VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/ Årsregnskap Vennesla kommune 29/14 13/ Ny svømmehall - orientering etter anbud. 30/14 14/ Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning 31/14 14/ Alkoholkontroll arbeidet i 2013 REFERATSAK 8/14 13/ Protokoll fra møtet i Eldrerådet

2 27/14 Årsregnskap Vennesla kommune Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 200 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 2

3

4

5 29/14 Ny svømmehall - orientering etter anbud. Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 6/950 6/775 Saksbehandler Inger Cecilie Neset Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 3

6 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. --- Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /13 2 Plan- og økonomiutvalget /13 3 Kommunestyret /13 Flytting av Moonlight. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 12/13. Votering: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 20/13. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 1

7 Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 20/13. Votering: Ved votering ble innstilling fra Plan- og økonomiutvalget enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke. RETT UTSKRIFT DATO 22.mars

8 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 614 Saksbehandler Svein Skisland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 Svømmehall, rapport nr. 3 fra Plan- og byggekomiteen Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 8/14. Behandling i møtet: På vegne av KrF, Ap og Sp fremmet Daniel Bakken (KrF) følgende forslag: 1. Plan- og økonomiutvalget slutter seg til anbefaling fra plan- og byggekomiteen og legger prosjektet ut på anbud. 2. Økonomiske rammer som er vedtatt i budsjett- og økonomiplan endres ikke. Line Skøii Vennesland (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Vi tar rapporten fra byggekomiteen til orientering. 2. Planene for bygging av ny svømmehall utsettes i ett år. 3. Administrasjonen går i gang med å finne private investorer som er interessert i et samarbeidsprosjekt om bygging og drift av ny svømmehall, gjerne som sambruk med annen virksomhet. Votering: Det ble først votert over forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). Dette ble forkastet med 7 stemmer (Krf, Ap, Sp, H) mot 2 stemmer (Frp). Ved alternativ votering mellom forslaget til Daniel Bakken (KrF) og rådmannens forslag ble forslaget til Daniel Bakken (KrF) vedtatt med 8 stemmer (KrF, Ap, Frp, Sp) mot 1 stemme (H) for rådmannens forslag. 1

9 Saken er dermed avgjort i plan- og økonomiutvalget og legges ikke fram for kommunestyret. Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 1. Plan- og økonomiutvalget slutter seg til anbefaling fra plan- og byggekomiteen og legger prosjektet ut på anbud. 2. Økonomiske rammer som er vedtatt i budsjett- og økonomiplan endres ikke. RETT UTSKRIFT DATO 22.januar

10 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode 614/D11/&30 Saksbehandler Svein Skisland Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SVØMMEHALL, RAPPORT NR. 3 FRA PLAN- OG BYGGEKOMITEEN SAMMENDRAG: Plan- og byggekomiteen har levert 3. rapport fra byggingen av Svømmehall/ Ungdomsskole. Ungdomsskoleutbyggingen vil være sluttført våren For svømmehallen viser rapporten ulike alternativer for utbygging, samt skisserer kostnadene for de ulke løsningene. Rådmannen kan ikke anbefale noen av disse alternativene. De økonomiske forutsetningene for vedtatt økonomiplan gir ikke rom for økning av investeringsramme eller økte driftskostnader. Alle alternativene fraviker rammen i økonomiplanen enten på drift og/eller investering. Rådmannen vil derfor anbefale at prosjektet endres fra bygging av ny svømmehall til et prosjekt hvor følgende prioriteres: Universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Lett oppussing av dagens svømmehall Rehabilitering av Venneslahallen Bygging av kantine/lokaler for samling av ett trinn på ungdomsskolen. Lokaler som samtidig forutsettes som lokaler for Moonlight. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Rapport nr 3 fra Plan- og byggekomiteen for Svømmehall/ungdomsskolen tas til orientering 2 Planene om bygging av ny svømmehall videreføres ikke. 3 Plan- og byggekomiteen bes arbeide ut et justert prosjekt som omfatter: Universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Lett oppussing av dagens svømmehall 1

11 Bygging av kantine/lokaler for samling av ett trinn på ungdomsskolen. Lokaler som samtidig forutsettes som lokaler for Moonlight. Rehabilitering av Venneslahallen Vedlegg: Rapport nr. 3 fra Plan- og byggekomiteen 2

12 Bakgrunn for saken: Plan- og byggekomiteen har levert 3. rapport fra byggingen av Svømmehall/Ungdomsskole. Rapporten tar for seg status så lagt samt ulike alternativer for veien videre. Samlet investeringsramme er kr. 98,5 mill pluss spillemidler. Ungdomsskoleutbyggingen er i gang, og forventes ferdigstilt våren Totalkostnaden for denne delen er beregnet til ca. kr mill. Dette beløpet trekkes derfor fra når kostnader for alternativene knyttet til svømmehallen omtales. Budsjettrammen for svømmehallen er 80 mill.kr, spillemidler kommer i tillegg. Disse anslås til ca. 18 mill.kr. Prosjektet har i tillegg fått innvilget 5 mill.kr. i ekstraordinære spillemidler etter søknad. Disse midlene er inkludert i den finansiering som det er lagt opp til i vedtatt budsjett for Kommunestyret har også behandlet to saker i møte som angår prosjektet med følgende vedtak: Sak 20/13: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke. Sak 21/13: 1. Det etableres ikke varmesentral basert på biobrensel i denne omgang. En forutsetter at det i prosjektet klargjøres slik at dette er mulig i framtida. 2. Plan og byggekomiteen får i oppdrag å vurdere og innpasse i svømmehallprosjektet et nytt ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner for eksisterende idrettshall. Plan og byggekomiteen bes komme tilbake med evt. merkostnader. 3. Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak der en på generelt grunnlag vurderer mulighetene for å utnytte alternative energikilder. Den delen av prosjektet som går på svømmehallen/kantine/moonlight er inne i sluttfasen av prosjekteringen. Rapporten fra plan- og byggekomiteen peker på de ulike alternativene de mener foreligger for gjennomføring av denne utbyggingen. Plan- og økonomiutvalget fikk en muntlig redegjørelse for statusen i prosjektet i sitt møte 26. november. Det ble da konkludert med at prosjektet og beregnede kostnader skulle legges fram som egen sak i utvalgets januarmøte. 3

13 Svømmehall - hva som ligger inne i vedtatt økonomiplan Tom Sum INVESTERING Svømmehall Finansiering: - Tilskudd, svømmehall Momskomp Lån DRIFT Økt driftsutgifter Red. utg. Moonlight Renter og avdrag (lån 2014 og 2015) Merknader: Plan- og byggekomiteen har lagt ned et grundig arbeid for å synliggjøre alternative utbygginger og kostnadene knyttet til disse. Rådmannen mener dette gir et godt grunnlag for vurdering og beslutning. Alternativer i rapporten Plan- og byggekomiteen peker i sin rapport på at en «ribbet» svømmehall uten stupetårn, kantine eller lokaler for Moonlight trolig kan realiseres innenfor opprinnelig budsjettramme. Rådmannen vil ikke kunne anbefale dette med bakgrunn i at driftskostnadene ved et slikt minimumsprosjekt vil bli på samme nivå som en full utbygging, samtidig som driftsinntektene ventes å bli betydelig lavere. Det er også uklart på om de ekstratildelte spillemidlene på kr. 5. mill vil bortfalle ved en slik løsning. Det et også i vedtatt budsjett/økonomiplan forutsatt en årlig innsparing på flytting av Moonlight på kr Denne innsparingen vil da ikke kunne realiseres. Et annet alternativ er i rapporten fra Plan- og byggekomiteen er «fase 1» definert som svømmehall med stupetårn, men uten kantine/moonlight. Dette alternativet er kostnadsberegnet til kr. 100 mill. Dette alternativet ligger utenfor vedtatt investeringsramme. Driftsfordelene vil likevel heller ikke i dette prosjektet kunne realiseres, og vedtatt driftsbudsjett kan ikke oppnås. Rådmannen vil derfor heller ikke kunne anbefale dette. Skal byggingen inkludere svømmehall med stupetårn, kantine og lokaler for Moonlight må investeringsbudsjettet økes til kr. 115 mill. Dette vil gi et bygg med funksjonene som 4

14 er lagt til grunn når driftskostnader og inntekter er lagt inn i økonomiplanen. Rådmannen kan ikke anbefale å gå videre med dette utfra merkostnaden til investeringen på 17 mill. kr. For alle disse alternativene kommer oppgradering av ventilasjon i idrettshallen i tillegg. Kostnadene til dette er anslått til kr. 3,5 mill. Dette er en investering som er beregnet å være inntjent i løpet av 3-4 år. Kostnadene til opprusting av dagens svømmehall er i alle alternativene kostnadsberegnet til kr mill i tillegg. Plan og byggekomiteen lister også opp flere andre mulige opsjoner i prosjektet. Rådmannen kommenterer ikke disse ytterligere her, men viser til oversikt i rapporten. Rådmannen vil minne om at budsjettrammen for begge prosjektene er 98,5 mill.kr. samt eventuelle spillemidler som kommer i tillegg. Disse anslås til ca. 18 mill.kr. I tillegg er det gitt tilsagn om 5 mill.kr. i ekstraordinære spillemidler etter søknad, disse er som nevnt ovenfor tatt med i finansieringen. Dette med bakgrunn i en egen vurdering av totalprosjektets samlede kvaliteter. Rådmannen har ved gjentatte anledninger påpekt at dette er en ramme som må holdes. Dette er også blitt bekreftet ved ulike budsjettvedtak, senest ved behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyret I tillegg til vedtatt investeringsbeløp er det også lagt inn relaterte forutsetninger i driftsbudsjettet. Dette er kostnader som vil påvirkes avhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges. Investering og drift må derfor sees i sammenheng. Dersom man skulle velge å gå videre med minimumsløsningen som man tror kan realiseres innenfor vedtatt investeringsramme, dvs uten stupetårn, kantine eller lokaler for Moonlight, så vil dette medføre driftskostnader utover vedtatt budsjett. Dette både ved bortfall av inntekter fra publikum, samt fortsatt kostander knyttet til leie av lokaler for Moonlight. Rådmannen kan derfor ikke anbefale dette alternativet. Det samme gjelder for «fase 1» dvs inkludert stupetårn, men uten kantine/moonlight. Da øker investeringskostnadene uten at driftssiden bedres nevneverdig. Skal forutsetningene i driftsbudsjettet oppfylles må prosjektet inneholde også kantine og lokaler til Moonlight. Dette alternativet har en kostnad på kr mill. (+ 3,5 mill til ventilasjon) Dette er ca.kr. 17. mill over vedtatt investeringsramme på kr. 98 mill inkl spillemidler. I dette alternativet gjøres det ikke noe med dagens svømmehall. Rådmannen kan ikke anbefale noen av disse alternativene. De økonomiske forutsetningene for vedtatt økonomiplan gir ikke rom for økning av investeringsramme eller økte driftskostnader. Alle alternativene vil påvirke dette enten på drift og/eller investering. 5

15 Som en gjentatte ganger har pekt på vil en forverring av det økonomiske opplegget som er vedtatt i økonomiplanen etter rådmannens mening ikke være forsvarlig. Dette av hensyn til de økonomiske utfordringene kommunen står overfor de nærmeste årene knyttet til lovpålagte oppgaver innen bl.a. helse- og omsorgstjenestene, barnehageområdet og økende pensjonsutfordringer. Anbefaling Føringer for prosjektet utover nytt basseng har vært: Det er et stort behov for å gjøre tiltak i forhold til universell utforming for adkomst/rømning og garderobeforhold i dagens Venneslahall/svømmehall. Dette er føringer som har ligget inne i økonomiplanen i flere år. Vennesla ungdomsskole har et stort behov for kantine/lokaler for samling av ett trinn. Moonlight leier i dag lokaler eksternt. Det er ønskelig å lokalisere denne virksomheten i tilknytning til ungdomsskolen og idrettshallen, ref. tidligere vedtak. I tillegg til dette er det pekt på behovet for rehabilitering og oppgradering av Venneslahallen. Hallen trenger blant annet nytt tak, gulv, ventilasjonsanlegg og utvidelse av spilleflaten i tråd med dagens krav. Dette er et tiltak som er pekt på i slutten av vedtatt økonomiplanperiode. Det er tidligere (2012) kostnadsberegnet til ca kr. 35,5 mill. inkludert forprosjekt. Kostnadene til oppgradering av garderober/universell utforming anslås til ca 20 mill. Dagens svømmehall bør også gås over og pusses opp der hvor dette er nødvendig. Dersom man legger til grunn at en kantine/allrom på ungdomsskolen skal være stort nok til å samle ett trinn vil dette trolig kreve ca 300 に 400 m2 nytt bygg. Anslått kostnad i størrelsesorden kr mill. Dette forutsettes også å kunne dekkes Moonlights behov sammen med andre lokaler på ungdomsskolen. Dette vil dekkes delvis av sparte leiekostnader kommunen har til Moonlight i dag. Rådmannen mener at dette er viktige tiltak å gjennomføre. Rådmannen vil derfor anbefale at prosjektet endres fra bygging av ny svømmehall til et prosjekt hvor momentene ovenfor ivaretas. Dette vil gi kunne gi en reduksjon i samlede investeringer, samtidig som dagens bygningsmasse oppgraderes og vedlikeholdet av dette dermed lettes. I dette ligger også bygging av ny kantine for ungdomsskolen. Dette arealet kan da legges som tilbygg til ungdomsskolen. Det må da bygges slik at disse lokalene sammen med andre lokaler på skolen også kan benyttes av Moonlight. Dette vil kunne gi effektiv sambruk av lokalene. 6

16 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode ---/C10 Saksbehandler Kristin Eidet Robstad Saksgang Møtedato Levekårsutvalget Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret FLYTTING AV MOONLIGHT. SAMMENDRAG: Moonlight har siden oppstart leid lokaler til virksomheten på Måneglytt av Tor Gustav Drivenes, nå gjennom eiendomsselskapet God driv A/S. Kontrakten går ut Tilbudet har siden den gang vokst og er i dag en viktig del av kulturtilbudet til barn og unge. Moonlight har også blitt en viktig arena for det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Huset brukes av alle typer ungdom. Hovedmålgruppen er ungdomsskolen, men barn helt ned i 6 årsalderen deltar i grupper på huset. Mange voksne er i kafeen mens barna deltar og stadig flere voksne arbeider frivillig på huset. Samtidig bygger Vennesla kommune ny svømmehall med tilhørende arealer. Svømmehallen/ Venneslahallen er i dag en samlingsplass for barn og unge. Med et enda større tilbud og tilrettelagt uteområde, forventer man at anlegget vil tiltrekke seg enda flere barn og unge. I denne sammenheng er det naturlig å vurdere om idrettsanlegget og skolen kan romme aktivitetene som Moonlight driver. Vennesla ungdomsskole leier også lokaler på Måneglytt. Dersom Moonlight flytter sin virksomhet, vil også Vennesla ungdomsskole si opp sin leiekontrakt med God Driv. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vennesla kommunestyre ser det som ønskelig at virksomheten til Moonlight samlokaliseres med Vennesla ungdomsskole/venneslahallen/ny svømmehall slik som beskrevet i saksutredningen. 2. En ber plan- og byggekomiteen innpasse lokaler til Moonlight i vedtatt byggeprosjekt. 3. Dagens leiekontrakt for Moonlight/Vennesla ungdomsskole med God Driv fornyes ikke 1

17 Bakgrunn for saken: Saksfremstilling: Moonlight samler barn/ unge hver uke og kan vise til svært gode resultater i forhold til redusert rusbruk og annen kriminalitet i Vennesla. Rusbruken blant ungdom i ungdomsskolen er vesentlig lavere i dag enn på tallet. Det gjelder både alkohol, narkotika og tobakk. Ungdommen samler seg ikke lenger i sentrum for å drikke og ruse seg i helgene. Det har også gjort at mye fyllerelatert kriminalitet blant ungdom er redusert. Moonlight har også utviklet seg til å bli samlingspunktet for det forebyggende tverretatlige samarbeidet i Kommunen. Lokalitetene har vært gode og de ansatte og ungdommene trives fremdeles. Man ser likevel at ungdomstrendene skifter og at de behovene for aktiviteter som Moonlight engang var tenkt å være, ikke er de samme i dag. Derfor har man hele tiden utviklet tilbudet sammen med ungdommen. Det er ikke lenger slik at man samler hundrevis av ungdommer hver helg til disko. Før var det nok å ha god lyd og rett musikk, så hadde du ungdommer med en gang. I dag er ungdomsmiljøet mer fragmentert. Tilbudet til de unge har blitt større, ikke minst i forhold til digital underholdning. Tidligere kom ungdommene til Moonlight for å spille på data, nå har de avanserte mediesentre hjemme på gutterommet. Det har ført til mange fordeler, men også mange ulemper i tilnærmingen. Det er i det hele tatt slik at man i større grad må følge ungdommene der de er og viktigheten av å stimulere til fysisk og ikke virtuell sosial kontakt har blitt viktigere enn noen gang. Da endrer også behovet for lokale seg. Det er med andre ord ikke fordi Moonlight ikke lykkes, men vi tror at tilbudet kan bli enda bedre i et fremtidsrettet lokale og med skolen som arena. Brukerne på Moonlight er all type ungdom. Hovedmålgruppen er likevel de ungdommene som ikke er med i annet organisert foreningsliv. Det er en svært variert gruppe med mange ressurssterke ungdommer. Uorganisert ungdom er likevel mer utsatt i forhold til sosiale problemer, enn ungdom som er aktive i speider, idrett, menighet, politiske partier osv. Selv om hovedmålgruppen er uorganisert ungdom, så jobber man hele tiden for å få et mangfold i brukergruppen. Det er svært viktig at man hele tiden klarer å konkurrere inn de ressurssterke ungdommene. De organiserte har mye og tilføye de uorganiserte og omvendt. Hvis vi ikke klarer det, får vi et dårlig miljø der negativ sosial smitte gjør seg gjeldene. Vi bruker derfor mye ressurser på å konkurrere inn et variert miljø, noe som blir stadig mer utfordrende. Det nye anlegget blir en nøytral arena, som vil gi helt andre muligheter til å nå et bredere publikum. De ansatte på Moonlight jobber mye direkte opp mot Vennesla ungdomsskole allerede. Her er det nesten daglige samarbeidsmøter og oppsøker ungdommen i skolegården. I tillegg har Moonlight leid ut en av sine ansatte til å være tilstede i friminuttene, noe som har hatt svært positiv effekt på skolemiljøet. Dersom hele staben får skolen som arbeidsarena, kan de ansatte bidra til aktiviteter i skoletiden også. I langfriminuttene kan de ansatte legge til rette for felles lunsj i lokalene. På scenen kan man ha ulik underholdning. Det kan dreie seg mini konserter, sumobryting, dansekonkurranser og andre show som kan stelles i stand i samarbeid med elevene. Sosionomene vil være tilgjengelige for samtaler også på formiddagen. Her kan det tenkes at man kan få til nye gode samarbeid med skolen i forhold til oppfølging av elever som sliter. Skolen må styrkes for å kunne møte de levekårsutfordringene som finnes blant bygdas barn og unge. Hvis Moonlight flytter sine ansatte ned på ungdomsskolen vil elever og lærere kunne nyttiggjøre seg av Moonlights fritidsledere, sosionomer og barnevernspedagoger på en helt annen måte. Vennesla ungdomsskole avdeling Moonlight Vennesla ungdomsskole driver i dag en avdeling for elever med lærevansker i samme lokaler som Moonlight. Som en følge av å si opp leieavtalen for Moonlight vil også ungdomsskolen flytte sin aktivitet fra disse lokalene. En vil i løpet av den tiden som står igjen av leieperioden legge til rette for å opprettholde ungdomsskolens aktivitet i disse lokalene i eller i nærheten av Vennesla ungdommskole. 2

18 Til rettelegging av lokalene Behovet på dagtid vil være to kontorplasser med tilhørende grupperom. Det sosiale rommet i 1. etasje vil utgjøre hovedarenaen for virksomheten. Dette lokalet innredes med ulike nivåer, scene bar/ kantine, dansegulv og sofamiljøer. Lokalene skal ha et ungdommelig utrykk, pent og moderne. Her bygges det en scene som kan brukes til konserter, danseundervisning og lignende. Det er imidlertid viktig at dette ikke står i veien for sambruk av lokalene. Lokalet kan benyttes av lag og foreninger ved idrettsstevner, eller av skole til foreldremøter, undervisning og annet. Det skal trekke på ungdom, men ikke virke utrygt for andre brukere av huset. Her kan det arrangeres danseundervisning for 6-7åringer, mens ungdommer spiller biljard og mor tar en kaffe mens barna er på svømming. Her skal alle generasjoner trives, men med rammer som passer de unge. Barn og unge kommer til å være hovedbrukerne av anlegget, slik det også er i dag. I kjelleren innredes et lokale på 200m2. Her vurderes det blant annet øvingsrom for band med tilhørende lydstudio. Dette vil kunne brukes til undervisning av skolen på dagtid. På kveldstid brukes det av Moonlight og kulturskolen. Moonlight ønsker også å legge til rette for mer fysisk aktivitet. Grupper drevet av ansatte og frivillige som kan dreie seg om mer alternative aktiviteter som basketball, volleyball, skating/ snøbrett, vannpolo, kampsport og dans. Her er mulighetene store, det handler om å fange opp de som velger bort det tradisjonelle idrettstilbudet. Blant unge som dropper ut av organisert idrett, er det stor etterspørsel etter å trene i treningsstudio. Her har vi mulighet for å legge til rette for fysisk aktivitet til en rimeligere pris og i grupper som er spesialisert med tanke på trening for ungdom. Det kan også arrangeres egne spesialtilpassede fellestreninger i sal. Til dette finnes det gode muligheter i kjelleren Utemiljøet blir også viktig på kveldene. Miljøarbeidere vil kunne være til stede på volleyballbanen eller et eventuelt skateområde vil kunne brukes like aktivt på kveldstid som på dagtid. Her er det viktig at man bygger anlegg som er tilpasset flerbruk og behovet også på kveldene. For eksempel så er behovet for en skatepark i Vennesla stort og bør vurderes inn i denne sammenheng. Økonomiske konsekvenser Å samlokalisere skole og fritidsenheter er ingen ny ide. Man snakker stadig mer om oppvekstsentre som kan brukes både dag og kveld når man bygger nye skoler og idrettsanlegg. Å tilrettelegge lokalene for Moonlight vil koste noe ekstra. Det kommer utgifter til kontor, øvingsrom/ studio i kjelleren, samt en forøkning i utgiftene knyttet til det sosiale rommet i 1. etasje. Det er likevel forventet at en slik løsning vil frigjøre betydelige ressurser, som kan brukes til andre behov. Moonlight og Vennesla ungdomsskole betaler tilsammen kr i årlig leie. I tillegg kommer utgifter til strøm, vedlikehold, snørydding, kommunale avgifter og rengjøring. Dette dreier seg om til sammen over kr. Lokalene begynner å bli slitt og vi må forvente oss betydelige utgifter til oppussing av både lokalene og uteområdet i årene fremover. Samlet vil det, etter hva rådmannen kan se, være en betydelig økonomisk gevinst ved å flytte Moonlights virksomhet til ungdomsskolen. Disponering av innsparte ressurser må vurderes ved behandling av budsjett7økonomiplan. Rådmannen viser i den forbindelse til at det ligger uspesifisert karv om effektivisering av hele kommunens drift på 2.5 millioner kroner fra og med Ved budsjettbehandlingen kommende høst må en vurdere om hele eller deler av innsparingen skal være med å dekke denne. 3

19 30/14 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 120 Saksbehandler Torgeir Haugaa Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /14 2 Kommunestyret /14 4

20 Vedlegg 1 Beskrivelse av selskapene som inngår i Avfall Sør konsernet (inkludert tilknyttede selskap og andre eierposter) pr. 1. januar 2014 Avfall Sør AS Selskapets formål er, enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper, å drive renovasjonsvirksomhet, herunder avfallsinnhenting og avfallsbehandling. Selskapet skal helt eller delvis utføre eierkommunenes forpliktelser iht. forurensingslovens 29 og 30. Virksomheten skal drives på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte, i samsvar med gjeldende lover og regler. Selskapet eies av kommunene Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Avfall Sør er organisert i en konsernmodell med operativ drift i datterselskapene Avfall Sør Bedrift AS og Avfall Sør Husholdning AS. Det er inngått avtale med Norsk Gjenvinning om salg av Avfall Sør Bedrift, men salget kan ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har vurdert eventuell inngripen. Selskapet har også eierskap i andre selskap som omtales spesielt. For heleide selskaper er Avfall Sør generalforsamling. I de andre selskapene møter daglig leder på generalforsamlingene på vegne av Avfall Sør i henhold til gjeldende instruks hvis ikke annet blir bestemt av styret. Avfall Sør ble opprinnelig (i 1996) etablert som et selskap med delt ansvar med navn Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA (RKR). Selskapet ble omdannet til aksjeselskap under samme navn fra 2006 og endret senere navn til Avfall Sør AS høsten 2009 med operativ oppstart 1. januar 2010 under nytt selskapsnavn. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA eksisterer fortsatt som hjemmelsselskap for det meste av eiendommene på Støleheia. Daglig leder: Sigurd Tvedt Styrets leder: Erik Nyhuus Generalforsamling: Ordførerne i eierkommunene I 2012 hadde Avfall Sør (mor) et driftsmessig overskudd på 8,4 mill. kr. Bokført verdi av aksjene i Avfall Sør er 30 mill. kr og egenkapitalen i selskapet var pr. 31. desember 2012 på 62,3 mill. kr. For konsernet som helhet fikk man et driftsmessig overskudd på 12,8 mill. kr hvorav 2,9 mill. kr ble avsatt til selvkostfond. Selvkostfondet var pr. 31. desember 2012 på 13,8 mill. kr. Selskapets konsernstruktur så pr. 1. januar 2014 ut som følger: 1

21 Under følger en beskrivelse av de forskjellige datterselskapene og deleide selskapene: Avfall Sør Husholdning AS heleid datterselskap fra 2011 Avfall Sør Husholdning AS ble i samsvar med anbefalinger fra Kommunerevisjonen stiftet som heleid datterselskap høsten 2010 og fra 1. januar 2011 ble all drift og alle ansatte, anlegg, utstyr, lån m.v. knyttet til den lovpålagte virksomheten for eierkommunene overført fra Avfall Sør AS til Avfall Sør Husholdning AS. Det ble samtidig inngått en låneavtale mellom mor- og datterselskap der overtakelsen av aktiva m.v. fra morselskapet ble finansiert gjennom et lån fra mor- til datterselskap på 63 mill. kr med 20 års lineær nedbetaling og rente i samsvar med selvkostregelverket (pr. i dag 3 års statsobligasjon + 1 %). Selskapet har også øvrig finansiering bortsett fra leasing av maskiner som langsiktige lån med kommunale garantier. Langsiktig gjeld pr. 31. desember 2012 var på 176,5 mill. kr mot 253,9 mill. kr samlet sett. Selskapet er tildelt enerett fra eierkommunene for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam, og driver anlegg og virksomhet primært knyttet til dette. Pr. 31. desember 2012 var det avsatt 26,3 mill. kr i balansen knyttet til ansvaret for avslutning og etter-drift av deponiet på Støleheia. Denne avsetningen er bundet og vil gradvis bli overført til en bankkonto kontrollert av Fylkesmannen innen deponiet planlegges nedlagt i Ved rullering av avfallsplan hvert 4. år foretas det en ny beregning av etterdriftsforpliktelsen og selskapet må da gjøre tiltak for å utjevne eventuelle avvik mellom forpliktelse og avsatte midler. Avsatte midler skal benyttes til pålagt etter-drift av tekniske installasjoner m.v. i 30 år etter at deponiet legges ned. Avfall Sør Husholdning har rundt 56 årsverk, driver 4 gjenvinningsstasjoner, nær 60 returpunkter, innsamlingsordning for husholdningsavfall (innleid transport fra Reno Norden og Kristiansand kommune) og behandlingsaktivitetene knyttet til Støleheia Avfallsanlegg. Avfall Sør Husholdning skal drives etter selvkostprinsippet men pågående revisjon av regelverket for selvkostberegning innebærer noe usikkerhet. Slik dette regelverket er praktisert til nå vil selskapet over tid gå i balanse og skal ikke (har ikke anledning til å) betale utbytte til eierne. Fra og med 2014 er også ASH pålagt skatteplikt for den konkurranseutsatte delen av virksomheten, det vil si for behandling av avfall ut over tildelt enerett fra kommunene. Dette medfører at det i regnskapet for 2014 må innarbeides et regnskapsmessig skille og foretas vurderinger knyttet til kostnadsfordeling for å beregne skattemessig resultat. I budsjettet for 2014 er det sjablongmessig anslått en skattekostnad på 1 mill. kr, tilsvarende en økning av husholdningsavfallsgebyret med ca. 20 kr/husholdning. Styret i Avfall Sør Husholdning består etter avtale mellom eierne av de samme 6 eiervalgte medlemmene som sitter i styret i morselskapet. I tillegg er det to styremedlemmer valgt av de ansatte. Eierkommunene i Avfall Sør v/ordførerne er generalforsamling også i Avfall Sør Husholdning. Det er valgt en felles valgkomitè for Avfall Sør og Avfall Sør Husholdning som består av ordførerne i eierkommunene og med ordføreren i Kristiansand som leder. Daglig leder: Sigurd Tvedt 2

31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud. 32/14 14/01076-1 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning

31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud. 32/14 14/01076-1 Eierskapsmelding Avfall Sør AS - godkjenning VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 SAKSKART 31/14 13/03184-5 Ny svømmehall - orientering etter anbud.

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp)

Olav Eivindson (Kr F) og Odd Reidar Loland (FrP) Celina Hagen (KrF), Ketil Wiik (FrP) og Line Skøii Vennesland (Frp) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 19:50 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20)

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Kommunalsjef Kristin E. Robstad (sak 15, 16 og 20) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 09:30 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 06.11.2012 kl. 9:00 11.40. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Geografi og befolkning i Agder

Geografi og befolkning i Agder Geografi og befolkning i Agder Returkraft AS Nytt forbrenningsanlegg i Kristiansand med bruk av enerett Andre interkommunale avfallsselskap i Agder 268.461 innbyggere pr 1.1.2007 (BIR har ca 320.000 innbyggere)

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Åse Eikeland på sak 29-30 (H)

Åse Eikeland på sak 29-30 (H) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.05.2015 kl. 9:30 14:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge

Fra administrasjonen; Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjefene Heidi Engestøl, Gerd Signe Vigebo, Kristin E. Robstad, Ragnhild Bendiksen, Aslak Wegge VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.05.2012 kl. 18:00 21:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne

Fra administrasjonen møtte på sine saker; Eivind Mauland, Rune Iveland, Eirik Aarrestad, Inger C. Neset, Arne Vatne VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 13:35 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22).

Rådmann Svein Skisland, Utviklingssjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 21-23) og Oppvekstsjef Kristin E. Robstad (sak 21-22). VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 10.05.2011 kl. 10.00 14.30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 26.08.2014 kl. 9:00 16.00. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Saksgang Møtedato Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Sammendrag

Saksgang Møtedato Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Sammendrag ØKONOMI Økonomienheten Dato 29. april 2014 Saksnr.: 201400920-1 Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 13.05.2014 Bystyret 21.05.2014 Avfall Sør AS - Eierskapsmelding

Detaljer

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp)

Olav Eivindson (Kr F), Kjetil Wiik (Frp) Bjørnar Rimereit (Frp) Tommy Røinås Ingebretsen (KrF) og Tom Bjelland (Frp) Magne Hunsbedt (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl. 18:00 18.55 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp)

Torhild Bransdal (KrF), Daniel Bakken (KrF), Bjørn Egil Haugland (KrF), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:40 13:20. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3

Møteprotokoll fra møtet 21.09.2010 ble enstemmig godkjent. 10/39 10/01310-11 2. tertialrapport 2010 investeringsregnskapet 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 19.10.2010 kl. 9:00-11:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Drammen, 20. april 2010 Eiermøte Lindum AS (nytt navn foreslått for generalforsamlingen 3.5.) Temaene som vil bli berørt er bl.a.

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9

Saker til behandling. 49/14 13/01224-9 Bosetting av flyktninger i 2014 og 2015 9 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør Innhold Leders betraktninger side 7 Renovasjon side 15 Hendelser 2014 side 37 Regnskap side 39 Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør 6 Leder

Detaljer

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H)

Oddvar Steinsland (KrF) Line S. Vennesland (Frp), Tor Søren Drivenes (H) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 18:10 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ikke møtt Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN

KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN SAK 10/2012 KJØP AV AREALER PÅ DAL SKOG ØKNING AV LÅNERAMMEN INNSTILLING: Styret anbefaler representantskapet å kjøpe det regulerte arealet, stort 221,7 daa, på Dal skog for 30 mill. kroner og samtidig

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015 41/15 Kommunestyret 28.05.2015 Søgne kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 2011/3736-18227/2015 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 06.05.2015 Saksframlegg Returkraft - kommunal garanti Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 20.05.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus

otodden kommune DEL 2: Saksbehandling fra 11.30, i Formannskapssalen, Notodden rådhus Notodde otodden kommune Vår ref. 15/631-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 02.06.2015 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 09.06.2015 Tid: 09.00 13.00

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00044 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66)

Andre: Rådmann Svein Skisland, Enhetsleder for byggforvaltning Inger C. Neset (sak 63 og 66) VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 16.10.2012 kl. 10:00 13:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Torhild Bransdal (Kr F),

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Kjøp av Aspmyra stadion

Kjøp av Aspmyra stadion Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2011 2921/2011 2011/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Formannskapet 26.01.2011 Bystyret 17.02.2011 Kjøp av Aspmyra stadion Sammendrag Bodø kommune

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Innhold. Miljø og klima. Regnskap. Hendelser. side 39. side 46. side 41

Innhold. Miljø og klima. Regnskap. Hendelser. side 39. side 46. side 41 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Miljø og klima side 39 Hendelser side 41 Regnskap side 46 DESIGN/ILLUSTRASJONER: GEVIR - FOTO: AVFALL SØR Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør Husholdning 6 Leder 7 Avfall Sør Konsern

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56).

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 54-56). VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 14:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 19.03.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 19.03.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.08.2012 kl. 9:00 13:00 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap)

Olav Eivindson (KrF) og Anders Føreland (Ap) Inger Turid Tonstad (KrF) Solveig Robstad (Ap) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 15.11.2012 kl. 18:00 20:05 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild Bransdal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering om regnskap for 2010 ved økonomisjef Gerd Signe Vigebo. Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering om regnskap for 2010 ved økonomisjef Gerd Signe Vigebo. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 24.03.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Næringskomiteen. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Næringskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.03.2013 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015.

Etter behandlingen av sakene vil det bli en foreløpig gjennomgang av rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 2015. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 22.11.2011 kl. 9:00 (etter møtet i administrasjonsutvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: 2, Storfjord rådhus Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel MEDL STAP Hanne

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp)

Solveig Robstad (Ap) og Åse Eikeland (H) Berit Kittelsen (Ap) og Alexander Etsy Jensen (Frp) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og økonomiutvalget Dato: 15.01.2013 kl. 9:00 11:15 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef for samfunnsutvikling Aslak Wegge. 54/12 11/04927-2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsplan 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.09.2012 kl. 9:00 11:30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Strategiplan 2010-2015

Strategiplan 2010-2015 Strategiplan 2010-2015 Vår visjon: IØR tar vare på miljøet gjennom fornuftig håndtering og gjenvinning av avfallsressurser Innhold Forord... 2 Visjon og mål... 3 for strategivalget... 3 Våre hovedprodukter

Detaljer

avfall sør årsrapport 2012 >1

avfall sør årsrapport 2012 >1 avfall sør årsrapport 2012 >1 Grønt Flagg-ambassadører. Her er seks elever fra Vardåsen skole på besøk på Mjåvann Avfallsanlegg. Forsidebilde: Lørdag etter påske er en av de travleste på gjenvinningsstasjonen.

Detaljer

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge.

Berit Kittelsen (Ap) under behandlingen av de ordinære sakene. Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 10:30 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer