FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER"

Transkript

1 Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund, mønstervedtekter for NFFs avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. Forslagene foreligger på oppdrag fra Sentralstyret (SST). Lovutvalget (LU) har lagt spesiell vekt på å få et gjennomarbeidet lov- og vedtektsverk bygget over samme lest med klare angivelser av ansvars- og myndighetsområde. For å skape forutsigbare prosesser, er det også foreslått nedfelling av flere ordensregler. Det er søkt etablert en fleksibel myndighetsfordeling mellom de enkelte organer. Med bakgrunn i viktigheten av det arbeid som gjøres av faggruppene og de økonomiske interessegruppene samt overføringen av flere oppgaver til representantskapsmøtet (RM), er det også foretatt endringer i delegatfordeling på landsmøtet (LM) og RM. Lovutvalget foreslår at Landsmøtet fatter følgende vedtak: Landsmøtet 2007 beslutter å endre NFFs lover, Mønstervedtekter for avdelinger i NFF og Mønstervedtekter for faggrupper i NFF som foreslått av Lovutvalget. Endringene trer i kraft 1. januar 2008, med det unntak at det på Landsmøtet 2007 skal velges personer til tillitsverv i Privat råd og i Kontrollutvalget som forutsatt i de vedtatte endringer i NFFs lover. Landsmøtet beslutter å innføre Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF som foreslått av Lovutvalget. Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF trer i kraft 1. januar Saksbehandlingsregler for Etisk utvalg opphører med virkning fra det tidspunkt Etisk utvalg selv vedtar sine egne saksbehandlingsregler, senest 1. april Vedtektene for NFFs Desisjonsutvalg opphører med virkning fra 1. januar

2 1 OPPSUMMERING NFFs gjeldende lover, mønstervedtekter, vedtekter, saksbehandlingsregler og retningslinjer er resultat av vedtak fattet av mange landsmøter. Ved en grundig gjennomgang av disse, fant LU en åpenbar mangel på konsistens og logikk. Da SSTs pålegg til LU om andre endringer kom, var en totalrenovering både naturlig og hensiktsmessig. Forslaget som nå legges frem, er en totalpakke der mange av endringene innebærer modernisering både av oppbygging og språk. Samtidig er det innført ordensregler og forøvrig foretatt endringer både av prinsipiell og politisk karakter. Grunnen til at forslaget inneholder prinsipielle og politiske endringer er SSTs ønske om å etablere rammebetingelser knyttet til økonomiske forhold, herunder å fastlegge ansvars- og myndighetsområder. I tillegg har tidligere erfaringer vist at det er behov for en mer fleksibel og dynamisk organisasjon. LU ber LM om å diskutere de endringer i forslagene som er av sentral og prinsipiell karakter. I saksframlegget her har LU forsøkt å få tydelig frem hvilke endringer dette gjelder. Når det gjelder oppbygging, språk og konsistens, er forslaget svært grundig gjennomgått av LU med solid juridisk bistand fra forbundets sekretariat. LU henstiller derfor om lite tidsbruk på dette. 2 OPPDRAGET 2.1 Bakgrunnen Det følger av NFFs lover 23 at LU kontinuerlig skal vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Siste gang det ble gjort en omfattende revisjon av forbundets lover, var i LU fikk i 2006 oppdrag fra SST om å foreta en totalgjennomgang av NFFs lover og mønstervedtekter med spesiell vekt på rammebetingelser, ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold, samt å gjennomgå LUs myndighetsområde, oppgaver og saksbehandlingsregler. 2.2 Nærmere om oppdraget fra SST Oppdraget ble fastlagt gjennom følgende SST vedtak: Sak 37/06 (16. februar 2006) Sentralstyret tar Lovutvalgets orientering til etterretning. Sentralstyret ser at det er behov for en gjennomgang av NFFs nåværende lover og vedtekter, og ber om at Lovutvalget fortsetter dette arbeidet. Sentralstyret ber dessuten Lovutvalget om en vurdering av utvalgets virksomhet de senere årene og forslag til nærmere avklaring av oppgaver, saksgang mv. 2

3 Til grunn for SSTs vedtak lå notat av fra LU der utvalget ba SST drøfte LUs myndighetsområde og arbeidsoppgaver med tanke på eventuelle endringer i NFFs lover. Sak 55/06 (27. mars 2006) Sentralstyret pålegger Lovutvalget å gjennomgå mønstervedtekter for faggrupper i NFF med sikte på en klargjøring av Sentralstyrets, faggruppenes styrer og årsmøtets ansvar for økonomi. Sentralstyret ber samtidig om at Lovutvalget i forslag tydeliggjør hvem som kan forplikte organisasjonen økonomisk, samt under hvilke rammebetingelser NFFs underavdelinger kan utøve sin virksomhet. Forslag til nye mønstervedtekter legges frem for Sentralstyret innen 1. juni 2007 slik at de kan vedtas på Landsmøtet SSTs vedtak bygget på innspill fra forhandlingsseksjonen i sekretariatet. Sak 87/06 (15. juni 2006) Sentralstyret bekrefter Lovutvalgets forståelse av oppdraget slik dette er beskrevet i Lovutvalgets notat av I notatet av 8. juni 2006 redegjorde LU for at dets forståelse av oppdraget var at LU skulle foreta en totalgjennomgang av NFFs lover og mønstervedtekter med spesiell vekt på rammebetingelser, ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold gjennomgå LUs myndighetsområde, oppgaver og saksbehandlingsregler. 3 LOVUTVALGETS ARBEID 3.1 Internt i LU Internt i LU har arbeidet med lovrevisjonen gått i flere faser. Initialt var det viktig å etablere rammene for oppdraget. Det var også en avklaringsprosess i forhold til SST. LU satte seg inn i en lang rekke andre organisasjoners regelverk. Det har vært avholdt møte med revisor og generalsekretær for å få deres synspunkt på enkelte spørsmål. LU har dessuten sett hen til tidligere konkrete endringsforslag, herunder lovsaker fra LM 2004 som ikke ble behandlet. Videre ble enkelte deler av organisasjonen involvert gjennom direkte forespørsel, se nedenfor. På denne bakgrunn har LU over flere møter diskutert seg gjennom mange problemstillinger, mulige løsninger og etter flere revisjoner funnet å fremme vedlagte forslag til nye lover for NFF og nye mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. LU har også vedtatt en saksbehandlingsinstruks for seg selv. Denne skal ikke behandles av LM. 3

4 3.2 Forespørsel om innspill LU sendte høsten 2006 ut en forespørsel hvor det ble bedt om tilbakemelding på hvilke deler av NFFs lover og vedtekter som fungerer bra/mindre bra, om lovene/vedtektene gir den nødvendige fleksibilitet, stabilitet og forutsigbarhet, samt eksempler på konkrete erfaringer/problemer LU i sitt arbeid kunne dra nytte av. Forespørselen ble sendt til NFF avdeling Oslo, NFF avdeling Akershus, NFF avdeling Hordaland, NFF avdeling Vestfold, NFF avdeling Hedmark, tidligere leder av LU, tidligere leder for NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Harald Odde i Privat råd, PFG v/britt Strømme, NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og NFFs faggruppe for manuellterapi, til sammen 11 adressater. Utvalget var begrenset ut fra flere hensyn; mengden tilbakemeldinger måtte være håndterbar for LU, og personene som ble forespurt har etter LUs mening utvist engasjement for denne type spørsmål. LU mottok seks innspill. LU gjennomgikk disse og ga tilbakemelding til avgiverne om de forhold LU på det tidspunktet anså for å være utenfor sitt mandat og som de selv måtte være ansvarlig for å følge opp. Ansatt råd, Privat råd og Fag- og spesialistrådet har også vært trukket inn mot slutten av arbeidet med hensyn til de bestemmelser som regulerer deres virksomhet. LU ser at ytterligere kommunikasjon med alle NFFs forskjellige organer hadde vært ønskelig, men tiden tillot dessverre ikke dette. 4 RESULTAT AV ARBEIDET LUs revisjon av NFFs lover og vedtekter har resultert i følgende forslag til LM: Forslag til nye lover for NFF Forslag til nye Mønstervedtekter for avdelinger Forslag til nye Mønstervedtekter for faggrupper Forslag til Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper Arbeidet har dessuten resultert i en Instruks for LU som hovedsaklig fastsetter saksbehandlingsregler for utvalget. 5 LOVUTVALGETS INTENSJON MED DE FORESLÅTTE ENDRINGENE LUs intensjon med de foreslåtte endringene er kort oppsummert å: løfte frem medlemmene som organisasjonens grunnfjell, herunder ivareta representasjon fra ulike arbeidsforhold og kjønn 4

5 tydeliggjøre at NFF er en fagorganisasjon der inntekts- og arbeidsforhold er blant de viktigste oppgavene nedfelle at NFF er én organisasjon, det vil si at underliggende organer ikke er selvstendige juridiske enheter nedfelle organenes rettigheter, plikter og økonomiske ansvar skape sammenheng, helhetlig systematikk og logikk på alle nivåer så langt mulig bedre lesbarheten og gjøre regelverket enklere å anvende for brukerne. 6 HVA BESTÅR ENDRINGENE AV 6.1 Generelt Forslagene omfatter endringer av forskjellig karakter: Prinsipielle spørsmål, også enkelte av mer politisk karakter Utfylling der det manglet regler, eksempelvis innføring av såkalte ordensregler som gir praktiske regler/prosedyrer for hvordan beslutninger skal fattes/gjennomføres Begrepsavklaringer/presiseringer/modernisering av oppbygning og språk. Hva gjelder forhold av mer politisk karakter, har LU primært vurdert det som utenfor sitt mandat å på eget initiativ foreslå endringer av åpenbar politisk art. Når det likevel er foreslått enkelte endringer av denne art, er det ut fra oppdraget fra SST og fordi LU har funnet vektige argumenter som taler for at slikt forslag fremmes. Eksempelvis gjelder dette faggruppeledernes og lederne av de økonomiske interessegruppenes status som delegat på LM og RM. LU har påpekt hvilke forslag som vil ha økonomiske konsekvenser, men har ikke tallfestet disse. Etter LUs oppfatning ligger dette utenfor utvalgets oppgaver. 6.2 Nærmere om de mest sentrale nyskapninger/presiseringer Flere får delegatstatus på LM og RM LU har ved sin vurdering av spørsmålet om å utvide kretsen som skal ha delegatstatus, tatt utgangspunkt i det demokratiske prinsipp om ett medlem, en stemme. Dette tilsier at medlemmene må utøve sin myndighet gjennom avdelingene og deres delegater. LU foreslår at særregelen om delegatrepresentasjon for avdelingene NFF avdeling Nord-Rogaland, NFF avdeling Sør-Rogaland, NFF avdeling Sunnmøre og NFF avdeling Nordmøre og Romsdal fjernes. Forslaget er i tråd med SSTs syn tilkjennegitt i vedtak i sakene 84/07 og 85/07. LU begrunner forslaget med konsekvenshensyn; alle avdelinger skal ha like rettigheter. Etter det LU kjenner til, har disse avdelingene historisk sett heller aldri vært samlet i fylkesvise enheter. Disse avdelingene er etter gjeldende lover ikke forskjellsbehandlet hva gjelder representasjon på RM. Forslaget innebærer en økning, gitt dagens antall 5

6 faggrupper, på seks delegater. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Delegatstatusen på LM foreslås utvidet til å omfatte alle faggruppeledere. Faggruppene består av engasjerte medlemmer, de spiller en viktig rolle i NFFs fagarbeid og er en viktig medspiller for forbundet sentralt i forhold til myndighetene og de enkelte medlemmene. Det er viktig i en organisasjon å se og verdsette et engasjement som er med på å drive organisasjonen opp og frem. LU mener at faggruppene er en så viktig del av forbundet at dette bør reflekteres i sterkere innflytelse på de beslutninger som fattes i forbundet. LU har derfor foreslått å gi alle faggruppeledere delegatstatus. Forslaget innebærer en økning, gitt dagens antall faggrupper, på seks delegater. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Delegatstatusen på RM foreslås utvidet til å omfatte alle faggruppeledere og lederne av de økonomiske interessegruppene. RM tillegges i LUs forslag større myndighet enn tidligere. RM vil også være det organ som godkjenner forbundets årsregnskaper. Faggruppeledere har allerede tale- og forslagsrett på møtene, og det er tradisjon for at også ledere for de økonomiske interessegrupper møter og innvilges tale- og forslagsrett. LU finner det naturlig når RM får utvidet myndighetsområde at organet også blir mer representativt. Dette vil dessuten gi en større legitimitet til representantskapsmøtets beslutninger. LU foreslår på denne bakgrunn at ledere av både faggrupper og økonomiske interessegrupper gis delegatstatus. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Endringer i representantskapsmøtets myndighet Representantskapsmøtets myndighet foreslås utvidet til å omfatte myndighet til å endre mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. Det foreslås videre at RM skal kunne behandle lovsaker/andre saker som etter lovene ellers hører under LM, men hvor beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Det er et tilleggsvilkår for at sistnevnte saker skal behandles av RM at RM vedtar dette med kvalifisert flertall i forbindelse med godkjenning av dagsorden.til sist foreslås det at RM gis myndighet til å opprette/oppløse faggrupper og økonomiske interessegrupper. Alle forslag er begrunnet i behovet for fleksibilitet, og vil gi mer tid på LM til prinsipielle saker. Når RM blir mer representativt, jf. forslagene om å utvide antallet delegater, er det også lagt til rette for å gi det utvidet myndighet. Det forslås at RM gis myndighet til å foreta suppleringsvalg av personer også til andre tillitsverv enn vervet som medlem av SST. Det vil styrke legitimiteten og minske eventuell påvirkningsmulighet fra SST når RM, i stedet for SST, velger personer til tillitsverv i organ som etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner. LU foreslår at RM, og ikke som hittil LM, skal endelig godkjenne forbundets regnskaper. Forslaget begrunnes i forbundets regnskapsplikt og plikten til årlig å sende inn godkjente regnskaper til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For at et regnskap skal være godkjent, må det være godkjent av kompetent organ. For foreninger vil det enten følge av dets vedtekter eller foreningsretten hvilket organ som er kompetent. Normalt vil dette være øverste organ, i NFF LM, men all den 6

7 tid LM kun møtes hvert tredje år, er det nødvendig å lovfeste at den endelige godkjenningsmyndigheten legges til RM. Økonomistyring og regnskapsrutine LU foreslår at det nedfelles at forbundet, dets avdelinger, faggrupper og andre organer er én juridisk enhet. Dette er i tråd med praksis i forbundet, men har ikke tidligere vært nedfelt i lover og vedtekter. Det innebærer at forbundet er forpliktet til å stå inne for de disposisjoner som gjøres av alle dets organer. En konsekvens av dette er at avdelingers og gruppers økonomiske situasjon blir en del av forbundets regnskap, noe som vil gi et mer korrekt bilde av forbundets økonomiske situasjon. Dette innebærer at forbundet er ansvarlig for at regnskapene føres i henhold til god regnskapsskikk. For å ha en tilstrekkelig styring på og enhetlig føring av regnskapene, foreslår LU at forbundet sentralt skal være ansvarlig for å føre regnskap for de enkelte avdelinger og grupper. En sentralisert føring av regnskapene vil også virke avlastende for styrene i avdelinger og grupper. Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. LU har gjennomgående i sitt forslag forsøkt å klargjøre det enkelte organs myndighet og oppgaver. Dette vil også styre hvilke økonomiske forpliktelser det enkelte organ kan pådra seg. Det er introdusert en rett for SSTs leder/nestleder og generalsekretæren, to i fellesskap, til å forplikte forbundet utad. Dette vil si at det ikke i enhver sammenheng vil være nødvendig med hele SSTs signaturer. Bestemmelsen vil gi en mer fleksibel hverdag i organisasjonen. Nærmere retningslinjer for hvem som kan forplikte forbundet og innenfor hvilke rammer, vil måtte fastsettes av SST i samarbeid med generalsekretæren. Oppretting av Kontrollutvalget LU foreslår at dagens Desisjonsutvalg erstattes av et Kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ha en utvidet aktivitet i forhold til aktiviteten i dagens Desisjonsutvalg. Med utvidet aktivitet menes blant annet at det skal være en kontinuerlig aktivitet. Utvidet aktivitet gjør det mulig med en grundigere kontroll med bruken av forbundets midler. For praktisk å tilrettelegge for økt aktivitet, foreslås at antall medlemmer skal være fem. Deler av nåværende Desisjonsutvalgs vedtekter foreslås løftet inn i lovene slik at også organer og personer utvalget samarbeider med, forpliktes. Det er også foreslått en nedfelling av dagens praksis knyttet til Desisjonsutvalget, eksempelvis at utvalget skal få nødvendig dokumentasjon jevnlig. Nytt i forslaget er at Kontrollutvalget gis tilgang til SSTs møter. Bakgrunnen for LUs forslag er SSTs oppdrag om å se nærmere på ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold. I dette ligger også at det må etableres kontrollrutiner. Erfaring har også vist at det er viktig å ha kontrollrutiner som kan fange opp irregulariteter så tidlig som mulig. Endring av suspensjons- og eksklusjonsmyndighet Grunnlaget for suspensjon og eksklusjon er utdypet og gjort likt for begge tilfelle. Dette er så alvorlige tiltak at de bør behandles av SST som høyeste operative 7

8 organ i periodene mellom LM og RM. Dette vil gi SST anledning til å se flere forhold under ett. Etisk utvalgs posisjon og spesialkunnskap videreføres ved at utvalget skal uttale seg i alle saker knyttet til yrkesetiske forhold. Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper LU foreslår at det etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. Gitt de økonomiske interessegruppenes størrelse, den aktivitet som drives i dem i dag samt deres lederes rolle som delegat både på landsmøtet og representantskapsmøtet, er det naturlig at det etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegrupper på lik linje med mønstervedtektene for avdelinger og faggrupper. De foreslåtte mønstervedtekter er basert på mønstervedtektene for faggrupper, og det er også sett hen til gjeldende vedtekter for PFG og UFF. 7 NÆRMERE OM DE ENKELTE FORSLAGENE 7.1 Forslag til nye Lover for Norsk Fysioterapeutforbund I vedlagte tabell er det redegjort for hvert enkelt punkt i forslaget til nye lover, type endring er beskrevet og begrunnet, det er henvist til gammel (gjeldende) paragraf og angitt om forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. LU anser det utenfor sitt oppdrag og mandat for øvrig å utrede hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har. Det gjøres oppmerksom på at LU kun kommenterer endringer av en viss betydning slik at hver minste endring av språklig karakter eller annet av omfangsmessige årsaker ikke vil være kommentert. 7.2 Forslag til nye Mønstervedtekter for avdelinger i NFF Systematikken i mønstervedtektene er bygget over samme lest som systematikken i forslaget til nye lover for NFF både hva gjelder bestemmelsenes rekkefølge og innholdsmessig i hver enkelt bestemmelse. Som eksempel vises til bestemmelsene i lovenes punkt 13 om landsmøtet og bestemmelsene om årsmøtet i mønstervedtektenes punkt 4. For at mønstervedtektene skal være så helhetlige som mulig, i den forstand at det skal være mulig å forholde seg til dem uten hele tiden samtidig måtte se i NFFs lover, er flere bestemmelser fra lovene inntatt også i mønstervedtektene. Det som er nytt i mønstervedtektene som ikke allerede følger av endringer i lovene, er at bestemmelsene om årsmøtet og styret er mer utfyllende. Styrets ansvar og kompetanse blir således klarere både for styret selv, men også for avdelingens medlemmer. Innholdsmessig er bestemmelsen en videreføring av gjeldende retningslinjer og innebærer således ikke en innholdsendring av styrenes arbeid. Innføringen av flere ordensregler ivaretar både nye avdelingsstyrers behov for å ha noen rutiner å følge for det arbeidet som skal gjøres, samt gir legitimitet til de beslutninger som fattes. Ordensreglene er som nevnt ovenfor også i tråd med de ordensregler som gjelder for forbundet sentralt. 8

9 7.3 Forslag til nye Mønstervedtekter for faggrupper i NFF Forslag til nye mønstervedtekter for faggruppene er bygget over samme lest som mønstervedtekter for avdelingene med enkelte tilpasninger som skyldes forskjeller i gruppenes karakter. Det vises derfor i det alt vesentlige til redegjørelsen for endringene under punkt 7.2 ovenfor. Nytt er at Kursutvalget endrer navn til Kurs- og fagutviklingsutvalget. Det er også foretatt enkelte mindre innholdsendringer, hovedsaklig i tråd med forslag til LM Forslag til Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF Det er per i dag ikke mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. Med den størrelse og aktivitet som drives i gruppene i dag og den foreslåtte status som delegater både på LM og RM, er det naturlig at det også etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegrupper. De foreslåtte mønstervedtekter er basert på mønstervedtektene for faggrupper (som igjen er basert på mønstervedtekter for avdelingene) med enkelte tilpasninger som skyldes forskjeller i gruppenes karakter. Det vises derfor til redegjørelsene foran i punkt 7.3 og 7.2. Oversikt over de enkelte endringsforslag i nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser Pkt 1 Språklig endring 1 uten materiell betydning Pkt 2 Språklig endring 2 uten materiell betydning Pkt 3 Videreføring og Ledermøtet er en samlingsplass, ikke et formelt 3 presisering organisasjonsorgan og er derfor fjernet fra opplistingen. Listen er supplert med andre lovfestede organer slik at den skal være komplett. Pkt 4 Ny; ordensregel Utviklingen har vist at det er behov for slik Pkt 5 Videreføring Ny; generell bestemmelse bestemmelse Samlet det som tidligere sto flere steder. Kjønnsrepresentasjon er nytt og i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. Pkt 6 Ny Saksbehandlingsregler vil styrke og forenkle det enkelte organs funksjon og arbeid, og bidrar til større grad av enhetlig struktur i arbeidet i forbundet. SSTs adgang til å fastsette retningslinjer vil sørge for enhetlige saksbehandlingsregler som 4.1.1, 2. ledd 6.1.2, 2. ledd Avd: 5, 2. ledd, 6 9

10 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser likevel kan tilpasses det enkelte organs særbehov. Pkt 7 Ny Dette er et spørsmål som ofte har vært reist i praksis, og som det er hensiktsmessig å regulere. Etter gjeldende ordning gis SST myndighet til å utpeke person til tillitsverv også i organ som etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner. Dette svekker ankeorganets legitimitet og kan gi SST en ikke-tilsiktet påvirkningsmulighet. Pkt 8, 9, 10, 11 og 12 Alle bestemmelser som gjelder enkeltmedlemmer er samlet og plassert tidlig i lovene. Dette for å fremheve at medlemmene har en sentral posisjon i forbundet. 8.1 Presiseringer Ny: Videreføring fra Repmøtet 2006 LU har sett hen til de av RM 2006 fastsatte bestemmelser for faglig medlemskap. Det gir bedre fleksibilitet dersom SST gis myndighet til å inngå avtale om dobbeltmedlemskap med andre forbund. Pkt 9 1. ledd Presiseringer Tidspunkt for inntreden av medlemsvirkninger er nå regulert i punkt 10 første ledd Dersom det blir nødvendig med ekstraordinært RM 10.3 med merknader ledd Presiseringer ledd Videreføring ledd Videreføring ledd Ny: Videreføring fra Repmøtet 2006 med presiseringer Pkt 10 Videreføring med presisering Ny Pkt ledd Videreføring og ny bestemmelse for SST i individuelle saker 2. ledd Ny Nedfelling av praksis 3. ledd Ny, hva gjelder myndighetsnivå Pkt Videreføring, presisering, samling av suspensjons- og eksklusjonsmyndighet hos SST Naturlig at rettigheter og forpliktelser i disse tilfelle fremkommer av lovene og ikke enkeltvedtak fra andre forbundsorganer. Bestemmelsen gir en klar beskrivelse av rettigheter og forpliktelser. Medlemskapet opphører nå med virkning fra registreringstidspunktet i medlemsregisteret, noe som er tidligere enn i gjeldende lover. For å gi forbundet mer forutsigbare økonomiske rammer, gjelder betalingsplikten for kontingent hele det kalenderhalvår utmeldelsen registreres. I praksis vil dette innebære at personer som melder seg ut i perioden vil måtte betale kontingent for perioden frem til 30.6., og for dem som melder seg ut senere på året, løper betalingsplikten til Det følger av foreningsretten at det kun er LM som ville hatt myndighet til å frita et medlem for årskontingent dersom ikke noe annet er nedfelt i lovene. Foreslått fritaksmulighet sikrer fleksibilitet ettersom LM kun holdes hvert tredje år. I dag er det LM som kan utskrive ekstrakontingent. Å gi RM myndighet til å pålegge ekstrakontingent gir bedre fleksibilitet og vil kunne avhjelpe konsekvenser av oppseilende konflikter Grunnlaget for suspensjon og eksklusjon er utdypet og gjort likt for begge tilfelle. Dette er så alvorlige tiltak at de bør behandles av SST som høyeste operative organ i periodene mellom LM og RM. Dette gir SST anledning til å se flere forhold under ett. Etisk utvalgs posisjon og , 2. ledd nr 3 13, Pkt tilsvarer tidligere 22 nr. 2 10

11 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser uavhengig av grunnlag spesialkunnskap videreføres ved at utvalget skal uttale seg i alle saker knyttet til yrkesetiske forhold Videreføring, med bedring av rettssikkerhet 13.4 Det gis rettigheter på et tidligere tidspunkt til medlem som vurderes suspendert/ekskludert. Dette ivaretar bedre det kontradiktoriske prinsipp. Dette er også viktig for at vedtaket på bakgrunn av den generelle foreningsretten skal være gyldig. Dersom eksklusjonsvedtak fattes uten å være gyldig, kan dette gi den suspenderte/ekskluderte grunnlag for krav mot forbundet. Pkt Videreføring 4.1.1, 1. setning Ny mht. delegater fra avdelingene og faggruppene. Presiseringer og nedfelling av praksis Videreføring og nedfelling av praksis. Presiseringer. Nytt innhold i observatørbegrepet Egne bestemmelser for delegater og observatører. Tydeligere beskrivelse av valgprosedyrer og representasjon på de ulike nivåene, Alle avdelinger skal ha like rettigheter, også mht. delegater til LM. Alle faggrupper og økonomiske interessegrupper representert ved egen delegat. Det ligger i delegatretten en anerkjennelse av det engasjement medlemmene viser gjennom gruppene og det arbeid gruppene gjør som en del av forbundet. En nedre grense for å være representert, er ivaretatt gjennom kravene som gjelder for å være faggruppe og økonomisk interessegruppe. Observatør i de nye lovene betyr en som møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. LU gis adgang til å stille med to observatører i tråd med senere års praksis. Hensynet bak utvidelsen er behovet for å kunne ivareta LUs oppgaver (å vurdere og å uttale seg om tolking av lovene/vedtektene) på LM. Erfaringsmessig er det nødvendig å være to personer for å kunne håndtere omfanget siste avsnitt Videreføring 4.6, 2. ledd, 2. setning 13.3 Ny; nedfelling av praksis Gjenspeile ansvar som hviler på personer i disse posisjonene Presisering Klargjort og innsnevret perioden LM kan avholdes, slik at det kun er i november ordinært LM lovmessig kan avholdes 4.5, 2. setning Videreføring med redaksjonelle justeringer Ny; ikke godkjenne årsregnskaper Myndigheten til godkjennelse av årsregnskaper og årsberetning er foreslått lagt til RM. Forbundet har regnskapsplikt og skal årlig sende inn godkjente regnskaper til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For at et regnskap skal være godkjent, må et kompetent organ ha godkjent det. Normalt vil det etter foreningsretten være øverste organ, i NFF LM, som godkjenner regnskapene. Men ettersom LM kun avholdes hvert tredje år, er det nødvendig å lovfeste at den endelige godkjenningsmyndigheten legges til RM. 4.6, 2. ledd Antall delegater økes med 10 (ut fra dagens faggrupper og gjeldende representasjonsbestemmelser) 11

12 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 13.5 Videreføring 4.5, 3 setning 13.6 Videreføring, Det som er av presiseringer er en videreføring av 4.5.5, 1. og 3. presisering dagens praksis. Regelen er en ordensregel Presisering Klargjøre for enkeltmedlemmer hvordan de skal få fremmet en sak Ny Ordensregel 13.9 Videreføring, presisering, ingen materiell endring Innført sikringsmekanisme for at standardsaker som skal behandles uansett kan behandles Ny Nedfelling av praksis. Hensiktsmessig å klargjøre at SST og generalsekretær har opplysningsplikt overfor LM og hvor langt denne går. setning 4.6, 1. ledd 3. og 4. setning, 2. ledd 1. setning 4.6, 1. ledd 1. og 2. setning Videreføring, Ordensregel, noe mer detaljert 4.7 presisering Videreføring 4.4, 1. setning Videreføring, presisering 4.4, 2. og 3. setning Samlet bestemmelser om avstemninger. Presiseringer er gjort for at det skal være så klart som mulig hvordan avstemningen skal foretas, hvilket flertall som kreves og hvordan flertall beregnes Videreføring 24, 1. ledd Pkt 14 Bygget opp som LM, da de i mange henseende 5 har samme funksjon/karakter 14.1 Videreføring Presisert posisjon i organisasjonen 5.1, 1. setning Ny mht. delegater fra økonomiske Alle faggrupper og økonomiske interessegrupper foreslås representert ved egen delegat. Det ligger i delegatretten en anerkjennelse av det 5.1, 1. ledd interessegrupper. engasjement medlemmene viser gjennom disse For øvrig videreføring, presiseringer og nedfelling av praksis gruppene og det arbeid gruppene gjør som en del av forbundet. En nedre grense for å være representert er ivaretatt gjennom kravene som gjelder for å være faggruppe og økonomisk interessegruppe Videreføring, presisering. Ny mht. Seniorforums observatørrett Observatørbegrepet følger definisjonen som for LM. Seniorforum gitt observatørrett, j. forslag til LM 2004 Antall delegater økes med 13 (ut fra dagens økonomiske interessegrupper og gjeldende representasjonsbestemmelser) 5.1, 2. ledd Én ny observatør Ny Tilsvarende bestemmelse som for LM Ny; nedfelling av praksis Tilsvarende bestemmelse som for LM, for nærmere begrunnelse se ovenfor Videreføring 5.1, 2. setning Videreføring med redaksjonelle justeringer. Ny mht. enkelte oppgaver Nye oppgaver: i) myndighet til å godkjenne (endelig) årsregnskap og årsrapport for forbundet se begrunnelsen ovenfor vedr. hvorfor det ikke skal behandles på LM ii) suppleringsvalg også for andre tillitsverv enn vervet som SST-medlem styrker legitimiteten og minsker eventuell 5.4 RM kan komme til å ta lenger tid, men kan samtidig begrense LMs tidsomfang/gi bedre tid til overordnede 12

13 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser påvirkningsmulighet fra SST i organer som saker etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner iii) myndighet til å foreta endringer i mønstervedtekter gir en bedre fleksibilitet enn når det kun kan skje hvert 3. år og frigjør dessuten tid til mer prinsipielle saker på LM iv) sikkerhetsventil for saker hvor det ikke kan ventes til neste LM uten vesentlig ulempe for forbundet ordningen gir fleksibilitet i de unntakstilfelle hvor det er behov for en avgjørelse, kriteriene erstatter adgangen til å behandle prinsipielle saker da dette er upresist og kan omfatte enhver prinsipiell sak. Etter LUs vurdering bør saker behandles på det nivå som har myndighet til å behandle saken med mindre det skader forbundet å vente Ny Sikkerhetsventil, fremmer fleksibilitet. Kan være 4.5, 3. setning behov ifm. suppleringsvalg, endring av hovedorganisasjon, ekstraordinære økonomiske forhold (konflikter). Ikke nødvendig å innkalle til LM for saker som ligger under RMs myndighet. Vesentlig rimeligere enn ekstraordinært LM Videreføring, Ordensregel. Det som er av presiseringer, er en 5.2 presiseringer videreføring av dagens praksis Ny Følger av RMs endrede oppgaver. Klargjøre for enkeltmedlem hvordan de skal fremme en sak. I praksis samme bestemmelse som for LM, men ikke satt samme formalitetskrav til forholdet mellom det enkelte medlem og organ det kontakter Ny Presisering av praksis Ny Ordensregel. Hensiktsmessig når RM har endrede oppgaver/myndighet. Tilsvarende bestemmelse som for LM Ny Tilsvarende som for LM, se begrunnelsen ovenfor Videreføring Ordensregel, noe mer detaljert. Tilsvarende som 5.5 for LM Videreføring 5.3, 1. setning Videreføring Samlet bestemmelser om avstemninger. Tilsvarende som for LM, se begrunnelsen ovenfor. 5.3, 2. og 3. setning Videreføring/- Tilsvarende som for endring av lovene. 24 Se pkt presisering Ny Ren presisering. Ville ellers fulgt av tolkning. Pkt 15 Systematikken endret på lik linje med øvrige topporganer. Hensynet til helhet Videreføring og Tydeligere bestemmelse mht. ansvaret. 6.1, 1. setning presisering 15.2 Videreføring 6.1, 1. og 2. setning Videreføring og presisering 6.1, 3. setning 13

14 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 15.4 Ny Hensiktsmessig med klare bestemmelser for håndtering av sentralstyremedlems varige forfall Videreføring, Ny; Kontrollutvalget en observatør 15.6 Redigering, ingen realitetsendring. Ny; sikkerhetsventil i nr Videreføring, presisering, og nedfelling av praksis Kontrollutvalget gis observatørmulighet i SST. Dette er etter LUs vurdering nødvendig for å kunne utføre oppgavene. Utvalget har behov for helhetsforståelse/å se sammenhenger og høre diskusjoner/bakgrunnen for de vedtak som fattes. Redigering er begrunnet i ønsket om å gjøre bestemmelsen mer kortfattet. Foreslått nedfelt SSTs ansvar for å holde seg orientert om forbundets virksomhet, økonomi etc. for å synliggjøre dette ansvaret. Foreslått innført en sikkerhetsventil for saker utenfor SSTs ordinære myndighetsområde, men som ikke kan vente (verken på RM eller LM). Dette vil sikre fleksibilitet og gi verktøy for å kunne ivareta forbundets interesser i en akutt sak. Løsningen er vesentlig rimeligere enn ekstraordinært RM eller LM. Varslingsplikten gjør at medlemmer av det organ som ordinært har myndigheten, holdes orientert og gir dem samtidig anledning til å reagere om de er uenige i beslutningen. Det er presisert at forbundsleder er del av et kollektivt organ, og handler på dettes vegne. 6.5 Kan gi en person til i SST møtene Ny Ordensbestemmelse 15.9 Ny Ordensbestemmelse Ny Ordensbestemmelse Videreføring 6.4, 1. setning Videreføring 6.4, 2. og 3. setning Videreføring Språklig bearbeidet 6.4, 4. og 5. setning Videreføring, presiseringer Noen mindre endringer foreslått, eksempelvis at det skal noteres hvem som i tilfelle dissens stemmer for og mot et forslag, og fjernet kravet om at protokolltilførsel må leveres skriftlig og signert. LU mener det er viktig at det i ettertid kan etableres hvem som stemte for/imot et vedtak. LU mener det er unødvendig å stille formkrav til en protokolltilførsel Ny Presiserer hvem som kan tegne på vegne av forbundet. Hensiktsmessig med noe mer fleksibilitet enn i dag hvor det er nødvendig at hele SST signerer. Ytterligere regler enn dette er verken naturlig eller hensiktsmessig å regulere i lovene. Nærmere regler om hvem som kan representere forbundet utad følger av i) stillingsfullmakt, ii) toleransefullmakt, iii) fullmakt i det enkelte tilfellet og vil være naturlig å nedfelle i instrukser/retningslinjer fra SST. Pkt 16 Ny Nedfeller og bekrefter nåværende praksis, stadfester også at generalsekretæren er

15 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser administrasjonens øverste leder. Videre nedfelles generalsekretærens ansvars- og arbeidsområde. Pkt 17 Ny Nedfelling av dagens praksis. Både punkt 16 og 17 tydeliggjør forbundets rolle, herunder generalsekretæren som leder av sekretariatet. Pkt 18 Generelt: Ryddigere og mer leservennlig. Mer utfyllende enn tidligere bestemmelser. Bestemmelsen er harmonisert med nytt forslag til ledd: videreføring 2. ledd: videreføring og presisering. Nytt at juridisk ståsted er nedfelt Videreføring, presisering ledd: videreføring 2. ledd: videreføring og utdyping 3. ledd: videreføring og utdyping, og i samsvar med forslag til nye mønstervedtekter mønstervedtekter. Språklige justeringer. LU foreslår at det nedfelles at forbundet, dets avdelinger, faggrupper og andre organer er én juridisk enhet. Dette er i tråd med praksis i forbundet, men har ikke tidligere vært formalisert. Det er hensiktsmessig at dette kommer klart frem av lovene og 2. setning. 7.1 tre siste setninger 7.1, 4. punktum 7.2 Sto tidligere kun i vedtekter for den enkelte avdeling 18.4 Videreføring Videreføring, rydding og presisering Videreføring Videreføring, ny språkdrakt. Innført regler for studenter og andre ikke-arbeidende da det tidligere ikke var klart hvor disse skulle registreres. Forslaget harmonerer med forslag til nye mønstervedtekter for avdelingene 9 nr Ny Ny i lovene. Lovene sa tidligere ingenting om oppgaver og formål. Videreføring av prinsipper i mønstervedtekter og avdelingenes funksjon slik den er i dag. Hensiktsmessig at avdelingenes oppgaver og rolle i forbundet er klart angitt i lovene og 2. ledd nedfelling av praksis. Ny At forbundet er én juridisk enhet innebærer at forbundet er forpliktet til å stå inne for de disposisjoner som gjøres av alle dets organer. En konsekvens av dette er at avdelingers og gruppers økonomiske situasjon skal konsolideres inn i forbundets regnskap, noe som vil gi et mer korrekt bilde av forbundets økonomiske situasjon. Dette innebærer at forbundet er ansvarlig for at regnskapene føres i henhold til god regnskapsskikk. For å ha en tilstrekkelig styring på og enhetlig føring av regnskapene foreslår LU at forbundet sentralt skal være ansvarlig for å føre Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. 15

16 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser regnskap for de enkelte avdelinger og grupper. En slik sentralisert føring av regnskapene vil også virke avlastende for styrene i avdelinger og grupper. Varslingsplikten er inntatt for å ansvarliggjøre avdelingsstyrets medlemmer og vil også kunne bidra til bedre kontroll av forbundets økonomi Ny Ny. Tatt inn i henhold til LUs mandat og harmonerer med forslag til nye mønstervedtekter. Bestemmelser som tidligere lover og vedtekter ikke sier noe om. Dette gir SST et styringsverktøy dersom en avdeling ikke opererer innenfor de fastsatte rammer. Administrasjon har vært praktisert, eksempelvis etter forespørsel fra faggruppe. Pkt 19 Videreføring I hovedsak en videreføring fra tidligere, men ordlyden strammet inn ved at oppramsingen over hvem som skal velges hvor og til hva, er flyttet til punktene som omhandler aktuelle enheter. 15 Pkt 20 Pkt 21 Videreføring, presisering Ny; bestemmelse om beslutningsdyktighet Videreføring Ny; krav til sammensetningen av rådet Presisert at det er alle rådenes oppgave å gjennom sin virksomhet bidra til markedsføring av fysioterapi. Foreslått innført bestemmelse om når rådene er beslutningsdyktige. Dette er i tråd med praksis, men vil også klargjøre når det er nødvendig med suppleringsvalg. Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Rådet foreslåes utvidet til 9 medlemmer tilsvarende de andre rådene. Pkt 22 Videreføring Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Pkt 23 Videreføring Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Noe løsere angivelse av hvilke forhold rådet skal innstille til SST om. Pkt 24 Videreføring Presisering Ny Hovedsaklig videreføring, konkretisert et klart ansvar for de enkelte avdelinger, faggrupper og de økonomiske interessegruppers vedtekter samt mønstervedtektene. Lignende regelverk er ny og kommer på bakgrunn av at LU ofte har vært forespurt om tolkning av retningslinjer/vedtekter/ saksbehandlingsregler/instrukser etc. Når disse er av en slik karakter at de etter sitt innhold faller innenfor LUs område, vil dette fanges opp av bestemmelsen uavhengig av regelverkets navn. LU foreslår innført bestemmelse om når utvalget er beslutningsdyktig. Dette er i tråd med praksis, men vil også klargjøre når det er nødvendig med suppleringsvalg nr. 2 Økning i antall medlemmer vil kunne medføre økte kostnader. 21 nr nr. 1 Pkt 25 Videreføring 15 bombepunkt

17 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser Pkt 26 Videreføring Ny Pkt 27 Pkt 28 Pkt 29 Videreføring Ny Videreføring Redaksjonelle endringer Videreføring Ny ledd: videreføring 2. ledd: Videreføring og presisering. Ny; nedfelling av juridisk ståsted. Videreføring av Desisjonsutvalget, men med nytt navn. Desisjonsutvalget var for mange ukjent. Navnet Kontrollutvalget gjør det lettere å forstå utvalgets funksjon. Antall medlemmer i utvalget er økt fra varamedlem til Begrunnelsen er at utvalget er tiltenkt en økt betydning og trolig også økt arbeidsbelastning. Valgbarhet og karenstid er tatt inn. Utvalgets oppgaver er nå mer konkret beskrevet i lovene. Viktigheten av den kontinuerlige kontrollfunksjon utvalget skal ha, understrekes. Etablering av kontrollsystemer for økonomiske disposisjoner er i tråd med LUs mandat. Beskrivelse av sammensetning, plassering og funksjon er mer lik sammenlignbare organisasjoners tilsvarende utvalg og mer i tråd med foreningsrettslige prinsipper enn dagens ordning. Punktet er utvidet betydelig i forhold til tidligere paragraf, men er i hovedsak en nedfelling av praksis/gjeldende vedtekter. I og med at undergruppenes regnskaper nå skal reflekteres i NFFs regnskaper, vil også disse være under Kontrollutvalgets myndighetsområde. Videreføring av valg, sammensetning og oppgaver. Nytt at myndigheten til å ekskludere medlemmer er overført til SST, se kommentarer til pkt. 12 ovenfor. Hovedsaklig en videreføring, men det som tidligere var anført om saksbehandling og vedtak, er overført til pkt Generelt: Ryddigere og mer leservennlig. Betydelig mer utfyllende enn tidligere bestemmelser, og mer i samsvar med lovbestemmelser for avdelinger. Harmonisert med forslag til nye mønstervedtekter. 19 Økning i antall medlemmer og aktivitet vil kunne medføre økte kostnader nr nr ledd: videreføring 2. ledd: Ny ledd: Ny 2. og 3. ledd: Ny 29.4 Videreføring og presisering av regel i gjeldende SST har etter gjeldende lover myndighet til å godkjenne nye faggrupper. Det gir god sammenheng at samme organ har myndighet til å opprette og oppløse. LU mener at det er naturlig at RM har denne myndigheten. For øvrig er bestemmelsen i tråd med tilsvarende bestemmelse for avdelinger. Bestemmelsen er i tråd med tilsvarende bestemmelse for avdelinger, og det vises til kommentarene til pkt ovenfor. Når forbundets sentrale organer gis myndighet, bør dette følge av lovene og ikke bare av mønstervedtekter. Bestemmelsen er lik som 17

18 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser mønstervedtekter. tilsvarende bestemmelse for avdelinger med den forskjell at oppløsningsmyndighet er gitt til RM Videreføring og presisering 22.1 nest siste setning Videreføring Ny Gjeldende mønstervedtekter sier lite om faggruppens oppgaver, med unntak av at styret skal innstille overfor SST mht. spesialistgodkjenning. Det er hensiktsmessig i lovene å utdype faggruppenes oppgaver Ny Det vises til kommentarene til punkt 18.7 ovenfor Ny Det vises til kommentarene til punkt 18.8 ovenfor. Pkt 30 Videreføring Ny Pkt 31 Videreføring Ny: i) opprettelse og oppløsning må godkjennes/ vedtas av SST og ii) skal ha egne vedtekter godkjent av SST. Pkt. 32 Redigering Generelt: Bestemmelsene i lovene har tidligere vært svært knappe. Det har tidligere heller ikke vært utarbeidet mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. De økonomiske interessegrupper har vist seg å være sentrale aktører i forbundet. Ut fra et likebehandlingssynspunkt og et mål om helhetlig systematikk er det naturlig at interessegruppene på lik linje med avdelinger og faggrupper reguleres nærmere, herunder med mønstervedtekter og forøvrig mer utfyllende regler. Nytt er også at grensen for å kunne utgjøre en økonomisk interessegruppe er hevet til 200 medlemmer. Dette henger sammen med den økte innflytelse interessegruppene gis ved delegatrepresentasjon på LM og RM. For nærmere kommentarer til punkt vises til kommentarene til avdelinger og faggrupper ovenfor. Definisjon som før. I samsvar med resten av systemet at også opprettelse av fagfora krever samtykke fra et sentralt organ. Innført krav om vedtekter, men fordi fagfora er mindre enn faggrupper og også gitt færre rettigheter, er det ikke lagt opp til mønstervedtekter for disse gruppene. Generelt er det gjort noe redigering og språklige endringer. LU har ikke foreslått noen realitetsendringer Videreføring punktum, punktum Videreføring Videreføring, presiseringer I femte ledd vedrørende Bladstyrets oppgaver er det innført en mer generell beskrivelse av ansvarsområdet. Dette i tråd med systematikken og beskrivelse av ansvarsområdet ellers i loven. Nr. 1 i opplistingen er også ny, men innebærer en ren nedfelling av det ansvar som allerede i dag ligger i bladets styrende organ

19 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 32.4 Videreføring punktum 32.5 Videreføring 17.5 Pkt. 33 Videreføring, 8 presisering Pkt. 34 Ny Pkt. 35 Det er hensiktsmessig og klargjørende å nedfelle hva Seniorforum er ettersom Seniorforum gis observatørstatus, jf. ovenfor, pkt , strekpunkt 6. Generelt er det gjort noe redigering/rydding i teksten/språklige justeringer 35.1 Videreføring ledd: videreføring 2. ledd: videreføring 3. ledd: videreføring Ad annet ledd: presisert at i likhet med de saker Ansatt råd innstiller på, skal saken sendes til uravstemning blant de medlemmer saken gjelder. Naturlig å ha like regler i begge tilfelle. 16.2, 1. ledd og 2. ledd: Videreføring 3. ledd: Videreføring + ny Pkt 36 Pkt ledd: videreføring 2. ledd: videreføring 3. ledd noe utvidet 4. ledd: ny; sikkerhetsventil 5. ledd: videreføring Videreføring Ny; RM ved behov kan velge ny revisor Uravstemningens betydning for det vedtak som skal fattes er klargjort. SST skal fatte vedtak i saken. Det foreslås at LM i de saker hvor LM beslutter uravstemning, må si noe om hva som skal til for at et gyldig vedtak er fattet, slik at den uklarhet som har rådet i disse tilfelle unngås. Små språklige justeringer. Tredje ledd noe mer utvidet ved at de må melde fra om forhold som kan medføre inhabilitet. Fjerde ledd innfører en sikkerhetsventil for de åpenbare tilfelle hvor hensynet bak inhabilitetsreglene ikke slår til. Små språklige justeringer. Hensiktsmessig at RM gis myndighet til å velge ny revisor dersom revisor frasier seg oppdraget, eller revisor ikke lenger fyller vilkårene for å være revisor annet ledd 26 Pkt 38 Videreføring Små språklige justeringer, intet innholdsnytt 25 Pkt 39 Videreføring Ny; vedr. disponering av forbundets midler Innført en påminnelse til LM at det i tilfelle oppløsning må fatte vedtak om disponering av selskapets midler , 15 nr. 2 siste bombepunkt, 4 nr. 6 andre ledd nr observatør LM. 19

20 Sentralstyrets kommentarer Sentralstyret ønsker å berømme Lovutvalget for måten de har taklet den formidable oppgaven med gjennomgang av NFFs lover på. Sentralstyret er spesielt tilfreds med måten ansvar og myndighet i økonomiske forhold er blitt klargjort i forslaget. Sentralstyret oppfatter det vesentlig at forbundet har lover og vedtekter som tydeliggjør muligheter og begrensninger, og at språket i størst mulig grad er positivt formulert. Sentralstyrets kommentarer og merknader til Lovutvalgets forslag er følgende: - Generelle bestemmelser, pkt 4 Samhandling mellom forbundets organer, 2. avsnitt Når forbundets organer opptrer utad, skal de så langt det er mulig unngå å synliggjøre eventuelle interne interessekonflikter. Ved tvil skal forbundet sentralt konsulteres. Her ønsker Sentralstyret at Landsmøtet vurderer en mer positiv ordlyd: Når forbundets organer opptrer utad, forutsettes lojalitet til forbundets visjon, verdier og mål. - Tidsskriftet Fysioterapeuten, pkt Bladstyret. Sentralstyret kommenterer at Bladstyrets ansvar og myndighet i forhold til Sentralstyret bør utredes og klargjøres i kommende landsmøteperiode. - Mønstervedtekter for avdelinger, pkt. 4 Årsmøtet. Sentralstyret har mottatt innspill om at årsmøter i avdelingene bør kunne avvikles i form av videokonferanser/møter. Sentralstyret oppfatter at behovet for dette er forskjellig, og at det for enkelte pga. distriktets geografi og størrelse kan være hensiktsmessig. Alle avdelinger skal ha egne vedtekter som følger NFFs mønstervedtekter for avdelinger. Sentralstyret kan, når særlige grunner foreligger, godkjenne vedtekter som avviker fra mønstervedtekter. Avdelinger som måtte ha behov for å avholde sine årsmøter som videokonferanse/møte, har dermed mulighet til å få dette vurdert i forbindelse med godkjenning av vedtektene for avdelingen. - Sentralstyret støtter Lovutvalgets anmodning om at Landsmøtet 2007 konsentrerer sin diskusjon til de endringer som er av sentral og prinsipiell karakter. Sentralstyret har ingen ytterligere kommentarer og støtter Lovutvalgets forslag til vedtak. 20

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov

Representantskapet Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Notat Til Representantskapet Fra Hovedstyret Dato 02.05.2012 Docsnr. 134067/v3 Emne Advokatforeningens policy vedrørende advokatlov Innledning Advokatforeningen har over lengre tid tatt til orde for at

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer