FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER"

Transkript

1 Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund, mønstervedtekter for NFFs avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. Forslagene foreligger på oppdrag fra Sentralstyret (SST). Lovutvalget (LU) har lagt spesiell vekt på å få et gjennomarbeidet lov- og vedtektsverk bygget over samme lest med klare angivelser av ansvars- og myndighetsområde. For å skape forutsigbare prosesser, er det også foreslått nedfelling av flere ordensregler. Det er søkt etablert en fleksibel myndighetsfordeling mellom de enkelte organer. Med bakgrunn i viktigheten av det arbeid som gjøres av faggruppene og de økonomiske interessegruppene samt overføringen av flere oppgaver til representantskapsmøtet (RM), er det også foretatt endringer i delegatfordeling på landsmøtet (LM) og RM. Lovutvalget foreslår at Landsmøtet fatter følgende vedtak: Landsmøtet 2007 beslutter å endre NFFs lover, Mønstervedtekter for avdelinger i NFF og Mønstervedtekter for faggrupper i NFF som foreslått av Lovutvalget. Endringene trer i kraft 1. januar 2008, med det unntak at det på Landsmøtet 2007 skal velges personer til tillitsverv i Privat råd og i Kontrollutvalget som forutsatt i de vedtatte endringer i NFFs lover. Landsmøtet beslutter å innføre Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF som foreslått av Lovutvalget. Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF trer i kraft 1. januar Saksbehandlingsregler for Etisk utvalg opphører med virkning fra det tidspunkt Etisk utvalg selv vedtar sine egne saksbehandlingsregler, senest 1. april Vedtektene for NFFs Desisjonsutvalg opphører med virkning fra 1. januar

2 1 OPPSUMMERING NFFs gjeldende lover, mønstervedtekter, vedtekter, saksbehandlingsregler og retningslinjer er resultat av vedtak fattet av mange landsmøter. Ved en grundig gjennomgang av disse, fant LU en åpenbar mangel på konsistens og logikk. Da SSTs pålegg til LU om andre endringer kom, var en totalrenovering både naturlig og hensiktsmessig. Forslaget som nå legges frem, er en totalpakke der mange av endringene innebærer modernisering både av oppbygging og språk. Samtidig er det innført ordensregler og forøvrig foretatt endringer både av prinsipiell og politisk karakter. Grunnen til at forslaget inneholder prinsipielle og politiske endringer er SSTs ønske om å etablere rammebetingelser knyttet til økonomiske forhold, herunder å fastlegge ansvars- og myndighetsområder. I tillegg har tidligere erfaringer vist at det er behov for en mer fleksibel og dynamisk organisasjon. LU ber LM om å diskutere de endringer i forslagene som er av sentral og prinsipiell karakter. I saksframlegget her har LU forsøkt å få tydelig frem hvilke endringer dette gjelder. Når det gjelder oppbygging, språk og konsistens, er forslaget svært grundig gjennomgått av LU med solid juridisk bistand fra forbundets sekretariat. LU henstiller derfor om lite tidsbruk på dette. 2 OPPDRAGET 2.1 Bakgrunnen Det følger av NFFs lover 23 at LU kontinuerlig skal vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Siste gang det ble gjort en omfattende revisjon av forbundets lover, var i LU fikk i 2006 oppdrag fra SST om å foreta en totalgjennomgang av NFFs lover og mønstervedtekter med spesiell vekt på rammebetingelser, ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold, samt å gjennomgå LUs myndighetsområde, oppgaver og saksbehandlingsregler. 2.2 Nærmere om oppdraget fra SST Oppdraget ble fastlagt gjennom følgende SST vedtak: Sak 37/06 (16. februar 2006) Sentralstyret tar Lovutvalgets orientering til etterretning. Sentralstyret ser at det er behov for en gjennomgang av NFFs nåværende lover og vedtekter, og ber om at Lovutvalget fortsetter dette arbeidet. Sentralstyret ber dessuten Lovutvalget om en vurdering av utvalgets virksomhet de senere årene og forslag til nærmere avklaring av oppgaver, saksgang mv. 2

3 Til grunn for SSTs vedtak lå notat av fra LU der utvalget ba SST drøfte LUs myndighetsområde og arbeidsoppgaver med tanke på eventuelle endringer i NFFs lover. Sak 55/06 (27. mars 2006) Sentralstyret pålegger Lovutvalget å gjennomgå mønstervedtekter for faggrupper i NFF med sikte på en klargjøring av Sentralstyrets, faggruppenes styrer og årsmøtets ansvar for økonomi. Sentralstyret ber samtidig om at Lovutvalget i forslag tydeliggjør hvem som kan forplikte organisasjonen økonomisk, samt under hvilke rammebetingelser NFFs underavdelinger kan utøve sin virksomhet. Forslag til nye mønstervedtekter legges frem for Sentralstyret innen 1. juni 2007 slik at de kan vedtas på Landsmøtet SSTs vedtak bygget på innspill fra forhandlingsseksjonen i sekretariatet. Sak 87/06 (15. juni 2006) Sentralstyret bekrefter Lovutvalgets forståelse av oppdraget slik dette er beskrevet i Lovutvalgets notat av I notatet av 8. juni 2006 redegjorde LU for at dets forståelse av oppdraget var at LU skulle foreta en totalgjennomgang av NFFs lover og mønstervedtekter med spesiell vekt på rammebetingelser, ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold gjennomgå LUs myndighetsområde, oppgaver og saksbehandlingsregler. 3 LOVUTVALGETS ARBEID 3.1 Internt i LU Internt i LU har arbeidet med lovrevisjonen gått i flere faser. Initialt var det viktig å etablere rammene for oppdraget. Det var også en avklaringsprosess i forhold til SST. LU satte seg inn i en lang rekke andre organisasjoners regelverk. Det har vært avholdt møte med revisor og generalsekretær for å få deres synspunkt på enkelte spørsmål. LU har dessuten sett hen til tidligere konkrete endringsforslag, herunder lovsaker fra LM 2004 som ikke ble behandlet. Videre ble enkelte deler av organisasjonen involvert gjennom direkte forespørsel, se nedenfor. På denne bakgrunn har LU over flere møter diskutert seg gjennom mange problemstillinger, mulige løsninger og etter flere revisjoner funnet å fremme vedlagte forslag til nye lover for NFF og nye mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. LU har også vedtatt en saksbehandlingsinstruks for seg selv. Denne skal ikke behandles av LM. 3

4 3.2 Forespørsel om innspill LU sendte høsten 2006 ut en forespørsel hvor det ble bedt om tilbakemelding på hvilke deler av NFFs lover og vedtekter som fungerer bra/mindre bra, om lovene/vedtektene gir den nødvendige fleksibilitet, stabilitet og forutsigbarhet, samt eksempler på konkrete erfaringer/problemer LU i sitt arbeid kunne dra nytte av. Forespørselen ble sendt til NFF avdeling Oslo, NFF avdeling Akershus, NFF avdeling Hordaland, NFF avdeling Vestfold, NFF avdeling Hedmark, tidligere leder av LU, tidligere leder for NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Harald Odde i Privat råd, PFG v/britt Strømme, NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og NFFs faggruppe for manuellterapi, til sammen 11 adressater. Utvalget var begrenset ut fra flere hensyn; mengden tilbakemeldinger måtte være håndterbar for LU, og personene som ble forespurt har etter LUs mening utvist engasjement for denne type spørsmål. LU mottok seks innspill. LU gjennomgikk disse og ga tilbakemelding til avgiverne om de forhold LU på det tidspunktet anså for å være utenfor sitt mandat og som de selv måtte være ansvarlig for å følge opp. Ansatt råd, Privat råd og Fag- og spesialistrådet har også vært trukket inn mot slutten av arbeidet med hensyn til de bestemmelser som regulerer deres virksomhet. LU ser at ytterligere kommunikasjon med alle NFFs forskjellige organer hadde vært ønskelig, men tiden tillot dessverre ikke dette. 4 RESULTAT AV ARBEIDET LUs revisjon av NFFs lover og vedtekter har resultert i følgende forslag til LM: Forslag til nye lover for NFF Forslag til nye Mønstervedtekter for avdelinger Forslag til nye Mønstervedtekter for faggrupper Forslag til Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper Arbeidet har dessuten resultert i en Instruks for LU som hovedsaklig fastsetter saksbehandlingsregler for utvalget. 5 LOVUTVALGETS INTENSJON MED DE FORESLÅTTE ENDRINGENE LUs intensjon med de foreslåtte endringene er kort oppsummert å: løfte frem medlemmene som organisasjonens grunnfjell, herunder ivareta representasjon fra ulike arbeidsforhold og kjønn 4

5 tydeliggjøre at NFF er en fagorganisasjon der inntekts- og arbeidsforhold er blant de viktigste oppgavene nedfelle at NFF er én organisasjon, det vil si at underliggende organer ikke er selvstendige juridiske enheter nedfelle organenes rettigheter, plikter og økonomiske ansvar skape sammenheng, helhetlig systematikk og logikk på alle nivåer så langt mulig bedre lesbarheten og gjøre regelverket enklere å anvende for brukerne. 6 HVA BESTÅR ENDRINGENE AV 6.1 Generelt Forslagene omfatter endringer av forskjellig karakter: Prinsipielle spørsmål, også enkelte av mer politisk karakter Utfylling der det manglet regler, eksempelvis innføring av såkalte ordensregler som gir praktiske regler/prosedyrer for hvordan beslutninger skal fattes/gjennomføres Begrepsavklaringer/presiseringer/modernisering av oppbygning og språk. Hva gjelder forhold av mer politisk karakter, har LU primært vurdert det som utenfor sitt mandat å på eget initiativ foreslå endringer av åpenbar politisk art. Når det likevel er foreslått enkelte endringer av denne art, er det ut fra oppdraget fra SST og fordi LU har funnet vektige argumenter som taler for at slikt forslag fremmes. Eksempelvis gjelder dette faggruppeledernes og lederne av de økonomiske interessegruppenes status som delegat på LM og RM. LU har påpekt hvilke forslag som vil ha økonomiske konsekvenser, men har ikke tallfestet disse. Etter LUs oppfatning ligger dette utenfor utvalgets oppgaver. 6.2 Nærmere om de mest sentrale nyskapninger/presiseringer Flere får delegatstatus på LM og RM LU har ved sin vurdering av spørsmålet om å utvide kretsen som skal ha delegatstatus, tatt utgangspunkt i det demokratiske prinsipp om ett medlem, en stemme. Dette tilsier at medlemmene må utøve sin myndighet gjennom avdelingene og deres delegater. LU foreslår at særregelen om delegatrepresentasjon for avdelingene NFF avdeling Nord-Rogaland, NFF avdeling Sør-Rogaland, NFF avdeling Sunnmøre og NFF avdeling Nordmøre og Romsdal fjernes. Forslaget er i tråd med SSTs syn tilkjennegitt i vedtak i sakene 84/07 og 85/07. LU begrunner forslaget med konsekvenshensyn; alle avdelinger skal ha like rettigheter. Etter det LU kjenner til, har disse avdelingene historisk sett heller aldri vært samlet i fylkesvise enheter. Disse avdelingene er etter gjeldende lover ikke forskjellsbehandlet hva gjelder representasjon på RM. Forslaget innebærer en økning, gitt dagens antall 5

6 faggrupper, på seks delegater. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Delegatstatusen på LM foreslås utvidet til å omfatte alle faggruppeledere. Faggruppene består av engasjerte medlemmer, de spiller en viktig rolle i NFFs fagarbeid og er en viktig medspiller for forbundet sentralt i forhold til myndighetene og de enkelte medlemmene. Det er viktig i en organisasjon å se og verdsette et engasjement som er med på å drive organisasjonen opp og frem. LU mener at faggruppene er en så viktig del av forbundet at dette bør reflekteres i sterkere innflytelse på de beslutninger som fattes i forbundet. LU har derfor foreslått å gi alle faggruppeledere delegatstatus. Forslaget innebærer en økning, gitt dagens antall faggrupper, på seks delegater. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Delegatstatusen på RM foreslås utvidet til å omfatte alle faggruppeledere og lederne av de økonomiske interessegruppene. RM tillegges i LUs forslag større myndighet enn tidligere. RM vil også være det organ som godkjenner forbundets årsregnskaper. Faggruppeledere har allerede tale- og forslagsrett på møtene, og det er tradisjon for at også ledere for de økonomiske interessegrupper møter og innvilges tale- og forslagsrett. LU finner det naturlig når RM får utvidet myndighetsområde at organet også blir mer representativt. Dette vil dessuten gi en større legitimitet til representantskapsmøtets beslutninger. LU foreslår på denne bakgrunn at ledere av både faggrupper og økonomiske interessegrupper gis delegatstatus. Endringen vil ha økonomiske konsekvenser. Endringer i representantskapsmøtets myndighet Representantskapsmøtets myndighet foreslås utvidet til å omfatte myndighet til å endre mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og økonomiske interessegrupper. Det foreslås videre at RM skal kunne behandle lovsaker/andre saker som etter lovene ellers hører under LM, men hvor beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Det er et tilleggsvilkår for at sistnevnte saker skal behandles av RM at RM vedtar dette med kvalifisert flertall i forbindelse med godkjenning av dagsorden.til sist foreslås det at RM gis myndighet til å opprette/oppløse faggrupper og økonomiske interessegrupper. Alle forslag er begrunnet i behovet for fleksibilitet, og vil gi mer tid på LM til prinsipielle saker. Når RM blir mer representativt, jf. forslagene om å utvide antallet delegater, er det også lagt til rette for å gi det utvidet myndighet. Det forslås at RM gis myndighet til å foreta suppleringsvalg av personer også til andre tillitsverv enn vervet som medlem av SST. Det vil styrke legitimiteten og minske eventuell påvirkningsmulighet fra SST når RM, i stedet for SST, velger personer til tillitsverv i organ som etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner. LU foreslår at RM, og ikke som hittil LM, skal endelig godkjenne forbundets regnskaper. Forslaget begrunnes i forbundets regnskapsplikt og plikten til årlig å sende inn godkjente regnskaper til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For at et regnskap skal være godkjent, må det være godkjent av kompetent organ. For foreninger vil det enten følge av dets vedtekter eller foreningsretten hvilket organ som er kompetent. Normalt vil dette være øverste organ, i NFF LM, men all den 6

7 tid LM kun møtes hvert tredje år, er det nødvendig å lovfeste at den endelige godkjenningsmyndigheten legges til RM. Økonomistyring og regnskapsrutine LU foreslår at det nedfelles at forbundet, dets avdelinger, faggrupper og andre organer er én juridisk enhet. Dette er i tråd med praksis i forbundet, men har ikke tidligere vært nedfelt i lover og vedtekter. Det innebærer at forbundet er forpliktet til å stå inne for de disposisjoner som gjøres av alle dets organer. En konsekvens av dette er at avdelingers og gruppers økonomiske situasjon blir en del av forbundets regnskap, noe som vil gi et mer korrekt bilde av forbundets økonomiske situasjon. Dette innebærer at forbundet er ansvarlig for at regnskapene føres i henhold til god regnskapsskikk. For å ha en tilstrekkelig styring på og enhetlig føring av regnskapene, foreslår LU at forbundet sentralt skal være ansvarlig for å føre regnskap for de enkelte avdelinger og grupper. En sentralisert føring av regnskapene vil også virke avlastende for styrene i avdelinger og grupper. Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. LU har gjennomgående i sitt forslag forsøkt å klargjøre det enkelte organs myndighet og oppgaver. Dette vil også styre hvilke økonomiske forpliktelser det enkelte organ kan pådra seg. Det er introdusert en rett for SSTs leder/nestleder og generalsekretæren, to i fellesskap, til å forplikte forbundet utad. Dette vil si at det ikke i enhver sammenheng vil være nødvendig med hele SSTs signaturer. Bestemmelsen vil gi en mer fleksibel hverdag i organisasjonen. Nærmere retningslinjer for hvem som kan forplikte forbundet og innenfor hvilke rammer, vil måtte fastsettes av SST i samarbeid med generalsekretæren. Oppretting av Kontrollutvalget LU foreslår at dagens Desisjonsutvalg erstattes av et Kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ha en utvidet aktivitet i forhold til aktiviteten i dagens Desisjonsutvalg. Med utvidet aktivitet menes blant annet at det skal være en kontinuerlig aktivitet. Utvidet aktivitet gjør det mulig med en grundigere kontroll med bruken av forbundets midler. For praktisk å tilrettelegge for økt aktivitet, foreslås at antall medlemmer skal være fem. Deler av nåværende Desisjonsutvalgs vedtekter foreslås løftet inn i lovene slik at også organer og personer utvalget samarbeider med, forpliktes. Det er også foreslått en nedfelling av dagens praksis knyttet til Desisjonsutvalget, eksempelvis at utvalget skal få nødvendig dokumentasjon jevnlig. Nytt i forslaget er at Kontrollutvalget gis tilgang til SSTs møter. Bakgrunnen for LUs forslag er SSTs oppdrag om å se nærmere på ansvar og myndighet knyttet til økonomiske forhold. I dette ligger også at det må etableres kontrollrutiner. Erfaring har også vist at det er viktig å ha kontrollrutiner som kan fange opp irregulariteter så tidlig som mulig. Endring av suspensjons- og eksklusjonsmyndighet Grunnlaget for suspensjon og eksklusjon er utdypet og gjort likt for begge tilfelle. Dette er så alvorlige tiltak at de bør behandles av SST som høyeste operative 7

8 organ i periodene mellom LM og RM. Dette vil gi SST anledning til å se flere forhold under ett. Etisk utvalgs posisjon og spesialkunnskap videreføres ved at utvalget skal uttale seg i alle saker knyttet til yrkesetiske forhold. Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper LU foreslår at det etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. Gitt de økonomiske interessegruppenes størrelse, den aktivitet som drives i dem i dag samt deres lederes rolle som delegat både på landsmøtet og representantskapsmøtet, er det naturlig at det etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegrupper på lik linje med mønstervedtektene for avdelinger og faggrupper. De foreslåtte mønstervedtekter er basert på mønstervedtektene for faggrupper, og det er også sett hen til gjeldende vedtekter for PFG og UFF. 7 NÆRMERE OM DE ENKELTE FORSLAGENE 7.1 Forslag til nye Lover for Norsk Fysioterapeutforbund I vedlagte tabell er det redegjort for hvert enkelt punkt i forslaget til nye lover, type endring er beskrevet og begrunnet, det er henvist til gammel (gjeldende) paragraf og angitt om forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. LU anser det utenfor sitt oppdrag og mandat for øvrig å utrede hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har. Det gjøres oppmerksom på at LU kun kommenterer endringer av en viss betydning slik at hver minste endring av språklig karakter eller annet av omfangsmessige årsaker ikke vil være kommentert. 7.2 Forslag til nye Mønstervedtekter for avdelinger i NFF Systematikken i mønstervedtektene er bygget over samme lest som systematikken i forslaget til nye lover for NFF både hva gjelder bestemmelsenes rekkefølge og innholdsmessig i hver enkelt bestemmelse. Som eksempel vises til bestemmelsene i lovenes punkt 13 om landsmøtet og bestemmelsene om årsmøtet i mønstervedtektenes punkt 4. For at mønstervedtektene skal være så helhetlige som mulig, i den forstand at det skal være mulig å forholde seg til dem uten hele tiden samtidig måtte se i NFFs lover, er flere bestemmelser fra lovene inntatt også i mønstervedtektene. Det som er nytt i mønstervedtektene som ikke allerede følger av endringer i lovene, er at bestemmelsene om årsmøtet og styret er mer utfyllende. Styrets ansvar og kompetanse blir således klarere både for styret selv, men også for avdelingens medlemmer. Innholdsmessig er bestemmelsen en videreføring av gjeldende retningslinjer og innebærer således ikke en innholdsendring av styrenes arbeid. Innføringen av flere ordensregler ivaretar både nye avdelingsstyrers behov for å ha noen rutiner å følge for det arbeidet som skal gjøres, samt gir legitimitet til de beslutninger som fattes. Ordensreglene er som nevnt ovenfor også i tråd med de ordensregler som gjelder for forbundet sentralt. 8

9 7.3 Forslag til nye Mønstervedtekter for faggrupper i NFF Forslag til nye mønstervedtekter for faggruppene er bygget over samme lest som mønstervedtekter for avdelingene med enkelte tilpasninger som skyldes forskjeller i gruppenes karakter. Det vises derfor i det alt vesentlige til redegjørelsen for endringene under punkt 7.2 ovenfor. Nytt er at Kursutvalget endrer navn til Kurs- og fagutviklingsutvalget. Det er også foretatt enkelte mindre innholdsendringer, hovedsaklig i tråd med forslag til LM Forslag til Mønstervedtekter for økonomiske interessegrupper i NFF Det er per i dag ikke mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. Med den størrelse og aktivitet som drives i gruppene i dag og den foreslåtte status som delegater både på LM og RM, er det naturlig at det også etableres mønstervedtekter for de økonomiske interessegrupper. De foreslåtte mønstervedtekter er basert på mønstervedtektene for faggrupper (som igjen er basert på mønstervedtekter for avdelingene) med enkelte tilpasninger som skyldes forskjeller i gruppenes karakter. Det vises derfor til redegjørelsene foran i punkt 7.3 og 7.2. Oversikt over de enkelte endringsforslag i nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser Pkt 1 Språklig endring 1 uten materiell betydning Pkt 2 Språklig endring 2 uten materiell betydning Pkt 3 Videreføring og Ledermøtet er en samlingsplass, ikke et formelt 3 presisering organisasjonsorgan og er derfor fjernet fra opplistingen. Listen er supplert med andre lovfestede organer slik at den skal være komplett. Pkt 4 Ny; ordensregel Utviklingen har vist at det er behov for slik Pkt 5 Videreføring Ny; generell bestemmelse bestemmelse Samlet det som tidligere sto flere steder. Kjønnsrepresentasjon er nytt og i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. Pkt 6 Ny Saksbehandlingsregler vil styrke og forenkle det enkelte organs funksjon og arbeid, og bidrar til større grad av enhetlig struktur i arbeidet i forbundet. SSTs adgang til å fastsette retningslinjer vil sørge for enhetlige saksbehandlingsregler som 4.1.1, 2. ledd 6.1.2, 2. ledd Avd: 5, 2. ledd, 6 9

10 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser likevel kan tilpasses det enkelte organs særbehov. Pkt 7 Ny Dette er et spørsmål som ofte har vært reist i praksis, og som det er hensiktsmessig å regulere. Etter gjeldende ordning gis SST myndighet til å utpeke person til tillitsverv også i organ som etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner. Dette svekker ankeorganets legitimitet og kan gi SST en ikke-tilsiktet påvirkningsmulighet. Pkt 8, 9, 10, 11 og 12 Alle bestemmelser som gjelder enkeltmedlemmer er samlet og plassert tidlig i lovene. Dette for å fremheve at medlemmene har en sentral posisjon i forbundet. 8.1 Presiseringer Ny: Videreføring fra Repmøtet 2006 LU har sett hen til de av RM 2006 fastsatte bestemmelser for faglig medlemskap. Det gir bedre fleksibilitet dersom SST gis myndighet til å inngå avtale om dobbeltmedlemskap med andre forbund. Pkt 9 1. ledd Presiseringer Tidspunkt for inntreden av medlemsvirkninger er nå regulert i punkt 10 første ledd Dersom det blir nødvendig med ekstraordinært RM 10.3 med merknader ledd Presiseringer ledd Videreføring ledd Videreføring ledd Ny: Videreføring fra Repmøtet 2006 med presiseringer Pkt 10 Videreføring med presisering Ny Pkt ledd Videreføring og ny bestemmelse for SST i individuelle saker 2. ledd Ny Nedfelling av praksis 3. ledd Ny, hva gjelder myndighetsnivå Pkt Videreføring, presisering, samling av suspensjons- og eksklusjonsmyndighet hos SST Naturlig at rettigheter og forpliktelser i disse tilfelle fremkommer av lovene og ikke enkeltvedtak fra andre forbundsorganer. Bestemmelsen gir en klar beskrivelse av rettigheter og forpliktelser. Medlemskapet opphører nå med virkning fra registreringstidspunktet i medlemsregisteret, noe som er tidligere enn i gjeldende lover. For å gi forbundet mer forutsigbare økonomiske rammer, gjelder betalingsplikten for kontingent hele det kalenderhalvår utmeldelsen registreres. I praksis vil dette innebære at personer som melder seg ut i perioden vil måtte betale kontingent for perioden frem til 30.6., og for dem som melder seg ut senere på året, løper betalingsplikten til Det følger av foreningsretten at det kun er LM som ville hatt myndighet til å frita et medlem for årskontingent dersom ikke noe annet er nedfelt i lovene. Foreslått fritaksmulighet sikrer fleksibilitet ettersom LM kun holdes hvert tredje år. I dag er det LM som kan utskrive ekstrakontingent. Å gi RM myndighet til å pålegge ekstrakontingent gir bedre fleksibilitet og vil kunne avhjelpe konsekvenser av oppseilende konflikter Grunnlaget for suspensjon og eksklusjon er utdypet og gjort likt for begge tilfelle. Dette er så alvorlige tiltak at de bør behandles av SST som høyeste operative organ i periodene mellom LM og RM. Dette gir SST anledning til å se flere forhold under ett. Etisk utvalgs posisjon og , 2. ledd nr 3 13, Pkt tilsvarer tidligere 22 nr. 2 10

11 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser uavhengig av grunnlag spesialkunnskap videreføres ved at utvalget skal uttale seg i alle saker knyttet til yrkesetiske forhold Videreføring, med bedring av rettssikkerhet 13.4 Det gis rettigheter på et tidligere tidspunkt til medlem som vurderes suspendert/ekskludert. Dette ivaretar bedre det kontradiktoriske prinsipp. Dette er også viktig for at vedtaket på bakgrunn av den generelle foreningsretten skal være gyldig. Dersom eksklusjonsvedtak fattes uten å være gyldig, kan dette gi den suspenderte/ekskluderte grunnlag for krav mot forbundet. Pkt Videreføring 4.1.1, 1. setning Ny mht. delegater fra avdelingene og faggruppene. Presiseringer og nedfelling av praksis Videreføring og nedfelling av praksis. Presiseringer. Nytt innhold i observatørbegrepet Egne bestemmelser for delegater og observatører. Tydeligere beskrivelse av valgprosedyrer og representasjon på de ulike nivåene, Alle avdelinger skal ha like rettigheter, også mht. delegater til LM. Alle faggrupper og økonomiske interessegrupper representert ved egen delegat. Det ligger i delegatretten en anerkjennelse av det engasjement medlemmene viser gjennom gruppene og det arbeid gruppene gjør som en del av forbundet. En nedre grense for å være representert, er ivaretatt gjennom kravene som gjelder for å være faggruppe og økonomisk interessegruppe. Observatør i de nye lovene betyr en som møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. LU gis adgang til å stille med to observatører i tråd med senere års praksis. Hensynet bak utvidelsen er behovet for å kunne ivareta LUs oppgaver (å vurdere og å uttale seg om tolking av lovene/vedtektene) på LM. Erfaringsmessig er det nødvendig å være to personer for å kunne håndtere omfanget siste avsnitt Videreføring 4.6, 2. ledd, 2. setning 13.3 Ny; nedfelling av praksis Gjenspeile ansvar som hviler på personer i disse posisjonene Presisering Klargjort og innsnevret perioden LM kan avholdes, slik at det kun er i november ordinært LM lovmessig kan avholdes 4.5, 2. setning Videreføring med redaksjonelle justeringer Ny; ikke godkjenne årsregnskaper Myndigheten til godkjennelse av årsregnskaper og årsberetning er foreslått lagt til RM. Forbundet har regnskapsplikt og skal årlig sende inn godkjente regnskaper til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. For at et regnskap skal være godkjent, må et kompetent organ ha godkjent det. Normalt vil det etter foreningsretten være øverste organ, i NFF LM, som godkjenner regnskapene. Men ettersom LM kun avholdes hvert tredje år, er det nødvendig å lovfeste at den endelige godkjenningsmyndigheten legges til RM. 4.6, 2. ledd Antall delegater økes med 10 (ut fra dagens faggrupper og gjeldende representasjonsbestemmelser) 11

12 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 13.5 Videreføring 4.5, 3 setning 13.6 Videreføring, Det som er av presiseringer er en videreføring av 4.5.5, 1. og 3. presisering dagens praksis. Regelen er en ordensregel Presisering Klargjøre for enkeltmedlemmer hvordan de skal få fremmet en sak Ny Ordensregel 13.9 Videreføring, presisering, ingen materiell endring Innført sikringsmekanisme for at standardsaker som skal behandles uansett kan behandles Ny Nedfelling av praksis. Hensiktsmessig å klargjøre at SST og generalsekretær har opplysningsplikt overfor LM og hvor langt denne går. setning 4.6, 1. ledd 3. og 4. setning, 2. ledd 1. setning 4.6, 1. ledd 1. og 2. setning Videreføring, Ordensregel, noe mer detaljert 4.7 presisering Videreføring 4.4, 1. setning Videreføring, presisering 4.4, 2. og 3. setning Samlet bestemmelser om avstemninger. Presiseringer er gjort for at det skal være så klart som mulig hvordan avstemningen skal foretas, hvilket flertall som kreves og hvordan flertall beregnes Videreføring 24, 1. ledd Pkt 14 Bygget opp som LM, da de i mange henseende 5 har samme funksjon/karakter 14.1 Videreføring Presisert posisjon i organisasjonen 5.1, 1. setning Ny mht. delegater fra økonomiske Alle faggrupper og økonomiske interessegrupper foreslås representert ved egen delegat. Det ligger i delegatretten en anerkjennelse av det 5.1, 1. ledd interessegrupper. engasjement medlemmene viser gjennom disse For øvrig videreføring, presiseringer og nedfelling av praksis gruppene og det arbeid gruppene gjør som en del av forbundet. En nedre grense for å være representert er ivaretatt gjennom kravene som gjelder for å være faggruppe og økonomisk interessegruppe Videreføring, presisering. Ny mht. Seniorforums observatørrett Observatørbegrepet følger definisjonen som for LM. Seniorforum gitt observatørrett, j. forslag til LM 2004 Antall delegater økes med 13 (ut fra dagens økonomiske interessegrupper og gjeldende representasjonsbestemmelser) 5.1, 2. ledd Én ny observatør Ny Tilsvarende bestemmelse som for LM Ny; nedfelling av praksis Tilsvarende bestemmelse som for LM, for nærmere begrunnelse se ovenfor Videreføring 5.1, 2. setning Videreføring med redaksjonelle justeringer. Ny mht. enkelte oppgaver Nye oppgaver: i) myndighet til å godkjenne (endelig) årsregnskap og årsrapport for forbundet se begrunnelsen ovenfor vedr. hvorfor det ikke skal behandles på LM ii) suppleringsvalg også for andre tillitsverv enn vervet som SST-medlem styrker legitimiteten og minsker eventuell 5.4 RM kan komme til å ta lenger tid, men kan samtidig begrense LMs tidsomfang/gi bedre tid til overordnede 12

13 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser påvirkningsmulighet fra SST i organer som saker etterprøver SSTs vedtak og disposisjoner iii) myndighet til å foreta endringer i mønstervedtekter gir en bedre fleksibilitet enn når det kun kan skje hvert 3. år og frigjør dessuten tid til mer prinsipielle saker på LM iv) sikkerhetsventil for saker hvor det ikke kan ventes til neste LM uten vesentlig ulempe for forbundet ordningen gir fleksibilitet i de unntakstilfelle hvor det er behov for en avgjørelse, kriteriene erstatter adgangen til å behandle prinsipielle saker da dette er upresist og kan omfatte enhver prinsipiell sak. Etter LUs vurdering bør saker behandles på det nivå som har myndighet til å behandle saken med mindre det skader forbundet å vente Ny Sikkerhetsventil, fremmer fleksibilitet. Kan være 4.5, 3. setning behov ifm. suppleringsvalg, endring av hovedorganisasjon, ekstraordinære økonomiske forhold (konflikter). Ikke nødvendig å innkalle til LM for saker som ligger under RMs myndighet. Vesentlig rimeligere enn ekstraordinært LM Videreføring, Ordensregel. Det som er av presiseringer, er en 5.2 presiseringer videreføring av dagens praksis Ny Følger av RMs endrede oppgaver. Klargjøre for enkeltmedlem hvordan de skal fremme en sak. I praksis samme bestemmelse som for LM, men ikke satt samme formalitetskrav til forholdet mellom det enkelte medlem og organ det kontakter Ny Presisering av praksis Ny Ordensregel. Hensiktsmessig når RM har endrede oppgaver/myndighet. Tilsvarende bestemmelse som for LM Ny Tilsvarende som for LM, se begrunnelsen ovenfor Videreføring Ordensregel, noe mer detaljert. Tilsvarende som 5.5 for LM Videreføring 5.3, 1. setning Videreføring Samlet bestemmelser om avstemninger. Tilsvarende som for LM, se begrunnelsen ovenfor. 5.3, 2. og 3. setning Videreføring/- Tilsvarende som for endring av lovene. 24 Se pkt presisering Ny Ren presisering. Ville ellers fulgt av tolkning. Pkt 15 Systematikken endret på lik linje med øvrige topporganer. Hensynet til helhet Videreføring og Tydeligere bestemmelse mht. ansvaret. 6.1, 1. setning presisering 15.2 Videreføring 6.1, 1. og 2. setning Videreføring og presisering 6.1, 3. setning 13

14 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 15.4 Ny Hensiktsmessig med klare bestemmelser for håndtering av sentralstyremedlems varige forfall Videreføring, Ny; Kontrollutvalget en observatør 15.6 Redigering, ingen realitetsendring. Ny; sikkerhetsventil i nr Videreføring, presisering, og nedfelling av praksis Kontrollutvalget gis observatørmulighet i SST. Dette er etter LUs vurdering nødvendig for å kunne utføre oppgavene. Utvalget har behov for helhetsforståelse/å se sammenhenger og høre diskusjoner/bakgrunnen for de vedtak som fattes. Redigering er begrunnet i ønsket om å gjøre bestemmelsen mer kortfattet. Foreslått nedfelt SSTs ansvar for å holde seg orientert om forbundets virksomhet, økonomi etc. for å synliggjøre dette ansvaret. Foreslått innført en sikkerhetsventil for saker utenfor SSTs ordinære myndighetsområde, men som ikke kan vente (verken på RM eller LM). Dette vil sikre fleksibilitet og gi verktøy for å kunne ivareta forbundets interesser i en akutt sak. Løsningen er vesentlig rimeligere enn ekstraordinært RM eller LM. Varslingsplikten gjør at medlemmer av det organ som ordinært har myndigheten, holdes orientert og gir dem samtidig anledning til å reagere om de er uenige i beslutningen. Det er presisert at forbundsleder er del av et kollektivt organ, og handler på dettes vegne. 6.5 Kan gi en person til i SST møtene Ny Ordensbestemmelse 15.9 Ny Ordensbestemmelse Ny Ordensbestemmelse Videreføring 6.4, 1. setning Videreføring 6.4, 2. og 3. setning Videreføring Språklig bearbeidet 6.4, 4. og 5. setning Videreføring, presiseringer Noen mindre endringer foreslått, eksempelvis at det skal noteres hvem som i tilfelle dissens stemmer for og mot et forslag, og fjernet kravet om at protokolltilførsel må leveres skriftlig og signert. LU mener det er viktig at det i ettertid kan etableres hvem som stemte for/imot et vedtak. LU mener det er unødvendig å stille formkrav til en protokolltilførsel Ny Presiserer hvem som kan tegne på vegne av forbundet. Hensiktsmessig med noe mer fleksibilitet enn i dag hvor det er nødvendig at hele SST signerer. Ytterligere regler enn dette er verken naturlig eller hensiktsmessig å regulere i lovene. Nærmere regler om hvem som kan representere forbundet utad følger av i) stillingsfullmakt, ii) toleransefullmakt, iii) fullmakt i det enkelte tilfellet og vil være naturlig å nedfelle i instrukser/retningslinjer fra SST. Pkt 16 Ny Nedfeller og bekrefter nåværende praksis, stadfester også at generalsekretæren er

15 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser administrasjonens øverste leder. Videre nedfelles generalsekretærens ansvars- og arbeidsområde. Pkt 17 Ny Nedfelling av dagens praksis. Både punkt 16 og 17 tydeliggjør forbundets rolle, herunder generalsekretæren som leder av sekretariatet. Pkt 18 Generelt: Ryddigere og mer leservennlig. Mer utfyllende enn tidligere bestemmelser. Bestemmelsen er harmonisert med nytt forslag til ledd: videreføring 2. ledd: videreføring og presisering. Nytt at juridisk ståsted er nedfelt Videreføring, presisering ledd: videreføring 2. ledd: videreføring og utdyping 3. ledd: videreføring og utdyping, og i samsvar med forslag til nye mønstervedtekter mønstervedtekter. Språklige justeringer. LU foreslår at det nedfelles at forbundet, dets avdelinger, faggrupper og andre organer er én juridisk enhet. Dette er i tråd med praksis i forbundet, men har ikke tidligere vært formalisert. Det er hensiktsmessig at dette kommer klart frem av lovene og 2. setning. 7.1 tre siste setninger 7.1, 4. punktum 7.2 Sto tidligere kun i vedtekter for den enkelte avdeling 18.4 Videreføring Videreføring, rydding og presisering Videreføring Videreføring, ny språkdrakt. Innført regler for studenter og andre ikke-arbeidende da det tidligere ikke var klart hvor disse skulle registreres. Forslaget harmonerer med forslag til nye mønstervedtekter for avdelingene 9 nr Ny Ny i lovene. Lovene sa tidligere ingenting om oppgaver og formål. Videreføring av prinsipper i mønstervedtekter og avdelingenes funksjon slik den er i dag. Hensiktsmessig at avdelingenes oppgaver og rolle i forbundet er klart angitt i lovene og 2. ledd nedfelling av praksis. Ny At forbundet er én juridisk enhet innebærer at forbundet er forpliktet til å stå inne for de disposisjoner som gjøres av alle dets organer. En konsekvens av dette er at avdelingers og gruppers økonomiske situasjon skal konsolideres inn i forbundets regnskap, noe som vil gi et mer korrekt bilde av forbundets økonomiske situasjon. Dette innebærer at forbundet er ansvarlig for at regnskapene føres i henhold til god regnskapsskikk. For å ha en tilstrekkelig styring på og enhetlig føring av regnskapene foreslår LU at forbundet sentralt skal være ansvarlig for å føre Forslaget vil ha økonomiske konsekvenser. 15

16 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser regnskap for de enkelte avdelinger og grupper. En slik sentralisert føring av regnskapene vil også virke avlastende for styrene i avdelinger og grupper. Varslingsplikten er inntatt for å ansvarliggjøre avdelingsstyrets medlemmer og vil også kunne bidra til bedre kontroll av forbundets økonomi Ny Ny. Tatt inn i henhold til LUs mandat og harmonerer med forslag til nye mønstervedtekter. Bestemmelser som tidligere lover og vedtekter ikke sier noe om. Dette gir SST et styringsverktøy dersom en avdeling ikke opererer innenfor de fastsatte rammer. Administrasjon har vært praktisert, eksempelvis etter forespørsel fra faggruppe. Pkt 19 Videreføring I hovedsak en videreføring fra tidligere, men ordlyden strammet inn ved at oppramsingen over hvem som skal velges hvor og til hva, er flyttet til punktene som omhandler aktuelle enheter. 15 Pkt 20 Pkt 21 Videreføring, presisering Ny; bestemmelse om beslutningsdyktighet Videreføring Ny; krav til sammensetningen av rådet Presisert at det er alle rådenes oppgave å gjennom sin virksomhet bidra til markedsføring av fysioterapi. Foreslått innført bestemmelse om når rådene er beslutningsdyktige. Dette er i tråd med praksis, men vil også klargjøre når det er nødvendig med suppleringsvalg. Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Rådet foreslåes utvidet til 9 medlemmer tilsvarende de andre rådene. Pkt 22 Videreføring Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Pkt 23 Videreføring Innholdsmessig en ren videreføring, men innholdet er strammet inn, konkretisert og redigert noe. Noe løsere angivelse av hvilke forhold rådet skal innstille til SST om. Pkt 24 Videreføring Presisering Ny Hovedsaklig videreføring, konkretisert et klart ansvar for de enkelte avdelinger, faggrupper og de økonomiske interessegruppers vedtekter samt mønstervedtektene. Lignende regelverk er ny og kommer på bakgrunn av at LU ofte har vært forespurt om tolkning av retningslinjer/vedtekter/ saksbehandlingsregler/instrukser etc. Når disse er av en slik karakter at de etter sitt innhold faller innenfor LUs område, vil dette fanges opp av bestemmelsen uavhengig av regelverkets navn. LU foreslår innført bestemmelse om når utvalget er beslutningsdyktig. Dette er i tråd med praksis, men vil også klargjøre når det er nødvendig med suppleringsvalg nr. 2 Økning i antall medlemmer vil kunne medføre økte kostnader. 21 nr nr. 1 Pkt 25 Videreføring 15 bombepunkt

17 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser Pkt 26 Videreføring Ny Pkt 27 Pkt 28 Pkt 29 Videreføring Ny Videreføring Redaksjonelle endringer Videreføring Ny ledd: videreføring 2. ledd: Videreføring og presisering. Ny; nedfelling av juridisk ståsted. Videreføring av Desisjonsutvalget, men med nytt navn. Desisjonsutvalget var for mange ukjent. Navnet Kontrollutvalget gjør det lettere å forstå utvalgets funksjon. Antall medlemmer i utvalget er økt fra varamedlem til Begrunnelsen er at utvalget er tiltenkt en økt betydning og trolig også økt arbeidsbelastning. Valgbarhet og karenstid er tatt inn. Utvalgets oppgaver er nå mer konkret beskrevet i lovene. Viktigheten av den kontinuerlige kontrollfunksjon utvalget skal ha, understrekes. Etablering av kontrollsystemer for økonomiske disposisjoner er i tråd med LUs mandat. Beskrivelse av sammensetning, plassering og funksjon er mer lik sammenlignbare organisasjoners tilsvarende utvalg og mer i tråd med foreningsrettslige prinsipper enn dagens ordning. Punktet er utvidet betydelig i forhold til tidligere paragraf, men er i hovedsak en nedfelling av praksis/gjeldende vedtekter. I og med at undergruppenes regnskaper nå skal reflekteres i NFFs regnskaper, vil også disse være under Kontrollutvalgets myndighetsområde. Videreføring av valg, sammensetning og oppgaver. Nytt at myndigheten til å ekskludere medlemmer er overført til SST, se kommentarer til pkt. 12 ovenfor. Hovedsaklig en videreføring, men det som tidligere var anført om saksbehandling og vedtak, er overført til pkt Generelt: Ryddigere og mer leservennlig. Betydelig mer utfyllende enn tidligere bestemmelser, og mer i samsvar med lovbestemmelser for avdelinger. Harmonisert med forslag til nye mønstervedtekter. 19 Økning i antall medlemmer og aktivitet vil kunne medføre økte kostnader nr nr ledd: videreføring 2. ledd: Ny ledd: Ny 2. og 3. ledd: Ny 29.4 Videreføring og presisering av regel i gjeldende SST har etter gjeldende lover myndighet til å godkjenne nye faggrupper. Det gir god sammenheng at samme organ har myndighet til å opprette og oppløse. LU mener at det er naturlig at RM har denne myndigheten. For øvrig er bestemmelsen i tråd med tilsvarende bestemmelse for avdelinger. Bestemmelsen er i tråd med tilsvarende bestemmelse for avdelinger, og det vises til kommentarene til pkt ovenfor. Når forbundets sentrale organer gis myndighet, bør dette følge av lovene og ikke bare av mønstervedtekter. Bestemmelsen er lik som 17

18 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser mønstervedtekter. tilsvarende bestemmelse for avdelinger med den forskjell at oppløsningsmyndighet er gitt til RM Videreføring og presisering 22.1 nest siste setning Videreføring Ny Gjeldende mønstervedtekter sier lite om faggruppens oppgaver, med unntak av at styret skal innstille overfor SST mht. spesialistgodkjenning. Det er hensiktsmessig i lovene å utdype faggruppenes oppgaver Ny Det vises til kommentarene til punkt 18.7 ovenfor Ny Det vises til kommentarene til punkt 18.8 ovenfor. Pkt 30 Videreføring Ny Pkt 31 Videreføring Ny: i) opprettelse og oppløsning må godkjennes/ vedtas av SST og ii) skal ha egne vedtekter godkjent av SST. Pkt. 32 Redigering Generelt: Bestemmelsene i lovene har tidligere vært svært knappe. Det har tidligere heller ikke vært utarbeidet mønstervedtekter for de økonomiske interessegruppene. De økonomiske interessegrupper har vist seg å være sentrale aktører i forbundet. Ut fra et likebehandlingssynspunkt og et mål om helhetlig systematikk er det naturlig at interessegruppene på lik linje med avdelinger og faggrupper reguleres nærmere, herunder med mønstervedtekter og forøvrig mer utfyllende regler. Nytt er også at grensen for å kunne utgjøre en økonomisk interessegruppe er hevet til 200 medlemmer. Dette henger sammen med den økte innflytelse interessegruppene gis ved delegatrepresentasjon på LM og RM. For nærmere kommentarer til punkt vises til kommentarene til avdelinger og faggrupper ovenfor. Definisjon som før. I samsvar med resten av systemet at også opprettelse av fagfora krever samtykke fra et sentralt organ. Innført krav om vedtekter, men fordi fagfora er mindre enn faggrupper og også gitt færre rettigheter, er det ikke lagt opp til mønstervedtekter for disse gruppene. Generelt er det gjort noe redigering og språklige endringer. LU har ikke foreslått noen realitetsendringer Videreføring punktum, punktum Videreføring Videreføring, presiseringer I femte ledd vedrørende Bladstyrets oppgaver er det innført en mer generell beskrivelse av ansvarsområdet. Dette i tråd med systematikken og beskrivelse av ansvarsområdet ellers i loven. Nr. 1 i opplistingen er også ny, men innebærer en ren nedfelling av det ansvar som allerede i dag ligger i bladets styrende organ

19 Ny lov Type endring Begrunnelse Gjeldende lov Økonomiske konsekvenser 32.4 Videreføring punktum 32.5 Videreføring 17.5 Pkt. 33 Videreføring, 8 presisering Pkt. 34 Ny Pkt. 35 Det er hensiktsmessig og klargjørende å nedfelle hva Seniorforum er ettersom Seniorforum gis observatørstatus, jf. ovenfor, pkt , strekpunkt 6. Generelt er det gjort noe redigering/rydding i teksten/språklige justeringer 35.1 Videreføring ledd: videreføring 2. ledd: videreføring 3. ledd: videreføring Ad annet ledd: presisert at i likhet med de saker Ansatt råd innstiller på, skal saken sendes til uravstemning blant de medlemmer saken gjelder. Naturlig å ha like regler i begge tilfelle. 16.2, 1. ledd og 2. ledd: Videreføring 3. ledd: Videreføring + ny Pkt 36 Pkt ledd: videreføring 2. ledd: videreføring 3. ledd noe utvidet 4. ledd: ny; sikkerhetsventil 5. ledd: videreføring Videreføring Ny; RM ved behov kan velge ny revisor Uravstemningens betydning for det vedtak som skal fattes er klargjort. SST skal fatte vedtak i saken. Det foreslås at LM i de saker hvor LM beslutter uravstemning, må si noe om hva som skal til for at et gyldig vedtak er fattet, slik at den uklarhet som har rådet i disse tilfelle unngås. Små språklige justeringer. Tredje ledd noe mer utvidet ved at de må melde fra om forhold som kan medføre inhabilitet. Fjerde ledd innfører en sikkerhetsventil for de åpenbare tilfelle hvor hensynet bak inhabilitetsreglene ikke slår til. Små språklige justeringer. Hensiktsmessig at RM gis myndighet til å velge ny revisor dersom revisor frasier seg oppdraget, eller revisor ikke lenger fyller vilkårene for å være revisor annet ledd 26 Pkt 38 Videreføring Små språklige justeringer, intet innholdsnytt 25 Pkt 39 Videreføring Ny; vedr. disponering av forbundets midler Innført en påminnelse til LM at det i tilfelle oppløsning må fatte vedtak om disponering av selskapets midler , 15 nr. 2 siste bombepunkt, 4 nr. 6 andre ledd nr observatør LM. 19

20 Sentralstyrets kommentarer Sentralstyret ønsker å berømme Lovutvalget for måten de har taklet den formidable oppgaven med gjennomgang av NFFs lover på. Sentralstyret er spesielt tilfreds med måten ansvar og myndighet i økonomiske forhold er blitt klargjort i forslaget. Sentralstyret oppfatter det vesentlig at forbundet har lover og vedtekter som tydeliggjør muligheter og begrensninger, og at språket i størst mulig grad er positivt formulert. Sentralstyrets kommentarer og merknader til Lovutvalgets forslag er følgende: - Generelle bestemmelser, pkt 4 Samhandling mellom forbundets organer, 2. avsnitt Når forbundets organer opptrer utad, skal de så langt det er mulig unngå å synliggjøre eventuelle interne interessekonflikter. Ved tvil skal forbundet sentralt konsulteres. Her ønsker Sentralstyret at Landsmøtet vurderer en mer positiv ordlyd: Når forbundets organer opptrer utad, forutsettes lojalitet til forbundets visjon, verdier og mål. - Tidsskriftet Fysioterapeuten, pkt Bladstyret. Sentralstyret kommenterer at Bladstyrets ansvar og myndighet i forhold til Sentralstyret bør utredes og klargjøres i kommende landsmøteperiode. - Mønstervedtekter for avdelinger, pkt. 4 Årsmøtet. Sentralstyret har mottatt innspill om at årsmøter i avdelingene bør kunne avvikles i form av videokonferanser/møter. Sentralstyret oppfatter at behovet for dette er forskjellig, og at det for enkelte pga. distriktets geografi og størrelse kan være hensiktsmessig. Alle avdelinger skal ha egne vedtekter som følger NFFs mønstervedtekter for avdelinger. Sentralstyret kan, når særlige grunner foreligger, godkjenne vedtekter som avviker fra mønstervedtekter. Avdelinger som måtte ha behov for å avholde sine årsmøter som videokonferanse/møte, har dermed mulighet til å få dette vurdert i forbindelse med godkjenning av vedtektene for avdelingen. - Sentralstyret støtter Lovutvalgets anmodning om at Landsmøtet 2007 konsentrerer sin diskusjon til de endringer som er av sentral og prinsipiell karakter. Sentralstyret har ingen ytterligere kommentarer og støtter Lovutvalgets forslag til vedtak. 20

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Lover for xx Dachshundklubb stiftet xx Vedtatt av årsmøtet den (x) med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Håndbok for NFF 2008-2010

Håndbok for NFF 2008-2010 Håndbok for NFF 2008-2010 1 Innhold: KAPITTEL 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE AUTORISASJON SOM FYSIOTERAPEUT...5 KAPITTEL 2 LOVER, VEDTEKTER OG YRKESETIKK...7 2.1 Lover for Norsk Fysioterapeutforbund... 7 2.2

Detaljer

Organisasjon. Norsk Fysioterapeutforbund Beslutningskart. Landsmøtet. Fondsstyret. Kontrollutvalg. Forbundsstyret. Etisk utvalg. Næringspolitisk råd

Organisasjon. Norsk Fysioterapeutforbund Beslutningskart. Landsmøtet. Fondsstyret. Kontrollutvalg. Forbundsstyret. Etisk utvalg. Næringspolitisk råd Håndbok 2014-16 Organisasjon Norsk Fysioterapeutforbund Beslutningskart Landsmøtet Fondsstyret Kontrollutvalg Forbundsstyret Etisk utvalg Lovutvalg Valgkomité Ankeutvalg for spesialistgodkjenning Næringspolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP

Vedtekter 1 NAVN 2 MEDLEMSSKAP Vedtekter 1 NAVN NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 MEDLEMSSKAP Medlemmer: FSRH opptar medlemmer som er interessert i og/eller arbeider med sykepleie og rehabilitering, så vel teoretisk

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ]

Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ ] Lover for Senja Hundeklubb stiftet 1972 Vedtatt av årsmøtet den [ 20.03.2012] Lovene er godkjent av Norsk ennel lub den[xx.xx.xxxx ] ap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde lubbens

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer