ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15"

Transkript

1 Årsrapport

2 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk 23 Balanseregnskapet 33 Driftsregnskapet 39 Ivesteringsregnskapet 43 Finansiell Årsrapport Revisjonsberetning 55 1

3 2

4 Styrets årsberetning 3

5 4

6 Styrets årsberetning for 2014 Det er gledelig å registrere at antall kollektivreiser i fylket øker år etter år. Det er i 2014 gjennomført nesten 13,5 mill. reiser i Troms fylke. Dette er en økning på 1,4 prosent fra året før. I Tromsø økte antall reiser med 2,2 prosent fra året før til nesten 8,3 mill. reiser. Over 60 prosent av alle kollektivreiser i fylket gjennomføres i Tromsø. For hurtigbåtene er rute 2 (Harstad-Finnsnes-Tromsø) den desidert største og viktigste. Ruten utgjør reiser av reiser totalt for hurtigbåt. Rute 2 hadde en nedgang i antall reiser på 2,1 prosent fra foregående år. Ruten hadde også en nedgang i antall kilometer med 4 prosent fra året før, og det skyldes at formiddagsavganger kl. 10:15 ble fjernet. Nedgangen i antall reiser skyldes fjerning av disse formiddagsavgangene. Siden senhøsten 2013 har TFT satt inn buss for båt på rute 2 ved kanselleringer grunnet uvær. Fra februar 2015 er det også innført buss for båt når båten er full. Buss for båt ved full båt gjelder siste avgang for dagen. På denne måten er publikumstilbudet styrket. TFT har også fått utvidet tiden til ombordstigning i Tromsø slik at man kan komme ombord tre kvarter før avgang. Båten fungerer som venterom og dette må ses i sammenheng med venteromsfasilitetene i Tromsø. TFT planlegger med en løsning for setereservasjon på ruten fra høsten I løpet av siste år har følgende nye kontrakter hatt oppstart: - Fergekontrakt Vågsfjord (omfatter sambandene Stangnes-Sørrollnes; Stornes- Bjørnerå, og Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy) hadde oppstart (to nye ferger). - Fergekontrakt Nord-Troms (omfatter sambandene Hansnes-Karlsøy-Vannøy og Storstein-Lauksundskaret) hadde oppstart Skoleskysskontrakter i ni kommuner hadde oppstart høsten Hurtigbåtkontrakt Tromsø-Skjervøy og Tromsø-Lysnes-Tennskjær hadde oppstart I tillegg har det har vært mye arbeid knyttet til anbud på tilrettelagt skyss. Ny fergekontrakt for Vågsfjord medfører økte årlige utgifter på 16,5 mill. kr. Ny fergekontrakt i Nord-Troms medfører reduserte årlige utgifter på 13 mill. kr. Ny hurtigbåtkontrakt medfører reduserte årlige utgifter på 5,9 mill. kr. Nye skoleskysskontrakter medfører økte årlige utgifter på 1 mill. kr. (økningen skyldes økt produksjon på km pr år). Totalt har derfor nye anbudskontrakter som er satt i drift i løpet av siste år medført en besparelse for fylkeskommunen på 1,4 mill. kr pr år. Tatt i betraktning den økte produksjonen på skoleskysskontraktene og de generelle tilbakemeldingene om økte utgifter på nye kontrakter ellers i landet, er dette et godt resultat. I leveranseavtalen er det forutsatt at Troms fylkestrafikk (TFT) leverer et positivt driftsresultat på minimum 5 mill. kr som bidrag til dekning av tidligere års merforbruk. Dette ble ikke oppnådd. TFT fikk et underskudd på 0,85 mill. kr i Dette er et lavere underskudd enn forventet i rapporteringen underveis i 2014 (i siste økonomirapport ble det meldt om et forventet underskudd på 5,75 mill. kr). Etter pliktige strykninger er underskuddet for 2014 på kr 0. Det kan nevnes at billettinntektene ble 4,1 mill. kr lavere enn budsjettert, men drøye 2 mill. høyere enn siste prognose. Forutsetningene om inntektsøkning i budsjett og leveranseavtalen ble ikke fullt ut oppnådd hovedsakelig fordi passasjerveksten ble lavere enn lagt til grunn i leveranseavtale/ budsjett. 5

7 Det er påpekt fra eier at kravet om månedlig rapportering ikke er fulgt opp. Dette blir fulgt opp i Det samme gjelder kravet om å foreslå tiltak dersom man i rapporteringen melder om forventet merforbruk for året. Totale utgifter i 2014 var på 909 mill. kr (853,3 mill. kr i 2013). Totale inntekter var på 908,1 mill. kr (821,7 mill. kr i 2013). Av inntektene var 325,6 mill. kr billettinntekter (298,4 mill. kr i 2013) og 549,6 mill. kr tilskudd fra eier Troms fylkeskommune (507,9 mill. kr i 2013). Det er i 2014 produsert 3 prosent færre kilometer enn året før. Tallene er slik: Ruteproduksjon 2014 Ruteproduksjon 2013 Buss km km Ferge km km Hurtigbåt km km Sum km km Årsaken til nedgangen i kilometer er rutejusteringer som TFT har gjennomført. Dette har sammenheng med tilpasning til budsjettrammer. Ved rutejusteringer tas det utgangspunkt i passasjerstatistikk slik at avganger med lite passasjerer vurderes lagt ned. Det er også gjennomført rutejusteringer i Tromsø. Forutsetninger om innsparingstiltak i Fylkestingets budsjettvedtak ble langt på vei oppnådd. Et unntak fra dette er vedtaket om innstilling av B- ruten på Lyngen. Det viste seg vanskeligere å gjennomføre enn planlagt hovedsakelig fordi det er nettokontrakt på dette sambandet. Fra januar 2015 er det gjennomført nye rutejusteringer på buss i fylket. Den økonomiske effekten av disse justeringene er på 5,6 mill. kr for Opprinnelig forslag var justeringer for tilsammen 12,3 mill. kr. Etter en god høringsrunde mot kommunene ble opprinnelig forslag redusert til under halvparten. Utfordringene i Tromsø-kontrakten har vært mindre i 2014 sammenliknet med året før. Ruteproduksjonen i byen fungerer bedre. I januar 2015 ble søksmålet som Nobina har anlagt mot fylkeskommunen behandlet for tingretten. Styret konstaterer med tilfredshet at Nobina ikke fikk medhold i tingretten for sine krav. Forenkling for de reisende er viktig for TFT. Lansering av Troms Mobillett var viktig i så henseende. Mobilletten ble tatt i bruk på byrutene i Tromsø i mai, mens den ble lansert for hele fylket 7. januar Troms fylke er først ute av alle landets fylker med mobil billettering både på buss, hurtigbåt og ferge. Antall månedlige brukere av mobilletten ligger stabilt over I februar 2015 ble det registrert billettkjøp (enkelt- og periodebilletter). Fra 1. januar 2015 har TFT sluttet å trykke opp rutehefter. Ruteinformasjon formidles først og fremst via selskapets digitale kanaler. Kunder som ønsker å få tilsendt sin rutetabell kan fortsatt få det ved å ta kontakt med et av våre kundesenter. Styret har i 2014 hatt åtte styremøter og behandlet 47 saker i tillegg til orienteringssaker. Styret har bestått av Toini Løvseth (styreleder), Nils Arne Johnsen (nestleder), Kjell Jensen (ansattes representant), Hege Haukeland Liadal og Ole T. Andreassen. Liadal har søkt og fått innvilget permisjon fra Kurt Bones er direktør for foretaket. 6

8 Ved utgangen av 2014 hadde foretaket 24 fast ansatte (22 ansatte i 2013); 14 ved hovedkontoret på Finnsnes; fire ved kundesenteret i Tromsø; to ved kundesenteret i Harstad, og fire ved avdelingskontoret i Tromsø. Ruteopplysningen ble overført til egen drift etter å ha vært på anbudskontrakt fra september Utførte årsverk i 2014 var 23,4 (24 årsverk i 2013). Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i foretaket er godt. Sykefraværet er lavt. Det legemeldte fraværet var på 4,2 prosent i 2014 mot 5,6 prosent i Troms fylkestrafikk forlenget høsten 2014 IA-avtalen med NAV for en ny fireårsperiode. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker i foretaket i TFT har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling. Foretaket har åtte kvinnelige ansatte og styret har i 2014 bestått av tre menn og to kvinner. Selskapet vil forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Virksomheten i bedriften medfører hverken forurensning eller utslipp utover hva som er vanlig i tilsvarende virksomheter. På tampen av året har styret satt i gang arbeid for å utarbeide en utviklingsplan for TFT. Styret har forventninger til dette arbeidet som bl.a. vil dreie seg om hvordan foretaket best mulig kan tilpasse seg de utfordringer man står overfor i årene som kommer. Utviklingsplanen forventes å være klar til høsten 2015, og vil også være et innspill til fylkeskommunens arbeid med kollektivplan Et annet viktig arbeid i 2015 blir å evaluere eksisterende kontrakter. Det nærmer seg neste anbudsrunde både for buss- og hurtigbåtkontraktene, og det er viktig å se på forhold i kontraktene som kan forbedres. Fylkestinget behandlet i desember sak om evaluering av Troms fylkestrafikk. Evalueringen er grundig gjennomgått av styret, og mulige tiltak som ligger innenfor foretakets fullmakter er skissert. Videre oppfølging fra foretakets side vil skje iht. nye vedtekter og bestillingsbrev for Styret takker operatører og de ansatte for god innsats i Finnsnes, 31. desember mars 2015 Toini Løvseth styreleder Nils Arne Johnsen nestleder Kjell Jensen styremedlem Hege Haukeland Liadal styremedlem Ole T. Andreassen styremedlem Kurt Bones direktør 7

9 8

10 Økonomiske oversikter Drift, investering og balanse 9

11 10

12 Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt drift KOSTRA Beskrivelse Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetaling Andre salgs-og leieinntekter , ,68 Overføringer med krav til motytelse , ,08 Overføringer uten krav til motytelse , ,75 Sum driftsinntekter , ,51 Lønnsutgifter , ,57 Sosiale utgifter , ,82 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon , ,10 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon , ,65 Overføringer , ,10 Avskrivninger , ,00 Fordelte utgifter 0,00 0 0,00 Sum driftsutgifter , ,24 Brutto driftsresultat , ,73 Renteinntekter og utbytte , ,96 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0 0,00 Sum eksterne finansinntekter , ,96 Renteutgifter og låneomkostninger , ,73 Avdrag på lån , ,00 Utlån 0,00 0 0,00 Sum eksterne finansutgifter , ,73 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,77 Motpost avskrivninger , ,00 Netto driftsresultat , ,50 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0,00 0 0,00 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0 0,00 Sum bruk av avsetninger 0,00 0 0,00 Overført til investeringsregnskapet 0,00 0 0,00 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk , ,00 Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0 0,00 Avsatt til bundne fond 0,00 0 0,00 Sum avsetninger , ,00 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0, ,50 11

13 Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt investering KOSTRA Beskrivelse Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler , ,92 Utlån og forskutteringer 0,00 0 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 5 624, ,00 Avdrag på lån 0,00 0 0,00 Dekning tidligere års udekket 2 135,00 0 0,00 Avsetninger ,00 0 0,00 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler 7, , ,00 Inntekter fra salg av anleggsmidler ,00 0 0,00 Tilskudd til investeringer ,00 0 0,00 Kompensasjon for merverdiavgift 0,00 0 0,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,00 0 0,00 Andre inntekter 0,00 0 0,00 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen 0,00 0 0,00 Bruk av tidligere års udispoonert 0,00 0 0,00 Bruk av avsetninger 0,00 0 0,00 Sum finansiering 0,00 0,00 0,00 Udekket/udisponert 0, ,92 12

14 Troms fylkestrafikk - økonomisk oversikt balanse KOSTRA Beskrivelse Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,24 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler 3, , ,00 SUM ANLEGGSMIDLER (A) , ,24 Kortsiktige fordringer , ,77 Premieavvik , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,99 SUM OMLØPSMIDLER (B) , ,76 SUM EIENDELER (A + B) , ,00 Disposisjonsfond 12, , ,00 Bundne investeringsfond ,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk (drift) , ,26 Udekket i investeringsregnskapet , ,21 Kapitalkonto , ,32 Pensjonsforpliktelse 3, , ,00 Andre lån , ,00 Sum langsiktig gjeld , ,00 Annen kortsiktig gjeld , ,50 Premieavvik , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,50 SUM GJELD (D) , ,50 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) , ,35 Ubrukte lånemidler , ,08 Motkonto for memoriakontiene , ,08 13

15 14

16 Forskriftsbestemte noter 15

17 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Troms fylkestrafikk FKF er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører Troms fylkestrafikk FKF sin virksomhet skal fremgå av driftseller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Organisering av Troms fylkestrafikk FKF sin virksomhet (pr. januar 2015) Foretaket består av direktør,1 stabsfunksjon og 4 avdelinger; Økonomi- og administrasjonsavdeling, Plan og driftsavdeling, Markeds-og informasjonsavdeling og Kundeservice (inkludert kundesenter Tromsø og Harstad). Troms fylkestrafikk FKF avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Det vises til note 22 og 23 for nærmere opplysninger om Troms fylkestrafikks økonomiske forhold til Troms fylkeskommune. 16

18 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum Differansen på kr 2.132,- skyldes korrigering i regnskapet for 2013 og vil derfor framkomme som en differanse i

19 Note 3 Pensjoner Generelt om pensjonsordningene i foretaket Troms fylkestrafikk FKF har for 2014 vært forsikret gjennom Troms fylkeskommunes kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Premiefond Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier Innestående på premiefond Tilført premiefondet i løpet av året 0 0 Bruk av premiefondet i løpet av året 0 0 Innestående på premiefond Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet. For 2014 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr ,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Forventet avkastning pensjonsmidler Diskonteringsrente Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig G- og pensjonsregulering KLP SPK Andre 4,65% 4,00% 2,97% 2,97% 18 Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler Estimatavvik og planendringer forpliktelser midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. etter 13-3 bokstav C

20 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie KLP - egenkapitaltilskudd 0% kr - kr kr Sum kr - kr kr Note 9 Troms fylkestrafikk FKF garantiansvar Eventuell Balanseført Balanseført Hen-visning Eierandel i markeds- verdi verdi Selskapets navn balansen selskapet verdi Garantiramme Beløp pr Utløper Gitt overfor - navn dato kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum garantiansvar kr - kr - Troms fylkestrafikk FKF har ingen garantiansvar Note 12 Avsetning og bruk av fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning Disposisjonsfond kr kr - kr - kr - kr Bundne driftsfond kr - kr - kr - kr - kr - Ubundne investeringsfond kr - kr - kr - kr - Bundne investeringsfond - øremerka statstilskudd kr kr - kr Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr kr kr - kr - kr

21 Note 15 Kapitalkonto Saldo kr Økning av kapitalkonto (kreditposteringer) Aktivering av fast eiendom og anlegg kr - Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr Kjøp av aksjer og andeler kr - Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr - Utlån kr - Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr Avdrag på eksterne lån kr Økning pensjonsmidler kr Reduksjon pensjonsforpliktelser kr - Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer) Avgang fast eiendom og anlegg kr - Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr - Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr - Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr Avgang aksjer og andeler kr - Nedskrivning av aksjer og andeler kr - Avdrag på utlån kr - Avskrivning utlån kr - Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr - Bruk av midler fra eksterne lån kr Reduksjon pensjonsmidler kr - Økning pensjonsforpliktelser kr Urealisert kurstap utenlandslån kr - Saldo kr

22 Note 24 Fordringer og gjeld til egen kommune, andre KF og interkommunale samarbeid Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Troms fylkeskommune Sum kortsiktige poster Langsiktige poster Troms fylkeskommune Sum langsiktige poster Note 25 Fordeling av foretakets inntekter og utgifter Egen fylkeskommune IKS/egen kommune er deltaker Totalt Andre Driftssinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføring uten krav til motytelse Overføringer med krav til motytelse Totalt Driftsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av fellestjenester Overføring uten krav til motytelse Overføring med krav til motytelse (avskrivninger) Totalt Ne#o dri)sresultat viser et mindreforbuk på 58,5 mill. De#e skyldes overføringer fra fylket?l dekning av?dligere års meforbruk 59,2 mill. 21

23 22

24 Øvrige noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk 23

25 Note 4 Anleggsmidler Adm.bygg, sykehjem mv. EDB-utstyr, kontormaskiner Inventar FOU kontrakt Boliger, skoler, veier Tomteområder Immaterielle eiendeler SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger 0 Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Herav finansielle leieavtaler Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. FOU kontrakt vil bli avklart mars Salg av gammelt billettutstyr kr ,- Billettutstyret ble overtatt fra fylket og fra gamle kontrakter før operatørbytte på Tromsø kontrakten. På grunn av manglende åpningsbalanse ved oppstart TFT ble disse ikke aktivert. Gevinsten er brukt til å finansiere investeringer 2014 av billettustyr og derfor redusert behovet for bruk av lånemidler. Note 7 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån finansiert gjennom kompensasjonsordninger 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån 0 0 Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler 0 0 Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 0 0 Finansielle leieavtaler 0 0 Sum bokført langsiktig gjeld 0 0 Langsiktig gjeld i særregnskap Andre lån Ubrukte lånemidler Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap Kommunens samlede eksterne lånegjeld 0 0 Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,10% Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,10% Langsiktig gjeld med fast rente Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rente- binding :l Betaler Finans- reglementet ,30 des- 21 des- 21 3, Renteby>eavtaler Foretaket har ingen renteby;eavtalerpr 2014

26 Note 8 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Troms fylkestrafikk FKF beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å benytte følgende alternativ: Bberegne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet , ,00 Bergnet minimumsavdrag , ,00 Avvik , ,00 Vi har erfart at våre anleggsmidler i stor grad består av div. teknisk utstyr, og hvor levetiden er kortere enn 5 år. Vi vil ta en grundig vurdering av gjenstående levetid på anleggsmidlene i 2015, og nedskrive disse ihht. ny vurdert gjenstående levetid. Det er derfor riktig å ha en kortere nedbetalingstid på våre lån enn beregnet levetid ved anskaffelse av anleggsmidlene. Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond). Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet Avsetning til/bruk av avdragsfond Saldo avdragsfond Foretaket har ingen utlån og forsko2eringer 25

27 Note 10 Andre vesentlige forpliktelser Troms Fylkestrafikk FKF hadde i 2014 ingen ekstraordinære langsiktige leieavtaler, driftsavtaler med private og lignende. Oversikten nedenfor viser de største leverandørene og kostnader for 2014 Nobina Norge AS Torgha4en Nord AS Boreal Transport AS Norled AS Cominor AS Torgha4en Buss AS Fjord 1 AS Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi Foretaket har ingen finansielle eiendeler og forpliktelser Note 13 Strykninger Strykninger i driftsregnskapet Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig balanse. For å komme frem til resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften 9. Regnskapsmessig merforbruk før strykninger kr Redusert overføringer til investeringsregnskapet kr - Redusert avsetning til disposisjonsfond kr - Redusert dekning av tidligere års merforbruk kr Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger kr - Korrigeringer investeringsregnskapet Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter gjennomførte korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften 9. Følgende korrigeringer er gjennomført. Udekket beløp før korrigeringer kr - Redusert budsjetterte avsetninger kr - Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger kr - Udekket beløp etter korrigeringer kr - 26

28 Note 14 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk Konto for endring av regnskapsprinsipp Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke dekkes inn. Konto for endring av regnskapsprinsipp Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 Sum 0 0 Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år: Utgift Inntekt Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil 10 år. Regnskapsår ,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 Jfr foretakets vedtekter skal inndekning av skal merforbruket behandles av fylkestinget i forbindelse med behandling av årsregnskapet. Foretaket har dialog med fylkeskommunen i forhold til tiltak for å dekke inn tidligere års merforbruk 27

29 Note 16 Investeringprosjekter Prosjekt Prosjektnr Vedtatt kostnadsramme Regnskapsført tidligere Regnskapsført i år år Årets reviderte budsjett Sum regnskapsført Gjenstår av kostnadsramme Ny hjemmeside internett CRM Boomerang Oppgradering knutepunkt Ruteholdere hele Troms Ny bussoppstilling Billettmaskiner Billetteringsutsty r ferger Billetteringsutsty r skolebileiere POS Mobilett, ny salgstj.fara I/O Fara oppgradering It-utstyr adm og ks tromsø Møbler og utstyr Finnsnes Finnsnes Terminal møber/utstyr Investering er finansiert slik: Ubrukte lånemidler pr Bruk av lån Ubrukte lånemidler pr Investering I/O Fara er dekket av Dlskudd Egenkapitalinnskudd 2013/2014 dekket av gevins salg gevinst salg av billegutstyr ikke akdvert Salg av iphone/ipad - avskrives i sin helhet rest Inv dekket opp av salgsinntekter og Dlskudd Bruk av lån Total investering regnsk.ført i år

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer