HATTFJELLDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HATTFJELLDAL KOMMUNE"

Transkript

1 HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune Legges ut til alminnelig høring i perioden jfr. KL 44.

2 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Prioritering av ressursbruk Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Rammebetingelser Befolkningsutvikling KS sine inntektsprognoser Forpliktende plan 7 3 L Visjon og mål for kommunens virksomhet Mål som er styrende for den økonomiske utvikling 7 4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Felles finanser Politiske styringsorganer Sentraladministrasjonen Integreringsavdelingen Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen Helseavdelingen Sosialavdelingen NAV-kontoret Hattfjelldal oppvekstsenter Susendal oppvekstsenter Varntresk oppvekstsenter Næring teknisk og kultur Investeringer 17 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK Forutsetninger Politiske vedtak/føringer 18 2

3 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL Drift Investering 21 3

4 1 INNLEDNING I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Den skal gå i balanse. Økonomiplanen er en del av kommuneplansystemet, med kommuneplanens strategidel som overordnet dokument. Økonomiplanen skal være det politiske fundamentet som årsbudsjettet bygges på. Kommunestyret legger her føringer for de endringer som skal gjøres i årsbudsjettet. Rådmannen kan da ved utarbeidelse av årsbudsjett i større grad få frem konkrete konsekvensutredninger for de områder kommunestyret peker på gjennom økonomiplanen. 2 OM VIRKSOMHETEN 2.1 Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Hattfjelldal kommune har siden 2008 hatt en forpliktende plan for hvordan tidligere års underskudd fra 2007 skal dekkes inn i løpet av perioden fram mot Pr var rest underskudd på ca 55,4 mill kr. Det vil si at vi ligger 2 mill kr foran forpliktende plan. Her er en tabell som viser utviklingen i utvalgte regnskapstall de siste årene. Tall i hele tusen. UVALGTE REGNSKAPSTALL R 2010 R 2011 R 2012 B 2013 Driftsinntekter Netto driftsresultat % av driftsinntekter 9,77 % 3,16 % 0,38 % 2,07 % Nto dr.res u/vefsnafond/pensj.fon % av driftsinntekter 8,40 % 8,55 % - 0,43 % 3,60 % Langsiktig lånegjeld % av driftsinntekter 54,39 % 51,02 % 47,14 % 46,68 % Renter og avdrag % av driftsinntekter 6,72 % 6,83 % 6,10 % 5,98 % 4

5 2.1.2 Prioritering av ressursbruk Prosentvis fordeling av nettoutgifter pr. rammeområde. R 2010 R 2011 R2012 B Politiske styringsorganer 4,3 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,7 % 10,4 % 11,5 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 2,9 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 36,9 % 35,5 % 32,9 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 3,3 % 2,6 % 4,8 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,6 % 2,8 % 2,7 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 14,1 % 17,2 % 17,4 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,5 % 4,7 % 4,1 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 20,6 % 18,7 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Gj.snitt Hattfjelldal Bindal Grane kommunegruppe 06 Gj.snitt Nordland Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 9,8 3,2 0,4 4,3 1,9 3,9 1,8 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,3 185,0 181,5 49,0 199,5 209,4 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 19,4 17,2 12,8 38,7-91,7 56,9 22,1 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85,5 87,5 88,2 98,4 101,6 90,0 91,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,2 7 7,0 21,3 10,4 11,6 10,8 Lege pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 20,5 20,6 20,4 25,9 20,6 17,5 11,6 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 18,6 17,2 12,8 22,5 17,0 19,2 15,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,1 3,1 3,0 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 8,7 7,9 9,4 8,5 6,1 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskole, skolelok. og skoleskyss, pr elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 14,1 14,3 14,1 7,0 10,4 9,1 12,1 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Enhet : Kroner Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Enhet : Kroner

6 2.2 Rammebetingelser Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen fra 1999 til Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i økonomiplanperioden. For 2013 er registrert folketall pr Øvrige kolonner er beregnet ut fra middels nasjonal vekst år år år år år eller eldre SUM Framskrevet folkemengde over 80 år år år eller eldre Pr. høsten 2013 forventer skolene i Hattfjelldal følgende elevtall: Årstrinn Hattfjelldal skole Susendal skole Varntresk skole SUM

7 August 2013 forventes følgende barnetall i barnehagene: Hattfjelldal Susendal barnehage Varntresk barnehage barnehage Under 3 år år og eldre SUM KS sine inntektsprognoser Tall i hele tusen Skatt og rammetilskudd Forpliktende plan Tall i hele tusen Inndekning av underskudd L 3.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet Strategisk kommuneplan har følgende hovedmål og visjon for Hattfjelldal: HATTFJELLDAL en egen kommune hvor optimismen rår. Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne, næringslivet og de som besøker oss. Vi vil bli flere enn vi er i dag. Vi vil legge til rette for: o Et attraktivt kommunesenter og attraktive grender. o Interessante arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. o Bedre samferdselsløsninger o Bedre kommunikasjonsløsninger ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene våre gjennom en bærekraftig utvikling. 3.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling Hattfjelldal kommune skal ha et budsjett i balanse. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, senkes målet til netto driftsresultat til 0 % for perioden Det er et mål å opprettholde kvaliteten i lovpålagte tjenester. Sykefravær skal være lavere enn målet i IA-avtalen. Pr. i dag 8,32 %. 7

8 4 FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Kommunen har en del utfordringer i økonomiplanperioden. Her blir disse presentert avdelingsvis. 4.1 Felles finanser Inndekning av tidligere års underskudd er i årene planlagt å ligge mellom 12,2 mill til 13,1 mill. Dette er betydelig større beløp enn det som har blitt inndekket de siste årene. Økte bosetting av flyktninger vil også medføre økte inntekter. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 4.2 Politiske styringsorganer Endret struktur til hovedutvalgsmodell vi føre til økte utgifter. 4.3 Sentraladministrasjonen TILTAK Vacanse stilling som ass. Rådmann i Kan ikke gjennomføres i Endret struktur på politisk nivå til hovedutvalgsmodell vil føre til økt bruk av administrative ressurser. Ny rådmann har endret strukturen på SAD. Dette medfører omfordeling av oppgaver internt i SAD. I 2013 ble stillingen som ass rådmann holdt vakant deler av året. IKT-avdelingen står i perioden over for betydelige potensielle endringer. Hattfjelldal kommune utreder med støtte fra Fylkesmannen inneværende år muligheten for å inngå i et større samarbeid innen kommunal IKT-drift og utvikling. Foreløpig er de involverte kommunene Hattfjelldal, Grane, Hemnes og Nesna. Hvilken konklusjon dette utredningsprosjektet vil resultere i, vet vi p.t. ikke, men det overordnede målet er en struktur som ivaretar driftsstabilitet, sikkerhet og økonomi på en mer robust måte enn de respektive kommuner har i dag. Et av tiltakene kan være èn serverpark (mot i dag fire), flere ansatte i samme enhet som reduserer sårbarhet ved fravær/ferie og større fagmiljø som sirker tilgang på nødvendig kompetanse. I forbindelse med etableringen av et servicebygg i Hattfjelldal sentrum, ønsker IKTavdelingen å etablere et nytt serverrom i nevnte bygg. Ved å bygge «fra grunnen av» har man mulighet til å etablere et serverrom som oppfyller dagens krav til sikkerhet, infrastruktur og energiforbruk. I og med at fiberforbindelse er etablert i Hattfjelldal, vil et slikt rom også kunne brukes av andre kommuner eller andre interessenter. Ved etablering av et serverrom på 50m², vil 8

9 husleien beløpe seg til ca Infrastrukturen ellers (skap, kjøling, kabling) anslås til ca IKT-avdelingen ønsker å gjøre spesielt klientdriften i både skoler og kommunen for øvrig mer lettdrevet. I den forbindelse er man i behov for følgende teknologier: - Moderne (virtuelle) terminalservere og/eller VDI-system - Moderne deploymentserver* i skolene og kommunen som takler Windows 7 og nyere *Deploymentserver er et system som kan distribuere programpakker i et nettverk. Fra små systemoppdateringer til PC-oppsett i sin helhet. 4.4 Integreringsavdelingen TILTAK Økning bosetting Dette forutsetter at de som blir bosatt, blir her i 5 år. Driftsbudsjettet er utarbeidet ut fra følgende forutsetninger: o Hattfjelldal kommune bosetter 18 flyktninger høsten 2013 o Hattfjelldal kommune bosetter fem enslige flyktninger i o Hattfjelldal kommune bosetter fire enslige flyktninger i o Hattfjelldal kommune holder tidligere bosatte flyktninger. To utfordringer finnes i forhold til bosetting fremover: o Først og fremst, at Hattfjelldal kommune klarer å bosette flyktninger permanent. Dette har store økonomiske konsekvenser. o For det andre, en arbeidsplass som er stort nok til å drive bosetting er nødvendig. Det er allerede for lite plass til ansatte i Integreringsavdelingen. Disse økte utgiftene medfører også økte inntekter, som blir budsjettert på finansområdet. Økningen i inntekter blir litt større enn økningen i utgifter. 9

10 4.5 Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen TILTAK Demenskoordinator 0,2 kr ,2 kr kr kr Demensplan BØR Aktivitør (dagaktivitet hjemmeboende demente) 0,4 kr kr Demensplan Lovpålagt Heldøgns spl dekning i sykehjemmet Kreftsykepleier Fysioterapeut hjemmerehabilitering Utvidelse fagspl still Hjemmevaktmester 0,3 kr ,2 Kr ,2 kr ,0 kr kr Ø. hjelp senger og spl Hele døgnet hvis ikke annen løsning; det arbeides med saken interkomm. kr kr kr Statistikk og behov BØR kr kr kr Samhandlings ref styrke oms trappen BØR 0,2 kr kr kr ,3 kr Samh reform KAN Behov Lovpålagt Demenskoordinator er hjemlet i vedtatte demensplanen. Aktivitør følger av plikten til å yte dagtilbud til hjemmeboende demente fra og figurerer i samme plan. Kreftsykepleier ser man behovet for i etterspørselen av bistand, forekomst av kreft og som en faktor som skal hindre sykehusinnleggelser. Fysioterapeut utvides til styrking av omsorgstrappen; eldre lengst mulig hjemme Øyeblikkelig hjelp-plasser blir lovpålagt fra Det trengs 2,0 sykepleiere for å kunne yte dette i Hattfjelldal. Tas med grunnet usikkerhet i valg av løsning ift samarbeide med andre kommuner. Beløpet er stipulert ut fra at man sparer noe på ikke å ha bakvakt lenger. Utvidelsen av fagsykepleier fra 0,8 - til 1,0 grunngis i krav til kunnskap og kvalitet som trengs oppdatert/tilført grunnet større krav jf samhandlingsreformen Hjemmevaktmesterstilling bør opprettes for å styrke dreiningen fra institusjon til hjemmeboende. Lovpålagt praktisk bistand. Samhandlingsreformen betyr tilpassing til at eldre og sykere mennesker forblir i kommunen. Hjelpemiddelteknikker/transportør i NTK kommer i tillegg. 10

11 4.6 Helseavdelingen 2.1. Tabell over behov for endringer i driftsvolumen i forhold til budsjett Ansvar Ansvarsområde Folkehelsekoordinator Økning med 30 % 2.2 Kommentarer til ønskede endringer i planperioden. Folkehelse: Det er behov for å øke folkehelsekoordinatorstillingen for å ivareta alle nye krav fra brukerne, samarbeidspartnerne og kravene i lov og forskrift. Per i dag har kommuneoverlegen hatt denne funksjonen ovenpå alle andre oppgaver, det blir ikke tid til dette viktige folkehelsekoordinator arbeidet. For at samhandlingsreformen inklusive medfinansieringen av 2. linje tjenesten skal lykkes ær det sentralt at vi i Hattfjelldal kommune driver et systematisk folkehelsearbeide både på kort- og på lang sikt. Hattfjelldal kommune mottar per i dag NOK i tilskudd fra Fylkeskommunen til folkehelsekoordinatorstillingen og det er krav om at kommunen må bidra med minimum NOK i egenandel, dette oppfyller vi ikke per i dag. Stillingen må derfor økes med 30 % ellers vil Hattfjelldal kommune miste tilskuddet på NOK / år. (Det er kommunal fysioterapeut som skal overta denne stillingen). Fysioterapi: Fysioterapi. Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Å gi de nødvendige fysioterapitjenester er et kommunalt ansvar og er ytterligere presisert i samhandlingsreformen, i helse- og omsorgstjenesteloven samt i lov om pasientrettigheter. Fra 2013 er driftstilskuddet økt til 160 % og fra 2014 økes det 200 %, dette ligger i økonomiplanen/ budsjettet. Helseavdelingen: Helseavdelingen har behov for å opprettholde høy aktivitet og ønsker fortsatt å gi en like god tjeneste som i 2013, dette for å kunne møte etterspørsel på tjenester, for å kunne gi den nødvendige helsehjelp og for å overholde lov og forskrift. Vi driver rasjonelt og ligger på en nettokostnad per innbyggere på landsgjennomsnittet for legekontoret og for hele helseavdelingen på fylkesgjennomsnittet, dvs langt under Kostra gruppe 6. Å opprettholde en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste er helt også helt avgjørende for at medfinansieringen av 2. linje tjenestene skal bli så liten som mulig. 11

12 4.7 Sosialavdelingen Tiltak Begrunnelse Videreføre styrking av barneverntjenesten (miljøterapeut) ,- 0, ,- 0, ,- 0, ,- 0,5 Videreføring av statlig satsing på kommunalt barnevern BØR I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern i 2012 og 2013 har barneverntjenesten mottatt lønnstilskudd fra Fylkesmannen tilsvarende 0,5 stilling. Vi vet ikke enda om satsingen blir videreført for Når den statlige satsingen er avsluttet må kommunen selv dekke beløpet. For 2013 utgjør tilskuddsbeløpet kr ,-. Det er en forutsetning fra fylkesmannen at kommunen viderefører styrkingen av barnverntjenesten når tilskuddet faller bort. 4.8 NAV-kontoret Innenfor det kommunale området er arbeidet styrt av Lov om sosiale tjenester i NAV. Med utgangspunkt i de tjenester som Hattfjelldal kommune har valgt å legge inn i NAVkontoret, er bemanningen i dag godt tilpasset omfanget av tjenester som skal ytes. De ansatte har god kompetanse. Men ut ifra et økende behov for tjenester innenfor gjeldsrådgivning, håndtering av gjeldsordninger og avtaler om offentlig forvaltning av privat økonomi, ville det styrket kontorets tjenestetilbud hvis en formell utdanning i forhold til temaet kunne prioriteres. De økonomiske rammene i kontoret er i løpet av de siste årene justert for å stå i forhold til faktisk forbruk. Det vil alltid være variasjoner i behovet for økonomisk bistand etter sosialtjenestelovens bestemmelser, og det er vanskelig å forutsi hvordan kommende år vil bli. Med bakgrunn i dagens budsjett sett i forhold til de behov som er i befolkningen pr. dato, kan driftsvolumet videreføres uten økning i rammene. Men siden utbetaling av økonomisk sosialhjelp ut ifra lovteksten skal ytes til personer som trenger slik bistand, kan behovet bli større enn budsjettrammen tilsier, og det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. 12

13 4.9 Hattfjelldal oppvekstsenter TILTAK Ny Giv , , , ,- Elever i 10.klasse skal ha tilbud om ekstra oppfølging siste halvdel av skoleåret. IKT , , , ,- BØR Alle elever på ungdomstrinnet bør ha egen PC. For øvrig må maskinparken generelt oppgraderes. Datalisenser , , , ,- Skolen har inngått en del avtaler de siste årene uten at budsjettet er justert tilsvarende Som en følge av redusert , , , ,- KAN elevtall vil behovet for lærertimer bli redusert. Samtidig blir skolen tilført midler til en lærerstilling øremerket ungdomstrinnet fra dept. de nærmeste fire skoleårene. Netto reduksjon blir dermed ca. en stilling. Nedgang barnetall , , , ,- barnehagen. Barnehagen må starte nedbemanning allerede i høst. Som en følge av nedgang , , , ,- i barnetallet vil inntektene fra foreldrebetaling gå ned. Felles for skolene: Videreutdanning gjennom Udirs ordning, 1 lærer hvert år (30 stp) Ca ,- Inntil ,- Inntil ,- Inntil ,- BØR Det som preger oppvekstsenteret de nærmeste fire årene er : - Behov for oppgradering av datautstyr. - Nedgang i barne/elevtall. Følgene av dette er forsøkt beskrevet i tiltakene ovenfor. 13

14 4.10 Susendal oppvekstsenter Språkassistent i barnehage og skole TILTAK Rekruttere pedagogisk leder i barnehagen (med godkjent utdanning) Utlysninger. Tilskudd til utdanning, eller andre rekrutteringstiltak? 25 % stilling Ca , , , ,- Internett, utbedring (fiber?) Åpen barnehage på onsdager Åpen barnehage en uke mer på sommeren 20 % stilling Ca ,- 10 dagsverk Ca ,-??? BØR Ca ,- Ca ,- Ca ,- KAN Ca ,- Ca ,- Ca ,- KAN Barnetallet i barnehage og skole ser ut til å være stabilt i perioden. Den største utfordringa i så måte er å rekruttere ny pedagogisk leder i barnehagen med godkjent førskolelærerutdanning. Videre vil det være viktig å bibeholde faglærte lærere. Det kommer hvert år barn med russisk/tysk morsmål til barnehagen/skolen. For å kunne gi disse barna tilfredsstillende norskopplæring er det viktig å ha språkassistent i deler av opplæringa. Skolen og barnehagen kan dele på en slik assistent. Det er veldig dårlig internett til oppvekstsenteret. Den svake linja gir store vansker og begrensninger i arbeidet og undervisninga. Bedre bredbånd er helt nødvendig snarest, og fibertilknytning i løpet av planperioden er svært ønskelig. Det er på nytt noen foreldre som ønsker barnehage/sfo på onsdager. Våren 2013 søkte 3 barn om plass i barnehagen på onsdager (herav en med ønske om 100 % plass, altså 5 dager i uka). Noen foreldre har ytret ønske om åpen barnehage en uke til på sommeren. Dette betyr at vi må ha vikarer inn. Utfordringa er avvikling av ferie for ansatte samtidig som vi har forsvarlig drift, en fast må være tilstede. 14

15 4.11 Varntresk oppvekstsenter TILTAK Bemanning til elev med særskilte behov +0,19 Kr ,19 Kr ,19 Kr Bemanning i bhg. Pedagogisk bemanning I barnehagen Økt bemanning, elev med særskilt behov Universell utforming 0,2 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr ,19 Kr Økning fra 4 d/u til 5 d/u??? Bem. avh. Av aldersprofil + 0,2 Kr ca 0,5 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr ,2 Kr ca 0,5 Kr Pålegg fra fylkesmannen Arb.sit. til assistent/ elevens behov?/bør???? Elev blir større, utstyr krever mer plass Elev med særskilt behov begynner i 5. klasse, og går over fra 4 d/ uke til 5 d/ uke. Behov for å øke assistentstilling med 19%. Innført høsten -12 uten økn. i st. hj. Aldersprofilen på barn i barnehagen tilsier at det noen dager i uka må være 2 pers. tilstede. I 2013/ 2014 vil det være behov for ca 0,2 ut over økning i ped. pers. Pedagogisk bemanning i barnehagen er lovpålagt. Ved fylkesmannens tilsyn i 2012 ble det avdekket at VOS har for lite førskolelærer/ pedagogisk leder. For å oppfylle pålegg fra fylkesmannen, kan VOS omdisponere 20 % av eksisterende hjemler, men behøver å øke stillingshjemlene med 20 %. Etter hvert vil det bli behov for å være 2 pers. mer av tiden med eleven. Kartlegging av situasjonen er i gang. Økende behov for tilrettelegging av bygg etter hvert som elev vokser, og trenger større/ annet utstyr. Kan f. eks dreie seg om utvidelse av døråpninger. Vanskelig å spesifisere kostnader p.t. Må beregnes av noen med byggteknisk kompetanse, ved behov Felles for alle skolene: Utdanningsdirektoratet har de siste årene hatt et løp for videreutdanning av lærere der staten betaler leie av vikar (62.000,- per halvår). Kommunen må betale resterende for frikjøp av lærer 37,5 % av stillingen, samt kostnader til reise, opphold og bøker. Hattfjelldal kommune har enda ikke hatt noen med i denne ordningen. Det er ønskelig at vi kan ha med en lærer per år i denne ordningen ut i fra prioriterte kompetansehevingstiltak. Krav om minimumsutdanning i norsk, matematikk og engelsk er 60 studiepoeng i ungdomstrinnet, og det kommer krav om 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet fra og med høsten

16 4.13 Næring teknisk og kultur Tiltak Ikke prioritert Pålegg fra DSB: kursing brannmannskap og befal Brann: Innkjøp personlig verneutstyr Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen 100Bq Ikke kostnadsbereg net H.dal oppvekstsenter: Paviljongen Nytt vent.anlegg, yttertak, nye vinduer, full oppussing Hovedbygg Fasade og nye vinduer mot f.banen. Susendal o.s.: Drenering Oppgradering basseng * Fyranlegg, oppgrad sf.-hus Varntresk o.s.: Utbedring infiltrasjonsgrøft Utbedring tak Drenering uteområde Helse og miljøbygget: Nye vent.kanaler Oppussing innvendig Opprusting kommunale veier Finnmoberget festningsanlegg Bassengheis BØR BØR eller oppover KAN NTK har følgende driftsutfordringer de neste fire årene. Kursing av brannmannskap og befal pålagt av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Midler til innkjøp av personlig verneutstyr. Ressurser til vedlikehold av bygg og eiendom:. 16

17 Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen på 100 Bq. Ikke kostnadsberegnet. Personellressurser ny VA-ingeniør for oppfølging av pålagte investeringer vann og avløp. * Basseng Susendal: To alternativ/løsninger: Minimumsløsning i henhold til forskrift: kr ,- Med overløpsrenne: kr ,- Pluss evt ventilasjon/avfukter kr , Investeringer Trygdeboliger: Erstatte vedovner med varmepumper Sprinkling Direkte brannalarmering Ny GPS Ballbinge Hattfjelldal aktivitetspark Ikke prioritert Varntresk vannverk Dekkes av gebyrer Susendal vannverk Dekkes av gebyrer Hattfjelldal vannverk Dekkes av gebyrer Ledningsnett B-feltet Dekkes av gebyrer Kloakkpumpestasjon Dekkes av gebyrer Restaurering brannstasjon Brannbil Asfaltering komm.veier Avlastningsbolig (nto etter tilsk fra Husbanken) Boligplan Omsorgsboliger 5 demente ved tilbygg/ombygging av trygdeboliger i drift fra 2018 med personell Tall i 2016 er prosjektering. Boligplan BØR 17

18 Følgende investeringer er vedtatt i økonomiplan for Ballbinge Hattfjelldal aktivitetspark Vannverk Følgende investeringer ble foreslått men ikke vedtatt i økonomiplan for Heis bassenget 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK 5.1 Forutsetninger Til grunn for dette plandokumentet ligger økonomiplan Politiske vedtak/føringer Det er noen politiske saker som er vedtatt siste året som får konsekvenser for økonomien fremover/må innarbeides i økonomiplanen. Dette er: Saksnr Beskrivelse KS-086/12 Demensplan for Hattfjelldal og Grane kommune KS-005/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune

19 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL 6.1 Drift B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Politiske styringsorganer 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 30 Sentraladministrasjonen 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 10,1 % 32 Integreringsavdelingen 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 40 PRO-avdelingen 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 33,0 % 41 Helseavdelingen 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 5,4 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 50 Hattfjelldal oppvekstsenter 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 51 Susendal oppvekstsenter 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 52 Varntresk oppvekstsenter 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 60 Næring/Teknisk/Kultur 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % 17,4 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Den prosentvise fordelingen mellom avdelingene er den samme i hele økonomiplanperioden som i budsjett Tall i hele tusen. B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Finans Utgifter Inntekter SUM Politiske styringsorganer Utgifter Inntekter SUM Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter SUM Integreringsavdelingen Utgifter Inntekter SUM PRO-avdelingen Utgifter Inntekter SUM

20 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B Helseavdelingen Utgifter Inntekter SUM NAV/Sosial/Barnevern Utgifter Inntekter SUM Hattfjelldal oppv.senter Utgifter Inntekter SUM Susendal oppvekstsenter Utgifter Inntekter SUM Varntresk oppvekstsenter Utgifter Inntekter SUM Næring/Teknisk/Kultur Utgifter Inntekter SUM Hattfjelldal kommune Utgifter Inntekter SUM

21 6.2 Investering Tall i hele tusen. B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Vann Avløp Ballbinge 252 Ny GPS 150 Avlastningsbolig Omsorgsboliger Avdrag Utgifter Inntekter SUM Finansieringsbehov Totalt investeringer Utgifter Inntekter SUM Finansiering B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Fond 402 Lån SUM Finansieringsbehov Udekket finansieringsbehov Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av låneopptak. 21

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2015-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Vedtatt av kommunestyret 25.06.14 sak 034/14 Telefon: 75

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2016-2019 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Forslag til økonomiplan 2016 2019 Behandles av formannskapet

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2016-2019 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Forslag til økonomiplan 2016 2019 Behandles av formannskapet

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000 2013 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Sum alle valgte tiltak 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Over/underskudd budsjettversjon 0

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2017-2020 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 01.06.16 til

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD 36 pst av kommunene med 44 pst av befolkningen - budsjetterer med et bedre netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015

GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur. Kongsvinger 15. oktober 2015 GLÅMDAL REGIONRÅD: Utredning av kommunestruktur Kongsvinger 15. oktober 2015 Agenda Mandat Beslutningskriterier Analyse av scenarier 0-alternativet En Glåmdalkommune Tre kommuner i Glåmdalen To kommuner

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer