Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse Sør-Øst kan spare 720 mill. på konkurranse 3. Lyttet ikke til KOFA, må betale Statsavtaler, e-handel og etikk 5. Ønskjer meir bruk av EU-blomen i offentlege innkjøp 6. Bare to barrierer i veien for bruk av konkurranse 7. Håndtering av risiko i langvarige OPS-prosjekter 8. Endra kontrakt undervegs, trong ikkje ny tevling Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Selv om det hersket tvil, satset oppdragsgiveren på å droppe konkurranse og kunngjøring ved å lene seg til unntaksbestemmelsen i reglene for offentlige oppdragsgivere. Feilvurderingen kostet Kriminalomsorgen region øst dyrt: KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har ilagt institusjonen et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner (KOFA-sak 2008/56). Ingen har hittil måtte betale et så stort gebyr som straff for et ulovlig direktekjøp. Unntaksbestemmelsen skal nemlig tolkes svært strengt, ifølge KOFA, og her gjaldt et den stor og lang kontrakt som skulle vært gjort kjent i hele EØS-området. Kriminalomsorgen region øst gjorde i november 2007 en kontrakt med Østfold Energi om kjøp av fjernvarme. Kontrakten skal gjelde i 15 år, og har en verdi på 20,4 millioner kroner. Det var verken konkurranse eller kunngjøring forut for kontraktinngåelsen. I sin vurdering slår klagenemnda fast at EF-domstolen i en rekke dommer har lagt til grunn at den unntaksbestemmelsen som ble benyttet i nærværende sak, skal tolkes restriktivt, og at det er oppdragsgiveren som må bevise at vilkårene er oppfylt. Det betyr at oppdragsgiveren her må kunne dokumentere at det i hele EØS-området ikke fantes andre leverandører enn Østfold Energi som kunne levere fjernvarmer høsten 2007 enten på grunn av tekniske grunner eller for å beskytte en enerett. Etter en gjennomgåelse av oppdragsgiverens dokumentasjon finner nemnda at denne ikke er tilstrekkelig. Oppdragsgiverne peker på at det var å anse som usannsynlig at man ved å kunngjøre en anbudskonkurranse ville finne fram til andre leverandører. Norges vassdrags- og energidirektorat har bekreftet det. Det er, fastslår klagenemnda, ikke godt nok som dokumentasjon.

2 Beskyttelse av enerett? Heller ikke finner KOFA det godtgjort at det i dette tilfellet er snakk om beskyttelse av en enerett. Ettersom Østfold Energi på det aktuelle tidspunktet ikke hadde konsesjon for fjernvarmelevering, tar klagenemnda ikke stilling til om konsesjon for levering av fjernvarme ville være tilstrekkelig for å oppfylle kravet til enerett. Nemnda gjør det dessuten klart at spørsmålet om ileggelse av overtredelsesgebyr er knyttet til tidspunktet for når den ulovlige direkteanskaffelsen finner sted, dvs. når kontrakt signeres uten forutgående konkurranse. Det er ikke slik, fremgår det, som oppdragsgiveren anfører, at gebyret er knyttet til tidspunktet for når anskaffelsen skulle vært kunngjort. I nærværende sak skulle kontrakten vært kunngjort før reglene om gebyr kom, mens kontrakten ble sluttet etter at reglene trådte i kraft. Grov uaktsomhet KOFA kommer også til at det her er snakk om grov uaktsomhet. Generelt forutsettes det at offentlige oppdragsgivere skal ha god kunnskap om regelverket. Her gjaldt det en stor og lang kontrakt, og i slike tilfeller bør en oppdragsgiver være særlig aktsom. I en uttalelse som oppdragsgiveren innhentet fra Statsbygg i forkant konkluderes det med at mye taler for at unntaksbestemmelsen kunne benyttes. Klagenemnda fremholder at dersom oppdragsgiveren var oppmerksom på at det dreide seg om en snever unntaksbestemmelse er det desto mer betenkelig at innklagede ut fra Statsbyggs vurdering likevel bestemte seg for å unnlate å kunngjøre anskaffelsen. Når det gjelder gebyrets størrelse, tar klagenemnda i betraktning at ordningen med overtredelsesgebyr på kontrakttidspunktet måtte ha vært kjent for oppdragsgiveren. Dessuten fremstår saken som om oppdragsgiveren tok en risiko ved å benytte unntaksbestemmelsen, og KOFA poengterer at preventive hensyn tilsier at det bør reageres strengt i tilfeller der offentlige oppdragsgivere hjemler en ulovlig direkteanskaffelse i en unntaksbestemmelse som åpenbart ikke kan benyttes. Helse Sør-Øst kan spare 720 mill. på konkurranse Helse Sør-Øst kan spare 720 millioner kroner, dersom private bedrifter får lov til å konkurrere om ikke-medisinske tjenester som renhold, snømåking og matlaging ved de tre største sykehusene i Oslo. Dette fremgår av et høringssvar til omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst fra NHO Service og NHO Oslo og Akershus. I høringsuttalelsen skriver de to organisasjonsleddene i NHO at sykehusene i dag mangler oversikt over hvor stor andel av personalet og ressurser som brukes på ikkemedisinske tjenester. Ved å invitere til konkurranse på dette området vil sykehusene få oversikt, kontroll og et nødvendig verktøy for målstyring. - Effektivitetsanalyser viser at Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål og Aker kan hente inn 250 millioner kroner på tjenestene renhold, portør, sikkerhet, kontorpersonalet, måltidsomsorg, lønnskjøring og andre tjenester, fremholdes det. Ved reforhandlinger av inngått avtaler og økt bruk av pasienthotell kan sykehusene spare inn ytterligere 380 millioner kroner. Side 2

3 Innsparingseffekt på 720 mill. NHO Service og Oslo- og Akershus-foreningen i NHO mener dessuten at man ved å åpne for konkurranse, vil kunne utløse ca 90 millioner kroner gjennom utleie av frigjorte arealer. De arealer som tenkes frigjort er lager- og produksjonslokaler, og ikke områder som brukes i behandlingsøyemed. Den samlede innsparingseffekt vil utgjøre 720 millioner kroner, som tilsvarer 4,35 prosent av disse tre sykehusenes samlede budsjett. NHO Service poengterer at foreningen ikke har kompetanse til å vurdere hvordan innsparingene som følge av konkurranse best kan komme sykehussektorens brukere til gode. Det er imidlertid klart at dette vil gi frihet til for eksempel å finansiere nybygg og eller et utvidet tjenestetilbud. NHO Service påpeker for øvrig at overtallighet som følge av effektivisering av ikke-medisinske tjenester med stor sannsynlighet vil kunne imøtekommes ved tilbud om arbeid i en servicebedrift. Ledige hender - Våre medlemmer har behov for mer arbeidskraft. I tillegg er det grunn til å tro at effektiviseringen vil gi flere ledige hender til sykehusenes primæroppgaver. Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at pasientene velger sykehus basert på tre forhold, heter det: - Kvaliteten på de medisinske tjenestene - Kvaliteten på maten - Kvaliteten på renholdet. - Dette viser tydelig at det er nødvendig at ledelsen i det regionale helseforetaket tar i bruk de virkemidler som er nødvendig for å sikre pasientene det samlet sett beste tilbudet. Etter vår oppfatning innebærer dette også et utvidet samarbeid med private aktører, heter det i høringssvaret fra NHO Service og NHO Oslo og Akershus. Lyttet ikke til KOFA, må betale Helse Nord valgte ikke å følge råd fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) og gjorde seg dermed skyldig i en ulovlig direkteanskaffelse, som nå har ført til et overtredelsesgebyr på kroner. Klagenemnda gir aldri direkte råd, men Helse Nord-konkurransen hadde vært innom KOFA en gang tidligere, og det var i KOFAs konklusjon den gang at det lå en veiledning for videre korrekt gjennomføring av konkurransen. KOFA-saken (2008/63) gjaldt tildeling av kontrakt for pasienttransport i et geografisk område som dekkes av Helse Finnmark. Det var imidlertid Helse Nord RHF som gjennomførte den åpne anbudskonkurransen. Først ble konkurransen kunngjort, men så avlyst for på gjenoppstå en tid senere som konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Klagenemnda peker imidlertid på at det var foretatt vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget fra første til andre konkurranse. Det forelå dermed en vesentlig endring i konkurransegrunnlaget, og da foreligger ikke grunnlag for å benytte forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Likeledes ble, ifølge nemnda, kontrakt Side 3

4 inngått etter at vedståelsesfristen var løpt ut. Dermed forelå det en ulovlig direkteanskaffelse ut fra to regelbrudd. KOFA gav anbefaling Oppdragsgiveren blir minnet på at denne konkurransegjennomføringen også tidligere har vært tema for behandling i KOFA, som den gang påpekte den ulovlige endringen av konkurransegrunnlaget og at konkurransen måtte gjennomføres på nytt. Med andre ord, heter det, kom klagenemndas avgjørelse i god tid før oppdragsgiveren gjorde kontrakt, og nemnda legger derfor til grunn at oppdragsgiveren hadde kunnskap om at endringene ble vurdert som vesentlige. Oppdragsgiver handlet i alle fall grovt uaktsomt da kontrakt med valgte leverandør ble inngått, konkluderer KOFA, og dermed ble grunnlaget lagt for et overtredelsesgebyr. - Det bør gis klare signaler til oppdragsgiveren om at en vesentlig endring av et konkurransegrunnlag etter kunngjøring kan føre til at man står overfor en ulovlig direkte anskaffelse som kan rammes av gebyr. Han var kjent med klagenemndas uttalelse om avlysing og ny kunngjøring, men valgte å gå videre med konkurransen uten ny kunngjøring, og deretter inngå kontrakt med valgte leverandør, skriver KOFA, som fremholder: Leverandørene - Endringen av konkurransegrunnlaget førte til at det var flere leverandører som hadde mulighet for å delta i konkurransen. Manglende kunngjøring etter endringen har dermed medført at man ikke kan utelukke at det finnes leverandører som kunne levert tilbud, men som ikke fikk anledning til det. Hensynet til konkurranse er dermed ikke ivaretatt slik regelverket for offentlige anskaffelser krever. Oppdragsgiveren anfører at en ny kunngjøring ikke ville ført til at det kom flere tilbud, men dette er ikke dokumentert. I formildende retning trekker det at konkurransen opprinnelig var kunngjort på lovlig måte slik at hensynet til konkurranse ved tildeling av kontrakt til en viss grad ble ivaretatt. Det er også en formildende omstendighet at oppdragsgiveren til en viss grad har ivaretatt hensynet til konkurranse ved å sende endringene til leverandører som hadde vist interesse for konkurransen, og ved å invitere disse til å delta i konkurransen. Statsavtaler, e-handel og etikk Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) er virkelig kommet i siget: Høstens store innkjøpskonferanse, revisjon av Statens standardavtaler, ny e- handelsplattform - og initiativ overfor den internasjonale IKT-industrien via det EU-initierte PEPPOL-prosjektet. Dette setter sitt preg på ukens registrering av aktivitetene på det offentlige innkjøpsmarkedet. I tillegg skal KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) ha seminar om korrupsjon, mens Forsvaret frister Teko-industrien med materiellanskaffelser i milliardklassen. Meld deg på den store innkjøpskonferansen! Vi minner om konferansen Miljø, etikk og effektivisering i offentlige anskaffelser som Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører den 26. november. Konferansen har som mål å gi beslutningstakere og innkjøpere i offentlig sektor viktige verktøy for å Side 4

5 bli profesjonelle innkjøpere. På dagsorden står høyprioriterte temaer i det offentlige: miljø, etikk, e-handel, annet praktisk innkjøpsarbeid, lederansvar for å nevne noe. I spissen står Fornyings- og administrasjonsstatsråd Heidi Grande Røys og statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, sammen med en rekke andre spennende navn. Kommer du? Påmeldingsfristen er 12. november. Program og påmeldingsinformasjon finner du her. Statens standardavtaler revisjon og høring Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for anskaffelse av konsulenttjenester (SSA), ni avtaler i alt, har gjennom sommeren og høsten gjennomgått en revisjon, melder Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Revisjonen er en videreføring av harmoniseringsarbeidet mellom avtalene som ble gjort høsten Avtalene har gjennomgått en ytterligere harmonisering av struktur og innhold, og i tillegg er det ryddet opp i feil og inkonsekvente bestemmelser. Det er kommet til nye bestemmelser, blant annet regulering av fri programvare. Svar sendes til innen 12. desember Høringen er åpen for alle interesserte. Seminar om korrupsjon og offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) ønsker offentlige oppdragsgivere og deres rådgivere velkommen til seminar 20. november kl. 13:00. Foredragsholdere er Siri Gedde-Dahl i Aftenposten, professor Kai Krüger ved Universitetet i Bergen og Anneline Vingsgård i KOFA. Journalist Siri Gedde-Dahl i Aftenposten har skrevet boken "Korrupsjon i Norge", og starter seminaret med å snakke om korrupsjon i offentlige anskaffelser. Professor Kai Krüger ved Universitetet i Bergen vil diskutere offentlige anskaffelser og korrupsjon sett i fra et rettslig perspektiv. Sekretariatsleder Anneline Vingsgård i KOFA vil avslutte med å gi et innblikk i klagenemndas praksis angående overtredelsesgebyr. Seminaret holdes i Konkurransetilsynets lokaler i Telegrafbygningen i Bergen, og er gratis. Påmelding til innen 17. november. Milliardfristelse fra Forsvaret Mer enn 300 forskjellige artikler inngår i fem materiellprosjekter for soldatsystemer Forsvaret setter i gang fram mot Investeringsrammen anslås til en milliard kroner. Ytterligere seks prosjekter planlegges fra Dette fremkom på et møte som Teko bransjeforening i Norsk Industri forelden hadde med Forsvaret. Dialog med IKT-industrien Det såkalte PEPPOL-prosjektet, som ledes av prosjektdirektør Andrè Hoddevik i DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) skal etablere en rådgivningsgruppe i løpet av første kvartal i Gruppen har som formål å holde IKT-industrien orientert om prosjektet samtidig som prosjektet ønsker en dialog med denne næringen slik at man kan ta synspunkter herfra med i sine betraktninger. Formålet med PEPPOL-prosjektet er å etablere sømløs IKT-kommunikasjon i hele EU/EØS-området på tvers av landegrenser basert på den maskin- og programvare som er i bruk allerede. Prosjektet er EUfinansiert. Side 5

6 Legger til rette for bruk av GLN Ehandel.no med Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som oppdragsgiver, er i gang med en anskaffelsesprosess som skal føre til en ny e-handelsplattform. I tilknytning til prosessen vil man legge til rette for bruk av GLN (Global Location Number). Dette skal bidra til økt volum på det offentliges elektroniske markedsplass. Seniorrådgiver Jostein Engen i DIFI peker i et intervju på hjemmesiden til GS1 Norway på at GLNs styrke ligger i at det kan brukes til å identifisere virksomheter og enheter innenfor virksomheter på en entydig måte. - Organisasjonsnummer er ikke nok når du ønsker å identifisere hvor varene skal leveres og hvilke enhet i virksomheten som skal betale. Egen- eller leverandørutviklede nummersystemer for slik identifikasjon er ikke noe reelt alternativ til GLN som er en internasjonalt anerkjent identifikator, sier Engen. Ønskjer meir bruk av EU-blomen i offentlege innkjøp EU-kommisjonen ønskjer å sjå meir bruk av miljøkriterium når det offentlege kjøper, og det er i første rekkje EU-blomen det vert satsa på. Han skal gjerast betre kjend og meir eigna for den offentlege sektoren. Europa-organisasjonen for dei lokale styresmaktene, ICLEI, som særleg arbeider for ei berekraftig utvikling, har i ei utgreiing kome med framlegg til seks tiltak for å fremje meir bruk av EU-blomen og kriteria der. ICLEI er ein internasjonal organisasjon med medlemer frå nærare 70 land, og dei har forplikta seg til å arbeide for ei berekraftig utvikling. Det er berre lokale styresmakter eller deira interesseorganisasjonar som er med her, og mellom medlemene er det nokre norske, til saman 15 fann vi på lista på heimesida til ICLEI. Det er bykommunar som Oslo, Bodø og Stavanger, landkommunar som Lørenskog og Tingvoll og KS, som er interesse- og arbeidsgjevarorganisasjonen til norske kommunar og fylkeskommunar. For ei tid sidan kom ICLEI med ei utgreiing som har skapt stor interesse i EU-krinsar. Det gjeld framlegg til auka bruk av EU-blomen i samband med offentlege innkjøp. EUkommisjonen ønskjer meir bruk av miljøkriterium når det offentlege kjøper, og i første omgang tek dei sikte på å gjere EU-blomen meir kjend. Det er dette ICLEI no har greidd ut. Informasjon og dialog Eitt av framlegga er å leggje inn opplysningar om korleis kriteria frå EU-blomen kan nyttast, i handbøker og rettleiingar om miljøretta innkjøp og dessutan å gjennomføre opplæringstilbod og opprette arbeidsgrupper. Dialogen mellom dei styresmaktene som skal kjøpe inn, og leverandørane må verte betre, og det må lagast ferdige, standardiserte tevlingsunderlag. Like eins er det naudsynt å skaffe seg tilgjenge til informasjon om prisar og korleis miljømerkte produkt kan skaffast. Innanfor EU må det lagast kriterium som er formulerte på same måten, og som er eins for alle, heiter det mellom anna i framlegga frå ICLEI. Elles må EU-blomen marknadsførast overfor innkjøpssentralar og regionale nettverk. Side 6

7 For nokre veker sidan skipa EU-kommisjonen til ein konferanse der bruk av miljøkriterium i offentleg innkjøp var tema. Det som kom fram på konferansen, skal vere ein del av underlaget i det vidare arbeidet som Kommisjonen skal gjere. Ser på heilskapen Frå dei som var med på konferansen, vart det mellom anna peika på at ein offentleg innkjøpar som gjer marknadsanalyse, ofte ser på ein heilskap når han vurderer det tilfanget som er i marknaden om det produktet han skal kjøpe. Då er det ikkje berre miljømerkinga som tel, men òg annan miljøtilpassing som går føre seg i bransjen. Når det vert nytta spesifikasjonar frå miljømerka, må ein kunne kontrollere dei utan at produktet er merkt med til dømes EU-blomen. Elles må han som kjøper, setje til med mykje ressursar for å finne ut om produktet er etter spesifikasjonane. Det vert òg nemnt at mange av dei produkta som EU-blomen i dag femner om, i høg grad er retta mot forbrukarane. Det bør lagast kriterium for produkt som det offentlege også treng, vert det sagt. Bare to barrierer i veien for bruk av konkurranse To barrierer står i veien for bruk av konkurranse for å sikre at kommunale oppgaver kan løses best og billigst: Politisk motstand mot at andre enn kommunen selv skal løse oppgavene, og det at kommunen ikke har vurdert hvilke oppgaver som egner seg for konkurranseutsetting. Det fastslår Konkurrencestyrelsen i Danmark i en nylig fremlagt rapport. Her heter det òg at det faktisk kan oppnås rasjonaliseringsgevinster før selve konkurranseutsettingen settes i gang, og: De menneskelige og sosiale sidene må ikke undervurderes! Økonomi- og Erhvervsministeriet har siden i fjor hatt gående et prosjekt med det for øye å hjelpe kommunene i gang med å konkurranseutsette oppgaver. Verktøyet har vært å spre informasjon om vellykkede konkurranseutsettelser. Prosjektet har vært forankret i Konkurrencestyrelsen, som nå har lagt fram en rapport fra prosjektet. Det presiseres i rapporten at konkurranseutsetting ikke innebærer noen preferanse verken for private leverandører eller kommunene når det gjelder å løse kommunale oppgaver. Poenget er å skape konkurranse mellom flere tilbydere. To forutsetninger Hovedkonklusjonen i prosjektet er at økt konkurranseusetting i det vesentlige krever to forutsetninger: Politisk vilje og innsamling av erfaringer om konkurranseutsetting. Denne konklusjonen kommer Konkurrencestyrelsen til på bakgrunn av de undersøkelser som er gjort i forbindelse med prosjektet. I prosjektet er det dessuten gjennomført en spørreskjema-undersøkelse, og resultatene fra den avslører at det bare er to barrierer som er gjennomgående som er felles for ganske mange kommuner. Det er manglende politisk vilje basert på en holdning at det er kommunen selv som skal ivareta oppgavene. Den andre barrieren er at kommunen ikke har foretatt de nødvendige vurderinger av om og hvilke oppgaver som er egnet for konkurranseutsetting. Side 7

8 - Det er ikke andre barrierer for konkurranseutsetting, fastslår Konkurrencestyrelsen, som er felles for mange kommuner. De fleste kommunene opplever således ikke at det for eksempel er interne, markedsmessige eller informasjonsmessige barrierer. Nøye vurderinger I rapporten legger Konkurrencesetyrelsen vekt på at når en oppgave skal konkurranseutsettes, er det viktig at kommunen nøye har vurdert hvorledes det bør skje: - I forarbeidet inngår undersøkelser av mulige gevinster, og om de utvalgte oppgavene er egnet for konkurranseutsetting. Det beror bl.a. på om oppgaven kan spesifiseres, heter det, og om oppgaven kan legges ut på anbud i et konkurransepreget marked med egnede leverandører. Det har i en rekke tilfeller vist seg at en grundig spesifikasjon av de oppgavene som kommunen vurderer å konkurranseutsette, har resultert i en rasjonalisering som har gitt kommunen vesentlige gevinster allerede før den konkurranseutsettes. Dessuten understrekes det at erfaringene viser at åpenhet omkring prosessen og tett dialog i høy grad reduserer den interne motstanden som kan være mot konkurranseutsetting. Dessuten er det hensiktsmessig at medarbeiderne ikke mister eventuelle goder som følge av en eventuell virksomhetsoverdragelse. Håndtering av risiko i langvarige OPS-prosjekter Risikoen knyttet til fremtidige og ukjente forhold gjør at mange rygger tilbake for å gjøre langsiktige OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid). De som finner en OPS-kontrakt gunstig, ønsker seg metodeverktøy for å etablere de nødvendige mekanismene for å håndtere risikoutfordringene. Den britiske riksrevisjonen, National Audit Office, har studert OPS-liknende prosjekter i landets forsvarsdepartement, og gir på den bakgrunn anbefalinger for plassering og styring av risiko i svært lange prosjekter basert på samarbeid mellom offentlig og private. Den britiske riksrevisjonen har tatt for seg forsvarsmyndighetenes plassering og styring av risiko i såkalte PFI-prosjekter. PFI står for Private Finance Initiative, som er en versjon av OPS (offentlig-privat samarbeid). Fremgangsmåten som det britiske forsvarsdepartementet benytter seg av når det skal gjøre PFI-kontrakter er som følger: Departementet definerer en tjeneste og det ønskede resultat av tjenesteutførelsen. Deretter lar man privat sektor trekke opp hvorledes man skal nå forventningene, og levere tjenestene innenfor en avtalt årlig pris. Mer enn 50 prosjekter Åtte av forsvarsmyndighetenes mer enn 50 slike PFI-prosjekter har vært under lupen hos riksrevisjonen. Verdien av alle PFI-prosjektene i det britiske forsvarsmyndighetene ligger på milliarder norske kroner. Anbefalingene som revisjonen kommer opp med etter at de har gjort granskingen sin, kan overføres til andre former for OPS også, heter det i rapporten. Datafangst på planleggingsstadiet er svært viktig, påpeker revisjonen. Prosjektgruppen som har ansvar for planleggingen, må skaffe seg egnede og gode nok informasjoner om eksisterende Side 8

9 bruk av den aktuelle tjenesten, forventet bruk av den og forhold i tilknytning til eventuell overdragelse av verdier til den private partneren. Eksperter på OPS-kontrakter bør deretter kontrollere at prosjektgruppen virkelig har innhentet de nødvendige data. Endringer underveis De fleste OPS-kontraktene også PFI-avtalene, er langsiktige. I så måte er de utsatt for behov for endringer underveis. Årsakene kan være mange, men prosjektgruppen bør på forhånd analysere den sannsynlige virkningen som fremtidige endringsomstendigheter kan ha på den PFI-kontrakten de er på vei inn i. Tilsvarende analyser bør gjennomføres jevnlig utover i kontraktperioden. Prosedyrene for håndtering av eventuelle endringsbehov bør være klarlagt og g på tydelig fram av kontrakten. Dersom leveransene etter hvert ikke står i forhold til forventningene, kan kontraktforholdet avbrytes. Det kan bli kostbart, understreker revisjonen og peker bl.a. på transaksjonskostnadene. Reforhandling med sikte på å håndtere og komme over vanskelighetene kan være en bedre løsning. Suksess kan overdrives Riksrevisjonen i England poengterer at også suksess kan overdrives. Det er det som er avtalt, som skal leveres ikke mer fordi prosjektet er vellykket, med mindre dette fører til effekter man er enige om og som er til nytte for brukeren. For å få til en god kontrakt- og risikostyring trengs vedlikehold av kompetanse, og den britiske riksrevisjonen foreslår at i det minste en ledende medarbeider i prosjektgruppen forblir i sin stilling i minst ett år etter at kontrakten er gjort. Likeledes må man påse at de som står for kontraktstyringen hele tiden har den nødvendige kompetansen, og så vel i anskaffelsesfasen som i arbeidet før og etterpå kartlegge og følge opp prosjektrisiko ved hjelp av et formelt risikoregister. Endra kontrakt undervegs, trong ikkje ny tevling Det er ikkje slik at alle endringar i ein kontrakt undervegs gjer at han må tevlingsutsetjast på nytt fordi han er å sjå på som ein ny kontrakt. I nokre tilfelle er endringane ikkje store nok til det, eller den nye kontraktpartnaren som kjem til, er eit resultat av ei intern omorganisering. Det slår EF-domstolen fast i ei førehandsfråsegn. Synspunkta frå domstolen vert sedde på som ei hjelp til å trekkje grensene for kva som er monalege kontraktendringar i perioden, og som såleis krev ny tilbodsrunde. Det er slik at reglane for offentlege innkjøp krev ei ny tilbodstevling dersom det vert gjort monalege endringar i kontrakten medan han gjeld. I ei sak nyleg har EF-domstolen sagt noko om kva som er endringar som gjer ei ny tevling naudsynt etter reglane. Det gjeld sak C-454/06, der ein austerriksk domstol har bede EF-domstolen gjere greie for kva som er gjeldande EU-rett. Ein offentleg oppdragsgjevar hadde late eit nyskipa dotterselskap ta over ein kontrakt, samstundes som det vert gjort prisjusteringar. Domstolen peikar på tre kriterium som kan gjere at det trengst ein ny runde, med andre ord at det eigentleg gjeld ein ny kontrakt. Det kan setjast nye vilkår i kontrakten som Side 9

10 gjer at ein annan kunne ha vunne tevlinga i si tid, oppdragsgjevaren kan ta fleire tenester med i kontrakten enn det som opphavleg var med, eller det kan gjerast økonomiske endringar i kontrakten som gjer at vinnaren får betre vilkår enn det ein tenkte seg. Intern omorganisering Til vanleg er det snakk om ein ny kontrakt dersom det kjem ein ny oppdragsgjevar inn i staden for den som var der før, og det ikkje er opplyst om slike planar i tevlingsunderlaget. Men i denne saka gjaldt det eit dotterselskap som oppdragsgjevaren eig100 prosent og har rett til å instruere. Dessutan har representantar for morselskapet sagt frå om at det svarar solidarisk med dotterselskapet, og at det ikkje var nokon planar om å endre tenesta i kontrakten. Dette er ei intern omorgansering, seier EF-domstolen, og det er såleis ikkje tale om ei større endring i kontrakten. Det er ikkje kome garantiar for at det nye selskapet ikkje før eller seinare kjem til å overføre noko av eigarskapen til ein tredjemann. Domstolen slår fast at dersom så vert gjort, er det ikkje lenger ei intern omorganisering, og då kan det vere at kontraktendringa vert så stor at ei ny tevling trengst. Det kan òg vere tilfellet dersom det syner seg at ei overføring til ein tredje part var med i vurderingane då morselskapet let dotterselskapet verte kontraktpartnar. For små endringar Når det gjelde prisendringane, var den eine ei omrekning frå nasjonal valuta til euro, og det er ikkje ei monaleg kontraktendring slik EF-domstolen ser det, og den prisjusteringa som følgde, gjaldt avrunding til heile beløp for å gjere faktureringa enklare. Prisendringar er elles å sjå på som ei tydeleg kontraktendring, men i dette tilfellet var dei for små til å vere det. Endringane var dessutan til litt ulempe for oppdragsgjevaren. Heller ikkje ei endring av ein prisindeks var så stor at det vart ein ny kontrakt, etter det EF-domstolen kom til. Her gjaldt det ei endring i ein klausul fordi referanseverdien vart oppdatert. Det er naturleg ettersom sjølve prisindeksen òg vart oppdatert, heiter det. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemndas gebyrvedtak av 31.oktober 2008 i sak 2008/56

Klagenemndas gebyrvedtak av 31.oktober 2008 i sak 2008/56 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila gebyr på 1,5 millioner for en ulovlig direkteanskaffelse av fjernvarme til Halden fengsel. Klagenemnda fant at unntaket for kunngjoring iforskrftens

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Bærum kommune et gebyr på 875 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorte ca.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Tjeldsund kommune et gebyr på 100 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og sandstrøing. Klagenemnda fant at unntakene fra kunngjøringsplikt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av sanntids PCR-maskiner til sine laboratorier i Trondheim og Oslo. Innklagede avlyste konkurransen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede har inngått en direkte anskaffelse om betjening av lokalbåtrute i Træna kommune. Klagenemnda fant innklagede

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Klagenemndas gebyrvedtak 14. mars 2011 i sak 2010/249

Klagenemndas gebyrvedtak 14. mars 2011 i sak 2010/249 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Trondheim kommune et gebyr på 250 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse i forbindelse med inngåelse av en midlertidig avtale om leie av alarmmottak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2009 Fredag 30. januar 1. Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav 2. Justerer

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 23. oktober 1. Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 2. Nytta ulovleg

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kjøpt avfallstømmingstjenester langs vanskelige veier for beløp som langt overskrider terskelverdien, uten å kunngjøre anskaffelsen. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA Jon Museth og Norunn S. Myklebust Norsk institutt for naturforskning (NINA) Frittstående forskningsinstitutt (privat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer