NFFs verdigrunnlag : Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge."

Transkript

1 Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive år. NFFs verdigrunnlag : Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. NFF gir medlemmene yrkesidentitet og organisasjonstilhørighet som bygger på gjensidig respekt og lojalitet blant medlemmene. NFFs medlemmer har en høy faglig og etisk standard i sin yrkesutøvelse til beste for brukere av fysioterapitjenester. Dyktige tillitsvalgte sikrer medlemmene reell innflytelse på NFFs virksomhet og på fysioterapeuters arbeidsplasser. NFF vektlegger helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende oppgaver i et tverrfaglig og tverrsektorielt perspektiv. NFF har en klar profil som sikrer samfunnet kunnskap om fysioterapeuters kompetanse og ressurser Område 1: KOMPETANSE OG KVALITET 1.1 Grunnutdanning for fysioterapeuter skal være fireårig og møte brukernes og samfunnets behov. Resultatmål 2002: Samarbeide med Utdanningsforbundet NFFs forbundsledelse har hatt møter med Utdannings- og forskningsdepartementet og med Sosial- og helsedirektoratet. Helsedepartementet har bedt direktoratet om en vurdering av om rapporten som ble utarbeidet av Statens helsetilsyn i 1998 er tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om turnustjenesten. 1

2 1.2 NFFs etterutdanningstilbud oppdateres og videreutvikles. Resultatmål 2002: Ferdigstille behandlingskurs ad modum MT Kurset Manuell terapi, behandlingskurs av cervicalcolumna, er avholdt en gang i Oslo. Kurset gikk over to dager og hadde en kursleder og en observatør. Kurset bygger videre på basiskurset og er i hovedsak et klinisk kurs der deltakerne får prøve seg mest mulig i praktisk arbeid. Kurset ble godt evaluert både av deltakere og observatør Utredning av IKT som undervisningsform ved etterutdanningskurs i NFF Nettgrupper organiseres mellom kurssamlingene på det nye ortopedikurset. Her er det planlagt at deltakerne skal diskutere pasientkasus mellom hver samling. Nettarbeidet har hittil foregått per e-post. På neste kurs er det meningen å ha en mer avansert nett-del; diskusjonsgrupper, oppgaver og litteratur liggende på internett NFFs kurskatalog 2003 i nettversjon Den komplette kurskatalogen for 2003 er i nettversjon. Kurskalenderen for 2003 ble derfor kun trykket som en kalender med henvisninger til nettsidene Tilrettelegge for kurs av kortere varighet Kortere kurs i ortopedi Fordypningskurset i ortopedi ble arrangert for første gang høsten 2002 og er det første kurset som arrangeres i en kombinasjon i bruk av internett og fysiske samlinger. Deltakerne har deltatt på fire samlinger á fem timer. Kurs i geriatri Utviklingen av nytt kurs i geriatri ble påbegynt i Kurset skal strekke seg over tre dager. Studieplanen er utviklet og kurset ventes klart til annonsering i Kurs i kroppsorientert psykologi psykologisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre. Kurset ble arrangert første gang i 2002 i Oslo. Følgende studieplaner er revidert: Nevrologiske lidelser Arbeidet med revidering av kurset Nevrologiske lidelser er sluttført. Studieplanen til kurset er ferdig, og kurset er komprimert fra fem til fire dager. Kurset ble arrangert i samarbeid med Sunnaas Sykehus i september. 2

3 Fysioterapi ved kroniske smertetilstander Kurset er omdøpt til Fysioterapi ved langvarige smertetilstander. Kurset ble arrangert på Lillehammer i september og samlet 22 deltakere. Kurslederne hadde engasjert flere forelesere, blant dem en av landets fremste eksperter på fagfeltet. Kurset ble meget godt evaluert av deltakerne. Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter - del 1 Arbeidsplassvurdering er fra og med 2002 integrert i Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter - del 1. Kurs i Barne- og ungdomsfysioterapi Revidering av de forskjellige kursene i barne- og ungdomsfysioterapi ble påbegynt. De nye fagplanene vil gjelde fra høsten Modulkurs Begrepene modulkurs, modulpoeng, modulrekke og 10-modulsrekke utgår. Årsaken til dette er at NFF i 2001 henvendte seg til Høgskolen i Oslo med spørsmål om uttelling i vekttall for en sammensatt kursrekke på fem modulpoeng. Høgskolen i Oslo anbefalte ikke en vekttallskonvertering av modulpoeng. Den viktigste grunnen var en forandring i pedagogisk tilnærming fra mer resultatorientert pedagogikk til prossessorientert pedagogikk, som vi har i dag. Konkrete begrunnelser var at det ikke stilles formelle kompetansekrav til forelesere, at nivået på pensumlitteraturen varierer fra modul til modul og at studenter ikke får veiledning på oppgaven. Noen læringsmål var vanskelige som utgangspunkt for eksamen, fordi de var knyttet til prosesser og dermed vanskelige å vurdere lenge etter avsluttet studie Utvikling av kurs i veiledning og kommunikasjon - del II Kurs i veiledning og kommunikasjon, del II, ble ferdigstilt i Kurset tilbys høsten Vurdere flere kurs for godkjenning ved oppbygging av spesialistkompetanse Se pkt Kvalitet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen videreutredes gjennom økt formell og reell kompetanse. Resultatmål 2002: Tilrettelegge for formidling av saker (anonymisert) som er behandlet av Etisk utvalg Forbundsleder har vært tilstede på møter i Etisk utvalg 3

4 1.3.2 Utvide tilbudet innen veiledning og kommunikasjon, for eksempel med veilederopplæring og individuell veiledning Det er utarbeidet ny brosjyre og prisliste for et utvidet og variert veiledningstilbud. Veiledning, formidling og informasjonsarbeid inngår i økende grad i fysioterapeuters oppgaver. Dette setter store krav til kommunikasjonsferdigheter på alle nivåer. Oppgaver veilederne har hatt hittil i år i NFFs regi (utenom de vanlige gruppene) har vært følgende: Turnusseminar på Lillehammer Innlegg på turnusseminar for mensendieckfysioterapeuter Forelesning/innlegg på kongress for Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Opplæring, undervisning og veiledning i bydel Gamle Oslo Flere individuelle veiledninger av fysioterapeuter med spesielle behov Økt bruk av telekommunikasjon i veiledning En veiledningsgruppe i Førde hadde veileder i Haugesund via videooverføring. De to første møtene var fysiske samlinger, resten var møter via videooverføring. Grupper via videokonferanse er et nødvendig og viktig tilbud ettersom alle medlemmene skal ha de samme muligheter til fagutvikling, uansett hvor de bor. Gruppene er kostbare både når det gjelder administrasjon og leie av studio Plan for 10-vekttalls videreutdanning for sykehusfysioterapeuter NFF henvendte seg i 2001 til Høgskolen i Bergen med forespørsel om samarbeid om plan for kompetanseutvikling for sykehusfysioterapeuter samt en videreutdanning i intensivfysioterapi. Høgskolen ønsket å utvikle begge videreutdanningstilbudene. Intensivfysioterapi hadde oppstart høsten I forbindelse med omlegging av strukturen i høyere utdanning og forberedelse til nye masterstudier, besluttet Høgskolen i Bergen og NFF at det skal oppnevnes en arbeidsgruppe som ser på muligheten for å tilpasse en eventuell videreutdanning, slik at den kan inngå som en del av et masterstudiet Stilling for kvalitetskoordinator i NFFs sekretariat NFF søkte Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter om finansiering av stilling som kvalitetskoordinator, landsmøtesak 2.1/01. Søknaden er behandlet av Fondsstyret og ble vurdert til å falle inn under virksomhetsområdet formidling. I samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet ble det utarbeidet ny søknad til Fondet. Fondet behandlet søknaden og fattet enstemmig vedtak om samfinansiering av prosjektet for å revidere NFFs standarder til retningslinjer med inntil kr ,- for perioden frem til NFFs Landsmøte Fondsstyret vurderer fagmiljøets arbeid som en sentral suksessfaktor i prosjektet og legger til grunn at Fondets delfinansiering primært brukes der. 4

5 1.4 Det skal arbeides for økt anerkjennelse og offentlig godkjenning av spesialister i fysioterapi. Resultatmål 2002: Være orientert og delta i departementets videre tilrettelegging for godkjenning NFF har hatt møte med Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) i forbindelse med tilrettelegging for offentlig godkjenning av spesialister. NFF har utarbeidet et notat om hvordan forbundets spesialistordning er tilrettelagt. Saken er under behandling Systematisere og forenkle informasjon om NFFs spesialistordning på nettet Fagseksjonen har oppdatert orienteringen om spesialistordningen på nettsiden, Det er utarbeidet et interaktivt veiledningsskjema som søkere kan fylle ut og få direkte veiledning via nettet. I 2002 har 15 søkere benyttet seg av "test"- tilbudet og blitt veiledet per e-post. Det er i 2002 behandlet 34 spesialistsøknader og 122 søknader om fornyet godkjenning. Antall spesialister MNFF per var 645 fordelt på spesialistområdene som følger: Allmenn fysioterapi 46 Barnefysioterapi 115 Helse- og miljøarbeid 44 Idrettsfysioterapi 22 Manuell terapi 149 Onkologisk fysioterapi 14 Psykiatrisk og psykosomatisk fys. 179 Rehabilitering med fordypning i hjerte- og lungefysioterapi 16 nevrologisk fysioterapi 36 obstetrisk og gynekologisk fys. 5 ortopedisk og reumatologisk fys. 1 reumatologisk fysioterapi 5 ortopedisk fysioterapi 4 geriatrisk og gerontologisk fys. 9 5

6 Område 2: INNTEKT OG ARBEIDSFORHOLD 2.1 Medlemmenes inntektsnivå og kjøpekraft øker i samsvar med relevant utdanning, kompetanse og ansvar. Resultatmål 2002: Betydelig lønnsøkning for turnuskandidater Både i området Kommunenes Sentralforbund, KS, Oslo kommune, NAVO helse og Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, har turnuskandidatene fått en betydelig lønnsøkning. I Oslo og HSH (Oslo) er lønnen økt med ca. kr til kr ,-, de andre tariffområdene med kr til kr ,-. NFFs krav ved tariffoppgjøret 2002 var for fysioterapeut i samtlige sektorer 90% av minimum grunnlønn. I Oslo og i overenskomstene i HSH ble det gjennomslag for prinsippet om prosenttillegg. I KS og NAVO helse ble det ingen binding til minimumsavlønning, men beløpet ble kraftig hevet. I statlig tariffområde er det ikke lenger turnusplasser. Alle statlige sykehus er lagt inn under regionale helseforetak Økt begynnerlønn Minimumsavlønning i områdene KS, NAVO-helse og HSH er økt med kr til kr ,-. I Oslo og HSH (Oslo) har begynnerlønnen økt med kr til kr ,-. I KS og NAVO-helse, og derved i HSH, ble det avtalt minimumslønn for grunnstillingen Fysioterapeut med henholdsvis 0 og 10 års ansiennitet; 0 år/kr og 10 år/kr som øker til kr fra Betydelig lønnsutvikling for alle fysioterapeuter For mange fysioterapeuter ble det oppnådd en vesentlig lønnsøkning, men siden ikke alle stillingskoder fikk endret minimumsavlønning/lønnsrammer/lønnsspenn, er det vanskelig å bekrefte en generell, betydelig lønnsutvikling. NFFs lønnsstatistikk per er ikke ferdigstilt fordi resultatene etter lokale forhandlinger enda ikke foreligger Økt lederlønn Det ble i de sentrale forhandlingene ikke gitt generell økning på lederlønningene, men lederne innenfor tariffområdet KS skulle prioriteres i lokale forhandlinger. Statistikk foreligger ikke. 6

7 2.1.5 Privat praksis: Månedsvise utbetalinger fra trygden for utført arbeid En ny oppgjørsordning for fysioterapeuter i privat praksis ble iverksatt fra Det var også enighet om en overgangsordning. Rikstrygdeverket, RTV, nedsatte en arbeidsgruppe høsten 2002 der NFF v/sekretariatet var representert med to medlemmer. Privat råd var referansegruppe. De to viktigste endringene er at det kan sendes regning for behandlinger som er utført i foregående måned og at foreldelsesfristen for å få dekning fra trygden er seks måneder etter at den enkelte behandling er utført Utrede prinsipper og kriterier for differensierte driftstilskudd Det er nedsatt en arbeidsgruppe som påbegynte arbeidet høsten Uttelling for videreutdanning Innen tariffområdene KS, NAVO-helse og HSH er den tidligere grunnstillingen Spesialfysioterapeut blitt en stillingskode for faglig karrierevei. Stillingskoden medfører uttelling for dem som er eller blir ansatt i stillinger med krav om høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning. Sentralt er det ikke spesifisert hva som ligger i ytterligere spesialutdanning Uttelling for spesialistkompetanse Uttelling for spesialistkompetanse er avhengig av offentlig godkjenning av spesialister. Se pkt Kompensasjon for veiledning av turnuskandidater Resultatmålet videreføres i Fysioterapeuters kompetanse skal brukes på nye områder i samfunns- og arbeidsliv. Resultatmål 2002: Aktiv deltakelse i prosjektet Et mer inkluderende arbeidsliv NFFs sekretariat har inngått IA-avtale, og generalsekretær deltar i møter i prosjektets koordineringsgruppe. Inkluderende arbeidsliv refereres til i samfunnspolitiske uttalelser, pressemeldinger og debattinnlegg som sendes fra NFF. Forbundet har sendt brev til Rikstrygdeverket om sykmeldingsattestens punkt 8, forenklet funksjonsvurdering. Representant fra trygdeetaten har holdt foredrag for Privat råd om berøringspunkter mellom IA og privat praksis Fysioterapeuter inn i trygdeetaten Resultatmål videreføres i

8 2.2.3 Markedsføre fysioterapeuters kompetanse i kurs rettet mot ansatte i trygdeetaten På invitasjon fra Rikstrygdeverket, RTV, deltok representanter fra NFF på et seminar for ansatte i trygdeetaten. Representantene informerte om hva fysioterapi er og viste forskjellige behandlingsformer, samt drøftet forståelse av og bruk av takster med deltakerne Flere stillinger for fysioterapeuter i forebyggende helsearbeid NFF tok initiativ til og fikk utarbeidet søknad om et større prosjekt rettet mot kommunehelsetjenesten; Økt fysisk aktivitet - innfallsport til bedre helse for barn, unge og eldre. Målet er å vise at forebyggende fysioterapi kan bidra til å begrense og/eller utsette utvikling av lidelser og sykdom. Prosjektet involverer fysioterapeuter i seks kommuner og skal gå over en to-årsperiode. NFF arbeider med finansiering av prosjektet Ny betalingsmodell for rehabilitering og ettervern NFF har diskutert saken med aktuelt selskap med tanke på utvikling på området. Sekretariatet har deltatt på møte med selskapet, Rikstrygdeverket og Sosialdepartementet. Saken ses blant annet i sammenheng med kjøp av helsetjenester. Det er iverksatt forsøk i fire fylker fra og ut året. Resultatmålet videreføres i Flere fysioterapeuter i psykiatrien Det er utarbeidet en informasjonsplan for 2003 som behandles i styret i faggruppen. Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er bevilget kr til informasjonstiltak Fysioterapeuter inn i arbeidet med flyktninger og innvandrere Resultatmålet videreføres i Vurdere endringer i takstsystemet Endringer og tilpassinger i takstsystemet er et kontinuerlig arbeid hvor først og fremst Privat råd er involvert. Det ble i forhandlingene per gjort noen endringer; honorartaksten for varmepakninger ble halvert og taksten for tilleggspakninger fjernet. 2.3 Avtaleverket sikrer tillitsvalgte/kontaktpersoner innflytelse og reell medbestemmelse. Resultatmål 2002: Aktiv deltakelse i alle hovedavtaleforhandlinger 8

9 NFF har deltatt i hovedavtaleforhandlinger i KS, Oslo kommune og HSH. Det er inngått nye hovedavtaler i alle tariffområder hvor NFF er involvert. Avtalen i KS-området er blitt en rammeavtale hvor de enkelte forbund fortsatt har egen partsrettighet. I HSH var det kamp om partsforholdet, men også der endte det med at NFF er selvstendig part Opprettholde tillitsvalgtes rettigheter Tillitsvalgtes rettigheter er fremforhandlet og nedfelt i hovedavtalene innen de ulike tariffområdene Avtale for kontaktpersoner i Oslo kommune Forhandlinger om ny overenskomst har pågått i mange år og er enda ikke sluttført. Partene er kommet frem til et kompromiss hvor noe mer enn tidligere reguleres i den individuelle avtalen. Forhandlingene er kommet langt, og overenskomsten forutsettes ferdigstilt våren Representasjon i medbestemmelsesutvalg, MBU, og partssammensatte utvalg Resultatmålet videreføres i Styrking av tillitsvalgtopplæring særlig rettet mot forhandlinger I tillegg til grunnopplæringen for tillitsvalgte har det vært arrangert egne seminarer i alle avdelinger (bortsett fra Oslo), der ny hovedavtale og ny hovedtariffavtale i KS er gjennomgått og der lokale forhandlinger har vært vektlagt. Det har vært arrangert egne seminarer for tillitsvalgte i NAVO-helse og HSH. Område 3: HELSEPOLITIKK OG SAMFUNNSKONTAKT 3.1 Fysioterapi i 1., 2. og 3.linjetjenesten har rammevilkår som sikrer forsvarlig virksomhet.. Resultatmål 2002: Driftsavtaler i kombinerte arbeidsforhold Saken har vært gjenstand for grundig behandling i Privat råd. Rådets innstilling går ut på at NFF på det nåværende tidspunkt ikke arbeider videre for å endre forskriften. Forskriften gir ikke adgang til utbetaling av fastlønnstilskudd ved kombinasjon av fastlønnsstilling og arbeid som privatpraktiserende med driftsavtale Fysioterapeuter som styre-/vararepresentanter i helseforetak Staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra , og det ble høsten 2001 enighet mellom staten og organisasjonene om fordeling av styrerepresentanter. Der hvor foretakene alt hadde et styre, ble de ansattes 9

10 representanter sittende. NFF hadde to styreplasser i helseforetak da staten overtok. NFF har senere fått to vararepresentanter. Fristen for å gjennomføre valg av og blant ansatte ble i 2002 forlenget, foreløpig frem til Muligheter for faglig oppdatering som ansatt Resultatmålet videreføres i Gode rutiner for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Det har ikke vært igangsatt særskilte tiltak i Fysioterapeuter er sentrale samarbeidspartnere innen helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende virksomhet. Resultatmål 2002: Prosjektet beveg-deg etableres som landsomfattende aksjon Prosjektet ble etablert med egen styringsgruppe i januar. Gruppen hadde til sammen tre møter i løpet av året og har vært opptatt av fysioterapeuters særlige legitimitet i folkehelsearbeidet som grunnlag for mål og visjoner. Utvalgte målgrupper i denne prosjektfasen har vært barn og unge, personer som er inaktive og eldre. Grunnsteinen i prosjektet er web-siden som ble lansert i oktober. Antall besøkende øker og siden blir holdt kontinuerlig oppdatert. I oktober ble avdelinger og faggrupper oppfordret til å lete opp gode tiltak som var verdige beveg-deg - prisen. Fire avdelinger delte i 2002 ut prisen. Sjekkheftet som forelå til Landsmøtet 2001, har fått følge av Oppmuntringshefte for barn og foreldre og Godt å vite for din egen fremtid, rettet mot eldre (utgitt januar 2003). Til sammen ca hefter er bestilt og sendt ut. Sekretariatet mottar også mange bestillinger på plakaten som er basert på tekstene i sjekkheftet. Det er produsert T-skjorter med prosjektets beveg-deg-logo Flere fysioterapeuter inn i planarbeid i kommunene Arbeidet med revisjon av NFFs veileder Fysioterapi i kommunehelsetjenesten er påbegynt og vil bli ferdigstilt vår Fysioterapeuter som deltakere i ambulante team En spørreundersøkelse på Sjeffysioterapeutforum i september ga uttrykk for at kun få sykehus har ambulante team. 10

11 3.3 NFF er synlig aktør i samfunnsdebatten. Resultatmål 2002: Markedsføre kompetanse innen aktuelle temaer i samfunnsdebatten Forbundet har flere ganger vært i kontakt med relevante fagmiljøer i forbindelse med NFFs kommentarer til aktuell samfunnsdebatt. Eksempler er oppfølgning av faggrupper i forbindelse med temanumre om kvinnehelse og lungesykdommer i Dagens Medisin, kontakt mellom HMS-magasinet og ergonomieksperter, kontakt mellom UHOs bilagsredaksjon og faggruppen for barnefysioterapi samt forespørsler fra journalister. Forbundsleder har hatt leserinnlegg i Aftenposten og VG og kronikk i VG Utvikle tre-årsplan for informasjon og samfunnskontakt Planen er ikke påbegynt. Utvikling av informasjonsplan er utsatt. Arbeidet med nytt designprogram og ny publiseringsløsning på nettsidene er igangsatt. Område 4: ORGANISASJON 4.1 Ett forbund for fysioterapeuter og fysioterapistudenter i Norge. Resultatmål 2002: % av studentene er studentmedlem i NFF Per hadde NFF 994 studentmedlemmer. I Norge er det i dag ca. 900 studenter. Antall norske studenter i utlandet er ca var et meget godt år for rekruttering av studentmedlemmer Flere yngre fysioterapeuter som medlemmer i NFF Medlemsregisteret viser at flere yngre fysioterapeuter er blitt medlem av forbundet. Det har vært aktiv studentverving, og flere forblir i forbundet etter studietiden Oppstart av vervekampanje for å beholde og rekruttere medlemmer NFFs vervekampanje startet i oktober. Ved årets slutt hadde forbundet hvorav 994 studentmedlemmer mot 7 727/796 ved utgangen av 2001; en økning på 336 medlemmer. Høyere begynnerlønn, aktiv deltagelse i seminarer og et serviceinnstilt sekretariat bidrar til å gi et positivt inntrykk av NFF. 11

12 4.2 Fysioterapeuters felles yrkesidentitet styrkes gjennom arbeidet i avdelinger og faggrupper. SAK 1.1 Resultatmål 2002: Oppstart av veiledningsgrupper for avdelingsledere Etter vedtak i Sentralstyret har samtlige avdelingsledere vært invitert til veiledningssamlinger, eller ledertrening som ordningen nå heter. Forbundsledelsen er opptatt av at ordningen skal bli en sentral del av lederopplæringen for avdelingslederne. Avdelingslederne har vært inndelt i fire regionale grupper. De fleste gruppene gjennomførte i 2002 to samlinger. Samlingene varer én arbeidsdag og ledes av en veileder med spesialopplæring. Ordningen skal evalueres etter fire samlinger. Temaer som er gjennomgått, har tatt utgangspunkt i avdelingsledernes ønsker og behov. Tiltaket og innholdet i samlingene har stort sett fått positive tilbakemeldinger, men det har vært meldt forholdsvis stort forfall til samlingene. Møtesteder har vært Tromsø, Bergen, Porsgrunn og Oslo. I tillegg til samlingene for avdelingslederne har veilederne vært samlet til to dagsseminar Aktiv bruk av ledermøtene som arena for å fremme fellesskap I 2002 ble det for første gang gjennomført to ledermøter; ett i april og ett i oktober. Møtene teller ca. 60 deltakere fra forbundets lokale og sentrale organer. I oktober ble deler av møtet brukt til gruppearbeid om saker som Sentralstyret var særlig interessert i å få organisasjonens synspunkter på. Evalueringen av denne arbeidsformen var positiv Aktiv bruk av nettsidene for å fremme fellesskap NFFs nettsider holdes kontinuerlig oppdatert. Det er planlagt en modernisering av nettsidene for å gjøre dem mer anvendbare for medlemmer, samarbeidspartnere og pasienter. 4.3 Gjennom WCPT og WCPT-Europa bidra til fag- og organisasjonsutvikling internasjonalt. Resultatmål 2002: Videreføre samarbeidet med Uganda Physiotherapy Association Med økonomisk bistand fra NORAD har NFF videreført arbeidet med organisasjonsbygging i Uganda. To seminarer er blitt arrangert, det ene i tilknytning til forbundets General Meeting, - begge med NFFs to prosjektarbeidere tilstede. I tillegg gjennomførte det ugandiske forbundet på egen hånd en workshop for medlemmene med tema HIV/AIDS, finansiert av NORAD. 12

13 4.3.2 Aktiv deltakelse i WCPTs og WCPT-Europas faglige og fagpolitiske arbeid Representanter fra NFF har deltatt på Europa-regionens General Meeting i Budapest, på Migration Conference i Berlin og på det østerrikske forbundets forebyggingskonferanse i Wien. På General Meeting ble NFFs forbundsleder valgt som regionens representant i WCPTs styre. Hun trer inn i vervet etter WCPTs General Meeting i Barcelona, juni NFF har kommentert flere saker som er under utredning i WCPT-Europa; bl.a. et benchmarking system som skal sikre kvalitet i internasjonal fysioterapeututdanning, spørsmål om kvalitet og standarder i utøvelsen av faget, problemstillinger knyttet til migrasjon, organisasjonsbygging i nye EU-land etc Fremme kandidater til verv innen ER-WCPT I tillegg til forbundsleders verv i WCPTs styre, er leder av fagseksjonen NFFs representant i arbeidsgruppen Professional Issues Working Group i WCPT- Europa. Gruppen arbeider i hovedsak med faglige retningslinjer og utreder muligheten for å tilpasse og anvende et valideringsverktøy for eksisterende retningslinjer, (AGREE, Arbeidsgruppen drøfter også muligheten for samkjøring internasjonalt av utvikling av retningslinjer. Annen virksomhet 1. Fagseksjonen NFFs faggruppe for manuell terapi har et eget spesialistutvalg (USU) som vurderer innkomne søknader. Ved behandling av søknader legger utvalget til grunn retningslinjer i to generelle EUdirektiver. USU har hatt tre møter. Det er behandlet ni søknader. Syv av søknadene ble vurdert lik eller tilsvarende den norske videreutdanningen i manuell terapi ved Universitetet i Bergen når det gjelder teori og forskningsmessige kunnskaper. Alle disse syv søkerne er i veiledet praksis. Ingen av søkerne har valgt å gå opp til praktisk prøve. To av søknadene ble avslått fordi innholdet i utdanningene avvek vesentlig fra den norske utdanningen. USU har systematisert rutiner rundt søknadsprosessen og strukturert form og innhold i veiledet praksis for søkerne som velger å gjennomføre veiledet praksis. Alle som nå er i veiledet praksis, følger det samme evalueringsskjema for praksis som det studentene ved UiB følger. 2. Forhandlingsseksjonen For forhandlingsseksjonen har 2002 vært preget av NFFs medlemskap i en ny hovedorganisasjon overgang fra offentlig eide sykehus til statlige foretak med dertil hørende privat ansettelse hovedtariffoppgjørene i alle tariffområder hvor NFF direkte og/eller via UHO er part oppsigelser av driftstilskuddavtaler samarbeid med RTV om ny oppgjørsordning. 13

14 3. Høringer 2002 Til Arbeids- og administrasjonsdepartementet: Implementering av rådsdirektiv 1999/70/EF om midlertidig tilsetting, ny 55 i Arbeidsmiljøloven, AML Endringer i AMLs bestemmelser om overtid og stillingsvernet for toppledere med etterlønnskontrakter Til Helsedepartementet: Forskrifter til helseforetaksloven Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv. Utkast til forskrift til lov av 15. juni 2001 nr. 53 om pasientskadeloven Forslag til ny felles forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste Forslag om røykfrie serveringssteder mv. Til Utdannings- og forskningsdepartementet Utkast til forskrift om krav til mastergrad Evalueringsrapport om norsk forskerutdanning Til Sosialdepartementet: Lov om rettigheter for og begrensning og kontroll med bruk av tvang mv. overfor personer med demens Til Sosial- og helsedirektoratet: Sjelden samorganisering samlet plan for forvaltning av kompetansesenter med ansvar for sjeldne funksjonshemminger Nasjonal handlingsplan Forebygging av osteoporose og osteoporotiske brudd Utkast til forskrift til lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten med mer Til Høgskolen i Tromsø: Studieplan for videreutdanning i konduktiv opplæring Til Høgskolen i Sør-Trøndelag: Studieplan for videreutdanning i bevegelsesvitenskap Til Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon: Pensjonsutvalgets innstilling. 4. Generelt om NFFs sekretariat 2002 Høsten 2002 ble sekretariatet en Inkluderende Arbeidslivsbedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet var på 4,7% i Arbeidsmiljøet er godt og medarbeiderne er fornøyde med sin arbeidssituasjon, - dette til tross for stort arbeidspress. Det ble gjennomført et lønnsoppgjør i sekretariatet som de tillitsvalgte sa seg fornøyd med. Mot slutten av året ble det satt i gang et stort arbeid i sekretariatet for å 14

15 bedre interne arbeidsprosesser og se på muligheten for en mer effektiv drift. Arbeidet videreføres i Fagseksjonen Fagseksjonen har hatt 6,4 årsverk, fordelt på seks stillinger: Fagseksjonsleder 100 % Kursvirksomhet 360 % Veiledning 80 % Spesialistordningen 80 % Behandling av søknader til takst A8, manuell terapi 20 % Fagseksjonen fikk ny medarbeider knyttet til kursvirksomheten i august, (medregnet i oversikten). Antall kurs avviklet i 2002: Det ble holdt 53 kurs i 2002 (50 kurs i 2001) med totalt deltakere (1 055 i 2001). Seksjonen har hatt sekretariatsansvar for: Fag- og spesialistrådet, som har hatt fem møter i 2002 NFFs faggruppe for manuell terapis utvidete spesialistutvalg (USU) Kontakt med andre organisasjonsledd: NFFs faggrupper Forhandlingsseksjonen Forhandlingsseksjonen har hatt 5,3 årsverk fordelt på seks personer: Forhandlingssjef 100% stilling Advokat/rådgiver 100% stilling Advokatfullmektig/rådgiver 100% stilling Rådgiver 100% stilling Rådgiver 80% stilling Rådgiver 50% stilling Antall kurs totalt avviklet i seksjonen: Tillitsvalgt kurs 5 Tillitsvalgt seminar NAVO-helse 2 Tillitsvalgt seminar HSH 3 Kontaktpersonkurs, avdelingene 2 Seminarer for TV i avdelingene 20 Andre møter i avdelingene 3 Seksjonen har hatt sekretariatsansvar for: Ansatt råd, Privat råd og Lovutvalget. 15

16 Administrativ og økonomisk seksjon I seksjonen har det vært 6,6 årsverk fordelt på syv personer. Stab og politisk ledelse I stab og politisk ledelse har det vært 4,5 årsverk fordelt på fem personer. Forbundsleder har arbeidet på heltid, nestleder har vært frikjøpt i ca 50% stilling. Store deler av året har stillingen som informasjonsleder stått ubesatt. Ny informasjonsleder ble tilsatt i september ********************* Område 1: KOMPETANSE OG KVALITET Hovedmål : 1.1 Grunnutdanning for fysioterapeuter skal være fireårig og møte brukernes og samfunnets behov. Resultatmål 2003: Arbeidet med å tilpasse fysioterapeututdanningen til kvalitetsreformen videreføres NFF har vært i skriftlig og muntlig kontakt med Helsedepartementet for å få utvidet grunnutdanningen til fire år. I desember 2003 kom den endelige tilråding fra Sosial- og helsedirektoratet (SHDir) til Helsedepartementet. Konklusjonen var at SHDir tilrår at dagens modell med treårig fysioterapeututdanning og ett års turnustjeneste opprettholdes. Det ble foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å revidere veiledningsheftet om turnustjenesten for fysioterapeutkandidater og komme med forslag til forbedringer av turnustjenesten. Kvalitetsreformen åpner for større fleksibilitet i innholdet i fysioterapeututdanningen. NFF har igangsatt et pilotprosjekt for å innlemme NFFs kursrekke i Helse- og miljøarbeid i høgskolesystemet. Videre har NFF gitt et høringssvar til Universitets- og høgskolerådet vedrørende revisjon av rammeplaner for fysioterapeututdanningen. 16

17 Hovedmål : 1.2 NFFs videreutdanningstilbud oppdateres og videreutvikles. Resultatmål 2003: Et oppdatert, fornyet og videreutviklet kurstilbud Etter avvikling av modulsystemet ble det mulig å utvikle og organisere kurs på en mer fleksibel måte med kurs av forskjellig lengde. Arbeidet legger samfunnets utvikling og helsepolitiske prioriteringer til grunn. Gjennomførte kurs Det er i 2003 gjennomført 62 kurs mot 53 i Antall kursdeltakere i 2003 var mot i Gjennomsnittlig antall deltakere per kurs i 2003 var 22,7 deltakere mot 21 i Revidering og fornyelse av kurs I 2003 er studieplaner for følgende kurs revidert: Geriatri og gerontologi Reumatologisk fysioterapi, del 2 Ortopedi for barn 0 18 år Fysioterapi til kronisk lungesyke Nye kurstilbud psykiatri i kommunen flere behandlingskurs i MT seminar/temadag i samarbeid med faggrupper veiledningskurs, del 2. Psykiatri i kommunen Arbeidet med kurset ble påbegynt høsten I samarbeid med NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ble det etablert en arbeidsgruppe som har utarbeidet et utkast til fagplan. Fysioterapi under svangerskap og i barseltid Et tre-dagers kurs er utviklet i samarbeid med to kursledere og en ressursperson. Fysioterapi i bevegelse - ny kursrekke i 2003 Beveg-deg-prosjektet fokuserer på fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. Det er utviklet en kursrekke som tar sikte på å gi fysioterapeuter kunnskap om hvordan de på ulike måter kan bruke bevegelse i forhold til forskjellige målgrupper. Det er utviklet fire kurs: Aktiv rehabilitering 17

18 Trening for ulike pasientgrupper Avspenning og mestring Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet. Veiledning og kommunikasjon, del II Kurset er en videreføring av Veiledning og kommunikasjon del I og ble arrangert i Oslo høsten Oppdaterte kursledere Det årlige sommerbrevet ble sendt til kurslederne med blant annet en påminnelse om muligheten til å søke midler til faglig oppdatering. På årets kurslederseminar etterlyste kurslederne mer regelmessig informasjon om nyheter fra NFF. Det ble derfor sendt et nyhetsbrev også i desember. Kursledernes honorarsatser Takstene ble fra justert opp med 4,2%. Rekruttering av kursledere Det er i størst mulig grad blitt vektlagt å rekruttere kursledere med lektorkompetanse eller spesialistkompetanse. Det tilstrebes at to kursledere er tilstede per kurs, fortrinnsvis en kursleder med lektorkompetanse samt en med klinisk bakgrunn. Kurslederne benytter seg i større grad enn tidligere av eksterne forelesere med spisskompetanse innen det aktuelle tema. Kursledersamlinger Tema for kursledersamlingen var etterarbeid etter avholdte kurs. Innledningsforedraget bygget på en undersøkelse blant kurslederne. Målsettingen var å klargjøre hensikten med oppgaveskriving og hvilket nivå oppgavene skal være på. Del 2 av dagen ble viet revisjon av studieplaner Økt bruk av internett/videokonferanser Nettbaserte kurs Våren 2003 ble arbeidet med ulike nettløsninger videreført og intensivert. Fordypningskurs i ortopedi tema skulder brukte e-post og en nettplattform som kommunikasjons- og læringsverktøy på to kurs. Andre bruksområder for internett ble utforsket og det har vært arbeidet med å integrere internett for å gjøre kursvirksomheten mer profesjonell og brukerrettet. Kursene markedsføres på nettsidene og de fleste kursdeltakerne melder seg på kurs per e-post. Ressursside I 2003 ble det innført en egen ressursside på nettet for alle NFFs kurs. 18

19 Her ligger timeplaner, litteraturlister, e-postlister, forelesningsnotater, litteraturhenvisninger, artikler, oppgavetekster, veiledere til oppgaveskriving osv. Evaluering av kurs Alle kurs evalueres elektronisk. Ordningen ble igangsatt i august Evalueringene lagres elektronisk for hvert kurs. 1.3 Kvalitet og faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen videreutredes gjennom økt formell og reell kompetanse. Resultatmål 2003: Utrede et system for dokumentasjon av kompetanse Et forslag til system for hvordan den enkelte fysioterapeut kan holde seg faglig ajour, ble utredet. Erfaringer fra andre yrkesgrupper og fra land som har arbeidet med slike systemer, eksempelvis Nederland og Storbritannia, er innhentet, jmf. pkt Prosjektsøknad til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter vedrørende faglig ajourføring NFFs Landsmøte 2001 vedtok at det skulle avsettes ressurser øremerket kvalitetsutvikling og -forbedring. Fondet finansierer en prosjektlederstilling over en periode på to år. Stillingen ble utlyst to ganger i FYSIOTERAPEUTEN i Prosjektleder for Prosjekt Retningslinjer og faglig ajourføring tiltrådte i november Samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet til litteratursøk og til å vurdere artikler Et søkekurs etter relevant litteratur og systematiske litteraturoversikter skulle ha vært ferdig utviklet i Sosial- og helsedirektoratet, SHDir, i løpet av I et samarbeid mellom SHDir og NFF skal søkekurset gjøres tilgjengelig for NFFs kursdeltakere. Kurset er ikke ferdigstilt Videreutdanning for sykehusfysioterapeuter NFF henvendte seg til Høgskolen i Bergen med ønske om et samarbeid om en plan for kompetanseutvikling for sykehusfysioterapeuter. I samarbeid med Høgskolen ble det besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for å tilpasse en eventuell videreutdanning slik at den kan inngå som en del av et masterstudium Tilrettelagte veiledningstilbud til utvalgte grupper av fysioterapeuter Foruten ledertreningen, som er en tilpasset veiledning/opplæring for avdelingsledere, har det vært veiledningsgrupper for sjeffysioterapeuter, tillitsvalgte og sykehusfysioterapeuter samt for fysioterapeuter som er 19

20 spesialister innen felles fagområde Kvalitetssikret tilbud om opplæring i veiledning og kommunikasjon Oppfølging av veilederne Et todagers seminar ble arrangert for veilederne i februar. På seminaret ble det etablert grupper hvor veiledere veileder hverandre. Veilederne skal møtes to ganger i året i tillegg til det årlige seminaret. Alle gruppene har hatt minst ett møte, og opplegget fungerer godt. Det er tettere oppfølging av veilederne per telefon To av veilederne, som har støtt på spesielle problemer i forbindelse med gruppene sine, har fått individuell veiledning. Veiledning/råd gis også via e-post. Samlet sett får NFFs veiledere tett oppfølging. Det er 35 veiledere i NFFs system per Veiledning via telemedisin Veiledning via telemedisin er blitt gjennomført i to grupper. 1.4 Det skal arbeides for økt anerkjennelse og offentlig godkjenning av spesialister i fysioterapi. Resultatmål 2003: Spesialistordningen er tilrettelagt for offentlig godkjenning Etter flere møter med NFF stiller Sosial- og helsedirektoratet seg positivt til offentlig godkjenning av fysioterapeuter/spesialister MNFF, i første omgang av spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og manuell terapi. I samarbeid med Faggruppen for manuell terapi har NFF gjort en endring i spesialistutdanningen for fysioterapeuter med fordypning i manuell terapi. Endringen gjelder innføring av ytterligere to obligatoriske kurs. Kursene er en del av forberedelsene til en eventuell landsdekkende og varig videreføring av Henvisningsprosjektet. Saken ble behandlet i Fag- og spesialistrådet og Sentralstyret og vedtatt av Representantskapsmøtet. Det er foretatt en utredning av NFFs spesialistordning, der den bl.a. er vurdert i forhold til WCPT-Europas retningslinjer for spesialisering. Fagog spesialistrådet har diskutert utredningen som omhandler innhold og lengde på praksis, praksisveiledning og innhold i de teoretiske kravene. Fag- og spesialistrådet vurderer spesialistordningen i lys av eventuelle masterutdanninger og en offentlig godkjent spesialistordning i fysioterapi. 20

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i møtet i Oppfølgingsgruppa 16.november 2012.

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014

Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 Medlem av Unio Member of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Krav til drift- og takstforhandlinger 2014 5. mai 2014 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning Fysioterapeuter med driftsavtale er

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo

Utdanning: Can.san. Avsluttet på UIO 1995 Grunnutdanning fra Statens Fysioterapiskole i Oslo Leder: Ragnhild Bech (gjenvalg) Alder: 61 Bosted: 0276 Oslo Stilling: fysioterapeut i skolen Tlf. privat: 22 52 53 11 Tlf. arbeid: 953 07 302 E-post: ragnhildbech@hotmail.com Can.san. Avsluttet på UIO

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund

Krav til drift- og takstoppgjør 2013. Norsk Fysioterapeutforbund Krav til drift- og takstoppgjør 2013 Norsk Fysioterapeutforbund Innledning NFF viser til ASA 4303 avtale mellom HOD og KS og NFF om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om driftstilskudd

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Leder: Elin Engeseth (ny)

Leder: Elin Engeseth (ny) Leder: Elin Engeseth (ny) 1970 Statens fysioterapiskole, Oslo Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi 1995 Spesialist MNFF 1996 98 Arbeidsliv, organisasjon og ledelse, UiB /UiO 2001 2002 Rehabilitering

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007

NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 Fra Sentralstyret: NFFS RAMMEBUDSJETT FOR ÅRENE 2005, 2006 OG 2007 2 004 2 005 2 006 2 007 INNTEKTER Område 10 Administrasjon Medlemskontingent -24 350 000-25 913 000-27 209 000-28 570 000 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Regodkjenning Ergoterapispesialist

Regodkjenning Ergoterapispesialist Regodkjenning Ergoterapispesialist 2014 Innhold Innledning... 3 Oversikt over Ergoterapeutene syv spesialistområder:... 3 Faglig forsvarlighet... 4 2. Kriterier for regodkjenning av ergoterapispesialist...

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten

Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre. v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Fra fullført cand.med. til ferdig spesialist ny turnusordning for leger og veien videre v/ Bente Skulstad og Anne Grethe Slåtten Helsedirektoratet jobber i et samlet bilde fra ferdig utdannet lege til

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister

Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Legeforeningens policy om etterutdanning av legespesialister Definisjon Med etterutdanning menes i denne sammenheng den livslange læring som legespesialister gjennomfører for å holde seg oppdatert på den

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning

Fagstige for søkere med høyskoleutdanning og/eller universitetsutdanning Velkommen til Fagforbundet, Seksjon helse og sosials Fagstige Klinisk fagstige stimulerer til praksisnær, faglig videreutvikling. Du kan dokumentere dine kunnskaper i fagstigen, og legge dette til grunn

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England

1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Leder: Birgit Gran (gjenvalg) 1978 Newcastle-upon-Tyne School of Physiotherapy, England Videreutdanning: Alder: 57 Bosted: 5099 Bergen Stilling: Enhetsleder for ergo- og fysioterapitjenesten i Fana og

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020

Ergoterapeutenes spesialistordning. Overgangsordning 2014-2020 Ergoterapeutenes spesialistordning Overgangsordning 2014-2020 Innhold Innledning... 3 Kompetanser i ergoterapi... 3 Oversikt over Ergoterapeutenes syv spesialistområder:... 3 Faglig oppdatering og systematisk

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer