ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

2 Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap Hovedoversikt investeringsregnskap Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt balanseregnskap 6 2. NOTER 7 Note 1 Generell informasjon 8 Avstemming mot Norkred Foliokonto Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper 9 Note 2 Arbeidskapital 10 Note 3 Pensjoner 11 Note 4 Innlån 12 Note 5 Aksjer 13 Note 6 Kapitalkonto 14 Note 7 Anlegg og avskrivning 15 Note 8 Fond 16 Note 9 Leasing DRIFTSREGNSKAPET 3.1 Skjema 1 A Skjema 1B Brutto driftsregnskap pr. hovedpost Brutto driftsregnskap pr. kostraart INVESTERINGSREGNSKAPET 4.1. Skjema 2 A Skjema 2 B BALANSEREGNSKAPET VEDLEGG 6.1. Kundefordringer, åpne poster med saldo Leverandører, åpne poster med saldo Depositum, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 2

3 1. HOVEDOVERSIKTER 1.1. Hovedoversikt drift Regnskap 2014 Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE TRANSAKSJONER Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Sum avsetninger SUM TOTAL - regnskapsmessig mer/mindreforbruk ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 3

4 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap Investeringer i anleggsmidler 2014 KorrBud 2014 OpprBud Investeringer i anleggsmidler Finansieringsbehov Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer* Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering UDEKKET / UDISPONERT *Tilskudd fra Kystverket ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 4

5 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler Tekst Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Netto anskaffelse/anvendelse av midler Ubrukte lånemidler Arbeidskapital bevilgningsregnskapet Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Arbeidskapital balanse Avstemming Differanse kr ,00 skyldes avsetninger på sannsynlig tap på kundefordringer i regnskapet Sum sannsynlig tap var registrert i kap I regnskapet 2014 er dette ført mot Post konstaterte tap. Årets avsetning er bokført mot kap da tapsavsetning bør redusere sum kap etter forsiktighetsprinsippet. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 5

6 1.4. Hovedoversikt balanseregnskap Balanseregnskapet Faste eiendommer og anlegg (2.27) Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer (2.13) Aksjer og andeler (2.18) Kasse, postgiro og bankinnskudd (2.10) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Disposisjonsfond (2.56) Bundne driftsfond (2.51) Ubundne investeringsfond (2.53) Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) Regnskapsmessig merforbruk (2.5900) Kapitalkonto (2.5990) Sum egenkapital Andre lån (2.45) Sum langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld (2.32) Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ubrukte lånemidler (2.91) SUM MEMORIA Motkonto ubrukte lånemidler (2.99) SUM MOTKONTO MEMORIA ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 6

7 2. NOTER Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit Foliokonto Investeringsregnskap Årets resultat Regnskapsprinsipper Arbeidskapital Pensjoner Innlån Aksjer Kapitalkonto Anlegg og avskrivning Fond Leasing ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 7

8 NOTE 1 Generell informasjon Avstemming mot Norkredit All utfakturering skjer hos NorKred AS. Liste følger vedlagt. Kundefordringer iflg NorKred Kr Kundefordringer iflg regnskapet Kr Der er differanse mellom bokførte kundefordringer og kontoen til NorKred på kr Forklaring på differansen fremgår av eget avstemmingsskjema. Depositum Depositum liste pr ligger som eget vedlegg til årsregnskapet. Innskuddene settes på driftskontoen. Bankkonto Det er ingen differanse på bankkontoer mellom regnskap og årsoppgaver fra bank. Investeringsregnskap Alta Havn KF hadde tre investeringsprosjekter i Detaljert oversikt over investert beløp og finansiering vises i punkt 4 Investeringsregnskapet. Årets resultat. Regnskapet for 2014 er avsluttet med mindreforbruk på kr ,05.. Beløpet er ført mot konto Disposisjonsfond. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 8

9 Regnskapsprinsipper Regnskapet er ført etter bestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretaket skal framgå av drifts- eller investeringsregnskapet. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene fremstå med fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Dersom ikke det eksakte beløp er kjent skal et anslått beløp regnskapsføres. Aktivering og avskriving Aktivering skjer til brutto anskaffelseskost og avskrivningene skal være lineære med gitt avskrivningstid i henhold til retningslinjer. Avskrivninger skal ikke påvirke driftsregnskapet. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 9

10 NOTE 2 Arbeidskapital TEKST Omløpsmidler (2.1) Kortsiktig gjeld (2.3) Ubrukte lånemidler (2.99) Arbeidskapital Sum inntekter - drift (600:890) Sum inntekter - investering (600:890) Sum utgifter - drift (010:590;690) Sum utgifter - investering ( ;690) Finansinntekter - drift (900:905; 909:920) Finansinntekter- investering (900:905; 909:920) Finansutgifter - drift (500:509; 510:520) Sum/differanse Avstemming Tekst Omløpsmidler Anleggsmidler Eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Gjeld Egenkapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Ubrukte lånemidler (2.99) Egenkapitalens fondsdel Anleggsmidler Langsiktig gjeld Ubrukte lånemidler (2.91) Kapitalkonto Egenkapital ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 10

11 Arbeidskapital er beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Endring i arbeidskapital skal være lik i balanseregnskapet og i bevilgningsregnskapet. Avvik i avstemmingen på kr ,00 skyldes korrigering av inngående saldo på konto for bundne driftsfond. Inngående saldo på kr ,00 i sin helhet var avsetning til sannsynlig tapp på kundefordringer i regnskapet Dette er ført mot Post 147 som er konstaterte tap i NOTE 3 Pensjoner Alta Havn KF har sin pensjonsavtale med KLP. Det er betalt kr ,00 I pensjonspremie i Arbeidstakers andel 2% utgjør kr ,26 Arbeidsgivers andel kr ,74 Ifølge opplysninger fra KLP vil års oppgaven ikke være ferdig før i slutten av mai ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 11

12 NOTE 4 Innlån Konto Tekst Delsum Delsum Sum Endring Balanseregnskapet 2.45 Langsiktig gjeld pr kr , Langsiktig gjeld pr kr ,00 Endring i langsiktig gjeld i balanseregnskapet kr ,00 kr ,00 Bevilgningsregnskapet Post 151 Avdrag på lån i driftsregnskapet kr ,00 Post 151 Avdrag på lån i investeringsregnskapet kr 0,00 Sum betalte avdrag kr ,00 kr ,00 Post 091 Bruk av lån i driftsregnskapet kr 0,00 Post 091 Bruk av lån i investeringsregnskapet kr ,00 Sum bruk av lån kr ,00 kr ,00 Ubrukte lånemidler 2.91 Ubrukte lånemidler pr kr 0, Ubrukte lånemidler pr kr 0,00 Sum endring i ubrukte lånemidler kr 0,00 kr 0,00 Endring i langsiktig gjeld i bevilgningsregnskapet kr ,00 kr ,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr 0,00 Kommentar Det er opptatt et nytt lån i Formål - investering i parkeringsplass Sibelco. Samlet lånegjeld pr er på kr ,00 Lånegjelden fordeler seg på 5 lån. Fire av lånene opptatt i perioden fra 2003 til 2005 med nedbetalingstid på 25 år (for tre av dem) og 20 år. Lån som er tatt opp i 2014 har nedbetalingstid på 5 år. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 12

13 NOTE 5 Aksjer Konto Tekst Delsum Delsum Sum Endring Balanseregnskapet Saldo pr kr , Saldo pr kr ,00 Sum kap kr , Saldo pr kr , Saldo pr kr ,00 Sum kap kr ,00 Sum endring i balansen kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 Bevilgningsregnskapet Kjøp av aksjer kr 0,00 Sum mottatte avdrag kr 0,00 kr 0,00 Salg av aksjer kr 0,00 Endring i bevilgningsregnskapet kr 0,00 kr 0,00 Avvik mellom balanse- og bevilgningsregnskapet kr 0,00 AKSJEOVERSIKT Konto Selskap Eierandel Balanseført verdi pr Alta Industribygg AS 1689 aksjer , Nordlysbadet AS 1 aksje ,00 Sum aksjer og andeler ,00 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 13

14 NOTE 6 Kapitalkonto Tekst Sum Tekst Sum Balansen Balansen Underskudd 0,00 Overskudd ,00 Avskrivning driftsmidler/ fast eiendom ,00 Aktivering av driftsmidler/ fast eiendom ,33 Bruk av lån ,00 Avdrag eksterne lån ,00 Balansen pr Balansen pr Overskudd kapital ,33 Underskudd kapital 0,00 SUM DEBET ,33 SUM KREDIT ,33 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 14

15 NOTE 7 Anlegg og avskrivninger Beskrivelse Annleggs-gruppe Anskaffelses-kost Akkumulerte avskrivninger ISPS Sikringstrekk år (2.24) , ,00 Inventar passasjerterminal år (2.24) , ,00 ISPS Sikringstrekk år (2.24) , ,00 Talvik Båtopptrekk år (2.24) , ,00 Krane kailys Lerretsfjord år (2.24) , ,00 Kaikrane LK500 Kvalfjord år (2.24) , ,00 Fortøynings- og arbeidsbåt år (2.24) , , , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Bia kai Kvalfjord år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Storekorsnes marina år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Storekorsnes marina år (2.27) , ,00 Parkeringsplass år (2.27) , ,00 Altnes kai år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Natokaia år (2.27) , ,00 Korsfjord marina år (2.27) , ,00 Pullert år (2.27) , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Utelager containere år (2.27) , ,00 Nyvoll Marina år (2.27) , ,00 Natokaia år (2.27) , ,00 Storekorsnes kai år (2.27) , ,00 Nyvoll kai år (2.27) , ,00 Altnes kai år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Marinekaia sikringstiltak 20 år (2.27) , ,00 Urnesbukta år (2.27) , ,00 Kvalfjord kai år (2.27) , ,00 Pollen flytekai 20 år (2.27) , ,00 fjord Marina år (2.27) ,00 0,00 ekorsnes Marina år (2.27) ,00 eringsplass Sibelco 20 år (2.27) , , ,00 Passasjerterminal år (2.27) , ,00 Passasjerterminal år (2.27) , , , ,00 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 15

16 MERKNAD: 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 10 år Anlegsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende NOTE 8 Fond FOND IB 2014 Totalsum Disposisjonsfond , , ,00 Ubundne investeringsfond , ,00 Bundne driftsfond , ,00 0,00 Sum fond balanse , , ,00 Avsetning til disposisjonsfond , ,00 Bruk av disposisjonsfond i investering , ,00 Sum netto disposisjonsfond , ,00 Sum fond bevilgningsregnskapet , ,00 Avstemming , , ,00 Kommentar til differanse på bundne fond: Inngående balanse har saldo kr ,00. Dette er tidligere avsetninger på sannsynlig tap på kundefordringer. Dette er ført mot Post konstaterte tap i Årets avsetning er bokført mot kap da tapsavsetning bør redusere sum kap etter forsiktighetsprinsippet. DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND ,00 Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet inn kr ,05 Forbruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet inn kr 0,00 ut kr ,00 Forbruk av disposisjonsfond i driftsregnskpet ut kr 0,00 DISPOSISJONSFOND ,05 Kr ,00 ble vedtatt til bruk for finansiering av investeringsprosjektet K011- Parkeringsplass Sibelco. ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 16

17 NOTE 9 Leasing Selskap Avtalenr. Gjenstand Avtale fra SG Finans Canon IRC 2020i SG Finans Canon IR Advance C5235i 2014 Vokswagen Møller Vaktbil VW Caddy Bilfinans 2011 Volkswagen Møller Vaktbil VW Bilfinans Transporter 2014 Siemens Financial A Frankeringsmaskin Services 2011 Avtale til Leverandør/lokal mv Finnamrk kontorservice Finnamrk kontorservice Betalt i år Alta Motor AS Alta Motor AS Postrom maskiner AS 4343 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 17

18 3. Driftsregnskapet 3.1. Skjema 1 A Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Regnskapsskjema 1A 2014 Budsjett Budsjett 2013 FRI DISPONIBLE INNTEKTER Overføring fra egen kommune Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til ubundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt drift Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B 2014 Revidert budsjett Opprinelig budsjett 2013 Driftsutgifter Driftsinntekter Netto utgift/inntekt ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 18

19 3.3. Brutto driftsregnskap pr. hovedpost Driftsregnskap pr. hovedpost 2014 Revidert budsjett Opprinelig bugsjett Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansinntekter Sum Inntekter Lønn og sosiale utgifter /2 Varer/tj. inng.i komm.egen prod Varer/tj. erst.komm.egen prod Overføringsutgifter Finansutgifter Sum Utgifter Sum Alta Havn KF ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 19

20 3.4. Brutto driftsregnskap pr. kostraart Driftsregnskap pr. kostraart Regnskap Revidert Opprinelig Regnskap 2014 budsjett budsjett 2013 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet (620) Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (630) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (650) Salgsinntekter ( ) Sykelønnsrefusjon (710) Refusjoner ( ) Overføringer fra kommunalt foretak i egen kommune (880) Overføringsinntekter ( ) Renteinntekter (900) Utbytte og eieruttak (905) Motpost avskrivninger (990) Finansinntekter ( ) Sum inntekter Fast lønn (010) Lønn til ekstrahjelp (030) Overtidslønn (040) Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050) Godtgjørelse folkevalgte (080) Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090) Lønn og sosiale utgifter ( ) Kontormateriell (100) Matvarer (115) Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120) Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130) Annonse, reklame, informasjon (140) Opplæring, kurs (150) Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170) Strøm (180) Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (185) Leie av lokaler og grunn (190) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195) Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200) Kjøp, leie og leasing av transportmidler (210) Leie av driftsmidler (220) Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230) Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester (240) Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (250) Renholds- og vaskeritjenester (260) Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270) Kjøp som inngår i tj.prod ( ) Kjøp fra andre (private) (370) Kjøp fra kommunalt foretak i egen kommune (380) Kjøp som erstatter tj.prod ( ) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429) Overføring til andre (private) (470) Overføringsutgifter ( ) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500) Avdrag (510) Avsetninger til disposisjonsfond (540) Overføring til investeringsregnskapet (570) Ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk (580) Avskrivninger (590) Finansutgifter ( ) SUM TOTAL FOR ALTA HAVN KF ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 20

21 4. Investeringsregnskapet 4.1. Skjema 2 A Rapporteringsstruktur 2014 Justert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Årets finansieringsbehov Finansieres slik Bruk av lånemidler Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering UDEKKET/UDISPONERT ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 21

22 4.2. Skjema 2 B Konto 2014 Forbruk i % KorrBud OpprBud Avgifter, gebyrer, lisenser Nybygg graving % Nybygg El % Nybygg Vann % Konsulenttjenester % Bruk av lån % Bruk av disposisjonsfond % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Parkeringsplass Sibelco Fartøy % Nybygg Marinamateriell % Nybygg Forankringsmateriell % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Kvalfjord Marina Nybygg Materiell % Fra staten % Overføringer fra driftsregnskapet % Sum Storekorsnes Marina ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 22

23 5. Balanseregnskapet Konto Driftskonto Plasseringskonto Skattetrekk Bankinnskudd Kundefordringer Avsatt tap på fordringer Interimskonto øredifferanse Kortsiktige fordringer egne ansatte (reiseforskudd - reskontro) Korsiktige fordringer Alta Industribygg AS AS Nordlysbadet AS Aksjer og andeler Tomt gnr 48 bnr Anlegg - Avskrivn - 10 år Akk.avskrivning - 10 år Anlegg - Avskrivn - 20 år Akk.avskrivning - 20 år Anlegg - Avskrivn - 50 år Akk.avskrivning - 50 år Faste eiendom og anlegg Leverandørgjeld (reskontro) Depositum Marina båtplass Forskuddstrekk reskontro Skyldig egne ansatte (reskontro) Påløpte feriepenger Påløpte ikke forfalte renter Merverdiavgift, oppgjørskonto RS Periodisering utgifter (etterskuddsvis) Kortsiktig gjeld Lån DNB Lån DNB Lån DNB Lån DNB Lån SpareBank 1 Nord-Norge Langsiktig gjeld Avsatt til tap på kundefordringer Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Aktivering/avskrivning utstyr Aktivering/avskrivning fast eiendom/anlegg Utlån bruk avdrag utlån Kapitalkonto ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 23

24 6.1 Kundefordringer, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 24

25 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 25

26 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 26

27 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 27

28 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 28

29 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 29

30 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 30

31 6.2 Leverandører, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 31

32 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 32

33 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 33

34 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 34

35 6.3 Depositum, åpne poster med saldo ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 35

36 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 36

37 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 37

38 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 38

39 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 39

40 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 40

41 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 41

42 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 42

43 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 43

44 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 44

45 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 45

46 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 46

47 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 47

48 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 48

49 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 49

50 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 50

51 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 51

52 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 side 52

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2013 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2011 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer