HATTFJELLDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HATTFJELLDAL KOMMUNE"

Transkript

1 HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune Legges ut til alminnelig høring i perioden jfr. KL 44.

2 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Prioritering av ressursbruk Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Rammebetingelser Befolkningsutvikling KS sine inntektsprognoser Forpliktende plan 7 3 L Visjon og mål for kommunens virksomhet Mål som er styrende for den økonomiske utvikling 7 4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Felles finanser Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Integreringsavdelingen Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen Helseavdelingen Sosialavdelingen NAV-kontoret Hattfjelldal oppvekstsenter Susendal oppvekstsenter Varntresk oppvekstsenter Næring teknisk og kultur Investeringer 17 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK Forutsetninger Politiske vedtak/føringer 18 2

3 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL Drift Investering 21 3

4 1 INNLEDNING I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Den skal gå i balanse. Økonomiplanen er en del av kommuneplansystemet, med kommuneplanens strategidel som overordnet dokument. Økonomiplanen skal være det politiske fundamentet som årsbudsjettet bygges på. Kommunestyret legger her føringer for de endringer som skal gjøres i årsbudsjettet. Rådmannen kan da ved utarbeidelse av årsbudsjett i større grad få frem konkrete konsekvensutredninger for de områder kommunestyret peker på gjennom økonomiplanen. 2 OM VIRKSOMHETEN 2.1 Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Hattfjelldal kommune har siden 2008 hatt en forpliktende plan for hvordan tidligere års underskudd fra 2007 skal dekkes inn i løpet av perioden fram mot Pr var rest underskudd på ca 55,4 mill kr. Det vil si at vi ligger 2 mill kr foran forpliktende plan. Her er en tabell som viser utviklingen i utvalgte regnskapstall de siste årene. Tall i hele tusen. UVALGTE REGNSKAPSTALL R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Driftsinntekter Netto driftsresultat % av driftsinntekter 9,77 % 3,16 % 0,38 % 2,07 % Nto dr.res u/vefsnafond/pensj.fon % av driftsinntekter 8,40 % 8,55 % - 0,43 % 3,60 % Langsiktig lånegjeld % av driftsinntekter 54,39 % 51,02 % 47,14 % 46,68 % Renter og avdrag % av driftsinntekter 6,72 % 6,83 % 6,10 % 5,98 % 4

5 2.1.2 Prioritering av ressursbruk Prosentvis fordeling av nettoutgifter pr. rammeområde. R 2010 R 2011 R2012 B Politiske styringsorganer 4,3 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,7 % 10,4 % 11,5 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 2,9 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 36,9 % 35,5 % 32,9 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 3,3 % 2,6 % 4,8 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,6 % 2,8 % 2,7 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 14,1 % 17,2 % 17,4 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,5 % 4,7 % 4,1 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 20,6 % 18,7 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Gj.snitt Hattfjelldal Bindal Grane kommunegruppe 06 Gj.snitt Nordland Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 9,8 3,2 0,4 4,3 1,9 3,9 1,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,3 185,0 181,5 49,0 199,5 209,4 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 19,4 17,2 12,8 38,7-91,7 56,9 22,1 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,5 87,5 88,2 98,4 101,6 90,0 91,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 7 7,0 21,3 10,4 11,6 10,8 Lege pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 20,5 20,6 20,4 25,9 20,6 17,5 11,6 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,6 17,2 12,8 22,5 17,0 19,2 15,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,1 3,1 3,0 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 8,7 7,9 9,4 8,5 6,1 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskole, skolelok. og skoleskyss, pr elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 14,1 14,3 14,1 7,0 10,4 9,1 12,1 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Enhet : Kroner Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Enhet : Kroner

6 2.2 Rammebetingelser Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen fra 1999 til Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i økonomiplanperioden. For 2013 er registrert folketall pr Øvrige kolonner er beregnet ut fra middels nasjonal vekst år år år år år eller eldre SUM Framskrevet folkemengde over 80 år år år eller eldre Pr. høsten 2013 forventer skolene i Hattfjelldal følgende elevtall: Årstrinn Hattfjelldal skole Susendal skole Varntresk skole SUM

7 August 2013 forventes følgende barnetall i barnehagene: Hattfjelldal Susendal barnehage Varntresk barnehage barnehage Under 3 år år og eldre SUM KS sine inntektsprognoser Tall i hele tusen Skatt og rammetilskudd Forpliktende plan Tall i hele tusen Inndekning av underskudd L 3.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet Strategisk kommuneplan har følgende hovedmål og visjon for Hattfjelldal: HATTFJELLDAL en egen kommune hvor optimismen rår. Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne, næringslivet og de som besøker oss. Vi vil bli flere enn vi er i dag. Vi vil legge til rette for: o Et attraktivt kommunesenter og attraktive grender. o Interessante arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. o Bedre samferdselsløsninger o Bedre kommunikasjonsløsninger ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene våre gjennom en bærekraftig utvikling. 3.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling Hattfjelldal kommune skal ha et budsjett i balanse. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, senkes målet til netto driftsresultat til 0 % for perioden Det er et mål å opprettholde kvaliteten i lovpålagte tjenester. Sykefravær skal være lavere enn målet i IA-avtalen. Pr. i dag 8,32 %. 7

8 4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Kommunen har en del utfordringer i økonomiplanperioden. Her blir disse presentert avdelingsvis. 4.1 Felles finanser Inndekning av tidligere års underskudd er i årene planlagt å ligge mellom 12,2 mill til 13,1 mill. Dette er betydelig større beløp enn det som har blitt inndekket de siste årene. Økte bosetting av flyktninger vil også medføre økte inntekter. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 4.2 Politiske styringsorganer Endret struktur til hovedutvalgsmodell vi føre til økte utgifter. 4.3 Sentraladministrasjonen TILTAK Vacanse stilling som ass. Rådmann i Kan ikke gjennomføres i Endret struktur på politisk nivå til hovedutvalgsmodell vil føre til økt bruk av administrative ressurser. Ny rådmann har endret strukturen på SAD. Dette medfører omfordeling av oppgaver internt i SAD. I 2013 ble stillingen som ass rådmann holdt vakant deler av året. IKT-avdelingen står i perioden over for betydelige potensielle endringer. Hattfjelldal kommune utreder med støtte fra Fylkesmannen inneværende år muligheten for å inngå i et større samarbeid innen kommunal IKT-drift og utvikling. Foreløpig er de involverte kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Nesna. Hvilken konklusjon dette utredningsprosjektet vil resultere i, vet vi p.t. ikke, men det overordnede målet er en struktur som ivaretar driftsstabilitet, sikkerhet og økonomi på en mer robust måte enn de respektive kommuner har i dag. Et av tiltakene kan være èn serverpark (mot i dag fire), flere ansatte i samme enhet som reduserer sårbarhet ved fravær/ferie og større fagmiljø som sirker tilgang på nødvendig kompetanse. I forbindelse med etableringen av et servicebygg i Hattfjelldal sentrum, ønsker IKTavdelingen å etablere et nytt serverrom i nevnte bygg. Ved å bygge «fra grunnen av» har man mulighet til å etablere et serverrom som oppfyller dagens krav til sikkerhet, infrastruktur og energiforbruk. I og med at fiberforbindelse er etablert i Hattfjelldal, vil et slikt rom også kunne brukes av andre kommuner eller andre interessenter. Ved etablering av et serverrom på 50m², vil 8

9 husleien beløpe seg til ca Infrastrukturen ellers (skap, kjøling, kabling) anslås til ca IKT-avdelingen ønsker å gjøre spesielt klientdriften i både skoler og kommunen for øvrig mer lettdrevet. I den forbindelse er man i behov for følgende teknologier: - Moderne (virtuelle) terminalservere og/eller VDI-system - Moderne deploymentserver* i skolene og kommunen som takler Windows 7 og nyere *Deploymentserver er et system som kan distribuere programpakker i et nettverk. Fra små systemoppdateringer til PC-oppsett i sin helhet. 4.4 Integreringsavdelingen TILTAK Økning bosetting Dette forutsetter at de som blir bosatt, blir her i 5 år. Driftsbudsjettet er utarbeidet ut fra følgende forutsetninger: o Hattfjelldal kommune bosetter 18 flyktninger høsten 2013 o Hattfjelldal kommune bosetter fem enslige flyktninger i o Hattfjelldal kommune bosetter fire enslige flyktninger i o Hattfjelldal kommune holder tidligere bosatte flyktninger. To utfordringer finnes i forhold til bosetting fremover: o Først og fremst, at Hattfjelldal kommune klarer å bosette flyktninger permanent. Dette har store økonomiske konsekvenser. o For det andre, en arbeidsplass som er stort nok til å drive bosetting er nødvendig. Det er allerede for lite plass til ansatte i Integreringsavdelingen. Disse økte utgiftene medfører også økte inntekter, som blir budsjettert på finansområdet. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 9

10 4.5 Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen TILTAK Demenskoordinator 0,2 kr ,2 kr kr kr Demensplan BØR Aktivitør (dagaktivitet hjemmeboende demente) 0,4 kr kr Demensplan Lovpålagt Heldøgns spl dekning i sykehjemmet Kreftsykepleier Fysioterapeut hjemmerehabilitering Utvidelse fagspl still Hjemmevaktmester 0,3 kr ,2 Kr ,2 kr ,0 kr kr Ø. hjelp senger og spl Hele døgnet hvis ikke annen løsning; det arbeides med saken interkomm. kr kr kr Statistikk og behov BØR kr kr kr Samhandlings ref styrke oms trappen BØR 0,2 kr kr kr ,3 kr Samh reform KAN Behov Lovpålagt Demenskoordinator er hjemlet i vedtatte demensplanen. Aktivitør følger av plikten til å yte dagtilbud til hjemmeboende demente fra og figurerer i samme plan. Kreftsykepleier ser man behovet for i etterspørselen av bistand, forekomst av kreft og som en faktor som skal hindre sykehusinnleggelser. Fysioterapeut utvides til styrking av omsorgstrappen; eldre lengst mulig hjemme Øyeblikkelig hjelp-plasser blir lovpålagt fra Det trengs 2,0 sykepleiere for å kunne yte dette i Hattfjelldal. Tas med grunnet usikkerhet i valg av løsning ift samarbeide med andre kommuner. Beløpet er stipulert ut fra at man sparer noe på ikke å ha bakvakt lenger. Utvidelsen av fagsykepleier fra 0,8 - til 1,0 grunngis i krav til kunnskap og kvalitet som trengs oppdatert/tilført grunnet større krav jf samhandlingsreformen Hjemmevaktmesterstilling bør opprettes for å styrke dreiningen fra institusjon til hjemmeboende. Lovpålagt praktisk bistand. Samhandlingsreformen betyr tilpassing til at eldre og sykere mennesker forblir i kommunen. Hjelpemiddelteknikker/transportør i NTK kommer i tillegg. 10

11 4.6 Helseavdelingen 2.1. Tabell over behov for endringer i driftsvolumen i forhold til budsjett Ansvar Ansvarsområde Folkehelsekoordinator Økning med 30 % 2.2 Kommentarer til ønskede endringer i planperioden. Folkehelse: Det er behov for å øke folkehelsekoordinatorstillingen for å ivareta alle nye krav fra brukerne, samarbeidspartnerne og kravene i lov og forskrift. Per i dag har kommuneoverlegen hatt denne funksjonen ovenpå alle andre oppgaver, det blir ikke tid til dette viktige folkehelsekoordinator arbeidet. For at samhandlingsreformen inklusive medfinansieringen av 2. linje tjenesten skal lykkes ær det sentralt at vi i Hattfjelldal kommune driver et systematisk folkehelsearbeide både på kort- og på lang sikt. Hattfjelldal kommune mottar per i dag NOK i tilskudd fra Fylkeskommunen til folkehelsekoordinatorstillingen og det er krav om at kommunen må bidra med minimum NOK i egenandel, dette oppfyller vi ikke per i dag. Stillingen må derfor økes med 30 % ellers vil Hattfjelldal kommune miste tilskuddet på NOK / år. (Det er kommunal fysioterapeut som skal overta denne stillingen). Fysioterapi: Fysioterapi. Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Å gi de nødvendige fysioterapitjenester er et kommunalt ansvar og er ytterligere presisert i samhandlingsreformen, i helse- og omsorgstjenesteloven samt i lov om pasientrettigheter. Fra 2013 er driftstilskuddet økt til 160 % og fra 2014 økes det 200 %, dette ligger i økonomiplanen/ budsjettet. Helseavdelingen: Helseavdelingen har behov for å opprettholde høy aktivitet og ønsker fortsatt å gi en like god tjeneste som i 2013, dette for å kunne møte etterspørsel på tjenester, for å kunne gi den nødvendige helsehjelp og for å overholde lov og forskrift. Vi driver rasjonelt og ligger på en nettokostnad per innbyggere på landsgjennomsnittet for legekontoret og for hele helseavdelingen på fylkesgjennomsnittet, dvs langt under Kostra gruppe 6. Å opprettholde en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste er helt også helt avgjørende for at medfinansieringen av 2. linje tjenestene skal bli så liten som mulig. 11

12 4.7 Sosialavdelingen Tiltak Begrunnelse Videreføre styrking av barneverntjenesten (miljøterapeut) ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,5 Videreføring av statlig satsing på kommunalt barnevern BØR I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern i 2012 og 2013 har barneverntjenesten mottatt lønnstilskudd fra Fylkesmannen tilsvarende 0,5 stilling. Vi vet ikke enda om satsingen blir videreført for Når den statlige satsingen er avsluttet må kommunen selv dekke beløpet. For 2013 utgjør tilskuddsbeløpet kr ,-. Det er en forutsetning fra fylkesmannen at kommunen viderefører styrkingen av barnverntjenesten når tilskuddet faller bort. 4.8 NAV-kontoret Innenfor det kommunale området er arbeidet styrt av Lov om sosiale tjenester i NAV. Med utgangspunkt i de tjenester som Hattfjelldal kommune har valgt å legge inn i NAVkontoret, er bemanningen i dag godt tilpasset omfanget av tjenester som skal ytes. De ansatte har god kompetanse. Men ut ifra et økende behov for tjenester innenfor gjeldsrådgivning, håndtering av gjeldsordninger og avtaler om offentlig forvaltning av privat økonomi, ville det styrket kontorets tjenestetilbud hvis en formell utdanning i forhold til temaet kunne prioriteres. De økonomiske rammene i kontoret er i løpet av de siste årene justert for å stå i forhold til faktisk forbruk. Det vil alltid være variasjoner i behovet for økonomisk bistand etter sosialtjenestelovens bestemmelser, og det er vanskelig å forutsi hvordan kommende år vil bli. Med bakgrunn i dagens budsjett sett i forhold til de behov som er i befolkningen pr. dato, kan driftsvolumet videreføres uten økning i rammene. Men siden utbetaling av økonomisk sosialhjelp ut ifra lovteksten skal ytes til personer som trenger slik bistand, kan behovet bli større enn budsjettrammen tilsier, og det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. 12

13 4.9 Hattfjelldal oppvekstsenter TILTAK Ny Giv , , , ,- Elever i 10.klasse skal ha tilbud om ekstra oppfølging siste halvdel av skoleåret. IKT , , , ,- BØR Alle elever på ungdomstrinnet bør ha egen PC. For øvrig må maskinparken generelt oppgraderes. Datalisenser , , , ,- Skolen har inngått en del avtaler de siste årene uten at budsjettet er justert tilsvarende Som en følge av redusert , , , ,- KAN elevtall vil behovet for lærertimer bli redusert. Samtidig blir skolen tilført midler til en lærerstilling øremerket ungdomstrinnet fra dept. de nærmeste fire skoleårene. Netto reduksjon blir dermed ca. en stilling. Nedgang barnetall , , , ,- barnehagen. Barnehagen må starte nedbemanning allerede i høst. Som en følge av nedgang , , , ,- i barnetallet vil inntektene fra foreldrebetaling gå ned. Felles for skolene: Videreutdanning gjennom Udirs ordning, 1 lærer hvert år (30 stp) Ca ,- Inntil ,- Inntil ,- Inntil ,- BØR Det som preger oppvekstsenteret de nærmeste fire årene er : - Behov for oppgradering av datautstyr. - Nedgang i barne/elevtall. Følgene av dette er forsøkt beskrevet i tiltakene ovenfor. 13

14 4.10 Susendal oppvekstsenter Språkassistent i barnehage og skole TILTAK Rekruttere pedagogisk leder i barnehagen (med godkjent utdanning) Utlysninger. Tilskudd til utdanning, eller andre rekrutteringstiltak? 25 % stilling Ca , , , ,- Internett, utbedring (fiber?) Åpen barnehage på onsdager Åpen barnehage en uke mer på sommeren 20 % stilling Ca ,- 10 dagsverk Ca ,-??? BØR Ca ,- Ca ,- Ca ,- KAN Ca ,- Ca ,- Ca ,- KAN Barnetallet i barnehage og skole ser ut til å være stabilt i perioden. Den største utfordringa i så måte er å rekruttere ny pedagogisk leder i barnehagen med godkjent førskolelærerutdanning. Videre vil det være viktig å bibeholde faglærte lærere. Det kommer hvert år barn med russisk/tysk morsmål til barnehagen/skolen. For å kunne gi disse barna tilfredsstillende norskopplæring er det viktig å ha språkassistent i deler av opplæringa. Skolen og barnehagen kan dele på en slik assistent. Det er veldig dårlig internett til oppvekstsenteret. Den svake linja gir store vansker og begrensninger i arbeidet og undervisninga. Bedre bredbånd er helt nødvendig snarest, og fibertilknytning i løpet av planperioden er svært ønskelig. Det er på nytt noen foreldre som ønsker barnehage/sfo på onsdager. Våren 2013 søkte 3 barn om plass i barnehagen på onsdager (herav en med ønske om 100 % plass, altså 5 dager i uka). Noen foreldre har ytret ønske om åpen barnehage en uke til på sommeren. Dette betyr at vi må ha vikarer inn. Utfordringa er avvikling av ferie for ansatte samtidig som vi har forsvarlig drift, en fast må være tilstede. 14

15 4.11 Varntresk oppvekstsenter TILTAK Bemanning til elev med særskilte behov +0,19 Kr ,19 Kr ,19 Kr Bemanning i bhg. Pedagogisk bemanning I barnehagen Økt bemanning, elev med særskilt behov Universell utforming 0,2 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr ,19 Kr Økning fra 4 d/u til 5 d/u??? Bem. avh. Av aldersprofil + 0,2 Kr ca 0,5 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr Pålegg fra fylkesmannen Arb.sit. til assistent/ elevens behov?/bør???? Elev blir større, utstyr krever mer plass Elev med særskilt behov begynner i 5. klasse, og går over fra 4 d/ uke til 5 d/ uke. Behov for å øke assistentstilling med 19%. Innført høsten -12 uten økn. i st. hj. Aldersprofilen på barn i barnehagen tilsier at det noen dager i uka må være 2 pers. tilstede. I 2013/ 2014 vil det være behov for ca 0,2 ut over økning i ped. pers. Pedagogisk bemanning i barnehagen er lovpålagt. Ved fylkesmannens tilsyn i 2012 ble det avdekket at VOS har for lite førskolelærer/ pedagogisk leder. For å oppfylle pålegg fra fylkesmannen, kan VOS omdisponere 20 % av eksisterende hjemler, men behøver å øke stillingshjemlene med 20 %. Etter hvert vil det bli behov for å være 2 pers. mer av tiden med eleven. Kartlegging av situasjonen er i gang. Økende behov for tilrettelegging av bygg etter hvert som elev vokser, og trenger større/ annet utstyr. Kan f. eks dreie seg om utvidelse av døråpninger. Vanskelig å spesifisere kostnader p.t. Må beregnes av noen med byggteknisk kompetanse, ved behov Felles for alle skolene: Utdanningsdirektoratet har de siste årene hatt et løp for videreutdanning av lærere der staten betaler leie av vikar (62.000,- per halvår). Kommunen må betale resterende for frikjøp av lærer 37,5 % av stillingen, samt kostnader til reise, opphold og bøker. Hattfjelldal kommune har enda ikke hatt noen med i denne ordningen. Det er ønskelig at vi kan ha med en lærer per år i denne ordningen ut i fra prioriterte kompetansehevingstiltak. Krav om minimumsutdanning i norsk, matematikk og engelsk er 60 studiepoeng i ungdomstrinnet, og det kommer krav om 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet fra og med høsten

16 4.13 Næring teknisk og kultur Tiltak Ikke prioritert Pålegg fra DSB: kursing brannmannskap og befal Brann: Innkjøp personlig verneutstyr Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen 100Bq Ikke kostnadsbereg net H.dal oppvekstsenter: Paviljongen Nytt vent.anlegg, yttertak, nye vinduer, full oppussing Hovedbygg Fasade og nye vinduer mot f.banen. Susendal o.s.: Drenering Oppgradering basseng * Fyranlegg, oppgrad sf.-hus Varntresk o.s.: Utbedring infiltrasjonsgrøft Utbedring tak Drenering uteområde Helse og miljøbygget: Nye vent.kanaler Oppussing innvendig Opprusting kommunale veier Finnmoberget festningsanlegg Bassengheis BØR BØR eller oppover KAN NTK har følgende driftsutfordringer de neste fire årene. Kursing av brannmannskap og befal pålagt av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Midler til innkjøp av personlig verneutstyr. Ressurser til vedlikehold av bygg og eiendom:. 16

17 Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen på 100 Bq. Ikke kostnadsberegnet. Personellressurser ny VA-ingeniør for oppfølging av pålagte investeringer vann og avløp. * Basseng Susendal: To alternativ/løsninger: Minimumsløsning i henhold til forskrift: kr ,- Med overløpsrenne: kr ,- Pluss evt ventilasjon/avfukter kr , Investeringer Trygdeboliger: Erstatte vedovner med varmepumper Sprinkling Direkte brannalarmering Ny GPS Ballbinge Hattfjelldal aktivitetspark Ikke prioritert Varntresk vannverk Dekkes av gebyrer Susendal vannverk Dekkes av gebyrer Hattfjelldal vannverk Dekkes av gebyrer Ledningsnett B-feltet Dekkes av gebyrer Kloakkpumpestasjon Dekkes av gebyrer Restaurering brannstasjon Brannbil Asfaltering komm.veier Avlastningsbolig (nto etter tilsk fra Husbanken) Boligplan Omsorgsboliger 5 demente ved tilbygg/ombygging av trygdeboliger i drift fra 2018 med personell Tall i 2016 er prosjektering. Boligplan BØR 17

18 Følgende investeringer er vedtatt i økonomiplan for Ballbinge Hattfjelldal aktivitetspark Vannverk Følgende investeringer ble foreslått men ikke vedtatt i økonomiplan for Heis bassenget 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK 5.1 Forutsetninger Til grunn for dette plandokumentet ligger økonomiplan Politiske vedtak/føringer Det er noen politiske saker som er vedtatt siste året som får konsekvenser for økonomien fremover/må innarbeides i økonomiplanen. Dette er: Saksnr Beskrivelse KS-086/12 Demensplan for Hattfjelldal og Grane kommune KS-005/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune

19 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL 6.1 Drift B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Politiske styringsorganer 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Den prosentvise fordelingen mellom avdelingene er den samme i hele økonomiplanperioden som i budsjett Tall i hele tusen. B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Finans Utgifter Inntekter SUM Politiske styringsorganer Utgifter Inntekter SUM Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter SUM Integreringsavdelingen Utgifter Inntekter SUM PRO-avdelingen Utgifter Inntekter SUM

20 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Helseavdelingen Utgifter Inntekter SUM NAV/Sosial/Barnevern Utgifter Inntekter SUM Hattfjelldal oppv.senter Utgifter Inntekter SUM Susendal oppvekstsenter Utgifter Inntekter SUM Varntresk oppvekstsenter Utgifter Inntekter SUM Næring/Teknisk/Kultur Utgifter Inntekter SUM Hattfjelldal kommune Utgifter Inntekter SUM

21 6.2 Investering Tall i hele tusen. B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Vann Avløp Ballbinge 252 Ny GPS 150 Avlastningsbolig Omsorgsboliger Avdrag Utgifter Inntekter SUM Finansieringsbehov Totalt investeringer Utgifter Inntekter SUM Finansiering B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Fond 402 Lån SUM Finansieringsbehov Udekket finansieringsbehov Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av låneopptak. 21

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer