Arkitektkonkurranse om utvikling av Føyka/Elvely i Asker sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitektkonkurranse om utvikling av Føyka/Elvely i Asker sentrum"

Transkript

1 Asker kommune og Asker Skiklubb, i samarbeid med eierne av Elvelykvartalet inviterer til: Arkitektkonkurranse om utvikling av Føyka/Elvely i Asker sentrum K O N K U R R A N S E G R U N N L A G J A N U A R

2 INNHOLD Asker - mulighetenes kommune 1. Innledning 2. Bakgrunn 2.1 Asker kommuneplan Askerelv-visjonen 2.3 Plan- og utviklingsprosess Føyka/Elvely, et samarbeid mellom flere grunneiere Byplankonkurransen inngår i en større planprosess Asker sentrum er Askerbygdas viktigste handelssted, knutepunkt og møteplass. Kommunen har, i tett samarbeid med bl.a. handelsstand, gårdeiere, utbyggere og offentlige aktører, i over 20 år arbeidet målbevisst med utviklingen av sentrum. Dette arbeidet har båret frukter. Vi ser i dag at stadig flere av våre innbyggere bruker sentrum, ikke bare som knutepunkt og handelssted, men også som møteplass, til hygge og hvile, i hverdag og helg. Vi har vektlagt gode utearealer, kulturarenaer og helhetlig arkitektur, i et kompakt sentrum tilrettelagt for handel, service og boliger. Vi er stolte av sentrumsutviklingen og vi vet at den legges merke til. I 2007 ble Asker sentrum tildelt Bymiljøprisen, med mottoet Uten handel dør sentrum. Asker sentrum er et levende sentrum, i en attraktiv kommune, i en region i sterk utvikling. Sentrum ekspanderer, og vi ser nå at selve sentrumskjernen er i ferd med å bli fylt opp. Det desidert største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka/Elvely. Her ligger det et potensial for en vesentlig utvidelse av sentrum. Men Føyka/Elvely er ikke et hvilket som helst område. Føyka framstår i dag som et aktivt idrettsområde, med verdifulle idrettsanlegg og flotte grønne kvaliteter. Det var med blandede følelser vi la det inn i kommuneplanen som utbyggingsområde. Når så er gjort, stilles det tilsvarende krav til at vi skjøtter den videre utvikling av området på en best mulig måte. Da trenger vi gode idéer og gjennomarbeidete planer. Derfor en arkitektkonkurranse. Fra mitt ståsted er det viktig at de nye sentrumsområdene integreres i dagens sentrum, at vi bygger videre på de kvaliteter som framheves i Asker i dag. Ikke minst er de sammenhengende, myldrende utearealene på mange måter limet som binder sentrum sammen. De gode uterom, de spennende gateløp og de korte gangavstander skal også i fremtiden prege sentrum. Vi skal skape nye arenaer for samvær, for hvile, lek og idrett, for alle våre ulike befolkningsgrupper. Universelle, inviterende, gode møteplasser. Samtidig må grønnstrukturen få sin tydelige plass i sentrumsbildet, og fra min tid som leder av Askerelvkomitéen kan jeg ikke underslå mine forventninger til bruken av vassdragene, og da i særdeleshet Askerelva, i bybildet. Jeg har store forhåpninger til konkurransen. Jeg gleder meg til å fordype meg i idéer og forslag. Jeg gleder meg til samarbeidet med Asker Skiklubb og de øvrige grunneierne. Jeg ser frem til spennede meningsbrytninger med de mange som har klare oppfatninger om bruken av denne indrefiléen i Asker. Og ikke minst, jeg gleder meg til Føyka/Elvely en dag står ferdig. Jeg ønsker konkurransedeltakerne lykke til. Asker, januar 2011 Lene Conradi, ordfører 3. Beskrivelse av Asker sentrum og konkurranseområdet 3.1 Historien 3.2 Konkurranseområdet Avgrensning Natur og miljø Eiere Idrett Næring/bolig Bebyggelsesstruktur Trafikk Ytterligere beskrivelse av Asker sentrum 4. Særlige utfordringer 4.1 Føyka/Elvely skal integreres i dagens myldrende fotgjengerstrøk i sentrum 4.2 Føyka/Elvely skal integreres arkitektonisk i dagens sentrum 4.3 Grønnstrukturen skal synes i bybildet 4.4 Sentrum skal inneholde by-funksjoner 4.5 Et særlig fokus på barn og unge 4.6 Innbyggertorget 4.7 Mest mulig aktivitet på idrettsanleggene 4.8 Trafikksystemet skal være allsidig og robust 4.9 Føyka/Elvely skal være økonomisk realiserbar, i ett eller flere byggetrinn 5. Konkurranseprogram 5.1 Program 5.2 Konkurransetekniske opplysninger 6. Vedlegg: 6.1 Kommuneplanen 6.2 Beskrivelse Asker sentrum (tildeling Bymiljøpris) m/begrunnelse 6.3 Askerelv-visjonen 6.4 Kart m/stedsnavn 6.5 Eierstruktur/areal 6.6 Parkeringsnorm 6.7 Skjema arealer/kostnader (Excel) Digitalt kartgrunnlag Terrengmodell Asker sentrum 2 3

3 1. Innledning Asker kommune, Asker Skiklubb, samt de tre grunneierne i Elvely-kvartalet, innbyr i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, til en begrenset arkitektkonkurranse/ byplankonkurranse for Føyka/Elvely i Asker sentrum. Visjon: Tett by - åpen park - idrettsglede Visjonen for Føyka/Elvely indikerer ønsket om å fortsette den urbane byutviklingen i Asker sentrum, basert på den tetthet og vitalitet som ligger i den eksisterende bystrukturen, balansert opp mot behovet for den rause byparken, der askerbøringene kan trekke seg tilbake fra den kommersielle larm, der Askerelva trylles fram, og der Føykas lange tradisjon som arena for aktivitet og idrettsglede videreforedles. Oppgaven går ut på å tilrettelegge for en bymessig utvikling av et område som i dag delvis er bebygget, delvis er preget av store utendørs idrettsarenaer, samt verdifulle grønnstrukturer. Den bebygde del av området er i dag svakt utnyttet, med få urbane kvaliteter. De sentrumsnære deler av området ønskes transformert til en tettere bystruktur. Føyka/Elvely er Asker sentrums viktigste utviklingsområde, med et potensiale for 50% økt gulvflate i sentrum. Området skal framstå som en naturlig del av dagens sentrumskjerne, i tett samspill med dagens sentrum, både i form og funksjon. Området skal tilrettelegges for forretning, service, kultur, rekreasjon, idrett og bolig. Det skal legges særlig vekt på de korte, opplevelsesrike gangforbindelser/strøksgater på tvers av Askerelva. Bebyggelsen skal på gateplan framstå som utadvendt, med spennende butikker, serveringssteder og service. På samme måte som Asker kommune fokuserer på de grønne kvaliteter, og holder fast ved sin bygdeidentitet, er det også ønskelig at Asker sentrum uttrykker denne ballansen mellom de urbane og rurale kvaliteter. Som del av den bymessige utvikling er det ønskelig å sikre rause parkmessige kvaliteter for aktivitet og rekreasjon. De grønne områder skal tilrettelegges for både organisert og uorganisert virksomhet. Begge vassdragene, både Askerelva og Drengsrudbekken, skal hegnes om, synliggjøres i bybildet, og tilgjengeliggjøres. Det forutsettes etablert en aktivitetspark tilrettelagt for alle befolkningsgrupper, inn mot Askerelva. Sentralt i romprogrammet er også ønsket om å bygge en matchareana for elitefotball, en tilhørende treningsbane, samt klubblokaler for Asker Skiklubb. Konkurranseområdet er i Asker sammenheng stort, og utbyggingspotensialet omfattende. I dette landskapet blir det særdeles viktig å ivareta enkeltmennesket, tilrettelegge for de gode, trygge og oversiktlige fellesarenaer, sørge for god tilgjengelighet for myke trafikanter så vel som bevegelseshemmede og andre, og invitere til kulturelt mangfold og nærhet. Tilrettelegging for barn- og unge skal ha et særlig fokus. Samtidig legges rammene for neste generasjon sentrumsutvikling, med de krav til modernitet, infrastruktur, energi og klima som dette medfører. En særlig utfordring ligger i å legge om ringvei-systemet rundt sentrum, ved å fjerne Kirkeveien som går langs Bakerløkka (forplassen til Kulturhuset), og flytte denne over til Føyka, integrert i den nye bydelen. Planene skal gjennomføres. Det er således helt nødvendig å ha gjennomførbarheten, både teknisk, juridisk og økonomisk, for øye ved planleggingen. Dette må dokumenteres, gjennom kostnadsestimater, økonomiske overslag. Området består av en rekke eiendommer, og fem ulike eiere. Asker kommune og Asker Skiklubb har inngått en egen intensjonsavtale der man er enige om at planleggingen av området skal skje uavhengig av eiendomsgrenser mellom eiendommer tilhørende Asker Skiklubb og eiendommer tilhørende Asker kommune. Det er ikke etablert tilsvarende avtaler med de øvrige tre eiere. Planleggingen skal derfor i prinsippet basere seg på løsninger som er gjennomførbare også om eksisterende bygningsmasse på disse eiendommer blir stående. Oppgaven med å utforme Føyka/Elvely er således kompleks. Den krever både følelsesmessig engasjement, analytiske evner og realkompetanse. Vi ønsker problemstillingene bredt belyst, med alternative løsninger. Dette tilsier behovet for en arkitektkonkurranse. Samtidig er det nødvendig med en faglig bred tilnærming til oppgaven, der både arkitektur/byplan/ landskap, trafikk, infrastruktur/teknologi, økonomi/gjennomførbarhet blir belyst. Dette krever at konkurransedeltakerne besitter en sammensatt fagkompetanse. Det har derfor fra innbyders side vært ønskelig å kunne prekvalifisere konkurransedeltakerne. Man har derfor funnet det hensiktsmessig å innby til en begrenset arkitektkonkurranse/byplankonkurranse. Basert på de innkomne konkurranseforslagene vil det, parallelt med den formelle juryering, bli tilrettelagt for en offentlig debatt omkring forslagene og den videre utvikling av Føyka/ Elvely. Denne debatt vil naturligvis ikke være en del av juryeringen i konkurransen, men den vil åpenbart være del av grunnlaget for Asker-samfunnets videre planleggingsprosess på Føyka/Elvely, som igjen vil danne premisser for det senere reguleringsplanarbeidet. Konkurranseforslagene må således presenteres på en måte som gjør disse lett tilgjengelige for publikum. Av denne grunn er det også ønskelig at presentasjonene blir mest mulig likeverdige, noe bl.a. et felles modellgrunnlag skal bidra til. De fem grunneierne har inngått en felles planleggingsavtale. I denne avtalen heter det at man skal gjennomføre en arkitektkonkurranse, der vinneren får første rett til å forhandle fram en avtale om utarbeidelse av en helhetsplan for Føyka/Elvely, samt påfølgende reguleringsplan. Helhetsplanen vil bli utviklet med basis i idéene som framkommer gjennom konkurransen. Visjon: Tett by Åpen park Idrettsglede 4 5

4 2. Bakgrunn Asker kommune ligger midt i mellom Oslo og Drammen. Kommunen har innbyggere, hvorav rundt 3000 bor i kort gangavstand til sentrum, og ca. 600 mennesker bor i sentrumskjernen. Det er arbeidsplasser i Asker kommune. I Asker sentrum øker antall arbeidsplasser, og i dag finner vi rundt 5000 her. Asker er et viktig knutepunkt. Asker stasjon er landets 6. mest trafikerte jernbanestasjon. Årlig reiser over 2,3 mill. jernbanepassasjerer til/fra Asker. 2.1 Asker kommuneplan Kommuneplanen har definert følgende målsetting for Asker sentrum og Føyka/Elvely: Asker sentrum skal utvikles videre som et bymessig midtpunkt med gode kollektiv-forbindelser og et variert serviceog kulturtilbud. I sentrumskjernen og nær stasjonen reserveres arealer for arbeids- og kundeintensive virksomheter. Asker sentrum skal være en konsentrert bystruktur basert på kollektivknutepunktet, handels- og servicevirksomhet, kulturaktivitet, rekreasjon og uformelle møteplasser. Det skal legges vekt på gode, sammenhengende og opplevelsesrike utemiljøer, korte gangavstander, historisk forankring og identitet i den videre sentrumsutviklingen. Føykaområdet og Elvelykvartalet forutsettes integrert i sentrumskjernen. Føyka skal primært være en arena for idrett og lek, og områdets parkmessige karakter skal videreutvikles. Det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for hele området som skal ivareta følgende funksjoner: Aktivitespark på deler av grusbaneområdet Matcharena for fotball m.m. og en fullverdig kunstgressbane i tillegg En ringveiforbindelse rundt sentrum Grønnstrukturen, langs vassdragene og sør-vest gjennom området Ny sentrumsbebyggelse i østre del (utvidelse av dagens sentrum) Et stort parkeringsanlegg som skal fungere som innfartsparkering fra vest på dagtid Det vises for øvrig til vedlegg 6.1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen markerer at Føyka og Elvely forutsettes regulert samlet. 2.2 Askerelv-visjonen I 2004 utarbeidet Askerelvkomiteen en visjon for Askerelva gjennom Asker sentrum. Visjonen som er faglig avklart med vernemyndighetene, er politisk forankret i Asker, og forutsettes lagt til grunn ved videre planlegging og utvikling. Her anbefales en kultivert utvikling av elverommet gjennom sentrum. Sentrale elementer i visjonen er ønsket om å etablere terskler i elva for å synliggjøre denne, legge om den del av Kirkeveien som ligger parallelt med elva, slik at det oppnås direkte kontakt mellom elva og Bakerløkka, etablere en bryggefront langs elva i Elvely kvartalet, og åpne Drengsrudbekken inn mot Askerelva. Det vises forøvrig til vedlegg 6.3. Asker sentrum med en kompakt kjerne Innen sentrumskjernen skal bebyggelsen i sin arkitektur og skala søkes tilpasset en helhetlig ramme, bl.a. i forhold til høyder og materialbruk. På gateplan skal bebyggelsen inneholde utadvendte, publikumsrettede virksomheter som kan berike og vitalisere fortau og plasser. Rådhusparken, Askerelva og Føyka utgjør de viktigste grønne områder, men grønnstrukturen trekkes videre inn i gater og på torg. Askerelva skal foredles som den blå-grønne streng gjennom sentrumskjernen. Myke trafikanter prioriteres i sentrumskjernen, biltrafikk og parkeringsanlegg legges primært utenom. Illustrasjon av Askerelv-visjonen, utarbeidet av Østengen og Bergo Landskapsarkitekter 6 7

5 2.3 Plan- og utviklingsprosess Føyka/Elvely, et samarbeid mellom flere grunneiere Føyka/Elvely består av en rekke eiendommer, og 5 grunneiere. På Føyka eier Asker Skiklubb og Asker kommune hver sin halvdel. På Elvely eier tre private gårdeiere hver sin bebygde eiendom, i tillegg til Asker kommune som eier gate- og parkeringsarealer. Det er inngått en intensjonsavtale mellom Asker kommune og Asker Skiklubb der man gjensidig går inn for å utvikle sine eiendommer på Føyka i henhold til kommuneplanens premisser. Det er også inngått en planleggingsavtale, mellom alle de fem grunneierne, som definerer planleggingsprosessen fram til regulering. År Fase Oppgave Parter Arkitektkonkurransen inngår i en større planprosess Planleggingen vil skje i tre faser, arkitektkonkurranse, helhetsplanen og reguleringsplanen Når arkitektkonkurransen er gjennomført, og en vinner kåret, vil vinneren bli tilbudt oppdraget med utarbeidelse av helhetsplanen og reguleringsplan frem til 1. gangs behandling. Nedenfor er vist en overordnet fremdriftsplan for utviklingen av Føyka og Elvely Innledende avtaler INTENSJONSAVTALE Asker kommune Asker skiklubb Planleggingsavtale Asker kommune Asker skiklubb Øvrige gårdeiere 2011 Planlegging Arkitektkonkurranse Asker kommune Asker skiklubb Øvrige gårdeiere Eksternt sekretariat 3. Beskrivelse av Asker sentrum og konkurranseområdet Føyka og plassen Fossli ved Drengsrudbekken Historien Fra gammelt av var områdene langs Askerelva relativt vasstrukken mark der Askerelva gjennom tidene har meandrert, og skiftet leie i landskapet. Drengsrudbekken kommer fra Drengsrudvannene i vest, og renner ut i Askerelva midt i dagens sentrum. Områdene nord for Drengsrudbekken lå tidligere under Østre Asker gård, områdene sør for Drengsrudbekken lå under Fusdal gård. Plassen Hagaløkka (også benevnt Fusdalhagan), ble skilt ut fra Fusdal. Gårdstunet lå der Lenkenbygget nå ligger, helt fram til 1970-årene. Elvely ble bygget ut med moderne forretningsbygg i årene, basert på reguleringsplanen for Asker sentrum av Ferdselsårer har fra uminnelige tider krysset Føyka/Elvelyområdet flere steder langs elva. Den gamle kirkeveien fra Askerbørskogen kom over Borgenåsen fra sørvest. Sølvveien fra Kongsberg til Christiania sto ferdig i 1677, og er identisk med Gamle Drammensvei. Sølvveien krysset elva ved Asker bru, og brattbakken videre vestover heter Askerbrubakken. Den nye Drammensveien, i dag Bankveien/Kirkeveien, sto ferdig vestover fra Asker sentrum i 1910, jfr. bildet fra Hagaløkka gård og Asker sentrum. E-18 sto ferdig forbi Asker sentrum i 1962, mens ringveisystemet rundt sentrum, med Kirkeveien langs elva og Lenken-brua i sør, ble ferdigstilt i siste halvdel av 70-årene. Føyka ble ervervet av Asker Skiklubb i 1923, og grusbanen ned mot Askerelva sto ferdig i Etter krigen kjøpte skiklubben ytterligere areal av Østre Asker gård, og stadion sto klar med gressbane i I 50-årene spilte Asker Skiklubb i 1. divisjon, og det har vært opp til 7000 tilskuere på Føyka. Tidlig i 60-årene ønsket lokale ildsjeler å etablere Askerparken i den øvre del av Føyka-området. Flott bru ble anlagt over Drengsrudbekken, men der stoppet også dette prosjektet. Føyka-anlegget er senere opprustet/utvidet en rekke ganger. Den siste tilveksten var kunstgressbanen som sto ferdig like over 1000-årsskiftet. Nå skal denne midlertidig utbedres for 1. divisjonsspill. Helhetsplan Asker kommune Asker skiklubb Øvrige gårdeiere Hagaløkka gård og Asker sentrum Referansegrupper: Myndigheter Organisasjoner 2013 Regulering 2014 Oppfølging Utbyggingsavtaler Asker kommune Asker skiklubb Gårdeiere 2015 Finansiering Asker kommune Asker skiklubb Gårdeiere 2016 Salg Gjennomføring Anleggsarbeider på Føyka 1948 Fotballkamp tidlig i 50-årene 8 9

6 3.2 KONKURRANSEOMRÅDET Avgrensing Konkurranseområdet avgrenses i nord av Gamle Drammensvei og boligbebyggelsen langs denne, i vest av boligområdet Nedre Askerhagen, mot syd av Drammensveien ( Lenken ) og mot øst av Kirkeveien. Samlet areal er ca 120 da inkludert veigrunn. Mot sydøst deles området i to av Kirkeveien. Grønnstruktur/park Asker sentrum har en grønn lunge i form av rådhusparken på østsiden av elven, men har ingen gode parkområder på vestsiden av elven. I dag er den store grusbanen langs vestre elveside i bruk som et allsidig aktivitetsområde. Fotballbaner for yngre lag, skøytebane om vinteren og sandvolleyballbaner, er faste aktivitetsflater. Det er også her sirkus eller tivoli leier seg plass i Asker. En del av det grå arealet brukes til juletresalg. For øvrig er det en grønn ramme rundt dagens fotballbaner (matcharena gress, kunstgressbane, gressbane), som gjør at Askerparken kan være et legalt navn på hele baneområdet, men disse grønne områdene ligger for langt fra sentrumskjernen og har en for smal og langstrakt form til å kunne fungere som bypark. Det er også en joggesti rundt ytterområdene i Askerparken, som er på ca 1,0 km. Denne går over gressletter og i skogen langs Drengsrudbekken Natur og miljø Landskap Asker sentrum ligger i et skålformet landskap som skjæres gjennom av Askerelva i nord-sørgående retning. Føykaområdet begynner nede ved elven og strekker seg vestover gjennom en slak stigning opp mot Oreholtkrysset/ Solbråveien. Langs området på nordsiden er en markant skråning opp mot ryggen der Gamle Drammensvei og Dælitoppen ligger. I sør ligger Drengsrudbekken som en grønn oase langs området og markerer områdets vest-øst (øst-nordøst) gående hovedretning. Varierende bebyggelse, med villaer i øst og nord og forretningsbebyggelse i 2-5 etasjer i øst og sør, omkranser og definerer det åpne landskapsrommet der fotballbanene ligger og ansees som dagens Føyka. Vassdrag Askerelva og Drengsrudbekken renner gjennom Asker sentrum som viktige biologiske elementer. Som byformingselementer er de neglisjert, men har et stort potensiale. Hovedelva er på den aktuelle strekningen delvis lite tilgjengelig, og er preget av mindre utfyllinger, spuntvegger, løse kabler, få krysningspunkter for gående. Elva framstår lite tiltalende med svært varierende vannføring. Drengsrudbekken har i dette området bredere naturområder omkring seg, noe som har hindret den fra å være en bakside elv. Den har også noen fine fossefall og både sti og gangvei langs sidene. Den er imidlertid lagt i rør der den renner ut i hovedelva og har en anonym tilværelse. Det går fisk i elvene og det er også registrert elvemusling i området - som er en truet art

7 3.2.3 Eiere Konkurranseområdet består noen store og mange små eiendommer. Mesteparten av arealet, ca 93 %, eies av to grunneiere, Asker Skiklubb med ca 35 % og Asker kommune med ca 58%. Resten, ca 7 % eies av tre grunneiere: Elvely AS, Kirkeveien 226 ANS og Lenken Sameie. Sistnevnte eiendom er seksjonert og har til sammen 33 eiere. En detaljert oversikt over eierstruktur finnes i vedlegg Næring/bolig Trekanten som avgrenses av Kirkeveien, Lenken og Askerelva består hovedsakelig av næringseiendommer med bebyggelse som omfatter forretninger, kontorer og boliger. I tillegg eier Asker kommune en parkeringsplass og et mindre bygg som benyttes som varmestue og kontorer for uteseksjonen. Samlet areal utgjør ca 15 da. Eier Kategori Areal m2 % Anmerking Føyka Asker Skiklubb Idrett/klubbhus/parkering % Asker kommunse Idrett/parkering/veigrunn/ elv % Sum % Elvely Elvely AS Kontor/forretning/bolig % 2-4 etasjer Kirkeveien 226 ANS Kontor/forretning/bolig % 2-3 etasjer Lenken Sameie Kontor/bolig % 4 etasjer (seksjonert - 33 eiere) + u/etasje Asker kommune Kontor/parkering/vei/elv % Varmestua Sum % Idrett Størstedelen av området (nord for Lenken/Kirkeveien) består av idrettsanlegg og friområder samt klubbhus for Asker Skiklubb. Det er også flere opparbeidede parkeringsplasser her. Samlet areal er ca 103 da. Drengsrudbekken renner gjennom friområdet langs Lenken. Området eies av Asker Skiklubb og Asker kommune med ca 50% hver Bebyggelsesstruktur Dagens bebyggelse i Asker sentrum øst for Askerelva har en bymessig struktur med gater og kvartaler og utstrakt bruk av tegl i fasader. Byggehøyden er gjennomgående 4 5 etasjer. Bebyggelsen i Elvelykvartalet er mer oppløst og materialbruken varierer med bruk at tegl, metallplater og tre. Byggehøyden er fra 2 til 5 etasjer

8 Kirkeveien etg + u.etg Kontorbygg Fasade mot Lenken Tegl/fasadeplater Trafikk E18 er den største trafikale utfordring både i Asker kommune, og i Asker sentrum. I Oslopakke 3 ( ) er det avsatt midler til oppgradering av E18 forbi Asker kommune Det er utarbeidet en konseptstudie for E-18 forbi Asker sentrum (2009) som viser at tunnel forbi sentrum kan frigjøre store areal til bolig- og næringsbebyggelse et steinkast fra kollektivknutepunktet. En slik knutepunktutvikling vil gi mindre behov for persontransport, da bolig og arbeidsplasser legges i gangavstand til både buss og tog. Omleggingen av E-18 vil i liten grad berøre utviklingen av Føyka/Elvely. Kirkeveien etg + u.etg Kombinert kontor Og forretningsbygg Fasade mot Kirkeveien Tegl/fasadeplater Kirkeveien etasjer Kombinert forretningsog boligbygg Fasade mot Kirkeveien Fasadeplater Kirkeveien etasjer Kombinert kontor og forretningsbygg Asker sentrum og Asker stasjon 2009 Fasade mot Elveplassen parkering Fasadeplater Kirkeveien etasjer Elveplassen med Varmestua og kontorer for uteseksjonen Asker sentrum skal videreutvikles med et kollektivtrafikkvennlig utbyggingsmønster. Det skal etableres gode koplinger mellom jernbanestasjonen, busstopp og innfartsparkering. Det skal tilrettelegges for rask og god atkomst for gående og syklende fra alle store boligområder rundt Asker sentrum til Asker stasjon. Sykkel Sykkeltilbudet i regionen består i dag stort sett av gangog sykkelveier, få separate anlegg er etablert. Det er også varierende standard, enkelte sterkninger preges av dårlig kontinuitet og mange kryssinger, mens andre strekninger fungerer bra. Gjennom Asker sentrum er ikke tilretteleggingen tilfredsstillende. Asker kommune har sykkelby-status og har et uttalt ønske om å satse på stadig bedre tilrettelegging for syklende. Parkering i sentrum Det er flere private parkeringshus i Asker sentrum, og parkeringsdekning for handlende og besøkende anses som bra. Til sammen er det ca 2000 avgiftsbelagte åpne parkeringsplasser. Disse benyttes primært av handlende, men en del parkeringsanlegg er også tilrettelagt for pendlere. Jernbaneverket tilbyr i tillegg 1000 gratis plasser til reisende med månedsbillett. For øvrig finnes reserverte parkeringsplasser for næringsliv, samt reservert beboerparkering. Asker kommune har nylig vedtatt ny parkeringsnormal, hvor det legges opp til begrenset parkering for næring nær kollektivknutepunkt, jfr. vedlegg

9 Støy Trafikken på E18, med årsdøgntrafikk kjøretøy, gir store støyproblemer i Asker sentrum. Støyberegning fra 2008 viser at Føyka-området ligger i rød og gul sone. Gul sone er en vurderingssone i forhold til etablering av såkalt støyfølsom bebyggelse (bolig, skole, helseinstitusjoner etc). Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn for planlegging av Føyka-utviklingen. Det er et overordnet mål at støysituasjonen skal forbedres, noe som kan skje gjennom gunstig plassering av bebyggelse i forhold til støykilden og riktig terrengforming Ytterligere beskrivelse av Asker sentrum Det vises til vedlegg 6.2, Beskrivelse Asker sentrum (tildeling Bymiljøpris) m/begrunnelse. 4. Særlige utfordringer Føyka og Elvely utgjør Asker sentrums utviklingsområde de neste år. Føyka/Elvely skal framstå som en levende, integrert bydel, med tydelige urbane kvaliteter, blandet arealbruk, utadvendte fasader, intime og vitale gater og byrom som sikrer god nærhet mellom det gamle sentrum øst for Askerelva, og det nye sentrum vest for elva. 4.1 Føyka/Elvely skal integreres i dagens myldrende fotgjengerstrøk i sentrum En særlig utfordring vil være å sikre nettopp kontakten og nærheten for myke trafikanter på tvers av Askerelva. Det er forutsatt at Kirkeveien skal fjernes som barriere mellom Bakerløkka og elva, nettopp for å bidra til en mer helhetlig bystruktur øst-vest. Gate- og uteromsstrukturen på Føyka/Elvely skal framstå som del av den helhetlige gate-/uteromsstrukturen i sentrum. Bakerløkka skal knyttes funksjonelt sammen med den planlagte aktivitetsparken vest for elva, uten at de to parkområdene av den grunn skal framstå som likeartede i karakter og bruk. Torvveien og Bankveien er viktige bygater som vil knytte Føyka/Elvely til jernbanestasjon og kollektivterminal. På sikt vil parkeringsanlegget som i dag fyller gateplanet i Vinkelgården (langs nordsiden av Torvveien), bli konvertert til forretning, noe som vil bidra at også denne gaten innlemmes i strøksgate-systemet. De ulike fotgjengerforbindelser skal framstå som attraktive, opplevelsesrike, hensiktsmessige, og uten vesentlige barrierer. 4.2 Føyka/Elvely skal integreres arkitektonisk i dagens sentrum De siste 20 år er det lagt ned en betydelig innsats for at Asker sentrum i sitt visuelle/ arkitektoniske uttrykk skal framstå med en helhetlig bystruktur. Det har vært stilt krav til ens byggehøyder, 4 etasjer samt inntrukket 5.etasje. Det har vært stilt krav til en gjennomgående materialbruk i fasader; tegl. Det har vært gitt tydelige føringer for hvilke bygninger som ønskes eksponert i bylandskapet, og hvilke som ikke ønskes eksponert, ut ifra et resonnement knyttet til bebyggelsens særlige innhold eller beliggenhet. Det har også vært lagt føringer for utforming av utearealer, gjennom ens bruk av belegg, utemøbler, armaturer og vegetasjon. Det forutsettes at den nye bydelen på Føyka/Elvely avspeiler disse arkitektoniske virkemidler, slik at sentrum fortsatt vil framstå med en tydelig, helhetlig arkitektonisk identitet. Dette er ikke til hinder for arkitektonisk framheving av bygninger eller anlegg med en særlig funksjon eller beliggenhet, slik som for eksempel et aktivitetshus for ungdom, eller matcharenaen for fotball. 4.3 Grønnstrukturen skal synes i bybildet Føyka består i dag av store idrettsarenaer, frodige grønne arealer og lokalt viktige vassdrag. Slike kvaliteter skal ivaretas i byplanen. Ballansen mellom de bebygde og de grønne områder vil være avgjørende for Asker sentrums framtidige karakter. Det er forutsatt opprettholdt en åpen siktakse fra Bakerløkka og vestover gjennom Føyka-området. Denne må integreres i bystrukturen. Ved siden av de konkrete idrettsarenaene, matcharenaen og treningsbanen, skal det etableres en bypark/aktivitetspark på grusbaneområdet inn mot Askerelva. Ved siden av mer rekreativ tilrettelegging, med hageanlegg, turveier og benker, skal det tilrettelegges for uorganisert aktivitet rettet mot barn og unge. Et begrenset areal, min. 7 daa, tilsier en gjerrig arealdisponering. En åpen flate som bl.a. kan benyttes til ulike former for ballspill, og som kan islegges vinterstid, er ønskelig. For tiden er sandvolleyballbanene og skate-rampen flittig benyttet på Føyka. Aktivitetsparken kan også være arena for annen areal krevende aktivitet som f.eks messer, marked, utendørs utstillinger og lignende. En særlig utfordring ligger i å dimensjonere og utforme aktivitetsparken, bla slik at samspillet med nabo skapet, tilliggende bebyggelse og aktiviteter oppleves som positivt. Askerelva og Drengsrudbekken forutsettes integrert i Asker sentrum, i henhold til Askerelv-visjonen (vedlegg 6.3). Det er ønskelig å gjenåpne Drengsrudbekken i det nederste partiet, inn mot Askerelva. Askerparken, den vestligste del av Føyka-området, forutsettes istandsatt som et attraktivt park-/rekreasjons-/idrettsområde, der den gamle Askerpark-brua igjen kommer til heder og verdighet. Støykart Asker sentrum, basert på konseptstudien for ny E-18 forbi Asker sentrum, alternativet med E-18 i dagens trasé

10 4.4 Sentrum skal inneholde by-funksjoner Sentrumskjernen i Asker, inklusive Føyka/Elvely, skal fylles med by-funksjoner. I dette ligger at sentrumskjernen først og fremst skal være en arena for handel, service, kultur og opplevelse. Gateplan i all bebyggelse skal tilrettelegges for utadvendt handel og service. Det skal i prinsippet ikke etablerers tette fasader ut mot fortau. Der det av terrengmessige, eller andre årsaker, oppstår store, fasadefri lokaler, kan det tilrettelegges for større butikklokaler. Dette kan være svært aktuelt for eksempel i tilknytning til matcharenaen for fotball. Spesielt skal det vurderes næringsarealer under matcharenaen. Servering samles rundt viktige plasser og uterom, med gode klimatiske forhold. I annen etasje og etasjene derover vil det kunne tilrettelegges for kontorvirksomheter og boliger. Boliger lokaliseres til områder med gode bomiljøkvaliteter. Kontorvirksomhetene forutsettes fortrinnsvis å tilhøre gruppen service-/publikumsrettede virksomheter. Boligtilbudet skal være variert, med leiligheter av ulik størrelse. I tilknytning til matcharenaen skal det tilrettelegges for et hotell med konferansefasiliteter. 4.5 Et særlig fokus på barn og unge Føyka har historisk vært en arena for barn og unge. Denne tradisjonen skal ivaretas, gjennom de ulike idrettsligge anlegg og aktiviteter, men også gjennom nye, annerledes, og til dels ikke-organiserte aktiviteter. Aktivitetsparken skal være en møteplass for barn og unge, en arena for uorganisert lek og fysisk aktivitet, jfr. pkt 4.3 over. I tillegg skal det skapes fysiske/sosiale møteplasser også for dem som ikke er fysisk og idrettslig aktive. Det kan tilrettelegges for både innendørs og utendørs samlingssteder, der barn og unge kan utfolde seg innen ulike former for kultur, hobby, lek. I direkte tilknytning til aktivitetspark og matcharena bør det således settes av et romslig, klimaskjermet aktivitetslokale som kan ivareta stadig skiftende behov. 4.8 Trafikksystemet skal være allsidig og robust Det skal opprettholdes et ringveisystem rundt Asker sentrum. Ringveisystemet skal tilrettelegges for buss, bil og sykkel. Det skal legges særlig vekt på god busstilgjengelighet inn til kollektivterminalen, samt god sykkeltilgjengelighet for transportsyklister til og forbi Asker sentrum. Et parti av dette ringveisystemet skal legges over Føyka/Elvely og vil samtidig betjene dette området. Ringveisystemet skal gis en gatekarakter. Det kan vurderes om deler av veisystemet skal legges i tunnel/kulvert. Utforming av kryssene i ringveisystemet er særlig utfordrende, ikke minst krysset Kirkeveien/Semsveien/Gml. Drammensvei. Her har det opp gjennom årene vært foreslått mange ulike kryssløsninger. 4.7 Mest mulig aktivitet på idrettsanleggene Matcharenaen skal lokaliseres og utformes slik at den kan kombineres med annen bruk enn fotball. Det kan være annen idrettsaktivitet, og det kan være andre kulturarrangementer, messer etc. Det vurderes om Asker kommune skal opprette en spesialskoleenhet for ungdomsskoletrinnet på Føyka. Slik enhet forutsettes i all hovedsak integrert i den rom- og arenastruktur som allerede er definert for konkurranseområdet, men tiltaket for sterker behovet for samlokalisering av aktivitetspark, aktivitetslokaler og idrettsanlegg. Gjennomføringen av idrettsanleggene, med matcharena og treningsbane, har i kommuneplanen vært basert på at friidrettsfunksjonene måtte flyttes ut av Føyka-området. Det er imidlertid ønskelig å beholde også disse på Føyka. Det skal derfor vurderes om dette vil være mulig/hensiktsmessig. Det kan være aktuelt å fordele fridrettsgrener til ulike lokalisasjoner, både innenfor og utenfor Føyka. Parkering skal fortrinnsvis skje i parkeringskjellere. Her forutsettes kommunens parkeringsnorm ivaretatt. I tillegg skal det etableres et innfartsparkeringstilbud på Føyka (under bakken), i størrelse 1000 biloppstillingsplasser. Det skal vurderes om innfartsparkering kan kombineres med arenaparkering tilknyttet idrettsanleggene og parkering til handelsvirksomhetene. Atkomst til de større parkeringsanleggene bør skje mest mulig direkte fra det overordnede veisystemet. Likeledes må spørsmålet om varemottak vies særlig oppmerksomhet, da slike anlegg ikke ønskes i bygatene. 4.6 Innbyggertorget Ungdommens uformelle samlingssted skal også være møteplass for alle generasjoner askerbøring. Et sted å se og bli sett, et sted å dele og motta informasjon i alle former, et sted å stille ut, skape noe, aktivisere seg selv og andre. Et sted med takhøyde i dobbel forstand, et sted som skal bidra til å forme morgendagens Asker. Dette stedet bør være et lokale som skal samspille med, og kunne benyttes som del av, både aktivitesparken inn mot Askerelva, og matcharenaen/idrettsarenaen

11 4.9 Føyka/Elvely skal være økonomisk realiserbar, i ett eller flere byggetrinn Konkurranseområdet består av ulike, selvstendige grunneiere/ gårdeiere. Asker kommune og Asker Skiklubb har gjennom en egen avtale lagt sine eiendommer i en felles pott, og partene er enige om at en framtidig byplan kan utvikles uavhengig av eiendomsgrenser mellom kommunens og skiklubbens eiendommer. De tre øvrige grunneiere/gårdeiere, alle lokalisert til Elvely, er ikke tilknyttet en slik avtale, og en framtidig byplan må ta hensyn til at eksisterende bygningsmasse på disse eiendommer må kunne bli stående i overskuelig framtid. Planene for Føyka/Elvely må derfor kunne gjennomføres trinnvis. Det må være en logisk sammenheng mellom det enkelte byggetrinn og behovet for infrastruktur knyttet til det enkelte byggetrinn. Det forventes fra konkurransearrangør at realisering av tomteverdier skal gi grunnlag for gjennomføring av planene beskrevet i avsnitt 5. Av denne grunn er det nødvendig at man i utviklingen av planforslagene har et aktivt forhold til kostnadssiden for gjennomføring av utbyggingen. Det er nødvendig at konkurransedeltakerne gjennom kostnadsoverslag og analyser synliggjør sammenhengen mellom utgiftssiden og inntektssiden i prosjektet, basert på dagens enhetspriser. Analysene må synliggjøre to aktuelle utbyggingsscenarioer; 1. kun Asker kommune/asker Skiklubbs eiendommer utvikles samtidig, 2. alt utvikles samtidig. Dersom utgifts-/inntektssiden ikke er i ballanse, skal forslagsstillerne foreslå tiltak for å bedre ballansen. Det legges ved et skjema for en egen areal og kostnadsoppgave, jfr. vedlegg Konkurranseprogram Det vises til visjonen i kapittel 1, samt kapittel 4, særlige utfordringer, hvor premissene for utvikling av Føyka/Elvely er beskrevet mer utdypende. Visjonen og de særlige utfordringer skal gi en bredere forståelse av oppgaven. Dersom det i konkurransegrunnlaget for øvrig gis opplysninger som kan tolkes som motsetningsfylte, gjeleder kapittel 5 foran resten av dokumentet. 5.1 PROGRAM Konkurranseområdet Avgrensningen av konkurranseområdet er Drammensveien i sør, eksisterende boligbebyggelse mot vest og nord og Kirkeveien i øst slik området er vist på kommuneplanens arealkart Kfr. vedlagte kart med områdeavgrensning og dagens eiendomsgrenser Asker sentrum i dag Asker sentrum har i løpet av de siste årene gjennomgått en formidabel utvikling. Fra å være et trafikknutepunkt med spredt nærings- og boligbebyggelse, har det endret seg til et konsentrert sentrum med bymessig struktur; et velfungerende homogent område for handel, offentlig og privat service med mange publikumsrettede virksomheter på gateplan, og rundt 500 boliger. Asker sentrum er et viktig trafikkalt knutepunkt for både vei og bane. Riksvei 167, Røykenveien, møter E-18 og Spikkestadbanen møter Drammensbanen på Asker stasjon. Røykenveien og E-18 er belastet med svært stor rushtrafikk. Både morgen og ettermiddag, fra mandag til torsdag, opplever vi lange, stillestående bilkøer. Det foreligger ikke konkrete planer for vesentlig omlegging eller utvidelse av veinettet i de nærmeste årene. Når dobbeltsporet er ferdig utbygget, vil reisetiden til Oslo S bli forkortet til 20 min. Gjennom hyppigere avganger og raskere tog, samt en bevisst knutepunktsutvikling i hele regionen, håper man på sikt å overføre langt mer av arbeidsreisene over på buss og tog, og på den måten avlaste hovedveinettet i rushtiden Politiske rammer I gjeldende kommuneplan for Asker er det vedtatt følgende som rammer for utviklingen av Asker sentrum og Føyka-områet: Asker sentrum skal være en konsentrert bystruktur basert på kollektivknutepunktet, handels- og servicevirksomhet, kulturaktivitet, rekreasjon og uformelle møteplasser. Det skal legges vekt på gode, sammenhengende og opplevelsesrike utemiljøer,korte gangavstander, historisk forankring og identitet i den videre sentrumsutviklingen. Arkitektur og skala skal baseres på dagens sentrum. Boliger og ikke publikumsrettet næring skal ikke ligge på gateplan. Askerelva og rådhusparken skal videreforedles som grønnstrukturer gjennom sentrumskjernen. Føykaområdet og Elvelykvartalet forutsettes integrert i sentrumskjernen. Føyka skal primært være en arena for idrett og lek, og områdets parkmessige karakter skal videreutvikles. Det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for hele området som skal ivareta følgende funksjoner: Aktivitetspark på deler av grusbaneområdet Matcharena for fotball m.m. og en fullverdig kunstgressbane i tillegg En ringveiforbindelse rundt sentrum Grønnstrukturen, langs vassdragene og øst-vest gjennom området Ny sentrumsbebyggelse i østre del (utvidelse av dagens sentrum) Et stort, fleksibelt parkeringsanlegg som skal fungere som innfartsparkering fra vest på dagtid, kundeparkering og arenaparkering for bla. de store idrettsarenaene. Det er i kommuneplanen antydet et anlegg med opp mot 1000 plasser

12 Konkurranseprogram forts. Konkurranseprogram forts Aktivitetspark og innbyggertorg Aktivitetsparken tenkes plassert vis a vis Bakerløkka på vest siden av Askerelva, hvor det i dag er grusbaner for fotball. Parken skal ha forskjellige bruksmuligheter, og være en helårsog heldøgnspark, et åpent sted å være for uorganisert aktivitet, og det kan tenkes flg. innhold: Parkmessig opparbeidet uteareal, med trær, gressplener, blomster, busker. Ny bro for fotgjengere over Askerelva. Aktivitetstilbud for barn og unge, som skateboard, sandvolleyball, streetbasket, frisbee, etc. En isflate for vinterbruk. Areal for messer, marked, utendørs utstillinger, arrangementer etc. Gangstier med sittebenker. Gjennomgående gang- og sykkelveier nord- sør langs Askerelva, langs Gml. Drammensvei i nord, langs Kirkeveien i sør, og gjennom parkområdet, fra Bakerløkka og videre inn mot Idrettsparken. Parken skal ha en minstestørrelse på 7 daa sammenhengende areal vest for Askerelva. Deltagerne står fritt til å innpasse bygninger eller konstruksjoner som kan støtte de aktivitetene som er planlagt i parken. Det er et ønske at aktivitetsparken og idrettsanleggene i størst mulig grad framstår som et integrert område som reduserer skillet mellom organisert og uorganisert aktivitet. Det må legges stor vekt på forbindelsen mellom Bakerløkka og aktivitetsparken. Et viktig element blir i den forbindelse utnyttelsen av frigjort veigrunn etter at Kirkeveien er lagt om. I tilknytning til aktivitetsparken skal det etableres et større aktivitetsrom for askerbøringer i alle aldre, et innbyggertorg. Lokalet må kunne benyttes i direkte samspill både med aktivitetsparken, og i samspill med idrettsanleggene/matcharenaen. Lokalet kan ha stor etasjehøyde. Det bør være et bygg med gulvareal opp mot 2500 m2 BTA i ett eller flere plan. Det skal foreslås alternative bruksformer, innredningseksempler etc. Lokalet kan med fordel gis et særegent arkitektonisk uttrykk. Konkurransearrangøren oppfatter løsningen rundt innbyggertorget som et sentralt element i konkurransen Asker Skiklubb s idrettsanlegg Deltagerne står fritt til å foreslå plassering av idrettsanleggene innenfor Føykaområdet, mens Elvelykvartalet ikke skal brukes til idrettsformål. Følgende anlegg og fasiliteter skal innpasses: Føyka Stadion, matcharena for fotball med brutto flate på 120 x 80 m (banemål 104 x 68 m). 1. byggetrinn skal tilfredsstille NFF s krav til spill i høyeste nivå: Kunstgress, flomlys, undervarme og tribuneplass. Ref. NFF s Lisenskrav med hensyn til infrastruktur. Treningsbane med banemål 100 x 65 m. Kunstgress, flomlys og undervarme. Klubblokaler/sosial møteplass for Asker Skiklubb, gulvareal ca m2 BTA i ett eller flere plan. I tillegg ønskes vurdert om treningsbanen kan kombineres med friidrettsstadion med 6 løpebaner, og om det kan innpasses ytterligere fotballarealer for trening og aldersbestemte grupper. Det skal legges betydelig vekt på kombinasjon av idrettsanleggene med kommersielle virksomheter som forretninger, kontorer, hotell/ konferansevirksomhet, undervisningsinstitusjoner, helsevirksomheter, treningsstudio, utstillingslokaler eller annet. Det er en målsetting at synergien mellom idrettsanleggene og slike virksomheter skal kunne gi et økonomisk lønnsomt totalprosjekt både med hensyn til investering og drift. Det må planlegges for attraktive aktiviteter over store deler av døgnet. Stadionanlegget vil utgjøre et viktig element i det fremtidige Asker sentrum og det er et mål at det skal fremstå som et spektakulært anlegg! Både beliggenhet på planområdet i forhold til Asker sentrum forøvrig og utforming må ha dette som mål. Noen nøkkelfaktorer kan være: Utnyttelse av arealene under stadion til en handelspark med tilhørende parkering. Hotell/konferansesenter i tilknytning til stadion, eventuelt ingrert i stadion. Muligheter for kulturarrangementer. Flerbruk av arealer og lokaler. Føyka stadion kan i første byggetrinn bygges som en intim stadion med tribunekapasitet for tilskuere. Halvparten av tribunene skal være overbygget. Det skal legges til rette for muligheter for betydelig økning av tribunekapasiteten. Idrettsanleggene forutsettes benyttet intensivt til konkurranser og trening store deler av døgnet både av toppidrett og andre grupper. En utfordring blir å se om NIF s/friidrettsforundets krav gjør det mulig å kombinere fotballarena med friidrett. Alternativt kan løpebaner kombineres med treningsbanen. Kastøvelser må etter all sannsynlighet foregå andre steder på grunn av kunstgress med undervarme. Det skal vurderes om det kan tilrettelegges slik at det på et senere tidspunkt skal være mulig å grave seg inn i skråningen på nordsiden av nåværende stadion for etablering av idrettshall(er). Klubblokalene kan planlegges i forbindelse med aktivitetsparken og/eller innbyggertorget, med god forbindelse både til parken og til stadionanlegget. Asker Skiklubb er et av Norges største idrettslag med ca medlemmer og forskjellige idrettsgrupper. Klubblokalenes funksjon bør i tillegg til kontorer for hovedadministrasjon og idrettsgruppene, møtelokaler og garderober omfatte trim/treningslokale(r), samt møte- og samlingslokaler for klubbens medlemmer og andre. Klubblokalene skal så langt mulig plasseres slik at de utgjør et bindeledd mellom idrettsanleggene, aktivitetsparken, innbyggertorget og hotellet, og med det legge til rette for tette bånd mellom organisert og uorganisert aktivitet. Utforming av idrettsanleggene med tilknyttede kommersielle virksomheter må ta hensyn til muligheten for seksjonering av arealene for mulige forskjellige eierforhold. Det vises i den forbindelse til pkt. 4. Deltakerne står fritt til å foreslå andre lønnsomme kommersielle virksomheter i tilknytning til idrettsanleggene Ringveisystem og øvrig trafikksystem Det skal opprettholdes et ringveisystem rundt Asker sentrum. Dette ringveisystemet følger dagens ringvei, mend unntak av den del av Kirkeveien som ligger langs østsiden av Askerelva, og som flyttes over på Føyka-siden. For øvrig etableres et gatesystem i den nye bydelen. Det er vurdert som ønskelig, men ikke som en ufravikelig forutsetning, at Kirkeveien skal legges i kulvert/ tunell langs aktivitetsparken og evt. langs eller under nytt stadion. Konkurransedeltakerne stilles fritt til å finne løsninger som kombinerer god trafikkavvikling med en optimal fysisk og miljømessig utforming og økonomi, ved løsninger som i sin helhet går i dagen eller delvis under terreng. Det ble utarbeidet en mulighetsstudie i 2007 hvorfra det vedlegges de mest aktuelle alternativene. Følgende kriterier legges til grunn for gate/veisystemet: Omlegging av Kirkeveien; Kirkeveien langs østsiden av Askerelva skal avvikles/fjernes, forbi Bakerløkka Kirkeveien skal fortsatt være del av ringveisystemet rundt Asker sentrum. Kirkeveien legges over Føyka. Veien skal også betjene Føyka. Ny Kirkevei utformes som en gate, basert på følgende tverrsnitt: - To felts vei med 6m kjørebane, 2 m kantparkering, 3 m fortau, totalbredde ca 16,5 m. - Dersom ny Kirkevei legges i tunnel/kulvert vil det ikke være aktuelt med kantparkering/fortau

13 Konkurranseprogram forts. Konkurranseprogram forts. Kryss i ringveisystemet (Kirkeveien og Drammensveien) utformes som rundkjøringer med diameter 32 m. Det må settes av bredde til ekstra kjørefelt frem til innkjøring i eventuelt underjordisk parkeringsanlegg. Bankveien forlenges mot vest, over Askerelva, og opprustes som en hovedgate i den nye bydelen Føyka/Elvely. Bankveien dimensjoneres som ny Kirkevei. Det må tas stilling til om den forlengede Bankveien skal følge dagens trasé for denne del av Kirkeveien, eller forskyves nordover. Det er en forutsetning at reetableringen av ringveisystemet må kunne skje uavhengig av utvikling i Elvely-kvartalet. Dagens bebyggelse i Elvely-kvartalet forutsettes derfor å kunne bli stående, men dagens eiendomsgrenser vil ikke være bindende for nytt gatesystem Grønnstrukturen, langs vassdragene og øst-vest gjennom området Askerelva utgjør en naturakse fra Semsvann til Bondivannet. Bakerløkka foran kulturhuset er en viktig del av denne aksen. Askerelv-visjonen fra 2004 (vedlegg 6.3) gir politiske premisser for hvordan kommunen ser på utviklingen av Askerelva og omgivelser, se vedlegg 6.3. Konkurransedeltakerne står fritt til å tolke visjonen og gi egne svar på utforming og bruk av elvesonen innenfor konkurranseområdet. Planene for Askerdammen, elvestrekningen sør for konkurranseområdet, under E-18 og sørover til jernbanekrysningen, vil bli gjennomført i løpet av Drengsrudbekken renner ut i Askerelva via et rør under Elvelykvartalet. Vest for ringveisystemet skal bekken opprettholdes som del av naturlandskapet. Gjennom Elvely-kvartalet skal bekken omlegges og integreres i det urbane landskap. Det skal søkes vektlagt en visuell siktakse gjennom Føykaområdet, fra Bakerløkka i øst og vestover mot Oreholtet Sentrumsutvidelse Dagens sentrumskjerne er et konsentrert område med noe videre vekstpotensiale, men som stort sett er ferdig utviklet når det gjelder struktur og innhold. Sentrumskjernen skal opprettholdes kompakt og innenfor gangavstand fra jernbanestasjonen. Aksen med Bankveien utpeker seg som vekstretning mot Føykaområdet. I denne aksen er det naturlig med utvikling av forretninger og andre sentrumsfunksjoner i gateplan. Over gateplan skal det være kombinasjon av kontorer og boliger. Maksimal tillatt byggehøyde er generelt inntil 5 etasjer hvori inngår en tilbaketrukket toppetasje, men det kan vurderes enkelte bygninger kan være høyere. En høy boligandel i sentrumsområdet, rettet mot en variert befolkningssammensetning, vurderes som viktig for å skape et levende sentrum også på kveldstid og i helgene. Boligandelen skal dog ikke fortrenge areal til servicevirksomheter. Parkering skal plasseres i underjordiske anlegg iht. parkeringsnormen, jfr vedlegg 6.8. Endring av eksisterende bygningsmasse i Elelykvartalet kan ikke forutsettes som grunnlag for utvikling av de tilstøtende områdene på Føyka. Det er en forutsetning at utbyggingen av Føyka-området, så vel som enkelteiendommer i Elvely-kvartalet, må kunne skje mest mulig uavhengig av utviklingen av naboeiendom. Dagens bebyggelse på den enkelte eiendom i Elvely-kvartalet forutsettes derfor å kunne bli stående, selv om naboeiendommen utvikles videre. Dagens eiendomsgrenser vil imidlertid ikke være bindende for nytt gatesystem. I tilknytning til Føyka stadion/matcharenaen skal det tilrettelegges for et hotell med konferansedel. Hotellet skal ha 150 rom, en restaurant med plass til 200 gjester, nødvendige konferansefasiliteter, innenfor en ramme av 8000 m2 BTA. Hotellet skal lokaliseres i tilknytning til Føyka stadion/matcharenaen, eventuelt integreres i stadion. Arealfordelingen på Føyka/Elvely skal baseres på følgende: Veiledende prosentvis Utbyggingsformål andel av samlet areal nybygg Boliger 37 % Forretninger, kafeer, treningssenter, etc. 30 % Kontorer, verksteder, lager, klubbhus, hotell etc. 33 % Sum 100 % Innfartsparkering Det skal legges til rette for en eller flere større parkeringsplasser som innfartsparkering for arbeidsreisende vestfra, til sammen 1000 parkeringsplasser. Innfartsparkeringen bør plasseres under terrengnivå. Gangavstand til Asker stasjonsområde skal ikke være lengre enn ca 300 m og bør helst være kortere Teknisk infrastruktur og energi I Asker sentrum er det etablert kulvertløsning under Torvveien og Strøket, med nedgang fra stasjonsområdet. Her ligger vannforsyning, gatevarme, el- kabler og fibre. Avløpsledningen ligger under kulvert. En lignende løsning kan tenkes også i deler at Føyka Elvelyområdet. Overvann/flom Føykaområdet ligger lavt i forhold til Askerelva, og tilbakeslag i VA systemet er en kjent problemstilling i dag. Det er naturlig at det i konkurransen tas høyde for sannsynlige klimaendringer både ved plassering og utforming av ulike arealer, samt at det legges tilrette for robuste løsninger for håndtering av overvann. Etter etablering av Askerdammen, det første opprustings prosjektet i elva, ned mot jernbane-kryssingen av elva, vil permanent vannivå langs Elvely ligge på kote 100,3. Energi Konkurranseområde skal utvikles til en blanding av bolig, næring, idrett og park. Bruken av disse arealene vil fordele seg ulikt gjennom døgnet, uken og året. Det er ønskelig å optimalisere tekniske løsninger for området som helhet. Særlig innenfor energi, er det ønskelig med en helhetlig og miljømessig god løsning der man tenker på sambruk, gjenbruk og utnytting av overskuddsvarme med sikte på å redusere energiforbruket totalt sett. Føyka området er en del av konsesjonsområde for fjernvarme i og rundt Asker sentrum, der Bio Varme Akershus er konsesjonshaver. Det forutsettes derfor at energiforsyningen baseres på et vannbårent anlegg. Avfall Asker kommune ønsker å legge til rette for kildesorterering både fra husholdninger, næring og idrett. Erfaringsmessig er parker og møteplasser utsatt for forsøpling. Det bør derfor legges vekt på å finne gjennomtenkte løsninger for hele konkurranseområdet både i forhold til å minimere forsøpling, samt å legge til rette for kildesortering Alternative løsninger Dersom forslagsstiller kommer frem til kreative løsninger som går på tvers av forutsetninger gitt i dette programmet, gis det anledning til å fremme dette som eget alternativ i tillegg til hovedbesvarelsen Gjennomføringsmodell Utviklingen av Føyka er avhengig av at inntekter fra tomteverdien innenfor planområdet øremerkes til investeringer i ny infrastruktur, grønnstruktur, idrettsanlegg og andre allmennyttige formål. For å sikre tilstrekkelige inntekter vurderes det som nødvendig at byplanen innholder tilstrekkelige arealer for byggeformål. Innenfor kommuneplanens rammer forutsettes høyest mulig utnyttelse: En viktig oppgave blir å synliggjøre kostnader og inntjeningspotensial i de innsendte forslagene. Deltakerne skal utarbeide kostnadsoverslag for infrastruktur, idrettsanlegg og bebyggelse samt redegjøre for en realistisk inntjening som følge av utbyggingen. Tallene skal fylles inn i vedlagt tabell (vedlegg 6.8). For å oppnå et best mulig vurderingsgrunnlag, er det i tabellen satt inn en del enhetspriser som skal benyttes av alle. Etter at arkitektkonkurransen er gjennomført skal det utarbeides en helhetsplan før det lages en samlet reguleringsplan (områdeplan) for hele Føyka/Elvely-området. Vinner av arkitektkonkurransen gis førsterett til oppdraget som konsulent for utførelse av disse to oppgavene. Det vil bli opprettet en styringsorganisasjon med representanter for kommunen og de øvrige grunneierne, hvori inngår en ansatt prosjektleder som blir konsulentes kontaktperson og oppdragsgivers representant. Oppdragsgiver står fritt til å bruke idéer og momenter fra alle honorerte forslag i det videre arbeidet. Reguleringeplanen følges opp med inngåelse av utbyggingsavtaler mellom Asker kommune og grunneierne i området, der forpliktelser knyttet til gjennomføring av reguleringsplanen avklares. Når utbyggingsavtaler er inngått skal det utarbeides søknader om rammetillatelse, tekniske planer og utomhusplaner for de enkelte delområder etter rekkefølge som er bestemt i reguleringsplanen. Grunneierne innenfor planområdet stilles fritt ved valg av arkitekt/konsulent til utarbeidelse rammesøknader, tekniske planer og utomhusplaner

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune

Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid. v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker sentrum utbygger og kommune i samarbeid v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser Tandberg Eiendom AS Familieselskap fra Asker, base i Asker og Oslo

Detaljer

Utviklingen av Føyka Elvely. Møte med referansegruppene 18.04.2013

Utviklingen av Føyka Elvely. Møte med referansegruppene 18.04.2013 Utviklingen av Føyka Elvely Møte med referansegruppene 18.04.2013 Kommuneplanen av 2007 Føyka/E lvely Asker sentrum M atcharena Det skal utarbeides en sam let reguleringsplan for hele om rådet som skal

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Asker et levende bysentrum

Asker et levende bysentrum Asker et levende bysentrum Stedsutviklingskonferansen på Kongsberg, 21-22 november 2012 v/ Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker - et gammelt samlingssted Gamle Asker kirke Askergårdene knutepunkt og skysstasjon

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Gjennomføring av områdeutvikling i Asker 27. April 2017

Gjennomføring av områdeutvikling i Asker 27. April 2017 Gjennomføring av områdeutvikling i Asker 27. April 2017 Eiendomssituasjonen Asker kommune Asker Skiklubb Elvely AS Kirkevn. 226 Ans Sameiet Lenken Avtaler Intensjonsavtale Planleggingsavtale Tilleggsavtale

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER.

Vedlegg Bakgrunn. Tiltakshaver er Trym Bolig AS. Forslagsstiller er pka ARKITEKTER. Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Heimdal senterområde vest, gnr/bnr 198/106, 198/5, 198/37, 198/38, 198/74, 198/203, 198/186, 197/542, 197/142, 197/129 og 198/210. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum. 1. Forord

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum. 1. Forord Arkitektkonkurranse om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum Juryens rapport 1. Forord Asker kommune, Asker Skiklubb, samt de tre grunneierne I Elvely-kvartalet, har i samarbeid med Norske Arkitekters

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga:

Følgende spesifikke bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt for Jernbanebrygga: Reguleringsplan for Jernbanebrygga Notat Til: Styringsgruppa for Jernbanebrygga Fra: Ulf Tellefsen Dato: 07.03.07 Sak: Forslag til retningslinjer for videre arbeid 1. Bakgrunn Kommunestyret vedtok kommunedelplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RABEKK OG MELLØS MOSS KOMMUNE (Utgave datert 15. mai 2009) Godkjent av det faste planutvalg dato: sak nr.: Godkjent av Moss bystyre dato: sak nr.: 1. FELLESBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR. 32-7-05 BESTEMMELSER FOR SKÅRER VEST

REGULERINGSPLAN NR. 32-7-05 BESTEMMELSER FOR SKÅRER VEST REGULERINGSPLAN NR. 32-7-05 BESTEMMELSER FOR SKÅRER VEST 1 Generelt avgrensning Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.01.02, sist revidert 13.03.2003. 2 Planområdets

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Gjennomføring av Føyka/Elvely 18. April 2017

Gjennomføring av Føyka/Elvely 18. April 2017 Gjennomføring av Føyka/Elvely 18. April 2017 Avtaler Intensjonsavtale Planleggingsavtale Tilleggsavtale Samarbeidsavtale om områderegulering Reguleringsplan Eiendomssituasjonen Asker kommune Asker Skiklubb

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet

Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet Sandvika sentrum øst områderegulering Formannskapet 14.2.2017 Bedømmelseskomiteens anbefaling lagt fram for formannskapet i januar 2013 Formannskapet 14.2.2017 1. Det bør tilrettelegges for høy utnyttelse

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum Arkitektkonkurranse om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum Juryens rapport 1. Forord Asker kommune, Asker Skiklubb, samt de tre grunneierne I Elvely-kvartalet, har i samarbeid med Norske Arkitekters

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012

Campus Ringerike MASTERPLAN. Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Campus Ringerike MASTERPLAN Prinsipper for fremtidig utvikling 04.juli 2012 Overordnet situasjon I likhet med fl ere andre institusjoner og større funksjoner ligger Høgskolen som en enklave, eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017

Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017 Infrastrukturkostnader Føyka/Elvely 6. juni 2017 Reguleringsplan Vedtatt av kommunestyret 23. mai 2017 Eiendomssituasjonen Asker kommune Asker Skiklubb Elvely AS Kirkevn. 226 Ans Sameiet Lenken Formannskapets

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud planprosess Bakgrunn for planprosessen Formål og mål for utvikling av bydelssenter Bystrategimål: Vekst med kvalitet Bevare og videreutvikle særpreg. Sikre

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer