LM Landsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM 2010 23. Landsmøte"

Transkript

1 Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet for å gi en oversikt over alle innkomne t 2010 om revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund samt Mønstervedtekter for NFFs avdelinger, faggrupper og interessegrupper. Forslagene til endringene er lagt inn i NFFs lover og Mønstervedtekter i dette dokumentet. og håper dette vil være til hjelp i forarbeidet til t og gjøre det enklere å vurdere forslagene og behandle disse på t. NFFs lover og Mønstervedtekter ble vedtatt av NFFs 2007 etter en meget omfattende revidering (forrige gang i 1995) og trådte i kraft 1. januar De sentrale prinsipper som ligger til grunn for gjeldende lovverk er: medlemmene er organisasjonens grunnfjell. NFF skal ivareta representasjon fra ulike arbeidsforhold og kjønn NFF er en fagorganisasjon der lønns- og arbeidsforhold er den viktigste oppgaven NFF er én organisasjon, det vil si at underliggende organer ikke er selvstendige juridiske enheter nedfelle organenes rettigheter, plikter og økonomiske ansvar et harmonisert lovverk så langt mulig. Når lovverket nå har virket i 2 ½ år, er det grunn til enkelte revideringer av oppbygging, språk og konsistens samt enkelte endringer for videre å forbedre lovverkets anvendbarhet og tilgjengelighet. Prosessen sendte høsten 2009 forespørsel til alle forbundets organisasjonsledd hvor det ble bedt om tilbakemelding på hvilke deler av NFFs lover og vedtekter som fungerer bra/mindre bra, om lovene/vedtektene gir den nødvendige fleksibilitet, stabilitet og forutsigbarhet samt eksempler på konkrete erfaringer/problemer som kunne dra nytte av i sitt arbeid. mottok fem innspill. Enkelte av innspillene innebar innholdsmessige endringer som er fremmet som endringsforlag til t 2010, mens innspill var av mer redaksjonell art som har fulgt opp videre. 1

2 s mandat Det følger av NFFs lover 23 at kontinuerlig skal vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Grenseoppgang mot s mandat Som respons på henvendelsen til forbundets organer, kom det tilbakemeldinger av ulik art. Forslag av klar politisk karakter fremmes av, eventuelle med rett til å fremme landsmøtet. Dette ble gitt som tilbakemelding fra til forslagstillere. Oversiktens innhold Alle de innkomne forslagene er samlet i ett dokument der det av den tabulariske oversikten fremgår hvilket punkt som foreslås endret, hvilken type endring som foreslås, begrunnelse, hvem som er forslagsstiller og om det foreligger alternativt. Det er egne saksdokumenter til de punktene hvor det foreslås endringer som ikke er av mer redaksjonell art. s innstilling til og s fremgår i disse saksdokumentene. Det gjøres oppmerksom på at kun kommenterer endringer av en viss betydning slik at hver minste endring av språklig karakter e.l. av omfangsmessige årsaker ikke vil være kommentert. s endringer av NFFs lover og Mønstervedtekter er av redaksjonell karakter hvor de prinsippene som LM 2007 la til grunn i et om nye lover, har vært styrende for s vurderinger. Det foreslås dermed en del begrepsavklaringer/presiseringer/modernisering av oppbygning og språk. Det er ikke utarbeidet eget saksnotat med disse endringene, men de fremkommer i den tabulariske oversikten og vedlagte lover og Mønstervedtekter. Generelle revideringer Valgkomitéens leder får rett til å være til stede på landsmøter, representantskapsmøter og ledermøter. Stedfortreder til representantskapsmøter og landsmøter for valgt delegat for FYSIO. har et varamedlem som sikring av funksjonsdyktighet i Delegater og observatører bør ha tid til å gjøre seg kjent med Kontrollutvalgets innstilling i forkant av representantskapsmøter. Valg av stedfortreder ved leders alle utvalg og komitéer. Som del av det redaksjonelle arbeidet etter landsmøtet vil punktene 35, 36, og 37 bli flyttet frem i lovene som nye punkt 8, 9 og 10. Disse punktene passer bedre tidlig i lovverket. Nummereringen videre vil bli tilpasset tilsvarende. 2

3 Forslag til endringer i NFFs lover: Pkt 3 tt punkt Bladstyret får status som eget organ. Listen er supplert med Bladstyret som lovfestet organ slik at den skal være komplett. Pkt 8.2 Endring Tydeliggjøring av hva som skal ligge til grunn for innvilgelse av Pkt 9, siste ledd Pkt Pkt faglig medlemskap. Endrede medlemsrettigheter for medlemmer i arbeidsforhold som ikke er regulert av norsk lov. Presisering Pkt 12.1 er delt i og for å tydeliggjøre prosessen rundt suspensjon og eksklusjon. Pkt Pkt Tillegg Pkt , siste ledd Pkt observatør Pkt Tillegg Pkt 15.6, 7 Pkt Pkt 17, Pkt 18.6 Endring Endring Endring av FYSIOs rett til representasjon med stedfortreder dersom valgt(e) delegat(er) har forfall til LM. Valgkomitéens leder har rett til å være til stede på landsmøter. FYSIOs rett til representasjon med stedfortreder dersom valgt delegat har forfall til RM. Redaktøren av Fysioterapeuten gis observatørstatus og kan ved forfall utpeke stedfortreder. Følger av at Representantskapsmøtet behandler årsregnskap og budsjett, Valgkomitéens leder har rett til å være til stede på representantskapsmøter. Innstilling spesialistsøknader legges til sekretariatet. Presisering av dagens praksis hvor gjør medlemmene kjent med LM- og RM saker. Presisering for å tydeliggjøre at enkelte saker er av en slik art at de skal eller bør behandles av rådene. Endret frist for årsmøtegjennomføring for å sikre et godt samlet regnskap i god tid før representantskapsmøtet. Sak 3.14 Sak 3.2 Sak 3.3 Sak 3.4 Sak 3.10 Sak 3.5 Sak 3.6 Pkt 18.7, Endring av Følger av endring av pkt 18.6 frist 3

4 tredje ledd for innsending budsjett. Pkt Endring av 18.7,fjerde og ledd Pkt 18.7, fjerde ledd Pkt 19, Pkt 19, Pkt 19,, jf og Følger av endring av pkt 18.6, endret frist for innsending av årsregnskap. Ordlyd endret tilsvarende av Representantskapsmøtet Årsberetning sendes inn på lik linje med årsregnskap og budsjett. Valgkomitéens leder har rett til å være til stede på landsmøter, representantskaps og ledermøter. og Kontrollutvalget Pkt 23 Endring Endring av lovens punkt om Fagog spesialistrådet for å harmonisere denne teksten med de to rådene. Pkt 24, Pkt 24, første ledd, ny Pkt 25, Pkt 25, første ledd, ny Pkt 26, første ledd, ny Pkt 26, tredje ledd siste, presisering av god praksis Delegater og observatører bør ha tid til å gjøre seg kjent med Kontrollutvalgets innstilling i forkant av RM Sak 3.8 4

5 Pkt 27, Pkt 27, ny og presisering alle utvalg og komiteer Pkt 27 Endring Endring av mandat for Etisk utvalg. Pkt 28, ny alle utvalg og komiteer Pkt 29.2 Endring Endring av krav til etablering av fag- og interessegrupper. Pkt 29.6 Endring av Følger av endring av pkt 18.6 om Pkt 29.6 Endring Følger av endring av 15.6 om spesialistsøknader. Pkt 29.7 Endring av Følger av endring av pkt 18.6 om Pkt 29.7, Endring av ledd Pkt 29.7, Endring av tredje ledd og Pkt 29.7, tredje ledd Følger av endring av 18.7 om frist for innsending av budsjett. Følger av endring av 18.7 om frist for innsending av årsregnskap. Ordlyd endret tilsvarende av Representantskapsmøtet Årsberetning sendes inn på lik linje med årsregnskap og budsjett. Pkt 30.2 Endring Følger av endring av pkt 29.2 etablering av faggrupper. Pkt 30.6, Endring Fjerne tilknytningen til felles økonomiske interesser i formålet med interessegruppenes Pkt 30.6, ledd Endring av Pkt 30.7, Endring av ledd Pkt 30.7, Endring av tredje ledd og virksomhet. Følger av endring av pkt 18.6 om Følger av endring av pkt 18.7 om frist for innsending av budsjett. Følger av endring av pkt 18.7 om frist for innsending av årsregnskap. Ordlyd endret tilsvarende av Representantskapsmøtet Etisk utvalg Sak 3.9 Sak 3.11 Sak 3.10 og Kontrollutvalget Sak 3.11 Sak 3.13 Pkt 30.7, Årsberetning sendes inn på lik og 5

6 fjerde ledd linje med årsregnskap og budsjett. Kontrollutvalget Pkt 32.3 Endring Endring av Bladstyrets funksjon. Sak 3.14 Pkt 33, 5. strekpunkt Tillegg Pkt Endring NFFs lover omhandler diverse utvalg og én komité; Valgkomitéen. Valgkomitéens leder gis rett til å være til stede på ledermøter. Endring slik at lovene åpner for gjennomføring av elektronisk uravstemming. Sak 3.15 Forslag til endringer i NFFs Mønstervedtekter: Mønstervedtekter Pkt 1 Endring Følger av endring av NFFs lover pkt 30.6 Interessegrupper. Pkt Endring av Følger av endring av NFFs lover pkt 18.6 om frist for gjennomføring av Pkt 5.4 Endring Følger av endring av NFFs lover pkt 16.6 om spesialistsøknader. Pkt 5.4 Endring Stryking av fag- og interessegruppenes plikt til å forelegge medlemmene saker som skal behandles av landsmøter og representantskapsmøter. Pkt 5.5 Endring Avdelingsleders stilling fastsettes som 20 % stilling og med lønn tilsvarende stilingsprosent av 6G. Pkt 5.5 Endring Avdelingsleders stillingsbrøk og lønn reguleres årlig av NFFs representantskapsmøte. Saks nr. Sak 3.13 Sak 3.10 Faggruppen NOR Sak 3.18 NFF avdeling Nord-Rogaland, Oppland, Aust- Agder, Sogn og Fjordane og Sunnmøre Sak 3.16 NFF avdeling Nordland Sak

7 Pkt 6, avsnitt Pkt 6, første og avsnitt Endring av Følger av endring av pkt 18.6 om Årsberetning sendes inn på lik linje med årsregnskap og budsjett. og Kontrollutvalget s : t 2010 beslutter å endre Lover for Norsk Fysioterapeutforbund samt Mønstervedtekter for avdelinger, fag- og interessegrupper i NFF som foreslått av og med de endringer som er vedtatt av t t 2010 gir fullmakt til å foreta de nødvendige språklige og redaksjonelle endringer i det vedtatte forslaget til Lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger i NFF og Mønstervedtekter for fag- og interessegrupper i NFF. Lover og Mønstervedtekter som vedtatt trer i kraft fra

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Håndbok for NFF 2008-2010

Håndbok for NFF 2008-2010 Håndbok for NFF 2008-2010 1 Innhold: KAPITTEL 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE AUTORISASJON SOM FYSIOTERAPEUT...5 KAPITTEL 2 LOVER, VEDTEKTER OG YRKESETIKK...7 2.1 Lover for Norsk Fysioterapeutforbund... 7 2.2

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark

Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Finnmark ÅRSMØTE NFF AVDELING FINNMARK 2011 Dato: Fredag 25. februar 2011 Tid: kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Kirkenes Program lørdag 25. februar: 09.00 12.00 Årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv

Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv Notat møte i referansegruppen vedrørende revisjon av representasjonsregelverket mv 1.Bakgrunn På møtet i referansegruppen 12. desember 2008 la departementet frem ulike forslag til endringer i forskrift

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Bodil Kristine Høstmælingen, Kirsti Jaråker, Johan Fr. Remmen og Jostein O. Mo (1. vara).

Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Bodil Kristine Høstmælingen, Kirsti Jaråker, Johan Fr. Remmen og Jostein O. Mo (1. vara). NORGES IDRETTSFORBUNDS LOVUTVALG PROTOKOLL FRA MØTE DEN 11.09.2012 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Harald Tronvik, Steinar Birkeland, Bodil Kristine Høstmælingen, Kirsti Jaråker, Johan Fr. Remmen og

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret. Dato: 09.10.2015. Høsbjør hotell. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (10.09.2015) Høgskolestyret Dato: 09.10.2015 Sted: Høsbjør hotell Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 38/15 Møtereglement for høgskolestyret

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)

Innst. O. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innst. O. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m. Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer