Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG"

Transkript

1 Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

2 Økonomiplan

3 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN DEL II: ÅRSBUDSJETT DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

4 Økonomiplan DEL I: ØKONOMIPLAN VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 5 Fylkesrådmannens forord 5 Sammendrag 6 Bakgrunn for økonomiplanen 9 Strategisaken 2014 (FT 23/14) 9 HOVEDOVERSIKTER 11 Økonomiplan Investeringer Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for FINANS 19 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 21 Klima: Høye mål lave utslipp 21 Det gode livet: Agder for alle 21 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 25 Kommunikasjon: De viktige veivalgene 27 Kultur: Opplevelser for livet 28 RAMMEOMRÅDENE 32 Utdanning 32 Tannhelsetjenesten 41 Regionale tjenester 43 Fellesfunksjoner 53 DEL II: ÅRSBUDSJETT DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

5 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Fylkesrådmannen legger med dette frem økonomiplanen for årene Dokumentet skal danne grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer i de neste fire årene. I 2015 er vi halvveis i perioden for Regionplan Agder Siden planen ble vedtatt har vi sett at målrettet arbeid innenfor prioriterte områder har gitt resultater. Økonomiplanen for den kommende perioden vil legge til rette for en videreføring av dette arbeidet. Det er gjennom samarbeid vi når de målene vi har satt oss. Det er derfor viktig å gi rom for tiltak som gjør Vest-Agder fylkeskommune til en verdifull samarbeidspartner for lokale, regionale og nasjonale aktører. Når økonomiplanen for årene nå legges frem til politisk behandling ønsker vi å fremheve følgende: Kommende periode vil for kommunenes del være preget av kommunestrukturdebatten. I den sammenheng er det svært viktig å ivareta et fortsatt fokus på regionplanens målsettinger. Budsjettet som legges frem er stramt, med en reduksjon i veksten av de frie inntektene. Det er derfor avgjørende at vi klarer å gjennomføre nødvendig effektivisering og samtidig jobbe kontinuerlig med organisasjonsutvikling. Vi vil sikre veikapitalen ved å satse på vedlikehold og investering i fylkesveier. Rammene til kollektivtrafikken blir styrket, og samlet øker driftsrammene innenfor samferdsel med 5,5 pst. Vi fortsetter å ha fokus på god opplæring og satser på økt gjennomføring i videregående opplæring. Selv om tallene for Agder er svært gode, er det fremdeles for mange unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Vår utfordring ligger i å opprettholde satsingen innen utdanning, når de midler vi får blir redusert fordi det de neste årene blir færre åringer i Vest-Agder. Det legges vekt på å opprettholde det høye antallet læreplasser da dette er avgjørende for at flere skal lykkes med fagutdanningen. På tross av stramme budsjettrammer har vi funnet rom for ekstra satsing på lærlingordningen, samt prioritert oppfølgingstjenesten i videregående skole med ekstra midler. Arbeidet med kvalitetsforbedringer i vår interne drift fortsetter. Vi bygger videre på erfaringer fra omorganiseringen av fylkesrådmannens stab og jobber kontinuerlig med å være en attraktiv arbeidsplass som leverer gode tjenester. Fokus i budsjettarbeidet er å sikre at vi opprettholder et forsvarlig driftsnivå. Det er en utfordrende oppgave å prioritere slik at budsjettet samlet sett ivaretar helheten og sørger for tilstrekkelig ressurser til våre kjerneoppgaver. Arbeidet med skolebruksplanen for Lister og kristiansandregionen er i sluttfasen og det er nødvendig at det settes av ressurser til å gjennomføre endringer som følge av denne. < Samferdselsområdet er høyt prioritert også i budsjettet for Det er fortsatt satsing på drift og vedlikehold av veier. I økonomiplanperioden settes det av betydelige midler til nye investeringer i fylkesveier. Kommende budsjettår er det en målsetting å opprettholde det gode tilbudet innenfor kollektivtrafikken, der sterk prisvekst har medført behov for rammeøkninger. Arbeidet med å tilby Vest-Agders innbyggere gode tannhelsetjenester prioriteres. Driftsnivået inne tannhelsetjenesten blir videreført. Det arbeides videre med økt effektivitet og kvalitet i behandlingen. Fylkesrådmannen vil også understreke at satsingene innenfor områder som kultur og folkehelse opprettholdes og det avsettes midler til å følge opp likestillings- og inkluderingsarbeidet. Kristin Tofte Andresen fylkesrådmann 04. november 2014 Vest-Agder fylkeskommune 5

6 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 73/13), strategisaken 2014 (FT 23/14) og statsbudsjettet for I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Videreføring av arbeidet med Regionplan Agder Videreføring av arbeidet med effektivisering av fylkeskommunens interne drift, som ble initiert i budsjettvedtaket for Det er foretatt konkrete reduksjoner i driftsrammene i fylkeskommunens sentraladministrasjon på 0,3 mill. kr i 2012, 8,1 mill. kr i 2013, 11,9 mill. kr i 2014 og 13,7 mill. kr i Budsjettet er meget stramt, og veksten i frie inntekter er fra 2014 til 2015 redusert fra 23,3 mill. kr til knappe 9,7 mill. kr. For å dekke reelle kostnader, er budsjettet gjort opp med et underskudd på ca. 2,4 mill. kr. Dette medfører behov for innsparing på driften også i Den restriktive holdningen til erstatning av vakante stillinger i sentraladministrasjonen videreføres, og sykepengerefusjoner vil ikke kunne disponeres fritt av enhetene. Det er fortsatt sterk fokus på sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Dette ses i sammenheng med hele samferdselsfeltet, og driftsrammen til samferdsel er totalt sett styrket med hele 5,5 pst., dvs. betydelig mer enn statsbudsjettets deflator. Investeringsbudsjettet for fylkesveiinvesteringer er økt i I tillegg vil investeringsnivået øke vesentlig i perioden , siden fylkeskommunen da vil være ferdig med sitt bedrag til Samferdselspakke fase 1 kristiansandsregionen. Innenfor videregående opplæring holdes fokus på økt gjennomføring, oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Antall elever i videregående opplæring i Vest-Agder er redusert inneværende skoleår, og budsjettet til de videregående skolene er redusert i henhold til reduksjon i klassetall. Det legges vekt på å opprettholde det høye antallet læreplasser som er nødvendig for å øke gjennomføringsgraden. Det fokuseres på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen. Det etableres en funksjon for videreutvikling av HMS-system, internkontroll og kvalitetsutvikling, som skal bygge videre på erfaringene fra omorganisering av fylkesrådmannens stab og legge grunnlag for en mer effektiv og målrettet virksomhet. De økonomiske rammene til regional utvikling økes med 1 mill. kr til 14,5 mill. kr, slik at handlingsrommet utvides noe. Tilskuddet til kollektivtrafikken er økt med deflator, og i tillegg er det lagt inn en økning i forhold til sterk prisvekst på skoleskyss/drosjeavtaler. Dette vil kunne bidra til å opprettholde god aktivitet. Videreføring av driftsnivået i tannhelsetjenesten. Videreføring av et høyt nivå på driftsfinansiering av investeringsprosjekter. Statsbudsjettets økning til oppfylling av tunnelforskrift på fylkesvei er hensyntatt i investeringsbudsjettet. Innenfor investeringer i skolebygg prioriteres vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse og planlegging av tiltak innenfor skolebruksplanene. Det pågående arbeidet med utarbeidelse av skolebruksplan for kristiansandsregionen og for Lister videreføres. Det videre arbeidet baseres på de politiske føringene som gis ved behandling av saken i desember 2014 samt våren Store deler av det fylkeskommunale budsjettet skal finansiere lønn til egne ansatte. Alle områder er styrket for å dekke reelle lønnskostnader for ansatte. I 2015 er det et mellomoppgjør for lønn, og det forventes noe lavere lønnsvekst neste år enn det som var tilfelle for I budsjettet for 2014 er det forutsatt en årslønnsvekst i henhold til statsbudsjettet, på 3,3 pst. Økningen i fylkeskommunens lånegjeld bremses ved å øke andelen driftsfinansiering av investeringer i økonomiplanperioden. Vest-Agder fylkeskommune 6

7 Økonomiplan Dette er nødvendig for å kunne opprettholde det høye investeringsnivået i fylkeskommunen. Økende gjeld fører til kostnadsøkning på driftsbudsjettet i forbindelse med at kostnadene både til renter og avdrag øker hvert år. Dette bidrar til å redusere fylkeskommunens handlefrihet og mulighet for å opprettholde aktivitetsnivået. Fylkesrådmannen har ønsket å videreføre prinsippet om at låneopptak skal være på samme nivå som, eller lavere enn budsjetterte avdrag. Dette er gjennomført i økonomiplanperioden, selv om låneopptaket i 2015 isolert sett overstiger budsjetterte avdrag. Fylkesrådmannen ønsker å legge vekt på tiltak som kan redusere gjelden i løpet av økonomiplanperioden, slik at fylkeskommunen kan beholde en robust økonomi og et reelt handlingsrom ved fremtidige renteøkninger. Driftsrammen for 2015 er stram, og gir ikke rom for økninger i budsjettrammer. Behovet for å redusere aktiviteten og fokusere på kjerneområder er derfor ytterligere forsterket. Driftsbudsjettet for 2015 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2014: Utdanningssektoren Total økning i driftsramme er 18,7 mill. kr. Lønns- og prisvekst på fjorårets ramme utgjør 33,7 mill. kr (3 pst.). Pensjoner er redusert med 2,5 mill. kr på grunn av lavere sats i Statens pensjonskasse (SPK). Fordelte felleskostnader er økt med 1,6 mill. kr, vesentlig på grunn av økte husleiekostnader. Rammen til de videregående skolene er redusert på grunn av lavere antall klasser i skoleåret Totalt er utdanningsbudsjettet redusert med 13,5 mill. kr, som tilsvarer 9 klasser. Rammen er økt med 1,9 mill. kr i forbindelse med rett til påbygging til studiekompetanse etter oppnådd fagbrev. Totalt sett har vi nå blitt kompensert med helårsvirkning av denne endringen, dvs. 6,6 mill. kr. Rammen til fagskole er økt til nivået i statsbudsjettet. Økning på totalrammen utgjør 1,9 mill. kr. Deler av denne økningen ble dekket allerede i budsjettet for 2014, så økning i fagskolerammen fra er 1,1 mill. kr. Det er foretatt trekk i rammen på 0,3 mill. kr som følge av flere elever i friskoler. Rammen er justert for fylkestingets budsjettvedtak i 2014-budsjettet, som bare hadde virkning i budsjettåret. Totalrammen er trukket med 3 mill. kr, og gjelder 0,5 mill. kr til undervisning innenfor barnevern, 1 mill. kr til kjøp og salg av elevplasser samt underdekning på lærlingbudsjettet på 0,5 mill. kr Det er videreført og gjennomført nye effektiviseringstiltak i seksjonene i utdanningsavdelingen, noe som har medført en innsparing på 1,9 mill. kr i Gjennom tiltak innenfor prosjektet EnergiKlima2020, har fylkeskommunens energikostnader blitt redusert. Det er overført 1 mill. kr fra utdanningsbudsjettet til styrking av dette prosjektet, slik at energieffektiviseringen kan forsterkes. For de videregående skolene er forutsetningen om effektivisering på 1 pst. videreført, og i 2015 vil dette utgjøre 7,6 mill. kr, dvs. omtrent det samme beløpet som i Regionale tjenester Total rammestyrking er på 28,7 mill. kr. Teknisk lønns- og prisvekst (3 pst.) på fjorårets ramme er 19,5 mill. kr. Justering for økte pensjoner utgjør 0,2 mill. kr. Renter og avdrag reduseres med 1,2 mill. kr fordi budsjettert lånerente reduseres. Totalrammen er styrket med 9,3 mill. kr som er økningen i forhold til NTP. Rammen på 4,2 mill. kr til tilpasning til ny tunnelforskrift er i sin helhet overført til fylkesveiinvesteringer. Rammen er i tillegg justert med 1 mill. kr for å dekke prisvekst utover dette. Innenfor den totale rammen er følgende justert: o o Rammen er justert med 0,5 mill. kr som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden. Tilskuddsbudsjettet i forbindelse med frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner med fellesfinansiering og institusjoner fylkeskommunen har avtaler med, er deflatorjustert med 1 mill. kr. Vest-Agder fylkeskommune 7

8 Økonomiplan o o o o o Budsjettet til fylkesveiferjer, skoleskyss, TT-transport, båtruter og tilskuddet til AKT AS, er økt med 3 pst. Dette utgjør 14,5 mill. kr. I tillegg er tilskuddet til AKT AS økt med 3,5 mill. kr som er helårsvirkningen av ruteforbedringer i Lister og 6 mill. kr ifm. økte kostnader til skoleskyss. Budsjettet til TT-transport er økt med ytterligere 2,2 mill. kr for å dekke økte kostnader i ordningen. Ferjetilskuddet er økt med 3,3 mill. kr for å dekke økningen i nye avtaler. For å holde budsjettet innenfor rammen, er deler av ovennevnte økninger dekket ved å redusere fylkesveibudsjettet med 2,8 mill. kr. Det er videreført og gjennomført nye effektiviseringstiltak i seksjonene i regionalavdelingen, noe som har medført en innsparing på 4,5 mill. kr i Regionalutvikling: Rammen er økt med 1 mill. kr i forhold til Tannhelsetjenesten Total styrking er på 5,2 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,7 mill. kr (3 pst.), er rammen økt med 0,4 mill. kr for å dekke økte pensjoner. Felleskostnader, renter og avdrag er økt med 1,2 mill. kr. Ut over dette har det vært nødvendig å styrke rammen med 1 mill. kr fordi lønnsandelen av budsjettet er vesentlig større enn det som legges til grunn i den kommunale deflatoren. Tannhelsetjenesten er også pålagt videreføring av effektiviseringskravet på 0,5 pst., som utgjør 0,4 mill. kr i Stabsenheter og fellesfunksjoner Området er økt med 11,5 mill. kr i forhold til Lønns- og prisvekst (3 pst.) på 2014-rammen utgjør 3,9 mill. kr og pensjonsøkning (KLP) 0,2 mill. kr. I tillegg er det tatt høyde for en sentral avsetning til økte pensjoner på til sammen 8,4 mill. kr. Renter, avdrag og husleie er redusert med 0,8 mill. kr. Lærlingbudsjettet er økt med 0,75 mill. kr, noe som tilsvarer dekning av ytterligere fem lærlinger i fylkeskommunen. Det er overført 1 mill. kr fra utdanningsbudsjettet til styrking av rammen til prosjektet EnergiKlima For å nå målet innenfor effektiviseringsprosjektet, er det behov for en ytterligere reduksjon på 2,5 mill. kr i sentraladministrasjonen i Dette gjøres ved fortsatt å holde stillinger vakante ved fratreden og sykefravær. Totalrammen til fylkesrådmannens stab er gitt et effektiviseringskutt på 1,9 mill. kr. Det er videreført og gjennomført nye effektiviseringstiltak i enhetene i fylkesrådmannens stab, noe som har medført en innsparing på 6,9 mill. kr i 2015-budsjettet. Politisk område Politisk område er økt med 1 mill. kr i Deflator utgjør 0,5 mill. kr. I tillegg er valgbudsjettet er i henhold til vanlig praksis økt med 0,6 mill. kr Fylkesrevisjonen og kontrollutvalget har en netto reduksjon på 0,07 mill. kr, i henhold til vedtak i kontrollutvalget. Investeringer Byggeprosjektet ved Mandal videregående skole følges opp i henhold til gjeldende økonomiplan. Beløpet som budsjetteres i 2015 er overført ramme fra 2014 (vedtatt i FT i okt. 2014). Budsjettet til miljø- og klimatiltak i skolebygg videreføres i perioden, slik at planene for fremdrift i prosjektet kan opprettholdes. Økning av ramme i 2015 er i henhold til forsinket fremdrift i prosjekter i forhold til 2014-budsjettet. Det er lagt inn et forslag til ramme for oppstart av prosjektene i forbindelse med skolebruksplan for kristiansandsregionen fra og med Totalt sett er det nå lagt inn en ramme på 250 mill. kr. Investeringer i fylkesvei er redusert med 74,2 mill. kr. Dette har sammenheng med at bompengefinansierte investeringer reduseres tilsvarende. Øvrige fylkesveiinvesteringer øker noe i forhold til I årene økes nivået på øvrige veiinvesteringer kraftig, da bidraget til Samferdselspakke fase 1 kristiansandsregionen er dekket. Vest-Agder fylkeskommune 8

9 Økonomiplan Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft og resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, virksomhetsplaner og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. Fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for Forutsetninger Det har vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er justert for å dekke faktisk lønnsvekst og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene. På grunn av meget stramme rammer, er det også i 2015 nødvendig å videreføre prinsippet om at stillinger i sentraladministrasjonen i størst mulig grad holdes vakante ved fratreden og sykefravær. Driftskostnadene i sentraladministrasjonen og i tannhelsetjenesten er redusert i henhold til fylkestingets vedtak om effektivisering. I tillegg er 1 pst. effektivisering av budsjettene på de videregående skolene videreført. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan, er driftsbudsjettet til avdelinger og driftsenheter nettobudsjettert, dvs. at budsjettbeløpene er redusert for brukerbetalinger, øremerkede statlige tilskudd samt mva. Bruttobudsjettene spesifiseres i fordelt årsbudsjett. Investeringsutgiftene finansieres gjennom låneopptak, momskompensasjon, bompenger, tilskudd samt overføringer fra driftsregnskapet Kalkylene i økonomiplanen viser beregning av totalrammen for det enkelte prosjekt, basert på faktisk påløpt prisstigning, samt prognose for prisvekst frem til prosjektets avslutning. Løpende momskompensasjon på budsjetterte investeringer regnskapsføres fra 2014 i investeringsregnskapet, og skal brukes til å finansiere investeringer. Strategisaken 2014 (FT 23/14) I strategisaken ble det gjort følgende vedtak: "1. Strategisaken er retningsgivende for arbeidet med årsbudsjett 2015 og for økonomiplanperioden Strategien for kommende budsjettperiode innebærer følgende hovedprioriteringer: 1 a. Vest-Agder fylkeskommune følger opp vedtatte mål i Regionalplan Agder 2020 og følger opp hovedsatsingene innenfor Vest-Agder fylkeskommune 9

10 Økonomiplan utdanning, kommunikasjon (vei, kollektiv, sykkel- og gangsti) og klima. 1 b. På fylkeskommunens øvrige områder må aktiviteten opprettholdes så langt det er mulig. 2. Innenfor økonomiske prioriteringer er følgende vektlagt: 2 a. Det utarbeides forslag til innsparing i henhold til fylkestingets vedtak om effektivisering. 2 b. Det budsjetteres med netto driftsresultat på ca. 4,5 pst. i hele økonomiplanperioden. 2 c. Fylkeskommunens gjeldsgrad bør holdes konstant og på sikt reduseres 3. -Styrke ramme til regional utvikling og ramme til oppfølging av samarbeidsavtaler i kommunene. -Videregående skole skal igangsette egenvurdering i løpet av Legge til rette for bedre kontakt mellom skole og næringsliv for å lette overgangen for lærlinger. -Øke fokus på HMS-opplæring i videregående skole. -Legge til rette for at undervisningsevaluering skal resultere i konkrete forslag til endring og forbedring. -Fremme tiltak som fører til økt gjennomføring i gymnastikkfaget. -Vurdere styrket språkundervisning. -Vurdere realfagstudiet som tilbud ved flere skoler. - For å sikre en langsiktig og bærekraftig næringsstruktur, skal fylkeskommunen legge til rette for grønn næringsutvikling. 4. Fylkestinget ønsker et spesielt fokus på at lærekandidater får relevant utplassering i arbeidslivet. Fylkestinget vil oppfylle samfunnskontrakten på 1000 nye lærekontrakter hvert år - tilsvarende 20 % økning fra Fylkestinget ber om at resultatene av det igangsatte kartleggingsprosjektet av renhold og miljøteam i VGS legges fram for fylkestinget i forbindelse med budsjettbehandlingen. 6. Det må arbeides aktivt for at Kristiansand blir utpekt som storby. Vest-Agder fylkeskommune 10

11 Økonomiplan Hovedoversikter Økonomiplan Mill. kr Felles inntekter 2014 *) Frie inntekter , , , , ,6 Konsesjonskraft -25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak -10,5-9,4-10,9-12,4-13,8 Sum fellesinntekter , , , , ,4 Utgifter Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 18,7 19,6 19,1 19,6 19,1 Utdanning 1 122, , , , ,5 Tannhelse 90,0 95,2 95,3 96,3 96,6 Regionale tjenester **) 649,0 677,8 678,8 679,3 679,2 Stabsenheter og fellestjenester 129,1 140,7 143,2 143,0 143,0 Sum driftsutgifter 2 009, , , , ,4 Fordelte kapitalkostnader -104,1-100,9-104,9-108,0-110,1 Brutto driftsresultat -177,6-196,7-200,4-205,2-211,1 Finansutgifter/-inntekter 90,3 86,7 90,9 94,0 96,1 Netto driftsresultat -87,4-110,0-109,6-111,3-115,0 Driftsresultat i pst. av frie inntekter 4,27 5,15 5,12 5,19 5,36 Overføres til investeringsbudsjettet 87,4 110,0 100,0 100,0 100,0 Avsetning disp. fond 0 0 9,6 11,3 15,0 (Innsparingskrav ifm. effektivisering) 11,9 13,7 (Disponert av fylkestinget (FT-73/12, FT- 73/13) 13,2 14,1 15,6 14,4 13,2 *) Opprinnelig budsjett 2014 **) Korrigert for tilleggsproposisjon på 12,9 mill. kr som er overført til investeringer Vest-Agder fylkeskommune 11

12 Økonomiplan Investeringer ) Renteforutsetning 3,2 2,8 2,9 3,0 3,0 Mill. kr Utdanning Miljø- og klimatiltak i skolebygg 3,0 20,0 10,0 10,0 10,0 Mandal videregående skole prosjekt 80,1 18,0 Skolebruksplanen 50,0 60,0 70,0 70,0 Øvrige skoleprosjekter overført fra ,6 Sum utdanning 83,7 88,0 70,0 80,0 80,0 Tannhelse Nye tannklinikker 3,0 2,0 7,0 2,0 1,0 Sum tannhelse 3,0 2,0 7,0 2,0 1,0 Regional Listerpakken 2) 19,0 52,0 56,0 50,0 Samferdselspakke I kristiansandsregionen 2) 184,0 65,0 10,0 10,0 Fv 45 i Sirdal 1,5 4,0 16,0 Øvrige veiinvesteringer 106,6 98,2 132,0 125,0 125,0 (inkl. overført fra 2013) Sum regional 311,1 219,2 214,0 185,0 125,0 Sum fylkeskommunen 397,8 309,2 291,0 267,0 206,0 Finansiering: Mva.komp. 64,0 51,0 48,0 44,0 35,0 Bompenger mv. 3) 146,8 72,0 82,0 60,0 10,0 Driftsmidler 87,3 110,0 100,0 100,0 100,0 Lån i lånefondet 99,7 76,2 61,0 63,0 61,0 Sum finansiering 397,8 309,2 291,0 267,0 206,0 Avdrag 62,6 63,7 66,2 68,0 70,4 Total gjeld 4) 1 305, , , , ,9 1) Budsjett 2014 er justert i forhold til prognose/finansiering per oktober ) Samlet økonomisk ramme er prisjustert til 2015-kroner, herunder også fylkeskommunens andel 3) Omfatter også tilskudd fra stat, kommuner og private utbyggere 4) Oppdatert iht. regnskap 2013 Vest-Agder fylkeskommune 12

13 Økonomiplan Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Budsjettet skal løse viktige oppgaver i dag og ruste Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil og legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. De viktigste velferdsområdene styrkes, og offentlig sektor gjøres mer effektiv. Veksten i den norske fastlandsøkonomien anslås til rundt 2 pst. både i år og neste år. Aktiviteten i norsk økonomi trekkes ned av svak utvikling i etterspørselen fra husholdninger og oljevirksomheten. Veksten i sysselsettingen holder seg imidlertid godt oppe, og ledigheten ventes å holde seg lav. Den offentlige pengebruken skal tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer. Regjeringens foreslår å øke bruken av oljepenger med 17 mrd. kr i 2015, til 164 mrd. kr. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien øker bruken av oljepenger med ½ prosentenhet. Det er om lag samme økning som Regjeringen la opp til for 2014 i tilleggsproposisjonen fra i fjor høst. Bruken av oljepenger svarer til 3,0 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, opp fra 2,8 pst. i Regjeringen innfører en reform for avbyråkratisering og effektivisering i 2015 som skal gi insentiver til mer effektiv drift. Kravet om mindre byråkrati og mer igjen for pengene vil frigjøre ressurser til prioriterte formål. Forslaget til budsjett for 2015 innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på knapt 8,3 mrd. kr påløpt og 6,9 mrd. kr bokført. Formuesskatten trappes videre ned, og brede grupper får lettelser i inntektsskatten. Minstefradraget øker for lønn, trygd og pensjon. Trygdeavgiften på lønn, trygd og næringsinntekt går ned. Færre vil betale toppskatt siden innslagspunktet økes. Regjeringen fullfører også utfasingen av skatteklasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver og bidrar til integrering og økt likestilling. Regjeringen foreslår i tillegg omlegging og kutt i mange avgifter. Merverdiavgiften forenkles og gjøres mer nøytral. Blant annet foreslås en ordning som nøytraliserer merverdiavgift for statsforvaltningen slik at private aktører skal kunne konkurrere på likere vilkår om å løse oppgaver for fellesskapet. Som en forenkling heves omsetningsgrensen for å betale merverdiavgift. Bilavgiftene blir lavere, færre og enklere. Avgiften for å omregistrere kjøretøy, vektårsavgiften for tyngre kjøretøy og engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres. Årsavgiften fjernes for campingvogner. Regjeringen vil foreta en helhetlig vurdering av bilavgiftene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett Regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 2015 er: Budsjettet skal løse viktige oppgaver i dag og ruste Norge for fremtiden. Regjeringen prioriterer samferdsel, politi og sikkerhet, helse, kunnskap og eldreomsorg. Landet bygges ved et kraftig løft for samferdsel Helseområdet styrkes betydelig Satsingen på Norge som kunnskapsnasjon fortsetter Hverdagen trygges og beredskapen styrkes ved økte midler til justissektoren Kommunene gis mulighet til å tilby flere og bedre tjenester Forsterker klimaforliket Et sterkere sosialt sikkerhetsnett Kommunesektorens inntekter i 2014 Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2014, anslo en reduksjon i kommunesektorens skatteinntekter i 2014 på 1,2 mrd. kr. Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kr lavere enn det som er lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Vest-Agder fylkeskommune 13

14 Økonomiplan Nedjusteringene må ses i sammenheng med noe svakere vekst i norsk økonomi og litt lavere anslått lønnsvekst. Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2014 (deflatoren) er uendret i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2014 (3 pst.). Kommunesektorens merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen anslås å bli 0,5 mrd. kr lavere enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2014, jf. beregninger foretatt av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Kommunesektorens inntekter i 2015 Regjeringens budsjettforslag for 2015 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd. kr, tilsvarende 1,5 pst. Av veksten er 4,4 mrd. kr frie inntekter (tilsvarende 1,4 pst.). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett Veksten er 1,2 mrd. kr høyere enn øvre grense i det varslede vekstintervallet i Kommuneproposisjonen Realveksten i frie inntekter anslås til 5,3 mrd. kr. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,9 mrd. kr til kommunene og 500 mill. kr til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter er 200 mill. kr begrunnet med fornying og opprusting av fylkesveiene. Dette er en økning på 50 mill. kr i forhold til det som ble varslet i Kommuneproposisjonen Videre er 125 mill. kr kompensasjon til fylkeskommuner som taper på systemvirkningene av ny kostnadsnøkkel. Vekst i frie inntekter utover dette blir da 175 mill. kr, og må ses i sammenheng med anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. I tillegg ligger det inne en vekst på 272 mill. kr til oppfylling av ny tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesvei. Rentekompensasjonsordningene styrkes. Under rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg foreslås en investeringsramme på ytterligere 3 mrd. kr i Rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene videreføres også i 2015 og økes med 50 pst. til 3 mrd. kr. Skattens andel av samlede inntekter anslås til om lag 40 pst. Dette utgjør om lag 53,3 pst. av frie inntekter i Den fylkeskommunale skattøre reduseres for første gang på mange år med 0,05 prosentpoeng til 2,6 pst. Økte pensjonspremier og økte pensjonskostnader i 2015 Premiene som kommuner og fylkeskommuner betaler inn til pensjonsordningene, har de siste årene vært høyere enn de regnskapsmessige pensjonskostnadene. Det er flere faktorer som har trukket premienivået opp de siste årene. Hovedårsaken er høy lønnsvekst og lav rente. Det lave rentenivået var grunnlaget for Finanstilsynets reduksjon i den garanterte avkastningen i Dette økte sparekravet med om lag 12 pst. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene økte nivået på løpende premier fra Finanstilsynet stilte samtidig krav om oppkapitalisering av pensjonsavkastningene oppkapitaliseres, for å sikre at allerede opptjente rettigheter har forsikringsmessig dekning for økt levealder. Dette fører til økte premier så lenge oppkapitaliseringen foregår. Veksten i pensjonskostnadene de siste årene har vært jevn, og har sammenheng med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet siden 2008 årlig har strammet inn på forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene. Pensjonspremien vil ligge på et høyere nivå enn pensjonskostnadene også i Siden beregningsforutsetningene for pensjon strammes ytterligere til også i 2015, vil dette føre til økte pensjonskostnader sammenliknet med Kommunesektorens vekst i pensjonskostnader vil i 2015 være ca. 0,5 mrd. kr høyere enn det som dekkes av den kommunale deflatoren. Lønnsveksten for 2015 er anslått til 3,3 pst. og prisveksten på varer til 2,4 pst. Dette gir en kommunal deflator på 3 pst. Vest-Agder fylkeskommune 14

15 Økonomiplan Vekst Vekt Lønnsvekst 3,3 pst. 2/3 Varepriser 2,4 pst. 1/3 Deflator 3,0 pst. 1 Budsjettering av inntekter, Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet for fylkeskommunene har som formål å jevne ut fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (inntektsutjevning). Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen legges befolkningstall per 1. juli 2014 til grunn. Skatteutjevningen blir gjort fortløpende gjennom budsjettåret, etter hvert som skatteinntektene er kjent. I skatteutjevningen benyttes innbyggertall per 1. januar Endelig skatteutjevning og endelig rammetilskudd, er ikke klart før i februar Fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på nivået i statsbudsjettet. I økonomiplanperioden er det ikke lagt inn noen forutsetning om realvekst for fylkeskommunene. Endring i inntektssystemet for fylkeskommunene Det skjer flere endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene fra og med Det gamle inntektssystemet var basert på analyser og datamateriale som dels var fra tidlig på 1990-tallet. Dette førte til at det hadde oppstått ulikheter mellom fylkeskommunene som ikke var grunngitt i objektive, strukturelle kostnadsforskjeller. Departementet har derfor gjort nye analyser på oppdaterte tall, og utformet nye kostnadsnøkler for alle sektorer som inngår i inntektssystemet for fylkeskommunene. Den nye kostnadsnøkkelen omfatter innlemming av relativt store midler fra forvaltningsreformen, som tidligere hadde en særskilt fordeling. Vest-Agder fylkeskommune vil for 2015 ikke bli vesentlig berørt av denne endringen, og vil på rammenivå komme ut omtrent i null. Et flertall i forvaltningskomiteen har bedt regjeringen vurdere en fergeavløsningsordning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil se fergeavløsning og ny delkostnadsnøkkel for båt og ferge i sammenheng. Det vil derfor bli gjort en ytterligere kvalitetssikring av det innsamlede datamaterialet. Departementet vil gjennomgå hele delkostnadsnøkkelen for lokale ruter, og resultatet er planlagt presentert i Kommuneproposisjonen Konsesjonskraftinntekter Fylkeskommunen har rettigheter til å ta ut konsesjonskraft for salg i kraftmarkedet fra ulike vassdrag i Vest-Agder, og dette volumet er fordelt på kommunene Kvinesdal, Sirdal og Åseral. Fylkeskommunen gikk fra 1. juli 2014 inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS (KIKS), og dette selskapet ivaretar alle fylkets rettigheter og verdier knyttet til konsesjonskraft. Aust-Agder fylkeskommune og de øvrige 20 kommunene med konsesjonskraft på Agder inngår også i selskapet. Avtale om levering av konsesjonskraft fra Sirdal kommune og fylkeskommunen til Eramet Norway AS i Kvinesdal ble iverksatt fra 1. juli 2014, og denne vil løpe frem til 1. juli Dette kraftvolumet håndteres direkte mellom partene, men fra 1. juli 2024 vil også dette volumet inngå i KIKS. Prisene i dagens kraftmarked viser en synkende tendens i de kommende årene, samtidig som kjøpspris og overføringskostnadene er stigende. Kraft- og nettselskapene er inne i en tung oppgradering av dammer og linjer, og dette vil påvirke hva fylkeskommunen sitter igjen med av nettoinntekter. Vest-Agder fylkeskommune 15

16 Økonomiplan For å sikre seg mot usikkerhet i energimarked, justering/etterberegning av tildelte volumer, og selvkostberegninger anbefaler fylkesrådmannen at det etableres et ubundet driftsfond i 2015 (konsesjonskraftfond). Endring i volumer vil kunne skje med etteroppgjør flere år tilbake i tid, og prosessene knyttet til endelig vedtak går over flere år og rettsinstanser. Vedtaket fra NVE knyttet til Sira-Kvina i 2003, er påanket og man avventer ennå hva NVE vil innstille overfor OED. Fylkesrådmannen anbefaler, ut fra størrelser på fylkeskommunens tildelte volumer, at konsesjonskraftfondet bør være på 30 mill. kr. Fylkesrådmannen anbefaler at budsjettert nettoinntekt på 25 mill. kr for 2015 "fryses" for resten av planperioden, og at all inntekt utover dette avsettes til konsesjonskraftfondet. For 2015 vil man kunne klare å avsette 4-5 mill. kr. Avsetningen i årene fremover vil mest sannsynlig avta ut fra dagens markedssituasjon. Fylkesrådmannen vil rapportere løpende på utviklingen av disse inntektene, og vedtak om avsetning til konsesjonskraftfond foretas i forbindelse med årsavslutningen. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og transporttiltak I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kr over en åtteårsperiode. For 2015 foreslår regjeringen en investeringsramme på 2 mrd. kr. Vest-Agder fylkeskommune har allerede benyttet seg av total investeringsramme ifm. byggeprosjektene på Kvadraturen og Tangen videregående skole. Det er ikke åpnet for å søke om nye låneopptak. investeringsmidlene er basert på 50/50 fordeling mellom folketall og veilengde. Fylkesrådmannen anbefaler at tildelt investeringsramme benyttes fullt ut i planperioden. Rentekompensasjonen beregnes på grunnlag av et serielån med den til enhver tid gjeldende flytende rente i Husbanken med 20 års løpetid inkl. fem års avdragsfri periode. Etter utløp av avdragsfri periode blir beregningsgrunnlaget redusert etterskuddsvis med 1/15 hvert år. Ut fra nasjonale anbefalinger, har man valgt å budsjettere med en rente på 1,5 pst. i 2015 og for resten av planperioden. Samlet for de to ordningene er det for 2015 budsjettert med om lag 9 mill. kr i rentekompensasjon. Det må påpekes at løpende låneopptak medfører økte utgifter til avdrag, og at fylkets låneprofil tilsier at renteutgiftene vil ligge en del over hva som blir kompensert gjennom denne ordningen. Utvikling i frie inntekter fra 2014 til 2015 Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 pst. i 2015, i forhold til anslag på regnskap Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,1 pst. Anslag for lønns- og prisvekst er 3,0 pst. Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke anslåtte merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen samt til økte lønns- og pensjonskostnader. Finansielle indikatorer Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2013 et netto driftsresultat på 5,5 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 6 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen hadde økt fra 2012, til 7318 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8142 kr per innbygger. Lånegjelden i landets fylkeskommuner har økt betydelig de siste årene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å øke låne- og investeringsrammen for transporttiltak fra 2 til 3 mrd. kr. Lånerammen for Vest-Agder øker som følge av dette fra 69 til 122 mill. kr i Fordelingen av de nye Vest-Agder fylkeskommune 16

17 Økonomiplan Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Tall i mill. kr Innbyggertilskudd inkl , ,2 utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 8,6 9,1 Rammetilskudd 1 134, ,3 Skatteinntekter, inkl ,1 969,1 inntektsutjevning Sum frie inntekter 2 135, ,4 Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for 2014 er ikke nedjustert som følge av skattesvikt i kommunesektoren. Det er fortsatt stor usikkerhet om dette vil medføre vesentlig lavere inntekter for Vest-Agder i Dette kan ikke slås fast med sikkerhet før i februar 2015, da siste utgiftsutjevning på rammetilskuddet bokføres. Det er opprinnelig budsjett for 2014 som gjengis over, imidlertid er det foretatt en justering av fordelingen på skatt og rammetilskudd, som følge av endringene i gjort i revidert nasjonalbudsjett på grunn av generell skattesvikt. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 88,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for Av dette utgjør lønns- og prisvekst 61,4 mill. kr, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 3 pst. Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på 9,7 mill. kr til dekning av demografikostnader, nye oppgaver og økte pensjonskostnader. Tilsvarende tall for 2014 var 23,3 mill. kr. Tilskudd med særskilt fordeling Innenfor inntektssystemet ligger det midler som ikke fordeles etter de øvrige kriterier, men som er gitt etter særskilt fordeling. Etter at inntektssystemet nå er lagt om, har langt færre områder særskilt fordeling. Det som gjenstår i budsjettet for 2015, er opprusting og fornying av fylkesveinettet (NTP-midlene), kompensasjon i forhold til forskrift om tunnelsikkerhet og fagskole. Det gjøres også en omfordeling mellom fylkene i forhold til hvor mange elever som går i private og statlige skoler. Fagskolene Ansvaret for fagskolene ble ved forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra Midlene til disse skolene ble innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd, med en særskilt fordeling. For Vest-Agder er beløpet til fagskoler i ,3 mill. kr. Når beløpet korrigeres for deflatoren, betyr det at rammen til fagskoler reelt sett er økt med 2,4 mill. kr i forhold til Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Private skoler blir finansiert gjennom statlige tilskudd og egenbetaling fra elevene, mens fylkeskommunale skoler blir finansiert gjennom fylkeskommunenes frie inntekter. Hvert år blir samlet rammetilskudd til fylkeskommunene korrigert for endringen i tallet på elever i private og statlige skoler på landsbasis. Deretter blir midlene omfordelt mellom fylkeskommunene etter antall elever i statlige og private skoler. Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2015 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 6,9 mill. kr som følge av dette. Dette er en endring (budsjettreduksjon) på 0,5 mill. i forhold til budsjettet for Rett til påbygging etter oppnådd fagbrev I Meld. St. 20 ( ) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen ble det varslet at regjeringen tar sikte på å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Ordningen ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for Fylkeskommunene ble kompensert for høsteffekten 2014 gjennom en økning i rammetilskuddet. I 2015 slår denne ordningen inn med helårsvirkning, og har medført at rammetilskuddet til Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune 17

18 Økonomiplan fylkeskommune er økt med ytterligere 1,9 mill. kr til dette formålet. Kompensasjon for forskrift om tunnelsikkerhet Fylkeskommunene påføres merutgifter når forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse veitunneler for fylkesvei iverksettes. Oppfylling av kravene i forskriften skal utføres etter en tidsplan og skal være fullført innen utgangen av I 2015 foreslås fylkeskommunene kompensert med 272 mill. kr. Vest-Agder fylkeskommune vil få 4,2 mill. kr av disse midlene. Fornying og opprusting av fylkesveiene I Nasjonal transportplan ble det foreslått å styrke rammetilskuddet til fylkeskommunene for å bidra til at fylkeskommunene kan fornye og ruste opp fylkesveinettet. I forslag til statsbudsjett for 2015 er det satt av ca. 1 mrd. kr til formålet. Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkene på grunnlag av en kartlegging av forfallet på fylkesveinettet fra Statens vegvesen. Vest-Agder fylkeskommunes forholdsmessige andel av NTP-midlene er 46,3 mill. kr, hvorav ca. 13 mill. kr ble overført til investeringsbudsjettet fra Økningen i forhold til 2014 er på 9,3 mill. kr. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gående. Det er inngått en ny fireåring avtale om belønningsmidler for kristiansandsregionen som gjelder for I 2015 er det satt av 80 mill. kr i belønningsmidler til kristiansandsregionen. Tabellarisk oppsummering Tall i mill. kr Frie inntekter ,4 Lønns- og prisvekst 61,4 Økt studenttall fagskole 2,3 Friskoler -0,3 Rett til påbygging etter fagbrev 1,9 Ny tynnelsikkerhetsforskrift 4,2 Nye midler til opprusting av fylkesveier 9,3 Rest dekning av økte demografikostnader mm 9,7 Ramme ,9 Økonomiplanen er fremlagt i 2015-priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat i perioden i balanse. 410 mill. kr av driftsmidlene overføres i perioden til investeringsbudsjettet for finansiering av investeringer. Fylkeskommunen har ingen akkumulerte underskudd fra tidligere år. Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Fylkeskommunene prioriterer bruken av disse midlene innenfor rammen av nasjonale føringer og gjeldende retningslinjer i samråd med regionale partnerskap. Fylkeskommunene kan forvalte midlene selv, eller delegere forvaltningsansvaret til andre aktører, som kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Fylkeskommunene oppfordres til å prioritere kvinner, unge og innvandrere, og til å sette måltall for kvinneandelen innenfor forvaltningen av bedriftsrettede midler og tiltak. For 2015 får Vest-Agder fylkeskommune en ramme på 26,88 mill. kr (27,36 mill. kr i 2014) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Vest-Agder fylkeskommune 18

19 Økonomiplan Finans Fylkeskommunens interne lån vil i tidsrommet 2014 til 2015 øke med rundt 1 pst., fra 1306 mill. kr til 1318 mill. kr. Innen samferdsel belaster investeringer i Listerpakken, Samferdselspakke 1 i kristiansandsregionen, Fv 45 i Sirdal og øvrige veiinvesteringer regnskapet i Innen utdanning er innfasing av prosjektet Skolebruksplan samt restfinansiering av nybygg Mandal videregående skole, som utgjør de største lånefinansierte investeringene. I tillegg videreføres prosjektet Miljø- og klimatiltak i skolebygg. Tannhelse investerer i opprusting av tannhelseutstyr, spesielt i forbindelse med ny husleieavtale i Flekkefjord. Låneopptaket vil i 2015 utgjøre samlet 76,2 mill. kr Innlån, renter og avdrag, mill. kr Årstall Langsiktig gjeld Renter og avdrag Figuren over viser utviklingen av lånegjeld sammen med rente- og avdragsutgifter i perioden Det er forutsatt et rentenivå på 2,8 pst. i 2015 og i etterfølgende år en svak økning til 2,9 pst.. Budsjettert rente ligger noe over nåværende markedsrente for offentlige virksomheter. Dette skyldes at en del av lånegjelden er bundet til eldre fastrenteavtaler. Rente- og avdragsutgiftene vil under de forutsetninger som er tatt mht. investerings- og rentenivå, øke fra 101 mill. kr i 2015 til 109 mill. kr i Gjeldsbelastningen er definert som andel langsiktig gjeld målt mot fylkeskommunens brutto inntekter. Nøkkeltallet gir uttrykk for gjeldens belastning på fylkeskommunens drift. For tidligere år er gjeldsbelastningen beregnet ut fra historiske regnskapstall. Gjeldsbelastningen har i de siste årene vært stabil, og det legges opp til at dette videreføres i økonomiplanperioden Gjeldsgrad i pst Fylkeskommunen holder seg godt innenfor kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid. Langsiktig gjeld ekskl. formidlingslån, utgjør i begynnelsen av økonomiplanperioden 1306 mill. kr. Andelen lån som er bundet opp i fastrenteavtale er på 62 pst. og er bundet opp i snitt på i underkant av fem år. Sammensetningen av gjeldsporteføljen er innenfor rammen som er definert i fylkeskommunens finansreglement. Rentenivået har i hele 2014 vært noe synkende, og finansmarkedet forventer samme eller lavere rentenivå fremover (kort sikt). Vest-Agder fylkeskommune 19

20 Økonomiplan Likviditetsutvikling 800,0 600,0 Likviditetsutvikling Beholdning bank + Pareto + kapitalkonto Bank Sum Likviditet mill.kr 400,0 200,0 0,0 des.08 jun.09 des.09 jun.10 des.10 jun.11 des.11 jun.12 des.12 jun.13 des.13 jun.14 Fylkeskommunens likviditetsbeholdning består av konsernkonto i bank og andre kortsiktige plasseringer i rentemarkedet. Fylkeskommunen har ingen langsiktige plasseringer. Likviditeten i 2014 har vært tilfredsstillende. Frem til årsskiftet vil likviditeten reduseres betydelig og i slutten av januar vil foliokonto være på det laveste. Dette kommer også frem av grafen som viser likviditeten tilbake til begynnelsen av finansinntekter enn hva SR-bank kunne gi av renteinntekter i I midten av mai innløste derfor fylkeskommunen sin plassering i Pareto Likviditet. Det medførte at 157,6 mill. kr har blitt overført til hovedbankkonto i SR-bank. Konsernkontoen ligger i utgangen av september 2014 på 417,7 mill. kr. Av dette skal 150 mill. kr overføres til egen kapitalkonto, for å tilfredsstille kravet i finansreglementet. Overskuddslikviditeten i bank har gjennom året gitt en gjennomsnittlig avkastning på om lag 2,46 pst. Bankskiftet i 2014 har gitt fylkeskommunen bedre rentevilkår og konkurransedyktige betingelser. Dette får full effekt fra 2015, da bankskiftet skjedde i mars Beholdningen av finansielle omløpsmidler er plassert hos fylkeskommunens finansforvalter Pareto, og ligger på om lag 69 mill. kr. Den består av obligasjoner i norske banker, i pengemarkedsfond og i verdipapirer i større norske solide selskap. Den mer langsiktige likviditeten hos forvalter har de siste tolv måneder gitt en renteavkastning på 3,9 pst. Fylkeskommunen har i tillegg plasseringer i ytterligere et av pengemarkedsfondene til Pareto. Dette fondet genererte lavere Vest-Agder fylkeskommune 20

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 Arkivsak-dok. 15/05256-41 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 24.11.2015 Fylkestinget 15.12.2015 ÅRSBUDSJETT 2016 Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Driftsbudsjett for

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2017 ØKONOMIPLAN 2015-2017 - RÅDMANNENS FORSLAG Alle tall er i forhold til budsjett 2014, og er i faste kroner (2014-kroner) Tall i 1000 kroner 2015 2016 2017 Vekst i frie inntekter og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017

Kommuneproposisjonen 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 Grete Lilleschulstad Stiklestad 3.06 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 INNHOLD I PRP Økonomiske opplegget i 2016 og 2017 Fornye, forenkle

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014 Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Vedlegg 1. Deres ref. Vår ref. Dato 07/1555-2 EVV 03.12.2007 Kommunal-

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer