VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/ Årsregnskap Vennesla kommune 29/14 13/ Ny svømmehall - orientering etter anbud. 30/14 14/ Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning 31/14 14/ Alkoholkontroll arbeidet i 2013 REFERATSAK 8/14 13/ Protokoll fra møtet i Eldrerådet

2 27/14 Årsregnskap Vennesla kommune Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 200 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 2

3

4

5 29/14 Ny svømmehall - orientering etter anbud. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 6/950 6/775 Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 3

6 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret /13 Flytting av Moonlight. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 12/13. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 20/13. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 1

7 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 20/13. Votering: Ved votering ble innstilling fra Plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke. RETT UTSKRIFT DATO 22.mars

8 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Svein Skisland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 Svømmehall, rapport nr. 3 fra Plan- og byggekomiteen Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 8/14. Behandling i møtet: På vegne av KrF, Ap og Sp fremmet Daniel Bakken (KrF) følgende forslag: 1. Plan- og økonomiutvalget slutter seg til anbefaling fra plan- og byggekomiteen og legger prosjektet ut på anbud. 2. Økonomiske rammer som er vedtatt i budsjett- og økonomiplan endres ikke. Line Skøii Vennesland (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Vi tar rapporten fra byggekomiteen til orientering. 2. Planene for bygging av ny svømmehall utsettes i ett år. 3. Administrasjonen går i gang med å finne private investorer som er interessert i et samarbeidsprosjekt om bygging og drift av ny svømmehall, gjerne som sambruk med annen virksomhet. Votering: Det ble først votert over forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). Dette ble forkastet med 7 stemmer (Krf, Ap, Sp, H) mot 2 stemmer (Frp). Ved alternativ votering mellom forslaget til Daniel Bakken (KrF) og rådmannens forslag ble forslaget til Daniel Bakken (KrF) vedtatt med 8 stemmer (KrF, Ap, Frp, Sp) mot 1 stemme (H) for rådmannens forslag. 1

9 Saken er dermed avgjort i plan- og økonomiutvalget og legges ikke fram for kommunestyret. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Plan- og økonomiutvalget slutter seg til anbefaling fra plan- og byggekomiteen og legger prosjektet ut på anbud. 2. Økonomiske rammer som er vedtatt i budsjett- og økonomiplan endres ikke. RETT UTSKRIFT DATO 22.januar

10 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode 614/D11/&30 Saksbehandler Svein Skisland Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SVØMMEHALL, RAPPORT NR. 3 FRA PLAN- OG BYGGEKOMITEEN SAMMENDRAG: Plan- og byggekomiteen har levert 3. rapport fra byggingen av Svømmehall/ Ungdomsskole. Ungdomsskoleutbyggingen vil være sluttført våren For svømmehallen viser rapporten ulike alternativer for utbygging, samt skisserer kostnadene for de ulke løsningene. Rådmannen kan ikke anbefale noen av disse alternativene. De økonomiske forutsetningene for vedtatt økonomiplan gir ikke rom for økning av investeringsramme eller økte driftskostnader. Alle alternativene fraviker rammen i økonomiplanen enten på drift og/eller investering. Rådmannen vil derfor anbefale at prosjektet endres fra bygging av ny svømmehall til et prosjekt hvor følgende prioriteres: Universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Lett oppussing av dagens svømmehall Rehabilitering av Venneslahallen Bygging av kantine/lokaler for samling av ett trinn på ungdomsskolen. Lokaler som samtidig forutsettes som lokaler for Moonlight. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Rapport nr 3 fra Plan- og byggekomiteen for Svømmehall/ungdomsskolen tas til orientering 2 Planene om bygging av ny svømmehall videreføres ikke. 3 Plan- og byggekomiteen bes arbeide ut et justert prosjekt som omfatter: Universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Lett oppussing av dagens svømmehall 1

11 Bygging av kantine/lokaler for samling av ett trinn på ungdomsskolen. Lokaler som samtidig forutsettes som lokaler for Moonlight. Rehabilitering av Venneslahallen Vedlegg: Rapport nr. 3 fra Plan- og byggekomiteen 2

12 Bakgrunn for saken: Plan- og byggekomiteen har levert 3. rapport fra byggingen av Svømmehall/Ungdomsskole. Rapporten tar for seg status så lagt samt ulike alternativer for veien videre. Samlet investeringsramme er kr. 98,5 mill pluss spillemidler. Ungdomsskoleutbyggingen er i gang, og forventes ferdigstilt våren Totalkostnaden for denne delen er beregnet til ca. kr mill. Dette beløpet trekkes derfor fra når kostnader for alternativene knyttet til svømmehallen omtales. Budsjettrammen for svømmehallen er 80 mill.kr, spillemidler kommer i tillegg. Disse anslås til ca. 18 mill.kr. Prosjektet har i tillegg fått innvilget 5 mill.kr. i ekstraordinære spillemidler etter søknad. Disse midlene er inkludert i den finansiering som det er lagt opp til i vedtatt budsjett for Kommunestyret har også behandlet to saker i møte som angår prosjektet med følgende vedtak: Sak 20/13: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke. Sak 21/13: 1. Det etableres ikke varmesentral basert på biobrensel i denne omgang. En forutsetter at det i prosjektet klargjøres slik at dette er mulig i framtida. 2. Plan og byggekomiteen får i oppdrag å vurdere og innpasse i svømmehallprosjektet et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner for eksisterende idrettshall. Plan og byggekomiteen bes komme tilbake med evt. merkostnader. 3. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak der en på generelt grunnlag vurderer mulighetene for å utnytte alternative energikilder. Den delen av prosjektet som går på svømmehallen/kantine/moonlight er inne i sluttfasen av prosjekteringen. Rapporten fra plan- og byggekomiteen peker på de ulike alternativene de mener foreligger for gjennomføring av denne utbyggingen. Plan- og økonomiutvalget fikk en muntlig redegjørelse for statusen i prosjektet i sitt møte 26. november. Det ble da konkludert med at prosjektet og beregnede kostnader skulle legges fram som egen sak i utvalgets januarmøte. 3

13 Svømmehall - hva som ligger inne i vedtatt økonomiplan Tom Sum INVESTERING Svømmehall Finansiering: - Tilskudd, svømmehall Momskomp Lån DRIFT Økt driftsutgifter Red. utg. Moonlight Renter og avdrag (lån 2014 og 2015) Merknader: Plan- og byggekomiteen har lagt ned et grundig arbeid for å synliggjøre alternative utbygginger og kostnadene knyttet til disse. Rådmannen mener dette gir et godt grunnlag for vurdering og beslutning. Alternativer i rapporten Plan- og byggekomiteen peker i sin rapport på at en «ribbet» svømmehall uten stupetårn, kantine eller lokaler for Moonlight trolig kan realiseres innenfor opprinnelig budsjettramme. Rådmannen vil ikke kunne anbefale dette med bakgrunn i at driftskostnadene ved et slikt minimumsprosjekt vil bli på samme nivå som en full utbygging, samtidig som driftsinntektene ventes å bli betydelig lavere. Det er også uklart på om de ekstratildelte spillemidlene på kr. 5. mill vil bortfalle ved en slik løsning. Det et også i vedtatt budsjett/økonomiplan forutsatt en årlig innsparing på flytting av Moonlight på kr Denne innsparingen vil da ikke kunne realiseres. Et annet alternativ er i rapporten fra Plan- og byggekomiteen er «fase 1» definert som svømmehall med stupetårn, men uten kantine/moonlight. Dette alternativet er kostnadsberegnet til kr. 100 mill. Dette alternativet ligger utenfor vedtatt investeringsramme. Driftsfordelene vil likevel heller ikke i dette prosjektet kunne realiseres, og vedtatt driftsbudsjett kan ikke oppnås. Rådmannen vil derfor heller ikke kunne anbefale dette. Skal byggingen inkludere svømmehall med stupetårn, kantine og lokaler for Moonlight må investeringsbudsjettet økes til kr. 115 mill. Dette vil gi et bygg med funksjonene som 4

14 er lagt til grunn når driftskostnader og inntekter er lagt inn i økonomiplanen. Rådmannen kan ikke anbefale å gå videre med dette utfra merkostnaden til investeringen på 17 mill. kr. For alle disse alternativene kommer oppgradering av ventilasjon i idrettshallen i tillegg. Kostnadene til dette er anslått til kr. 3,5 mill. Dette er en investering som er beregnet å være inntjent i løpet av 3-4 år. Kostnadene til opprusting av dagens svømmehall er i alle alternativene kostnadsberegnet til kr mill i tillegg. Plan og byggekomiteen lister også opp flere andre mulige opsjoner i prosjektet. Rådmannen kommenterer ikke disse ytterligere her, men viser til oversikt i rapporten. Rådmannen vil minne om at budsjettrammen for begge prosjektene er 98,5 mill.kr. samt eventuelle spillemidler som kommer i tillegg. Disse anslås til ca. 18 mill.kr. I tillegg er det gitt tilsagn om 5 mill.kr. i ekstraordinære spillemidler etter søknad, disse er som nevnt ovenfor tatt med i finansieringen. Dette med bakgrunn i en egen vurdering av totalprosjektets samlede kvaliteter. Rådmannen har ved gjentatte anledninger påpekt at dette er en ramme som må holdes. Dette er også blitt bekreftet ved ulike budsjettvedtak, senest ved behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret I tillegg til vedtatt investeringsbeløp er det også lagt inn relaterte forutsetninger i driftsbudsjettet. Dette er kostnader som vil påvirkes avhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges. Investering og drift må derfor sees i sammenheng. Dersom man skulle velge å gå videre med minimumsløsningen som man tror kan realiseres innenfor vedtatt investeringsramme, dvs uten stupetårn, kantine eller lokaler for Moonlight, så vil dette medføre driftskostnader utover vedtatt budsjett. Dette både ved bortfall av inntekter fra publikum, samt fortsatt kostander knyttet til leie av lokaler for Moonlight. Rådmannen kan derfor ikke anbefale dette alternativet. Det samme gjelder for «fase 1» dvs inkludert stupetårn, men uten kantine/moonlight. Da øker investeringskostnadene uten at driftssiden bedres nevneverdig. Skal forutsetningene i driftsbudsjettet oppfylles må prosjektet inneholde også kantine og lokaler til Moonlight. Dette alternativet har en kostnad på kr mill. (+ 3,5 mill til ventilasjon) Dette er ca.kr. 17. mill over vedtatt investeringsramme på kr. 98 mill inkl spillemidler. I dette alternativet gjøres det ikke noe med dagens svømmehall. Rådmannen kan ikke anbefale noen av disse alternativene. De økonomiske forutsetningene for vedtatt økonomiplan gir ikke rom for økning av investeringsramme eller økte driftskostnader. Alle alternativene vil påvirke dette enten på drift og/eller investering. 5

15 Som en gjentatte ganger har pekt på vil en forverring av det økonomiske opplegget som er vedtatt i økonomiplanen etter rådmannens mening ikke være forsvarlig. Dette av hensyn til de økonomiske utfordringene kommunen står overfor de nærmeste årene knyttet til lovpålagte oppgaver innen bl.a. helse- og omsorgstjenestene, barnehageområdet og økende pensjonsutfordringer. Anbefaling Føringer for prosjektet utover nytt basseng har vært: Det er et stort behov for å gjøre tiltak i forhold til universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Dette er føringer som har ligget inne i økonomiplanen i flere år. Vennesla ungdomsskole har et stort behov for kantine/lokaler for samling av ett trinn. Moonlight leier i dag lokaler eksternt. Det er ønskelig å lokalisere denne virksomheten i tilknytning til ungdomsskolen og idrettshallen, ref. tidligere vedtak. I tillegg til dette er det pekt på behovet for rehabilitering og oppgradering av Venneslahallen. Hallen trenger blant annet nytt tak, gulv, ventilasjonsanlegg og utvidelse av spilleflaten i tråd med dagens krav. Dette er et tiltak som er pekt på i slutten av vedtatt økonomiplanperiode. Det er tidligere (2012) kostnadsberegnet til ca kr. 35,5 mill. inkludert forprosjekt. Kostnadene til oppgradering av garderober/universell utforming anslås til ca 20 mill. Dagens svømmehall bør også gås over og pusses opp der hvor dette er nødvendig. Dersom man legger til grunn at en kantine/allrom på ungdomsskolen skal være stort nok til å samle ett trinn vil dette trolig kreve ca 300 に 400 m2 nytt bygg. Anslått kostnad i størrelsesorden kr mill. Dette forutsettes også å kunne dekkes Moonlights behov sammen med andre lokaler på ungdomsskolen. Dette vil dekkes delvis av sparte leiekostnader kommunen har til Moonlight i dag. Rådmannen mener at dette er viktige tiltak å gjennomføre. Rådmannen vil derfor anbefale at prosjektet endres fra bygging av ny svømmehall til et prosjekt hvor momentene ovenfor ivaretas. Dette vil gi kunne gi en reduksjon i samlede investeringer, samtidig som dagens bygningsmasse oppgraderes og vedlikeholdet av dette dermed lettes. I dette ligger også bygging av ny kantine for ungdomsskolen. Dette arealet kan da legges som tilbygg til ungdomsskolen. Det må da bygges slik at disse lokalene sammen med andre lokaler på skolen også kan benyttes av Moonlight. Dette vil kunne gi effektiv sambruk av lokalene. 6

16 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode ---/C10 Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret FLYTTING AV MOONLIGHT. SAMMENDRAG: Moonlight har siden oppstart leid lokaler til virksomheten på Måneglytt av Tor Gustav Drivenes, nå gjennom eiendomsselskapet God driv A/S. Kontrakten går ut Tilbudet har siden den gang vokst og er i dag en viktig del av kulturtilbudet til barn og unge. Moonlight har også blitt en viktig arena for det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Huset brukes av alle typer ungdom. Hovedmålgruppen er ungdomsskolen, men barn helt ned i 6 årsalderen deltar i grupper på huset. Mange voksne er i kafeen mens barna deltar og stadig flere voksne arbeider frivillig på huset. Samtidig bygger Vennesla kommune ny svømmehall med tilhørende arealer. Svømmehallen/ Venneslahallen er i dag en samlingsplass for barn og unge. Med et enda større tilbud og tilrettelagt uteområde, forventer man at anlegget vil tiltrekke seg enda flere barn og unge. I denne sammenheng er det naturlig å vurdere om idrettsanlegget og skolen kan romme aktivitetene som Moonlight driver. Vennesla ungdomsskole leier også lokaler på Måneglytt. Dersom Moonlight flytter sin virksomhet, vil også Vennesla ungdomsskole si opp sin leiekontrakt med God Driv. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke 1

17 Bakgrunn for saken: Saksfremstilling: Moonlight samler barn/ unge hver uke og kan vise til svært gode resultater i forhold til redusert rusbruk og annen kriminalitet i Vennesla. Rusbruken blant ungdom i ungdomsskolen er vesentlig lavere i dag enn på tallet. Det gjelder både alkohol, narkotika og tobakk. Ungdommen samler seg ikke lenger i sentrum for å drikke og ruse seg i helgene. Det har også gjort at mye fyllerelatert kriminalitet blant ungdom er redusert. Moonlight har også utviklet seg til å bli samlingspunktet for det forebyggende tverretatlige samarbeidet i Kommunen. Lokalitetene har vært gode og de ansatte og ungdommene trives fremdeles. Man ser likevel at ungdomstrendene skifter og at de behovene for aktiviteter som Moonlight engang var tenkt å være, ikke er de samme i dag. Derfor har man hele tiden utviklet tilbudet sammen med ungdommen. Det er ikke lenger slik at man samler hundrevis av ungdommer hver helg til disko. Før var det nok å ha god lyd og rett musikk, så hadde du ungdommer med en gang. I dag er ungdomsmiljøet mer fragmentert. Tilbudet til de unge har blitt større, ikke minst i forhold til digital underholdning. Tidligere kom ungdommene til Moonlight for å spille på data, nå har de avanserte mediesentre hjemme på gutterommet. Det har ført til mange fordeler, men også mange ulemper i tilnærmingen. Det er i det hele tatt slik at man i større grad må følge ungdommene der de er og viktigheten av å stimulere til fysisk og ikke virtuell sosial kontakt har blitt viktigere enn noen gang. Da endrer også behovet for lokale seg. Det er med andre ord ikke fordi Moonlight ikke lykkes, men vi tror at tilbudet kan bli enda bedre i et fremtidsrettet lokale og med skolen som arena. Brukerne på Moonlight er all type ungdom. Hovedmålgruppen er likevel de ungdommene som ikke er med i annet organisert foreningsliv. Det er en svært variert gruppe med mange ressurssterke ungdommer. Uorganisert ungdom er likevel mer utsatt i forhold til sosiale problemer, enn ungdom som er aktive i speider, idrett, menighet, politiske partier osv. Selv om hovedmålgruppen er uorganisert ungdom, så jobber man hele tiden for å få et mangfold i brukergruppen. Det er svært viktig at man hele tiden klarer å konkurrere inn de ressurssterke ungdommene. De organiserte har mye og tilføye de uorganiserte og omvendt. Hvis vi ikke klarer det, får vi et dårlig miljø der negativ sosial smitte gjør seg gjeldene. Vi bruker derfor mye ressurser på å konkurrere inn et variert miljø, noe som blir stadig mer utfordrende. Det nye anlegget blir en nøytral arena, som vil gi helt andre muligheter til å nå et bredere publikum. De ansatte på Moonlight jobber mye direkte opp mot Vennesla ungdomsskole allerede. Her er det nesten daglige samarbeidsmøter og oppsøker ungdommen i skolegården. I tillegg har Moonlight leid ut en av sine ansatte til å være tilstede i friminuttene, noe som har hatt svært positiv effekt på skolemiljøet. Dersom hele staben får skolen som arbeidsarena, kan de ansatte bidra til aktiviteter i skoletiden også. I langfriminuttene kan de ansatte legge til rette for felles lunsj i lokalene. På scenen kan man ha ulik underholdning. Det kan dreie seg mini konserter, sumobryting, dansekonkurranser og andre show som kan stelles i stand i samarbeid med elevene. Sosionomene vil være tilgjengelige for samtaler også på formiddagen. Her kan det tenkes at man kan få til nye gode samarbeid med skolen i forhold til oppfølging av elever som sliter. Skolen må styrkes for å kunne møte de levekårsutfordringene som finnes blant bygdas barn og unge. Hvis Moonlight flytter sine ansatte ned på ungdomsskolen vil elever og lærere kunne nyttiggjøre seg av Moonlights fritidsledere, sosionomer og barnevernspedagoger på en helt annen måte. Vennesla ungdomsskole avdeling Moonlight Vennesla ungdomsskole driver i dag en avdeling for elever med lærevansker i samme lokaler som Moonlight. Som en følge av å si opp leieavtalen for Moonlight vil også ungdomsskolen flytte sin aktivitet fra disse lokalene. En vil i løpet av den tiden som står igjen av leieperioden legge til rette for å opprettholde ungdomsskolens aktivitet i disse lokalene i eller i nærheten av Vennesla ungdommskole. 2

18 Til rettelegging av lokalene Behovet på dagtid vil være to kontorplasser med tilhørende grupperom. Det sosiale rommet i 1. etasje vil utgjøre hovedarenaen for virksomheten. Dette lokalet innredes med ulike nivåer, scene bar/ kantine, dansegulv og sofamiljøer. Lokalene skal ha et ungdommelig utrykk, pent og moderne. Her bygges det en scene som kan brukes til konserter, danseundervisning og lignende. Det er imidlertid viktig at dette ikke står i veien for sambruk av lokalene. Lokalet kan benyttes av lag og foreninger ved idrettsstevner, eller av skole til foreldremøter, undervisning og annet. Det skal trekke på ungdom, men ikke virke utrygt for andre brukere av huset. Her kan det arrangeres danseundervisning for 6-7åringer, mens ungdommer spiller biljard og mor tar en kaffe mens barna er på svømming. Her skal alle generasjoner trives, men med rammer som passer de unge. Barn og unge kommer til å være hovedbrukerne av anlegget, slik det også er i dag. I kjelleren innredes et lokale på 200m2. Her vurderes det blant annet øvingsrom for band med tilhørende lydstudio. Dette vil kunne brukes til undervisning av skolen på dagtid. På kveldstid brukes det av Moonlight og kulturskolen. Moonlight ønsker også å legge til rette for mer fysisk aktivitet. Grupper drevet av ansatte og frivillige som kan dreie seg om mer alternative aktiviteter som basketball, volleyball, skating/ snøbrett, vannpolo, kampsport og dans. Her er mulighetene store, det handler om å fange opp de som velger bort det tradisjonelle idrettstilbudet. Blant unge som dropper ut av organisert idrett, er det stor etterspørsel etter å trene i treningsstudio. Her har vi mulighet for å legge til rette for fysisk aktivitet til en rimeligere pris og i grupper som er spesialisert med tanke på trening for ungdom. Det kan også arrangeres egne spesialtilpassede fellestreninger i sal. Til dette finnes det gode muligheter i kjelleren Utemiljøet blir også viktig på kveldene. Miljøarbeidere vil kunne være til stede på volleyballbanen eller et eventuelt skateområde vil kunne brukes like aktivt på kveldstid som på dagtid. Her er det viktig at man bygger anlegg som er tilpasset flerbruk og behovet også på kveldene. For eksempel så er behovet for en skatepark i Vennesla stort og bør vurderes inn i denne sammenheng. Økonomiske konsekvenser Å samlokalisere skole og fritidsenheter er ingen ny ide. Man snakker stadig mer om oppvekstsentre som kan brukes både dag og kveld når man bygger nye skoler og idrettsanlegg. Å tilrettelegge lokalene for Moonlight vil koste noe ekstra. Det kommer utgifter til kontor, øvingsrom/ studio i kjelleren, samt en forøkning i utgiftene knyttet til det sosiale rommet i 1. etasje. Det er likevel forventet at en slik løsning vil frigjøre betydelige ressurser, som kan brukes til andre behov. Moonlight og Vennesla ungdomsskole betaler tilsammen kr i årlig leie. I tillegg kommer utgifter til strøm, vedlikehold, snørydding, kommunale avgifter og rengjøring. Dette dreier seg om til sammen over kr. Lokalene begynner å bli slitt og vi må forvente oss betydelige utgifter til oppussing av både lokalene og uteområdet i årene fremover. Samlet vil det, etter hva rådmannen kan se, være en betydelig økonomisk gevinst ved å flytte Moonlights virksomhet til ungdomsskolen. Disponering av innsparte ressurser må vurderes ved behandling av budsjett7økonomiplan. Rådmannen viser i den forbindelse til at det ligger uspesifisert karv om effektivisering av hele kommunens drift på 2.5 millioner kroner fra og med Ved budsjettbehandlingen kommende høst må en vurdere om hele eller deler av innsparingen skal være med å dekke denne. 3

19 30/14 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 120 Saksbehandler Torgeir Haugaa Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 4

20 Vedlegg 1 Beskrivelse av selskapene som inngår i Avfall Sør konsernet (inkludert tilknyttede selskap og andre eierposter) pr. 1. januar 2014 Avfall Sør AS Selskapets formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt eller delvis utføre eierkommunenes forpliktelser iht. forurensingslovens 29 og 30. Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og regler. Selskapet eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med operativ drift i datterselskapene Avfall Sør Bedrift AS og Avfall Sør Husholdning AS. Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning om salg av Avfall Sør Bedrift, men salget kan ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har vurdert eventuell inngripen. Selskapet har også eierskap i andre selskap som omtales spesielt. For heleide selskaper er Avfall Sør generalforsamling. I de andre selskapene møter daglig leder på generalforsamlingene på vegne av Avfall Sør i henhold til gjeldende instruks hvis ikke annet blir bestemt av styret. Avfall Sør ble opprinnelig (i 1996) etablert som et selskap med delt ansvar med navn Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA (RKR). Selskapet ble omdannet til aksjeselskap under samme navn fra 2006 og endret senere navn til Avfall Sør AS høsten 2009 med operativ oppstart 1. januar 2010 under nytt selskapsnavn. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA eksisterer fortsatt som hjemmelsselskap for det meste av eiendommene på Støleheia. Daglig leder: Sigurd Tvedt Styrets leder: Erik Nyhuus Generalforsamling: Ordførerne i eierkommunene I 2012 hadde Avfall Sør (mor) et driftsmessig overskudd på 8,4 mill. kr. Bokført verdi av aksjene i Avfall Sør er 30 mill. kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember 2012 på 62,3 mill. kr. For konsernet som helhet fikk man et driftsmessig overskudd på 12,8 mill. kr hvorav 2,9 mill. kr ble avsatt til selvkostfond. Selvkostfondet var pr. 31. desember 2012 på 13,8 mill. kr. Selskapets konsernstruktur så pr. 1. januar 2014 ut som følger: 1

21 Under følger en beskrivelse av de forskjellige datterselskapene og deleide selskapene: Avfall Sør Husholdning AS heleid datterselskap fra 2011 Avfall Sør Husholdning AS ble i samsvar med anbefalinger fra Kommunerevisjonen stiftet som heleid datterselskap høsten 2010 og fra 1. januar 2011 ble all drift og alle ansatte, anlegg, utstyr, lån m.v. knyttet til den lovpålagte virksomheten for eierkommunene overført fra Avfall Sør AS til Avfall Sør Husholdning AS. Det ble samtidig inngått en låneavtale mellom mor- og datterselskap der overtakelsen av aktiva m.v. fra morselskapet ble finansiert gjennom et lån fra mor- til datterselskap på 63 mill. kr med 20 års lineær nedbetaling og rente i samsvar med selvkostregelverket (pr. i dag 3 års statsobligasjon + 1 %). Selskapet har også øvrig finansiering bortsett fra leasing av maskiner som langsiktige lån med kommunale garantier. Langsiktig gjeld pr. 31. desember 2012 var på 176,5 mill. kr mot 253,9 mill. kr samlet sett. Selskapet er tildelt enerett fra eierkommunene for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam, og driver anlegg og virksomhet primært knyttet til dette. Pr. 31. desember 2012 var det avsatt 26,3 mill. kr i balansen knyttet til ansvaret for avslutning og etter-drift av deponiet på Støleheia. Denne avsetningen er bundet og vil gradvis bli overført til en bankkonto kontrollert av Fylkesmannen innen deponiet planlegges nedlagt i Ved rullering av avfallsplan hvert 4. år foretas det en ny beregning av etterdriftsforpliktelsen og selskapet må da gjøre tiltak for å utjevne eventuelle avvik mellom forpliktelse og avsatte midler. Avsatte midler skal benyttes til pålagt etter-drift av tekniske installasjoner m.v. i 30 år etter at deponiet legges ned. Avfall Sør Husholdning har rundt 56 årsverk, driver 4 gjenvinningsstasjoner, nær 60 returpunkter, innsamlingsordning for husholdningsavfall (innleid transport fra Reno Norden og Kristiansand kommune) og behandlingsaktivitetene knyttet til Støleheia Avfallsanlegg. Avfall Sør Husholdning skal drives etter selvkostprinsippet men pågående revisjon av regelverket for selvkostberegning innebærer noe usikkerhet. Slik dette regelverket er praktisert til nå vil selskapet over tid gå i balanse og skal ikke (har ikke anledning til å) betale utbytte til eierne. Fra og med 2014 er også ASH pålagt skatteplikt for den konkurranseutsatte delen av virksomheten, det vil si for behandling av avfall ut over tildelt enerett fra kommunene. Dette medfører at det i regnskapet for 2014 må innarbeides et regnskapsmessig skille og foretas vurderinger knyttet til kostnadsfordeling for å beregne skattemessig resultat. I budsjettet for 2014 er det sjablongmessig anslått en skattekostnad på 1 mill. kr, tilsvarende en økning av husholdningsavfallsgebyret med ca. 20 kr/husholdning. Styret i Avfall Sør Husholdning består etter avtale mellom eierne av de samme 6 eiervalgte medlemmene som sitter i styret i morselskapet. I tillegg er det to styremedlemmer valgt av de ansatte. Eierkommunene i Avfall Sør v/ordførerne er generalforsamling også i Avfall Sør Husholdning. Det er valgt en felles valgkomitè for Avfall Sør og Avfall Sør Husholdning som består av ordførerne i eierkommunene og med ordføreren i Kristiansand som leder. Daglig leder: Sigurd Tvedt 2

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer