Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt"

Transkript

1 Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt

2 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Grunnlag Prosjekteringsgrunnlag Kort om eksisterende arealer Dimensjonering Romprogram Konsept Beskrivelse Bæresystem Yttervegger Innervegger Yttertak Dekker Fast inventar VVS-arbeider Elektroarbeider Bygningsmessige hjelpearbeider Utendørs anlegg Felleskostnader Generelle kostnader Spesielle kostnader Prisstigning, marginer og reserver Kostnadsoverslag Tegningsvedlegg...11

3 NY SKOLE I TANA BRU 3 1. Sammendrag Tana kommune har engasjert Haldde arkitekter AS til utarbeidelse av skisseprosjekt for ny 1-10-skole i Tana bru. Bygget er tenkt etablert som tilbygg til eksisterende Tana flerbrukshall. Denne rapporten inneholder et forslag til nytt skolebygg, med et tilhørende kostnadsoverslag på overordnet nivå. Prosjekterende (ARK): Haldde arkitekter AS Sivilarkitekt Solveig Thoresen Sivilarkitekt MNAL Magnus Langli Sorenskriverveien 11, 9513 Alta Telefon E-post: Prosjektet er beregnet til en totalkostnad á kr ,- inkl. mva.

4 NY SKOLE I TANA BRU 4 2. Grunnlag 2.1 Prosjekteringsgrunnlag Det utarbeidede konseptforslaget baserer seg på følgende prosjekteringsgrunnlag: Forespørsel fra Tana kommune ved prosjektleder Odd Reidar Biti Oversikt «Rombehov», samt skjema for elevtallsutvikling, utarbeidet av Tana kommune v/prosjektgruppa, datert Arkitektens befaring på eiendommen og møte med prosjektgruppa Referat fra møte i prosjektgruppa Tegninger av eksisterende Tana flerbrukshall Situasjonsplan og utomhusplan for området rundt Tana flerbrukshall 2.2 Kort om eksisterende arealer Eksisterende Tana flerbrukshall er et idrettsbygg rett sør for sentrale Tana bru. Bygget er orientert nordvest-sørøst, med parkeringsplass på sørsiden av bygget. Hovedadkomst til området fra nord via Ringveien. Nabobygg er Sameskolen, cirka 100 meter mot sørøst. Tomta er slett, og har lav vegetasjon av bjørk og kratt. Selve idrettsbygningen har et bebygd areal BYA på cirka 2000 m2, ikke inkludert åpent overbygget areal. Bygget inneholder idrettsfunksjoner, som hall, garderober, styrke- og treningsrom, møterom/kafeteria og vestibyle. Garderobearealene ligger på byggets sørvestre fasade. Øst for idrettshallen ligger det en ballbane med grusdekke. Fasadene på hallen har trekledning. 2.3 Dimensjonering Det er tatt utgangspunkt i at den nye skolen skal dekke årstrinn 1-10 med hovedklasserom for inntil 28 elever. De foreslåtte arealer er foreslått med utgangspunkt i romprogrammet utarbeidet av prosjektets faggruppe, samt beregnede prognoser for elevtallsutviklingen de neste årene.

5 NY SKOLE I TANA BRU Romprogram Følgende rom og arealer er medtatt i det viste forslaget: 1.etasje Rombenevnelse Antall rom Areal m 2 Sum m 2 Hovedklasserom 7 424,7 Hovedklasserom 1.etasje 1 61,5 Hovedklasserom 1.etasje 1 58,9 Hovedklasserom 1.etasje 1 61,1 Hovedklasserom 1.etasje 1 60,4 Hovedklasserom 1.etasje 1 66,4 Hovedklasserom 1.etasje 1 56,6 Hovedklasserom 1.etasje 1 59, ,2 1.etasje 1 18,5 1.etasje 1 11,5 1.etasje 1 10,8 1.etasje 1 15,0 1.etasje 1 19,9 1.etasje 1 12,2 1.etasje 1 11,0 1.etasje 1 10,3 Garderober og toaletter ,9 Garderobe 1. og 2.trinn 1 34,9 Garderobe 3. og 4.trinn 1 34,3 Garderobe 5. til 7.trinn 1 34,4 HC 3 6,1 18,3 Forrom 3 4,2 12,6 6 1,4 8,4 Spesialrom 7 425,9 Musikkrom 1 41,0 Skolekjøkken 1 68,9 Duodji sløyd 1 70,8 Doudji søm 1 52,6 Kantine/allrom nybygg 1 127,3 Kantinekjøkken (del av eksisterende bygg) 1 27,7 Møterom (del av eksisterende bygg) 1 37,6 Drift- og logistikkareal 9 408,5 Vindfang nord 1 11,4 Vindfang sør 1 9,2 Trapp 1 14,5 Heis 1 6,2 Vrimleareal og korridor 1 321,5 Lager 1 25,0 Lager 1 16,8 El-tavle 1 2,0 Data 1 1,9 Sum nettoareal 1.etasje ,2

6 NY SKOLE I TANA BRU 6 2.etasje Rombenevnelse Antall rom Areal m 2 Sum m 2 Hovedklasserom 3 183,6 Hovedklasserom 2.etasje 1 66,1 Hovedklasserom 2.etasje 1 56,5 Hovedklasserom 2.etasje 1 61,0 4 56,4 2.etasje 1 13,2 2.etasje 1 21,6 2.etasje 1 11,0 2.etasje 1 10,6 Garderober og toaletter 7 46,3 Garderobe herrer 1 10,4 Garderobe damer 1 10,4 2 5,0 10,0 HC/stell 1 10,3 2 2,6 5,2 Spesialrom 2 86,5 Spesialrom HC 1 29,4 Naturfag 1 57,1 Administrasjon ,3 Arbeidsrom lærere 1 19,8 Arbeidsrom lærere 3 18,5 55,5 Pauserom/møterom 1 71,2 Kontor 4 9,0 36,0 Kontor 2 11,4 22,8 Drift- og logistikkareal 8 253,2 Trapp 1 14,5 Heis 1 6,2 Lager 1 6,3 Vrimleareal og korridor 1 154,1 Korridor kontorer 1 27,5 Ventilasjonsrom 1 33,9 EL 1 5,3 Data 1 5,4 Sum nettoareal 2.etasje ,3 Sum nettoarealer begge etasjer ,5 Andre arealer 4 212,8 Balkong administrasjon 1 20,8 Annet areal - Takterrasse 1 85,7 Annet areal - Takterrasse 1 88,6 Balkong 1 17,7 Bruksareal (vist på tegning) BRA 1.etasje 1560,5 BRA 2.etasje 898,3 Sum bruksareal begge etasjer 2458,8 Enkelte justeringer i forhold til plantegningene må påregnes.

7 NY SKOLE I TANA BRU 7 3. Konsept Den foreslåtte løsningen baserer seg på en utvidelse av Tana flerbrukshall, hvor skolen etableres som et rektangulært 2 etasjes tilbygg på hallens nordøstlige og østlige side. Hovedadkomst til bygget vil være fra nord og eksisterende adkomstveg. Parkeringssituasjonen beholdes som før, det kan også eventuelt etableres ny parkeringsplass i tilknytning til skolens nye hovedadkomst. Skolens uteområde vil være på nordøst og østsiden av bygget, dette området er godt egnet for utelek med akebakke etc. Bygget er utformet som en kompakt bygningskropp med effektive arealer. 1. til 7. trinn plasseres i byggets første etasje mens 8. til 10.trinn plasseres i 2.etasje. De fleste spesialrom ligger i første etasje, mens administrasjonen i sin helhet ligger i 2.etasje. Det legges opp til utstrakt bruk av flerbrukshallens eksisterende arealer i skoletiden. Kantinearealet knytter seg på dagens kjøkken, og gir gode muligheter for flerbruk eller sambruk også utenfor skoletiden. Byggets fasader foreslås etablert med stående trepanel og innslag av slette fasadeplater. De vedlagte tegningene viser et løsningsforslag for vindusbruken og med frisk fargesetting. I den vedlagte situasjonsplanen er vist en mulig fremtidig utvidelse også med svømmehall, men denne er ikke medtatt i den videre beskrivelsen eller i kostnadsoverslaget. Skisseprosjektet er forøvrig å anse som et konseptforslag på overordnet nivå, og det er viktig å poengtere at planene må bearbeides videre.

8 NY SKOLE I TANA BRU 8 4. Beskrivelse De følgende poster beskriver kortfattet hva som er beregnet utført i forbindelse med ombyggingen. Det beregnes nybygg iht. Teknisk forskrift av 2010 med normale energirammer. 4.1 Bæresystem Det beregnes gulv på grunn, hovedbæresystem i form av søyle/bjelker av stål. Etasjeskiller og takkonstruksjon av hulldekker i betong. 4.2 Yttervegger Yttervegger av bindingsverk, isolasjon 200mm+50mm påfôring innvendig. Inntrukket dampsperre. Utvendig side vindtettingsplater, utlekting og kledning av trepanel med innslag av plane fasadeplater som vist på tegning. Innvendig side gips/strie som males, robust gips og hjørnebeskyttelse på utsatte steder. Innslag av panel på innside vegg i enkelte rom. Vinduer og vindusdører utføres med 3-lags isolerglass med argon. Karmer og rammer av aluminium. Ut- og innvendig brennlakkert. U-verdi for vinduer og dører 1,0W/m 2 K eller bedre. Det forutsettes solavskjerming i glasset slik at innstrålingsvarme begrenses på fasader mot sør og vest. 4.3 Innervegger Enkelte av innerveggene vil ha innvendig bærende konstruksjon. Ikke-bærende deler av innervegger bygges opp med bindingsverk med nødvendig lyd- og brannisolasjon. Gipskledning m/strie, innslag av trepanel i enkelte rom. Det beregnes generelt lydkrav klasse C eller bedre iht. NS Overflater i våtrom utføres med våtromsplater eller vinylbelegg/våtromsbelegg. Kompaktdører med laminat. Leveres med sparkeplater av aluminium. EI30 mellom brannceller og rømningsveg. Innvendige vinduer utføres med lydkrav iht. standard. 4.4 Yttertak Her beregnes mm isolasjon, taktekking av vannfast bitumenbasert belegg. Innvendig nedløp. Det beregnes føring av ventilasjonskanaler og andre tekniske installasjoner på varm side av alle tak. 4.5 Dekker Det beregnes vinyl på alle gulv. Horisontale himlingsarealer i arbeids- og fellesarealer gis systemhimling med T-profil. 4.6 Fast inventar Som fast inventar medtas kjøkkeninnredninger, sanitærutstyr, våtromsutstyr, garderobeinnredning, gardinopphengssystemer, rullegardiner, skilting og lås- og beslag. 4.7 VVS-arbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende prosjekter.

9 NY SKOLE I TANA BRU Elektroarbeider For de elektrotekniske arbeider er det i kostnadsoverslaget benyttet erfaringstall fra lignende prosjekter. 4.9 Bygningsmessige hjelpearbeider Her er medtatt all hulltaking, gjenstøping, lydtetting, flikking etc. for gjennomføringer i vegger, dekker, himling, gulv, etc. Braketter, fundamenter, etc. for innfesting/bæring av installasjoner Utendørs anlegg For utendørs anlegg er det beregnet en fast sum á kr ,- eks. mva. som skal inkludere etablering av ny parkering og gangstier med fast dekke frem til innganger, uteplatter og noe utvendig belysning. Revegetering inntil bygget. Lekeplassapparater og enkel opparbeiding av akebakke i form av hogst og terrengarrondering Felleskostnader Under felleskostnader er det kalkulert inn rigg- og driftskostnader beregnet som 10 % av entreprisekostnadene, samt bygningsmessige hjelpearbeider for VVS- og EL-arbeidene Generelle kostnader Under generelle kostnader er det kalkulert inn kostnader til prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, samt diverse bi-kostnader og gebyrer. De generelle kostnadene er beregnet som 8 % av entreprisekostnaden Spesielle kostnader Det er ikke medtatt spesielle kostnader i form av løst inventar som kontormøbler eller undervisningsmøbler (sløybenker, arbeidsbord, pulter osv.) Det er heller ikke medkalkulert kostnader til tomtekjøp eller lignende Prisstigning, marginer og reserver Prisveksten i byggebransjen har de senere år vært høy, men har de siste måneder stagnert for materiellutgifter. Lønnskostnadene ser ut til å holde seg stabile. Det er stor usikkerhet knyttet til konjunkturene for de neste årene. I dette overslaget er det beregnet en prisstigning på 3 % av entreprisekostnadene i løpet av hele prosjektperioden. På grunn av at dette kostnadsoverslaget holder seg på et overordnet nivå er det vist en sum for marginer og reserver tilsvarende 15 % av rammekostnaden eks. mva.

10 NY SKOLE I TANA BRU Kostnadsoverslag Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall fra lignende prosjekter med prisnivå fra 2012 og Vi gjør oppmerksom på at priser kan variere sterkt fra prosjekt til prosjekt, varierende med lokalisering og svingninger i markedet, og at dette overslaget benyttes og vurderes med dette som bakgrunn. Sammenstillingen viser at ferdig nybygg vil ligge på rundt kr ,- inkl. mva. per kvadratmeter bruksareal. Dersom svømmehallen inkluderes i det videre prosjektet, bør det medregnes en kostnad for disse arealene á kr ,- inkl. mva. per kvadratmeter bruksareal. Disse kostnadene er ikke vist i denne oppstillingen. Kostnadssammendraget nedenfor er satt opp iht. NS Kode Beskrivelse Kostnader i kr 1 Felleskostnader (se kapittel 4.11) Bygningsmessige arbeider VVS-installasjoner Elkraft Tele- og automatiseringsanlegg Andre installasjoner (som heis) Huskostnad (sum 1 6) Utendørs Entreprisekostnad (sum 1 7) Generelle kostnader (se kapittel 4.12) Byggekostnad (sum 1 8) Spesielle kostnader 0 Rammekostnad eks. mva. (sum 1-9) Prisstigning (3 %, se kapittel 4.14) Marginer og reserver 15 % Merverdiavgift Total prosjektkostnad inkl. mva

11 NY SKOLE I TANA BRU Tegningsvedlegg Rapporten inneholder følgende tegningsvedlegg: A Situasjonsplan 1:1000 A4 stående A Plan 1.etasje 1:200 A2 liggende A Plan 2.etasje 1:200 A2 liggende A Snitt AA og BB 1:250 A3 liggende A Fasade nord og sør 1:250 A3 liggende A Fasade øst og vest 1:250 A3 liggende A Eksteriørskisser 3D - - A4 stående

12 Plottet P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Bussoppstilling Alternativ parkeringsplass Eksisterende idrettshall Skole BTA 1.etg. 1500m2 BTA 2.etg. 975m2 Parkeringsplass (62 plasser + 4 HC-plasser) Fremtidig svømmehall BTA 1. etg. 879m2 BTA kjeller 879m2 Eksisterende grusbane N Skisseprosjekt Situasjonsplan FORMAT A4 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Tegn.nr.: Ny skole 1-10 i Tana bru A Mål: 1:1000 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML

13 B A 4,2 m² 1,4 m² 1,4 m² 1,4 m² 1,4 m² 4,2 m² 1,4 m² 1,4 m² 4,2 m² A HC 6,1 m² HC 6,1 m² HC 6,1 m² Garderobe 34,9 m² Garderobe 34,3 m² trinn trinn trinn Garderobe 34,4 m² B B A 61,5 m² 58,9 m² 61,1 m² 60,4 m² 66,4 m² 56,6 m² A C C D ,5 m² Hovedinngang 11,5 m² VF 11,4 m² Vrimlehall 321,5 m² Heis 6,2 m² Trapp 14,5 m² 10,8 m² 15,0 m² EL 2,0 m² Data 1,9 m² 19,9 m² 12,2 m² 11,0 m² 59,8 m² 10,3 m² D E Lager 25,0 m² Duodji/Sløyd 70,8 m² E F F G Duodji-søm 52,6 m² G Bruksareal 1.etasje 1 560,5 m² VF 9,2 m² H H Lager 16,8 m² Musikk 41,0 m² I I J Møterom 37,6 m² Skolekjøkken 68,9 m² J K K L Kantine 127,3 m² L Kantinekjøkken (eksisterende) 27,7 m² M M BYA eksisterende bygg 2 016,4 m² N BYA nytt bygg 1 656,8 m² Skisseprosjekt Plan 1. etasje FORMAT A2 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr A Mål: 1:200 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Plottet

14 B A A Takterrasse 85,7 m² Takterrasse 88,6 m² B B C A Balkong 20,8 m² Arbeidsrom lærere 19,8 m² Arbeidsrom lærere 18,5 m² Arbeidsrom lærere Arbeidsrom lærere 18,5 m² 18,5 m² Kontor 9,0 m² Kontor 9,0 m² Korridor 27,5 m² Kontor 9,0 m² Kontor 9,0 m² Kontor 11,4 m² Kontor 11,4 m² Spesial - HC 29,4 m² Naturfag 57,1 m² 66,1 m² 56,5 m² C A Pause-/møterom 71,2 m² Garderobe 10,4 m² 5,1 m² 5,0 m² Garderobe 10,4 m² Heis 6,2 m² Lager 6,3 m² 2,7 m² 2,5 m² HC/Stell 10,3 m² Vrimlehall 154,1 m² 13,2 m² 21,6 m² trinn 11,0 m² 10,6 m² D Balkong 17,7 m² Åpent ned Trapp 14,5 m² EL 5,3 m² Data 5,4 m² Åpent ned Ventilasjon 33,9 m² 61,0 m² D E E F F G G Bruksareal 2. etasje 898,3 m² H H I I J J K K L L M M N Skisseprosjekt Plan 2. etasje FORMAT A2 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr A Mål: 1:200 Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Plottet

15 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Snitt A-A K J I H G F E D C B A L M Snitt B-B Skisseprosjekt Snitt A-A og B-B Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet

16 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Fasade nord Skisseprosjekt Fasade nord og sør Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet Fasade sør

17 P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Fasade øst Skisseprosjekt Fasade øst og vest Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: FORMAT A3 ARK Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Mål: 1:250 Dato: Tegn.nr A Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML Plottet Fasade vest

18 Plottet P:\Prosjekter 2013\1355 Tana kommune - Ny skole i Tana bru\7 TEGNINGER UT\8 Prosjektfiler\01 AC-FILER\Tana kommune - ny skole i Tana bru.pln Østsiden med separate innganger for klassetrinnene Nordsiden med hovedinngang Sørsiden (mot Sameskolen) Skisseprosjekt Eksteriørskisser FORMAT A4 ARK Haldde arkitekter AS Sorenskriverveien Alta Telefon: Telefaks: E-post: Tana kommune Ny skole 1-10 i Tana bru Tegn.nr.: A Mål: Dato: Tegn.: ST Kontr.: Godkj.: Ansv.: ML

19

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør

Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Supplerende leveransebeskrivelse - samspillsentreprenør Generelt Den henvises generelt til dokumentet «Nytt kontorbygg Kjølnes - leveransebeskrivelse» som utleiers leveransebeskrivelse til leietakerne.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer