NFFs verdigrunnlag : Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge."

Transkript

1 Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive år. NFFs verdigrunnlag : Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. NFF gir medlemmene yrkesidentitet og organisasjonstilhørighet som bygger på gjensidig respekt og lojalitet blant medlemmene. NFFs medlemmer har en høy faglig og etisk standard i sin yrkesutøvelse til beste for brukere av fysioterapitjenester. Dyktige tillitsvalgte sikrer medlemmene reell innflytelse på NFFs virksomhet og på fysioterapeuters arbeidsplasser. NFF vektlegger helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver i et tverrfaglig og tverrsektorielt perspektiv. NFF har en klar profil som sikrer samfunnet kunnskap om fysioterapeuters kompetanse og ressurser Område 1: KOMPETANSE OG KVALITET 1.1 Grunnutdanning for fysioterapeuter skal være fireårig og møte brukernes og samfunnets behov. Resultatmål 2002: Samarbeide med Utdanningsforbundet NFFs forbundsledelse har hatt møter med Utdannings- og forskningsdepartementet og med Sosial- og helsedirektoratet. Helsedepartementet har bedt direktoratet om en vurdering av om rapporten som ble utarbeidet av Statens helsetilsyn i 1998 er tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om turnustjenesten. 1

2 1.2 NFFs etterutdanningstilbud oppdateres og videreutvikles. Resultatmål 2002: Ferdigstille behandlingskurs ad modum MT Kurset Manuell terapi, behandlingskurs av cervicalcolumna, er avholdt en gang i Oslo. Kurset gikk over to dager og hadde en kursleder og en observatør. Kurset bygger videre på basiskurset og er i hovedsak et klinisk kurs der deltakerne får prøve seg mest mulig i praktisk arbeid. Kurset ble godt evaluert både av deltakere og observatør Utredning av IKT som undervisningsform ved etterutdanningskurs i NFF Nettgrupper organiseres mellom kurssamlingene på det nye ortopedikurset. Her er det planlagt at deltakerne skal diskutere pasientkasus mellom hver samling. Nettarbeidet har hittil foregått per e-post. På neste kurs er det meningen å ha en mer avansert nett-del; diskusjonsgrupper, oppgaver og litteratur liggende på internett NFFs kurskatalog 2003 i nettversjon Den komplette kurskatalogen for 2003 er i nettversjon. Kurskalenderen for 2003 ble derfor kun trykket som en kalender med henvisninger til nettsidene Tilrettelegge for kurs av kortere varighet Kortere kurs i ortopedi Fordypningskurset i ortopedi ble arrangert for første gang høsten 2002 og er det første kurset som arrangeres i en kombinasjon i bruk av internett og fysiske samlinger. Deltakerne har deltatt på fire samlinger á fem timer. Kurs i geriatri Utviklingen av nytt kurs i geriatri ble påbegynt i Kurset skal strekke seg over tre dager. Studieplanen er utviklet og kurset ventes klart til annonsering i Kurs i kroppsorientert psykologi psykologisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre. Kurset ble arrangert første gang i 2002 i Oslo. Følgende studieplaner er revidert: Nevrologiske lidelser Arbeidet med revidering av kurset Nevrologiske lidelser er sluttført. Studieplanen til kurset er ferdig, og kurset er komprimert fra fem til fire dager. Kurset ble arrangert i samarbeid med Sunnaas Sykehus i september. 2

3 Fysioterapi ved kroniske smertetilstander Kurset er omdøpt til Fysioterapi ved langvarige smertetilstander. Kurset ble arrangert på Lillehammer i september og samlet 22 deltakere. Kurslederne hadde engasjert flere forelesere, blant dem en av landets fremste eksperter på fagfeltet. Kurset ble meget godt evaluert av deltakerne. Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter - del 1 Arbeidsplassvurdering er fra og med 2002 integrert i Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter - del 1. Kurs i Barne- og ungdomsfysioterapi Revidering av de forskjellige kursene i barne- og ungdomsfysioterapi ble påbegynt. De nye fagplanene vil gjelde fra høsten Modulkurs Begrepene modulkurs, modulpoeng, modulrekke og 10-modulsrekke utgår. Årsaken til dette er at NFF i 2001 henvendte seg til Høgskolen i Oslo med spørsmål om uttelling i vekttall for en sammensatt kursrekke på fem modulpoeng. Høgskolen i Oslo anbefalte ikke en vekttallskonvertering av modulpoeng. Den viktigste grunnen var en forandring i pedagogisk tilnærming fra mer resultatorientert pedagogikk til prossessorientert pedagogikk, som vi har i dag. Konkrete begrunnelser var at det ikke stilles formelle kompetansekrav til forelesere, at nivået på pensumlitteraturen varierer fra modul til modul og at studenter ikke får veiledning på oppgaven. Noen læringsmål var vanskelige som utgangspunkt for eksamen, fordi de var knyttet til prosesser og dermed vanskelige å vurdere lenge etter avsluttet studie Utvikling av kurs i veiledning og kommunikasjon - del II Kurs i veiledning og kommunikasjon, del II, ble ferdigstilt i Kurset tilbys høsten Vurdere flere kurs for godkjenning ved oppbygging av spesialistkompetanse Se pkt Kvalitet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen videreutredes gjennom økt formell og reell kompetanse. Resultatmål 2002: Tilrettelegge for formidling av saker (anonymisert) som er behandlet av Etisk utvalg Forbundsleder har vært tilstede på møter i Etisk utvalg 3

4 1.3.2 Utvide tilbudet innen veiledning og kommunikasjon, for eksempel med veilederopplæring og individuell veiledning Det er utarbeidet ny brosjyre og prisliste for et utvidet og variert veiledningstilbud. Veiledning, formidling og informasjonsarbeid inngår i økende grad i fysioterapeuters oppgaver. Dette setter store krav til kommunikasjonsferdigheter på alle nivåer. Oppgaver veilederne har hatt hittil i år i NFFs regi (utenom de vanlige gruppene) har vært følgende: Turnusseminar på Lillehammer Innlegg på turnusseminar for mensendieckfysioterapeuter Forelesning/innlegg på kongress for Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Opplæring, undervisning og veiledning i bydel Gamle Oslo Flere individuelle veiledninger av fysioterapeuter med spesielle behov Økt bruk av telekommunikasjon i veiledning En veiledningsgruppe i Førde hadde veileder i Haugesund via videooverføring. De to første møtene var fysiske samlinger, resten var møter via videooverføring. Grupper via videokonferanse er et nødvendig og viktig tilbud ettersom alle medlemmene skal ha de samme muligheter til fagutvikling, uansett hvor de bor. Gruppene er kostbare både når det gjelder administrasjon og leie av studio Plan for 10-vekttalls videreutdanning for sykehusfysioterapeuter NFF henvendte seg i 2001 til Høgskolen i Bergen med forespørsel om samarbeid om plan for kompetanseutvikling for sykehusfysioterapeuter samt en videreutdanning i intensivfysioterapi. Høgskolen ønsket å utvikle begge videreutdanningstilbudene. Intensivfysioterapi hadde oppstart høsten I forbindelse med omlegging av strukturen i høyere utdanning og forberedelse til nye masterstudier, besluttet Høgskolen i Bergen og NFF at det skal oppnevnes en arbeidsgruppe som ser på muligheten for å tilpasse en eventuell videreutdanning, slik at den kan inngå som en del av et masterstudiet Stilling for kvalitetskoordinator i NFFs sekretariat NFF søkte Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter om finansiering av stilling som kvalitetskoordinator, landsmøtesak 2.1/01. Søknaden er behandlet av Fondsstyret og ble vurdert til å falle inn under virksomhetsområdet formidling. I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet ble det utarbeidet ny søknad til Fondet. Fondet behandlet søknaden og fattet enstemmig vedtak om samfinansiering av prosjektet for å revidere NFFs standarder til retningslinjer med inntil kr ,- for perioden frem til NFFs Landsmøte Fondsstyret vurderer fagmiljøets arbeid som en sentral suksessfaktor i prosjektet og legger til grunn at Fondets delfinansiering primært brukes der. 4

5 1.4 Det skal arbeides for økt anerkjennelse og offentlig godkjenning av spesialister i fysioterapi. Resultatmål 2002: Være orientert og delta i departementets videre tilrettelegging for godkjenning NFF har hatt møte med Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) i forbindelse med tilrettelegging for offentlig godkjenning av spesialister. NFF har utarbeidet et notat om hvordan forbundets spesialistordning er tilrettelagt. Saken er under behandling Systematisere og forenkle informasjon om NFFs spesialistordning på nettet Fagseksjonen har oppdatert orienteringen om spesialistordningen på nettsiden, Det er utarbeidet et interaktivt veiledningsskjema som søkere kan fylle ut og få direkte veiledning via nettet. I 2002 har 15 søkere benyttet seg av "test"- tilbudet og blitt veiledet per e-post. Det er i 2002 behandlet 34 spesialistsøknader og 122 søknader om fornyet godkjenning. Antall spesialister MNFF per var 645 fordelt på spesialistområdene som følger: Allmenn fysioterapi 46 Barnefysioterapi 115 Helse- og miljøarbeid 44 Idrettsfysioterapi 22 Manuell terapi 149 Onkologisk fysioterapi 14 Psykiatrisk og psykosomatisk fys. 179 Rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi 16 nevrologisk fysioterapi 36 obstetrisk og gynekologisk fys. 5 ortopedisk og reumatologisk fys. 1 reumatologisk fysioterapi 5 ortopedisk fysioterapi 4 geriatrisk og gerontologisk fys. 9 5

6 Område 2: INNTEKT OG ARBEIDSFORHOLD 2.1 Medlemmenes inntektsnivå og kjøpekraft øker i samsvar med relevant utdanning, kompetanse og ansvar. Resultatmål 2002: Betydelig lønnsøkning for turnuskandidater Både i området Kommunenes Sentralforbund, KS, Oslo kommune, NAVO helse og Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, har turnuskandidatene fått en betydelig lønnsøkning. I Oslo og HSH (Oslo) er lønnen økt med ca. kr til kr ,-, de andre tariffområdene med kr til kr ,-. NFFs krav ved tariffoppgjøret 2002 var for fysioterapeut i samtlige sektorer 90% av minimum grunnlønn. I Oslo og i overenskomstene i HSH ble det gjennomslag for prinsippet om prosenttillegg. I KS og NAVO helse ble det ingen binding til minimumsavlønning, men beløpet ble kraftig hevet. I statlig tariffområde er det ikke lenger turnusplasser. Alle statlige sykehus er lagt inn under regionale helseforetak Økt begynnerlønn Minimumsavlønning i områdene KS, NAVO-helse og HSH er økt med kr til kr ,-. I Oslo og HSH (Oslo) har begynnerlønnen økt med kr til kr ,-. I KS og NAVO-helse, og derved i HSH, ble det avtalt minimumslønn for grunnstillingen Fysioterapeut med henholdsvis 0 og 10 års ansiennitet; 0 år/kr og 10 år/kr som øker til kr fra Betydelig lønnsutvikling for alle fysioterapeuter For mange fysioterapeuter ble det oppnådd en vesentlig lønnsøkning, men siden ikke alle stillingskoder fikk endret minimumsavlønning/lønnsrammer/lønnsspenn, er det vanskelig å bekrefte en generell, betydelig lønnsutvikling. NFFs lønnsstatistikk per er ikke ferdigstilt fordi resultatene etter lokale forhandlinger enda ikke foreligger Økt lederlønn Det ble i de sentrale forhandlingene ikke gitt generell økning på lederlønningene, men lederne innenfor tariffområdet KS skulle prioriteres i lokale forhandlinger. Statistikk foreligger ikke. 6

7 2.1.5 Privat praksis: Månedsvise utbetalinger fra trygden for utført arbeid En ny oppgjørsordning for fysioterapeuter i privat praksis ble iverksatt fra Det var også enighet om en overgangsordning. Rikstrygdeverket, RTV, nedsatte en arbeidsgruppe høsten 2002 der NFF v/sekretariatet var representert med to medlemmer. Privat råd var referansegruppe. De to viktigste endringene er at det kan sendes regning for behandlinger som er utført i foregående måned og at foreldelsesfristen for å få dekning fra trygden er seks måneder etter at den enkelte behandling er utført Utrede prinsipper og kriterier for differensierte driftstilskudd Det er nedsatt en arbeidsgruppe som påbegynte arbeidet høsten Uttelling for videreutdanning Innen tariffområdene KS, NAVO-helse og HSH er den tidligere grunnstillingen Spesialfysioterapeut blitt en stillingskode for faglig karrierevei. Stillingskoden medfører uttelling for dem som er eller blir ansatt i stillinger med krav om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning. Sentralt er det ikke spesifisert hva som ligger i ytterligere spesialutdanning Uttelling for spesialistkompetanse Uttelling for spesialistkompetanse er avhengig av offentlig godkjenning av spesialister. Se pkt Kompensasjon for veiledning av turnuskandidater Resultatmålet videreføres i Fysioterapeuters kompetanse skal brukes på nye områder i samfunns- og arbeidsliv. Resultatmål 2002: Aktiv deltakelse i prosjektet Et mer inkluderende arbeidsliv NFFs sekretariat har inngått IA-avtale, og generalsekretær deltar i møter i prosjektets koordineringsgruppe. Inkluderende arbeidsliv refereres til i samfunnspolitiske uttalelser, pressemeldinger og debattinnlegg som sendes fra NFF. Forbundet har sendt brev til Rikstrygdeverket om sykmeldingsattestens punkt 8, forenklet funksjonsvurdering. Representant fra trygdeetaten har holdt foredrag for Privat råd om berøringspunkter mellom IA og privat praksis Fysioterapeuter inn i trygdeetaten Resultatmål videreføres i

8 2.2.3 Markedsføre fysioterapeuters kompetanse i kurs rettet mot ansatte i trygdeetaten På invitasjon fra Rikstrygdeverket, RTV, deltok representanter fra NFF på et seminar for ansatte i trygdeetaten. Representantene informerte om hva fysioterapi er og viste forskjellige behandlingsformer, samt drøftet forståelse av og bruk av takster med deltakerne Flere stillinger for fysioterapeuter i forebyggende helsearbeid NFF tok initiativ til og fikk utarbeidet søknad om et større prosjekt rettet mot kommunehelsetjenesten; Økt fysisk aktivitet - innfallsport til bedre helse for barn, unge og eldre. Målet er å vise at forebyggende fysioterapi kan bidra til å begrense og/eller utsette utvikling av lidelser og sykdom. Prosjektet involverer fysioterapeuter i seks kommuner og skal gå over en to-årsperiode. NFF arbeider med finansiering av prosjektet Ny betalingsmodell for rehabilitering og ettervern NFF har diskutert saken med aktuelt selskap med tanke på utvikling på området. Sekretariatet har deltatt på møte med selskapet, Rikstrygdeverket og Sosialdepartementet. Saken ses blant annet i sammenheng med kjøp av helsetjenester. Det er iverksatt forsøk i fire fylker fra og ut året. Resultatmålet videreføres i Flere fysioterapeuter i psykiatrien Det er utarbeidet en informasjonsplan for 2003 som behandles i styret i faggruppen. Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er bevilget kr til informasjonstiltak Fysioterapeuter inn i arbeidet med flyktninger og innvandrere Resultatmålet videreføres i Vurdere endringer i takstsystemet Endringer og tilpassinger i takstsystemet er et kontinuerlig arbeid hvor først og fremst Privat råd er involvert. Det ble i forhandlingene per gjort noen endringer; honorartaksten for varmepakninger ble halvert og taksten for tilleggspakninger fjernet. 2.3 Avtaleverket sikrer tillitsvalgte/kontaktpersoner innflytelse og reell medbestemmelse. Resultatmål 2002: Aktiv deltakelse i alle hovedavtaleforhandlinger 8

9 NFF har deltatt i hovedavtaleforhandlinger i KS, Oslo kommune og HSH. Det er inngått nye hovedavtaler i alle tariffområder hvor NFF er involvert. Avtalen i KS-området er blitt en rammeavtale hvor de enkelte forbund fortsatt har egen partsrettighet. I HSH var det kamp om partsforholdet, men også der endte det med at NFF er selvstendig part Opprettholde tillitsvalgtes rettigheter Tillitsvalgtes rettigheter er fremforhandlet og nedfelt i hovedavtalene innen de ulike tariffområdene Avtale for kontaktpersoner i Oslo kommune Forhandlinger om ny overenskomst har pågått i mange år og er enda ikke sluttført. Partene er kommet frem til et kompromiss hvor noe mer enn tidligere reguleres i den individuelle avtalen. Forhandlingene er kommet langt, og overenskomsten forutsettes ferdigstilt våren Representasjon i medbestemmelsesutvalg, MBU, og partssammensatte utvalg Resultatmålet videreføres i Styrking av tillitsvalgtopplæring særlig rettet mot forhandlinger I tillegg til grunnopplæringen for tillitsvalgte har det vært arrangert egne seminarer i alle avdelinger (bortsett fra Oslo), der ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale i KS er gjennomgått og der lokale forhandlinger har vært vektlagt. Det har vært arrangert egne seminarer for tillitsvalgte i NAVO-helse og HSH. Område 3: HELSEPOLITIKK OG SAMFUNNSKONTAKT 3.1 Fysioterapi i 1., 2. og 3.linjetjenesten har rammevilkår som sikrer forsvarlig virksomhet.. Resultatmål 2002: Driftsavtaler i kombinerte arbeidsforhold Saken har vært gjenstand for grundig behandling i Privat råd. Rådets innstilling går ut på at NFF på det nåværende tidspunkt ikke arbeider videre for å endre forskriften. Forskriften gir ikke adgang til utbetaling av fastlønnstilskudd ved kombinasjon av fastlønnsstilling og arbeid som privatpraktiserende med driftsavtale Fysioterapeuter som styre-/vararepresentanter i helseforetak Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra , og det ble høsten 2001 enighet mellom staten og organisasjonene om fordeling av styrerepresentanter. Der hvor foretakene alt hadde et styre, ble de ansattes 9

10 representanter sittende. NFF hadde to styreplasser i helseforetak da staten overtok. NFF har senere fått to vararepresentanter. Fristen for å gjennomføre valg av og blant ansatte ble i 2002 forlenget, foreløpig frem til Muligheter for faglig oppdatering som ansatt Resultatmålet videreføres i Gode rutiner for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Det har ikke vært igangsatt særskilte tiltak i Fysioterapeuter er sentrale samarbeidspartnere innen helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende virksomhet. Resultatmål 2002: Prosjektet beveg-deg etableres som landsomfattende aksjon Prosjektet ble etablert med egen styringsgruppe i januar. Gruppen hadde til sammen tre møter i løpet av året og har vært opptatt av fysioterapeuters særlige legitimitet i folkehelsearbeidet som grunnlag for mål og visjoner. Utvalgte målgrupper i denne prosjektfasen har vært barn og unge, personer som er inaktive og eldre. Grunnsteinen i prosjektet er web-siden som ble lansert i oktober. Antall besøkende øker og siden blir holdt kontinuerlig oppdatert. I oktober ble avdelinger og faggrupper oppfordret til å lete opp gode tiltak som var verdige beveg-deg - prisen. Fire avdelinger delte i 2002 ut prisen. Sjekkheftet som forelå til Landsmøtet 2001, har fått følge av Oppmuntringshefte for barn og foreldre og Godt å vite for din egen fremtid, rettet mot eldre (utgitt januar 2003). Til sammen ca hefter er bestilt og sendt ut. Sekretariatet mottar også mange bestillinger på plakaten som er basert på tekstene i sjekkheftet. Det er produsert T-skjorter med prosjektets beveg-deg-logo Flere fysioterapeuter inn i planarbeid i kommunene Arbeidet med revisjon av NFFs veileder Fysioterapi i kommunehelsetjenesten er påbegynt og vil bli ferdigstilt vår Fysioterapeuter som deltakere i ambulante team En spørreundersøkelse på Sjeffysioterapeutforum i september ga uttrykk for at kun få sykehus har ambulante team. 10

11 3.3 NFF er synlig aktør i samfunnsdebatten. Resultatmål 2002: Markedsføre kompetanse innen aktuelle temaer i samfunnsdebatten Forbundet har flere ganger vært i kontakt med relevante fagmiljøer i forbindelse med NFFs kommentarer til aktuell samfunnsdebatt. Eksempler er oppfølgning av faggrupper i forbindelse med temanumre om kvinnehelse og lungesykdommer i Dagens Medisin, kontakt mellom HMS-magasinet og ergonomieksperter, kontakt mellom UHOs bilagsredaksjon og faggruppen for barnefysioterapi samt forespørsler fra journalister. Forbundsleder har hatt leserinnlegg i Aftenposten og VG og kronikk i VG Utvikle tre-årsplan for informasjon og samfunnskontakt Planen er ikke påbegynt. Utvikling av informasjonsplan er utsatt. Arbeidet med nytt designprogram og ny publiseringsløsning på nettsidene er igangsatt. Område 4: ORGANISASJON 4.1 Ett forbund for fysioterapeuter og fysioterapistudenter i Norge. Resultatmål 2002: % av studentene er studentmedlem i NFF Per hadde NFF 994 studentmedlemmer. I Norge er det i dag ca. 900 studenter. Antall norske studenter i utlandet er ca var et meget godt år for rekruttering av studentmedlemmer Flere yngre fysioterapeuter som medlemmer i NFF Medlemsregisteret viser at flere yngre fysioterapeuter er blitt medlem av forbundet. Det har vært aktiv studentverving, og flere forblir i forbundet etter studietiden Oppstart av vervekampanje for å beholde og rekruttere medlemmer NFFs vervekampanje startet i oktober. Ved årets slutt hadde forbundet hvorav 994 studentmedlemmer mot 7 727/796 ved utgangen av 2001; en økning på 336 medlemmer. Høyere begynnerlønn, aktiv deltagelse i seminarer og et serviceinnstilt sekretariat bidrar til å gi et positivt inntrykk av NFF. 11

12 4.2 Fysioterapeuters felles yrkesidentitet styrkes gjennom arbeidet i avdelinger og faggrupper. SAK 1.1 Resultatmål 2002: Oppstart av veiledningsgrupper for avdelingsledere Etter vedtak i Sentralstyret har samtlige avdelingsledere vært invitert til veiledningssamlinger, eller ledertrening som ordningen nå heter. Forbundsledelsen er opptatt av at ordningen skal bli en sentral del av lederopplæringen for avdelingslederne. Avdelingslederne har vært inndelt i fire regionale grupper. De fleste gruppene gjennomførte i 2002 to samlinger. Samlingene varer én arbeidsdag og ledes av en veileder med spesialopplæring. Ordningen skal evalueres etter fire samlinger. Temaer som er gjennomgått, har tatt utgangspunkt i avdelingsledernes ønsker og behov. Tiltaket og innholdet i samlingene har stort sett fått positive tilbakemeldinger, men det har vært meldt forholdsvis stort forfall til samlingene. Møtesteder har vært Tromsø, Bergen, Porsgrunn og Oslo. I tillegg til samlingene for avdelingslederne har veilederne vært samlet til to dagsseminar Aktiv bruk av ledermøtene som arena for å fremme fellesskap I 2002 ble det for første gang gjennomført to ledermøter; ett i april og ett i oktober. Møtene teller ca. 60 deltakere fra forbundets lokale og sentrale organer. I oktober ble deler av møtet brukt til gruppearbeid om saker som Sentralstyret var særlig interessert i å få organisasjonens synspunkter på. Evalueringen av denne arbeidsformen var positiv Aktiv bruk av nettsidene for å fremme fellesskap NFFs nettsider holdes kontinuerlig oppdatert. Det er planlagt en modernisering av nettsidene for å gjøre dem mer anvendbare for medlemmer, samarbeidspartnere og pasienter. 4.3 Gjennom WCPT og WCPT-Europa bidra til fag- og organisasjonsutvikling internasjonalt. Resultatmål 2002: Videreføre samarbeidet med Uganda Physiotherapy Association Med økonomisk bistand fra NORAD har NFF videreført arbeidet med organisasjonsbygging i Uganda. To seminarer er blitt arrangert, det ene i tilknytning til forbundets General Meeting, - begge med NFFs to prosjektarbeidere tilstede. I tillegg gjennomførte det ugandiske forbundet på egen hånd en workshop for medlemmene med tema HIV/AIDS, finansiert av NORAD. 12

13 4.3.2 Aktiv deltakelse i WCPTs og WCPT-Europas faglige og fagpolitiske arbeid Representanter fra NFF har deltatt på Europa-regionens General Meeting i Budapest, på Migration Conference i Berlin og på det østerrikske forbundets forebyggingskonferanse i Wien. På General Meeting ble NFFs forbundsleder valgt som regionens representant i WCPTs styre. Hun trer inn i vervet etter WCPTs General Meeting i Barcelona, juni NFF har kommentert flere saker som er under utredning i WCPT-Europa; bl.a. et benchmarking system som skal sikre kvalitet i internasjonal fysioterapeututdanning, spørsmål om kvalitet og standarder i utøvelsen av faget, problemstillinger knyttet til migrasjon, organisasjonsbygging i nye EU-land etc Fremme kandidater til verv innen ER-WCPT I tillegg til forbundsleders verv i WCPTs styre, er leder av fagseksjonen NFFs representant i arbeidsgruppen Professional Issues Working Group i WCPT- Europa. Gruppen arbeider i hovedsak med faglige retningslinjer og utreder muligheten for å tilpasse og anvende et valideringsverktøy for eksisterende retningslinjer, (AGREE, Arbeidsgruppen drøfter også muligheten for samkjøring internasjonalt av utvikling av retningslinjer. Annen virksomhet 1. Fagseksjonen NFFs faggruppe for manuell terapi har et eget spesialistutvalg (USU) som vurderer innkomne søknader. Ved behandling av søknader legger utvalget til grunn retningslinjer i to generelle EUdirektiver. USU har hatt tre møter. Det er behandlet ni søknader. Syv av søknadene ble vurdert lik eller tilsvarende den norske videreutdanningen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen når det gjelder teori og forskningsmessige kunnskaper. Alle disse syv søkerne er i veiledet praksis. Ingen av søkerne har valgt å gå opp til praktisk prøve. To av søknadene ble avslått fordi innholdet i utdanningene avvek vesentlig fra den norske utdanningen. USU har systematisert rutiner rundt søknadsprosessen og strukturert form og innhold i veiledet praksis for søkerne som velger å gjennomføre veiledet praksis. Alle som nå er i veiledet praksis, følger det samme evalueringsskjema for praksis som det studentene ved UiB følger. 2. Forhandlingsseksjonen For forhandlingsseksjonen har 2002 vært preget av NFFs medlemskap i en ny hovedorganisasjon overgang fra offentlig eide sykehus til statlige foretak med dertil hørende privat ansettelse hovedtariffoppgjørene i alle tariffområder hvor NFF direkte og/eller via UHO er part oppsigelser av driftstilskuddavtaler samarbeid med RTV om ny oppgjørsordning. 13

14 3. Høringer 2002 Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Implementering av rådsdirektiv 1999/70/EF om midlertidig tilsetting, ny 55 i Arbeidsmiljøloven, AML Endringer i AMLs bestemmelser om overtid og stillingsvernet for toppledere med etterlønnskontrakter Til Helsedepartementet: Forskrifter til helseforetaksloven Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. Utkast til forskrift til lov av 15. juni 2001 nr. 53 om pasientskadeloven Forslag til ny felles forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste Forslag om røykfrie serveringssteder mv. Til Utdannings- og forskningsdepartementet Utkast til forskrift om krav til mastergrad Evalueringsrapport om norsk forskerutdanning Til Sosialdepartementet: Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang mv. overfor personer med demens Til Sosial- og helsedirektoratet: Sjelden samorganisering samlet plan for forvaltning av kompetansesenter med ansvar for sjeldne funksjonshemminger Nasjonal handlingsplan Forebygging av osteoporose og osteoporotiske brudd Utkast til forskrift til lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten med mer Til Høgskolen i Tromsø: Studieplan for videreutdanning i konduktiv opplæring Til Høgskolen i Sør-Trøndelag: Studieplan for videreutdanning i bevegelsesvitenskap Til Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon: Pensjonsutvalgets innstilling. 4. Generelt om NFFs sekretariat 2002 Høsten 2002 ble sekretariatet en Inkluderende Arbeidslivsbedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet var på 4,7% i Arbeidsmiljøet er godt og medarbeiderne er fornøyde med sin arbeidssituasjon, - dette til tross for stort arbeidspress. Det ble gjennomført et lønnsoppgjør i sekretariatet som de tillitsvalgte sa seg fornøyd med. Mot slutten av året ble det satt i gang et stort arbeid i sekretariatet for å 14

15 bedre interne arbeidsprosesser og se på muligheten for en mer effektiv drift. Arbeidet videreføres i Fagseksjonen Fagseksjonen har hatt 6,4 årsverk, fordelt på seks stillinger: Fagseksjonsleder 100 % Kursvirksomhet 360 % Veiledning 80 % Spesialistordningen 80 % Behandling av søknader til takst A8, manuell terapi 20 % Fagseksjonen fikk ny medarbeider knyttet til kursvirksomheten i august, (medregnet i oversikten). Antall kurs avviklet i 2002: Det ble holdt 53 kurs i 2002 (50 kurs i 2001) med totalt deltakere (1 055 i 2001). Seksjonen har hatt sekretariatsansvar for: Fag- og spesialistrådet, som har hatt fem møter i 2002 NFFs faggruppe for manuell terapis utvidete spesialistutvalg (USU) Kontakt med andre organisasjonsledd: NFFs faggrupper Forhandlingsseksjonen Forhandlingsseksjonen har hatt 5,3 årsverk fordelt på seks personer: Forhandlingssjef 100% stilling Advokat/rådgiver 100% stilling Advokatfullmektig/rådgiver 100% stilling Rådgiver 100% stilling Rådgiver 80% stilling Rådgiver 50% stilling Antall kurs totalt avviklet i seksjonen: Tillitsvalgt kurs 5 Tillitsvalgt seminar NAVO-helse 2 Tillitsvalgt seminar HSH 3 Kontaktpersonkurs, avdelingene 2 Seminarer for TV i avdelingene 20 Andre møter i avdelingene 3 Seksjonen har hatt sekretariatsansvar for: Ansatt råd, Privat råd og Lovutvalget. 15

16 Administrativ og økonomisk seksjon I seksjonen har det vært 6,6 årsverk fordelt på syv personer. Stab og politisk ledelse I stab og politisk ledelse har det vært 4,5 årsverk fordelt på fem personer. Forbundsleder har arbeidet på heltid, nestleder har vært frikjøpt i ca 50% stilling. Store deler av året har stillingen som informasjonsleder stått ubesatt. Ny informasjonsleder ble tilsatt i september ********************* Område 1: KOMPETANSE OG KVALITET Hovedmål : 1.1 Grunnutdanning for fysioterapeuter skal være fireårig og møte brukernes og samfunnets behov. Resultatmål 2003: Arbeidet med å tilpasse fysioterapeututdanningen til kvalitetsreformen videreføres NFF har vært i skriftlig og muntlig kontakt med Helsedepartementet for å få utvidet grunnutdanningen til fire år. I desember 2003 kom den endelige tilråding fra Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) til Helsedepartementet. Konklusjonen var at SHDir tilrår at dagens modell med treårig fysioterapeututdanning og ett års turnustjeneste opprettholdes. Det ble foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere veiledningsheftet om turnustjenesten for fysioterapeutkandidater og komme med forslag til forbedringer av turnustjenesten. Kvalitetsreformen åpner for større fleksibilitet i innholdet i fysioterapeututdanningen. NFF har igangsatt et pilotprosjekt for å innlemme NFFs kursrekke i Helse- og miljøarbeid i høgskolesystemet. Videre har NFF gitt et høringssvar til Universitets- og høgskolerådet vedrørende revisjon av rammeplaner for fysioterapeututdanningen. 16

17 Hovedmål : 1.2 NFFs videreutdanningstilbud oppdateres og videreutvikles. Resultatmål 2003: Et oppdatert, fornyet og videreutviklet kurstilbud Etter avvikling av modulsystemet ble det mulig å utvikle og organisere kurs på en mer fleksibel måte med kurs av forskjellig lengde. Arbeidet legger samfunnets utvikling og helsepolitiske prioriteringer til grunn. Gjennomførte kurs Det er i 2003 gjennomført 62 kurs mot 53 i Antall kursdeltakere i 2003 var mot i Gjennomsnittlig antall deltakere per kurs i 2003 var 22,7 deltakere mot 21 i Revidering og fornyelse av kurs I 2003 er studieplaner for følgende kurs revidert: Geriatri og gerontologi Reumatologisk fysioterapi, del 2 Ortopedi for barn 0 18 år Fysioterapi til kronisk lungesyke Nye kurstilbud psykiatri i kommunen flere behandlingskurs i MT seminar/temadag i samarbeid med faggrupper veiledningskurs, del 2. Psykiatri i kommunen Arbeidet med kurset ble påbegynt høsten I samarbeid med NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ble det etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til fagplan. Fysioterapi under svangerskap og i barseltid Et tre-dagers kurs er utviklet i samarbeid med to kursledere og en ressursperson. Fysioterapi i bevegelse - ny kursrekke i 2003 Beveg-deg-prosjektet fokuserer på fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. Det er utviklet en kursrekke som tar sikte på å gi fysioterapeuter kunnskap om hvordan de på ulike måter kan bruke bevegelse i forhold til forskjellige målgrupper. Det er utviklet fire kurs: Aktiv rehabilitering 17

18 Trening for ulike pasientgrupper Avspenning og mestring Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet. Veiledning og kommunikasjon, del II Kurset er en videreføring av Veiledning og kommunikasjon del I og ble arrangert i Oslo høsten Oppdaterte kursledere Det årlige sommerbrevet ble sendt til kurslederne med blant annet en påminnelse om muligheten til å søke midler til faglig oppdatering. På årets kurslederseminar etterlyste kurslederne mer regelmessig informasjon om nyheter fra NFF. Det ble derfor sendt et nyhetsbrev også i desember. Kursledernes honorarsatser Takstene ble fra justert opp med 4,2%. Rekruttering av kursledere Det er i størst mulig grad blitt vektlagt å rekruttere kursledere med lektorkompetanse eller spesialistkompetanse. Det tilstrebes at to kursledere er tilstede per kurs, fortrinnsvis en kursleder med lektorkompetanse samt en med klinisk bakgrunn. Kurslederne benytter seg i større grad enn tidligere av eksterne forelesere med spisskompetanse innen det aktuelle tema. Kursledersamlinger Tema for kursledersamlingen var etterarbeid etter avholdte kurs. Innledningsforedraget bygget på en undersøkelse blant kurslederne. Målsettingen var å klargjøre hensikten med oppgaveskriving og hvilket nivå oppgavene skal være på. Del 2 av dagen ble viet revisjon av studieplaner Økt bruk av internett/videokonferanser Nettbaserte kurs Våren 2003 ble arbeidet med ulike nettløsninger videreført og intensivert. Fordypningskurs i ortopedi tema skulder brukte e-post og en nettplattform som kommunikasjons- og læringsverktøy på to kurs. Andre bruksområder for internett ble utforsket og det har vært arbeidet med å integrere internett for å gjøre kursvirksomheten mer profesjonell og brukerrettet. Kursene markedsføres på nettsidene og de fleste kursdeltakerne melder seg på kurs per e-post. Ressursside I 2003 ble det innført en egen ressursside på nettet for alle NFFs kurs. 18

19 Her ligger timeplaner, litteraturlister, e-postlister, forelesningsnotater, litteraturhenvisninger, artikler, oppgavetekster, veiledere til oppgaveskriving osv. Evaluering av kurs Alle kurs evalueres elektronisk. Ordningen ble igangsatt i august Evalueringene lagres elektronisk for hvert kurs. 1.3 Kvalitet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen videreutredes gjennom økt formell og reell kompetanse. Resultatmål 2003: Utrede et system for dokumentasjon av kompetanse Et forslag til system for hvordan den enkelte fysioterapeut kan holde seg faglig ajour, ble utredet. Erfaringer fra andre yrkesgrupper og fra land som har arbeidet med slike systemer, eksempelvis Nederland og Storbritannia, er innhentet, jmf. pkt Prosjektsøknad til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter vedrørende faglig ajourføring NFFs Landsmøte 2001 vedtok at det skulle avsettes ressurser øremerket kvalitetsutvikling og -forbedring. Fondet finansierer en prosjektlederstilling over en periode på to år. Stillingen ble utlyst to ganger i FYSIOTERAPEUTEN i Prosjektleder for Prosjekt Retningslinjer og faglig ajourføring tiltrådte i november Samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet til litteratursøk og til å vurdere artikler Et søkekurs etter relevant litteratur og systematiske litteraturoversikter skulle ha vært ferdig utviklet i Sosial- og helsedirektoratet, SHDir, i løpet av I et samarbeid mellom SHDir og NFF skal søkekurset gjøres tilgjengelig for NFFs kursdeltakere. Kurset er ikke ferdigstilt Videreutdanning for sykehusfysioterapeuter NFF henvendte seg til Høgskolen i Bergen med ønske om et samarbeid om en plan for kompetanseutvikling for sykehusfysioterapeuter. I samarbeid med Høgskolen ble det besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for å tilpasse en eventuell videreutdanning slik at den kan inngå som en del av et masterstudium Tilrettelagte veiledningstilbud til utvalgte grupper av fysioterapeuter Foruten ledertreningen, som er en tilpasset veiledning/opplæring for avdelingsledere, har det vært veiledningsgrupper for sjeffysioterapeuter, tillitsvalgte og sykehusfysioterapeuter samt for fysioterapeuter som er 19

20 spesialister innen felles fagområde Kvalitetssikret tilbud om opplæring i veiledning og kommunikasjon Oppfølging av veilederne Et todagers seminar ble arrangert for veilederne i februar. På seminaret ble det etablert grupper hvor veiledere veileder hverandre. Veilederne skal møtes to ganger i året i tillegg til det årlige seminaret. Alle gruppene har hatt minst ett møte, og opplegget fungerer godt. Det er tettere oppfølging av veilederne per telefon To av veilederne, som har støtt på spesielle problemer i forbindelse med gruppene sine, har fått individuell veiledning. Veiledning/råd gis også via e-post. Samlet sett får NFFs veiledere tett oppfølging. Det er 35 veiledere i NFFs system per Veiledning via telemedisin Veiledning via telemedisin er blitt gjennomført i to grupper. 1.4 Det skal arbeides for økt anerkjennelse og offentlig godkjenning av spesialister i fysioterapi. Resultatmål 2003: Spesialistordningen er tilrettelagt for offentlig godkjenning Etter flere møter med NFF stiller Sosial- og helsedirektoratet seg positivt til offentlig godkjenning av fysioterapeuter/spesialister MNFF, i første omgang av spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og manuell terapi. I samarbeid med Faggruppen for manuell terapi har NFF gjort en endring i spesialistutdanningen for fysioterapeuter med fordypning i manuell terapi. Endringen gjelder innføring av ytterligere to obligatoriske kurs. Kursene er en del av forberedelsene til en eventuell landsdekkende og varig videreføring av Henvisningsprosjektet. Saken ble behandlet i Fag- og spesialistrådet og Sentralstyret og vedtatt av Representantskapsmøtet. Det er foretatt en utredning av NFFs spesialistordning, der den bl.a. er vurdert i forhold til WCPT-Europas retningslinjer for spesialisering. Fagog spesialistrådet har diskutert utredningen som omhandler innhold og lengde på praksis, praksisveiledning og innhold i de teoretiske kravene. Fag- og spesialistrådet vurderer spesialistordningen i lys av eventuelle masterutdanninger og en offentlig godkjent spesialistordning i fysioterapi. 20

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering.

Arkivsaknr. 15/610. Sametinget tar Sametingsrådets beretning om virksomheten i perioden til orientering. Originalspråk: Norsk Ášši/Sak 003/15 Sametingets plenum / Sametingsrådets beretning Arkivsaknr. 15/610 I Dokumentliste Mielddus/Vedlegg Vedlegg 1 Innvilgede tilskudd Vedlegg 2 Spørsmål til sametingsrådet

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer