FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT"

Transkript

1 SAK 4.3 Fra: Sentralstyret FORSLAG TIL ENDRING AV BEREGNING AV KONTINGENT TIL NFF OG REGLER FOR NEDSATT KONTINGENT Sentralstyret foreslår endringer og tillegg i Beregning av kontingent i NFF og Regler for nedsatt kontingent. De fleste endringsforslagene gir ingen innholdsmessig endring, men foreslås for å gjøre reglene mer presise. Forslag til endringer i Beregning av kontingent til NFF Medlemskontingenten i NFF økte i perioden med 6% hvert år. Sentralstyret mener en økning av medlemskontingenten med 5 % i 2008 og 2009 og 4 % i 2010 er tilstrekkelig. Sentralstyret mener denne økningen vil gi rom for oppbygging av egenkapitalen samtidig som aktivitetsnivået stabiliseres. Sentralstyret foreslår at det gjøres klare prioriteringer fremfor å øke driftkostnadene ytterligere. Det foreslås å endre definisjonen på student til også å favne heltidsstudenter i høyere grads utdanning. Det er særlig to problemstillinger som har aktualisert dette. Det opprettes stadig flere mastergradstilbud for fysioterapeuter. I dag omfattes disse studentene av Regler for nedsatt kontingent, og det må søkes særskilt om reduksjon av kontingenten etter gjeldende regler. I tillegg erfarer vi at manuellterapeuter som er i veiledet praksis etter endt utdanning i utlandet, velger å bli medlem av Norsk Manuellterapeutforening (NMF). I NMF omfattes denne gruppen av begrepet Student, og har dermed vesentlig lavere kontingent enn det NFF tilbyr. Det er årlig et medlemspotensiale blant manuellterapeuter under utdanning; 24 annet hvert år i Bergen og 30 hvert år i utlandet. Sentralstyret mener det er viktig å stimulere til og legge til rette for kompetanseheving og rekruttering av medlemmer til NFF. Sentralstyret foreslår en endring som ivaretar begge forholdene. Deltidsstudenter i høyere grads utdanning og videreutdanning skal fremdeles omfattes av Regler for nedsatt kontingent. Det har også vært ytret ønske om å samordne studentkontingentene til FYSIO og NFF. Det foreslås at det åpnes opp for dette gjennom å gi Sentralstyret fullmakt til å inngå avtaler om dette. Forslag til endringer i Regler for nedsatt kontingent I Regler for nedsatt kontingent foreslår Sentralstyret å endre punktet om næringsinntekt. For å sikre en kontinuerlig oppjustering av beløpsgrensen for å få innvilget redusert kontingent, foreslås det å bruke grunnbeløpet i Folketrygden som utgangspunkt. Tre ganger grunnbeløpet i folketrygden tilsvarer beløpet i gjeldende regler regulert for lønns- og kostnadsutviklingen. 1

2 SAK 4.3 NFF har mottatt flere henvendelser fra faglige medlemmer som mener de kommer urimelig ut økonomisk fordi et faglig medlemskap også forutsetter medlemskap i annen fagforening. Det har i tillegg vært fremmet ønske om å gjenoppta dobbeltmedlemskapsavtalen med Forskerforbundet nå når begge forbund tilhører samme hovedorganisasjon. Dobbeltmedlemskap er ikke tillatt i henhold til NFFs lover Ønsket om en dobbeltmedlemskapsavtale er begrunnet i økonomiske forhold og et ønske om å få innvilget fagmedlemskap på en enkel måte. En dobbeltmedlemskapsavtale innebærer at fagmedlemmer vil kunne få lavere kontingent enn i dag. I dag betaler fagmedlemmene halv kontingent til NFF og full kontingent til annet forbund. Det betyr at den totale kontingenten for fagmedlemmer er mellom kr 650,- og kr 750,- høyere enn for vanlig medlemskap i NFF. Sentralstyret mener den totale kontingenten for fagmedlemmer ikke bør overstige full kontingent i NFF. Dersom dette prinsippet legges til grunn, må NFFs lover 10.3 og Regler for nedsatt kontingent endres. Dette er ivaretatt i Lovutvalgets forslag til lover for NFF. Sentralstyret foreslår at punkt 4 flyttes til Beregning av kontingent i NFF og at medlemmer i NFF Seniorforum får redusert pris på abonnementet på Fysioterapeuten. Sentralstyret foreslår at ordningen med subsidiert abonnement på Fysioterapeuten for medlemmer i Seniorforum blir en prøveordning i landsmøteperioden Lovutvalgets kommentar: Lovutvalget ser dette som en politisk sak, men bemerker at reglene knyttet til utmelding av forbundet ikke er i samsvar med punkt 10, fjerde ledd i Lovutvalgets forslag til nye lover. Sentralstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet 2007 slutter seg til endringsforslagene i Beregning av kontingent til NFF og Regler for nedsatt kontingent. 2

3 Forslag til beregning av kontingent i NFF SAK 4.3 Følgende prinsipper ble av Landsmøtet 2001 lagt til grunn for beregning av medlemskontingent i NFF, og endret av Landsmøtet 2004 og Landsmøtet 2007: 1. Fullt betalende medlemmer i NFF betaler lik kontingent uansett arbeidsforhold/tariffområde. 2. Kontingenten økes med 6% hvert år i perioden Forslag til endring punkt 2: Kontingenten økes med 5 % i årene 2008 og 2009 og med 4 % i Utgangspunktet for økningen er kr 4.752,-. 3. Det regnes ut en abonnementspris og en medlemspris for Fysioterapeuten. Prisen fastsettes årlig av Sentralstyret/Bladstyret. Prinsippet er at alle medlemmer som mottar tidsskriftet, skal betale produksjonskostnaden for bladet. 4. Studenter betaler kr 450,- for medlemskap under hele utdanningen hvis de melder seg inn i løpet av første semester. Ved innmelding senere betaler studenter kr 200,- pr. år. Studentene får Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet. Forslag til endring punkt 4: Kontingenten for studenter i grunnutdanningen er kr 450,- for hele studietiden forutsatt innbetaling første semester. Årskontingenten for studenter som melder seg inn på et senere tidspunkt, er kr 200,-. Årskontingenten for heltidsstudenter i masterutdanning og utenlandsstudenter i veiledet praksis er kr 200,-. Deltidsstudenter omfattes av Regler for nedsatt kontingent. Studentene får Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet. Sentralstyret kan inngå avtale med FYSIO som regulerer nærmere samarbeid og kontingentens størrelse for dem som er medlemmer av FYSIO og NFF. 3

4 5. Turnuskandidater betaler kr 200,- i turnusåret. Turnuskandidater får Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet. SAK 4.3 Forslag til nytt punkt 6: Uføretrygdede og pensjonister har gratis medlemskap. For Fysioterapeuten betales medlemspris med unntak av medlemmer av NFF Seniorforum hvor abonnementsprisen er kr 200,-. Ordningen med subsidiert abonnement på Fysioterapeuten for medlemmer av Seniorforum er en prøveordning i landsmøteperioden

5 Forslag til regler for nedsatt kontingent SAK 4.3 Full kontingent betales av alle som ikke søker om redusert kontingent, bortsett fra studenter, turnuskandidater, uføretrygdede og pensjonister. Regler for fritak, eller redusert årskontingent for grupper av medlemmer, vedtas av Landsmøtet. Det kan søkes om redusert kontingent for maksimum ett kalenderår av gangen. Følgende kriterier for søknad om redusert kontingent er vedtatt av Landsmøtet 2007: 1. Halv kontingent kan innvilges for medlemmer som arbeider i 50% stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor eller som privat ansatt. Dokumentasjon: bekreftelse på stillingsprosent har en næringsinntekt på under kr ,- pr. kalenderår som privatpraktiserende. Dokumentasjon: utskrift av likningen. Forslag til endring av underpunkt to: har en næringsinntekt på under 3G pr. kalenderår. Dokumentasjon: utskrift av likningen. ikke arbeider som fysioterapeut, men som arbeider i stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå (dokumentasjon: utlysingsteksten) og er medlem av et annet fagforbund. Forslag til endring av underpunkt tre: ikke arbeider som fysioterapeut og innehar stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå. Er medlem av et annet fagforbund. Forslag til endring av underpunkt fire: er innvilget faglig medlemskap som ikke er regulert av dobbeltmedlemskapsavtale. 2. Kvart kontingent kan innvilges for medlemmer som bor i utlandet er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode (f.eks: permisjon uten lønn, militærtjeneste, rehabilitering). 5

6 SAK Gifte/samboende får etter søknad fratrekk for én medlemspris på Fysioterapeuten. De mottar da kun ett eksemplar av Fysioterapeuten. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg. Forslag til nytt punkt 4: Sentralstyret kan inngå avtale om dobbeltmedlemskap med annen fagorganisasjon. Avtalen regulerer nærmere samarbeid og kontingentens størrelse for de medlemmer dette gjelder, oppad begrenset til årskontingenten for NFF. Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat. Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt. Forslag til endring: Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat. Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt. For personer med redusert næringsinntekt gjelder reduksjonene av kontingent for den dokumenterte perioden. Utmelding av forbundet Utmelding av NFF skal skje skriftlig og gjelder fra måneden etter at meldingen er mottatt. Forslag til endring Dersom forslag til nye lover for NFF vedtas, endres dette punktet iht. til lovens punkt ledd: Utmelding må skje skriftlig ved melding til sekretariatet og har virkning fra tidspunkt for registrering i medlemsregisteret, likevel slik at vedkommende plikter å betale kontingent for inneværende halvårsperiode. Utmelding umiddelbart før eller under en arbeidskonflikt og som har bakgrunn i denne, vil ikke bli akseptert. 6

Håndbok for NFF 2008-2010

Håndbok for NFF 2008-2010 Håndbok for NFF 2008-2010 1 Innhold: KAPITTEL 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE AUTORISASJON SOM FYSIOTERAPEUT...5 KAPITTEL 2 LOVER, VEDTEKTER OG YRKESETIKK...7 2.1 Lover for Norsk Fysioterapeutforbund... 7 2.2

Detaljer

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD

MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Fra Sentralstyret: MEDLEMSKAP I NFF FOR FYSIOTERAPEUTER SOM ER MEDLEM I ANDRE FORBUND SOM IVARETAR INNTEKTS- OG ARBEIDSFORHOLD Da Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) ble oppløst i 2001, videreførte Norsk

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING

KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 LM-SAK 4.1/15 KONTINGENTORDNINGER OG RESSURSFORDELING Sentralstyrets innstilling til vedtak: 4.1.1 Kontingentordninger 4.1.1.1

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. Generelt... 2 2. Oppfølging av landsstyrets budsjettvedtak i 2010... 3 3. Resultatbudsjett... 4 3.1. Aktivitetsinndelt regnskap... 4 3.2. Anskaffede midler... 4 3.2.1. Medlemsinntekter...

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALEN) (revidert med virkning fra 1.1.2014) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALEN) (revidert med virkning fra 1.1.2014) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALEN) (revidert med virkning fra 1.1.2014) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. 1 I. Rettsstilling og formål 1 Hjemmel Overføringsavtalen

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer