«Solkroken» Individuell vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Solkroken» Individuell vurdering"

Transkript

1 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to utomhusareal av ulik karakter. En fint beskyttet skolegård mot syd og en egnet offentlig adkomstgård mot nord. Skolegård er variert utformet på en god måte, men omfanget av trapper/amfi er vurdert at må videre bearbeides for optimale driftsforhold og universell tilgjengelighet. Åpenhet i nye bygningsvolum mot eksisterende administrasjonsbygg, gir god kontakt fra utomhusarealene og til innvendige areal. Mulig videre utbygging følger videre dette grepet. Nye elevareal er likeledes koblet fint mot utvendige areal. Tydelig arealdisponering uansett byggetrinn, skaper en komplett utomhus situasjon for alle byggetrinn på en svært god måte. Ny skolebebyggelse sammen med flerbrukshall (ny eller eksisterende) i sydvest, danner et tydelig fellesareal for opphold mellom disse. Idrettsareal syd for dette kompletterer ytterligere et samlende og variert oppholdsareal for skolen helhetlig mot syd. Parkeringsplasser er primært samlet tilfredsstillende nord for bebyggelsen. Adkomstgård er egnet for varelevering, men areal for avfall er lagt i for stor avstand fra skolen til daglig bruk. «Kiss and ride» i øst gir tilstrekkelig kort avstand til elevareal, men er vurdert at må bearbeides videre for trafikksikker utforming. Store hallvolum er beholdt der dagens idretts- og svømmehall er plassert i «Solkroken». Grepet gir mulighet for en trinnvis utbygging som et komplett anlegg både med og uten byggetrinn 2. Byggetrinn 3 er kun rehabilitering og evt. forlengelse av administrasjonsbygget også uten endring av hovedgrepet og disponering av utvendige areal etter byggetrinn 1.

2 2 B. Arkitektonisk grep «Solkroken» foreslår videreføring av varierte og oppdelte volum, nedtrappet i landskapet og i avstand til omkringliggende bebyggelse. Juryen mener dette er et godt grep som ivaretar både behovet for tilpasning til eksisterende landskap, bebyggelse, trinnvis utbygging og sikring av et komplett anlegg uansett utbyggingstakt. Plassering av nye elevareal i sydøst, ivaretar et helhetlig anlegg allerede etter byggetrinn 1. Ny bebyggelsen er vinklet og lagt lavere i terrenget enn eksisterende administrasjonsbygg og vil sammen med dette gi fin variasjon til volumene. Indre skolegård og innvendige undervisningsareal vil sikres med gode sol- og dagslysforhold, når ny bebyggelse i øst er vinklet og lagt lavere i terrenget. Volumkrevende hall er videreført som i dagens situasjon på en egnet måte i forhold til byggetrinn, landskap, sammenheng med utomhus og øvrige volum. Ny flerbrukshall er også lagt noe tilbaketrukket i terrenget, som vil dempe den noe som volum i forhold til omkringliggende bebyggelse. Byggets utforming som skolebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet, er godt synliggjort i forhold til plassering av volum, transparens i disse og byggetrinnene. Muligheten for samlende grep med bruk av tre i ny og eksisterende fasade er vist på en god måte, for å skape et helhetlig utformet anlegg.

3 3 C. Funksjonalitet «Solkroken» viser et godt grep for organisering av funksjoner i samsvar med program og byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter nye generelle areal for skolens elever. Tydelige og gode innganger for barneskolen til disse arealene er fra skolegården i sydvest og fra nord for ungdomsskolen. Garderober adskilt fra undervisningsareal er etablert på en svært god måte, slik at sko og skitne klær ikke trekkes inn i undervisningsarealene. Nye klasserom er vist med mulighet for å kunne åpnes mot hverandre på en god måte i «Solkroken». Disse arealene er også utformet for en optimal undervisningssituasjon med større lengde enn bredde. «Solkroken» viser videre en svært god løsning for grupperom. Alle disse rommene har egen inngang fra fellesareal og alle de største grupperom har også gode dagslysforhold. Juryen mener dette er et godt grep for varierte undervisningsareal, som alle elevene ved skolen kan benytte fleksibelt, fra felles kommunikasjonsareal. Romprogram beskriver bruk av eksisterende SFO som bibliotek i ny situasjon. «Solkroken» foreslår å benytte eksisterende lærerarbeidsplasser til dette og at eksisterende SFO areal bygges om til lærerarbeidsplasser. Juryen er enig i forslagsstillers vurdering av at biblioteket da får en mer sentral plassering, men prioritering for dette vil være et kostnadsspørsmål. Prosjektforslaget «Solkroken» er vurdert av juryen om det kan fungere på en tilfredsstillende måte om lærerarbeidsplassene beholdes i eksisterende situasjon og SFO areal benyttes til bibliotek slik romprogrammet beskriver. Prosjektet er vurdert å ha fleksibilitet til også å kunne videreføres med et slikt mer nøkternt grep. Musikkrom er plassert i eksisterende administrasjonsbygg i samsvar med forutsetninger i program. Dette arealet blir også på denne måten knyttet direkte mot nytt sentralt felles samlingsareal på en god måte. Samlingstrapp er plasser på en svært god måte, sentralt i hjertet av både nybygget og eksisterende administrasjonsbygg. Sentralt fellesareal er åpne areal og får funksjon som «meglerareal» mellom nytt og eksisterende skoleareal, samt uteoppholdsareal på en svært god måte. For flerbrukshall og svømmehall er garderober godt plassert for egnet bruk mot begge disse idrettsfunksjonene. Adkomstforhold med kiosk og treningsrom er likeledes godt løst. Tilgang til tribune er vist med mulighet egnet adkomst fra fellesareal.

4 4

5 5 D. Økonomi «Solkroken» er vurdert å kunne gjennomføres med mulig ombygging i eksisterende administrasjonsbygg i samsvar med konkurransegrunnlaget. Nye areal er effektivt plassert i forlengelse av eksisterende administrasjonsbygg. Om noe vrimleareal /vestibyle kan reduseres for ytterligere å etablere et nøkternt bruttoareal i forbindelse med utbygging av byggetrinn 1 vil kunne vurderes i et videre prosjektforløp. Byggetrinn 1 kan etableres uten at eksisterende klasserom for barneskolen rives. Dette vil også være kostnadseffektivt for kommunen. Samlet sett er «Solkroken» vurdert som et svært kostnadseffektivt prosjekt. E. Energi og miljø «Solkroken» er forutsatt som kompakt bebyggelse som på egnet måte kan tilpasses normalkrav i gjeldende Byggtekniske forskrifter som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Forslagene har fleksibilitet til videre bearbeiding og utarbeidelse av miljøstrategier, som kan vektlegge ulike energiløsninger og bærekraftige tiltak i et videre prosjektforløp. Konklusjon «Solkroken» viser på en svært god måte hvordan bebyggelse kan etableres trinnvis med gode samlende uteoppholdsareal uansett byggetrinn. Plassering av nye undervisningsareal skaper avgrenset skolegård mot østavind på en god måte. Nybygg er nedtrappet og vinklet, slik at lys fra øst og syd slippes fint inn i skolegården. «Solkroken» foreslår videreføring av varierte volum, tilpasset landskap, omkringliggende bebyggelse og byggetrinn. Forslaget viser på en særs god måte hvordan nye volum kobles effektivt på eksisterende administrasjonsbygg. «Meglerareal» mellom nytt og eksisterende bygg blir hjertet i et samlet anlegg og kobler dette også mot utvendige areal på en god måte. Prosjektforslaget viser et tydelig grep for organisering av funksjoner i samsvar med program og byggetrinn. Nye funksjonsareal med garderober og undervisningsareal er godt organisert med mulighet for fleksibel bruk av arealene. Elevfløy er også lagt slik i terrenget at dagslys slippes inn i begge etasjer på nybygget på en svært god måte. Flerbrukshall og svømmehall er også godt løst i «Solkroken» med organisering av innvendige funksjoner. Innvendige idrettsareal er også sett i sammenheng med utvendige for et best mulig helhetlig anlegg. Tydelig oppdeling av byggetrinn og effektiv organisering av arealene legger til rette for at «Solkroken» kan bli et tydelig kostnadseffektivt prosjekt for kommunen.

6 6 «Fugleredet» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser Byggetrinn 1 er lagt som separat nybygg sydøst på eiendommen i «Fugleredet». Dette gir god mulighet for utvidelse av skoleanlegget, slik at det i minst mulig grad influerer øvrig skoleareal. Ny skolebebyggelse sammen med flerbrukshall (ny eller eksisterende) i sydvest danner et tydelig egnet og fint skoletorg. Skolens felles torg er i begrenset grad åpnet mot syd og forutsetter oppfylling av betydelig med masser for å oppnå jevnt nivå på torget. Trapp til elevareal er for smal til å fungere som samlende fellestrapp i skolegård. Ulike varierte uteoppholdsareal etableres på en god måte i «Fugleredet», men avstander imellom disse er stor for tydelig samlet oversikt. Plan for trinnvis oppgradering av skoleanlegget, skal også synliggjøres i forhold til omgivelsene. «Fugleredet» har vist mulighet for oppgradering av definerte områder med ulike team som kan utføres uavhengig av hverandre som en god måte. Parkeringsplasser er fordelt i ytterkant av eiendommen med mulighet for videre detaljering i et videre prosjektforløp. Avstand mellom p-areal og funksjonsareal vil da måtte vurderes. Store hallvolum er beholdt der dagens idretts- og svømmehall er plassert. Grepet gir mulighet for en trinnvis utbygging som er komplett med eller uten byggetrinn 2. Likeledes vil en mulig utbygging av byggetrinn 3 i nordvest også supplere dette godt.

7 7 B. Arkitektonisk grep «Fugleredet» foreslår videreføring av oppdelte volum, tilpasset landskap, omkringliggende bebyggelse og byggetrinn. Juryen mener dette kan være et godt grep som ivaretar både behovet for trinnvis utbygging og ønsket om et komplett helhetlig anlegg uansett utbyggingstakt. Plassering av nye elevareal i ny bebyggelse i øst sikrer et helhetlig anlegg allerede etter byggetrinn 1. Ny bebyggelsen er lagt lavere i terrenget enn eksisterende administrasjonsbygg og vil sammen med denne gi god variasjon til volumene. Skolegård i vest vil også få bedre solforhold når ny bebyggelse i øst er lagt lavere i terrenget. Volumkrevende hall er videreført som i dagens situasjon på en egnet måte i forhold til byggetrinn, landskap og øvrige volum. Byggets utforming som skolebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet er godt synliggjort i forhold til de ulike byggetrinnene. Samlende grep for bruk av tre i ny og eksisterende fasade er vist på en god måte. Juryen ser imidlertid behov for videreutvikling av dette grepet, slik at det tilpasses bedre en driftsmessig robust løsning enn det som er konkretisert i forslaget. C. Funksjonalitet «Fugleredet» viser et tydelig og egnet grep for organisering av funksjoner i samsvar med program og byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter nye generelle areal for skolens elever. Fint adskilte innganger for trinnene til disse arealene fra skolegård og syd er etablert. Adskilte garderober fra undervisningsareal vises etablert på en god måte, slik at sko og skitne klær ikke trekkes inn i undervisningsarealene i byggets underetasje. I byggets 1. etasje ligger

8 8 garderober i nytt mellombygg mot eksisterende administrasjonsbygg. Disse garderobene har i for stor grad kommunikasjon forbi garderobeplasser og til administrasjonsbygget: Dette gir ikke en optimal situasjon for ro og skit. Klasserommene er vist med mulighet for å kunne åpnes mot hverandre på en god måte, men noen av disse rommene er for kubiske utformet for en optimal undervisningssituasjon. 2 grupperom har ikke adkomst fra nøytrale fellesareal og er dermed ikke tilstrekkelig fleksibelt utformet, slik at alle skolens elever og lærere kan benytte disse uavhengig av øvrig arealbruk. 3 grupperom er plassert som åpne areal /sosiale soner, men med mulighet for avgrensning. «Fugleredet» viser samlet sett en noe trang situasjon for kommunikasjonsareal når disse grupperom avgrenses som bruksareal iht. konkurransegrunnlaget. «Fugleredet» etablerer musikkrom i nybygg som del av byggetrinn 1, men det er også vist hvordan dette kan løses i eksisterende administrasjonsbygg i samsvar med konkurransegrunnlaget. Juryen er enig i forslagsstillers vurdering av at musikkrommet er godt egnet i nybygg ved samlingsareal. Prioritering for dette vil imidlertid være et kostnadsspørsmål. For byggetrinn 1 er bibliotek plasser i samsvar med konkurransegrunnlaget i administrasjonsbyggets vestre del. Lærerarbeidsplasser er forutsatt videreført i eksisterende administrasjonsbygg. Ny samlingstrapp er plasser på en god måte sentralt i hjertet av nybygget og elevenes primærareal. For flerbrukshall og svømmehall er garderober godt plassert for egnet bruk mot begge disse enhetene. Adkomstforhold med kiosk og treningsrom er likeledes godt løst. Tilgang til tribune er vist med egnet oppdelt adkomst på hallnivå.

9 9

10 10 D. Økonomi «Fugleredet» forutsetter ombygging i eksisterende administrasjonsbygg i samsvar med konkurransegrunnlaget. Nye areal er effektivt organisert. Musikkrom er forutsatt bygget i byggetrinn 1, som nye areal utover det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette er kostnadsdrivende for prosjektets byggetrinn 1, men kan også vurderes løst uten dette. Byggetrinn 1 kan etableres uten at eksisterende klasserom for barneskolen rives. Dette vil også være kostnadseffektivt for kommunen. Samlet sett er «Fugleredet» vurdert som et svært kostnadseffektivt prosjekt. E. Energi og miljø «Fugleredet» er forutsatt som kompakt bebyggelse som på egnet måte kan tilpasses normalkrav i gjeldende Byggtekniske forskrifter som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Forslagene har fleksibilitet til videre bearbeiding og utarbeidelse av miljøstrategier, som kan vektlegge ulike energiløsninger og bærekraftige tiltak i et videre prosjektforløp. Konklusjon «Fugleredet» viser på en god måte hvordan bebyggelsen kan etableres trinnvis med gode variert uteoppholdsareal uansett byggetrinn. «Fugleredet» foreslår videreføring av oppdelte volum, tilpasset landskap, omkringliggende bebyggelse og byggetrinn. Juryen mener dette kan være et godt grep for trinnvis utbygging og ønsket om et komplett anlegg uansett utbyggingstakt. «Fugleredet» viser et tydelig grep for organisering av funksjoner i samsvar med program og byggetrinn og ombygging i eksisterende administrasjonsbygg i samsvar med konkurransegrunnlaget. Garderober har i for stor grad kommunikasjonsareal gjennom og grupperom er ikke tilstrekkelig fleksibelt løst. Flerbrukshall og svømmehall er godt løst i «Fugleredet» med organisering av innvendige funksjoner. Tydelig oppdeling av byggetrinn og effektiv organisering av arealene legger til rette for at «Fugleredet» kan bli et tydelig kostnadseffektivt prosjekt for kommunen.

11 11 «LYKKEliland» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser Bebyggelse i byggetrinn 1 og 2 er trukket lengst nordvest på eiendommen og samlende parkeringsplasser er plassert fint i nord mot sykehjemmet sammen med «kiss an ride» og busslomme. Flerbrukshallen er trukket inn i terrenget på eiendommen i nord. «LYKKEliland» frigjør hele tomten best av konkurransedeltakerne og samlende store uteoppholdsareal mot syd etableres på en svært god måte. Plan for trinnvis oppgradering av skoleanlegget, skal også synliggjøres i forhold til omgivelsene. «LYKKEliland» viser samlet utbygging av minimum 2 byggetrinn. Dersom flerbrukshallen ikke etableres i en ny situasjon, vil eksisterende flerbrukshall og nye undervisningsareal gi en mer begrenset skolegård mot syd. Hvordan anlegget skal fungere på en god måte dersom det velges kun å gjennomføre byggetrinn 1, er ikke tydelig vist. Juryen mener dette mangler i besvarelsen i forhold til det som er etterspurt i konkurransegrunnlaget om trinnvis utbygging. Takflaten til ny flerbrukshall er lagt inn i terrenget slik at takflaten kan benyttes med direkte adkomst fra terreng. Det er foreslått sedumtak og blomsterkasser. Juryen mener dette kan være et positivt grep for skole og naboer, men er usikker på hvordan dette arealet skal kunne benyttes på en sikker måte for elever uten at dette har driftsmessige konsekvenser.

12 12 B. Arkitektonisk grep I «LYKKEliland» er store nye samlende bygningsvolum tilbaketrukket for å frigjøre gode uteoppholdsareal i syd. Juryen mener dette kan være et godt utgangspunkt som grep for ny skolebebyggelse. Plassering av volumkrevende hall i nord er lagt inn i terrenget som begrenser dette volumet i omfang mot naboer i nord på en god måte. Dersom ikke ny hall etableres, vil eksisterende hall og 2 etasjes nye undervisningsareal mot sydvest samt eksisterende administrasjonsbygg, ha et mer fragmentert uttrykk. Juryen mener «LYKKEliland» ikke tydelig viser hvordan denne situasjonen vil gi skolen et godt helhetlig arkitektonisk uttrykk. Byggets utforming som skolebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet er vist på en god måte for utbygging av 2 byggetrinn, men ikke tilstrekkelig synliggjort i forhold til kun utbygging av nye elevareal. Variert bruk av tre i konstruksjoner og som uttrykk, gir enkle og robuste kvaliteter egnet for funksjon. Varierte volum, vindusutforming og fargebruk gir skolen særpreg på en god måte. C. Funksjonalitet Byggetrinn 1 omfatter nye generelle areal for skolens elever. 2 hovedinnganger mot skolegården i øst fordeler elevene videre til skolens garderober. Kun 1-4 trinn har garderober direkte fra hovedinngang. Juryen mener generelt at garderobefunksjoner er trukket for langt inn i skolens undervisningsareal i «LYKKEliland», slik at skitne klær ikke i tilstrekkelig grad blir adskilt fra rene undervisningssoner. Klasserommene er vist med mulighet for å kunne åpnes mot hverandre på en god måte, med lengde større enn bredde for en optimal undervisningssituasjon.

13 13 «LYKKEliland» viser samlet sett en svært god løsning for grupperom. Alle disse rommene har (eller vil kunne få) egen inngang fra fellesareal og de største grupperommene har også dagslys. Juryen mener dette er et godt grep for varierte undervisningsareal, som alle elevene ved skolen kan benytte uansett hvor de har klasserom. Prosjektforslaget «LYKKEliland» etablerer bibliotek og naturfagrom samt vestibyle for hall i nybygg som del av byggetrinn 1. Konkurransegrunnlaget forutsetter disse arealene i eksisterende administrasjonsbygg eller som senere nybygg. Juryen mener derfor at foreslått løsning om etablering av disse arealene i nybygg som del av byggetrinn 1, ikke er i samsvar med gjeldende romprogram. Prosjektet etablerere forøvrig en sammenvevd løsning for byggetrinn 1 og 2 samt omfattende inngrep i eksisterende administrasjonsbygg, som gjør prosjektet mindre fleksibelt for justering av dette i samsvar med program. Eksisterende SFO rom er planlagt nyttet til musikk og som treningsrom for hall. Dette gir en mulighet for kobling av musikkrom mot fellesareal på en god måte i «LYKKEliland». Ombygging av areal i eksisterende administrasjonsbygg i 2. etasje (avsatt til musikk etter program), til helsesøster og ikke programmerte møteareal, er vurdert som mindre god løsning. Disse arealene får da for stor avstand til lærerarbeidsplasser og hovedinngang. Treningsrom for hall i eksisterende areal med lav takhøyde før det foreligger vedtak om gjennomføring av byggetrinn 2, er vurdert som en lite fleksibel løsning. Om treningsareal på denne måten vil kunne utløse tippemidler med en slik løsning er også uklart. Lærerarbeidsplasser er forutsatt beholdt i dagens situasjon i samsvar med program. Resepsjon for administrasjonen er vist som en løsning, men mindre aktuell funksjon på en slik liten skole. Det er også uklart hvordan en slik resepsjon skal fungere når den ikke er lagt til hovedinngang. Samlingstrapp er plasser på en god måte sentralt i hjertet av bygget. For flerbrukshall og svømmehall er garderober godt plassert for egnet bruk mot begge disse enhetene. Adkomstforhold med kiosk og treningsrom, er vurdert for tett koblet mot skoleareal for oppdeling av byggetrinn og drift samt ulike åpningstider for bibliotek skole og hall.

14 14 D. Økonomi «LYKKEliland» forutsetter omfattende ombygging i eksisterende administrasjonsbygg, utover det som er forutsatt som del av byggetrinn 1. Bibliotek og naturfagrom er videre forutsatt bygget i byggetrinn 1, som nye areal utover det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette er vurdert samlet sett som betydelig kostnadsdrivende for prosjektets byggetrinn 1, når dette etableres og evt. videre utbygging ikke gjennomføres. E. Energi og miljø «LYKKEliland» er forutsatt som kompakt bebyggelse som på egnet måte kan tilpasses normalkrav i gjeldende Byggtekniske forskrifter som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Forslagene har fleksibilitet til videre bearbeiding og utarbeidelse av miljøstrategier, som kan vektlegge ulike energiløsninger og bærekraftige tiltak i et videre prosjektforløp. Konklusjon «LYKKEliland» viser på en god måte hvordan bebyggelsen kan trekkes nord på eiendommen integrert i landskapet, for etablering av store romslige uteoppholdsareal mot syd. Samlet utbygging viser volum og utforming tilpasset situasjonen på en god måte. «LYKKEliland» viser imidlertid ikke hvordan dette kan fungere på en egnet måte dersom kun byggetrinn 1 gjennomføres. God kobling av bibliotek, samlingstrapp, hovedadkomst, hall og vestibyle/kafé viser hvordan skoleanlegget kan utvikles som samlende kulturhus på en svært god måte. Det er forutsatt omfattende ombygging i eksisterende administrasjonsbygg som ikke er forutsatt som del av byggetrinn 1 i konkurransegrunnlaget. Utbygging i byggetrinn er med dette i for liten grad løst funksjonelt og kostnadsmessig.

15 15 «Møteplassen» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser Nytt skolebygg er trukket mot vest på eiendommen og parkeringsplasser er plassert øst for administrasjonsbygget bak levegg, i prosjektforslaget «Møteplassen». Tydelig sentral hovedinngang mot sydøstvendt fra gårdsrom og skille mellom parkeringsplasser og oppholdsareal gir en god adkomstssituasjon og trafikksikkerhet. Sentral skolegård kan synes noe trang for hele skolen som samlingsplass. Fint varierte uteopphold er etablert nord og vest på eiendommen. Noen av disse arealene ligger imidlertid i skyggen fra bebyggelsen og har mindre god oversikt fra øvrige samlende sentrale utomhusområder. Ny flerbrukshall er plassert i samme situasjon som eksisterende. Dette gir komplette uteoppholdsareal uansett byggetrinn på en god måte. Plan for trinnvis oppgradering av skoleanlegget, skal også synliggjøres i forhold til omgivelsene. «Møteplassen» viser samlet utbygging av minimum 2 byggetrinn, men plassering av ny flerbrukshall er i samme situasjon som eksisterende, slik at hovedgrepet for plassering av bebyggelse i forhold til omgivelsene sikres uansett byggetrinn.

16 16 B. Arkitektonisk grep I «Møteplassen» er bebyggelse i byggetrinn 1 trukket lengst vest på eiendommen. Flerbrukshallen er lagt i forlengelsen av denne med tilsvarende plassering som eksisterende gymsal. Både eksisterende administrasjonsbygg, nytt skolebygg og flerbrukshall er lagt som en «U» under et samlende tak. Levegg i forlengelsen av administrasjonsbygget avgrenser den sentrale møteplassen ytterligere. Dette gir et helhetlig fint grep for anleggets samlende bygningsvolum. Det er forutsatt enhetlig utforming av volum med samlende nytt tak og fasadeutforming. Ved helhetlig utbygging gir dette et fint anlegg. Forslaget viser i mindre grad hvordan anlegget utformes helhetlig når kun byggetrinn 1 bygges. Fint plasserte overlys i nye elevareal gir variasjon til volumene og kvalitet til innvendige areal. Samlende grep for bruk av tre i ny og eksisterende fasade er vist på en god måte. C. Funksjonalitet Byggetrinn 1 omfatter nye generelle areal for skolens elever. Adskilte innganger for barneskolen mot møteplassen i øst og ungdomsskolen i vest gir tydelig egnet oppdeling av adkomstforhold for elevgruppene, på en god måte i «Møteplassen». Inngangen til ungdomsskolen synes imidlertid noe bortgjemt som daglig hovedinngang for disse elevene. Juryen er i tvil om inngangen på denne mer skyggefulle siden av skolen er funksjonell som adkomstareal for ungdomstrinnet.

17 17 Adskilte garderober fra undervisningsareal vises på egnet måte, slik at sko og skitne klær ikke trekkes inn i undervisningsarealene. Klasserommene er vist med mulighet for å kunne åpnes mot hverandre på en god måte, men for kubiske utformet for en optimal undervisningssituasjon. Ingen klasserom er vist med mulighet for tosidig dagslys, som kvalitet for disse. Grupperom har adkomst fra nøytrale fellesareal og er dermed fleksibelt utformet, slik at alle skolens elever og lærere kan benytte disse uavhengig av øvrig arealbruk. Kun noen av grupperommene er uten direkte dagslys. Prosjektforslaget «Møteplassen» etablerer musikkrom i nybygg som del av byggetrinn 1. Konkurransegrunnlaget forutsetter ikke disse arealene i nybygg. «Møteplassen» viser også ombygging av store deler av 2. etasje i administrasjonsbygget. Dette kan gjennomføres trinnvis, men forslaget viser ikke hvordan dette kan gjennomføres på en teknisk og funksjonsmessig god måte. Lærerarbeidsplasser er forutsatt videreført i samsvar med program og likeledes etablering av bibliotek i eksisterende SFO lokaler. Samlingstrapp er plassert på en god måte sentralt i hjertet av bygget. Garderober mot ny flerbrukshall henger godt sammen med denne, men i for stor avstand til svømmehall.

18 18 D. Økonomi «Møteplassen» viser omfattende ombygging i eksisterende administrasjonsbygg. Musikkrom er forutsatt bygget som nye areal utover det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Det er uklart hva som må gjennomføres for at byggetrinn 1 skal fungere på en god måte. Prosjektet er med bakgrunn i dette vurdert som kostnadsdrivende. E. Energi og miljø «Møteplassen» er forutsatt som kompakt bebyggelse som på egnet måte kan tilpasses normalkrav i gjeldende Byggtekniske forskrifter som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Forslagene har fleksibilitet til videre bearbeiding og utarbeidelse av miljøstrategier, som kan vektlegge ulike energiløsninger og bærekraftige tiltak i et videre prosjektforløp. Konklusjon «Møteplassen» viser på en god måte hvordan bebyggelsen kan trekkes øst på eiendommen, for etablering av en fin samlende møteplass mot sydøst. Samlet utbygging vises i volum og arkitektoniks utforming tilpasset situasjonen på en god måte. «Møteplassen» viser imidlertid ikke tydelig hvordan dette kan fungere optimalt dersom kun byggetrinn 1 gjennomføres. «Møteplassen» er samlet sett vurdert som et kostnadsdrivende prosjekt. Dersom byggetrinn 1 skal kobles på eksisterende administrasjonsbygg godt både teknisk og funksjonelt, må mange foreslåtte tiltak for senere byggetrinn gjennomføres.

19 19 «1-2-TRE» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser Ny bebyggelse er trukket mot nordvest på eiendommen og to områder med parkering er plassert nord for denne i prosjektforslaget «1-2-TRE». Nye store hallvolum er tilbaketrukket på eiendommen og frigjør da samlende store uteoppholdsareal mot syd på en god måte ved utbygging av både byggetrinn 1 og 2. Store bygningsvolum i nord, vil imidlertid gi noe skygge for eneboliger og deres uteoppholdsareal tett på denne bebyggelsen. Tydelig hovedinngang mot vest og skille mellom «kiss and ride» areal og faste parkeringsplasser gir en god adkomstssituasjon. «1-2-TRE» foreslår gode og variert utformede uteoppholdsareal i syd. Plan for trinnvis oppgradering av skoleanlegget, skal også synliggjøres i forhold til omgivelsene. «1-2-TRE» viser samlet utbygging av minimum 2 byggetrinn. Dersom flerbrukshallen ikke etableres, vil eksisterende flerbrukshall og nye undervisningsareal gi en mørkere og mer begrenset skolegård mot sydvest. Hvordan anlegget skal fungere på en god måte, dersom det velges kun å gjennomføre byggetrinn 1 er ikke tydelig vist i dette prosjektforslaget. Juryen mener det er en mangel i besvarelsen, i forhold til det som er etterspurt i konkurransegrunnlaget.

20 20 B. Arkitektonisk grep I «1-2-TRE» er bygningsvolum tilbaketrukket for å frigjøre romslige uteoppholdsareal i syd. Juryen mener dette kan være et godt utgangspunkt som samlende grep for skolen. Dersom ikke ny hall etableres, vil eksisterende hall og 2 etasjes nye undervisningsareal være skolens dominante uttrykk i sydvest. Juryen mener «1-2-TRE» ikke tydelig viser hvordan denne situasjonen vil gi skolen et helhetlig samlende uttrykk. Plassering av volumkrevende hall i nord som byggetrinn 2, gir tilstøtende eneboliger en noe trang situasjon. Byggets utforming som skolebygg, brukshus og møteplass for nærmiljøet er ikke tilstrekkelig synliggjort arkitektonisk i forhold til byggetrinn. Variert bruk av tre i konstruksjoner og som uttrykk, gir enkle og robuste kvaliteter for skolebygget. Variasjon i fasader med karnapp og fargebruk gir særpreg til ny fløy for undervisning på en god måte. C. Funksjonalitet Byggetrinn 1 omfatter nye generelle undervisningsareal for skolens elever. Hensiktsmessige adskilte innganger for trinnene til disse arealene fra vest, er etablert i prosjektforslaget «1-2- TRE». Adskilte garderober fra undervisningsareal vises på en god måte, slik at sko og skitne klær ikke trekkes inn i undervisningsarealene. Klasserommene er vist med mulighet for å kunne åpnes mot hverandre på en god måte, men er for kubiske utformet for en optimal undervisningssituasjon. Klasserom for ungdomsskolen er etablert i eksisterende administrasjonsbygg. Dette samsvarer ikke med forutsetning gitt i konkurransegrunnlaget, hvor alle generelle elevareal var forutsatt etablert i nybygg som del av byggetrinn 1. 5 grupperom har ikke adkomst fra nøytrale fellesareal og er dermed ikke tilstrekkelig fleksibelt utformet, slik at alle skolens elever og lærere kan benytte disse uavhengig av øvrig

21 21 arealbruk. «1-2-TRE» viser samlet sett ikke en tilfredsstillende løsning for utforming av grupperom i samsvar med konkurransens romprogram. Prosjektforslaget «1-2-TRE» etablerer bibliotek og musikkrom i nybygg som del av byggetrinn 1. Konkurransegrunnlaget forutsetter disse arealene i nybygg, som del av byggetrinn 3 når eksisterende administrasjonsbygg erstattes. Juryen mener derfor at løsningen om etablering av bibliotek og musikkrom i nybygg som del av byggetrinn 1, ikke er i samsvar med gjeldende romprogram. Lærerarbeidsplasser er forutsatt ombygd som del av byggetrinn 1 i eksisterende administrasjonsbygg i «1-2-TRE». Juryen har sett på at prosjektet har fleksibilitet til i mindre grad å ombygge hele 1. etasje i administrasjonsbygget til lærerarbeidsplasser som del av dette byggetrinnet. Imidlertid er det i mindre grad tydelig hvordan arealene som da ikke ombygges skal disponeres på en god måte. Samlingstrapp er plassert på en god måte sentralt i hjertet av bygget. Garderober mot ny svømmehall henger godt sammen med denne, men er i for liten grad koblet godt mot flerbrukshallen.

22 22 D. Økonomi «1-2-TRE» forutsetter omfattende ombygging i eksisterende administrasjonsbygg, utover det som er forutsatt som del av byggetrinn 1. Bibliotek og musikkrom er videre forutsatt bygget i byggetrinn 1, som nye areal utover det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette er vurdert samlet sett som kostnadsdrivende for prosjektets byggetrinn 1, når dette etableres og videre utbygging ikke gjennomføres. E. Energi og miljø «1-2-TRE» er forutsatt som kompakt bebyggelse som på egnet måte kan tilpasses normalkrav i gjeldende Byggtekniske forskrifter, som forutsatt i konkurransegrunnlaget. Forslagene har fleksibilitet til videre bearbeiding og utarbeidelse av miljøstrategier, som kan vektlegge ulike energiløsninger og bærekraftige tiltak i et videre prosjektforløp. Konklusjon «1-2-TRE» viser på en god måte hvordan bebyggelsen kan trekkes nord på eiendommen, for etablering av romslige uteoppholdsareal mot syd. Samlet utbygging av byggetrinn 1 og 2 viser volumutforming tilpasset denne situasjonen på en egnet måte. Ny flerbrukshall er imidlertid plassert slik at naboer i nord får en noe klemt situasjon. «1-2-TRE» viser ikke hvordan kun byggetrinn 1 gjennomføres i forhold til utforming og omgivelser. Ny hovedadkomst med fellesareal og samlingssal skaper et nytt nav sentralt mellom ny og eksisterende bebyggelse på en god måte. Det er imidlertid foreslått omfattende ombygging i eksisterende administrasjonsbygg, som ikke var forutsatt som del av byggetrinn 1 i konkurransegrunnlag. Både byggetrinn 1 og 2 er vurdert som kostnadsdrivende i «1-2-3». Prosjektet forutsetter også stor grad av ombygging i eksisterende administrasjonsbygg som er vurdert som kostnadsdrivende uansett byggetrinn.

Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode til

Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode til 1 Juryens rapport BEGRENSET PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE Arbeidsperiode 21.04.17 til 22.05.17 Prosjekt: Liland skole, Evenes kommune 22.05.2017 1. Jury: Følgende jurymedlemmer er valgt av Evenes kommune:

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100 Avfalls stasjon Lærer Drop-off Adkomstgård Balansehage Akebakke Samlingssal Eventyrskog Ungdomstrinn Tuntræ med benk PERSPEKTIV I SKOLEGÅRD Overdekket uteamfi Landskapsamfi Ungdoms plassen er Barnetrinn

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk

4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1 4. MED HJERTET I PARKEN Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Plassering av ny bebyggelse mot parken velger å disponere denne tomteressursen fremfor effektivisering

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering NOTAT Til: Ungdommens bystyre -36 () Fra: Kopi til: v/sigrid Gilleberg Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering Det innsendte planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak som forslagsstiller, på vegne

Detaljer

Skolesituasjonen i Tromsø. Status og utfordringer. Eiendomssjef Beate Németh. Kommunalsjef Irene Valstad. Planlegging, utforming og

Skolesituasjonen i Tromsø. Status og utfordringer. Eiendomssjef Beate Németh. Kommunalsjef Irene Valstad. Planlegging, utforming og Planlegging, utforming og bruk av skoleanlegg Tromsø 27. og 28 september 2007 Kommunalsjef Irene Valstad Simonsen Eiendomssjef Beate Németh Skolesituasjonen i Tromsø Status og utfordringer Tromsø i dag

Detaljer

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn

3284 Sambrukshall Bryne stadion. Bakgrunn 3284 Sambrukshall Bryne stadion Bakgrunn Bryne FK og Time VGS har behov for økt kapasitet i deres idrettstilbud, og planlegger et bygg for dette på delfelt I5. Bygget tiltenkes idrettshaller, fotballhall,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk

JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk 1 JM Norge AS med L2; L2 Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Kulturhuset er lagt i skråningen mellom dagens sentrum og eksisterende rådhus samt administrasjonsbygg.

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010

Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Juryens rapport Arbeidsperiode 11.10.10 til 09,11.2010 Dato: 09.11.2010 Prosjekt: Sandnessjøen kultur- og badehus Begrenset plan- og designkonkurranse I. JutY: Navn Sti Sørra, ordfører ens leder Arve Ber,

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010

Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Anbefaling av skoletomt for Leikvang. Endelig vurdering og konklusjon. 09.02.2010 Vurderingene bygger på tidligere vurderinger, samt snitt og reviderte alternative skisser/studier i des. 09 og jan. 10.

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign:

Føresegner. Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014. Endringar: Saknr. Dato: Sign: Føresegner Plan: Privat detaljreguleringsplan Amfi, K-39 og K-40 Planid: 20120109 Arkiv nr.: 12/2108 Utarbeidet av: Dato: 13.11.2014 Revisjon i prosess: 26.01.2015, 15,05.2015, 26.05.2015 Vedtak/stadfesting:

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE

ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE ALTERNATIVSUTREDNING MIDSUND SKOLE Rev 1. juni 2010 INNHOLD 0 INNLEDNING... 2 01 Bakgrunn... 2 02 Prosjektgruppe... 4 03 Politisk behandling... 5 04 Framdrift og prosjektorganisering... 5 1 GENERELT OM

Detaljer

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017

Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole. 20. januar 2017 Vinner av arkitektkonkurransen for ny Vestsiden ungdomsskole 20. januar 2017 Juryen Det ble innlevert fire bidrag 6l konkurransen som alle er ta; opp 6l evaluering i henhold 6l konkurransegrunnlaget av

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Åsveien Skole Skolebyggkonferansen 2017

Åsveien Skole Skolebyggkonferansen 2017 Åsveien Skole - Skolebyggkonferansen 2017 v/ Randi Lile Foto: C.E. Eriksson Foto: B.S.Solem Foto: B.S.Solem Trondheim eiendom utbygging v prosjektleder Randi Lile Kort fakta om Åsveien prosjeket Romprogram:

Detaljer

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den Teknisk, Landbruk og Miljø Sørli arkitekter as v/aage Sørli Boks 111 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/991-9 046 A2 &42 HK/TEKN/ROK 15.10.2014 PLANLEGGING SODINPLATÅET

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE

DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Vedtaksdato Sak 14/10035 363 24. april 2016 42/16 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ØREN SKOLE Gnr/bnr: 115/394 teiger: 9, 115/396, 115/87, 115/85, 115/1015, 115/999

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 Illustrasjon av reguleringsforslaget med full utbygging av Nordre Nøstekai 1 Vedlegg 14 1 ALTERNATIVER SOM ER VURDERT Reguleringsforslaget

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING KONSEKVENSUTREDNING AREALBRUK NY SKOLE NOTAT

INNHOLD INNLEDNING KONSEKVENSUTREDNING AREALBRUK NY SKOLE NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 601948-01 Områdeplan Vilbergområdet Dato: 02.06.2016 Skrevet av: Jannicken Throndsen Kvalitetskontroll: Petter Christensen KONSEKVENSUTREDNING AREALBRUK NY SKOLE INNHOLD Innledning...

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE

MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE MULIGHETSSTUDIE RUSTAD BARNESKOLE I ÅS VURDERING: UTVIDELSE TIL 4-PARALLELL SKOLE www.plusarkitektur.no Pavel Fomenko / pavel@plusarkitektur.no / 48 06 22 39 Christoph von Mach / christoph@plusarkitektur.no

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Utdrag fra mulighetsstudie: «Mulighetsstudie for flerbrukshall ved Øren skole»

Utdrag fra mulighetsstudie: «Mulighetsstudie for flerbrukshall ved Øren skole» Utdrag fra mulighetsstudie: «Mulighetsstudie for flerbrukshall ved Øren skole» Vedlegg til planbeskrivelse for detaljregulering for Øren barneskole og flerbrukshall Dato: 11. mars 2015 / Innsending til

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell

Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell Fjell 2020 områdeutvikling Utvikling av Fjell sentrum, allmenning, hall og skole Forberedende arbeider til Reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole Agenda 1. Bakgrunn Fjell 2020 2. Konseptvalgsanalyse

Detaljer

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging

Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Estetisk veileder for boligfelt Sommerro Syd, gnr. 32 bnr. 36, Kristiansund kommune. - Evaluering av tomteområder og veiledning for videre utbygging Konsept: - Områdekarakter tunbebyggelse. - Typologier:

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommunalteknikk Referat Deres ref. Vår ref. Dato 39245/2013//1624SIGR 27.12.2013 REFERAT FRA INFOMØTE 5.12.2013 OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.04.2009 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bestilling av oppstartsmøte Skjemakode: PBE002 Referansenummer: PBE002-BCHZ Bestilling av oppstartsmøte Innsendingsdato:02.12.2014 12:21 Innlogging ID-porten-innlogging ivaretar kravet om

Detaljer

BRUNDALEN BARNESKOLE. Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim

BRUNDALEN BARNESKOLE. Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim BRUNDALEN BARNESKOLE Utvidelse og mulig ombygging av skole, Trondheim M ulighetsstudie 2 BRUNDALEN BARNESKOLE Mulighetsstudie utbygging/ombygging Innledning Tegn_3 AS er engasjert av Trondheim kommune

Detaljer

Skisseprosjekt Terningen Arena

Skisseprosjekt Terningen Arena Skisseprosjekt 27.11.07 Terningen Arena Skisseprosjekt November 2007 Innledning Skisseprosjektet for Terningen Arena er utviklet med basis i den nye Folkehelseprofilen som anlegget og Elverum ønsker å

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse

Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Mulighetsstudie Sjøskrenten Analyse og beskrivelse Bakgrunn Denne mulighetsstudien er laget av LPO arkitekter i Longyearbyen på oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre v/ Linn Tautra Grønseth i juni 2015.

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: GBNR 113/403 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: GBNR 113/403 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: GBNR 113/403 Arkivsaksnr.: 10/7886-28 Dato: 6.1.2011 113/403,740, NEDRE STORGATE 32 OG TOMTEGATA 7, DISPENSASJONSSØKNADER â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Rykkinn skole avd. Berger OPS prosjekt Informasjonsmøte 13 mai Eiendom

Rykkinn skole avd. Berger OPS prosjekt Informasjonsmøte 13 mai Eiendom Rykkinn skole avd. Berger OPS prosjekt Informasjonsmøte 13 mai 2013 Agenda for møte 1. Velkommen 2. Kommunens behov og føringer for prosjektet 3. Fokusområder 4. Tomtesituasjonen og reguleringsmessig status

Detaljer