REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA"

Transkript

1 REPETISJON KAP. 1 KAMPEN OM FRAMTIDA Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 1. Kva betyr ordet «demokrati»? 2. forskjellen på direkte og indirekte demokrati? 3. Politikk er fordeling av [Sjå s. 8] [Sjå s. 8 + wiki] [Sjå s. 9] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 4. Kvifor vart partia Høgre, Venstre og Ap stifta? 5. Kva vil det seie at Noreg har blandingsøkonomi? 6. Nemn fem av ytingane som velferdsstaten gjev til borgarane. [Sjå s ] [Sjå s. 14] [Sjå s. 15] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 7. forskjellen på progressive og flate skattar? 8. Det er fleire grunnar til at Noreg er eit rikt land. Forklar. 9. oljefondet? [Sjå s. 15] [Sjå s ] [Sjå s. 17] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 10. Kvifor er oljeutvinning problematisk for miljøet? 11. berekraftig utvikling? 12. Kva meiner vi med «raude», «blå» og «grøne» parti? [Sjå s. 17] [Sjå s. 17] [Sjå s ]

2 Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 13. partiet Raudt og Miljøpartiet dei grøne. [Sjå s wiki] 14. SV. [Sjå s wiki] 15. Ap. [Sjå s wiki] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 16. FrP. 17. partiet Høgre. 18. mellompartia? [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] [Sjå s. 19] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 19. KrF. 20. partiet Venstre. 21. Senterpartiet. [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] [Sjå s wiki] Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) Kapittel 1 (s. 7-29) 22. Finn to definisjonar på «raudgrøne» parti. 23. Kva meiner partia om oljeutvinning i Nord-Noreg? 24. Kva for tre spørsmål må vi stille ved kjeldene når vi leitar etter fakta? [Sjå s ] [Sjå s. 21] [Sjå s. 21]

3 REPETISJON KAP. 2 SLIK BLIR NOREG STYRT Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 1. Kva heiter nasjonalforsamlinga i Noreg? 2. Makta i Noreg er delt i tre. Forklar korleis. 3. Kva vil det seie at Noreg er ein rettsstat? [Sjå s. 32] [Sjå s wiki] [Sjå s. 33] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 4. parlamentarisme? 5. opposisjonen på Stortinget? Kva for parti er i opposisjon no? 6. eit mistillitsforslag? [Sjå s. 33] [Sjå s. 33] [Sjå s. 33] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 7. det utøvande organet i eit fylke? Er fylkesmannen vald av folket? 8. det folkevalde organet i ein kommune? 9. ei partigruppe på Stortinget? [Sjå s. 34 og 38] [Sjå s. 34] [Sjå s. 34] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 10. Korleis er det faglege arbeidet på Stortinget organisert? 11. Har Noreg ei koalisjonsregjering no? I så fall, kva for parti er med? 12. Har Noreg ei fleirtalseller mindretalsregjering no? [Sjå s. 34] [Sjå s. 35] [Sjå s. 35]

4 Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 13. oppgåvene til regjeringa? 14. Nemn døme på nokre departement, og på statlege organ utanom departementa. 15. Forklar forskjellen på øyremerkte tilskot og rammetilskot. [Sjå s. 35] [Sjå s. 35] [Sjå s. 36] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 16. Kommunar som har formannskap har òg ein rådmann. Forklar kva begge to gjer. 17. Nokre kommunar har byråd. Forklar forskjellen på det og formannskap. 18. Sametinget. [Sjå s. 37] [Sjå s ] [Sjå s ] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 19. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke valkanalen? 20. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke organisasjonskanalen? 21. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke aksjonskanalen? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 42] Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) Kapittel 2 (s ) 22. Korleis kan du påverke samfunnet ved å bruke mediekanalen? 23. Forklar forskjellar i statssystemet i Noreg, USA, Sveits og Tyskland. 24. Nemn nokre ikkjedemokratiske statar. [Sjå s. 43] [Sjå s ] [Sjå s ]

5 REPETISJON KAP. 3 - DU OG SAMFUNNET DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 1. Nemn nokre av dei rollene som du har i løpet av ein vanleg dag. 2. Gje døme på ein rollekonflikt. 3. ei norm? [Sjå s. 58] [Sjå s. 58] [Finn svar på s. 58.] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 4. Forklar kva sosialisering går ut på. Bruk orda normer, sanksjonar, primær, sekundær og internalisert. [Finn svar på s ] 5. Nemn ei norm som du sjølv har internalisert. [Sjå s. 59.] 6. Kor viktig meiner du at familien, skulen og kameratane/russen er som sosialiseringsarenaer for ein åring? [Sjå s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 7. identitet? Kva pregar identiteten til ein person? 8. Gje ein definisjon på kultur. 9. Kva meiner du er typisk norsk kultur? [Sjå s. 60.] [Finn svar på s. 61.] [Sjå s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 10. På kva felt er det blitt meir likestilling dei siste 50 åra? 11. Kva seier ungdomane sitt utdanningsval om kjønnsrollene i vår tid? 12. forskjellen på storfamilie og kjernefamilie? [Finn svar på s. 65.] [Sjå s. 65.] [Finn svar på s. 66.]

6 DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 13. Korleis har norske familiar endra seg dei siste 100 åra? 14. Korleis har normene for homofilt samliv endra seg dei siste 50 åra? 15. ei etnisk gruppe? Gje døme. [Sjå s. 66] [Sjå s. 66] [Finn svar på s. 68.] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 16. eit fleirkulturelt samfunn? 17. Fortel litt om kvar av dei fem nasjonale minoritetane i Noreg. 18. Kva for grupper av menneske kan innvandre til Noreg? [Finn svar på s. 68] [Sjå s. 68.] [Finn svar på s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 19. Kor mange innvandrarar er det i Noreg? På kva måtar er dei like, eller ulike kvarandre? 20. Kor mange samar finst det, og kvar bur dei? Kva vil det seie at samane er eit urfolk? 21. Staten prøvde å assimilere samane, men har slutta med det. Forklar kva det betyr. [Finn svar på s ] [Finn svar på s ] [Finn svar på s ] DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) DU OG SAMF. (s ) 22. Kva blir gjort for å ta vare på samisk språk og kultur? 23. Kvifor er rasisme og generaliseringar usakleg og feil? 24. Korleis kan du sjekke om påstandar på nettet er fakta eller konspirasjonsteoriar? [Finn svar på s. 72.] [Finn svar på s ] [Finn svar på s ]

7 REPETISJON KAP. 4 - KRIMINALITET KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 1. Korleis kan samfunnet førebyggje kriminalitet? 2. Har individet eller samfunnet mest skuld i kriminaliteten? 3. Kva tyder det at straff verkar individualpreventivt? [Sjå s. 89] [Sjå s. 89] [Sjå s. 89] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 4. Kva tyder det at straff verkar allmennpreventivt? [Sjå s. 90] 5. Forklar forskjellen på ei sivilsak og ei straffesak. [Sjå s. 91] 6. forliksrådet? Kva skjer der? [Sjå s. 91] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 7. I Noreg har vi domstolar på tre nivå. Kva heiter dei tre typane domstolar? 8. Kva vil det seie å anke ei rettssak? 9. Ulike typar straff: Kva slags brotsverk blir straffa med bot? [Sjå s. 91] [Sjå s. 91] [Sjå s. 92] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 10. Ulike typar straff: samfunnsstraff? Når blir det brukt? [Sjå s. 92] 11. Ulike typar straff: forskjellen mellom fengsel på vilkår og fengsel utan vilkår? (Bokmål: betinga / ubetinga) [Sjå s. 92] 12. Ulike typar straff: forvaring? Når blir det brukt? [Sjå s. 93]

8 KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 13. Kva typar brotsverk har auka, og kva har minka? 14. mørketal? 15. Kvifor viser statistikken uvanleg mange drap i 2011? [Sjå s. 93] [Sjå s. 93] [Sjå s. 94] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 16. Kva for eigenskapar har ein typisk forbrytar? 17. Ein statistisk samanheng er ikkje alltid ein årsakssamanheng. Forklar kvifor ikkje, og gje døme. 18. Kva vil det seie at innvandrarar er overrepresenterte i krim.statistikken? [Sjå s ] [Sjå s. 96] [Sjå s. 96] KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) KRIMINALITET (s. 87-) 19. Kva for ei aldersgruppe gjer mest kriminalitet? 20. Kor stor prosent av ungdomane er lovlydige? 21. Kva kan utviklinga i Groruddalen seie om samfunnet si rolle i å redusere kriminalitet? [Sjå s. 97] [Sjå s. 97] [Sjå s. 97] Kvifor kan denne statistikken gje eit lite påliteleg bilete av utviklinga? (Sjå s. 94)

9 REPETISJON KAP. 5 - ARBEIDSLIV ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 1. Ein jobb er ei rolle. Forklar. [Sjå s. 58 og 108] 2. konsekvensane av å bli arbeidslaus? [Sjå s. 109] 3. dagpengar? vilkåret for å få dei? Kor mykje pengar er det snakk om? [Sjå s. 109] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 4. Kvifor er det blitt mange færre jobbar som ufaglærte kan få? Nemn to grunnar. 5. Kva kan du gjere for å kome deg i arbeid? Kva hjelp kan du få til det? 6. Forklar kva likevektsarbeidsløyse er. fordelane og ulempene med det? [Sjå s. 110] [Sjå s ] [Sjå s ] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 7. Nemn nokre av dei rettane som Arbeidsmiljølova gjev deg i jobben. 8. ein individuell arbeidstidsavtale? Kven tener mest på å ha slike avtaler? 9. Nemn døme på fagforeiningar og hovudsamanslutningar. [Sjå s. 113] [Sjå s. 114] [Sjå s ] ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 10. NHO? Kva for rolle har NHO i høve til fagforeiningane? [Sjå s. 116] 11. Forklar korleis tarifforhandlingar går føre seg. Ta med alle alternativ for kva som kan skje. [Sjå s. 116] 12. Kva gjer ein riksmeklar? [Sjå s. 116]

10 ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) ARBEIDSLIV (S. 107-) 13. Kor mange er fagorganiserte, i ulike bransjar? [Sjå s ] 14. Kor mykje likestilling er det eigentleg i norsk arbeidsliv? [Sjå s ] 15. Forklar fråversstatistikken på side 119. Tolk diagrammet, og finn årsaker. Forklar orda i figuren:

11 REPETISJON KAP. 6 - UNG ØKONOMI UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 1. eit forbrukarsamfunn? [Sjå s. 134] 2. Korleis kan du utøve forbrukaretikk? [Sjå s ] 3. Forklar desse omgrepa: purring purregebyr inkassokrav betalingsmerknad [Finn svar på s. 137] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 4. Kva går reklamasjonsretten ut på? Kva har du rett til? 5. forskjellen på garanti og reklamasjonsrett? 6. Når har du angrerett? Kva har du rett til då? [Finn svar på s. 138] [Sjå s ] [Sjå s. 139] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 7. Forbrukarrådet? 8. Forklar korleis du lagar eit budsjett. 9. Nemn døme på på faste og variable utgifter. [Sjå s. 139] [Finn svar på s. 140] [Sjå s ] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 10. Nemn ulike former for sparing. Kva fordelar og ulemper har dei ulike formene? 11. Nemn ulike typar lån. Kva slags lån bør du unngå? 12. renter? [Finn svar på s. 141] [Sjå s ] [Finn svar på s. 142]

12 UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 13. Kva fordelar og ulemper er det med å drive si eiga bedrift? 14. Kva slags moment må du ta med i ei marknadsvurdering? 15. eit enkeltpersonføretak? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? [Sjå s. 143] [Sjå s. 144] [Sjå s. 144] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 16. eit ansvarleg selskap? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? 17. eit aksjeselskap? Kva fordelar og ulemper er det med å drive eit? 18. kapital? [Sjå s. 144] [Sjå s. 144] [Sjå s. 145] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 19. eit patent? 20. dobbel bokføring? 21. debet og kredit? [Finn svar på s. 146] [Finn svar på s. 147] [Finn svar på s. 147] UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) UNG ØKONOMI (S. 133-) 22. Ein rekneskap er «sjølvkontrollerande». Forklar korleis. 23. eigenkapital? 24. Korleis kan du sjekke om ei bedrift svarar seg? [Finn svar på s. 148] [Finn svar på s. 148] [Finn svar på s ]

13 REPETISJON KAP. 7 ÉI OG SAME VERD KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 1. Nemn døme på at globaliseringa har auka. 2. Korleis har telefonimarknaden i Noreg blitt globalisert? 3. Kor mange land er med i EU? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 162] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 4. Kva går EU sin indre marknad ut på? Gje døme på alle dei fire fridomane. 5. Kva rolle spelar EU sin indre marknad for Noreg? 6. Kva anna enn økonomi driv EU med? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s. 163] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 7. Mange vedtak i EU er overnasjonale. Kva vil det seie? 8. Kva for eit organ tek dei viktigaste avgjerdene i EU? 9. Kva gjer EU-kommisjonen? [Sjå s. 163] [Sjå s. 163] [Sjå s. 163] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 10. Korleis er møta til Unionsrådet organiserte? 11. Skapar EU fred? Nemn argument for og mot. 12. Nemn argument for norsk medlemskap i EU. [Sjå s. 163] [Sjå s ] [Sjå s ]

14 KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 13. Nemn argument mot norsk medlemskap i EU. [Sjå s. 164] 14. Kva for land er med i EØS? Kva går EØS-samarbeidet ut på? [Sjå s. 166] 15. Bør Noreg melde seg ut av EØS? Nemn argument for og mot. [Sjå s. 166] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 16. skilnaden på absolutt fattigdom og relativ fattigdom? 17. dei historiske årsakene til at land er fattige? 18. Korleis kan krig gjere eit land fattig? [Sjå s ] [Sjå s. 168] [Sjå s ] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 19. Kva problem kan korrupsjon skape i eit fattig land? 20. Viss fleire born lever opp, kan det redusere folkeveksten. Forklar kvifor. 21. måla med norsk bistand? problematisk med bistanden? [Sjå s. 169] [Sjå s. 169] [Sjå s. 147] KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) KAPITTEL 7 (S. 159-) 22. WTO? Kva prøvar WTO å oppnå?. 23. fordelane og ulempene med frihandel? 24. Nemn positive og negative sider ved Wikipedia. Korleis kan du vere sikker på å finne påliteleg informasjon? [Sjå s ] [Sjå s ] [Sjå s ]

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre.

uvanleg at ein deler nista og at alle smakar litt frå kvarandre. India er eit stort land. Legg ein kartet av India over Europakartet dekkjer det avstandar frå Noreg til Libya og Spania til Russland. Dei ulike statane i India har ulike kulturar, ulik mat og ulike språk.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer