Kvalsund kommune. Mulighetsstudie. Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalsund kommune. Mulighetsstudie. Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund"

Transkript

1 Kvalsund kommune Mulighetsstudie Eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund

2 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Konsept Prosjekteringsgrunnlag Mulighetsstudiets detaljgrad Eksisterende situasjon Foreslåtte hovedgrep Beskrivelse Riving Vegger Dekker og tak Inventar og utstyr VVS-arbeider Elektroarbeider Bygningsmessige hjelpearbeider Utendørs anlegg Generelle kostnader Spesielle kostnader Kostnadsoverslag Generelt Alternativ Alternativ Vedlegg...10

3 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 3 1. Sammendrag Kvalsund kommune har engasjert Haldde arkitekter AS til utarbeidelse av mulighetsstudie for et eventuelt nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Denne rapporten inneholder to alternative forslag til løsninger på overordnet nivå, og med tilhørende grove kostnadsoverslag. Prosjekterende (ARK): Haldde arkitekter AS v/sivilarkitekt MNAL Magnus Langli Sorenskriverveien 11, 9513 Alta Telefon E-post: Mulighetsstudiet er bygget opp som et felles dokument for de to forslagene. Alternativene er som følger: Alternativ 1 Ombygging av dagens skole i Kvalsund til oppvekstsenter. Denne løsningen er beregnet til en total prosjektkostnad á kr ,- eks. mva. inkludert generelle kostnader, forventet prisstigning og marginer. Alternativ 2 Bygging av nytt oppvekstsenter ved Kvalsund rådhus/kvalsund flerbrukshall Denne løsningen er beregnet til en total prosjektkostnad á kr ,- eks. mva. inkludert generelle kostnader, forventet prisstigning og marginer. 2. Konsept 2.1 Prosjekteringsgrunnlag Det utarbeidede konseptet baserer seg på følgende prosjekteringsgrunnlag: Tilbudsforespørsel fra Kvalsund kommune av Utkast til Rom- og funksjonsprogram for eventuelt nytt oppvekstsenter av med senere justeringer og tilføyelser Diverse plantegninger av Kvalsund skole fra 1963 Forprosjekt for oppdatering av «Halsen skole» av september 2001 Tilstandsrapport om Halsen skole av oktober 2001 Oversiktstegninger av Miljøbygget ved Kvalsund rådhus Tegninger av Kvalsund flerbrukshall av desember 2000 Ortofoto av tomt ved Kvalsund skole og ved Kvalsund rådhus Befaring ved eiendommen 2 møter med Kvalsund kommunes faggruppe for prosjektet. 2.2 Mulighetsstudiets detaljgrad Dette mulighetsstudiet er å anse som et skisseprosjekt på overordnet nivå, og har derfor tegninger av lav detaljgrad. Skissene har ikke som målsetning å vise flott arkitektur i prosjektet, men forsøker i all hovedsak å vise en plan for logistikken i de to alternativene, og hvor eventuelle utvidelser eller endringer av bygg foreslås gjort. Det er viktig å poengtere at planene skal og må bearbeides videre. De foreslåtte arealer baserer seg på romprogrammet utarbeidet av prosjektets faggruppe. Faggruppas erfaringer og innspill har også vært viktig for plassering av ønskede arealer i forhold til hverandre. Et av oppdragets viktige premisser har vært å se på muligheten for bruk av eksisterende arealer, og begge forslagene fokuserer derfor på tilknytning til eksisterende bygningsmasse, selv om den enkleste løsningen i alle tilfeller vil være å etablere et nybygg fristilt fra kompliserende tilpasninger.

4 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND Eksisterende situasjon Alternativ 1 Kvalsund skole Eksisterende Kvalsund skole består av 3 hovedvolumer, fløy A-C, hvor det meste av utearealene er plassert mot nord og riksvei 94. På sørsiden skrår terrenget oppover fra bygget. I fløy A ligger dagens SFO. I fløy B ligger undervisningsarealer og administrasjon. I fløy C ligger garderober, svømmehall, forming/sløyd-arealer, skolekjøkken og gymsal m.m. I 1.etasje av fløy C ligger også store lagerrom. Skolen har generelt store rom, dimensjonert for et høyere elevantall enn skolen har i dag. Totalt bruttoareal på er beregnet til cirka 4000 m 2. Skolebygget har store mangler i forhold til dagens krav. Takene er underdimensjonert i forhold til snølast, og Fløy B har hatt vannlekkasjer fra taket. Bygget har et vannbårent varmesystem av eldre årgang, og generelt er virkegraden dårlig og resterende levetid kort for det meste av teknisk utstyr i bygget. Det er påvist asbest i belegg, veggplater og på varmerør. Bygget har ingen system for automatisk slokking av brann (sprinkleranlegg) og bygget er dårlig tilrettelagt med tanke på universell utforming Alternativ 2 Tomt for nytt bygg Den aktuelle tomten for et nytt oppvekstsenter ligger ved Kvalsund rådhus og Kvalsund flerbrukshall (heretter kalt Kvalsundhallen). Dette området er relativt flatt, og har gode adkomstforhold. Rådhuset ligger i nordvestlig ende, og danner en ytre begrensning mot Rådhusveien. Kvalsundhallen gir en naturlig begrensning på motsatt side. På sørsiden er det et åpent flatt område, begrenset i utstrekning av elva og eksisterende eneboligtomter. Mellom rådhuset og Kvalsundhallen ligger Miljøbygget, et tilbygg til rådhuset, som i dag inneholder en stor aula med scene, et kjøkken, lager, møterom og garderober. Nærmest hallen ligger en ungdomsklubb og et ventilasjonsrom. Kvalsundhallen inneholder en fotballbane, garderober, samt en miniatyrskytebane og et møterom i 2. og 3.etasje mot nordlig fasade. Den valgte tomta virker i utgangspunktet som egnet for utbygging. Det ble under bygging av Kvalsundhallen påvist noe usikker byggegrunn nært elva, så jordtrykket er et forhold man bør få avklart tidlig i en videre prosjekteringsfase. 2.4 Foreslåtte hovedgrep Alternativ 1 De vedlagte tegninger viser et forslag til løsning for ombygging av Kvalsund skole til oppvekstsenter. Hovedgrepet består av å rive eksisterende fløy A og B for å etablere et nytt bygg som knytter seg mot fløy C. Dette grepet åpner for å skape et sørvendt uterom separert fra trafikk og parkering, og gir muligheter til å etablere et nytt oppvekstsenter med god internlogistikk, gode undervisningsarealer og flotte utearealer. Vi går her nærmere inn på de foreslåtte hovedgrepene: a) Fløy C foreslås bevart og videreført Beliggenheten til fløy C anses som fornuftig og egnet også i den fremtidige driften. Bygningen er gammel, men har en relativt oversiktlig konstruksjon, etasjehøyde og arealfordeling som gjør at bygget kan gjøres funksjonelt gjennom en rehabilitering. Bygget har store rom som kan benyttes til grovere type undervisning, som kunst/håndverk, musikk/dans/drama, naturfag og kroppsøving. Både bassenget og gymsalen vurderes å kunne videreføres direkte til det nye oppvekstsenteret, men det bør gjøres noen viktige grep, som for eksempel å etablere lydhimling over bassenget for å redusere etterklangstiden, solskjerme undervisningslokalene mot sør m.m. Lagerrommene i 1.etasje kan ombygges til nytt basseng for små barn. Fløy C bør forøvrig etterisoleres, og hele det tekniske anlegget i bygget bør skiftes ut.

5 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 5 b) Fløy B og hele mellombygget mellom fløy B og C foreslås revet Dagens utearealer er plassert på nordsiden av bygget, mot riksvegen og i kombinasjon med adkomst-, parkering- og trafikkarealer. Dette er ikke gunstig. Oppvekstsenteret bør få store og gode utearealer mot sør, separert fra trafikk og med nye og hensiktsmessige lekeapparater. Dette er viktig for dagens skole, barnehage og SFO. Fløy B har en ugunstig plassering i forhold til en reorganisering av utearealene. Det bygningsmessige gir også store utfordringer i forhold til å oppfylle dagens krav, både med tanke på universell utforming, energikrav og tekniske løsninger. I motsetning til fløy C har fløy B et flatere tak bygget med gammel teknologi. Taket har vært utsatt for lekkasjer og bør gjennomgå en betydelig ombygging. Med stor sannsynlig er det kun hovedbæresystemet i vegger og etasjeskiller som vil stå igjen etter en rehabilitering. Siden byggets plassering er til hindrer for en god utvidelse av utearealene, og en rehabilitering vil være svært kostnadskrevende, finner vi flere vektige argumenter for å rive hele fløya og å gi plass til et nybygg. Gjennom en totalvurdering anser vi det som utvilsomt at en riving av hele fløy B og mellombygget mot fløy C vil være gunstig for et nytt oppvekstsenter, både med tanke på løsningsmulighetene for nye utearealer, for løsningene av basearealene, for universell utforming, for plassering av ny heis og adkomstsituasjonen, - og således også for totalkostnadene i prosjektet. Som erstatning for fløy B foreslås det etablert et nytt 2 etasjes bygg mellom utearealene og parkeringen som vist på de vedlagte logistikkplanene. Dette bygget vil være fristilt i forhold til etasjehøyder og kan knytte seg til fløy C gjennom en ny utvendig korridor. På midten av bygget etableres hovedinngang med adkomst fra begge sider av bygget, for eksempel tilknyttet en åpent og flott kantine. c) Fløy A beregnes revet og erstattet av nybygg for barnehage/sfo. Bygningsmassen i fløy A er ikke av en slik karakter at en ombygging fremstår fordelaktig. Vi foreslår at også denne delen av skolen saneres og erstattes av et nytt og større bygningsvolum i 1 etasje som inneholder barnehage og SFO. Med den foreslåtte løsningen vil oppvekstsenteret også etter ombyggingen være delt inn i 3 hovedområder; eksisterende fløy C og barnehage på hver side av skolegården med et nytt hovedbygg som binder disse volumene sammen og danner et skjermet uteområde mot sør. Alle bygningsdeler gis innvendig tilgang til hverandre. Øvrige tiltak foreslås også: d) All parkering og adkomst til bygget organiseres trafikksikkert på nordsiden av oppvekstsenteret. e) Uteområdene gjennomgår en terrengtilpasning/delvis utgraving, deles av mellom skole og barnehage, og gjerdes inn som bilfritt område. For hvert av uteområdene kan det etableres en tilpasset akebakke i skråningen mot sør.

6 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND Alternativ 2 Hovedgrepet i alternativ 2 består av å etablere et nytt bygg mellom og inntil Miljøbygget og Kvalsundhallen. Dette gir et kompakt oppvekstsenter med gode muligheter for sambruk av både nye og eksisterende lokaler. Med adkomst fra begge sider av bygget og så mange funksjoner «under samme tak» kan oppvekstsenteret bli et aktivt bygg både for undervisning, sport og kultur. Vi går her nærmere inn på hovedgrepene i dette forslaget: a) Ungdomsklubben og ventilasjonsrommet i Miljøbygget rives. Ved å rive denne delen av Miljøbygget frigjøres avgjørende areal mellom Kvalsundhallen og Miljøbygget. Her kan den ene hovedinngangen til det nye oppvekstsenteret etableres. Erstatningsareal for ungdomsklubben er ikke medtatt i romprogrammet for dette prosjektet, men her fins flere alternative løsninger. b) Mellom Kvalsundhallen og Miljøbygget etableres nytt bygg I bygget som etableres mellom hallen og Miljøbygget plasseres et gjennomgående vestibyleareal med hovedinnganger på hver side. Dette gir tilgang til alle funksjoner i oppvekstsenteret og fungerer som byggets «hjerte». Fra hovedinngangen møter man for eksempel kantine, basseng for store og små, barnehage/sfo i første etasje, inngang til aulaen, og innganger til barnehagen, som ligger sentralt i oppvekstsenteret. Administrasjonen plasseres i 2.etasje av denne bygningsdelen, med visuell kontakt både mot uteområdene i sør og over taket mot nord. c) Langs Miljøbyggets sørfasade etableres nytt bygg i 2 etasjer Dette bygget etableres langt og inntil dagens Miljøbygg, og inneholder alle basearealer for oppvekstsenteret. I denne delen av bygget etableres også vertikalforbindelse med heis og garderober til undervisningsarealene. Basearealene gis egen inngang fra uteområdene gjennom nye og gode garderober. Øvrige tiltak foreslås også: d) Utearealene etableres mot sør, inngjerdes som bilfritt areal og deles mellom skole og barnehage/sfo. Her etableres nye og hensiktsmessige lekeapparater, kunstige hauger for aking m.m. e) Oppvekstsenteret tar i bruk flere av arealene i Kvalsundhallen både til undervisning og personalarealer. Fotballbanen og eksisterende arealer beregnes benyttet til kroppsøving. Disse arealene knytter seg til mellombygget gjennom en forlengelse av korridoren i 1.etasje samt over taket på bassenget. Gjennom denne løsningen er det kort vei mellom alle rom i oppvekstsenteret, Kvalsundhallen, og alle rom i bygget gis tilgang med heis. f) Aulaen og arealene mot parkeringsplassen foran aulaen beregnes bevart i størrelse og omfang, men ombygges. Her foreslås plassert skolekjøkken og kantine. Disse lokalene kan gi mulighet for utstrakt sambruk også utenfor undervisningen, for eksempel for rådhusets ansatte, for utleie privat, til foreninger, felles arrangementer etc. g) På sørøstlig del av eiendommen rives et skur for å gi plass til ny adkomst til oppvekstsenteret. Dette gir mulighet for nær parkering og avlevering på begge sider av anlegget.

7 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 7 3. Beskrivelse For å vise hva som er medtatt i kostnadsoverslagene er det her medtatt kortfattet hva som er beregnet utført i forbindelse med begge tiltakene. Det beregnes at alle nybygg etableres iht. TEK10 med normale energikrav. For fløy C ved Kvalsund skole beregnes generell oppgradering og etterisolering av eksisterende bygg i samme omfang som i dag uten at det gjøres betydelige konstruktive inngrep. For eksisterende arealer ved Kvalsundhallen/Miljøbygget som ombygges beregnes hovedsakelig innvendige arbeider med unntak av hulltaking for ny korridor. 3.1 Riving Alternativ 1 Riving av fløy A og B inkludert mellombygg. Utgraving/terrengarbeider ved sørlig del av tomta etter riving for planering til utearealer. Riving av deler av fasaden på fløy C for tilpasning til nybygg. Betongsaging for nytt basseng i fløy C, flere innvendige rivearbeider fløy C Alternativ 2 Riving av ungdomsklubben og eksisterende ventilasjonsrom i Miljøbygget. Denne delen av bygget er på bebygd areal cirka 140 m 2 og går over 1 etasje. Riving av skur på sørsiden av rådhuset. Innvendige rivearbeider i øvrige deler av Miljøbygget. Hulltaking i Kvalsundhallen for etablering av nye dører og direkte inngang til nytt mellombygg. 3.2 Vegger Eksisterende yttervegger etterisoleres. Dårlige fasadeplater erstattes med nye. Nye yttervegger etableres med 250mm isolasjon. Utvendig side beregnet vindtetting, utlekting og kledning av panel og/eller fasadeplater. Innvendig side gips/strie som males, robust gips og hjørnebeskyttelse på utsatte steder. Innslag av panel på vegg i enkelte rom. Våtromspanel eller våtromsbelegg på innside yttervegg i alle våtrom. Flisarbeid basseng. Vinduer og vindusdører utføres med 3-lags isolerglass. Karmer og rammer av aluminium. Ut- og innvendig brennlakkert. U-verdi for både vinduer og dører 1,0W/m 2 K. Det forutsettes solavskjerming i glasset slik at innstrålingsvarme begrenses. Utvendige persienner. Innervegger bygges opp med bindingsverk av tre eller stål med nødvendig isolasjon og gipskledning m/strie, innslag av trepanel i enkelte rom. Bærevegger av egnet materiale. Kompaktdører med laminat. Leveres med sparkeplater av aluminium. EI30 mellom brannceller og rømningsveg. Det beregnes generelt lydkrav klasse C iht. NS Dekker og tak Det beregnes hovedbæresystem av stål med hulldekker av betong. På gulv linoleum i personalrom og arbeidslokaler med mindre belastning, vinyl i øvrige arbeidslokaler, korridorer og våtrom. Flisarbeider i basseng. Det beregnes flatt tak etablert med bæresystem av korrugerte stålplater alternativt ferdigproduserte element-tak. 300mm isolasjon. Det beregnes føring av ventilasjonskanaler og andre tekniske installasjoner på varm side av isolasjon. Alle horisontale himlingsarealer beregnes med systemhimling. Over basseng spesialhimling.

8 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND Inventar og utstyr Som fast inventar medtas sanitærutstyr, våtromsutstyr, garderobeinnredninger og utvendige persienner. Det er ikke medtatt fast inventar til skolekjøkken. Det er her ikke medtatt løst inventar som kontormøblering, pulter, arbeidsbord, gardiner, innvendige persienner eller hev/senk-stellebord til barnehagen. 3.5 VVS-arbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende ominnredningsprosjekter. 3.6 Elektroarbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende ominnredningsprosjekter. 3.7 Bygningsmessige hjelpearbeider Her er medtatt all hulltaking, gjenstøping, lydtetting, flikking etc. for gjennomføringer i vegger, dekker, himling, gulv, etc. Braketter, fundamenter, etc. for innfesting/bæring av installasjoner. 3.8 Utendørs anlegg Etablering av uteareal for både skole og barnehage. Nye lekeapparater. Gummibelegg under apparater. Terrengarrondering for akebakker eller kunstige hauger. Parkeringsplasser og gangstier fram til hovedinnganger etableres med fast dekke. Gjerde og porter rundt uteområde. Revegetering av skadet byggegrunn. 3.9 Generelle kostnader Under generelle kostnader er det kalkulert inn kostnader til prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt diverse bikostnader og gebyrer. Begge prosjektene inkluderer tilpasning til eksisterende bebyggelse. Kostnadene er beregnet som 8 % av byggekostnadene Spesielle kostnader Prisstigningen i byggebransjen har de siste måneder stagnert for materiellutgifter, mens lønnskostnadene ser ut til å holde seg stabile. Det er stor usikkerhet knyttet til konjunkturene for de neste årene. I dette overslaget er det inkludert en prisstigning på 3 %. Det er ikke kalkulert kostnader til kjøp av tomt eller andre finansieringskostnader. Det er heller ikke medtatt eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med driftsstans i byggetiden, så som for eksempel leiekostnader av erstatningslokaler. På grunn av lav detaljeringsgrad og at mulighetsstudiet holder seg på et overordnet prosjektnivå er det vist en sum for marginer tilsvarende 15 % av byggekostnadene.

9 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND 9 4. Kostnadsoverslag 4.1 Generelt Kostnadsoverslagene er basert på erfaringstall fra andre prosjekter med kostnadsnivå fra perioden Vi gjør oppmerksom på at priser varierer sterkt fra prosjekt til prosjekt på grunn av lokalisering og svingninger i markedet, og at overslaget benyttes og vurderes med dette som bakgrunn. For bassengarealer spesielt er det innhentet erfaringstall fra byggingen av de mindre bassengene ved Nordlysbadet i Alta som vi mener er representative også for dette prosjektet. Ombygging av eksisterende arealer i fløy C er beregnet til en kostnad á kr /m 2 eks. mva. Det er her beregnet en videreføring av eksisterende bassengkonstruksjon, og ikke spesielle kostnader for rehabilitering av dette (altså kun rehabilitering og nybygg basseng for småbarn). Ombygging av eksisterende arealer i Miljøbygget/Kvalsundhallen er beregnet til en kostnad á kr 8 000/m 2 eks. mva. siden dette i liten grad er tenkt å berøre hovedkonstruksjon. Nybygg er for begge løsninger beregnet til en byggekostnad á kr ,-/m 2 eks. mva. Nybygg av basseng er beregnet til en byggekostnad á kr ,-/m 2 eks. mva. For begge alternativer er medtatt en generell utomhuskostnad á kr ,- eks. mva. 4.2 Alternativ 1 Med bakgrunn i den foreslåtte løsningen for ombygging av Kvalsund skole til oppvekstsenter gir dette følgende oversikt: Rive-, ominnredning- og byggekostnader kr ,- eks. mva. Generelle kostnader 8 % kr ,- eks. mva. Prisstigning 3 % kr ,- eks. mva. Marginer 15 % kr ,- eks. mva. Sum prosjektkostnad kr ,- eks. mva. 4.3 Alternativ 2 Med bakgrunn i den foreslåtte løsningen for nybygg av oppvekstsenter mellom Kvalsund rådhus og Kvalsundhallen gir dette følgende oversikt: Rive-, ominnredning- og byggekostnader kr ,- eks. mva. Generelle kostnader 8 % kr ,- eks. mva. Prisstigning 3 % kr ,- eks. mva. Marginer 15 % kr ,- eks. mva. Sum prosjektkostnad kr ,- eks. mva.

10 EVENTUELT NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND Vedlegg Rapporten inneholder følgende vedlegg: A Logistikkplan 1.etasje Alternativ 1 1:500 A3 A Logistikkplan 2.etasje Alternativ 1 1:500 A3 A Logistikkplan 1.etasje Alternativ 2 1:500 A3 A Logistikkplan 2.etasje Alternativ 2 1:500 A3 A Logistikkplan 3.etasje Alternativ 3 1:500 A3

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie KBS. Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter

Kvalsund kommune. Mulighetsstudie KBS. Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter Kvalsund kommune Mulighetsstudie KBS Utvidelse og ombygging av Kokelv bo- og servicesenter 17.10.2013 UTVIDELSE AV KOKELV BO- OG SERVICESENTER (KBS) 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Konsept...

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt 25.11.2013 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Grunnlag... 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag... 4 2.2 Kort om eksisterende

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar.

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar. GENERELL BESKRIVELSE ANBUD 1. Situasjon Sør-Lenangen ligger på østsiden av en fjordarm i en slak fjordli inntil høyfjellsterreng. Ovenfor bebyggelsen består vegetasjonen av myrer og småvokst bjørk. Bebyggelsen

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet.

Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Vedlegg 3.7 -Deluttalelse Mulighetsstudie - tilgjengelige uteområder på Nesøya skole Tilgjengelige uteområder på Nesøya skole i byggetiden, vedlegg til Mulighetsstudiet. Visuell fremvisning 21.04.2012

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eva Lothe OPPRETTET AV. NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot hovedombygging

OPPDRAGSLEDER. Eva Lothe OPPRETTET AV. NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot hovedombygging OPPDRAG NHH - hovedombygging OPPDRAGSNUMMER 24165008 TIL Origo arkitekter OPPDRAGSLEDER Eva Lothe OPPRETTET AV Silje Aileen Haukedal DATO NHH Kartlegging vedr. oppgradering av bygningsmasse grense mot

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Ny Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole Ny Risenga ungdomsskole 1. Plassering av skolen (inkl. tidligere behandling) 2. Gjennomføringsmodell 3. Fremdrift 4. Eventuelt og spørsmål Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring 23.1.2017 v/marit Eikemo

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 18.08.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status %-vis ferdig SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RRN-11/6930-64 4929/14 21.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 138/11

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 55/14 Formannskapet 14.05.2014 Søgne kommune Arkiv: 28/84 Saksmappe: 2012/3326-10282/2014 Saksbehandler: Ola Frøysland Dato: 19.03.2014 Saksframlegg Utnyttelse av Salemsveien 24 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Alternativer status nov 2014

Alternativer status nov 2014 Alternativer status nov 2014 Urban Sjøfront A-B-C-D-E-F Midjord Eksisterende skoler Storhaug Skole Nylund Skole Ny alternativer Innspill orienteringsmøte Nylundskole Ramsvikskogen barnehage Vardenkirke

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2014 Dato: 02.01.14 Ajour pr: 29.10.14 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Gjeninnført tiltak for AN01 og AN02 på best fra RK Bevegelse siden sist møte Byggnavn/oppgave J F

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging

Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Vedlegg 2 Deluttalelse ad prosjektleders rapport prosjekt og utbygging Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN 1 Innledning Denne deluttalelsen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune

Vikersundgata Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune Vikersundgata 34-34 Gnr. 91 / Bnr. 15, 321, 322 i Modum kommune VEDLEGG F-1 Søknad om tilbygg og ombygging av nærsenter, REDEGJØRELSE Vikersund Nærsenter AS ønsker å utvide og bygge om sine lokaler i Vikersundgata

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

UTREDNING UTBYGGING AV NY VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE VED VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE.

UTREDNING UTBYGGING AV NY VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE VED VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Steinkjer, 01.juni. 2007 UTREDNING UTBYGGING AV NY VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE VED VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. MANDAT/BAKGRUNN Verdal kommune har i forlengelse av utredning om ny barneskole, ombygging av ungdomsskolen

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 20:00-20:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres.

Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Eksempeltiltak for momskompensasjon Dette tiltaker er bare utarbeidet for å vise hvordan momskompensasjon og låneopptak skal føres. Det er tatt utgangspunkt i et tiltak

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer