Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011"

Transkript

1 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch

2 Situasjonsbeskrivelser pedagogisk oversikt Aksjonærlån Utbytte skattepliktig AS Korreksjonsinntekt Salg av aksjer fritaksmodell (3%) Konsernbidrag Utbytte fritaksmodell (3%) AS 2

3 Individuelle skatteposisjoner - oversikt 3 forskjellige skatteposisjoner på personlig aksjonærs hånd Regulerer grunnlaget for skjermingsfradrag (skjermingsgrunnlag x sats = skattefritt årlig utbytte Skjermingsgrunnlag Skattemessig inngangsverdi Innbetalt kapital Regulerer størrelsen på skattepliktig gevinst ved salg av aksjer Regulerer hva som kan tas ut skattefritt fra AS 3

4 Realisasjon av aksjer fra personlig aksjonær 1. Salg av aksjer utløser 28% gevinstbeskatning dersom salgssum overstiger skattemessig inngangsverdi Skattemessig formuesverdi pr Regnskapsmessig EK pr Takstverdi på Historisk kost + RISK i eiertiden (Sentralt RISK-register) + eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag i egen eiertid + omkostninger 4

5 Gevinstsituasjonen Skattyter kan velge mellom den høyeste av: Historisk kostpris Regnskapsmessig EK pr Takst etter særlige regler pr RISK (- RISK) 5

6 Tapsituasjonen Skattyter kan bare velge mellom: Historisk kostpris Skattemessig formuesverdi pr

7 FIFU Prinsippet Betyr at dersom skattyter eier flere aksjer i samme aksjeklasse og bare realiserer noen av aksjene, skal aksjene som er ervervet først, som hovedregel anses realisert først (FI-FU) Det står i LigningsABC 2009/2010 side 18 at et gjelder ved gave, men det gjelder ikke etter dom fra Stavanger Tingrett av (Deloitte). Rettskraftig, ikke anket Litt om ervervstidspunktet for aksjer Stiftelse/ny emisjon = Registrering i Foretaksregisteret Fondsaksjer = Når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Aksjer ervervet før = ervervet samme dag 7

8 Nedskrivning ved innløsning av aksjer Behandles i utgangspunktet som realisasjon Innløsning/sletting av selskapets egne aksjer er ikke realisasjon (FIN/UTV 2001 side 1399) Innløsning av aksjer uten at eierposisjonene i selskapet endres er ikke realisasjon, men utbytte Kun en aksjonær Forholdsmessig nedsettelse Nedskrivning + etterfølgende lik oppskrivning UTV 2004/630 UTV 2006/748 Likvidasjon av selskapet er realisasjon Konkurs er realisasjon Tap v/innløsning som skjer forholdsmessig gir ikke fradrag, istedenfor skal tapet på de innførte aksjene tillegges inngangsverdien på de gjenværende aksjene (UTV 1999/HR) 8

9 Aksjonærlån Dersom aksjonær også er ansatt må han påvis at lånet er gitt ham i egenskap av aksjonær Selskap med flere aksjonærer, hvor ikke alle er ansatt Konkret vurdering (UTV 1996/933) Rentefordel må behandles som utbytte både hos selskap/aksjonær Selskapet uttaksbeskattes for verdien av rentefordelen på lånetjenesten. Inntektstillegget fastsettes på samme måte som ved rentefritt lån til arbeidstaker. Selskapet gis ikke fradrag. For aksjonærene må rentefordelen anses som utbytte. Hvis utbyttet er lovlig, gis det fradrag for skjerming etter de vanlige reglene. Aksjonæren gis fradrag for gjeldsrenter tilsvarende rentefordelen 9

10 Utbytte 28% skatt 10

11 Utbytte Skatterettslige konsekvenser for aksjonær Skatteplikt for personlig aksjonær (utover skjermingsfradrag) Selskapsaksjonærer som hovedregel unntatt fra beskatning i henhold til fritaksmetoden, men 3 % regel fra Vilkår at utbytte er lovlig utdelt, både for rett til skjermingsfradrag og aksjer/andeler underlagt fritaksmetoden 11

12 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag Hva kan deles ut som utbytte? Årsresultatet etter resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital med fradrag for: Udekket underskudd Balanseført forskning og utvikling Balanseført goodwill Netto utsatt skattefordel Samlet pålydende verdi av egne aksjer, inkl panterett til egne aksjer Kreditt og sikkerhetsstillelse etter 8-7 til 8-9 Avsetninger til bundet fond etter lov eller vedtekter Den del av overskuddet som etter lov eller vedtekter ikke kan utdeles som utbytte Annen Ek Balanseført fou Goodwill Balanseført utsatt skattefordel Maks utbytte

13 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Ytterligere begrensninger i adgangen til å dele ut ubytte Selskapet må ha en egenkapital som etter visse fradrag må overstige aksjekapitalen og bundet kapital Selskapet må normalt ha en egenkapital som overstiger 10% av balansesummen Fradrag for underskudd som er inntrådt eller er forventet etter balansedagen Selskapet må ha en forsvarlig egenkapital etter utdelingen, asl 3-4 Særskilt begrensning ved tidligere nedsettelse av aksjekapitalen til dekning av tap Generalforsamlingen kan ikke vedta høyere utbytte enn foreslått av styret 13

14 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Noen tidsbegrensinger Adgangen til å dele ut utbytte faller bort ved utgangen av det påfølgende regnskapsår og inntil neste regnskapsårs resultatregnskap og balanse er fastsatt Retten til ubytte kan skilles fra aksjene for inntil to år Utbetalingsdagen kan ikke settes senere enn seks måneder etter beslutningen Utbytte besluttes av generalforsamlingen med simpelt flertall Utbytte tilkommer normalt de som er aksjeeiere på beslutningstidspunktet Regnskapsåret /12 1/6 31/12 Utbytte Godkjent årsoppgjør 14

15 Lovlig utbytte etter aksjeloven vilkår for skjermingsfradrag forts Særlig om utbytte basert på overføring fra overkursfondet til annen egenkapital Flytte egenkapital fra bundet egenkapital til annen egenkapital for å øke adgangen til å dele ut utbytte Omklassifiseringen av overkursfond til annen egenkapital følger reglene om kapitalnedsettelse Uklart om omklassifiseringer etter balansedagen får virkning for utbyttegrunnlaget Reglene i 8-1 gjelder på vanlig måte ved senere vedtak om utdeling Eiendel AS-kap Overkursfond Fri EK 15

16 Utdeling av utbytte skattemessig situasjon Mottaker Aksjonærmodellen for personlige aksjonærer, dvs inntil 48,16% skatt, fritaksmetoden for selskapsaksjonærer. 3% inntektsføring x 28% = 0,84% skatt 28% M 0,84% Utdelende selskap Slik utdeling reiser ingen spesielle skattespørsmål for selskapet, ut over at det kan utløses korreksjonsinntekt og uttaksbeskatning Uttak skl 5-2 Utdeling av formuesobjekter eller tjenester vederlagsfritt til sine aksjonærer Uttaksbeskattes Unntak for aksjer fritaksmetoden D 28% 16

17 Utdeling av utbytte skattemessig situasjon Korreksjonsinntekt og korreksjonsskatt - skl 10-5 Nr1: Selskap som har alminnelig skatteplikt til Norge for hele sitt overskudd, skal inntektsføre en korreksjonsinntekt når selskapet har utdelt ubeskattet kapital eller har foretatt avsetning til slik utdeling Nr 2: om sammenligningsgrunnlaget Innbetalt kapital, herunder overkurs (det som er i behold i selskapet) Egenkapitalandelen av netto positive midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier Nr 3: om utløsende disposisjoner Foreslått utbytte etter asl og asal 8-2 Konsernbidrag som overstiger årets alminnelige inntekt Utbytte, jfr sktl utdelt i løpet av året, som overstiger fjorårets avsetning. Eller utdelt mer enn aksjenes forholdsmessige andel av innbetalt kapital herunder overkurs ved nedsettelse av aksjekapitalen ved innløsning av enkeltaksje, jfr sktl

18 Kapitalnedsettelse selskaps-, og regnskapsrettslige spørsmål Nedsettelse av aksjekapitalen kan bare benyttes til: Dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte Utdeling til aksjeeierne Avsetning til fond Nedsettelse ved utbetaling krever ikke kreditorsamtykke, men de skal varsles. Ved innsigelser må det ordnes opp med vedkommende kreditor (betaling eller sikkerhetsstillelse) Utbetalingen ved kapitalnedsettelsen kan omfatte større beløp en nedsettelsen av aksjekapitalen da må dette høyere beløpet angis samt hvordan dette skal dekkes Kan innløse enkeltaksjer eller nedsettelse av pålydende pr aksje Må være full dekning for gjenværende aksjekapital og selskapets bundne egenkapital etter nedsettelsen Skal bekreftes av revisor Skal legge balansen for siste regnskapsår til grunn, alternativt revidert mellombalanse, som ikke kan ha balansedag lenger tilbake i tid enn seks måneder før generalforsamlingsbeslutningen Må være forsvarlig egenkapital etter nedsettelsen 18

19 Anvendelse av asl 12-2(2): Eksempel 1 Goodwill 20 Aksjekapital 200 Kontanter 280 Overkursfond 100 Annen egenkapital Kan 200 i innskutt kapital tilbakebetales til aksjonærene direkte? 2.2 Kan 20 eller mer nedsettes fra AK eller OKF til AEK for å skaffe fri egenkapital? 19

20 Kapitalnedsettelse skattemessige konsekvenser Beskatningen av kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær avhenger av hva som deles ut Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, samt overkurs er skattefritt for aksjonæren, men reduserer inngangsverdien på aksjene. Innbetalt kapital er en individuell størrelse pr aksje Utdeling utover tidligere innbetalt kapital anses som utbytte og de skattemessige konsekvensene blir som for utbytte Viktig: Man må holde oversikt over hva som er innbetalt kapital Økningen av aksjekapitalen uten innbetaling (fondsemisjon) anses ikke som innbetalt kapital, og vil anes som det som deles ut først ved en kapitalnedsettelse behandles som utbytte Innløsning av enkeltaksjer anses som realisasjon Unntak: Anses som skattefri kapitalnedsettelse/utbytte dersom aksjonærene ikke endrer eierposisjoner i selskapet, dvs lik løsning for alle 20

21 Utdeling ved fusjon og fisjon Aksjeloven åpner for tilleggsvederlag på inntil 20% av det samlede vederlaget ved fusjon og fisjon, resten må være aksjer Tilleggsvederlaget kan være kontanter eller andre eiendeler Begrensningen om fri egenkapital etter 8-1 gjelder neppe Mulig å skjevdele Ved fisjon hvor overdragende selskap fortsetter må det være full dekning for den gjenværende aksjekapital og selskapets bundne egenkapital Ved uttak av eiendeler må den utdelte bokførte verdi ligge innenfor kapitalnedsettelsesbeløpet og den frie egnekapitalen A B B A Aksje < 20% tilleggsvederlag Fisjon X Y X Y 21

22 Utdeling ved fisjon og fusjon skattemessige konsekvenser Aksjeloven/almennaksjeloven åpner for tilleggsvederlag på inntil 20% i forbindelse med fusjon og fisjon Dersom tilleggsvederlaget deles likt ut til alle aksjonærene anes det skattemessig som et utbytte. Ved skjevdeling vil de aksjonærene som mottar mer enn de andre anses for å ha realisert sine aksjer helt eller delvis (gevinstbeskatning) Utdeling av andre eiendeler enn kontanter medfører ordinær uttaksbeskatning av selskapet 22

23 Konsekvenser av brudd på reglene - selskapsrettslig Hovedregel: mottakeren må tilbakeføre det som er mottatt Objektiv regel Subsidiært erstatningsansvar Unntak: Hvis mottakeren verken forstod eller burde ha forstått at beslutningen var ulovlig, kan utbytte, utbetalingen ved kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon likevel beholdes Ansvar for den som medvirker til ulovlig utbetaling Subjektivt ansvar Ansvar for styremedlem, daglig leder, aksjeeier eller revisor Ansvaret begrenset til erstatningsansvar Styret fremmer kravet på selskapets vegne 23

24 Skattemessige konsekvenser av brudd på reglene Skatteloven oppstiller generelt et vilkår om at utdelinger gjennomføres lovlig i tråd med aksjelov eller regnskapslov Dersom reglene ikke følges vil det ha konsekvenser for beskatning Utbytte blir skattepliktig. Personlige aksjonærer for ikke skjermingsfradrag. For selskapsaksjonærer påløper det 28% skatt som ellers ikke ville ha påløpt under fritaksmetoden Fusjon/fisjon kan ikke gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dvs full realisasjonsbeskatning for selskap og aksjonær. Dette medfører dobbelbeskatning Finansdepartementets uttalelse 9. april 2003 (UTV 2003 s 796) Et vesentlighetskriterium 24

25 Konsernbidrag mm 25

26 Konsernbidrag Asl 8-5; Selskapet kan utdele konsernbidrag til et annet konsernselskap jf asl 1-3 og sktl 10-2 til 10-4 Reglene gjelder også for norsk filial av utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS, når det utenlandske selskapet tilsvarer norsk selskap som omfattes av ordningen. Konsernbidrag kan da ytes: Fra et norsk selskap til en norsk filial av et utenlandsk selskap hjemmehørende i EØS Fra en norsk filial av et utenlandsk selskap hjemmehørende i EØS til et norsk selskap, og Mellom to norske filialer av selskaper hjemmehørende innenfor EØS. Det er et vilkår at mottakerselskapet er skattepliktig til Norge for konsernbidraget 26

27 Konsernbidrag Det kan ytes konsernbidrag med og uten skatteeffekt Konsernbidrag er som hovedregel skattepliktig inntekt for det mottakende selskap Konsernbidrag som giver ikke får fradrag for fordi det overstiger alminnelig inntekt, er ikke skattepliktig inntekt for mottakeren Dersom det gis konsernbidrag utover alminnelig inntekt kan det utløse korreksjonsinntekt Sirkelkonsernbidrag aksepteres Egenkapitalkrav ved konsernbidrag til heleid datterselskap? 27

28 Utbytte og konsernbidrag Endringsadgang? Restriktivt Aker Maritime/ Rt 2004 s 1331 Rett til å endre konsernbidrag så lenge selskapet ikke har opptrådt illojalt mot skattereglene Endringsadgang i form av at selskapet kan gi konsernbidrag for å utjevne ny inntekt Endringsadgang mht utbytte? 28

29 Konsernbidrag og utbytte Konsernbidrag ofte nødvendig for å få likviditet opp til Holding (ikke3%) Dersom eiersits < 90,01% må gjennomstrømmende utbytte brukes Når kan inngående utbytte regnskapsføres samme år som det avsettes? Utbytte AS - Eiersits - Kontroll Utbytte AS 29

30 Kapitalforhøyelse Gjeldskonvertering Aksjeloven gir også anledning til å konvertere gjeld til egenkapital (asl 10-2 (1)) Konvertering kan foretas selv om virkelig verdi av fordringen er lavere enn pålydende Gjeldsettergivelse? Høyesterettsdom Rt 2001 s 1444, Skøyen Næringspark 30

31 Kapitalforhøyelse Gjeldskonvertering, skattemessige forhold Konvertering av fordring innebærer at fordringen anses realisert Skattemessig tapsfradrag/gevinstbeskatning dersom fordringen er i næring Utgangsverdi på fordringen er verdien av aksjene man mottar 31

32 Kapitalforhøyelse Konvertible lån Asl 11-1; et aksjeselskap kan ved avtale om lån gi fordringshaveren rett til å kreve utstedt aksjer mot innskudd i penger eller mot at fordringen nyttes til motregning Opptak av konvertible lån besluttes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring (2/3) Fristen til å tegne på grunnlag av fortrinnsrett må ikke være kortere enn to uker fra avgivelse av underretning om beslutningen. Fristen for å bruke retten til å kreve utstedt aksjer må ikke være lenger enn fem år fra generalforsamlingens beslutning ble truffet 32

33 Kapitalforhøyelse Konvertible lån, skattemessige forhold Konvertering av fordringen vil anses som skattemessig realisasjon Inngangsverdi på fordringen vil være lik lånebeløpet og utgangsverdien vil være lik virkelig verdi av aksjene som mottas ved konverteringen Skattemessig tapsfradrag/gevinstbeskatning hvis fordringen er i næring 33

34 Kapitalnedsettelse tilbakebetaling av innbetalt kapital 0 skatt 34

35 Skattepliktig eller skattefri utdeling fra selskap til aksjonær Sktl (1) Utbytte regnes som skattepliktig inntekt Hva er utbytte? Vederlagsfri overføring fra selskap til aksjonær, jfr sktl (2), 1. pkt Gjelder ikke tilbakebetaling av innbetalt kapital, herunder overkurs, jfr sktl 10-11, 2. ledd, 2 pkt 35

36 Hva er innbetalt kapital? Alt hva aksjonærene har innbetalt uten at det senere er tilbakebetalt uten hensyn til om beløpet finnes på aksjekapitalens konto eller ikke Består av beskattede midler for aksjonæren Kan i regnskapet finnes under følgende overskrifter: Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital NB: Fondsemittert kapital med bakgrunn i opptjente resultater i virksomheten er ikke innbetalt kapital, jfr sktl (4) 36

37 Kapitalnedsettelse Hva er skattemessig innbetalt kapital? Regnskapsloven Aksjeloven Skatteloven Innskutt egenkapital rskl 6-2 IVCI Opptjent egenkapital rskl 6-2 IVCII Aksjekapital asl 3-1 Overkurs asl 3-2 Annen (fri) egenkapital Def. i asl 8-1 I N N B E T A L T K A P I T A L O P P T J E N T K A P I T A L 37

38 Kapitalnedsettelse Nedsettelse av aksjekapitalen asl kap 12 Utdeling fra overkursfondet må følge reglene i asl kap 12, jfr asl 3-2, nr 4 Overføring fra aksjekapital/overkursfond til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning = fri egenkapital ved neste årsoppgjør Utdeling krever beslutning i generalforsamlingen 38

39 Innbetalt kapital som skatteposisjon På selskapsnivå Ved beregning av korreksjonsinntekt, jfr sktl 10-5 Inngår i sammenligningsgrunnlaget På aksjonærnivå Ved klassifisering av tilbakebetalinger fra selskapet Utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital? Jfr sktl (1) og (2) Tilbakebetaling av innbetalt kapital reduserer inngangsverdien på aksjene, jfr sktl Skjermingsgrunnlag Betydning for fremtidige gevinst/tapsoppgjør 39

40 Rapportering av innbetalt kapital På selskapsnivå Inngår i selskapets egenkapital, dog ikke registrert på separate konti Pliktig skjema RF 1052 post 207 Ingen ligningsfastsettelse av de årlige endringene i innbetalt kapital Aksjonæroppgaven På aksjonærnivå Aksjonæroppgaven Dog ikke på aksjenivå Dette må selskapene etablere gode rutiner på og holde orden på selv. Det samme gjelder for aksjonærene 40

41 Innbetalt kapital en individuell skatteposisjon Innbetalt kapital følger aksjen, ikke aksjonæren, jfr utv 1958 s. 194 (Benestad) Ikke mulig å legge til grunn at innbetalt kapital knyttet til en aksje er en relativ andel av innbetalt kapital på selskapsnivå Innbetalt kapital påvirkes ikke av hva aksjen omsettes for Upåvirkelig av børskurser etc 41

42 Innbetalt kapital en individuell skatteposisjon Den enkelte skatteyter må holde oversikt over hvor stor innbetalt kapital som knyttes til egne aksjer og kunne dokumentere dette Konsekvens: Tilbakebetaling vil kunne klassifiseres ulikt fra aksjonær til aksjonær og fra aksje til aksje Som hhv utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital 42

43 Innbetalt kapital vurdering på selskaps- og aksjonærnivå Sum innbetalt kapital vil være lik på selskaps- og aksjonærnivå på det tidspunkt en kapitalutvidelse foretas Presumsjon ved innføring av korreksjonsskatt om at denne størrelsen alltid var lik Ot prp nr 82 ( ) Tilbakebetaling av kapital til aksjonærene vil kunne endre på dette, jfr scenariet som er omtalt i BFU 87/04 43

44 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon Hva hvis innbetalt kapital er ujevnt fordelt på de underliggende aksjer? Innlåsningseffekter/tapte skatteposisjoner? Følger av at innbetalt kapital er skatteposisjon både på aksjonærnivå og på selskapsnivå Hva gjør man for å komme utenom dette? Ønske om skjev utdeling av utbytte BFU 35/08 Spleis av aksjer, der forholdene ligger til rette for dette BFU 66/06 44

45 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 32/08 og 35/08 Tema: Avhjelpe innlåsningseffekter for innbetalt kapital ved å skjevdele utdeling fra selskap både mellom aksjonærer og mellom aksjer Saksforholdet: Innbetalt kapital fordeles ulikt både mellom aksjonærene og mellom de enkelte aksjonærers aksjer Nedsette overkursfond med overføring til annen egenkapital og videre utdeling som utbytte, jfr asl 8-1 Utdelingen skal utelukkende skje fra innbetalt kapital Utbyttet rettes mot enkeltaksjer ut fra hvor mye innbetalt kapital som er knyttet til den enkelte aksje Utbyttet vil således skjevdeles, både på aksjonærnivå og på aksjenivå Skattyter hevder fremgangsmåten er OK, selskapsrettslig, dette har ikke SKD tatt stilling til 45

46 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 32/08 og 35/08 SKD sine vurderinger Formål med strukturering: Utnytte skatteposisjonen innbetalt kapital som er høyere på de aksjene det skjevdeles til, enn de øvrige aksjene for å unngå utbyttebeskatning Valgt fremgangsmåte gir mulighet for å påvirke aksjenes skatteposisjoner Tilbakebetaling av innbetalt kapital reduserer aksjenes inngangsverdi, jfr sktl Strider mot formålet bak FIFU-prinsippet, jfr sktl Strider mot formålet bak skjermingsreglene der det er et poeng at skjerming skal skje aksje for aksje for ikke å bygge opp skattekreditter og øke faren for uønskede tilpasningsmuligheter KONKLUSJON: Skjevdeling som beskrevet kan ikke legges til grunn skattemessig, tilbakebetalingen må likedeles 46

47 Innbetalt kapital konsekvenser av å være en individuell skatteposisjon BFU 66/06 Problemstilling: Spørsmål om spleis av aksjer til en, med etterfølgende nedsettelse av overkursfond og tilbakebetaling, gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring Saksforhold: Innbetalt kapital sitter ulikt på ulike aksjer. For å unngå innlåsningseffekter ønsker man å spleise alle aksjene til en aksje og foreta en tilbakebetaling av kapital knyttet til denne. Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Skattedirektoratets vurderinger: Den planlagte fremgangsmåte legger kun til rette for at aksjonæren kan ta ut innbetalt kapital som rettmessig tilkommer ham. Ulovfestet gjennomskjæring kommer ikke til anvendelse 47

48 Tilbakebetaling av innbetalt kapital Nedsetting av aksjekapital Formalkrav til nedsetting følger av asl kap 12 Skattemessig reguleres forholdet av sktl (4). Her heter det at fondsemittert kapital skal anses utbetalt før innbetalt kapital For aksjonærene vil det innebære at utdelinger med opphav i fondsemittert kapital klassifiseres som skattepliktig utbytte Nedsetting av overkurs Formalkrav til nedsettelse følger av asl kap 12 I forhold til klassifikasjon av utdelingen står skattyter fritt i å velge om utdelingen gjelder innbetalt eller opptjent kapital, jfr uttalelser fra FIN referert i UTV 1999 s 994b, UTV 1997 s 1080 og UTV 1995 s

49 Tilbakebetaling av innbetalt kapital Utdeling fra annen egenkapital Utdeling skjer ihht regelverket i asl kap 8 Også selskapsrettslig utbytteutdeling kan anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital, jfr utv 1995 s 108, samt brev fra FIN av 28. mars 2006, jfr utv 2006 s

50 Tilbakebetaling av innbetalt kapital - konsekvenser På aksjonærnivå Tilbakebetalingen anses som en tosidig transaksjon en tilbakebetaling utløser ikke skatteplikt for den del som anses å gjelde innbetalt kapital, jfr sktl (2) Inngangsverdi på aksjen reduseres med det beløp som anses å gjelde tilbakebetaling av innbetalt kapital, jfr sktl Konsekvenser for fremtidig gevinst/tapsoppgjør Konsekvenser for skjermingsfradrag På selskapsnivå Reduksjon av egenkapital Sammenligningsgrunnlaget ved beregning av korreksjonsskatt reduseres, jfr sktl

51 Case 51

52 Case konsernfusjon 1 100% AS H 100% AS AS D Neg. inng. 52

53 Case konsernfusjon 2 100% AS H Vederlagsaksjer Fordring 100% AS Fusjon AS D Neg. inng. 53

54 Case konsernfusjon 3 Utbytte AS H Neg. Inngv. 100% Fritaksmetode ved salg AS D 54

55 Case 2 - Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Inngangsverdi: VV: Skattemessig formuesv. -2 MNOK 50 MNOK 1 MNOK X Gave direkte Y X AS Y AS - Y overtar X negative inngangsverdi 0 i skjerming, men -2 ved salg 55

56 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Fradrag i arveavgiftsgrunnlaget 3 Mkr x 20 % = kr Arveavgiftsgrunnlag: 60 % = % = Velger 60 % da MNOK 2 uansett overtas som skattemessig inngangsverdi. 56

57 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi (forts.) Y AS stiftes med NOK i aksjekapital av barn X Y Y AS X AS X AS Y AS overtar x sin negative inngangsverdi, men pga Fritaksmetoden nøytraliseres denne. 57

58 Valg av fremgangsmåte for overføring av aksjer/andeler lav / negativ inngangsverdi Y AS får et arveavgiftsgrunnlag på kr ingen rabatt for latent skatt ved beregning av arveavgift på Y AS sin hånd Skjermingsgrunnlag i Y AS blir kr RM verdi = VV MNOK 50 arveavgift DLS andel kan også overføres til Y AS 58

59 Case 3 - Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) Før: X Etter: X- A-aksjer Y B-aksjer 100 % 10 % 90 % X AS X AS 59

60 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (1) forts. Etableres to aksjeklasser A og B A-aksjene beholdes B-aksjene overføres til barn som gave A-aksjer gis utbytte- og stemmerett B-aksjer gis begrensede rettigheter Endelig overdragelse av 90 % av aksjene (dvs 90 % av verdiene i selskapet) 60

61 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) Status: X Step 1: Y 100% X AS Y AS 100% X AS Rettet emisjon i Y AS mot X etter gaveoverføringen Emisjonskursen minst lik arveavgiftsgrunnlaget Vedtektsendringer der det etableres A- og B-aksjer i Y AS. Giver får A-aksjer 61

62 Metode for overføring av aksjer/andeler giver skal med på eiersiden i ny struktur (2) forts. Step 2 Fisjon av Y AS Y-B-aksjer X-A-aksjer 90 % 10 % Y AS X AS Y AS fisjonerer og X får etablert eget AS innenfor Fritaksmetoden 62

63 Valg av fremgangsmåte (forts.) Rådighetsovergang Det følger av aal. 9 første ledd bokstav d, jf 2 tredje ledd, at en gave anses overdratt når giveren med endelig virkning har gitt fra seg rådigheten, eller den etter forholdene vesentlige rådigheten, over gaven Om rådigheten kan sies å ha gått over beror på en konkret vurdering. Retten til utbytte vil normalt utgjøre en vesentlig eierbeføyelse over aksjene. Dersom giver på en aksje som har utbytterett har tatt forbehold om retten til denne avkastning av aksjen vil rådigheten således normalt ikke kunne anses å ha gått over Skattedirektoratet har uttalt at overgang av rådighet til aksjene blir vurdert i forhold til overdragelse av eierbeføyelser på aksjene, dvs ikke de eierbeføyelser som aksjene igjen gir på selskapet. Dette innebærer at man ikke ser på det underliggende selskapet og de rettigheter som aksjene gir i selskapet det avgjørende er om aksjene som overdras i realiteten er overført til barna, jf. også Arveavgiftshåndboken 63

64 Valg av fremgangsmåte (forts.) Kontroll over de overdratte aksjene Foreldrenes kontroll over aksjene etter gaveoverdragelsen, herunder kontroll i den underliggende aksjeinvestering, kan sikres gjennom innføring av selskapsrettslige aksjeklasser, herunder for eksempel A- og B-aksjer Det er således vanlig at foreldrene beholder aksjer i den aksjeklasse som er gitt større innflytelse gjennom økt stemmerett og fortrinnsrett til utbytte. Dette kan reguleres i vedtektene Gjennomskjæringsrisiko dersom B-aksjene verken tillegges stemme- eller utbytterett? Gjems-Onstad: nei, Skattedirektoratet: nei, likevel varsom? Aksjene skal verdsettes likt uavhengig av aksjeklasse og hvilke rettigheter som er knyttet til aksjene i aksjeklassen 64

65 Case 4 - Spleis av aksjer, innbetalt kapital 70% A 420 aksjer X B 30% 180 aksjer Stiftelse: 100 aksjer á kr 1 000, overkurs kr 100 Emisjon I: 500 aksjer á kr 1 000, overkurs kr Totalt : 600 aksjer, aksjekapital kr , overkurs kr Tilbakebetaling kr fra overkursfond Kr : 600 aksjer = kr pr aksje Dvs: Stiftelsen: 100 innbetalt kapital, 900 utbytte Emisjon I: innbetalt kapital, 0 utbytte Deloitte

66 Case 4 - Spleis av aksjer, innbetalt kapital Aksjene spleises sammen med aksjer som er NÆRMEST I TID Ikke som aksjer dividert på sum innbetalt kapital Altså: Dersom 2 opprinnelige aksjer skal utgjøre 1 ny: Stiftelse: 100 aksjer á kr 1 000, ok kr aksjer á kr 2 000, ok kr 200 Emisjon I: 500 aksjer á kr 1 000, ok kr aksjer á kr 2 000, ok kr Tilbakebetaling av kr :300 = pr aksje Stiftelse: 200 innbetalt kapital utbytte Emisjon I: innbetalt kapital 0 utbytte 70% A 210 aksjer X B 30% 90 aksjer Har bare ønsket virkning i de tilfeller aksjene kan spleises ned til 1 aksje 66

67 Kontaktinformasjon Rolf Erik Disch Partner / Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Eivind O.G. Ottesen Partner / Advokat Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu 67

68

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer