Flere må få råd til etikk i innkjøp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere må få råd til etikk i innkjøp"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper hodebry i klagesaker 3. Utviklingen i konkurransen skapte mistanke 4. E-faktura, e-handel og leverandører 5. Høge ambisjonar for miljøkriterie-utvikling 6. Ja til direktekjøp i påvente av klagebehandling 7. Krav om å auke farta i tevlingsutsetjinga Flere må få råd til etikk i innkjøp Å stille etisk krav i risikoanskaffelser er ikke vanskelig. Derimot krever oppfølgingen av kravene ressurser og kompetanse. Ifølge rådgiver Magne Paulsrud i Initiativ for etisk Handel (IEH) er dette noe av forklaringen på hvorfor det, i alle fall foreløpig, bare er de største og mest ressurssterke offentlige virksomhetene som har råd til etikk. Oppfølgingen må derfor gjøres mer ressurseffektiv, mener Paulsrud. Tidligere i år besluttet Stockholms läns landsting at de ikke skulle forlenge sin avtale med to leverandører av kirurgiske instrumenter og sykehusartikler. Vedtaket kom som følge av en oppfølging som viste svikt i så vel leverandørens egne rutiner som i produksjonen i Pakistan, fremgår det av en pressemelding. Sammen med Västra Götalandsregionen og Region Skåne har landstinget etiske krav for leverandørene. Det er organisasjonen Swedwatch som gjennomførte stikkprøver i Pakistan for å se om de etiske kravene etterleves. I løpet av 2009 ble 12 leverandører kontrollert, og det ble rapportert om avvik innenfor flere områder. Å følge opp etiske krav Initiativ for etisk Handel (IEH) har, på oppdrag fra Regjeringen, utviklet en veiledning for dem som ønsker å stille etiske krav i sine anskaffelser, og rådgiver Magne Paulsrud i IEH kommenterer: - Å stille etisk krav i risikoanskaffelser er ikke vanskelig. Å følge opp kravene, imidlertid, er mer krevende. Norske kommuner og svenske landsting har stilt etiske krav som kontraktsvilkår i om lag to år. I løpet av denne tiden har de gjort seg verdifulle erfaringer. I Norge og Sverige brukes de samme metodene og verktøyene for oppfølging: Egenrapporteringsskjema der leverandør må redegjøre for sitt etisk handel-arbeid, gjennomføring av oppfølgingssamtaler, og/eller kontroll hos produsent. Selv om Sverige

2 har kommet noe lenger i oppfølgingen, er erfaringene så langt mer eller mindre identiske. Krever ressurser og kompetanse Paulsrud sier at oppfølgingen krever ressurser og det krever kompetanse, hvilket er noe av forklaringen på hvorfor det, i alle fall foreløpig, bare er de største og mest ressurssterke offentlige virksomhetene som har råd til etikk. Oppfølgingen må derfor gjøres mer ressurseffektiv. IEH har fokus på dette og er i ferd med å utvikle nye og revidere eksisterende verktøy til bruk i oppfølgingen. I tillegg arrangerer IEH og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) kurs for innkjøpere. I løpet av høsten kommer IEH med et eget kurs om oppfølging av etiske krav. Kunnskap om etisk handel er viktig for å vurdere hvorvidt en leverandør oppfyller de etiske kravene. Dessuten er det viktig med kunnskap for å gjennomføre gode oppfølgingssamtaler med leverandørene. En tredje måte å følge opp kravene på er gjennom kontroll hos produsent. I Norge har foreløpig ingen offentlig oppdragsgiver fått utført kontroller, men etter hva IEH er kjent med vil flere medlemmer gjennomføre slike i Verden ikke er perfekt og brudd på arbeidstakerrettigheter vil ofte være regelen snarere enn unntaket i anskaffelse av risikovarer. Ved brudd er det viktig at leverandøren får mulighet til å rette opp innen rimelig tid. Viser ikke leverandøren vilje til å rette opp i manglene kan oppdragsgiver gi bøter eller heve kontrakten, poengterer rådgiver Magne Paulsrud i Initiativ for etisk Handel i Norge. Nye innsynsregler skaper hodebry i klagesaker Når det er sannsynlig at det blir ny konkurranse etter en klagesak, er det gode grunner som taler for å strekke grensene for hva som er forretningshemmeligheter langt videre enn ellers, påpeker KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i årsmeldingen for Bakgrunnen er utfordringer knyttet til praktiseringen av de endrede og utvidede reglene for innsyn etter den nye offentleglova. Mange leverandører er nemlig svært interesserte i å kikke sine konkurrenter i kortene. Hvis det viser seg at det er gjort feil som fører til at konkurransen må avlyses og starte på nytt, kan regelen vise seg svært uheldig, poengterer klagenemnda. Det fremgår også av årsmeldingen at KOFA og Konkurransetilsynet samarbeider om å skape et felles fagmiljø for å møte de utfordringene samfunnet står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet. - Konkurransedirektøren ønsker i sammenheng med dette å knytte virksomheten til KOFA tettere opp mot virksomheten i tilsynet, heter det. Et ledd i denne integreringen var å omgjøre Anneline Vingsgårds stilling som leder av KOFAsekretariatet, til en direktørstilling med særlig ansvar for offentlige anskaffelser. Endringen var gjort med virkning fra 1. november Som direktør inngår Vingsgård nå i Konkurransetilsynets ledergruppe. I 2009 ble 150 saker lagt frem for klagenemnda til behandling. Nemnda konkluderte i 114 saker med at regelverket for offentlige anskaffelser var brutt, mens det i 36 saker ble konkludert med at regelverket ikke var brutt. Det ble konstatert forholdsmessig flere brudd i 2009 enn i 2008 (74 % mot 57 %). Årsaken til dette antas å være bedre Side 2

3 kjennskap til regelverket og klagenemndas virksomhet, og at klagerne i større grad enn tidligere tar opp saker der det er sannsynlig at regelverket er brutt. Økt saksmengde I 2009 mottok klagenemnda 285 saker, mens man i 2008 mottok 224. Dette gir en økning på 61 saker fra Antall innkomne saker har altså økt betydelig i Innkomne saker er dermed tilbake på det nivået som klagenemnda lå på i 2004 og Klagenemnda opplevde en kraftig nedgang i antall klagesaker i 2006 og 2007, mens det har økt jevnt igjen i Ved utgangen av året var det ca 130 saker til behandling i sekretariatet, mens det til sammenligning var ca 80 saker til behandling ved forrige årsskifte. Antallet restanser ved årsskiftet har økt med ca 50 saker. 228 saker ble ferdigbehandlet i 2009, mens det ble behandlet 171 saker i Det er 60 flere saker enn i Økningen i restanser fra 2008 har sin hovedårsak i den betydelige økningen i antall innkomne saker. Årsaken til at flere saker er blitt behandlet i 2009 enn 2008 er at sekretariatet har fått økt bemanning i 2009 i forhold til Saker som ender med gebyrileggelse krever betydelig mer av sekretariatets ressurser enn andre klagesaker. Saksbehandlingstid for ikke gebyrsaker (195 saker) var i 2009 på 137 dager, dvs. 4,4 måneder Saksbehandlingstid i saker som er mulige gebyrsaker (31 saker) var på 159 dager. Dette tilsvarer 5,1 måneder i gjennomsnitt. Utviklingen i konkurransen skapte mistanke I annen forhandlingsrunde ble det en ren priskonkurranse på tross av at det var kriteriet det økonomisk mest fordelaktige som skulle gjelde for IKT-kjøpet i Bergen kommune. Dertil ble forhandlingene ført bl.a. med bakgrunn i et tilbud levert flere timer etter fristen. Utviklingen i konkurransen gjorde at det oppsto en mistanke om at representanter for kommunen hadde videreformidlet konkurransesensitiv informasjon. G-Partner har ikke funnet det bevist at slik informasjon er videreformidlet, eventuelt av hvem eller på hvilken måte, heter det i en granskingsrapport. Bergen kommune kunngjorde i juli 2008 en konkurranse med forhandling om rammeavtale for levering av integrerte kommunikasjonstjenester (TTT-anskaffelsen). Mens konkurransen fortsatt pågikk, mottok prosjekteier og lederen av styringsgruppen en e-post om mulige irregulære forhold relatert til TTT-anskaffelsesprosessen. Senere ble det sendt ytterligere bekymringsmeldinger fra andre aktører i prosessen, hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved om leverandører var favorisert på usaklig grunnlag og om konkurransesensitiv informasjon var videreformidlet til en av leverandørene. En intern undersøkelse ble iverksatt, og i rapporten ble det reist kritikk mot flere forhold ved anskaffelsen. Dermed ble det vedtatt å sette i gang en ekstern gransking.. Etter en forutgående konkurranse ble oppdraget tildelt Advokatfirmaet G-Partner AS (G-Partner). Ikke reelle forhandlinger G-Partner mener det ikke ble gjennomført reelle forhandlinger i TTT-anskaffelsen, og konkluderer med at det var i strid med anskaffelsesregelverket. Fokus i forhandlingene Side 3

4 var pris, og på det stadiet i konkurransen hvor man skulle gå i gang med forhandlinger på tilbudenes kvalitet og funksjonalitet, ble det besluttet å gå over til en ren priskonkurranse. Av konkurransedokumentene fremgikk det at det var det økonomisk mest fordelaktige som skulle legges til grunn. Det reises også kritikk mot at det fra annen forhandlingsrunde ikke foreligger referater, i tillegg til at kommunen hadde godtatt et tilbud fra en av konkurrentene leverte flere timer etter tilbudsfristens utløp. G-Partner konkluderer med at det ikke var anledning til å gjenoppta forhandlingene etter at dette tilbudet var mottatt. Ikke forsvarlig grunnlag Vurderingen av tilbudene som like på kvalitet og funksjonalitet var heller ikke basert på et forsvarlig grunnlag, skriver G-Partner. Som følge av svikten i gjennomføringen av forhandlingene hadde Bergen kommune dermed ikke et tilstrekkelig godt grunnlag for å evaluere tilbudenes kvalitet og funksjonalitet. G-Partner konkluderer også med at det grunnleggende kravet til likebehandling er tilsidesatt ved flere anledninger. Dessuten har ikke den prosjektorganisasjonen som var etablert, fungert eller blitt benyttet som forutsatt fordi enkeltpersoner tok sentrale avgjørelser som skulle vært tatt av styringsgruppen og prosjektgruppen. E-faktura, e-handel og leverandører Om drøyt to år blir e-faktura obligatorisk i staten og kanskje også i kommunene. I den anledning lanseres så vel veiledning som konferanse. I NHO Service tar man mål av seg til å bli best på å levere tilbud, mens e- handelsprosjektet i Senter for statlig økonomistyring skal evalueres. EUkommisjonen lanserer nettbasert hjelp til grønne innkjøp, og i Sverige er en årelang regelkamp til ende. Danske kommuner konkurranseutsetter, men savner leverandører som kan løfte tunge velferdsoppgaver, heter det i en debattartikkel. Effektiv innføring av e-faktura ny veiledning Elektronisk faktura vil bli obligatorisk i Staten og trolig også kommunal sektor fra juli Nå er veiledningen for implementering av elektronisk faktura og kredittnota klar til å legges ut på høring. I veiledningen beskrives blant annet hvilke formater som skal benyttes. Målsetningen med denne veiledningen er å legge til rette for en effektiv innføring av og utbredelse av elektronisk faktura og kreditnota, melder Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Målgruppen for veiledningen er faglig og teknisk personell hos brukere som ønsker å sende og motta elektronisk faktura og kreditnota. Mer informasjon finner du her.... og konferanse 29. april Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT inviterer til konferanse om elektronisk faktura med standard format som vil være obligatorisk for leveransene. Konferansen finner sted i Oslo 29. april, og påmeldingsfristen er 15. april. For mer informasjon og påmelding, se her. Side 4

5 Evaluering av e-handelsløsning Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har hatt i gang et pilotprosjekt for utprøving av en e-handelsløsning, som ble startet på oppdrag fra Finansdepartementet i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) har vært pilotvirksomhet i ett år, og erfaringene skal oppsummeres i en sluttrapport til Finansdepartementet i august. Dersom e-handelsløsningen skal inngå som en del av SSØs ordinære tjenestetilbud, kan den leveres fra 1. januar I SSØs e-handelsprosjekt er det lagt vekt på at tjenesten skal bidra til at statlige virksomheter raskt og enkelt kan komme i gang med e-innkjøp, og gjennom dette oppnå bedre, sikrere og enklere innkjøp over tid. Vil bli de beste tilbyderne NHO Service har som mål at medlemmene skal bli de beste til å svare på oppgaven når de gir tilbud til det offentlige. De skal med andre ord innenfor korte frister få frem det beste i virksomheten og tjenesten de ønsker å levere. - Samtidig skal bedriften gi et ærlig inntrykk av hva bedriften kan stå inne for, sier næringspolitisk rådgiver og adv.flm Johan Henrik Bjørge i NHO Service i et oppslag på foreningens nettsted. Han peker på at det siste kan være en særskilt utfordring i de tilfellene hvor konkurransegrunnlaget avslører at oppdragsgiver ikke har fagkunnskap om den anskaffelsen som skal foretas. Et eksempel er konkurransegrunnlag med malplasserte detaljerte krav, risikofordeling eller tildelingskriterier i forhold til hva som er relevant for ytelsen, hvor det på samme tid legges opp til at leverandøren skal løse oppdraget på en selvstendig måte og etter høy faglig bransjestandard. Nettbasert EU-hjelp til grønne innkjøp EU-kommisjonen har etablert helpdesk for dem som skal stille eller besvare miljøkrav i offentlige innkjøp. Helpdesken skal også hjelpe Kommisjonen med å markedsføre og spre informasjon om grønne innkjøp. Opplysninger knyttet til formålet skal samles inn og systematiseres, inklusive lister over aktuelle organisasjoner og institusjoner som på en eller annen måte er involvert i temaet. Nyhetsbrev skal produseres, og eksempler på gode case skal bringes opp og frem i lyset. Årelang regelstrid til ende I en årrekke har det versert en tvist mellom svenske konkurransemyndigheter og Norsk Tippings svenske motstykke, Svenska Spel, om sistnevnte skal følge regelverket for offentlige innkjøp eller ei. Men nå er saken endelig avgjort ved at Kammarrätten i Stockholm har fastslått at Svenska Spel skal følge innkjøpsreglene, og at Regeringsrätten har avslått ankesaken. Dermed står kammarrättdommen fast, melder Konkurrensverket, som dermed har fått gjennomslag for sitt synspunkt om at spillselskapets virksomhet ikke er av industriell eller kommersiell karakter. Den aktuelle dommen falt i en klagesak reist av en IKT-leverandør. Hvor er leverandørene? Kommunene vil gjerne samarbeide med private leverandører. Men det er vanskelig for kommunene å få øye på virksomheter som kan løfte oppgavene, skriver adm. direktør Peter Gorm Hansen i Kommunernes Landsforening i et debattinnlegg. Private leverandører er velkomne også på tunge velferdsoppgaver, fremholder han. Side 5

6 Høge ambisjonar for miljøkriterie-utvikling Ambisjonane er høge når svenskane skal halde fram med sitt arbeide med å utvikle kriterium som dei offentlege innkjøparane kan nytte når det skal ta omsyn til miljøkrav eller sosiale og etiske krav. Det går fram av eit styrevedtak i Miljöstyrningsrådet nyleg. Kriteria som dei kjem med framlegg til etter kvart, skal vere heilt i front anten det gjeld produkt eller i høve til kva lovgjevinga seier. Samstundes skal kriteria ikkje vere slike at dei står i vegen for at også små verksemder kan vere med i tevlingane om dei offentlege kontraktane. Det var i eit styremøte rett før påske at Miljöstyrningsrådet gjorde vedtak om ein utvida politikk for utvikling av miljøkriterium for berekraftig offentleg og anna profesjonell innkjøpsverksemd. Av vedtaket går det fram at det er fire ulike område som rådet skal satse på. Verksemda skal mellom anna føre fram til miljøkrav som, heiter det, har ein høgare ambisjon og ligg over nivå og normer i den gjeldande lovgjevinga. Dessutan er det ei oppgåve å kome med framlegg til spjutoddkriterier for produkt som allereie er i framkanten når det gjeld miljøutvikling/-nyskaping, og elles gjere framlegg til kriterium som òg kan femne om sider i alle livslaupsfaser til eit produkt. Det fjerde området gjeld sosiale og etiske krav innanfor berekraftige innkjøp, og her er målet å komme med framlegg til kriterium som gjer at slike krav kan stillast og handterast på ein eigna måte. Retningsliner i elleve punkt Samstundes har styret i rådet vedteke elleve punkt som gjer greie for korleis dei skal arbeid med kriterieutviklinga. Arbeidet skal, heiter det, vere prega av innsyn, effektivitet og ansvarskjensle overfor kundane som er med i kriterieutviklinga. Det er leverandørar, innkjøparar og andre med interesser i arbeidet. Rettspraksis og prinsipp og føresetnader i gjeldande innkjøpslov skal liggje til grunn for arbeidet, og målet er å kome fram til teknisk sett enkle miljø- og berekraftkriterium som er effektive og tilpassa målgruppene. Sverige har 16 nasjonale miljøkvalitetsmål, og Miljöstyrningsrådet ønskjer å vere med til å nå desse måla for dei produktgruppene det gjeld, går det fram av styrevedtaket før påske. Utgangspunktet for arbeidet er vitskapeleg dokumentert kunnskap om miljø- og berekraftverknad for varer, tenester og bygg og anlegg. Like eins skal rådet vere merksam på korleis miljøkrav påverkar den administrative børa til føretaka, og særskilt skal ein vurdere om miljø- og berekraftkriteria er slike at dei gjer det vanskeleg for verksemdene, særleg dei mindre, å vere med i tevlinga om offentlege kontraktar. Gjere kriteria stendig betre Miljöstyrningsrådet skal heile tida vere oppteke av å gjere arbeidet betre og betre når det gjeld kriterienivå sett frå ein miljø- og berekraftsståstad. Viktige miljø- og berekraftmoment skal takast vidare i arbeidet på ein systematisk og strukturert måte. Det tyder òg at mål skal setjast, og oppfølging gjerast av resultata. Det er òg eit krav at arbeidet skal føre til at marknaden vert stimulert til å utvikle meir miljøtilpassa varer, tenester og entreprisar for å bidra til ei berekraftig utvikling. Også arbeidet som EU gjer, skal følgjast opp, slik at framlegg derfrå til miljø- og Side 6

7 berekraftskriterium vert tilpassa svenske tilhøve og kriterieutviklingsprosessen som Miljöstyrningsrådet driv. Ja til direktekjøp i påvente av klagebehandling Når en oppdragsgiver avsetter tid til en anskaffelsesprosess, bør han bake inn en tid til klagebehandling. Men å beregne akkurat hvor lang tid en klagebehandling vil ta, er svært vaskelig i sær med det klagesystemet som Sverige har. Derfor gav kammarrätten i Göteborg et kollektivtrafikkselskap rett til å inngå en midlertidig kontrakt som en direkteanskaffelse uten forutgående kunngjøring. Tidsnøden som selskapet var kommet i på grunn av klagebehandling, var hverken selskapets skyld eller var mulig å kunne forutse, slo klageinstansen fast. Sakens bakgrunn er en anbudskonkurranse som Skånetrafikken kunngjorde i juni 2008 med kontrakttildeling 4. mars To leverandører påklaget beslutningen. Ettersom trafikkstart for det første av oppdragene var allerede 1. oktober 2009, gjennomførte Skånetrafikken en direkteanskaffelse med to leverandører for fire av trafikkoppdragene i den opprinnelige kunngjøringen. I kontrakten inngikk en rett for oppdragsgiver til å avslutte kontrakten før tiden dersom det ble tap i den opprinnelige klagesaken. Hensikten fra oppdragsgiverens side var å følge domstolenes behandling av den opprinnelige klagesaken og ved behov omgjøre den påklagede anbudsprosessen. Også direkteanskaffelsen havnet i klagesystemet. Først konkluderte länsrätten, som er første klageinstans, med at direkteanskaffelsen ikke var lovlig, og at kontrakten måtte gjennom ny prosess. Beslutningen ble imidlertid påklaget av Skånetrafikken, som anket til kammarrätten neste trinn i klagesystemet. Selvforskyldt? Det sentrale poeng i saken var hvorvidt Skånetrafikken var i tidsnød, og i hvilken grad det skyldtes egen mangel på planlegging eller om det var uforskyldt. Skånetrafiken hadde beregnet to år fra kunngjøring til start på kontraktperioden. Lengden på tiden har sammenheng med tidligere erfaringer. Kammarrätten i Göteborg skriver (dom 21.januar 2010, sak nr ): - I en så omfattende anskaffelse av trafikktjenester som den nå aktuelle, der det kreves et betydelig omfang av planlegging fra så vel oppdragiver som den valgte leverandørens side, ligger det etter kammarrättens mening i sakens natur at en midlertidig avtaleløsning må aksepteres inntil en overprøvningsprosess er gjennomført. Tidsbruken for en overprøvning i flere instanser er så vanskelig å beregne at et visst tidsrom eller et visst antall måneder i selve anskaffelsesprosessen eller i overprøvningen da ikke kan være av avgjørende betydning for om en midlertidig avtale skal godkjennes. Ok med direkteanskaffelse På denne bakgrunn mener retten at det hastverket som Skånetrafikken havnet i gjennom å skulle garantere rutebiltrafikk i Region Skåne, ikke kan anses å være forårsaket av Skånetrafikken selv. Heller ikke mener domstolen at selskapet burde ha kunnet forutse denne situasjonen. Dermed konkluderte kammarrätten med at direkteanskaffelsen var i orden, forårsaket av den ekstraordinære situasjonen oppdragsgiveren var havnet i. Side 7

8 I en avgjørelse i samme kammarrätt i 2009 kom klageinstansen til motsatt konklusjon i en annen sak. Der oppdragsgiveren bare hadde beregnet seks uker til eventuell klagebehandling fra kontrakttildeling til kontraktperiodens starttidspunkt. Her mente domstolen at hastverket skyldtes oppdragsgiveren selv. Krav om å auke farta i tevlingsutsetjinga Dersom kommunane får opp farta, kan 2015-målet for tevlingsutsetjinga nåast allereie i 2012, skriv næringslivsorganisasjonen Dansk Erhverv. Etter å ha analysert stoda kjem dei fram til at det ikkje er noko urimeleg krav til kommune-danmark. Det er berre å plukke lågthengande frukter, heiter det. Innsparinga som følgjer ein slik ekstrainnsats ligg på 1,8 milliardar kroner årleg, og det kjem godt med i kommuneøkonomien, etter vurderinga i analysen. Det går ikkje lenge mellom kvar gong eit eller anna som gjeld tevlingsutsetjing, kjem fram i det danske ordskiftet. Denne gongen er det ein analyse frå Dansk Erhverv som syner at målet som regjeringa har for tevlingsutsetjing i kommunane i 2015, allereie kan nåast i Målet er at 31,5 prosent av driftsbudsjetta i kommunane då skal gå til private som gjer tenester for kommunane på kontrakt. Analysemetoden dei har nytta, er best-in-class, og det går fram at det er mogeleg å få til meir tevlingsutsetjing i alle kommunane. Sjølv når føresetnaden er at ingen av kommunane skal bli like gode som dei beste i klassen, kan det så å seie med ein gong tevlingsutsetjast mellom fire og sju prosent meir. Gjennomsnittet er rekna til 5,2 prosent. Dersom farten i bruken av private tenesteytarar aukar som analysen til Dansk Erhverv syner, tyder det ei innsparing i året på minst 1, 8 milliardar kroner. Store skilnader I tida frå 2006 til 2008 har ni av ti danske kommunar auka tevlingsutsetjinga, men det er stor skilnad frå kommune til kommune når det gjeld kor stor del av drifta som er tevlingsutsett. I 2008 var gjennomsnittet 24,8 prosent, men variasjonane var frå 16 til nær 39 prosent. Analysen deler kommunane inn i grupper, til dømes etter kor store kostnadskrevjande innbyggjargrupper det er, storleik, kor stor del som bur i tettstader, den økonomiske basisbalansen osb. Innanfor kvar gruppe vert det samanlikna med dei som tevlingsutset mest, men for at ikkje nokre særleg ihuga skal få dominere, vert den endelege samanlikninga berre gjort med kommunen som er tredje best i gruppa. Det er på grunnlag av desse tala at analytikarane har rekna seg fram til mogeleg auke i farta på tevlingsutsetjinga. Barrierar Det vert peika på dei to dominerande barrierane for meir tevlingsutsetjing. Den eine er transaksjonskostnadene både hos det offentlege og hos leverandørane. Det er ressurskrevjande å lage tevlingsdokument og å lage tilbod baserte på dei. Tidlegare undersøkingar peikar dessutan på at det er ideologi/haldningar som bremsar. Ei undersøking frå februar i år mellom danske kommunalpolitikarar syner at nærare 60 prosent trur at ideologi/haldningar er ein barriere. Side 8

9 Dansk Erhverv peikar ut ein veg framover som dei meiner er god: Dialog mellom kommunane og næringslivet, tydelege mål, kunnskapsdeling, og nok ressursar. Side 9

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Uklart konkurransegrunnlag, avvisning av tilbud, forhandlinger Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av system

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Namsskoganbygg AS Namsskoganveien 10 7890 NAMSSKOGAN Birgit Johansen Deres ref.: Vår ref.: 2016/0108-8 Saksbehandler: Sunniva Mariero Leknes Dato: 07.02.2017

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/90 Innklaget virksomhet: Helse Midt-Norge RHF, Klager: IN Ambulanse Saksnummer: 2009/90 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om medisinske forbruksvarer. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravet til

Detaljer

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH)

Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis. Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Samfunnsansvar i leverandørkjeda: - Kven kva korleis Per N. Bondevik Dagleg leiar, Initiativ for etisk handel (IEH) Tema for dagen Kven er Initiativ for etisk handel (IEH)? har ansvar? Kva er etisk handel?

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser SJT Miljø AS Postboks 43 4367 NÆRBØ Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0124-8 28.08.2012 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18.

Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. Eigenregi eller konkurranseutsetting - tru, håp og kjærleik? Avfall Norge, seminar om kommunalt ansvar Øystein Solevåg, ÅRIM 18. oktober 2017 ÅRIM stiller miljøkrav! I hovudsak minstekrav, lite bruk av

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mercell Holding AS Karihaugveien 89 1081 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0091-10 17.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/65 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2003/65 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tenders Norge v/ Christine Fleischer Bygdøy Allé 14 0262 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0120-8 25.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Ren Pluss AS PB 6489 Etterstad 0606 OSLO Norge Ken Gulbrandsen Deres ref.: Ken Gulbrandsen Vår ref.: 2016/0159-6 Saksbehandler: Elisabeth Sætre Dato: 21.12.2016

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon)

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Dagøplast AS Spordi 4 92101 Käina Estland Per Andersen Deres ref.: Per Andersen Vår ref.: 2014/0126-5 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 16.03.2015 Avvisning

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Ytterst få spør om pris alene

Ytterst få spør om pris alene Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 6. februar 1. Ytterst få spør om pris alene 2. KOFA sliter igjen med saksbehandlingstiden

Detaljer

Innklaget: Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet i samarbeid med Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum

Innklaget: Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet i samarbeid med Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale på matvarer. Innklagede brøt regelverket ved ikke å opplyse leverandørene om at alle tildelingskriteriene skulle veie like mye, til tross

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ved evalueringen av tilbudene tok innklagede i betraktning forhold ved tilbudene som ikke var omfattet av tildelingskriteriene. Dette var i strid med forskriftens

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sykehuset Innlandet HF Att. Merete Haug Jørstad Pb. 104 2381 BRUMUNDDAL Deres referanse Vår referanse Dato 2010/242 21.12.2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker NorLense AS Fiskebøl 8317 STRØNSTAD Deres ref.: Terje Olav Hansen Vår ref.: 2016/0136-10 Saksbehandler: Tora Holm Dato: 03.04.2017 Avvisning av klage på

Detaljer

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst.

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2011 Fredag 11. mars 1. Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. 2. Kuttet skadelig

Detaljer