ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

2 Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap Hovedoversikt investeringsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt balanseregnskap 6 2. NOTER 7 Note 1 Generell informasjon 8 Avstemming mot Norkred Foliokonto Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper 9 Note 2 Arbeidskapital 10 Note 3 Pensjoner 11 Note 4 Innlån 12 Note 5 Aksjer 13 Note 6 Kapitalkonto 14 Note 7 Anlegg og avskrivning 15 Note 8 Fond 16 Note 9 Leasing DRIFTSREGNSKAPET 3.1 Skjema 1 A Skjema 1B Brutto driftsregnskap pr. hovedpost Brutto driftsregnskap pr. kostraart INVESTERINGSREGNSKAPET 4.1. Skjema 2 A Skjema 2 B BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 6.1. Kundefordringer, åpne poster med saldo Leverandører, åpne poster med saldo Depositum, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 2

3 1. HOVEDOVERSIKTER 1.1. Hovedoversikt drift Regnskap 2014 Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE TRANSAKSJONER Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Sum avsetninger SUM TOTAL - regnskapsmessig mer/mindreforbruk ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 3

4 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap Investeringer i anleggsmidler 2014 KorrBud 2014 OpprBud Investeringer i anleggsmidler Finansieringsbehov Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer* Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering UDEKKET / UDISPONERT *Tilskudd fra Kystverket ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 4

5 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler Tekst Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Netto anskaffelse/anvendelse av midler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital bevilgningsregnskapet Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Arbeidskapital balanse Avstemming Differanse kr ,00 skyldes avsetninger på sannsynlig tap på kundefordringer i regnskapet Sum sannsynlig tap var registrert i kap I regnskapet 2014 er dette ført mot Post konstaterte tap. Årets avsetning er bokført mot kap da tapsavsetning bør redusere sum kap etter forsiktighetsprinsippet. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 5

6 1.4. Hovedoversikt balanseregnskap Balanseregnskapet Faste eiendommer og anlegg (2.27) Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer (2.13) Aksjer og andeler (2.18) Kasse, postgiro og bankinnskudd (2.10) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Disposisjonsfond (2.56) Bundne driftsfond (2.51) Ubundne investeringsfond (2.53) Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) Regnskapsmessig merforbruk (2.5900) Kapitalkonto (2.5990) Sum egenkapital Andre lån (2.45) Sum langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld (2.32) Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ubrukte lånemidler (2.91) SUM MEMORIA Motkonto ubrukte lånemidler (2.99) SUM MOTKONTO MEMORIA ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 6

7 2. NOTER Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Foliokonto Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper Arbeidskapital Pensjoner Innlån Aksjer Kapitalkonto Anlegg og avskrivning Fond Leasing ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 7

8 NOTE 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit All utfakturering skjer hos NorKred AS. Liste følger vedlagt. Kundefordringer iflg NorKred Kr Kundefordringer iflg regnskapet Kr Der er differanse mellom bokførte kundefordringer og kontoen til NorKred på kr Forklaring på differansen fremgår av eget avstemmingsskjema. Depositum Depositum liste pr ligger som eget vedlegg til årsregnskapet. Innskuddene settes på driftskontoen. Bankkonto Det er ingen differanse på bankkontoer mellom regnskap og årsoppgaver fra bank. Investeringsregnskap Alta Havn KF hadde tre investeringsprosjekter i Detaljert oversikt over investert beløp og finansiering vises i punkt 4 Investeringsregnskapet. Årets resultat. Regnskapet for 2014 er avsluttet med mindreforbruk på kr ,05.. Beløpet er ført mot konto Disposisjonsfond. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 8

9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er ført etter bestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts- eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Aktivering og avskriving Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være lineære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsregnskapet. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 9

10 NOTE 2 Arbeidskapital TEKST Omløpsmidler (2.1) Kortsiktig gjeld (2.3) Ubrukte lånemidler (2.99) Arbeidskapital Sum inntekter - drift (600:890) Sum inntekter - investering (600:890) Sum utgifter - drift (010:590;690) Sum utgifter - investering ( ;690) Finansinntekter - drift (900:905; 909:920) Finansinntekter- investering (900:905; 909:920) Finansutgifter - drift (500:509; 510:520) Sum/differanse Avstemming Tekst Omløpsmidler Anleggsmidler Eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Egenkapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Ubrukte lånemidler (2.99) Egenkapitalens fondsdel Anleggsmidler Langsiktig gjeld Ubrukte lånemidler (2.91) Kapitalkonto Egenkapital ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 10

11 Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Avvik i avstemmingen på kr ,00 skyldes korrigering av inngående saldo på konto for bundne driftsfond. Inngående saldo på kr ,00 i sin helhet var avsetning til sannsynlig tapp på kundefordringer i regnskapet Dette er ført mot Post 147 som er konstaterte tap i NOTE 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale med KLP. Det er betalt kr ,00 I pensjonspremie i Arbeidstakers andel 2% utgjør kr ,26 Arbeidsgivers andel kr ,74 Ifølge opplysninger fra KLP vil års oppgaven ikke være ferdig før i slutten av mai ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 11

12 NOTE 4 Innlån Konto Tekst Delsum Delsum Sum Endring Balanseregnskapet 2.45 Langsiktig gjeld pr kr , Langsiktig gjeld pr kr ,00 Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr ,00 kr ,00 Bevilgningsregnskapet Post 151 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr ,00 Post 151 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr 0,00 Sum betalte avdrag kr ,00 kr ,00 Post 091 Bruk av lån i driftsregnskapet kr 0,00 Post 091 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr ,00 Sum bruk av lån kr ,00 kr ,00 Ubrukte lånemidler 2.91 Ubrukte lånemidler pr kr 0, Ubrukte lånemidler pr kr 0,00 Sum endring i ubrukte lånemidler kr 0,00 kr 0,00 Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 kr ,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr 0,00 Kommentar Det er opptatt et nytt lån i Formål - investering i parkeringsplass Sibelco. Samlet lånegjeld pr er på kr ,00 Lånegjelden fordeler seg på 5 lån. Fire av lånene opptatt i perioden fra 2003 til 2005 med nedbetalingstid på 25 år (for tre av dem) og 20 år. Lån som er tatt opp i 2014 har nedbetalingstid på 5 år. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 12

13 NOTE 5 Aksjer Konto Tekst Delsum Delsum Sum Endring Balanseregnskapet Saldo pr kr , Saldo pr kr ,00 Sum kap kr , Saldo pr kr , Saldo pr kr ,00 Sum kap kr ,00 Sum endring i balansen kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Bevilgningsregnskapet Kjøp av aksjer kr 0,00 Sum mottatte avdrag kr 0,00 kr 0,00 Salg av aksjer kr 0,00 Endring i bevilgningsregnskapet kr 0,00 kr 0,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr 0,00 AKSJEOVERSIKT Konto Selskap Eierandel Balanseført verdi pr Alta Industribygg AS 1689 aksjer , Nordlysbadet AS 1 aksje ,00 Sum aksjer og andeler ,00 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 13

14 NOTE 6 Kapitalkonto Tekst Sum Tekst Sum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd ,00 Avskrivning driftsmidler/ fast eiendom ,00 Aktivering av driftsmidler/ fast eiendom ,33 Bruk av lån ,00 Avdrag eksterne lån ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,33 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,33 SUM KREDIT ,33 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 14

15 NOTE 7 Anlegg og avskrivninger Beskrivelse Annleggs-gruppe Anskaffelses-kost Akkumulerte avskrivninger ISPS Sikringstrekk år (2.24) , ,00 Inventar passasjerterminal år (2.24) , ,00 ISPS Sikringstrekk år (2.24) , ,00 Talvik Båtopptrekk år (2.24) , ,00 Krane kailys Lerretsfjord år (2.24) , ,00 Kaikrane LK500 Kvalfjord år (2.24) , ,00 Fortøynings- og arbeidsbåt år (2.24) , , , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Bia kai Kvalfjord år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Storekorsnes marina år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Storekorsnes marina år (2.27) , ,00 Parkeringsplass år (2.27) , ,00 Altnes kai år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Natokaia år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Pullert år (2.27) , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Utelager containere år (2.27) , ,00 Nyvoll Marina år (2.27) , ,00 Natokaia år (2.27) , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Nyvoll kai år (2.27) , ,00 Altnes kai år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Marinekaia sikringstiltak 20 år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Kvalfjord kai år (2.27) , ,00 Pollen flytekai 20 år (2.27) , ,00 fjord Marina år (2.27) ,00 0,00 ekorsnes Marina år (2.27) ,00 eringsplass Sibelco 20 år (2.27) , , ,00 Passasjerterminal år (2.27) , ,00 Passasjerterminal år (2.27) , , , ,00 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 15

16 MERKNAD: 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 10 år Anlegsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende NOTE 8 Fond FOND IB 2014 Totalsum Disposisjonsfond , , ,00 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne driftsfond , ,00 0,00 Sum fond balanse , , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond i investering , ,00 Sum netto disposisjonsfond , ,00 Sum fond bevilgningsregnskapet , ,00 Avstemming , , ,00 Kommentar til differanse på bundne fond: Inngående balanse har saldo kr ,00. Dette er tidligere avsetninger på sannsynlig tap på kundefordringer. Dette er ført mot Post konstaterte tap i Årets avsetning er bokført mot kap da tapsavsetning bør redusere sum kap etter forsiktighetsprinsippet. DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,00 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn kr ,05 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet inn kr 0,00 ut kr ,00 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskpet ut kr 0,00 DISPOSISJONSFOND ,05 Kr ,00 ble vedtatt til bruk for finansiering av investeringsprosjektet K011- Parkeringsplass Sibelco. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 16

17 NOTE 9 Leasing Selskap Avtalenr. Gjenstand Avtale fra SG Finans Canon IRC 2020i SG Finans Canon IR Advance C5235i 2014 Vokswagen Møller Vaktbil VW Caddy Bilfinans 2011 Volkswagen Møller Vaktbil VW Bilfinans Transporter 2014 Siemens Financial A Frankeringsmaskin Services 2011 Avtale til Leverandør/lokal mv Finnamrk kontorservice Finnamrk kontorservice Betalt i år Alta Motor AS Alta Motor AS Postrom maskiner AS 4343 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 17

18 3. Driftsregnskapet 3.1. Skjema 1 A Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema 1A 2014 Budsjett Budsjett 2013 FRI DISPONIBLE INNTEKTER Overføring fra egen kommune Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B 2014 Revidert budsjett Opprinelig budsjett 2013 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto utgift/inntekt ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 18

19 3.3. Brutto driftsregnskap pr. hovedpost Driftsregnskap pr. hovedpost 2014 Revidert budsjett Opprinelig bugsjett Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum Inntekter Lønn og sosiale utgifter /2 Varer/tj. inng.i komm.egen prod Varer/tj. erst.komm.egen prod Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Sum Alta Havn KF ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 19

20 3.4. Brutto driftsregnskap pr. kostraart Driftsregnskap pr. kostraart Regnskap Revidert Opprinelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet (620) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (630) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (650) Salgsinntekter ( ) Sykelønnsrefusjon (710) Refusjoner ( ) Overføringer fra kommunalt foretak i egen kommune (880) Overføringsinntekter ( ) Renteinntekter (900) Utbytte og eieruttak (905) Motpost avskrivninger (990) Finansinntekter ( ) Sum inntekter Fast lønn (010) Lønn til ekstrahjelp (030) Overtidslønn (040) Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) Godtgjørelse folkevalgte (080) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090) Lønn og sosiale utgifter ( ) Kontormateriell (100) Matvarer (115) Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120) Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) Annonse, reklame, informasjon (140) Opplæring, kurs (150) Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170) Strøm (180) Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (185) Leie av lokaler og grunn (190) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) Kjøp, leie og leasing av transportmidler (210) Leie av driftsmidler (220) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230) Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester (240) Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (250) Renholds- og vaskeritjenester (260) Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) Kjøp som inngår i tj.prod ( ) Kjøp fra andre (private) (370) Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune (380) Kjøp som erstatter tj.prod ( ) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429) Overføring til andre (private) (470) Overføringsutgifter ( ) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500) Avdrag (510) Avsetninger til disposisjonsfond (540) Overføring til investeringsregnskapet (570) Ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk (580) Avskrivninger (590) Finansutgifter ( ) SUM TOTAL FOR ALTA HAVN KF ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 20

21 4. Investeringsregnskapet 4.1. Skjema 2 A Rapporteringsstruktur 2014 Justert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Årets finansieringsbehov Finansieres slik Bruk av lånemidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering UDEKKET/UDISPONERT ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 21

22 4.2. Skjema 2 B Konto 2014 Forbruk i % KorrBud OpprBud Avgifter, gebyrer, lisenser Nybygg graving % Nybygg El % Nybygg Vann % Konsulenttjenester % Bruk av lån % Bruk av disposisjonsfond % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Parkeringsplass Sibelco Fartøy % Nybygg Marinamateriell % Nybygg Forankringsmateriell % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Kvalfjord Marina Nybygg Materiell % Fra staten % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Storekorsnes Marina ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 22

23 5. Balanseregnskapet Konto Driftskonto Plasseringskonto Skattetrekk Bankinnskudd Kundefordringer Avsatt tap på fordringer Interimskonto øredifferanse Kortsiktige fordringer egne ansatte (reiseforskudd - reskontro) Korsiktige fordringer Alta Industribygg AS AS Nordlysbadet AS Aksjer og andeler Tomt gnr 48 bnr Anlegg - Avskrivn - 10 år Akk.avskrivning - 10 år Anlegg - Avskrivn - 20 år Akk.avskrivning - 20 år Anlegg - Avskrivn - 50 år Akk.avskrivning - 50 år Faste eiendom og anlegg Leverandørgjeld (reskontro) Depositum Marina båtplass Forskuddstrekk reskontro Skyldig egne ansatte (reskontro) Påløpte feriepenger Påløpte ikke forfalte renter Merverdiavgift, oppgjørskonto RS Periodisering utgifter (etterskuddsvis) Kortsiktig gjeld Lån DNB Lån DNB Lån DNB Lån DNB Lån SpareBank 1 Nord-Norge Langsiktig gjeld Avsatt til tap på kundefordringer Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Aktivering/avskrivning utstyr Aktivering/avskrivning fast eiendom/anlegg Utlån bruk avdrag utlån Kapitalkonto ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 23

24 6.1 Kundefordringer, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 24

25 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 25

26 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 26

27 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 27

28 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 28

29 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 29

30 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 30

31 6.2 Leverandører, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 31

32 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 32

33 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 33

34 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 34

35 6.3 Depositum, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 35

36 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 36

37 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 37

38 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 38

39 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 39

40 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 40

41 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 41

42 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 42

43 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 43

44 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 44

45 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 45

46 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 46

47 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 47

48 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 48

49 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 49

50 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 50

51 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 51

52 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 52

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010

Lardal kommune. Årsregnskapet 2010 Lardal kommune Kjærrabrua krysser Lågen ved Kjærrafossen, som er berømt for sitt laksefiske. Broen er bygget i tre og stål og har et spenn på om lag 90 m. Den ble åpnet 2001. Årsregnskapet 2010 Pr 21/3-2011

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer