bedre. Her vil en ha mulighet til å søke om midler for oppretting av nye tiltak. Mildeheimen: Det rapporteres at det er en utfordring å sikre fullt belegg til dette dagsenteret, både på grunn av lang reisevei for brukerne, og fordi transporten blir for kostbar. Det anbefales at man vurderer muligheten for å flytte dagsentertilbudet til andre lokaler. Lyngbøtunet og dagsentertilbudet til demente på Søreide Gruppen vurderer at lokalitetene ligger til rette for utvidelse av dagsentertilbudene. Særlig tilbudet til demente på Lyngbøtunet bør økes fra 3 til 5 dager pr uke. Ut fra lokalitetene på Søreide vil en også kunne øke opp antall brukere fra 8 til 12 brukere daglig, avhengig av transportløsning. For begge tiltak vil det være mulig å søke om tilskuddsmidler. 5. DAGSENTERTILBUD TIL YNGRE PERSONER MED DEMENS Anbefaling Gruppen anbefaler å flytte dagsentertilbudet til yngre personer med demens til det nye kompetansesenteret for demens i Fyllingsdalen. Det ansees som viktig å samle kompetansen til brukergruppen på ett sted, samt at det vil være en fordel at dagtilbudet er lokalisert på samme sted som avlastningstilbudet til denne gruppen. Dersom ordningen med tilskudd til opprettelse av nye dagsenterplasser videreføres i 2013, vil en kunne søke om tilskudd til drift. Det er viktig at tilbudet om en ettermiddag i uken opprettholdes, samt at en vurderer behovet for å øke tilbudet på ettermiddag/kveld. 11 av 12

12 12 av 12

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune.

Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Plan for utvikling av tjenester til demente mot 2025 i Vennesla kommune. Innledning En av de største omsorgsutfordringene vi står overfor som følge av økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen,

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/1356-1 DRAMMEN 23.01.2012 OMSTRUKTURERING AV DAGSENTERTILBUDET VED HJEMMETJENESTEN STRØMSØ

Detaljer

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet

Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Lavollen Aktivitetssenter Presentasjon for eldrerådet Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjonens oppbygging: Dagtilbud innhold, organisering og føringer Lavollen ; som prosjekt, politisk forankring, mandat,

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Demensplan 2015-2,5 år igjen

Demensplan 2015-2,5 år igjen Demensplan 2015-2,5 år igjen Endringer Løfte fram de kommunale helseomsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi helse- omsorgstjenestene den oppfølging og prioritet som

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Erfaringer fra oppstart av dagaktivitetstilbud ved Åslundstua

Erfaringer fra oppstart av dagaktivitetstilbud ved Åslundstua Erfaringer fra oppstart av dagaktivitetstilbud ved Åslundstua v/ aktivitør Monica Skjellerud og vernepleier Janicke Lundhaug Demenskonferansen Innlandet 2013 Hamar, 06.02.13 KOMMUNENS MÅL FOR DAGAKTIVITETSTILBUD

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 04.mai Byrådet. Tiltak for demente - rullering av plangrunnlag SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak /10. Dato: 04.mai Byrådet. Tiltak for demente - rullering av plangrunnlag SARK Hva saken gjelder: Dato: 04.mai 2010 Byrådssak /10 Byrådet Tiltak for demente - rullering av plangrunnlag PEWA SARK-44-200806759-40 Hva saken gjelder: Saken gir en oppdatering av tiltak for demente, bygget på tidligere plangrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 27.05.2009 Møtested: Møteplassen Dagsenter Holt Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC

Rapport. Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og. hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - April 2015. Demensomsorgens ABC Rapport Demensomsorgens ABC Demensomsorgens ABC Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester hjemmetjenester (USHT) i Hordaland 2011 - (USHT) i Hordaland 2011-2015

Detaljer

Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens Plan for et treårig utviklingsprogram

Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens Plan for et treårig utviklingsprogram Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens Plan for et treårig utviklingsprogram Oppdrag Nasjonalt kompetansesenter for demens som er en avdeling ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem»

Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Rapport fra arbeidsgruppe «Pleiefaktor sykehjem» Sandnes Kommune Prosjekt omstilling og effektivisering i Levekår 2016 Sandnes kommune Innledning På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/07. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 19. mars 2007 kl. 18.

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/07. Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 19. mars 2007 kl. 18. Oslo kommune Møteinnkalling 2/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter Fritidsklubb Møtetid: mandag 19. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon Saker til behandling Sak

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/359-1 Saksbehandler: Kristin Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Dagaktivitetstilbud for demente Vedlegg:

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Terskel-undersøkelsen 2010

Terskel-undersøkelsen 2010 Terskel-undersøkelsen 2010 Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus - kjennetegn ved dagens rutiner sett fra tildelingstjenestens ståsted Rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus Helsetilsynets

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg /15 Arbeidsmiljøutvalg for Byrådsavd. for helse og omsorg Oppfølging av HAMU - sak 23/14: Organisering av verneombudstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201500089-10 Hva saken

Detaljer

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet

Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Demensplan 2015 Siste nytt fra Helsedirektoratet Os 11. november 2013 Prosjektleder Berit Kvalvaag Grønnestad Bakgrunn for Demensplan 2015 Tjenestetilbudet var ikke godt nok: 50 % i sykehjem med sikre

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Rapport: Etablering av vedtaksbasert dagaktivitetstilbud for personer med demens i Trysil kommune

Rapport: Etablering av vedtaksbasert dagaktivitetstilbud for personer med demens i Trysil kommune 20.06.2016 Rapport: Etablering av vedtaksbasert dagaktivitetstilbud for personer med demens i Trysil kommune Tim Wallace avd.leder hjemmetjenesten avd. 3 Vera K.L. Nordhagen demenskoordinator Ann Kristin

Detaljer

MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG!

MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG! MOT EN BEDRE DEMENSOMSORG! Konferanse i regi av NSH 8. og 9. mai 2003 i Oslo Forelesning: Er det samsvar mellom anbefalte tiltak for personer med demens og deres pårørende og eksisterende tilbud? kartlegging

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

Nytt blikk 16 november 1

Nytt blikk 16 november 1 Nytt blikk 16 november 1 Nedlegging av 3 omsorgsbolig kompleks og omdefinering av det 4. Samling av alle tjenester i Re helsehus Personell situasjon over mange år Nye ledere Ny motivasjon fra ansatte og

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 05.05.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/2854 410 Audun Eriksen Liv Hilde Ruud BEMANNINGSSENTRAL - HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det vurderes å etablere bemanningssentral

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Demensplan 2015-2020

Demensplan 2015-2020 Demensplan 2015-2020 Illustrasjonsfoto Colourbox Rissa kommune Helse- og omsorgstjenesten INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og målsetting... 3 1.2 Arbeid med demensplan... 4 1.3 Videre arbeid med

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Etat for forvaltning Etatssjef Kjell Andreas Wolff

Etat for forvaltning Etatssjef Kjell Andreas Wolff Etat for forvaltning 18.01.2016 Etatssjef Kjell Andreas Wolff Etablering av etater 2010 Utredning bestilt av Christine Meyer AGENDA Utredning Etat for forvaltning: Byrådsavd helse og omsorg Etat for forvalting

Detaljer

Protokoll etter møte i eldrerådet mandag 29. okt. 2012. Kl 10-12 møterom A og kommunestyresal.

Protokoll etter møte i eldrerådet mandag 29. okt. 2012. Kl 10-12 møterom A og kommunestyresal. Protokoll etter møte i eldrerådet mandag 29. okt. 2012. Kl 10-12 møterom A og kommunestyresal. Til stades: Tore Gran, Aage Kjonerud, Gunnvor Onstad, Magnhild Strand. Forfall: Bente Oxhovd og vara Anne

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOBØL KOMMUNE RINGVOLL BARNEHAGE, RINGVOLL SYMRELUNDEN BARNEHAGE, TOMTER BEKKEBLOMEN BARNEHAGE, KNAPSTAD Vedtatt i kommunestyret 13.februar 2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

ERFARINGER MED BRUK AV GPS. Mars 2015 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Rådgiver PLO helseinformatikk Bærum Kommune

ERFARINGER MED BRUK AV GPS. Mars 2015 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Rådgiver PLO helseinformatikk Bærum Kommune ERFARINGER MED BRUK AV GPS Mars 2015 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Rådgiver PLO helseinformatikk Bærum Kommune GPS I Bærum har det totalt vært 25 kvinner og 20 menn som har prøvd

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Utredning og oppfølging av personer med demens i kommunen

Utredning og oppfølging av personer med demens i kommunen Sør-Aurdal kommune Tjenesteleder Sør-Aurdalsheimen May Brekken Tjenesteleder Hjemmetjenesten Anne Kirsti Sørumshaugen Utredning og oppfølging av personer med demens i kommunen Fakta om Sør-Aurdal Lengst

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver DEMENSPLAN 2015 Demens i yngre år og pårørende er sentrale satsingsområder Prosjektansvarlige May Hilde Garen Nasjonalforeningen

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nes, Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: stine.hofseth@nes-ak.kommune.no Innsendt av: Stine Hofseth Innsenders

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

Kartlegging av aktivitetssentre / seniorsentre i kommunene. For Pensjonistforbundet. TNS Politikk & samfunn. Kartlegging av aktivitetssentre /

Kartlegging av aktivitetssentre / seniorsentre i kommunene. For Pensjonistforbundet. TNS Politikk & samfunn. Kartlegging av aktivitetssentre / seniorsentre i kommunene For Pensjonistforbundet 1 Bakgrunn og formål Bakgrunn og formål Pensjonistforbundet fikk i 2013 innvilget midler fra Helsedirektoratet til et forskningsprosjekt om aktivitetssenter

Detaljer

«Ut av Huset «hva kan et dagaktivitetstilbud være!» Oslo 14.06.13

«Ut av Huset «hva kan et dagaktivitetstilbud være!» Oslo 14.06.13 «Ut av Huset «hva kan et dagaktivitetstilbud være!» Oslo 14.06.13 Liv Bjerknes Taranrød Prosjektleder Telefon: 91370028 E mail: liv.taranrod@aldringoghelse.no Erfaringer fra Utviklingsprogrammet dagtilbud

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stiftelsen Holten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@holtenbarnehage.no Innsendt av: Elisabeth

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN

TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Arkivsaksnr.: 14/132-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder/utviklingskoordinator, Jenny Eide Hemstad TJENESTEOPTIMAL - TILTAKSFORSLAG FRA ARBEIDSGRUPPEN Rådmannens innstilling: Følgende tiltak gjennomføres

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens.

Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens. Gården som arena for dagtilbud til personer med hukommelsproblem og demens. Hausdalsvegen, Fana Bydel,ca 30 min fra Bergen sentrum Tradisjonell Vestlandsgård ca 200 mål inn- og utmark Utskilt som egen

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM TILSKUDD ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Det kan søkes om tilskudd til både etablering av nye plasser og videreføring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 03.06.2008 Tid: Kl.09.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 03.06.2008 Tid: Kl.09. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Skiptvet Herredshus : 03.06.2008 Tid: Kl.09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter

Detaljer

Byrådssak /12. Hjemmesykepleien i Bergen - status 2012 SARK-43-201121126-14

Byrådssak /12. Hjemmesykepleien i Bergen - status 2012 SARK-43-201121126-14 Byrådssak /12 Hjemmesykepleien i Bergen - status 2012 JLOL SARK-43-201121126-14 Hva saken gjelder: I denne saken orienteres bystyret om «Hjemmesykepleien i Bergen status 2012». Dette er den viktigste tjenesten

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 16.06.2010 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU KOMMUNE Disse vedtektene avløser tidligere

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptaksmyndighet og opptakskriterier. 4- Foreldrebetalingen s.4 5- Oppsigelsesfrist

Innholdsfortegnelse. 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptaksmyndighet og opptakskriterier. 4- Foreldrebetalingen s.4 5- Oppsigelsesfrist 2012/2013 KMT 1 Innholdsfortegnelse 1- Eierforhold s.3 2- Formål 3- Opptaksmyndighet og opptakskriterier 4- Foreldrebetalingen s.4 5- Oppsigelsesfrist 6- Åpningstid s.5 7- Foreldreråd 8- Samarbeidsutvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ):

Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ): Fra Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015): 5.5 Pleie- og omsorgstjenester Omsorgsutfordringene de neste tiårene, kan ikke overlates til helse- og omsorgstjenesten alene. De må løses ved å involvere

Detaljer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer 2 UTFORDRINGENE Utfordringer Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold

Detaljer

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen

Bodø, oktober, 2014. Demensplan 2015. Per Kristian Haugen Bodø, oktober, 2014 Demensplan 2015 Per Kristian Haugen Demensplan i 2007 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak Demensplan 2007-2015 Utredning og diagnostisering Pårørende Dagaktivitetstiltak

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer