Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011"

Transkript

1 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch

2 Situasjonsbeskrivelser pedagogisk oversikt Aksjonærlån Utbytte skattepliktig AS Korreksjonsinntekt Salg av aksjer fritaksmodell (3%) Konsernbidrag Utbytte fritaksmodell (3%) AS 2

3 Individuelle skatteposisjoner - oversikt 3 forskjellige skatteposisjoner på personlig aksjonærs hånd Regulerer grunnlaget for skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag x sats = skattefritt årlig utbytte Skjermingsgrunnlag Skattemessig inngangsverdi Innbetalt kapital Regulerer størrelsen på skattepliktig gevinst ved salg av aksjer Regulerer hva som kan tas ut skattefritt fra AS 3

4 Realisasjon av aksjer fra personlig aksjonær 1. Salg av aksjer utløser 28% gevinstbeskatning dersom salgssum overstiger skattemessig inngangsverdi Skattemessig formuesverdi pr Regnskapsmessig EK pr Takstverdi på Historisk kost + RISK i eiertiden (Sentralt RISK-register) + eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag i egen eiertid + omkostninger 4

5 Gevinstsituasjonen Skattyter kan velge mellom den høyeste av: Historisk kostpris Regnskapsmessig EK pr Takst etter særlige regler pr RISK (- RISK) 5

6 Tapsituasjonen Skattyter kan bare velge mellom: Historisk kostpris Skattemessig formuesverdi pr

7 FIFU Prinsippet Betyr at dersom skattyter eier flere aksjer i samme aksjeklasse og bare realiserer noen av aksjene, skal aksjene som er ervervet først, som hovedregel anses realisert først (FI-FU) Det står i LigningsABC 2009/2010 side 18 at et gjelder ved gave, men det gjelder ikke etter dom fra Stavanger Tingrett av (Deloitte). Rettskraftig, ikke anket Litt om ervervstidspunktet for aksjer Stiftelse/ny emisjon = Registrering i Foretaksregisteret Fondsaksjer = Når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Aksjer ervervet før = ervervet samme dag 7

8 Nedskrivning ved innløsning av aksjer Behandles i utgangspunktet som realisasjon Innløsning/sletting av selskapets egne aksjer er ikke realisasjon (FIN/UTV 2001 side 1399) Innløsning av aksjer uten at eierposisjonene i selskapet endres er ikke realisasjon, men utbytte Kun en aksjonær Forholdsmessig nedsettelse Nedskrivning + etterfølgende lik oppskrivning UTV 2004/630 UTV 2006/748 Likvidasjon av selskapet er realisasjon Konkurs er realisasjon Tap v/innløsning som skjer forholdsmessig gir ikke fradrag, istedenfor skal tapet på de innførte aksjene tillegges inngangsverdien på de gjenværende aksjene (UTV 1999/HR) 8

9 Aksjonærlån Dersom aksjonær også er ansatt må han påvis at lånet er gitt ham i egenskap av aksjonær Selskap med flere aksjonærer, hvor ikke alle er ansatt Konkret vurdering (UTV 1996/933) Rentefordel må behandles som utbytte både hos selskap/aksjonær Selskapet uttaksbeskattes for verdien av rentefordelen på lånetjenesten. Inntektstillegget fastsettes på samme måte som ved rentefritt lån til arbeidstaker. Selskapet gis ikke fradrag. For aksjonærene må rentefordelen anses som utbytte. Hvis utbyttet er lovlig, gis det fradrag for skjerming etter de vanlige reglene. Aksjonæren gis fradrag for gjeldsrenter tilsvarende rentefordelen 9

10 Utbytte 28% skatt 10

11 Utbytte Skatterettslige konsekvenser for aksjonær Skatteplikt for personlig aksjonær (utover skjermingsfradrag) Selskapsaksjonærer som hovedregel unntatt fra beskatning i henhold til fritaksmetoden, men 3 % regel fra Vilkår at utbytte er lovlig utdelt, både for rett til skjermingsfradrag og aksjer/andeler underlagt fritaksmetoden 11

12 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag Hva kan deles ut som utbytte? Årsresultatet etter resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital med fradrag for: Udekket underskudd Balanseført forskning og utvikling Balanseført goodwill Netto utsatt skattefordel Samlet pålydende verdi av egne aksjer, inkl panterett til egne aksjer Kreditt og sikkerhetsstillelse etter 8-7 til 8-9 Avsetninger til bundet fond etter lov eller vedtekter Den del av overskuddet som etter lov eller vedtekter ikke kan utdeles som utbytte Annen Ek Balanseført fou Goodwill Balanseført utsatt skattefordel Maks utbytte

13 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Ytterligere begrensninger i adgangen til å dele ut ubytte Selskapet må ha en egenkapital som etter visse fradrag må overstige aksjekapitalen og bundet kapital Selskapet må normalt ha en egenkapital som overstiger 10% av balansesummen Fradrag for underskudd som er inntrådt eller er forventet etter balansedagen Selskapet må ha en forsvarlig egenkapital etter utdelingen, asl 3-4 Særskilt begrensning ved tidligere nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap Generalforsamlingen kan ikke vedta høyere utbytte enn foreslått av styret 13

14 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Noen tidsbegrensinger Adgangen til å dele ut utbytte faller bort ved utgangen av det påfølgende regnskapsår og inntil neste regnskapsårs resultatregnskap og balanse er fastsatt Retten til ubytte kan skilles fra aksjene for inntil to år Utbetalingsdagen kan ikke settes senere enn seks måneder etter beslutningen Utbytte besluttes av generalforsamlingen med simpelt flertall Utbytte tilkommer normalt de som er aksjeeiere på beslutningstidspunktet Regnskapsåret /12 1/6 31/12 Utbytte Godkjent årsoppgjør 14

15 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Særlig om utbytte basert på overføring fra overkursfondet til annen egenkapital Flytte egenkapital fra bundet egenkapital til annen egenkapital for å øke adgangen til å dele ut utbytte Omklassifiseringen av overkursfond til annen egenkapital følger reglene om kapitalnedsettelse Uklart om omklassifiseringer etter balansedagen får virkning for utbyttegrunnlaget Reglene i 8-1 gjelder på vanlig måte ved senere vedtak om utdeling Eiendel AS-kap Overkursfond Fri EK 15

16 Utdeling av utbytte skattemessig situasjon Mottaker Aksjonærmodellen for personlige aksjonærer, dvs inntil 48,16% skatt, fritaksmetoden for selskapsaksjonærer. 3% inntektsføring x 28% = 0,84% skatt 28% M 0,84% Utdelende selskap Slik utdeling reiser ingen spesielle skattespørsmål for selskapet, ut over at det kan utløses korreksjonsinntekt og uttaksbeskatning Uttak skl 5-2 Utdeling av formuesobjekter eller tjenester vederlagsfritt til sine aksjonærer Uttaksbeskattes Unntak for aksjer fritaksmetoden D 28% 16

17 Utdeling av utbytte skattemessig situasjon Korreksjonsinntekt og korreksjonsskatt - skl 10-5 Nr1: Selskap som har alminnelig skatteplikt til Norge for hele sitt overskudd, skal inntektsføre en korreksjonsinntekt når selskapet har utdelt ubeskattet kapital eller har foretatt avsetning til slik utdeling Nr 2: om sammenligningsgrunnlaget Innbetalt kapital, herunder overkurs (det som er i behold i selskapet) Egenkapitalandelen av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier Nr 3: om utløsende disposisjoner Foreslått utbytte etter asl og asal 8-2 Konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt Utbytte, jfr sktl utdelt i løpet av året, som overstiger fjorårets avsetning. Eller utdelt mer enn aksjenes forholdsmessige andel av innbetalt kapital herunder overkurs ved nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av enkeltaksje, jfr sktl

18 Kapitalnedsettelse selskaps-, og regnskapsrettslige spørsmål Nedsettelse av aksjekapitalen kan bare benyttes til: Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Utdeling til aksjeeierne Avsetning til fond Nedsettelse ved utbetaling krever ikke kreditorsamtykke, men de skal varsles. Ved innsigelser må det ordnes opp med vedkommende kreditor (betaling eller sikkerhetsstillelse) Utbetalingen ved kapitalnedsettelsen kan omfatte større beløp en nedsettelsen av aksjekapitalen da må dette høyere beløpet angis samt hvordan dette skal dekkes Kan innløse enkeltaksjer eller nedsettelse av pålydende pr aksje Må være full dekning for gjenværende aksjekapital og selskapets bundne egenkapital etter nedsettelsen Skal bekreftes av revisor Skal legge balansen for siste regnskapsår til grunn, alternativt revidert mellombalanse, som ikke kan ha balansedag lenger tilbake i tid enn seks måneder før generalforsamlingsbeslutningen Må være forsvarlig egenkapital etter nedsettelsen 18

19 Anvendelse av asl 12-2(2): Eksempel 1 Goodwill 20 Aksjekapital 200 Kontanter 280 Overkursfond 100 Annen egenkapital Kan 200 i innskutt kapital tilbakebetales til aksjonærene direkte? 2.2 Kan 20 eller mer nedsettes fra AK eller OKF til AEK for å skaffe fri egenkapital? 19

20 Kapitalnedsettelse skattemessige konsekvenser Beskatningen av kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær avhenger av hva som deles ut Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, samt overkurs er skattefritt for aksjonæren, men reduserer inngangsverdien på aksjene. Innbetalt kapital er en individuell størrelse pr aksje Utdeling utover tidligere innbetalt kapital anses som utbytte og de skattemessige konsekvensene blir som for utbytte Viktig: Man må holde oversikt over hva som er innbetalt kapital Økningen av aksjekapitalen uten innbetaling (fondsemisjon) anses ikke som innbetalt kapital, og vil anes som det som deles ut først ved en kapitalnedsettelse behandles som utbytte Innløsning av enkeltaksjer anses som realisasjon Unntak: Anses som skattefri kapitalnedsettelse/utbytte dersom aksjonærene ikke endrer eierposisjoner i selskapet, dvs lik løsning for alle 20

21 Utdeling ved fusjon og fisjon Aksjeloven åpner for tilleggsvederlag på inntil 20% av det samlede vederlaget ved fusjon og fisjon, resten må være aksjer Tilleggsvederlaget kan være kontanter eller andre eiendeler Begrensningen om fri egenkapital etter 8-1 gjelder neppe Mulig å skjevdele Ved fisjon hvor overdragende selskap fortsetter må det være full dekning for den gjenværende aksjekapital og selskapets bundne egenkapital Ved uttak av eiendeler må den utdelte bokførte verdi ligge innenfor kapitalnedsettelsesbeløpet og den frie egnekapitalen A B B A Aksje < 20% tilleggsvederlag Fisjon X Y X Y 21

22 Utdeling ved fisjon og fusjon skattemessige konsekvenser Aksjeloven/almennaksjeloven åpner for tilleggsvederlag på inntil 20% i forbindelse med fusjon og fisjon Dersom tilleggsvederlaget deles likt ut til alle aksjonærene anes det skattemessig som et utbytte. Ved skjevdeling vil de aksjonærene som mottar mer enn de andre anses for å ha realisert sine aksjer helt eller delvis (gevinstbeskatning) Utdeling av andre eiendeler enn kontanter medfører ordinær uttaksbeskatning av selskapet 22

23 Konsekvenser av brudd på reglene - selskapsrettslig Hovedregel: mottakeren må tilbakeføre det som er mottatt Objektiv regel Subsidiært erstatningsansvar Unntak: Hvis mottakeren verken forstod eller burde ha forstått at beslutningen var ulovlig, kan utbytte, utbetalingen ved kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon likevel beholdes Ansvar for den som medvirker til ulovlig utbetaling Subjektivt ansvar Ansvar for styremedlem, daglig leder, aksjeeier eller revisor Ansvaret begrenset til erstatningsansvar Styret fremmer kravet på selskapets vegne 23

24 Skattemessige konsekvenser av brudd på reglene Skatteloven oppstiller generelt et vilkår om at utdelinger gjennomføres lovlig i tråd med aksjelov eller regnskapslov Dersom reglene ikke følges vil det ha konsekvenser for beskatning Utbytte blir skattepliktig. Personlige aksjonærer for ikke skjermingsfradrag. For selskapsaksjonærer påløper det 28% skatt som ellers ikke ville ha påløpt under fritaksmetoden Fusjon/fisjon kan ikke gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dvs full realisasjonsbeskatning for selskap og aksjonær. Dette medfører dobbelbeskatning Finansdepartementets uttalelse 9. april 2003 (UTV 2003 s 796) Et vesentlighetskriterium 24

25 Konsernbidrag mm 25

26 Konsernbidrag Asl 8-5; Selskapet kan utdele konsernbidrag til et annet konsernselskap jf asl 1-3 og sktl 10-2 til 10-4 Reglene gjelder også for norsk filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS, når det utenlandske selskapet tilsvarer norsk selskap som omfattes av ordningen. Konsernbidrag kan da ytes: Fra et norsk selskap til en norsk filial av et utenlandsk selskap hjemmehørende i EØS Fra en norsk filial av et utenlandsk selskap hjemmehørende i EØS til et norsk selskap, og Mellom to norske filialer av selskaper hjemmehørende innenfor EØS. Det er et vilkår at mottakerselskapet er skattepliktig til Norge for konsernbidraget 26

27 Konsernbidrag Det kan ytes konsernbidrag med og uten skatteeffekt Konsernbidrag er som hovedregel skattepliktig inntekt for det mottakende selskap Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger alminnelig inntekt, er ikke skattepliktig inntekt for mottakeren Dersom det gis konsernbidrag utover alminnelig inntekt kan det utløse korreksjonsinntekt Sirkelkonsernbidrag aksepteres Egenkapitalkrav ved konsernbidrag til heleid datterselskap? 27

28 Utbytte og konsernbidrag Endringsadgang? Restriktivt Aker Maritime/ Rt 2004 s 1331 Rett til å endre konsernbidrag så lenge selskapet ikke har opptrådt illojalt mot skattereglene Endringsadgang i form av at selskapet kan gi konsernbidrag for å utjevne ny inntekt Endringsadgang mht utbytte? 28

29 Konsernbidrag og utbytte Konsernbidrag ofte nødvendig for å få likviditet opp til Holding (ikke3%) Dersom eiersits < 90,01% må gjennomstrømmende utbytte brukes Når kan inngående utbytte regnskapsføres samme år som det avsettes? Utbytte AS - Eiersits - Kontroll Utbytte AS 29

30 Kapitalforhøyelse Gjeldskonvertering Aksjeloven gir også anledning til å konvertere gjeld til egenkapital (asl 10-2 (1)) Konvertering kan foretas selv om virkelig verdi av fordringen er lavere enn pålydende Gjeldsettergivelse? Høyesterettsdom Rt 2001 s 1444, Skøyen Næringspark 30

31 Kapitalforhøyelse Gjeldskonvertering, skattemessige forhold Konvertering av fordring innebærer at fordringen anses realisert Skattemessig tapsfradrag/gevinstbeskatning dersom fordringen er i næring Utgangsverdi på fordringen er verdien av aksjene man mottar 31

32 Kapitalforhøyelse Konvertible lån Asl 11-1; et aksjeselskap kan ved avtale om lån gi fordringshaveren rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning Opptak av konvertible lån besluttes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring (2/3) Fristen til å tegne på grunnlag av fortrinnsrett må ikke være kortere enn to uker fra avgivelse av underretning om beslutningen. Fristen for å bruke retten til å kreve utstedt aksjer må ikke være lenger enn fem år fra generalforsamlingens beslutning ble truffet 32

33 Kapitalforhøyelse Konvertible lån, skattemessige forhold Konvertering av fordringen vil anses som skattemessig realisasjon Inngangsverdi på fordringen vil være lik lånebeløpet og utgangsverdien vil være lik virkelig verdi av aksjene som mottas ved konverteringen Skattemessig tapsfradrag/gevinstbeskatning hvis fordringen er i næring 33

34 Kapitalnedsettelse tilbakebetaling av innbetalt kapital 0 skatt 34

35 Skattepliktig eller skattefri utdeling fra selskap til aksjonær Sktl (1) Utbytte regnes som skattepliktig inntekt Hva er utbytte? Vederlagsfri overføring fra selskap til aksjonær, jfr sktl (2), 1. pkt Gjelder ikke tilbakebetaling av innbetalt kapital, herunder overkurs, jfr sktl 10-11, 2. ledd, 2 pkt 35

36 Hva er innbetalt kapital? Alt hva aksjonærene har innbetalt uten at det senere er tilbakebetalt uten hensyn til om beløpet finnes på aksjekapitalens konto eller ikke Består av beskattede midler for aksjonæren Kan i regnskapet finnes under følgende overskrifter: Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital NB: Fondsemittert kapital med bakgrunn i opptjente resultater i virksomheten er ikke innbetalt kapital, jfr sktl (4) 36

37 Kapitalnedsettelse Hva er skattemessig innbetalt kapital? Regnskapsloven Aksjeloven Skatteloven Innskutt egenkapital rskl 6-2 IVCI Opptjent egenkapital rskl 6-2 IVCII Aksjekapital asl 3-1 Overkurs asl 3-2 Annen (fri) egenkapital Def. i asl 8-1 I N N B E T A L T K A P I T A L O P P T J E N T K A P I T A L 37

38 Kapitalnedsettelse Nedsettelse av aksjekapitalen asl kap 12 Utdeling fra overkursfondet må følge reglene i asl kap 12, jfr asl 3-2, nr 4 Overføring fra aksjekapital/overkursfond til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning = fri egenkapital ved neste årsoppgjør Utdeling krever beslutning i generalforsamlingen 38

39 Innbetalt kapital som skatteposisjon På selskapsnivå Ved beregning av korreksjonsinntekt, jfr sktl 10-5 Inngår i sammenligningsgrunnlaget På aksjonærnivå Ved klassifisering av tilbakebetalinger fra selskapet Utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital? Jfr sktl (1) og (2) Tilbakebetaling av innbetalt kapital reduserer inngangsverdien på aksjene, jfr sktl Skjermingsgrunnlag Betydning for fremtidige gevinst/tapsoppgjør 39

40 Rapportering av innbetalt kapital På selskapsnivå Inngår i selskapets egenkapital, dog ikke registrert på separate konti Pliktig skjema RF 1052 post 207 Ingen ligningsfastsettelse av de årlige endringene i innbetalt kapital Aksjonæroppgaven På aksjonærnivå Aksjonæroppgaven Dog ikke på aksjenivå Dette må selskapene etablere gode rutiner på og holde orden på selv. Det samme gjelder for aksjonærene 40

41 Innbetalt kapital en individuell skatteposisjon Innbetalt kapital følger aksjen, ikke aksjonæren, jfr utv 1958 s. 194 (Benestad) Ikke mulig å legge til grunn at innbetalt kapital knyttet til en aksje er en relativ andel av innbetalt kapital på selskapsnivå Innbetalt kapital påvirkes ikke av hva aksjen omsettes for Upåvirkelig av børskurser etc 41

42 Innbetalt kapital en individuell skatteposisjon Den enkelte skatteyter må holde oversikt over hvor stor innbetalt kapital som knyttes til egne aksjer og kunne dokumentere dette Konsekvens: Tilbakebetaling vil kunne klassifiseres ulikt fra aksjonær til aksjonær og fra aksje til aksje Som hhv utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital 42

43 Innbetalt kapital vurdering på selskaps- og aksjonærnivå Sum innbetalt kapital vil være lik på selskaps- og aksjonærnivå på det tidspunkt en kapitalutvidelse foretas Presumsjon ved innføring av korreksjonsskatt om at denne størrelsen alltid var lik Ot prp nr 82 ( ) Tilbakebetaling av kapital til aksjonærene vil kunne endre på dette, jfr scenariet som er omtalt i BFU 87/04 43

44 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon Hva hvis innbetalt kapital er ujevnt fordelt på de underliggende aksjer? Innlåsningseffekter/tapte skatteposisjoner? Følger av at innbetalt kapital er skatteposisjon både på aksjonærnivå og på selskapsnivå Hva gjør man for å komme utenom dette? Ønske om skjev utdeling av utbytte BFU 35/08 Spleis av aksjer, der forholdene ligger til rette for dette BFU 66/06 44

45 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 32/08 og 35/08 Tema: Avhjelpe innlåsningseffekter for innbetalt kapital ved å skjevdele utdeling fra selskap både mellom aksjonærer og mellom aksjer Saksforholdet: Innbetalt kapital fordeles ulikt både mellom aksjonærene og mellom de enkelte aksjonærers aksjer Nedsette overkursfond med overføring til annen egenkapital og videre utdeling som utbytte, jfr asl 8-1 Utdelingen skal utelukkende skje fra innbetalt kapital Utbyttet rettes mot enkeltaksjer ut fra hvor mye innbetalt kapital som er knyttet til den enkelte aksje Utbyttet vil således skjevdeles, både på aksjonærnivå og på aksjenivå Skattyter hevder fremgangsmåten er OK, selskapsrettslig, dette har ikke SKD tatt stilling til 45

46 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 32/08 og 35/08 SKD sine vurderinger Formål med strukturering: Utnytte skatteposisjonen innbetalt kapital som er høyere på de aksjene det skjevdeles til, enn de øvrige aksjene for å unngå utbyttebeskatning Valgt fremgangsmåte gir mulighet for å påvirke aksjenes skatteposisjoner Tilbakebetaling av innbetalt kapital reduserer aksjenes inngangsverdi, jfr sktl Strider mot formålet bak FIFU-prinsippet, jfr sktl Strider mot formålet bak skjermingsreglene der det er et poeng at skjerming skal skje aksje for aksje for ikke å bygge opp skattekreditter og øke faren for uønskede tilpasningsmuligheter KONKLUSJON: Skjevdeling som beskrevet kan ikke legges til grunn skattemessig, tilbakebetalingen må likedeles 46

47 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 66/06 Problemstilling: Spørsmål om spleis av aksjer til en, med etterfølgende nedsettelse av overkursfond og tilbakebetaling, gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring Saksforhold: Innbetalt kapital sitter ulikt på ulike aksjer. For å unngå innlåsningseffekter ønsker man å spleise alle aksjene til en aksje og foreta en tilbakebetaling av kapital knyttet til denne. Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Skattedirektoratets vurderinger: Den planlagte fremgangsmåte legger kun til rette for at aksjonæren kan ta ut innbetalt kapital som rettmessig tilkommer ham. Ulovfestet gjennomskjæring kommer ikke til anvendelse 47

48 Tilbakebetaling av innbetalt kapital Nedsetting av aksjekapital Formalkrav til nedsetting følger av asl kap 12 Skattemessig reguleres forholdet av sktl (4). Her heter det at fondsemittert kapital skal anses utbetalt før innbetalt kapital For aksjonærene vil det innebære at utdelinger med opphav i fondsemittert kapital klassifiseres som skattepliktig utbytte Nedsetting av overkurs Formalkrav til nedsettelse følger av asl kap 12 I forhold til klassifikasjon av utdelingen står skattyter fritt i å velge om utdelingen gjelder innbetalt eller opptjent kapital, jfr uttalelser fra FIN referert i UTV 1999 s 994b, UTV 1997 s 1080 og UTV 1995 s

49 Tilbakebetaling av innbetalt kapital Utdeling fra annen egenkapital Utdeling skjer ihht regelverket i asl kap 8 Også selskapsrettslig utbytteutdeling kan anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital, jfr utv 1995 s 108, samt brev fra FIN av 28. mars 2006, jfr utv 2006 s

50 Tilbakebetaling av innbetalt kapital - konsekvenser På aksjonærnivå Tilbakebetalingen anses som en tosidig transaksjon en tilbakebetaling utløser ikke skatteplikt for den del som anses å gjelde innbetalt kapital, jfr sktl (2) Inngangsverdi på aksjen reduseres med det beløp som anses å gjelde tilbakebetaling av innbetalt kapital, jfr sktl Konsekvenser for fremtidig gevinst/tapsoppgjør Konsekvenser for skjermingsfradrag På selskapsnivå Reduksjon av egenkapital Sammenligningsgrunnlaget ved beregning av korreksjonsskatt reduseres, jfr sktl

51 Case 51

52 Case konsernfusjon 1 100% AS H 100% AS AS D Neg. inng. 52

53 Case konsernfusjon 2 100% AS H Vederlagsaksjer Fordring 100% AS Fusjon AS D Neg. inng. 53

54 Case konsernfusjon 3 Utbytte AS H Neg. Inngv. 100% Fritaksmetode ved salg AS D 54

55 Case 2 - Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Inngangsverdi: VV: Skattemessig formuesv. -2 MNOK 50 MNOK 1 MNOK X Gave direkte Y X AS Y AS - Y overtar X negative inngangsverdi 0 i skjerming, men -2 ved salg 55

56 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Fradrag i arveavgiftsgrunnlaget 3 Mkr x 20 % = kr Arveavgiftsgrunnlag: 60 % = % = Velger 60 % da MNOK 2 uansett overtas som skattemessig inngangsverdi. 56

57 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Y AS stiftes med NOK i aksjekapital av barn X Y Y AS X AS X AS Y AS overtar x sin negative inngangsverdi, men pga Fritaksmetoden nøytraliseres denne. 57

58 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Y AS får et arveavgiftsgrunnlag på kr ingen rabatt for latent skatt ved beregning av arveavgift på Y AS sin hånd Skjermingsgrunnlag i Y AS blir kr RM verdi = VV MNOK 50 arveavgift DLS andel kan også overføres til Y AS 58

59 Case 3 - Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) Før: X Etter: X- A-aksjer Y B-aksjer 100 % 10 % 90 % X AS X AS 59

60 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) forts. Etableres to aksjeklasser A og B A-aksjene beholdes B-aksjene overføres til barn som gave A-aksjer gis utbytte- og stemmerett B-aksjer gis begrensede rettigheter Endelig overdragelse av 90 % av aksjene (dvs 90 % av verdiene i selskapet) 60

61 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) Status: X Step 1: Y 100% X AS Y AS 100% X AS Rettet emisjon i Y AS mot X etter gaveoverføringen Emisjonskursen minst lik arveavgiftsgrunnlaget Vedtektsendringer der det etableres A- og B-aksjer i Y AS. Giver får A-aksjer 61

62 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) forts. Step 2 Fisjon av Y AS Y-B-aksjer X-A-aksjer 90 % 10 % Y AS X AS Y AS fisjonerer og X får etablert eget AS innenfor Fritaksmetoden 62

63 Valg av fremgangsmåte (forts.) Rådighetsovergang Det følger av aal. 9 første ledd bokstav d, jf 2 tredje ledd, at en gave anses overdratt når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådigheten, over gaven Om rådigheten kan sies å ha gått over beror på en konkret vurdering. Retten til utbytte vil normalt utgjøre en vesentlig eierbeføyelse over aksjene. Dersom giver på en aksje som har utbytterett har tatt forbehold om retten til denne avkastning av aksjen vil rådigheten således normalt ikke kunne anses å ha gått over Skattedirektoratet har uttalt at overgang av rådighet til aksjene blir vurdert i forhold til overdragelse av eierbeføyelser på aksjene, dvs ikke de eierbeføyelser som aksjene igjen gir på selskapet. Dette innebærer at man ikke ser på det underliggende selskapet og de rettigheter som aksjene gir i selskapet det avgjørende er om aksjene som overdras i realiteten er overført til barna, jf. også Arveavgiftshåndboken 63

64 Valg av fremgangsmåte (forts.) Kontroll over de overdratte aksjene Foreldrenes kontroll over aksjene etter gaveoverdragelsen, herunder kontroll i den underliggende aksjeinvestering, kan sikres gjennom innføring av selskapsrettslige aksjeklasser, herunder for eksempel A- og B-aksjer Det er således vanlig at foreldrene beholder aksjer i den aksjeklasse som er gitt større innflytelse gjennom økt stemmerett og fortrinnsrett til utbytte. Dette kan reguleres i vedtektene Gjennomskjæringsrisiko dersom B-aksjene verken tillegges stemme- eller utbytterett? Gjems-Onstad: nei, Skattedirektoratet: nei, likevel varsom? Aksjene skal verdsettes likt uavhengig av aksjeklasse og hvilke rettigheter som er knyttet til aksjene i aksjeklassen 64

65 Case 4 - Spleis av aksjer, innbetalt kapital 70% A 420 aksjer X B 30% 180 aksjer Stiftelse: 100 aksjer á kr 1 000, overkurs kr 100 Emisjon I: 500 aksjer á kr 1 000, overkurs kr Totalt : 600 aksjer, aksjekapital kr , overkurs kr Tilbakebetaling kr fra overkursfond Kr : 600 aksjer = kr pr aksje Dvs: Stiftelsen: 100 innbetalt kapital, 900 utbytte Emisjon I: innbetalt kapital, 0 utbytte Deloitte

66 Case 4 - Spleis av aksjer, innbetalt kapital Aksjene spleises sammen med aksjer som er NÆRMEST I TID Ikke som aksjer dividert på sum innbetalt kapital Altså: Dersom 2 opprinnelige aksjer skal utgjøre 1 ny: Stiftelse: 100 aksjer á kr 1 000, ok kr aksjer á kr 2 000, ok kr 200 Emisjon I: 500 aksjer á kr 1 000, ok kr aksjer á kr 2 000, ok kr Tilbakebetaling av kr :300 = pr aksje Stiftelse: 200 innbetalt kapital utbytte Emisjon I: innbetalt kapital 0 utbytte 70% A 210 aksjer X B 30% 90 aksjer Har bare ønsket virkning i de tilfeller aksjene kan spleises ned til 1 aksje 66

67 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Eivind O.G. Ottesen Partner / Advokat Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu 67

68

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer OD Selskapets navn FORENKLET FUSJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer

Mentor Ajour. Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Informasjon til PwCs klienter Nr 4, feb 2014 Mentor Ajour Aksjelovenes regler for utdeling etter endringer 24. januar 2014 samt regnskapsføring av nye utbytteformer Aksjelovgivningen ble endret på flere

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H13 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 9.2 Kreditors stilling i ANS Selskapskred ANS Særkred X Y 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av Andel overdras fra

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 9-10 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Tema for de

Detaljer

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier?

Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Kjapt & nyttig Bergen Næringsråd Forenklinger i aksjeloven enklere tilgang til selskapets verdier? Deloitte Advokatfirma AS 17.4.2013 Forenklinger i aksjelovgivningen Saksgang Prop. 111L (2012-2013) Fremlagt

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kandidatnummer: 522 Leveringsfrist: 25. april 2008 Til sammen 17971 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregistereret Selskapets orqanisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskapets navn FISJON VED INNLØSING AV AKSJER A/S Postnr. -Poststed ISIN (kun for selskaper registrert

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Endringer i aksjeloven

Endringer i aksjeloven Endringer i aksjeloven Styreakademiet 14.november 2013 Advokat Peder Karlsson 1 Utgangspunkt og disposisjon Virkninger for daglig leder, styremedlemmer og aksjonærer Kort gjennomgang av antatt mest relevante

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2015 fra aksjonærregistereret Selskapets or1ianisaslonsnummer Selskapets adresse Selskapets navn POST 22 AS Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER AV KAPITALNEDSETTELSE I AKSJESELSKAP

SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER AV KAPITALNEDSETTELSE I AKSJESELSKAP SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER AV KAPITALNEDSETTELSE I AKSJESELSKAP Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 733 Leveringsfrist: 25.04.10 Til sammen 17713 ord 23.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregisteret Selskapets on:1anisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskaoets navn FORENKLET FUSJON A/S Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper regis1rert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer